Kontaktirajte nas za više informacija
X

Skuptina_grada_Kragujevca_17.jpg
 
Napredna pretraga Napredna pretraga
Geografski Informacioni Sistem

Prezentacija finansirana od strane Američke agencije za međunaroni razvoj

Asocijacija gradova Vesnici mira

Salon antiratne karikatureUdruženje kragujevčana

Logo

Javni oglasi

JAVNI POZIV za izbor korisnika za obezbeđivanje i poboljšanje uslova stanovanja povratnika po osnovu sporazuma o readmisiji kroz dodelu pomoći za kupovinu seoske kuće sa okućnicom i dodatnu pomoć namenjenu za građevinski materijal

Na osnovu člana 10. stava 1. Pravilnika o radu Komisije, br. 060-307/16-V-01 od 19. avgusta 2016. godine, Komisija za izbor korisnika pomoći namenjene obezbeđivanju uslova stanovanja povratnika po osnovu sporazuma o readmisiji kroz dodelu pomoći za kupovinu seoske kuće sa okućnicom i pomoći za popravku ili adapticiju predmetne seoske kuće sa okućnicom obrazovana rešenjem Gradskog veća grada Kragujevca br. 112-1096/16-V-od 11. avgusta 2016. godine, (u daljem tekstu: Komisija), raspisuje

J A V N I   P O Z I V 
ZA IZBOR KORISNIKA ZA OBEZBEĐIVANjE I POBOLjŠANjE USLOVA STANOVANjA POVRATNIKA PO OSNOVU SPORAZUMA O READMISIJI KROZ DODELU POMOĆI ZA KUPOVINU SEOSKE KUĆE SA OKUĆNICOM I DODATNU POMOĆ NAMENjENU ZA GRAĐEVINSKI MATERIJAL ZA POPRAVKU ILI ADAPTACIJU PREDMETNE SEOSKE KUĆE SA OKUĆNICOM

PREDMET JAVNOG POZIVA

I

Pomoć namenjena porodicama povratnika po osnovu Sporazuma o readmisiji za kupovinu seoske kuće sa okućnicom i dodatne pomoć namenjene za građevinski materijal za popravku ili adaptaciju predmetne seoske kuće sa okućnicom može biti dodeljena porodicama povratnika po osnovu Sporazuma o readmisiji koja imaju boravište/prebivalište na teritoriji grada Kragujevca, uključujući članove njihovog porodičnog domaćinstva, a neophodna im je pomoć za kupovinu seoske kuće sa okućnicom i dodatna pomoć namenjena za građevinski materijal za popravku ili adaptaciju predmetne seoske kuće sa okućnicom, sve kako bi poboljšali uslove stanovanja.

I

Pomoć se odobrava za kupovinu seoske kuće sa okućnicom u iznosu do RSD 1.150.000,00 (jedanmilionstopedesethiljadadinara) i za dodatnu pomoć namenjenu za građevinski materijal za popravku ili adaptaciju predmetne seoske kuće sa okućnicom u iznosu do RSD 180.000,00 (stoosamdesethiljadadinara), oba iznosa po porodičnom domaćinstvu Korisnika. 
Izabrani korisnik Pomoći za poboljšanje uslova stanovanja može da učestvuje sopstvenim sredstvima u kupoprodajnoj ceni seoske kuće sa okućnicom u iznosu do 50% od iznosa koji se odobrava za kupovinu seoske kuće sa okućnicom.

USLOVI I KRITERIJUMI

Podnosilac prijave na Javni poziv i članovi njegovog porodičnog domaćinstva potrebno je da ispunjavaju sledeće uslove:
Pomoć može biti dodeljena Korisniku i članovima njegovog porodičnog domaćinstva pod sledećim uslovima:

1) da je podnosilac prijave evidentiran kao povratnik po osnovu sporazuma o readmisiji;
2) da imaju boravište/prebivalište na teritoriji grada Kragujevca;
3) da su smešteni u kolektivnom centru ili u neadekvatnom privatnom smeštaju;
4) da ne poseduju nepokretnost u Republici Srbiji ili drugoj državi, a kojom bi mogli da reše svoje stambeno pitanje;
5) da nemaju prihode kojim bi mogli da reše svoje stambene potrebe;
6) da nisu korisnici drugog programa za poboljšanje uslova stanovanja u postupku reintegracije, kojim bi mogli da reše ili su rešili svoje stambene potrebe, kao i da nisu ostvarili trajno rešenje kroz preseljenje u treću zemlju;
7) da nisu prodali, otuđili, poklonili ili zamenili nepokretnost u Republici Srbiji ili u drugoj državi, a kojom bi mogli da reše svoje stambene potrebe;
8) da porodično domaćinstvo ima radno sposobne članove;
9) da seoska kuća sa okućnicom kojom Korisnik konkuriše za dodelu Pomoći ispunjava osnovne uslove za život i stanovanje i da je upisana u katastru nepokretnosti na ime prodavca i bez tereta, osim ako je navedena nepokretnost u postupku ozakonjenja, a na zemljištu na kome se nepokretnost nalazi dozvoljena je individualna stambena gradnja i
10) da podnosilac prijave i članovi njegovog porodičnog domaćinstva navedeni u Prijavi nisu u krvnom, adoptivnom ili tazbinskom srodstvu sa prodavcem predmetne nepokretnosti.

Red prvenstva za izbor Korisnika utvrđuje se na osnovu broja bodova koje Korisnik kao podnosilac prijave na javni poziv za dodelu Pomoći i članovi njegovog porodičnog domaćinstva ostvare, a prema sledećim merilima:

1) Broj članova porodičnog domaćinstva: po članu porodičnog domaćinstva – 10 bodova.
Maksimalan broj bodova koji se može dobiti na osnovu ovog merila iznosi – 50 bodova.

2) Broj maloletne dece u porodičnom domaćinstvu:
   2.1) porodično domaćinstvo do dvoje maloletne dece – 10 bodova;
   2.2)porodično domaćinstvo sa troje ili više maloletne dece – 20bodova;

3) Broj maloletne dece ili dece na redovnom školovanju u jednoroditeljskom porodičnom domaćinstvu:
   3.1) domaćinstvo sa jednim detetom – 10 bodova;
   3.2) domaćinstvo sa dvoje dece – 20 bodova;
   3.3) domaćinstvo sa troje ili više dece – 30 bodova.

4) Porodično domaćinstvo sa detetom sa invaliditetom ili sa smetnjama u razvoju: po porodičnom domaćinstvu – 20 bodova.

5) Stambena situacija Korisnika i članova njegovog porodičnog domaćinstva:
    5.1) porodično domaćinstvo smešteno u kolektivnom centru – 10 bodova;
    5.2) porodično domaćinstvo koje stanuje u iznajmljenom prostoru bez osnovnih higijensko-sanitarnih uslova – 20 bodova;

6) Materijalni položaj porodičnog domaćinstva:
    6.1) porodično domaćinstvo sa prihodima većim ili u visini od 50% prosečne mesečne zarade, bez poreza i doprinosa u privredi Republike Srbije, po članu – 10bodova (po porodičnom domaćinstvu);
    6.2) porodično domaćinstvo sa prihodima ispod 50% prosečne mesečne zarade, bez poreza i doprinosa u privredi Republike Srbije, po članu –20 bodova (po porodičnom domaćinstvu);

7) Smanjenje ili gubitak radne sposobnosti ili telesno oštećenje:
    7.1) po osnovu smanjenja ili gubitka radne sposobnosti Korisnika ili člana njegovog porodičnog domaćinstva:
    - ako postoji delimična radna sposobnost – 10 bodova;
    - ako postoji potpuni gubitak radne sposobnosti – 20 bodova.
    7.2) Po osnovu telesnog oštećenja Korisnika ili člana njegovog porodičnog domaćinstva:
    - za telesno oštećenje 100% – 20 bodova;
    - za telesno oštećenje 90% – 15 bodova;
    - za telesno oštećenje 80% – 10 bodova;
Ako kod istog lica postoji smanjenje ili gubitak radne sposobnosti i telesno oštećenje, Komisija prilikom bodovanja uzima u obzir ono merilo na osnovu koga to lice dobija više bodova. 

8) Bolesti od većeg socijalno-medicinskog značaja, (maligna oboljenja, bronhijalna i srčana astma, teška opstruktivna oboljenja pluća, aktivna tuberkuloza, infarkt srca, dekompenzovana srčana oboljenja, transplantacija srca, cerebrovaskularni insult, epilepsija, teže duševne bolesti, progresivne nervnomišićne bolesti, pareze i paralize, hemofilija, insulin zavisni dijabetes, hronične bubrežne insuficijencije na dijalizama, sistemske autoimune bolesti, osteomijelitisi, HIV infekcije i sl): podnosilac prijave ili član njegovog porodičnog domaćinstva – 20 bodova (po bolesnom  članu domaćinstva).
Ovo merilo se primenjuje ako Korisnik ili član njegovog porodičnog domaćinstva nisu bodovani po osnovu tačke 7. Pod tač.1) i 2) ovog člana.

9) Registrovano seosko gazdinstvo – 20 bodova (po porodičnom domaćinstvu).

Ako dva ili više podnosilaca prijave imaju isti broj bodova, prednost će imati podnosilac prijave koji: 
1) ima veći broj maloletne dece; 
2) ima veći broj članova porodičnog domaćinstva; 
3) ima trudnu ženu u porodičnom domaćinstvu; 
4) duže boravi na području grada Kragujevca i
5) ima manje prihode po članu porodičnog domaćinstva.

POTREBNA DOKUMENTACIJA

Korisnik kao podnosilac prijave na Javni poziv za sebe i članove porodičnog domaćinstva dostavlja sledeću dokumentaciju:

Korisnik kao podnosilac prijave na Javni poziv za dodelu Pomoći, za sebe i članove porodičnog domaćinstva, dostavlja sledeće dokaze:

1) popunjen i potpisan obrazac prijave (udaljem tekstu: Prijava);
2) fotokopiju putnog lista ili overenu izjavu da je povratnik po osnovu sporazuma o readmisiji ili dokumentaciju kojom dokazuje da je povratnik po sporazumu o readmisiji, (obavezno za podnosioca prijave i druge članove porodičnog domaćinstva koji su povratnici po sporazumu o readmisiji);
3) fotokopiju lične karte za sve članove porodičnog domaćinstva sa 16 i više godina (očitane, ukoliko je upitanju nova lična karta sa čipom);
4) izjavu overenu u organu uprave ili sudu da Korisnik i članovi njegovog porodičnog domaćinstva ne poseduju nepokretnost u Republici Srbiji ili drugoj državi, a kojom bi mogli da reše svoje stambeno pitanje; da nisu uključeni u neki drugi program za poboljšanje uslova stanovanja; da nisu ostvarili trajno rešenje kroz preseljenje u treću zemlju; da nisu prodali, otuđili, poklonili ili zamenili nepokretnost u Republici Srbiji ili u drugoj državi, a kojom bi mogli da reše svoje stambene potrebe; da nisu u krvnom, adoptivnom ili tazbinskom srodstvu sa prodavcem – vlasnikom predmetne seoske kuće sa okućnicom ili članom njegovog porodičnog domaćinstva. Komisija proverava navode iz izjave;
5) dokaz o prihodima:
    a) za nezaposlene, izjava overena u organu uprave ili sudu da je lice nezaposleno i da nema primanja; 
    b) za zaposlene, potvrda poslodavca o visini primanja za mesec koji prethodi mesecu podnošenja prijave na Javni poziv ili izjava da podnosilac prijave odnosno član porodičnog domaćinstva ostvaruje neke povremene prihode;
    v) ček od penzije za mesec koji prethodi mesecu podnošenja prijave na Javni poziv ili ukoliko lice ne ostvaruje primanja po osnovu penzije - izjava overena u organu uprave ili sudu da lice ne ostvaruje primanja po osnovu penzije u državi porekla i Republici Srbiji i/ili drugoj državi;
6) za članove porodičnog domaćinstva uzrasta od 15. do 26. godina dokaz o školovanju, (potvrda nadležne obrazovne institucije o školovanju za lica koja se nalaze na redovnom školovanju do navršenih 26 godina života) ukoliko ovi članovi porodičnog domaćinstva nisu na školovanju – dokaze navedene u tački 5) ovog stava (dokazi o prihodima);
7) dokaz za porodično domaćinstvo sa detetom sa invaliditetom ili smetnjama u razvoju − rešenje Komisije za kategorizaciju dece ili mišljenje inter-resorne komisije za decu sa telesnim invaliditetom ili smetnjama u razvoju;
8) dokaz o stambenoj situaciji Korisnika i članova njegovog porodičnog domaćinstva:
    - za domaćinstvo smešteno u kolektivnom centru − potvrda poverenika;
    - za domaćinstvo koje stanuje u iznajmljenom prostoru bez osnovnih higijensko - sanitarnih uslova − overena izjavu organu uprave ili sudu;
9) dokaz o smanjenju ili gubitku radne sposobnosti ili telesnom oštećenju– rešenje o smanjenju ili gubitku radne sposobnosti ili telesnom oštećenju za člana porodičnog domaćinstva sa invaliditetom;
10) dokaz o zdravstvenom stanju, odnosno o postojanju bolesti od većeg socio-medicinskog značaja (maligna oboljenja, bronhijalna i srčana astma, teška opstruktivna oboljenja pluća, aktivna tuberkuloza, infarkt srca, dekompenzovana srčana oboljenja, transplantacija srca, cerebrovaskularni insult, epilepsija, teže duševne bolesti, progresivne nervnomišićne bolesti, pareze i paralize, hemofilija, insulin zavisni dijabetes, hronične bubrežne insuficijencije na dijalizama, sistemske autoimune bolesti, osteomijelitisi, HIV infekcije i sl.), trudnoće i drugog zdravstvenog stanja – odgovarajuća potvrda nadležne zdravstvene ustanove;
11) za jednoroditeljsku porodicu prilaže se:
     - potvrda o smrti bračnog druga;
     - rešenje nadležnog suda o proglašenju nestalog lica za umrlo
     - izvod iz matične knjige rođenih dece bez utvrđenog očinstva
     - presuda o razvodu braka/dokaz o poveravanju maloletne dece/deteta ili overena izjava Korisnika da se neposredno brine o detetu i da samostalno obezbeđuje sredstva za izdržavanje; da drugi roditelj ne učestvuje ili nedovoljno učestvuje u tim troškovima, a da u međuvremenu, Korisnik nije zasnovao bračnu ili vanbračnu zajednicu;
12) overenu izjavu vlasnika predmetne nepokretnosti da je saglasan da istu otuđi u korist Korisnika, pod uslovima predviđenim ovim Pravilnikom i da predmetna nepokretnost nije u sporu ili pod teretom, sve uz navođenje rokova za primopredaju nepokretnosti; 
13) dokaz o vlasništvu- list nepokretnosti ne stariji od šest meseci, u kome je upisana predmetna seoska kuća sa zemljištem, bez tereta, sa pravom svojine prodavca na seoskoj kućii zemljištu;
14) potvrdu nadležne poreske uprave o izmirenim poreskim obavezama koje su nastale po osnovu prava svojine na predmetnu nepokretnost;
15) fotokopiju lične karte prodavca – vlasnika predmetne nepokretnosti (očitane, ukoliko je u pitanju nova očitana lična karta sa čipom);
16) dokaz o registraciji seoskog gazdinstva, ukoliko je isto registrovano.

Komisija po službenoj dužnosti pribavlja izvod iz matične knjige rođenih za decu mlađu od 16 godina; uverenje o imovnom stanju iz Republičkog geodetskog zavoda za podnosioca Prijave i članove njegovog porodičnog domaćinstva, uključujući i maloletne članove porodičnog domaćinstva, kako bi se utvrdilo da li Podnosilac prijave i članovi njegovog porodičnog domaćinstva poseduju nepokretnost u Republici Srbiji; uverenje Odeljenja za lokalnu poresku administraciju o tome da li su podnosilac prijave i članovi njegovog porodičnog domaćinstva, uključujući i maloletne članove porodičnog domaćinstva obveznici poreza na imovinu. 

Navedene dokaze potrebne za vođenje ovog postupka, u skladu sa članom 103. stav 1. Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS“, broj 18/16) (u daljem tekstu: ZUP), pribaviće po službenoj dužnosti Komisija, osim ukoliko stranka u skladu sa članom 103. stav 3. ZUP-a izjavi da će u cilju efikasnijeg i ekonimičnijeg razmatranja svoje podnete prijave na Javni poziv, navedene dokaze pribaviti sama. 

Navedeni dokazi podnose se u fotokopiji. Podnosioci zahteva koji uđu u uži izbor u obavezi su da originalna dokumenta podnesu Komisiji na uvid. 

Komisija po potrebi od Podnosioca prijava može tražiti i druge dokaze neophodne za potrebe vođenja postupka.

PODNOŠENjE PRIJAVA NA JAVNI POZIV

Prijave sa potrebnom dokumentacijom se podnose u zatvorenoj koverti preko Gradske uprave za zdravstvenu i socijalnu zaštitu - Odeljenja za socijalnu zaštitu - Grupe za zaštitu izbeglih, prognanih i raseljenih lica, lično ili poštom na adresu: 

Grad Kragujevac
Gradska uprava za zdravstvenu i socijalnu zaštitu
Odeljenje za socijalnu zaštitu - Grupa za zaštitu izbeglih, prognanih i raseljenih lica
ul. Laze Marinkovića br. 60
34000 Kragujevac
sa naznakom: 
“Prijava na Javni poziv ZA OBEZBEĐIVANjE I POBOLjŠANjE USLOVA STANOVANjA POVRATNIKA PO OSNOVU SPORAZUMA O READMISIJI KROZ DODELU POMOĆI ZA KUPOVINU SEOSKE KUĆE SA OKUĆNICOM I DODATNU POMOĆ NAMENjENU ZA GRAĐEVINSKI MATERIJAL ZA POPRAVKU ILI ADAPTACIJU PREDMETNE SEOSKE KUĆE SA OKUĆNICOM“

Rok za podnošenje prijava sa potrenom dokumentacijom je 30 dana od dana raspisivanja Javnog poziva, odnosno od 19. avgusta 2016.godine.
Prijave sa potrebnom dokumentacijom mogu se podneti do 19. septembra 2016. godine.

PREDSEDNIK KOMISIJE
Dragana Pešić

JAVNI POZIV za dodelu pomoći namenjene ekonomskom osnaživanju povratnika po osnovu sporazuma o readmisiji kroz nabavku i dodelu robe i materijala za pokretanje dohodovnih aktivnosti u poljoprivrednoj ili drugoj oblasti

Na osnovu člana 10. stava 1. Pravilnika o radu Komisije, br. 060-306/16-V-01 od 18. avgusta 2016. godine, Komisija za izbor korisnika pomoći namenjene ekonomskom osnaživanju povratnika po osnovu sporazuma o readmisiji kroz nabavku i dodelu robe materijala za pokretanje, razvoj i unapređenje dohodovnih aktivnosti u poljoprivrednoj, zanatskoj, uslužnoj ili drugoj oblasti, obrazovana rešenjem Gradskog veća grada Kragujevca br. 112-1095/16-V dana 11. avgusta  2016. godine, raspisuje

J A V N I   P O Z I V 

ZA DODELU POMOĆI NAMENjENE EKONOMSKOM OSNAŽIVANjU POVRATNIKA PO OSNOVU SPORAZUMA O READMISIJI KROZ NABAVKU I DODELU ROBE I MATERIJALA ZA POKRETANjE, RAZVOJ I UNAPREĐENjE DOHODOVNIH AKTIVNOSTI U POLjOPRIVREDNOJ, ZANATSKOJ, USLUŽNOJ ILI DRUGOJ OBLASTI

I

Pomoć se dodeljuje porodicama, povratnicima po osnovu sporazuma o readmisiji koje imaju boravište/prebivalište na teritoriji grada Kragujevca (u daljem tekstu: Grad), u cilju ekonomskog osnaživanja i to: dodelom robe i materijala za pokretanje, razvoj i unapređenje dohodovne aktivnosti u poljoprivrednoj, zanatskoj, uslužnoj ili drugoj oblasti.

II

Pomoć se odobrava u robi i materijalu neophodnoj za ekonomsko osnaživanje u maksimalnom iznosu do RSD 200.000,00 (dvestotinehiljadadinara), po porodičnom domaćinstvu Korisnika.

USLOVI I KRITERIJUMI ZA IZBOR KORISNIKA

Korisniku i članovima njegovog porodičnog domaćinstva može biti dodeljena Pomoć pod sledećim uslovima:

- da je evidentiran kao povratnik po osnovu sporazuma o readmisiji;

- da ima boravište/prebivalište na teritoriji Grada;

- da nisu uključeni u neki drugi program/projekat stambenog zbrinjavanja ili ekonomskog osnaživanja kroz dohodovne aktivnosti, u tekućoj godini;

- da imaju radno sposobne članove porodičnog domaćinstva i potrebno znanje i veštinu za pokretanje, razvoj i unapređenje dohodovne aktivnosti na koju se odnosi Pomoć;

- da je aktivnost za koju je pomoć tražena od značaja za egzistenciju porodice;

- da ima preduslove za obavljanje delatnosti za koju traži Pomoć:

za poljoprivednu delatnost i stočarstvo - da je vlasnik ili zakupac zemljišta i/ili pomoćnih objekata za pokretanje i/ili obavljanje ovih delatnosti;

za zanatsku ili uslužnu delatnost - da je vlasnik ili zakupac prostora u kome će obavljati delatnost i

za druge delatnosti - preduslove u skladu sa navedenom delatnošću.

Red prvenstva za izbor Korisnika utvrđuje se na osnovu broja bodova koje Korisnik kao podnosilac prijave na javni poziv ostvari, a prema sledećim merilima:

1) da aktivnost za koju je Pomoć tražena doprinosi ekonomskom osnaživanju porodičnog domaćinstva Korisnika -10 bodova;

2) da je Korisnik prošao obuku za izradu poslovnih planova ili obuku Nacionalne službe za zapošljavanje -10 bodova;

3) da ima prethodno iskustvo u obavljanju predmetne aktivnosti - 10 bodova;

4) da poseduje znanje i veštine za obavljanje predmetne aktivnosti  - 10 bodova;

5) da ima registrovanu delatnost - 20 bodova;

6) da pokreće aktivnost - 20 bodove;

7) jednoroditeljsko porodično domaćinstvo/ porodično domaćinstvo sa detetom/decom do 18 godina i /ili studentom do 26 godina - 10 bodova;

8) žena nosilac porodičnog domaćinstva - 10 bodova.

 Ako dva ili više Korisnika imaju isti broj bodova, prednost će imati podnosilac prijave koji:

1) je član porodičnog domaćinstva sa više generacija sa jednim ili više članova preko 60 godina;

2) ima porodično domaćinstvo sa dvoje ili više dece ispod 18 godina, porodično domaćinstvo sa trudnicom ili sa detetom/decom do 7 godina, porodično domaćinstvo bez redovnih mesečnih prihoda, ili sa nedovoljnim mesečnim prihodima (do 50% prosečne mesečne zarade bez poreza i doprinosa u privredi Republike Srbije, po članu porodičnog domaćinstva);

3) ima bolesne članove porodičnog domaćinstva /članovi domaćinstva sa posebnim potrebama;

4) su žrtve seksualnog/porodičnog nasilja;

5) duže boravi na teritoriji Grada.

POTREBNA DOKUMENTACIJA

Korisnik za sebe i članove porodičnog domaćinstva dostavlja sledeće dokaze:

1) popunjen i potpisan obrazac prijave na Javni poziv (u daljem tekstu: Prijava);

2) fotokopiju putnog lista ili overenu izjavu da je povratnik po osnovu sporazuma o readmisiji ili dokumentaciju kojom dokazuje da je povratnik po sporazumu o readmisiji, (obavezno za podnosioca prijave i druge članove porodičnog domaćinstva koji su povratnici po sporazumu o readmisiji);

3) fotokopiju lične karte za sve članove porodičnog domaćinstva sa 16 i više godina (očitane, ukoliko je u pitanju nova lična karta sa čipom);

4) izjavu overenu u organu uprave ili sudu da Korisnik i članovi njegovog porodičnog domaćinstva nisu uključeni u neki drugi program/projekat stambenog zbrinjavanja ili ekonomskog osnaživanja kroz dohodovne aktivnosti, u tekućoj godini;

5) dokaz o prihodima:

- uverenje o nezaposlenosti iz Nacionalne službe za zapošljavanje, za nezaposlene članove porodičnog domaćinstva koji su registrovani kod Nacionalne službe za zapošljavanje; u slučaju nezaposlenog člana porodičnog domaćinstva koji nije registrovan kod Nacionalne službe za zapošljavanje, izjava overena u organu uprave ili sudu da je nezaposlen i nema primanja;

- uverenje o isplaćenoj naknadi iz Nacionalne službe za zapošljavanje;

- potvrda poslodavca o visini primanja u mesecu koji prethodi mesecu objavljivanja javnog poziva - za zaposlene članove porodičnog domaćinstva;

- ček od penzije za mesec koji prethodi mesecu objavljivanja javnog poziva, odnosno potvrda nadležne službe ili u slučaju da podnosilac prijave ili član njegovog porodićnog domaćinstva ne ostavruje prihode od penzije – izjava overena u organu uprave ili sudu da lice ne ostvaruje prihode na ime penzije u Republici Srbiji;

6) za članove porodičnog domaćinstva uzrasta od 15. do 26. godina dokaz o školovanju, ukoliko ovi članovi porodičnog domaćinstva nisu na školovanju – dokaze navedene u tački 5) ovog stava (dokazi o prihodima);

7) dokaz za porodično domaćinstvo sa detetom sa invaliditetom ili smetnjama u razvoju - rešenje Komisije za kategorizaciju dece ili mišljenje inter-resorne komisije za decu sa telesnim invaliditetom ili smetnjama u razvoju;

8) dokaz o smanjenju ili gubitku radne sposobnosti ili telesnom oštećenju - rešenje o smanjenju ili gubitku radne sposobnosti ili telesnom oštećenju za člana porodice sa invaliditetom;

9) za jednoroditeljsko porodično domaćinstvo prilaže se:

- potvrda o smrti bračnog druga;

- rešenje nadležnog suda o proglašenju nestalog lica za umrlo;

- izvod iz matične knjige rođenih dece bez utvrđenog očinstva;

- presuda o razvodu braka/dokaz o poveravanju maloletne dece/deteta ili izjava Korisnika overena u organu uprave ili sudu da se neposredno brine o detetu i da samostalno obezbeđuje sredstva za izdržavanje, da drugi roditelj ne učestvuje ili nedovoljno učestvuje u tim troškovima, a da, u međuvremenu, Korisnik nije zasnovao bračnu ili vanbračnu zajednicu;

10) potvrda prethodnog poslodavca, fotokopija radne knjižice ili izjava overena kod nadležnog organa overe da lice ima potrebno znanje i veštinu za pokretanje, razvoj i unapređenje dohodovne aktivnosti na koju se odnosi Pomoć;

11) potvrda da je Korisnik prošao obuku za izradu poslovnih planova ili obuku Nacionalne službe za zapošljavanje;

12) dokaz da ima registrovanu delatnost;

13) dokaz da pokreće aktivnost:

- da je registrovao i pokreće novu aktivnost;

- overena izjava da pokreće aktivnost (ako nije registrovao novu aktivnost koju pokreće).

PODNOŠENjE PRIJAVA NA JAVNI POZIV

Prijave sa potrebnom dokumentacijom se podnose u zatvorenoj koverti preko Gradske uprave za zdravstvenu i socijalnu zaštitu – Odeljenja za socijalnu zaštitu- Grupe za zaštitu izbeglih, prognanih i raseljenih lično ili poštom na adresu:

Grad Kragujevac

Gradska uprava za zdravstvenu i socijalnu zaštitu

Odeljenje za socijalnu zaštitu - Grupa za zaštitu izbeglih, prognanih i raseljenih lica

ul. Laze Marinkovića br.60

34000 Kragujevac

sa naznakom:

“Prijava na Javni poziv ZA DODELU POMOĆI NAMENjENE EKONOMSKOM OSNAŽIVANjU POVRATNIKA PO OSNOVU SPORAZUMA O READMISIJI KROZ NABAVKU I DODELU ROBE I MATERIJALA ZA POKRETANjE, RAZVOJ I UNAPREĐENjE DOHODOVNIH AKTIVNOSTI U POLjOPRIVREDNOJ, ZANATSKOJ, USLUŽNOJ ILI DRUGOJ OBLASTI“

Rok za podnošenje prijava sa potrenom dokumentacijom je 30 dana od dana raspisivanja Javnog poziva, odnosno od 19. avgusta 2016.godine.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom mogu se podneti do 19. septembra 2016. godine.

PREDSEDNIK KOMISIJE

                                                                                                                    Dragana Pešić                                                                                                                    

OGLAS ZA PRIKUPLjANjE PISANIH PONUDA U PRVOM KRUGU ZA DAVANjE U ZAKUP POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI U GRADU KRAGUJEVCU

JAVNI POZIV za prijavljivanje poljoprivrednika koji poljoprivredno zemljište u državnoj svojini koriste bez pravnog osnova u agroekonomskoj 2015/2016 godini

Napomena: Ovaj Oglas objavljen je dana 25.04.2016. godine

Gradsko veće, na osnovu Odluke o raspisivanju javnog poziva za prijavljivanje poljoprivrednika koji poljoprivredno zemljište u državnoj svojini koriste bez pravnog osnova u agroekonomskoj 2015/2016 godini, broj 320-235/16-V od 22.aprila 2016. godine, objavljuje     

JAVNI POZIV
za prijavljivanje poljoprivrednika koji poljoprivredno zemljište u državnoj svojini
koriste bez pravnog osnova u agroekonomskoj 2015/2016 godini

I Pozivaju se poljoprivrednici sa teritorije grada Kragujevca koji u agroekonomskoj 2015/2016 godini, bez pravnog osnova koriste poljoprivredno zemljište u državnoj svojini na teritoriji grada Kragujevca da prijave ukupnu površinu poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini koju koriste bez pravnog osnova i istovremeno plate naknadu za korišćenje tog zemljišta.

II Prijava iz poglavlja I ove odluke predaje se do 1. maja 2016. godine, na šalteru uprave grada ili preporučeno, na adresu Grad Kragujevac, Gradska uprava za privredu, Odeljenje za poljoprivredu i vodoregulaciju, Trg Slobode br. 3, 34 000 Kragujevac.

Uz prijavu podnosi se izjava data pod punom krivičnom i materijalnom odgovornošću da je u agroekonomskoj 2015/2016 godini, bez pravnog osnova koristio poljoprivredno zemljište u državnoj svojini na teritoriji grada Kragujevca, sa podacima o broju katastarske parcele, površini i katastarskoj opšini.

Obrazac prijave i izjave može se preuzeti na sajtu Grada Kragujevca ili u Gradskoj upravi za privredu, Odeljenju za poljoprivredu i vodoregulaciju.

III Naknada za korišćenja poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini bez pravnog osnova, plaća se po osnovu vansudskog poravnanja u iznosu prosečne cene zakupa na teritoriji Republike Srbije.

Prema obaveštenju Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine prosečna cena zakupa na teritoriji Republike Srbije (Centralna Srbija) je 140,74 evra po 1 ha.

Vansudsko poravnanje sa poljoprivrednicima zaključuje Republika Srbija –Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine.

JAVNI POZIV za dodelu podsticajnih sredstva za nabavku priključnih mašina i opreme na teritoriji grada Kragujevca za 2016. godinu

Napomena: Ovaj Oglas objavljen je dana 25.04.2016. godine

Gradsko veće, na osnovu Odluke o raspisivanju javnog poziva za dodelu podsticajnih sredstva za nabavku priključnih mašina i opreme na teritoriji grada Kragujevca za 2016. godinu, broj 320-227/16-V od 22.aprila 2016. godine, objavljuje                       

JAVNI POZIV
za dodelu podsticajnih sredstva za nabavku priključnih mašina i opreme
na teritoriji grada Kragujevca za 2016. godinu

I Predmet javnog poziva

Javnim pozivom uređuju se uslovi i način dodele podsticajnih sredstava za nabavku priključnih mašina i opreme na teritoriji grada Kragujevca za 2016. godinu, u ukupnom iznosu do 6.000.000,00 dinara.    

Podsticajna sredstva su namenjena za nabavku novih priključnih mašina i opreme i to za nabavku najviše dva različita priključka: plug, freza, kosa, prskalica, atomizer, tanjirača, drljača, setvospremač, sakupljač sena, sejalica, rasipač đubriva, utovarivač stajnjaka i drugo.

Podsticajna sredstava za nabavku priključnih mašina su namenska i bespovratna, dodeljuju se u maksimalnom iznosu do 40% od iznosa po dostavljenom računu i fiskalnom računu (bez uračunatog PDV-a), odnosno do 50.000,00 dinara.
     
II Podnosioci prijava

Pravo na dodelu podsticajnih sredstava može ostvariti fizičko lice, nosilac ili član registrovanog poljoprivrednog gazdinstva u aktivnom statusu.

U okviru istog domaćinstva, za dodelu podsticajnih sredstava može da konkuriše samo jedan podnosilac prijave.

III Opšti uslovi

Podnosilac prijave ima pravo na podsticajna sredstva ako ispunjava sledeće uslove:

 • da ima prebivalište i proizvodnju na teritoriji grada Kragujevca,
 • da je nosilac ili član registrovanog poljoprivrednog gazdinstva na teritoriji grada Kragujevca,
 • da po bilo kom osnovu ne koristi bespovratna podsticajna sredstva za nabavku priključnih mašina i opreme koja su predmet javnog poziva i
 • da podnosilac zahteva ili članovi njegovog domaćinstva nemaju neizmirene dospele obaveze prema Direkciji za robne rezerve i budžetu grada Kragujevca, zaključno sa danom obrade zahteva.

IV Potrebna dokumentacija

Podnosilac prijave dostavlja sledeća dokumenta:

 1. obrazac prijave za dodelu podsticajnih sredstava za nabavku priključnih mašina;
 2. obrazac izjave podnosioca prijave da on ili članovi njegovog poljoprivrednog gazdinstva ne koriste bespovratna podsticajna sredstva za ovu namenu u 2016. godini;
 3. fotokopija lične karte podnosioca prijave ili očitana lična karta ako je sa čipom;
 4. fotokopija tekućeg računa podnosioca prijave;
 5. fotokopija potvrde o aktivnom statusu u registru poljoprivrednog gazdinstva za 2016. godinu,
 6. fotokopija izvoda iz registra poljoprivrednih gazdinstava - struktura biljne proizvodnje  izdate od strane Ministarstva finansija - Uprave za trezor u Kragujevcu;
 7. fotokopija izvoda iz registra poljoprivrednih gazdinstava – podaci o poljoprivrednom gazdinstvu, izdatog od strane Ministarstva finansija - Uprave za trezor u Kragujevcu;
 8. izjava o zajedničkom domaćinstvu podnosioca zahteva, overena u mesnoj kancelariji ili gradskoj upravi,
 9. overena kopija računa i fiskalnog računa, kopija garantnog lista i otpremnica za kupljeni priključak, koji  mora da glasi na podnosioca prijave.

Obrasci iz tačke 1. i 2. ovog poglavlja mogu se preuzeti na sajtu grada Kragujevca, šalteru Gradske uprave ili u Gradskoj upravi za privredu, Odeljenju za poljoprivredu i vodoregulaciju, kancelarija 406 / IV sprat, zgrada Uprave grada.

V Obaveze korisnika podsticajnih sredstava

Korisnik podsticajnih sredstava je obavezan da:

 • priključnu mašinu koja je predmet ovog javnog poziva, za koju su mu dodeljena podsticajna sredstva, ne otuđi i ne daje drugim licima u zakup u roku od 5 godina od dana isplate podsticajnih sredstava,
 • svu dokumentaciju koja se odnosi na isplatu podsticajnih sredstava čuva najmanje 5 godina od dana isplate podsticajnih sredstava,
 • da predstavnicima Gradske uprave za privredu-Odeljenja za poljoprivredu i vodoregulacije omogući da neposrednim uvidom vrši proveru namenskog korišćenja priključaka za čiju su nabavku dodeljena podsticajna sredstva.

VI Isplata podsticajnih sredstava

Isplata podsticajnih sredstava, vrši se na osnovu Ugovora o dodeli podsticajnih sredstava za nabavku priključnih mašina, na tekući račun korisnika sredstava.
 
VII Prijava sa pratećom dokumentacijom predaje se na šalteru uprave grada ili preporučeno, na adresu Grad Kragujevac, Gradska uprava za privredu, Odeljenje za poljoprivredu i vodoregulacije, Trg Slobode br. 3, 34 000 Kragujevac.

VIII Prijava za dodelu podsticajnih sredstva može se podneti od dana objavljivanja javnog poziva na zvaničnoj internet stranici grada Kragujevca: www.kragujevac.rs, pa do utroška sredstava planiranih za ove namene, a najkasnije do 15.10.2016. godine.

IX Podnete prijave će po redosledu podnošenja razmatrati Odeljenje za poljoprivredu i vodoregulaciju-Gradske uprave za privredu.

Neblagovremeni zahtevi i zahtevi koji ne ispunjavaju uslove iz poglavlja III ovog Javnog poziva, neće biti razmatrani.

X Gradska uprava za privredu će najkasnije 15 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava, sačiniti konačan spisak korisnika podsticajnih sredstava sa odobrenim iznosima i isti objaviti na veb portalu Grada.

XI Detaljne informacije mogu se dobiti u Gradskoj upravi za privredu, Odeljenju za poljoprivredu i vodoregulacije, na telefon: 034/ 306 -189 od 8-15:30 sati, svakog radnog dana u periodu trajanja Javnog poziva.

JAVNI POZIV za dodelu podsticajnih sredstva u oblasti voćarstva na teritoriji grada Kragujevca za 2016. godinu

Napomena: Ovaj Oglas objavljen je dana 11.04.2016. godine

Gradsko veće, na osnovu Odluke o raspisivanju javnog poziva za dodelu podsticajnih sredstva  u oblasti voćarstva na teritoriji grada Kragujevca za 2016. godinu, broj 320-199 /16-V od 7. aprila 2016. godine, objavljuje     

JAVNI POZIV
za dodelu podsticajnih sredstva u oblasti voćarstva
na teritoriji grada Kragujevca za 2016. godinu

I Predmet javnog poziva

Javnim pozivom uređuju se uslovi i način dodele podsticajnih sredstava u oblasti voćarstva na teritoriji grada Kragujevca za 2016. godinu u ukupnom iznosu do 7.000.000,00 dinara.    

Podsticajna sredstva su namenjena za nabavku protivgradne mreže i prateće opreme na korisnim površinama od 0,25 ha do 1,5 ha zasada voća.

Podsticajna sredstava za nabavku protivgradnih mreža i prateće opreme su namenska i bespovratna, dodeljuju se u maksimalnom iznosu od 40% iznosa po dostavljenom računu i fiskalnom računu (bez uračunatog PDV-a), odnosno do 700.000,00 dinara po 1ha korisne površine.

Podsticajna sredstva se odobravaju samo za nabavku protivgradnih mreža i prateće opreme, bez troškova transporta, montaže i drugih pratećih troškova.
     
II Podnosioci prijava

Pravo na dodelu podsticajnih sredstava može ostvariti fizičko lice, nosilac ili član registrovanog poljoprivrednog gazdinstva u aktivnom statusu.

U okviru istog domaćinstva, za dodelu podsticajnih sredstava može da konkuriše samo jedan podnosilac prijave.

III Opšti uslovi

Podnosilac prijave ima pravo na podsticajna sredstva ako ispunjava sledeće uslove:

 • da ima prebivalište na teritoriji grada Kragujevca,
 • da je nosilac ili član registrovanog poljoprivrednog gazdinstva na teritoriji grada Kragujevca,
 • da je katastarska parcela na koju se postavlja protivgradna mreža sa pratećom opremom, na teritoriji grada Kragujevca:
 1. u vlasništvu podnosioca prijave ili;
 2. u vlasništvu nosioca ili člana istog registrovanog poljoprivrednog gazdinstva ili
 3. da je u zakupu od strane podnosioca prijave najmanje do 31.12.2021. godine,
 • ukoliko podnosilac prijave nije vlasnik katastarske parcela na kojoj se postavlja protivgradna mreža i prateća oprema, potrebno je da poseduje overenu saglasnost vlasnika katastarske parcele kojom se dozvoljava postavljanje opreme koja je predmet ovog Javnog poziva. Ukoliko katastarska parcela na koju se postavlja oprema ima više vlasnika potrebna je overena saglasnost svih suvlasnika (izjava se overava u mesnoj kancelariji ili gradskoj upravi);
 • da po bilo kom osnovu ne koristi bespovratna posticajna sredstva za nabavku protivgradnih mreža i prateće opreme koja je predmet javnog poziva i
 • da podnosilac zahteva ili članovi njegovog domaćinstva nemaju neizmirene dospele obaveze prema Direkciji za robne rezerve i budžetu grada Kragujevca zaključno sa danom obrade zahteva.

IV Potrebna dokumentacija

Podnosilac prijave dostavlja sledeća dokumenta:

 1. obrazac prijave za dodelu podsticajnih sredstava u oblasti voćarstva;
 2. obrazac izjave podnosioca prijave da on ili članovi njegovog poljoprivrednog gazdinstva ne koriste bespovratna podsticajna sredstva za ovu namenu u 2016. godini;
 3. fotokopija lične karte podnosioca prijave ili očitana lična karta ako je sa čipom;
 4. fotokopija tekućeg računa podnosioca prijave;
 5. fotokopija potvrde o aktivnom statusu u registru poljoprivrednog gazdinstva za 2016. godinu,
 6. fotokopija izvoda iz registra poljoprivrednih gazdinstava - struktura biljne proizvodnje  izdate od strane Ministarstva finansija - Uprava za trezor u Kragujevcu;
 7. fotokopija izvoda iz registra poljoprivrednih gazdinstava – podaci o poljoprivrednom gazdinstvu, izdate od strane Ministarstva finansija - Uprava za trezor u Kragujevcu;
 8. izjava o zajedničkom domaćinstvu podnosioca zahteva, overenu u mesnoj kancelariji ili gradskoj upravi,
 9. overena kopija računa za kupljenu protivgradnu mrežu i opremu u 2016. godini, sa specifikacijom opreme, iskazanim jediničnim cenama za pojedinačne elemente opreme, overena kopija fiskalnog računa, kopija garantnog lista i otpremnica za kupljenu protivgradnu mrežu i prateću opremu za protivgradnu mrežu, koji moraju da glase na podnosioca prijave,
 10. skica ili plan izrade protivgradne mreže, sa podacima o površini i broju katastarske parcele, broju stabala.

Obrasci iz tačke 1. i 2. ovog poglavlja mogu se preuzeti na sajtu grada Kragujevca, šalteru Gradske uprave ili u Gradskoj upravi za privredu, Odeljenju za poljoprivredu i vodoregulaciju, kancelarija 406 / IV sprat, zgrada Uprave grada.

V Obaveze korisnika podsticajnih sredstava

Korisnik podsticajnih sredstava je obavezan da:

 • protivgradnu mreži i prateću opremu koja je predmet ovoj javnog poziva, za koju su mu dodeljena podsticajna sredstva, ne otuđi i ne daje drugim licima u zakup u roku od 5 godina od dana isplate podsticajnih sredstava,
 • svu dokumentaciju koja se odnosi na isplatu podsticajnih sredstava čuva najmanje 5 godina od dana isplate podsticajnih sredstava,
 • na zahtev Gradske uprave za privredu-Odeljenja za poljoprivredu i vodoregulacije dostavi podatke u vezi sa proizvodnjom proizvoda proizvedenih na parcelama na kojima je postavljena protivgradna mreža i prateća oprema koja je nabavljena u postupku ovog javnog poziva, u cilju analize uspeha realizovane mere podrške u voćarstvu.

Gradska uprava za privredu-Odeljenje za poljoprivredu i vodoregulacije će u roku od pet godina od dana isplate podsticajnih sredstava neposrednim uvidom vršiti proveru namenskog korišćenja opreme za čiju su nabavku dodeljena podsticajna sredstva

VI Isplata podsticajnih sredstava

Isplata podsticajnih sredstava, vrši se na osnovu Ugovora o dodeli podsticajnih sredstava u oblasti voćarstva, na tekući račin korisnika sredstava, u dve jednake rate i to:

 • prva rata nakon zaključenja ugovora a
 • druga rata nakon završene montaže protivgradne mreže i opreme za protivgradnu mrežu.


VII Prijava sa pratećom dokumentacijom predaje se na šalteru uprave grada ili preporučeno, na adresu Grad Kragujevac, Gradska uprava za privredu, Odeljenje za poljoprivredu i vodoregulaciju, Trg Slobode br. 3, 34 000 Kragujevac.

VIII Prijava za dodelu podsticajnih sredstva može se podneti od dana objavljivanja javnog poziva na zvaničnoj internet stranici grada Kragujevca: www.kragujevac.rs, pa do utroška sredstava planiranih za ove namene, a najkasnije do 31.10.2016. godine.

IX Podnete prijave će po redosledu podnošenja razmatrati Odeljenje za poljoprivredu i vodoregulaciju-Gradske uprave za privredu.

Neblagovremeni zahtevi i zahtevi koji ne ispunjavaju uslove iz poglavlja III ovog Javnog poziva, neće biti razmatrani.

X Gradska uprava za privredu će najkasnije 15 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava, sačiniti konačan spisak korisnika podsticajnih sredstava sa odobrenim iznosima i isti objaviti na na veb portalu Grada.

XI Detaljne informacije mogu se dobiti u Gradskoj upravi za za privredu, Odeljenju za poljoprivredu i vodoregulaciju, na telefon: 034/ 306 -189 od 8-15:30 sati, svakog radnog dana u periodu trajanja  Javnog poziva.

JAVNI POZIV radi nadoknade dela troškova za osiguranje useva, plodova i životinja sa područja teritorije grada Kragujevca u 2016. godini

Napomena: Ovaj Oglas objavljen je dana 24.03.2016. godine

Gradsko veće, na osnovu Odluke o raspisivanju javnog poziva radi realizacije regresa za osiguranje useva, plodova i životinja u 2016. god. na području teritorije grada Kragujevca, broj  320-149/16-V od  21. marta 2016. god. objavljuje

JAVNI POZIV
radi nadoknade dela troškova za osiguranje useva, plodova i životinja
sa područja teritorije grada Kragujevca u 2016. godini

I Pozivaju se fizička lica, nosioci ili članovi registrovanog poljoprivrednog gazdinstva u aktivnom statusu, sa prebivalištem i proizvodnjom na teritoriji grada Kragujevca, vlasnici polise da podnesu zahtev za korišćenje dela troškova za osiguranje useva, plodova i životinja u 2016. god.

II Sredstva će se odobravati na ime nadoknade dela troškova za osiguranje useva, plodova i životinja u 2016. god. na teritoriji grada Kragujevca i to za:

 1. osiguranje useva - 30% od iznosa premije po dostavljenoj polisi osiguranja, bez uračunatog PDV-a, pri čemu maksimalan iznos dobijen po ovom osnovu ne može biti veći od 10.000,00 dinara po domaćinstvu god;
 2. osiguranje plodova - 30% od iznosa premije po dostavljenoj polisi osiguranja, bez uračunatog PDV-a, pri čemu maksimalan iznos dobijen po ovom osnovu ne može biti veći od 50.000,00 dinara po domaćinstvu godišnje;
 3. osiguranje domaćih životinja (krava, junica, jagnjadi, priplodnih ovaca i ovnova), i to za:
 • osiguranje krava i junica -30% od iznosa premije po dostavljenoj polisi osiguranja bez uračunatog PDV-a, odnosno do 9.000,00 din. po grlu goveda, pri čemu maksimalan iznos dobijen, po ovom osnovu ne može biti veći od 18.000,00 din. po domaćinstvu godišnje;
 • osiguranje jagnjadi, priplodnih ovaca i ovnova - 30% od iznosa premije po dostavljenoj polisi osiguranja bez uračunatog PDV-a, odnosno 500,00 din. po grlu pri čemu maksimalan iznos dobijen po ovom osnovu ne može biti veći od 6.000,00 din. po domaćinstvu - godišnje.

III Pravo na nadoknadu dela troškova za osiguranje iz poglavlja II ima: fizičko lice iz okvira domaćinstva i može ga ostvariti samo po jednom osnovu (za osigurenje useva ili plodova ili životinja);

 • podnosilac zahteva može biti fizičko lice, nosioc ili član registrovanog poljoprivrednog gazdinstva u aktivnom statusu, na koje glasi polisa osiguranja,
 • da ima prebivalište i proizvodnju na teritoriji grada Kragujevca,
 • da podnosilac zahteva ili član njegovog domaćinstva nemaju neizmirene dospele obaveze prema

Direkciji za robne rezerve i budžetu grada Kragujevca zaključno sa danom obrade zahteva.
da je isplaćen celokupan iznos osiguranja.

IV Zahtev za korišćenje regresa se podnosi po isplati celokupnog iznosa za svaku vrstu osiguranja.
Obrazac zahteva se preuzima u GU za privredu, Odeljenje za poljoprivredu i vodoregulaciju, kancelarija 406- IV sprat, zgrade Uprave grada
Uz popunjen zahtev se dostavlja:

 • fotokopija lične karte i tekućeg računa podnosioca zahteva - vlasnika polise,
 • izjava o zajedničkom domaćinstvu, overena u mesnoj kancelariji ili gradskoj upravi
 • fotokopija potvrde o aktivnom statusu u registru poljoprivrednog gazdinstva,  
 • fotokopija polise osiguranja i potvrda o isplati celokupnog iznosa  osiguranja,
 • overen obrazac izvoda iz registra poljoprivrednih gazdinstava struktura biljne proizvodnje, odnosno izvoda iz registra poljoprivrednih gazdinstava - životinje, izdate od strane Ministarstva finansija – Uprava za trezor u Kragujevcu,

V Zahtev sa pratećom dokumentacijom predaje se na kružnom šalteru, zgradi grada Kragujevca, na adresi Trg Slobode br. 3, 34 000 Kragujevac.

VI Period za podnošenje zahteva, traje od dana objavljivanja javnog poziva na oglasnoj tabli Uprave Grada, do utroška sredstava planiranih za ove namene, odnosno najkasnije do 15. decembra 2016. godine.   Zahtevi će se razmatrati po redosledu podnošenja, a neblagovremeni zahtevi i zahtevi koji ne ispunjavaju uslove iz Poglavlja III ovog Javnog poziva, neće se razmatrati.  

VII Tekst Javnog poziva biće objavljen na zvaničnoj internet stranici grada Kragujevca: www.kragujevac.rs, oglasnoj tabli Uprave Grada i mesnim kancelarijama

VIII Detaljne informacije mogu se dobiti u Gradskoj upravi za privredu, Odeljenje za poljoprivredu i vodregulaciju, na tel:034/306-189 od 8-15:30 sati, svakog radnog dana u periodu trajanja Javnog poziva.

JAVNI POZIV radi realizacije regresa dela troškova za prvo veštačko osemenjavanje krava i junica sa HB brojem sa teritorije grada Kragujevca u 2016. godini

Napomena: Ovaj Oglas objavljen je dana 24.03.2016. godine

Gradsko veće, na osnovu Odluke o o objavljivanju javnog poziva radi realizacije regresa dela troškova za prvo veštačko osemenjavanje krava i junica sa HB brojem sa teritorije grada Kragujevca u 2016.godini, broj 320-148 /16-V od 21. marta 2016. godine (u daljem tekstu Odluka), objavljuje

JAVNI POZIV
radi realizacije regresa dela troškova za prvo veštačko osemenjavanje krava i junica
sa HB brojem sa teritorije grada Kragujevca u 2016. godini

I Pozivaju se odgajivači krava i junica sa teritorije grada Kragujevca, da podnesu zahtev za korišćenje regresa dela troškova za prvo veštačko osemenjavanje krava i junica sa HB brojem.

II Za regresiranje dela troškova za prvo veštačko osemenjavanje krava i junica sa teritorije grada Kragujevca u 2016. god. opredeljena su sredstva iz budžeta Grada u 2016. godini, u ukupnom iznosu od 1.000.000,00 din. odnosno u iznosu od 2.000,00 dinara po jednom priplodnom grlu.

III Pravo na podsticaj iz poglavlja II može ostvariti odgajivač umatičenih krava i junica, u roku od 5 (pet) meseci od dana izdavanja potvrde o izvršenom prvom veštačkom osemenjavanju, pod uslovom:

 • da ima prebivalište i proizvodnju na teritoriji Grada i  da je vlasnik umatičenih grla,
 • da je prvo veštačko osemenjavanje kod junice, upisane u registar teladi, izvršeno nakon navršenih 12 meseci starosti, odnosno da grlo nije starije od 24 meseci.
 • da je prvo veštačko osemenjavanje kod krave izvršeno u periodu do 100 dana posle teljenja ili posle pobačaja,
 • da je nosilac ili član registrovanog poljoprivrednog gazdinstva u aktivnom statusu za tekuću god. - da domaćinstvo nema neizmirene dospele obaveze prema Direkciji za robne rezerve i budžetu Grada, zaključno sa danom obrade predmeta.

IV Obrazac zahteva preuzima se u kancelariji 406 - IV sprat u zgradi Uprave Grada.

Uz popunjen zahtev se dostavlja:

 • fotokopija lične karte i tekućeg računa podnosioca zahteva;
 • fotokopija potvrde o registraciji gazdinstva za tekuću godinu;
 • potvrda o izvršenom prvom veštačkom osemenjavanju;
 • fotokopija pasoša za osemenjeno grlo;
 • fotokopija pasoša za poslednje dobijeno tele ili potvrda o obeležavanju;
 • dokaz da je grlo umatičeno i da ima HB broj,
 • dokaz da je grlo upisano u registar teladi i da poseduje broj iz registra i
 • izveštaj veterinara o izvršenoj intervenciji (ukoliko je bio pobačaj).

V Zahtev za regres sa pratećom dokumentacijom, predaje se na kružnom šalteru zgrade Grada Kragujevca na adresi Trg Slobode br. 3, 34 000 Kragujevac.

VI Period za podnošenje zahteva za ostvarivanje prava na regres dela troškova za prvo veštačko osemenjavanje krava i junica sa HB brojem u 2016. god. traje od dana objavljivanja javnog poziva, pa do utroška sredstava planiranih za ove namene, a najkasnije do 15.11. 2016. godine.
Zahtevi će se razmatrati po redosledu podnošenja.

VII Neblagovremeni zahtevi i zahtevi koji ne ispunjavaju uslove iz Poglavlja III, ovog Javnog poziva, neće se razmatrati.

VIII Detaljnije informacije mogu se dobiti u Gradskoj upravi za privredu, Odeljenje za poljoprivredu i vodoregulaciju na tel.: 034/306–189  od 8 do 15:30 sati, svakog radnog dana u periodu trajanja poziva.                                                 

Arhiva

Oglasi, javni pozivi, tenderi...

Dokument Objavljeno