Kontaktirajte nas za više informacija
X

Skuptina_grada_Kragujevca_17.jpg
 
Napredna pretraga Napredna pretraga
Gate of Europe

Geografski Informacioni Sistem

Prezentacija finansirana od strane Američke agencije za međunaroni razvoj

Asocijacija gradova Vesnici mira

Salon antiratne karikatureUdruženje kragujevčana

Logo

Javni oglasi

JAVNI POZIV nosiocima poljoprivrednih gazdinstava sa teritorije grada Kragujevca za podnošenje prijava za preuzimanje mineralnog đubriva iz gradskih robnih rezervi

ODLUKA o objavljivanju javnog poziva za poveravanje na čuvanje priplodnih jagnjadi iz gradskih robnih rezervi

Oglas za davanje u zakup putem javnog nadmetanja poslovnog prostora

JAVNI POZIV za dodelu podsticajnih sredstava za nabavku nove opreme za pčelarstvo u 2017. godini

JAVNI POZIV za dodelu podsticajnih sredstava za nabavku prenosne opreme za mužu u 2017. godini

JAVNI POZIV za podnošenje prijava za nadoknadu dela troškova za osiguranje useva, plodova i životinja sa teritorije grada Kragujevca u 2017. godini

JAVNI POZIV za podnošenje zahteva za regresiranje dela troškova za prvo veštačko osemenjavanje krava i junica sa HB brojem sa teritorije grada Kragujevca u 2017. godini

JAVNI POZIV za dodelu podsticajnih sredstva za nabavku sadnog materijala voća na teritoriji grada Kragujevca za 2017. godinu

JAVNI POZIV za dodelu podsticajnih sredstava za nabavku nove priključne mehanizacije u 2017. godini

Javno obaveštenje o pokretanju postupka za odobravanje godišnjih programa u oblasti sporta za 2018. godinu

Republika Srbija
Grad Kragujevac
Gradsko veće
Broj : 66- 5/17-V
Datum: 3. mart 2017. godine
Kragujevac

Gradsko veće, na osnovu člana 2. tačka 33. i člana 34. Odluke o Gradskom veću (“Službeni list grada Kragujevca“, broj 25/15 – prečišćen tekst) i člana 21. stav 1. alineja 1. Pravilnika o odobravanju i finansiranju programa kojima se ostvaruju potrebe i interesi građana u oblasti sporta u gradu Kragujevcu (“Službeni list grada Kragujevca“ br. 4/17 ) na sednici održanoj 3. marta 2017. godine, donosi   

ODLUKU
o objavljivanju Javnog obaveštenja o pokretanju postupka za odobravanje godišnjih
programa u oblasti sporta za 2018. godinu

Objavljuje se Javno obaveštenje o pokretanju postupka za odobravanje godišnjih programa u oblasti sporta za 2018. godinu (u daljem tekstu: Javno obaveštenje), u cilju dodele sredstava iz budžeta grada Kragujevca, za realizaciju godišnjih programa kojima se ostvaruju potrebe i interesi građana grada Kragujevca u oblasti sporta.

II Tekst Javnog obaveštenja glasi:

“Pozivaju se sportske organizacije, sportska društva, udruženja, granski i gradski sportski savezi na teritoriji grada Kragujevca da dostave predloge godišnjih programa u oblasti sporta za 2018. godinu, najkasnije do 20. aprila 2017. godine Sportskom savezu Kragujevca, u cilju dodele sredstava iz budžeta grada Kragujevca, za realizaciju godišnjih programa kojima se ostvaruju potrebe i interesi građana grada Kragujevca u oblasti sporta za 2018. godinu.“
 
III  Javno obaveštenje objaviti na internet stranici grada Kragujevca www.kragujevac.rs.

Obrazloženje

Pravni osnov za donošenje ove odluke sadržan je u članu 2. tačka 33. i članu 34. Odluke o Gradskom veću (“Službeni list grada Kragujevca“, broj 25/15 - prečišćen tekst) koji propisuje da Gradsko veće obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, Statutom, odlukama Skupštine Grada i drugim aktima i da Gradsko veće u vršenju poslova iz svoje nadležnosti donosi odluke u skladu sa zakonom, Statutom, ovom odlukom i Poslovnikom o svom radu i članu 21. stav 1. alineja 1. Pravilnika o odobravanju i finansiranju programa kojima se ostvaruju potrebe i interesi građana u oblasti sporta u gradu Kragujevcu (“Službeni list grada Kragujevca“ broj 4/17) koji propisuje da Gradsko veće objavljuje javno obaveštenje na sajtu grada Kragujevca o pokretanju postupka za odobravanje godišnjih programa u oblasti sporta i roku za dostavljanje programa.

Razlog za donošenje ove odluke sadržan je u potrebi da se sportske organizacije, sportska društva, udruženja, granski i gradski sportski savezi na teritoriji grada Kragujevca blagovremeno obaveste o pokretanju postupka za odobravanje godišnjih programa kojima se ostvaruju potrebe i interesi građana u oblasti sporta za 2018. godinu.

PREDSEDNIK
Radomir Nikolić

 

JAVNI POZIV za prijavu predloga programa udruženja/organizacija iz oblasti privrede u cilju dodele sredstava iz budžeta grada Kragujevca za 2018. godinu

JAVNI POZIV nosiocima poljoprivrednih gazdinstava sa teritorije grada Kragujevca za podnošenje prijava za preuzimanje mineralnog đubriva iz gradskih robnih rezervi

Ovaj javni poziv objavljen je 13.02.2017.godine

Gradonačelnik grada Kragujevca na osnovu Odluke o objavljivanju javnog poziva nosiocima poljoprivrednih gazdinstava sa teritorije grada Kragujevca za podnošenje prijava za preuzimanje mineralnog đubriva iz gradskih robnih rezervi broj 338-15/17-II od 08.02.2017. godine, raspisuje:

JAVNI POZIV
nosiocima poljoprivrednih gazdinstava sa teritorije grada Kragujevca
za podnošenje prijava za preuzimanje mineralnog đubriva iz gradskih robnih rezervi

I Pozivaju se nosioci poljoprivrednih gazdinstava sa teritorije grada Kragujevca za podnošenje prijava za preuzimanje mineralnog đubriva MAP (12:52) iz gradskih robnih rezervi.

II Najmanja površina namenjena za setvu za koje se može preuzimati mineralno đubrivo je 1 hektar.
Površina za koju se može prijaviti nosilac poljoprivrednog gazdinstva ne može biti veća od površine navedene u strukturi poljoprivredne proizvodnje za 2016. godinu.
Maksimalna količina mineralnog đubriva koja se može preuzeti po javnom pozivu je od 100 do 150 kilograma po hektaru.

III Nosioci poljoprivrednih gazdinstava koji preuzmu mineralno đubrivo iz gradskih robnih rezervi, u obavezi su da vrate merkantilnu pšenicu najkasnije do 31.08.2018. godine, u paritetu 1 kg mineralnog đubriva : 3,5 kg merkantilne pšenice.

IV Podnosilac zahteva može ostvariti pravo na preuzimanje mineralnog đubriva iz gradskih robnih rezervi ukoliko ispunjava sledeće uslove:

 • ima prebivalište, registrovano poljoprivredno gazdinstvo i mesto proizvodnje na teritoriji grada Kragujevca;
 • da je poljoprivredno gazdinstvo u aktivnom statusu u Registru poljoprivrednih  gazdinstava;
 • podnosilac zahteva, odnosno član njegovog domaćinstva nema dospele, a neizmirene obaveze prema budžetu Grada.

V Obrazac zahteva za podnošenje prijava za preuzimanje mineralnog đubriva iz gradskih robnih rezervi preuzima se u Gradskoj upravi za privredu, Službi za robne rezerve - IV sprat, kancelarija 406.
Uz popunjenu prijavu, podnosilac je u obavezi da dostavi sledeću dokumentaciju:

 • potvrdu o aktivnom statusu u registru poljoprivrednih gazdinstava za 2016. godinu;
 • izvod iz registra poljoprivrednog gazdinstva-struktura biljne proizvodnje za 2016. god;
 • fotokopije ličnih karata podnosioca zahteva i članova poljoprivrednog gazdinstva;
 • izvod iz registra poljoprivrednog gazdinstva – podaci o poljoprivrednom gazdinstvu.

VI Popunjena prijava sa pratećom dokumentacijom predaje se u zapečaćenoj koverti na prijemnom šalteru Gradske uprave ili upućuje poštom na adresu: Grad Kragujevac, Gradska uprava za privredu, Trg Slobode 3, Kragujevac

VII Rok za podnošenje prijava je od dana raspisivanja javnog poziva do 15. maja 2017.godine.
Nepotpuni zahtevi neće biti razmatrani.
U slučaju da je potražnja veća od ponuđene količine mineralnog đubriva, isto će se rasporediti po redosledu podnošenja prijava.

VIII Detaljnije informacije mogu se dobiti u Gradskoj upravi za privredu – Služba za robne rezerve, kancelarija 406 zgrade Gradske uprave, svakog radnog dana u vremenu od 7,30 – 15,30 sati ili na  telefon 034/306-187.

IX Podneta dokumentacija po ovom javnom pozivu na vraća se podnosiocima prijava.

JAVNI POZIV za prijavu predloga programa udruženja/organizacija u oblasti socijalne i zdravstvene zaštite kojima se ostvaruju potrebe i interesi građana u oblasti socijalne i zdravstvene zaštite na teritoriji grada Kragujevca za 2018. godinu

Gradsko veće, u skladu sa Odlukom br. 55-249/17-V od 31. januara 2017.godine objavljuje


JAVNI POZIV
za prijavu predloga programa udruženja/organizacija u oblasti socijalne i zdravstvene zaštite kojima se ostvaruju potrebe i interesi građana u oblasti socijalne i zdravstvene zaštite na teritoriji grada Kragujevca za 2018. godinu
 

1. Objavljuje se javni poziv za prijavu predloga programa udruženja/organizacija u oblasti socijalne i zdravstvene zaštite, kojima se ostvaruju potrebe i interesi građana u oblasti socijalne i zdravstvene zaštite na teritoriji grada Kragujevca, u cilju izbora udruženja/organizacija kojima će biti dodeljena sredstva za njihovu realizaciju tokom 2018.godine iz budžeta grada Kragujevca u okvirno utvrđenom iznosu od:

 • 8.250.000,00 dinara za programe u oblasti socijalne zaštite
 • 1.200.000,00 dinara za programe u oblasti zdravstvene zaštite.

2. Predlog programa može prijavljivati udruženje/organizacija u oblasti socijalne i zdravstvene zaštite koje, po pravilu ima sedište na teritoriji grada Kragujevca i ispunjava sledeće opšte uslove:

 • registrovano u skladu sa zakonom;
 • isključivo posluje na nedobitnoj osnovi, ako zakonom nije drukčije određeno;
 • da statutom prepoznaje unapređenje i zaštitu položaja osetljivih društvenih grupa, obavlja aktivnosti socijalno-humanitarnog, zdravstveno-edukativnog, preventivnog karaktera  kojima se unapređuje položaj ciljnih grupa i doprinosi njihovoj integraciji u  okruženje;
 • direktno odgovorno za pripremu i izvođenje programa;
 • sa uspehom realizovalo prethodno odobrene programe i projekte;
 • opravdalo sredstva dodeljena iz budžeta Grada za prethodnu budžetsku godinu po bilo kom osnovu.

3. Učesnik javnog poziva je u obavezi da pored propisanih obrazaca dostavi sledeću dokumentaciju:

 • rešenje o upisu u Registar u Agenciji za privredne registre (APR);
 • kopiju statuta;
 • kopiju izveštaja o realizovanim aktivnostima u prethodnoj budžetskoj godini;
 • radnu biografiju angažovanog osoblja;
 • dokaz o članstvu u Savezu udruženja/organizacija na nivou Republike, ukoliko nije utvrđeno statutom;
 • propratno pismo.

4. Učesnik javnog poziva je u obavezi da se pridržava pravila javnog poziva i smernica za formulisanje predloga programa koje su sastavni deo javnog poziva.

5. Prijave na javni poziv se podnose u roku od 70 dana od dana objavljivanja na internet stranici grada Kragujevca.

6. Maksimalni iznos sredstava koji može biti odobren po pojedinačnom programu je 1.000.000,00 dinara, a samo izuzetno, na obrazložen predlog Komisije koja sprovodi javni poziv, može biti odobren veći iznos.

7. Podneta dokumentacija se ne vraća.     

8. Postupak odobravanja programa se sprovodi prema sledećoj dinamici:

 • 31. maja - Komisija utvrđuje preliminarni objedinjeni predlog programa zadovoljavanja potreba i interesa građana u oblasti socijalne i zdravstvene zaštite u gradu Kragujevcu, za narednu budžetsku godinu i dostavlja ga Gradskom veću;
 • 25. decembar - Komisija revidira preliminarani objedinjeni predlog programa, usklađuje ga sa sredstvima utvrđenim u budžetu grada Kragujevca za narednu budžetsku godinu i dostavlja Gradskom veću konačni predlog za odobravanje programa;
 • 30. decembar - Gradsko veće odlučuje o odobravanju programa i obaveštava nosioce programa o visini odobrenih sredstava po  programima;
 • 31. januar - Gradonačelnik zaključuje ugovor o realizovanju programa.
 • Navedeni rokovi predstavljaju krajnje rokove za preduzimanje utvrđenih radnji.

9. Konačna lista odobrenih programa udruženja/organizacija u oblasti socijalne i zdravstvene zaštite objavljuje se na sajtu Grada.

 

JAVNI POZIV za dostavljanje predloga za dodelu GODIŠNjE NAGRADE GRADA KRAGUJEVCA - ĐURĐEVDANSKE NAGRADE

Odbor za obeležavanje praznika, jubileja i dodelu priznanja, na osnovu člana 49. stav 3 tačka 11 Poslovnika Skupštine grada Kragujevca (“Službeni list grada Kragujevca“ broj 24/14 – prečišćen tekst), člana 15. stav 1 Odluke o stalnim radnim telima Skupštine grada Kragujevca (“Službeni list grada Kragujevca“ broj 19/08) i člana 24. Odluke o priznanjima grada Kragujevca (“Službeni list grada Kragujevca“ broj 18/14 – prečišćen tekst) objavljuje  

JAVNI POZIV
za dostavljanje predloga za dodelu
GODIŠNjE NAGRADE GRADA KRAGUJEVCA - ĐURĐEVDANSKE NAGRADE

GODIŠNjA NAGRADA GRADA KRAGUJEVCA - ĐURĐEVDANSKA NAGRADA (u daljem tekstu: Nagrada) dodeljuje se za delo koje predstavlja najvrednije dostignuće u Kragujevcu u oblastima: privrede, privatnog preduzetništva, pronalazaštva, umetnosti, nauke, medicine, arhitekture i urbanizma, novinarstva, obrazovanja, sporta, doprinosa u akcijama humanitarnog karaktera i drugim oblastima značajnim za Grad.

Nagradu može dobiti fizičko ili pravno lice koje ima prebivalište, odnosno sedište na teritoriji grada Kragujevca.

Nagrada se uručuje u obliku Diplome i novčane nagrade, pojedincu ili grupi za zajedničko delo, za dostignuće koje je postalo dostupno javnosti u periodu 01. januar  2016. godine -  31. decembar  2016. godine.

Pod dostignućem koje je postalo dostupno javnosti  u navedenom periodu podrazumeva se:  

1. u oblasti umetnosti:

 • publikovano delo književnog i prevodnog stvaralaštva,
 • izvedeno, odnosno prikazano delo na pozorišnoj sceni i drugom prostoru namenjenom za izvođenje dela ove vrste,
 • prikazano filmsko i radio-televizijsko ostvarenje u bioskopskoj dvorani ili emitovano u radio-televizijskom programu,
 • izloženo, odnosno prezentirano delo u galeriji i drugom prostoru namenjenom za prezentaciju dela likovnog i primenjenog stvaralaštva, vizuelnih i proširenih medija,
 • izvedeno muzičko ili muzičko-scensko delo u koncertnoj ili pozorišnoj dvorani i drugom prostoru namenjenom za izvođenje dela ove vrste;

 2. u oblasti nauke:

 • naučno ostvarenje, odnosno rad u društvenim, humanističkim, prirodnim i tehničkim naukama, koji kao rezultat ima nova saznanja i sintezu postojećih u cilju  njihove primene, koji predstavlja doprinos razvoju naučne oblasti ili razvoju novih proizvoda, metoda ili tehnoloških postupaka, pod uslovom da je objavljeno u naučnoj i stručnoj literaturi, odgovarajućim naučnim časopisima ili drugim načinom javnog saopštavanja,
 • pronalazak koji je u smislu odredaba Zakona o patentima, priznat i upisan u Zakonom utvrđen registar;

3. u oblasti medicine:

 • rad ili rezultati izuzetne vrednosti pojedinca kojima je dao značajan doprinos razvoju i unapređenju medicine,
 • izuzetno delo koje predstavlja doprinos razvoju medicine, pod uslovom da je objavljeno u naučnoj i stručnoj literaturi, odgovarajućim naučnim časopisima ili drugim načinom javnog saopštavanja;

4. u oblasti arhitekture i urbanizma:

 • realizovano delo iz oblasti arhitekture, urbanizma ili rekonstrukcije objekata,
 • urbanistički planovi za koncepciju i metodologiju, pod uslovom da su usvojeni i da je njihova realizacija otpočela;

5. u oblasti novinarstva:

 • vrhunsko ostvarenje pojedinca u novinarstvu ili publicistici, za seriju ili više napisa, televizijskih ili radijskih priloga ili emisija i publicističkih radova o temama od značaja za politički, kulturni, privredni i ukupni društveni život u Kragujevcu,
 • kreativni doprinos uređivanju rubrike, emisije i programa kojima se značajno doprinosi informisanju građana Kragujevca;

6. u oblasti obrazovanja:

 • izuzetno delo i rezultat vaspitno-obrazovnog ili instruktivnog rada i rezultat u organizaciji i razvoju školstva Kragujevca u celini ili u pojedinim njegovim oblastima;

7. u oblasti sporta:

 • rad ili rezultati izuzetne vrednosti pojedinca kojima je dao značajan doprinos afirmaciji, razvoju i unapređenju sporta (vrhunski sportisti - članovi sportskih organizacija iz Kragujevca, odnosno samostalni profesionalni sportisti, za izvanredne rezultate u određenoj grani sporta; sportski stručnjaci, stručnjaci u sportu i naučni radnici za naročito vredne doprinose unapređenju oblasti sporta; sportski radnici za doprinos organizovanju, razvoju i unapređenju oblasti sporta);

8. u oblasti privrede ili privatnog preduzetništva:

 • rad ili rezultati izuzetne vrednosti pojedinca ili pravnog lica kojima je dat značajan doprinos afirmaciji, razvoju i unapređenju privrede, odnosno privatnog preduzetništva u gradu Kragujevcu.

9. u oblasti humanitarnog karaktera:

 • iskazan izuzetno aktivan odnos prema ljudskim vrednostima, prvenstveno prema životu kao najvećoj vrednosti, briga prema drugim ljudima koji nisu u mogućnosti da zadovolje svoje osnovne ljudske potrebe, poštovanje ličnosti svake osobe i doprinos osnaživanju njenih ličnih potencijala,

10. u drugim oblastima značajnim za Grad

Pravo predlaganja kandidata za dodelu Nagrade imaju sva pravna i fizička lica.
Predloge treba dostaviti u pisanoj formi, sa obrazloženjem.
Predlog treba da sadrži podatke o autoru - kandidatu i delu koje se predlaže, rezultate rada kandidata i naznaku oblasti za koju se kandidat predlaže.
Uz predlog se dostavlja i delo koje se predlaže ili odgovarajuća dokumentacija, ako po prirodi stvari delo nije moguće dostaviti, koja se posle odlučivanja o Nagradi ne vraća predlagaču.

Lista kandidata predloženih u roku i na način utvrđen Odlukom o priznanjima grada Kragujevca (“Službeni list grada Kragujevca“ broj 18/14 – prečišćen tekst), objaviće se u nedeljnim novinama “Kragujevačke“ i dnevnom listu “Večernje novosti“, najkasnije do 25. marta 2017. godine.

Predlozi se dostavljaju u zatvorenoj koverti, odnosno omotu, na adresu:

Skupština grada Kragujevca
Odbor za obeležavanje praznika, jubileja i dodelu priznanja
Trg Slobode 3
34000 Kragujevac
sa naznakom:
predlog kandidata za dodelu Đurđevdanske nagrade - ne otvaraj

    
Predlozi se mogu dostaviti:

 • putem preporučene pošiljke, pri čemu će se dan predaje pošti smatrati kao dan predaje organu kome je upućena, ili
 • neposredno, predajom u kancelariji 205/ΙI u Skupštini grada Kragujevca, radnim danom u vremenu od 8 do 14 sati.

Predloge treba dostaviti najkasnije do 01. marta 2017. godine.  
Bliže informacije mogu se dobiti na telefon 034/ 306-129.


PREDSEDNIK,
Nikola Dašić

JAVNI POZIV nosiocima poljoprivrednih gazdinstava na teritoriji grada Kragujevca za preuzimanje mineralnog đubriva iz gradskih robnih rezervi

JAVNI POZIV nosiocima poljoprivrednih gazdinstava na teritoriji grada Kragujevca za preuzimanje mineralnog đubriva iz gradskih robnih rezervi

Napomena: Oglas je objavljen dana 07.10.2016. godine

Direkcija za robne rezerve grada Kragujevca, na osnovu člana 9. i 19. Odluke o obrazovanju gradskih robnih rezervi i realizaciji programa za razvoj poljoprivrede na teritoriji grada Kragujevca (“Sl. List grada Kragujevca“, broj 34/09 – prečišćen tekst) i Zaključka Gradskog veća o davanju saglasnosti Direkciji za robne rezerve grada Kragujevca na objavljivanje Javnog poziva nosiocima poljoprivrednih gazdinstava na teritoriji grada Kragujevca za preuzimanje mineralnog đubriva iz gradskih robnih rezervi broj 338 - 249/16-V od 22.09.2016. godine, raspisuje:

JAVNI POZIV
nosiocima poljoprivrednih gazdinstava na teritoriji grada Kragujevca
za preuzimanje mineralnog đubriva iz gradskih robnih rezervi

I Pozivaju se nosioci poljoprivrednih gazdinstava registrovanih na teritoriji grada Kragujevca da podnesu zahtev za preuzimanje mineralnog đubriva iz gradskih robnih rezervi.

II Direkcija za robne rezerve nudi mineralno đubrivo MAP (12:52) za setvu strnih žita - jesen 2016. godine, sa obavezom vraćanja kroz rod merkantilne pšenice roda 2017. godine a najkasnije do 31.08.2017. godine, u paritetu 1:3,5.

III Površine namenjene za setvu strnih žita za koje se može preuzimati veštačko đubrivo iznose najmanje 1 hektar a najviše 10 hektara.

IV Površina za koju se može prijaviti poljoprivredno gazdinstvo ne može biti veća od površine iz strukture poljoprivredne proizvodnje za 2016. godinu (bez voćnjaka, vinograda, livada, pašnjaka i drugih višegodišnjih kultura), umanjene za površine koje su u strukturi biljne proizvodnje za 2016. godinu prijavljene pod strnim žitima.

V Količina mineralnog đubriva koja se može preuzimati iznosi od 100 do 150 kilograma po hektaru.

VI Poljoprivredna gazdinstva koja preuzimaju mineralno đubrivo za sejanje drugih strnih žita osim pšenice u obavezi su da vrate merkantilnu pšenicu.

VII Podnosilac zahteva može ostvariti pravo na preuzimanje mineralnog đubriva iz gradskih robnih rezervi ukoliko ispunjava sledeće uslove:

 • ima prebivalište, registrovano poljoprivredno gazdinstvo i mesto proizvodnje na teritoriji grada Kragujevca;
 • da je poljoprivredno gazdinstvo u aktivnom statusu u Registru poljoprivrednih  gazdinstava;
 • podnosilac zahteva, odnosno član njegovog domaćinstva nema dospele, a neizmirene obaveze prema Direkciji za robne rezerve i budžetu Grada.

VIII Obrazac zahteva preuzima se u Direkciji za robne rezerve, zgrada Uprave grada - IV sprat, soba 406.
Uz popunjen zahtev, podnosilac zahteva u obavezi je da dostavi sledeću dokumentaciju:

 • potvrdu o aktivnom statusu u registru poljoprivrednih gazdinstava za 2016. godinu;
 • izvod iz registra poljoprivrednog gazdinstva - struktura biljne proizvodnje za 2016. godinu;
 • fotokopije ličnih karata podnosioca zahteva i članova poljoprivrednog gazdinstva;
 • izvod iz registra poljoprivrednog gazdinstva – podaci o poljoprivrednom gazdinstvu.

IX Međusobni odnosi između Direkcije za robne rezerve grada Kragujevca i nosilaca poljoprivrednih gazdinstava biće regulisani ugovorom.

X Popunjen zahtev sa pratećom dokumentacijom predaje se Prijemnoj kancelariji (okrugli šalter) Uprave grada, na adresu:

Grad Kragujevac
Gradska uprava za privredu
Direkcija za robne rezerve
Trg Slobode 3
Kragujevac

XI Krajnji rok za podnošenje zahteva je 25. oktobar 2016. godine.
Neblagovremeni i nepotpuni zahtevi neće biti razmatrani.
U slučaju da je potražnja veća od ponuđene količine đubriva prednost se daje ranije pristiglim zahtevima.

XII Detaljnije informacije mogu se dobiti u Direkciji za robne rezerve grada Kragujevca, soba 406 zgrade Gradske uprave, svakog radnog dana u vremenu od 7,30 – 15,30 sati ili na telefon 034/306-187.

Direktor
Nebojša Obradović

Javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata, programa, aktivnosti i manifestacija u oblati omladinske politike iz budžeta grada Kragujevca za 2017. godinu

Napomena: Oglas je objavljen dana 04.10.2016. godine

Gradsko veće, na osnovu člana 26. Zakona o mladima (“Službeni Glasnik RS“, br. 50/11), člana 17. stav 1. Pravilnika o postupku dodele sredstava iz budžeta grada Kragujevca za realizaciju programa, projekata, manifestacija i aktivnosti u oblasti omladinske politike (“Službeni list grada Kragujevca“ br.1/16) i Odluke Gradskog veća broj 400-132/16-V od 10. februara 2016. godine, raspisuje

Javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata, programa, aktivnosti i manifestacija u oblati omladinske politike iz budžeta grada Kragujevca za 2017. godinu

I Predmet konkursa

Javni Konkurs se raspisuje za finansiranje i sufinansiranje projekata, programa, aktivnosti i manifestacija (u daljem tekstu:projekti) u oblasti omladinske politike za 2017. godinu za sledeće oblasti:

 • učešće u međunarodnim projektima;
 • povećanje zapošljivosti mladih;
 • volonterizam mladih i jačanje aktivizma mladih;
 • unapređenje informisanja mladih o mladima i promocija sadržaja za mlade;
 • prevencija bolesti i promocija zdravlja i zdravih stilova života;
 • kampanje i akcije za povećanje nivoa socijalne uključenosti mladih iz osetljivih grupa;

Projekat je niz jedinstvenih aktivnosti u kraćem vremenskom intervalu ili aktivnosti koje su jednokratnog karaktera, koje uz korišćenje finansijskih, ljudskih i drugih resursa dovode do realizacije unapred definisanog cilja.
Program je grupa aktivnosti koje se odvijaju u dužem vremenskom periodu, uz moguće ponavljanje, kako bi se realizovala neka strategija, ili bi se došlo do unapređenja određene oblasti omladinske politike.
Manifestacija je kompleksan događaj sa ograničenim vremenom trajanja, sastavljen iz različitih programskih sadržaja, koji podrazumevaju veliki broj učesnika ili posetilaca.

II Sredstva za finansiranje/sufinansiranje projekata

Sredstva za ove namene biće predviđena su Odlukom o budžetu grada Kragujevca za 2017. godinu.

III Pravo učešća na konkursu

Udruženja/organizacije u oblasti omladinske politike mogu da podnose projekte individualno ili udruženo sa drugim udruženjima/organizacijama.
Partneri udruženja/organizacija koje učestvuju u kreiranju i realizaciji projekata i troškovi koje oni naprave, prihvataju se ako ispunjavaju iste uslove koji se primenjuju i za korisnike dodeljenih sredstava.
Učesnici na konkursu mogu da podnose predloge projekta individualno ili udruženo sa drugim učesnicima, s tim što se partneri učesnika na konkursu koji učestvuju u kreiranju i realizaciji projekata i troškovi koje oni naprave, prihvataju ako ispunjavaju iste uslove koji se primenjuju i za korisnike dodeljenih sredstava.

Predlagač projekta ne može da:

 1. bude u postupku likvidacije i pod privremenom zabranom obavljanja delatnosti;
 2. bude u poslednje dve godine pravnosnažnom odlukom kažnjen za prekršaj ili privredni prestup u vezi sa svojom delatnošću.

Predlagač projekta ne može dobijati sredstva iz budžeta grada Kragujevca za realizaciju svojih projekata dve godine od dana kada je utvrđeno postojanje sledećih okolnosti:

 1. netačno ili nepotpuno obaveštavanje davaoca sredstava o bitnim okolnostima vezanim za odobrenje i realizovanje projekta;
 2. svojim propustom ne izvrši projekat u celini ili ga izvrši u nebitnom delu;
 3. upotrebi sredstva nenamenski, u potpunosti ili delimično, ili se ne pridržava propisanih ili ugovorenih mera koje su utvrđene radi osiguranja realizacije projekta;
 4. ne dostavi u predviđenim rokvima potrebne izveštaje i dokaze, iako ga je davalac sredstava prethodno upozorio na nepravilnosti i posledice;
 5. prestane da ispunjava uslove koji su potrebni za dobijanje sredstava.

IV Prijava na konkurs

Obrazac prijave na Konkurs i ostala prateća dokumentacija vezana za apliciranje dostupni su na zvaničnom internet sajtu grada Kragujevca (www.kragujevac.rs).
Uz Obrazac broj 1 - Aplikacioni formular obavezno se podnosi sva odgovarajuća dokumentacija kojom se dokazuju ispunjenost propisanih kriterijuma predlagača projekta i to:

 1. osnovni podaci o učesniku na konkursu (naziv, sedište, matični broj i poreski identifikacioni broj za pravna lica, odnosno ime i prezime, prebivalište i matični broj za fizička lica, kao i broj tekućeg računa),
 2. osnovni podaci o eventualnim partnerima na projektu,
 3. radna biografija angažovanog osoblja,
 4. podaci o osobi odgovornoj za realizaciju projekta i korišćenje sredstava,
 5. statut za udruženja i ustanove;
 6. kopija izveštaja o realizovanim aktivnostima u prethodnoj budžetskoj godini;
 7. dokaz o članstvu u Savezu udruženja/organizacija na nivou Republike, ukoliko nije utvrđeno statutom;
 8. propratno pismo.

Predlagač projekta ne može da:

 1. bude u postupku likvidacije i pod privremenom zabranom obavljanja delatnosti;
 2. ima blokadu poslovnog računa, poreske dugove ili dugove prema organizacijama socijalnog osiguranja;
 3. bude u poslednje dve godine pravnosnažnom odlukom kažnjen za prekršaj ili privredni prestup u vezi sa njegovom delatnošću.

Predlog projekta sadrži detaljne podatke o:

 1. predlagaču projekta;
 2. učesnicima u realizaciji projekta i svojstvu u kome se angažuju;
 3. ciljevima i očekivanim rezultatima,
 4. vrsti i sadržini aktivnosti, vremenu i mestu realizacije;
 5. kako će se vršiti ocenjivanje uspešnosti (vrednovanje rezultata projekta);
 6. budžetu projekta, odnosno potrebnim novčanim sredstvima, iskazanim prema vrstama troškova;
 7. vremenskom planu upotrebe sredstava (vremenski period u kome su sredstva potrebna i rokovi u kojima su potrebna);
 8. načinu praćenja realizacije i evaluacije rezultata.

Predlog projekta mora biti dostavljen u zapečaćenoj koverti, zaštićenoj od oštećenja koja mogu nastati u transportu, na prijemnom šalteru Gradske uprave ili preporučenom poštom na adresu: Gradska uprava za vanprivredne delatnosti, Trg slobode 3, Kragujevac, sa naznakom:

“Za Komisiju za izbor projekta, programa, aktivnosti i manifestacija u oblasti omladinske politike koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta grada Kragujevca u 2017. godini“.

Sva obavezna i prateća dokumentacija mora biti dostavljena u jednoj koverti ili paketu. Predlog projekta čija je prijava poslata u više koverata, tj. paketa, neće biti uzet u obzir (smatraće se da nije ispunio formalne uslove).

Prednja strana koverte sa predlogom projekta mora sadržati najmanje sledeće podatke:

 1. naziv predloga projekta;
 2. naziv podnosioca predloga;
 3. adresu podnosioca predloga;
 4. oznaku: “Ne otvarati“.

Svu dokumentaciju - obrazac prijave i ostalu prateću dokumentaciju obavezno dostaviti i u elektronskom obliku.
Konkursni materijal se ne vraća.
Primljeni predlozi projekata se ne vraćaju podnosiocima.

V Kriterijumi i merila za ocenu projekata

Kriterijumi u pogledu kvaliteta, odnosno prirode i sadržine predloga projekata jesu:

 1. da je u skladu sa zakonom, usvojenim strateškim i planskim dokumentima u oblasti omladinske politike na nivou Republike Srbije i grada Kragujevca;
 2. da je u skladu sa uslovima, kriterijumima i ciljevima navedenim u javnom pozivu/stalno otvorenom konkursu;
 3. da se realizuje u gradu Kragujevcu, odnosno da je od interesa za korisnike sa teritorije grada Kragujevca;
 4. da je u skladu sa principima utvrđenim u dokumentima međunarodnih organizacija čija je članica Republika Srbija;
 5. da ima značajan i dugotrajan uticaj na razvoj sistema omladinske politike u gradu Kragujevcu;
 6. da ima visoku srazmeru između učinka i koštanja;
 7. da ne postoji nikakva sumnja u mogućnost realizacije;
 8. da predviđa angažovanje odgovarajućeg broja učesnika kao i potrebne resurse za realizaciju;
 9. da će se, po pravilu, realizovati u tekućoj godini;
 10. da se ne može u dovoljnoj meri realizovati bez pomoći iz sredstava budžeta grada Kragujevca (projekat uopšte ne može da započne ili da se okonča) i da bi davanje finansijske pomoći bilo opravdano i prema osnovu i prema visini;
 11. da je, po pravilu, predviđeno fazno (u ratama) finansiranje projekata.

Komisija vrši ocenu i bodovanje podnetih predloga, u skladu sa Pravilnikom, i dostavlja Gradskom veću izveštaj sa predlogom projekata koji će se finansirati i sufinansirati iz budžeta grada Kragujevca i predlogom iznosa sredstava opredeljenih za svaki projekat pojedinačno, s tim što će prednost imati oni projekti koji su bodovani većim brojem bodova.

Komisija ima pravo i mogućnost da za predloge projekta kod kojih postoji potreba za dodatnim informacijama ili intervencijama traži dodatno objašnjenje (intervenciju) od predlagača, odnosno nosioca projekta.

Komisija može o određenom pitanju da pribavi stručno mišljenje od strane istaknutih stručnjaka ili odgovarajućih organizacija u oblasti omladinske politike.

O radu Komisije vodi se zapisnik.

Kriterijumi u pogledu troškova realizacije projketa su:

 1. da su direktni troškovi realizacije aktivnosti opravdani, stvarni i u neposrednoj vezi sa ciljevima realizacije aktivnosti;
 2. da se budžet sastoji iz neposrednih troškova realizacije aktivnosti u vezi naknada/honorara lica angažovanih na neposrednoj realizaciji, materijalnih troškova i administrativnih troškova realizacije (opravdani direktni troškovi) i opravdanih indirektnih troškova nosioca aktivnosti (izdaci za komunalne usluge, naknade/honorare lica kod nosioca koji ne učestvuju neposredno u realizaciji, izdaci za komunikacije i sl.), koji ne mogu biti veći od 20% od opravdanih direktnih troškova.

Opravdani indirektni troškovi su prihvatljivi ako ne obuhvataju troškove koji su budžetom projekta namenjeni realizaciji nekog dela projekta.
Indirektni troškovi nisu prihvatljivi ako je nosilac projekta dobio iz budžeta grada Kragujevca za svoj rad odgovarajuća sredstva po drugom osnovu.

Direktni troškovi se po pravilu mogu, u zavisnosti od vrste i prirode projekata, priznati za:

 1. ljudske resurse (naknada/honorar za lica angažovana na programu i projektu) - maksimalno 60% ukupnog budžeta;
 2. materijalne troškovi, administrativne troškovi i sl. - maksimalno 60% ukupnog budžeta;
 3. ostale troškove (troškovi platnog prometa, provizija banke i slično) - maksimalno 5% ukupnog budžeta, tako da ukupan zbir bude 100%.

Izuzetno, majući u vidu namenu i krajnji cilj projekta, troškovi za ljudske resurse moguse priznati u iznosu većem od predviđenog.
Merila koja će biti uzeta u obzir za izbor projekta, programa, aktivnosti i manifestacija u oblasti omladinske politike koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta grada Kragujevca u 2017. godini iz oblasti omladinske politike, sastavni su deo Pravilnika o načinu, merilima i kriterijumima za izbor projekata, u oblasti omladinske politike koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta grada Kragujevca (“Službeni list grada Kragujevca“, br.1/16).
Pre donošenja konačne odluke o odobravanju ili neodobravanju projekta i visini sredstava za realizaciju projekta, Komisija može podnosiocu predloga projekata sugerisati da izvrši određene modifikacije predloga projekata, u odnosu na planirani budžet i sadržinu (planirane aktivnosti) projekta.

VI Rokovi za donošenje i objavljivanje odluke

Rok za podnošenje prijava na konkurs je 10.novembar 2016. godine.

Neće se razmatrati:

 1. neblagovremene i nepotpune prijave,
 2. prijave čiji podnosilac nije izvršio svoje dosadašnje obaveze prema Gradu u vezi projekata koje je Grad finansirao ili sufinansirao u prethodnom periodu, osim u slučaju dokazanih razloga više sile;
 3. projekti sa komercijalnim efektima, osim ako ti efekti nisu usmereni na dalju realizaciju, odnosno na održivost ili samoodrživost osnovnih aktivnosti predviđenih projektom;
 4. projekti koji se sasvim ili pretežno odnose na investiciona ulaganja u opremu odnosno održavanje, adaptaciju, sanaciju ili izgradnju poslovnog  prostora;
 5. projekti čiji su jedine ili pretežne aktivnosti usmerene na putovanja, studije, učešća na konferencijama i stručnim skupovima i slične aktivnosti;
 6. projekti koji su sponzorstva bilo koje vrste prema trećim licima ili organizacijama.

Komisija vrši ocenu i bodovanje podnetih predloga u skaldu sa Pravilnikom i u obavezi je da dostavi Gradskom veću izveštaj sa predlogom projekata koji će se finansirati i sufinansirati iz budzeta grada Kragujevca a koji sadrži predlog iznosa opredeljenih sredstava.

Gradsko veće, na osnovu predloga Komisije donosi Rešenje o raspodeli sredstava iz budžeta grada Kragujevca za finansiranje i sufinansiranje projekata iz oblasti omladinske politike iz budžeta grada Kragujevca u roku od 7 dana od dana dostavljanja izveštaja.
Rešenje Gradskog veća o raspodeli sredstava iz budžeta grada Kragujevca za finansiranje i sufinansiranje projekata u oblasti omladinske politike iz budžeta grada Kragujevca se objavljuje na zvaničnoj internet stranici grada Kragujevca.
Nosioci odobrenih projekata dužni su da pri realizaciji istih na vidnom mestu naznače da je projekat finansiran ili sufinansiran iz sredstava budžeta Grada.

Kontakt osoba u vezi Konkursa je Marija Đoković, Gradska uprava za vanprivredne delatnosti, Kancelarija za mlade, ul. Save Kovačevića 5, kontakt telefon 335-467.

OBRACI i prateća dokumentacija

ODLUKA o raspisivanju Javnog poziva za ostvarivanje prava korišćenja bez plaćanja naknade poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji grada Kragujevca za 2017. godinu

ODLUKA o raspisivanju Javnog poziva za dokazivanje prava prečeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji grada Kragujevca za 2017. godinu

Arhiva

Oglasi, javni pozivi, tenderi...

Dokument Objavljeno