Kontaktirajte nas za više informacija
X

Zajednica_1.jpg
 
Napredna pretraga Napredna pretraga
The Right Time The Right Place

Geografski Informacioni Sistem

Prezentacija finansirana od strane Američke agencije za međunaroni razvoj

Asocijacija gradova Vesnici mira

Salon antiratne karikatureUdruženje kragujevčana

Logo

Socijalna zaštita

Nosioci usluga socijalne zaštite u gradu Kragujevcu

Nosioci usluga socijalne zaštite u gradu Kragujevcu su:

 • Centar za socijalni rad "Solidarnost"
 • Gerontološki centar
 • Centar za razvoj usluga socijalne zaštite “Knjeginja Ljubica“
 • Zavod za zbrinjavanje odraslih "Male Pčelice"
 • Gradska organizacija Crvenog krsta

Grad Kragujevac, preko Centra za socijalni rad, sprovodi mere socijalne politike, predviđene Zakonom o socijalnoj zaštiti i Odlukom o pravima u socijalnoj zaštiti grada Kragujevca.

Prava iz Odluke koja se realizuju su:

 • jednokratna novčana pomoć
 • oprema korisnika za smeštaj u ustanovu ili drugu porodicu
 • narodne kuhinje
 • putni troškovi i ishrana prolaznika
 • naknada troškova sahrane
 • pomoć u kući
 • korišćenje usluga savetovališta
 • dnevni boravak dece i omladine sa smetnjama u razvoju
 • dnevni boravak starih lica
 • socijalno stanovanje u zaštićenim uslovima
 • pravo na privremeno stanovanje dece i omladine bez roditeljskog staranja (kuća na pola puta)
 • pravo na privremeni smeštaj u Prihvatilištu i Prihvatnoj stanici za decu i omladinu
 • pravo na privremeni smeštaj u Prihvatilištu za žrtve porodičnog nasilja.

Centar za socijalni rad "Solidarnost" je ustanova socijalne zaštite koja vrši javna ovlašćenja u oblasti socijalne i porodično pravne zaštite. Delatnost Centra je socijalna zaštita, socijalni rad i porodično pravna zaštita. U okviru Centra funkcioniše i Dečji dom "Mladost". Na evidenciji Centra nalazi se preko 14.000 korisnika socijalne i porodično pravne zaštite.

Služba za integrisanu negu i pomoć u kući starim licima funkcioniše u partnerstvu između grada, Centra za socijalni rad i Doma zdravlja. Služba funkcioniše kroz dva punkta: Prvi se nalazi u zdravstvenoj stanici broj 1 na Vašarištu, a drugi u Domu zdravlja "Bresnica", ulica Čegarska bb. Pravo na pomoć u kući se obezbeđuje starim, invalidnim i hronično obolelim licima. Za pružanje usluga pomoći u kući za stare angažovano je 30 gerontodomaćica.
Informacije o korišćenju ovog prava mogu se dobiti na telefon: 034/501-152 i 501-153.

Dnevni boravak za stara lica se realizuje u prostorijama Gerontološkog centra radnim danima od 8 do 13 časova. Ovo pravo se priznaje starim licima sa jednim ili više hroničnih oboljenja, koja se nalaze u stanju polupokretnosti ili poluzavisnosti od nege i pomoći drugih lica, koja mogu biti u određenom stepenu fizički invalidna i iznemogla, a koja su mentalno očuvana ili u početnim fazama demencije po proceni Stručnog tima Centar za socijalni rad. Korisnicima prava se obezbeđuje: prevoz, boravak, ishrana, zdravstveni nadzor, okupaciona terapija, fizioterapija, kulturno zabavne aktivnosti. Pri centru funkcionišu savetovališta za mlade, brak i porodicu i stara lica. Više informacija možete dobiti putem telefona: 034/501-152.

U okviru Savetovališta za mlade, funkcioniše Centar za mlade koji se nalazi na dve lokacije u gradu, pri Domu za decu bez roditeljskog staranja, u ulici Čika Matinoj broj 5 i u prostorijama MZ Ždraljica.

Usluge Centra za mlade su dostupne svim mladim osobama sa teritorije grada i u skladu su sa interesovanjem mladih osoba. Pored raznih radioničarskih programa oranizuju se i:

 • kurs računara
 • kurseve stranih jezika
 • likovna i muzička radionica
 • izrada predmeta od glinamola i sl.

CENTAR ZA SOCIJALNI RAD "SOLIDARNOST"
Svetozara Markovića 43,
telefon: 034/331-677; 333-674
faks:     034/332-627

Pošaljite elektronsko pismo

Klub mladih osoba sa invaliditetom (OSI) od svog osnivanja, 03.12.2007.godine, ima za cilj podsticanje inkluzije mladih osoba sa različitim vrstama invaliditeta u lokalnu zajednicu. Mnoge osobe sa invaliditetom su još od ranog detinjstva izolovane i kreću se unutar kruga bliskih rođaka i prijatelja. Klub svakodnevno organizuje niz aktivnosti kulturnog, sportskog i zabavnog karaktera kao što su: radionice šivenja, kreativne i likovne radionice, nadmetanje u pikadu, video projekcije, književne večeri, rođendanske žurke, internet klub, biblioteka.

KLUB MLADIH OSOBA SA INVALIDITETOM,
Kneza Mihaila 37
telefon: 034/365-380

Pošaljite elektronsko pismo

Dnevni centar za boravak umereno i teže mentalno nedovoljno razvijenih lica starosti preko 25 godina organizovan je u socijalnoj kooperativi "Vivere-Živeti" koja je počela sa radom 01.07.2005.godine. Korisnicima ovog prava u Dnevnom centru se obezbeđuje boravak, ishrana, zdravstvena zaštita, radna i okupaciona terapija i kulturno-zabavne i rekreativne aktivnosti, prema sposobnostima i sklonostima.
Dnevni centar se nalazi u ul. Kopaonička broj 44, tel.317-160.

Gerontološki centar u Kragujevcu je ustanova socijalne zaštite u nadležnosti Ministarstva rada i socijalne politike. Osnovna delatnost ove ustanove je pružanje usluga institucionalnog zbrinjavanja odraslih i starih osoba.

Osnovne usluge koje pruža Gerontološki centar su:

 • stanovanje
 • ishrana
 • odevanje
 • programi socijalnog rada (psihosocijalna i radno-okupaciona terapija)
 • zdravstvena zaštita (preventivna zaštita, lečenje, nega, opšta i lična higijena, laboratorijske usluge, usluge fizioterapije).

U Gerontološkom centru trenutno je smešteno 290 korisnika.
Smeštajne kapacitete čine sobe (jednokrevetne do četvorokrevetnih) i apartmani.

GERONTOLOŠKI CENTAR KRAGUJEVAC,
Kralja Milana IV br.90
telefon: 034/504-301; 504-312; 504-330

Pošaljite elektronsko pismo 
Pošaljite elektronsko pismo

Zavod za zbrinjavanje odraslih "Male Pčelice" je ustanova u kojoj borave korisnici koji su prošli tretman u nekoj od psihijatrijskih bolnica, ali po završetku lečenja još nisu spremni za život u porodici ili je nemaju. Danas, nakon pune tri decenije svoga postojanja, na smeštaju u Zavodu se nalazi ukupno 948 korisnika.

Usluge koje Zavod pruža svojim korisnicima su:

 • usluge smaštaja
 • usluge zdravstvene zaštite i nege
 • usluge socio-terapije
 • usluge okupacione terapije
 • usluge radne terapije.

ZAVOD ZA ZBRINjAVANjE ODRASLIH "MALE PČELICE",
Ljubomira Jovanovića bb,
telefon: 034/328-650; 328-788

Pošaljite elektronsko pismo


CENTAR ZA RAZVOJ USLUGA SOCIJALNE ZAŠTITE “KNEGINjA LjUBICA“ KRAGUJEVAC

Centar za razvoj usluga socijalne zaštite “Kneginja Ljubica“ Kragujevac je nova ustanova socijalne zaštite, koju je grad Kragujevac osnovao maja meseca 2011.godine, u cilju realizovanja usluga socijalne zaštite za decu, mlade, odrasla i stara lica.

U okviru Centra realizuju se sledeće usluge:
-Dnevni boravak za decu i mlade sa smetnjama u razvoju,
-Dnevni boravak za decu iz porodica u riziku,
-Dnevni boravak za decu i mlade sa problemom u ponašanju,
-Dnevni boravak za odrasla i stara lica,
-Klub mladih osoba sa invaliditetom,
-Prihvatilište za decu i mlade (regionalnog tipa),
-Prihvatilište za žrtve porodičnog nasilja (regionalnog tipa),
-Pomoć i nega u kući za odrasla i stara lica,
-Centar za mlade (edukativne, kreativne, sportske i zabavne radionice).

Vizija Centra je unapređenje kvaliteta usluga socijalne zaštite i stvaranje uslova za otklanjanje ili ublažavanja rizika nepovoljnih životnih okolnosti pojedinaca, odnosno ugroženih socijalnih grupa na području grada Kragujevca.

Centar za razvoj usluga socijalne zaštite “Kneginja Ljubica“ Kragujevac
Kralja Aleksandra I Karađorđevića 103., 34000 Kragujevac
Tel:034 355 486 i 355 485, Fah: 034 355 486
E-mail centarkg@kneginjaljubica.org.rs

Elektronska pošta