Kontaktirajte nas za više informacija
X

Skuptina_grada_Kragujevca_17.jpg
 
Napredna pretraga Napredna pretraga
The Right Time The Right Place

Geografski Informacioni Sistem

Prezentacija finansirana od strane Američke agencije za međunaroni razvoj

Asocijacija gradova Vesnici mira

Salon antiratne karikatureUdruženje kragujevčana

Logo

Javni oglasi

JAVNI POZIV za dostavljanje Programa rada udruženja/organizacija osoba sa invaliditetom i obolelih lica u cilju dodele sredstava iz budžeta grada Kragujevca za 2015. godinu

Gradsko veće, u skladu sa Odlukom br. 55-406/15-V od 11. marta 2015.godine upućuje

JAVNI POZIV
za dostavljanje Programa rada udruženja/organizacija osoba sa invaliditetom i obolelih lica
u cilju dodele sredstava iz budžeta grada Kragujevca za 2015. godinu


1.Raspisuje se javni poziv za dostavljanje programa rada udruženja/organizacija osoba sa invaliditetom i obolelih lica u cilju dodele sredstava iz budžeta grada Kragujevca za 2015. godinu, u ukupnom iznosu do:

 • 7.000.000.00 dinara za programe rada udruženja osoba sa invaliditetom i
 • 834.000,00 dinara za programe rada udruženja obolelih lica.

2.Programe rada mogu dostavljati udruženja/organizacije osoba sa invaliditetom i obolelih lica, koja ispunjavaju sledeće uslove:

 • da je udruženje/organizacija registrovano u Agenciji za privredne registre sa sedištem u gradu Kragujevcu;
 • da aktivno deluju najmanje tri godine;
 • da su opravdali sredstva iz budžeta Grada za 2014.godinu; -da udruženje/organizacija koje je nosilac programa statutom prepoznaje unapređenje i zaštitu položaja osetljivih društvenih grupa i
 • da obavlja aktivnosti socijalno-humanitarnog, zdravstveno-edukativnog, preventivnog karaktera, kojima se unapređuje položaj ciljnih grupa i doprinosi njihovoj integraciji u okruženje.

Maksimalni iznos sredstava po pojedinačnom programu u okviru ovog javnog poziva je do 1.000.000,00 dinara, a trajanje pojedninačnog programa je 9 meseci.

3.Obrazac prijave može se preuzeti sa internet stranice grada Kragujevca: www.kragujevac.rs ili u Gradskoj upravi za poslove lokalne samouprave i opšte uprave, III sprat, kancelarija broj 302 ili 327, Trg slobode 3, Kragujevac.

4.Učesnik javnog poziva je pored popunjenog obrasca prijave u obavezi da dostavi:

 • dokaz o upisu u odgovarajući registar;
 • statut;
 • kopiju izveštaja o radu za 2014. godinu;
 • radna biografija angažovanog osoblja;
 • akt o dodeli poslovnog prostora na korišćenje (ukoliko je prostor dodeljen po odluci Grada).

5.Prijave na javni poziv se podnose u roku od 15 dana od dana objavljivanja na internet stranici grada Kragujevca.

6.Neblagovremene i nepotpune prijave, prijave upućene faksom ili elektronskom poštom, kao i prijave koje nisu overene pečatom i potpisom ovlašćenog lica i koje nisu u skladu sa konkursnom dokumentacijom neće se razmatrati.

7.Konkursna dokumentacija se ne vraća.

8.Postupak javnog poziva sprovešće Komisija za sprovođenje javnog poziva za izbor programa rada udruženja/organizacija osoba sa invaliditetom i obolelih lica u cilju dodele sredstava iz budžeta grada Kragujevca za 2015. godinu, koju obrazuje Gradsko veće na predlog Gradske uprave nadležne za oblast zdravstvene i socijalne zaštite.

9.Komisija za sprovođenje javnog poziva za izbor programa rada udruženja/organizacija osoba sa invaliditetom i obolelih lica u cilju dodele sredstava iz budžeta grada Kragujevca za 2015. godinu može zatražiti dodatna objašnjenja od učesnika javnog poziva, kao i naložiti učesniku javnog poziva da izvrši određene izmene programa, ukoliko smatra da predloženi budžet programa ne odgovara planiranim aktivnostima i rezultatima realizacije programa.

10.Komisija za sprovođenje javnog poziva za izbor programa rada udruženja/organizacija osoba sa invaliditetom i obolelih lica u cilju dodele sredstava iz budžeta grada Kragujevca za 2015. godinu je u obavezi da u roku od 15 dana od isteka roka iz tačke 5. Javnog poziva dostavi Gradskom veću predlog akta o utvrđivanju programa rada za čiju realizaciju se odobravaju sredstva iz budžeta grada Kragujevca sa iznosom sredstava za svaki pojedinačni program u skladu sa donetim Pravilnikom, posebno vodeći računa o primeni sledećih kriterijuma:

 • postojanje jasno formulisanih ciljeva i ciljne grupe
 • postojanje povezanosti ciljeva i aktivnosti
 • postojanje kapaciteta i iskustva učesnika javnog poziva za realizaciju aktivnosti programa
 • ekonomičnost budžeta programa
 • doprinos programa unapređenju stanja u oblasti u kojoj se program realizuje
 • opravdanost i zakonitost korišćenja sredstava iz budžeta grada Kragujevca učesnika javnog poziva za programe-projekte koje su realizovali u prethodnoj godini i
 • broj članova udruženja/organizacije.

11.Prijave se podnose u dva primerka sa naznakom:

“Za javni poziv za dostavljanje Programa rada udruženja/organizacija osoba sa invaliditetom i obolelih lica sa teritorije grada Kragujevca za 2015. godinu'',

Komisija za sprovođenje javnog poziva za izbor programa rada udruženja/organizacija osoba sa invaliditetom i obolelih lica u cilju dodele sredstava iz budžeta grada Kragujevca za 2015. godinu, na prijemnom šalteru Gradske uprave, u zatvorenoj koverti, ili preporučenom poštom na adresu Trg slobode 3, sa naznakom:

''za Gradsku upravu za poslove lokalne samouprave i opšte uprave – Komisija za sprovođenje javnog poziva za izbor programa rada udruženja/organizacija osoba sa invaliditetom i obolelih lica u cilju dodele sredstava iz budžeta grada Kragujevca za 2015. godinu''

PRIJAVA NA JAVNI POZIV ZA ZA DOSTAVLjANjE PROGRAMA RADA UDRUŽENjA/ORGANIZACIJA OSOBA SA INVALIDITETOM I OBOLELIH LICA SA TERITORIJE GRADA KRAGUJEVCA ZA 2015. GODINU (preuzmite OVDE)

JAVNI POZIV odgajivačima ovaca radi prijavljivanja za poveravanje na čuvanje i uzgoj PRIPLODNE JAGNjADI iz gradskih robnih rezervi

Direkcija za robne rezerve grada Kragujevca, na osnovu čl. 3. Pravilnika o poveravanju na čuvanje i uzgoj priplodne jagnjadi iz gradskih robnih rezervi br. 110-14/11-IX od 30.3.2011, 6.6.2011, 9.11.2011. i 15.04.2013. godine i Odluke o raspisivanju javnog poziva za poveravanje na čuvanje i uzgoj priplodne jagnjadi iz gradskih robnih rezervi broj 338-7/15-III-09 od 04.02.2015. godine, upućuje

JAVNI POZIV
odgajivačima ovaca radi prijavljivanja za poveravanje na čuvanje i uzgoj
PRIPLODNE JAGNjADI iz gradskih robnih rezervi


I Pozivaju se odgajivači ovaca, kao i druga lica nosioci poljoprivrednog gazdinstva koji imaju prebivalište i mesto držanja - čuvanja ovaca na teritoriji grada Kragujevca, a ispunjavaju uslove za bavljenje ovčarstvom, da podnesu zahtev za poveravanje na čuvanje i uzgoj od 6 do 20 priplodnih jagnjadi iz gradskih robnih rezervi, rase pirotska oplemenjena i wuerttemberg, težine od 25-30 kg, radi utvrđivanja rang liste za poveravanje na čuvanje i uzgoj istih.

Rang lista odgajivača za poveravanje na čuvanje i uzgoj priplodne jagnjadi primenjuje se godinu dana od dana dobijanja saglasnosti Gradskog veća, odnosno do iscrpljenja liste.

II Podnosilac zahteva može ostvariti pravo na poveravanje na čuvanje i uzgoj priplodne jagnjadi ako ispunjava sledeće uslove:

 • ima prebivalište i mesto držanja i čuvanja ovaca na teritoriji grada Kragujevca;
 • poseduje objekat za smeštaj i uzgoj ovaca, za postojeći broj ovaca i traženi broj jagnjadi;
 • nije stariji od 65 godina i domaćinstvo ima najmanje dva radno sposobna člana, uključujući i podnosioca zahteva;
 • da je poljoprivredno gazdinstvo u aktivnom statusu u Registru poljoprivrednih gazdinstava;
 • on ili član njegovog domaćinstva ima u vlasništvu najmanje 1 ha poljoprivrednog zemljišta, odnosno odgovarajuću površinu poljoprivrednog zemljišta za postojeći broj ovaca i traženi broj priplodne jagnjadi;
 • da mu nije poverena na čuvanje i uzgoj steona junica, odnosno priplodna jagnjad iz gradskih robnih rezervi, sa kojima se nije razdužio i
 • podnosilac zahteva, odnosno član njegovog domaćinstva nema dospele, a neizmirene obaveze prema Direkciji za robne rezerve i budžetu Grada.


III Obrazac zahteva preuzima se u Direkciji za robne rezerve, zgrada Doma sindikata, ulaz Radničkog univerziteta - IV sprat. 

Uz popunjen zahtev, podnosilac zahteva treba da dostavi sledeću dokumentaciju:

 • potvrdu o aktivnom statusu u registru poljoprivrednih gazdinstava za 2015. ili 2014. g.;
 • izvod iz registra poljoprivrednih gazdinstava – životinje;
 • potvrdu veterinarske stanice o zdravstvenom stanju stada (ukoliko ga poseduje);
 • izvod iz registra poljoprivrednog gazdinstva - struktura biljne proizvodnje;
 • fotokopije ličnih karata podnosioca zahteva i članova poljoprivrednog gazdinstva;
 • izjavu o kućnoj zajednici.

IV Popunjen zahtev sa pratećom dokumentacijom predaju se Prijemnoj kancelariji (okrugli šalter) Uprave grada, u zatvorenoj koverti, sa naznakom “Javni poziv za jagnjad - ne otvarati“, na adresu:

Grad Kragujevac, Gradska uprava za poslove lokalne samouprave i opšte uprave,
Sekretarijat za privredu, sport i sportsku infrastrukturu,
Direkcija za robne rezerve, Trg Slobode 3. Kragujevac

V Krajnji rok za podnošenje zahteva je 04. mart 2015. godine.
Neblagovremeni i nepotpuni zahtevi neće biti razmatrani.

VI Detaljnije informacije mogu se dobiti u Direkcije za robne rezerve, svakog radnog dana u vremenu od 8-15 sati ili na telefon 034/ 617 05 07 i 617 03 07.

Obrazac zahteva za poveravanje na čuvanje i uzgoj priplodnih jagnjadi iz gradskih robnih rezervi (MOŽETE PREUZETI OVDE)

DIREKTOR,
Zoran Kostadinović

JAVNI POZIV za dostavljanje predloga za dodelu GODIŠNjE NAGRADE GRADA KRAGUJEVCA - ĐURĐEVDANSKE NAGRADE

Odbor za obeležavanje praznika, jubileja i dodelu priznanja, na osnovu člana 49. stav 3 tačka 11 Poslovnika Skupštine grada Kragujevca (“Službeni list grada Kragujevca“ broj 24/14 – prečišćen tekst), člana 15. stav 1 Odluke o stalnim radnim telima Skupštine grada Kragujevca (“Službeni list grada Kragujevca“ broj 19/08) i člana 24. Odluke o priznanjima grada Kragujevca (“Službeni list grada Kragujevca“ broj 18/14 – prečišćen tekst) objavljuje

JAVNI POZIV
za dostavljanje predloga za dodelu
GODIŠNjE NAGRADE GRADA KRAGUJEVCA - ĐURĐEVDANSKE NAGRADE

GODIŠNjA NAGRADA GRADA KRAGUJEVCA - ĐURĐEVDANSKA NAGRADA (u daljem tekstu: Nagrada) dodeljuje se za delo koje predstavlja najvrednije dostignuće u Kragujevcu u oblastima: privrede, privatnog preduzetništva, pronalazaštva, umetnosti, nauke, medicine, arhitekture i urbanizma, novinarstva, obrazovanja, sporta, doprinosa u akcijama humanitarnog karaktera i drugim oblastima značajnim za Grad.

Nagradu može dobiti fizičko ili pravno lice koje ima prebivalište, odnosno sedište na teritoriji grada Kragujevca.

Nagrada se uručuje u obliku Diplome i novčane nagrade, pojedincu ili grupi za zajedničko delo, za dostignuće koje je postalo dostupno javnosti u periodu 01. januar 2014. godine - 31. decembar 2014. godine.

Pod dostignućem koje je postalo dostupno javnosti u navedenom periodu podrazumeva se:

1. u oblasti umetnosti:
- publikovano delo književnog i prevodnog stvaralaštva,
- izvedeno, odnosno prikazano delo na pozorišnoj sceni i drugom prostoru namenjenom za izvođenje dela ove vrste,
- prikazano filmsko i radio-televizijsko ostvarenje u bioskopskoj dvorani ili emitovano u radio-televizijskom programu,
- izloženo, odnosno prezentirano delo u galeriji i drugom prostoru namenjenom za prezentaciju dela likovnog i primenjenog stvaralaštva, vizuelnih i proširenih medija,
- izvedeno muzičko ili muzičko-scensko delo u koncertnoj ili pozorišnoj dvorani i drugom prostoru namenjenom za izvođenje dela ove vrste;

2. u oblasti nauke:
- naučno ostvarenje, odnosno rad u društvenim, humanističkim, prirodnim i tehničkim naukama, koji kao rezultat ima nova saznanja i sintezu postojećih u cilju njihove primene, koji predstavlja doprinos razvoju naučne oblasti ili razvoju novih proizvoda, metoda ili tehnoloških postupaka, pod uslovom da je objavljeno u naučnoj i stručnoj literaturi, odgovarajućim naučnim časopisima ili drugim načinom javnog saopštavanja,
- pronalazak koji je u smislu odredaba Zakona o patentima, priznat i upisan u Zakonom utvrđen registar;

3. u oblasti medicine:
- rad ili rezultati izuzetne vrednosti pojedinca kojima je dao značajan doprinos razvoju i unapređenju medicine,
- izuzetno delo koje predstavlja doprinos razvoju medicine, pod uslovom da je objavljeno u naučnoj i stručnoj literaturi, odgovarajućim naučnim časopisima ili drugim načinom javnog saopštavanja;

4. u oblasti arhitekture i urbanizma:
- realizovano delo iz oblasti arhitekture, urbanizma ili rekonstrukcije objekata,
- urbanistički planovi za koncepciju i metodologiju, pod uslovom da su usvojeni i da je njihova realizacija otpočela;

5. u oblasti novinarstva:
- vrhunsko ostvarenje pojedinca u novinarstvu ili publicistici, za seriju ili više napisa, televizijskih ili radijskih priloga ili emisija i publicističkih radova o temama od značaja za politički, kulturni, privredni i ukupni društveni život u Kragujevcu,
- kreativni doprinos uređivanju rubrike, emisije i programa kojima se značajno doprinosi informisanju građana Kragujevca;

6. u oblasti obrazovanja:
- izuzetno delo i rezuzltat vaspitno-obrazovnog ili instruktivnog rada i rezultat u organizaciji i razvoju školstva Kragujevca u celini ili u pojedinim njegovim oblastima;

7. u oblasti sporta:
- rad ili rezultati izuzetne vrednosti pojedinca kojima je dao značajan doprinos afirmaciji, razvoju i unapređenju sporta (vrhunski sportisti - članovi sportskih organizacija iz Kragujevca, odnosno samostalni profesionalni sportisti, za izvanredne rezultate u određenoj grani sporta; sportski stručnjaci, stručnjaci u sportu i naučni radnici za naročito vredne doprinose unapređenju oblasti sporta; sportski radnici za doprinos organizovanju, razvoju i unapređenju oblasti sporta);

8. u oblasti privrede ili privatnog preduzetništva:
- rad ili rezultati izuzetne vrednosti pojedinca ili pravnog lica kojima je dat značajan doprinos afirmaciji, razvoju i unapređenju privrede, odnosno privatnog preduzetništva u gradu Kragujevcu.

9. u oblasti humanitarnog karaktera:
- iskazan izuzetno aktivan odnos prema ljudskim vrednostima, prvenstveno prema životu kao najvećoj vrednosti, briga prema drugim ljudima koji nisu u mogućnosti da zadovolje svoje osnovne ljudske potrebe, poštovanje ličnosti svake osobe i doprinos osnaživanju njenih ličnih potencijala,

10. u drugim oblastima značajnim za Grad

Pravo predlaganja kandidata za dodelu Nagrade imaju sva pravna i fizička lica.

Predloge treba dostaviti u pisanoj formi, sa obrazloženjem.

Predlog treba da sadrži podatke o autoru - kandidatu i delu koje se predlaže, rezultate rada kandidata i naznaku oblasti za koju se kandidat predlaže.

Uz predlog se dostavlja i delo koje se predlaže ili odgovarajuća dokumentacija, ako po prirodi stvari delo nije moguće dostaviti, koja se posle odlučivanja o Nagradi ne vraća predlagaču.

Lista kandidata predloženih u roku i na način utvrđen Odlukom o priznanjima grada Kragujevca (“Službeni list grada Kragujevca“ broj 18/14 – prečišćen tekst), objaviće se u nedeljnim novinama “Kragujevačke“ i dnevnom listu “Danas“ najkasnije do 25. marta 2015. godine.

Predlozi se dostavljaju u zatvorenoj koverti, odnosno omotu, na adresu:

Skupština grada Kragujevca
Odbor za obeležavanje praznika, jubileja i dodelu priznanja
Trg Slobode 3
34000 Kragujevac
sa naznakom:
predlog kandidata za dodelu Đurđevdanske nagrade - ne otvaraj


Predlozi se mogu dostaviti:
- putem preporučene pošiljke, pri čemu će se dan predaje pošti smatrati kao dan predaje organu kome je upućena, ili
- neposredno, predajom u kancelariji 203/ΙI u Skupštini grada Kragujevca, radnim danom u vremenu od 8 do 14 sati.

Predloge treba dostaviti najkasnije do 01. marta 2015. godine.

Bliže informacije mogu se dobiti na telefon 034/ 306-126.

PREDSEDNIK,
Jasmina Ljubisavljević

JAVNI POZIV odgajivačima goveda radi prijavljivanja za poveravanje na čuvanje i uzgoj priplodne junice iz gradskih robnih rezervi

Direkcija za robne rezerve grada Kragujevca, Kragujevac, Trg Slobode 3, na osnovu čl. 3. Pravilnika o poveravanju na čuvanje i uzgoj priplodne junice iz gradskih robnih rezervi, broj 110-13/11-IX od 30.03.2011. i 20.07.2011.godine i Odluke o raspisivanju javnog poziva br. 338-70/14-III-09 od 18.09.2014.godine upućuje

JAVNI POZIV
odgajivačima goveda radi prijavljivanja za poveravanje na čuvanje i uzgoj priplodne junice
iz gradskih robnih rezervi

I Pozivaju se odgajivači goveda, čija je proizvodnja i prebivalište na teritoriji grada Kragujevca, da podnesu zahtev za poveravanje na čuvanje i uzgoj priplodne junice iz gradskih robnih rezervi, radi utvrđivanja rang liste za poveravanje istih.

II Podnosilac zahteva može ostvariti pravo za poveravanje na čuvanje i uzgoj priplodne junice ako ispunjava sledeće uslove:

 • on i članovi njegovog domaćinstva nemaju dospele, a neizmirene obaveze prema Direkciji i Gradu;
 • ima manje od 65 godina života;
 • domaćinstvo ima najmanje dva radno sposobna člana, uključujući i podnosioca zahteva;
 • poseduje odgovarajući objekat za smeštaj i uzgoj goveda;
 • u vlasništvu ima najmanje tri krave i (ili) priplodne junice starije od 15 meseci na dan 15. septembra 2014. godine;
 • upisan je u pasoš za goveda kao vlasnik grla iz prethodne alineje;
 • da su njegovo prebivalište i proizvodnja na teritoriji grada Kragujevca, u skladu sa Odlukom o držanju i zaštiti domaćih životinja na teritoriji grada Kragujevca (“Službeni list grada Kragujevca“, br. 18/14-prečišćen tekst);
 • nije već zadužio steonu junicu ili jagnjad u vlasništvu Direkcije;
 • od datuma razduženja ranije dodeljenog grla iz robnih rezervi proteklo je najmanje dve godine i
 • on ili članovi njegovog domaćinstva imaju u vlasništvu najmanje tri hektara poljoprivrednog zemljišta.

III Obrazac zahteva preuzima se u Direkciji za robne rezerve grada, zgrada Doma sindikata, ulaz Radničkog univerziteta -IV sprat, kancelarija 409.

Podnosilac zahteva treba da dostavi sledeću dokumentaciju:

 • uredno popunjen i potpisan zahtev;
 • potvrdu o aktivnom statusu u registru poljoprivrednog gazdinstva za 2014. godinu;
 • prepis lista nepokretnosti (ne stariji od šest meseci) ili izvod iz registra poljoprivrednih gazdinstava-struktura biljne proizvodnje za 2014. godinu;
 • fotokopije lične karte podnosioca zahteva i svih članova domaćinstva;
 • izjavu o kućnoj zajednici;
 • fotokopije pasoša za krave i junice u svom vlasništvu i
 • račun o količini predatog mleka za period jun 2014. ili potvrdu o zakupu pijačne tezge.

IV Zahtev za poveravanje na čuvanje i uzgoj priplodne junice iz gradskih robnih rezervi, sa pratećom dokumentacijom, predaje se u zatvorenom kovertu, sa naznakom “Prijava za junice - ne otvarati“, na adresi:

Grad Kragujevac - Gradska uprava za poslove lokalne smouprave i opšte uprave,
Sekretarijat za privredu, sport i sportsku infrastrukturu
Direkcija za robne rezerve,
Trg Slobode br. 3, 34 000 Kragujevac.

V Javni poziv je otvoren zaključno sa 15. oktobrom 2014.godine.
Neblagovremeni i nepotpuni zahtevi neće biti razmatrani.

VI Detaljnije informacije mogu se dobiti na telefon Direkcije za robne rezerve 034/617-05-07 ili 617-03-07 od 8 do 15 sati.
 

JAVNI POZIV odgajivačima goveda radi prijavljivanja za poveravanje na čuvanje i uzgoj priplodne junice iz gradskih robnih rezervi

Direkcija za robne rezerve grada Kragujevca, Kragujevac, Trg Slobode 3, na osnovu čl. 3. Pravilnika o poveravanju na čuvanje i uzgoj priplodne junice iz gradskih robnih rezervi, broj 110-13/11-IX od 30.03.2011. i 20.07.2011. godine i Odluke o raspisivanju javnog poziva br. 338-57/14-III-09 od 01.08.2014. godine upućuje

JAVNI POZIV
odgajivačima goveda radi prijavljivanja za poveravanje na čuvanje i uzgoj priplodne junice
iz gradskih robnih rezervi

I Pozivaju se odgajivači goveda, čija je proizvodnja i prebivalište na teritoriji grada Kragujevca, da podnesu zahtev za poveravanje na čuvanje i uzgoj priplodne junice iz gradskih robnih rezervi, radi utvrđivanja rang liste za poveravanje istih.

II Podnosilac zahteva može ostvariti pravo za poveravanje na čuvanje i uzgoj priplodne junice ako ispunjava sledeće uslove:

 • on i članovi njegovog domaćinstva nemaju dospele, a neizmirene obaveze prema Direkciji i Gradu;
 • ima manje od 65 godina života;
 • domaćinstvo ima najmanje dva radno sposobna člana, uključujući i podnosioca zahteva;
 • poseduje odgovarajući objekat za smeštaj i uzgoj goveda;
 • u vlasništvu ima najmanje tri krave i (ili) priplodne junice starije od 15 meseci na dan 01. avgusta 2014. godine;
 • upisan je u pasoš za goveda kao vlasnik grla iz prethodne alineje;
 • da su njegovo prebivalište i proizvodnja na teritoriji grada Kragujevca, u skladu sa Odlukom o držanju i zaštiti domaćih životinja na teritoriji grada Kragujevca (“Službeni list grada Kragujevca“, br. 18/14-prečišćen tekst);
 • nije već zadužio steonu junicu ili jagnjad u vlasništvu Direkcije;
 • da je od datuma razduženja ranije dodeljenog grla iz robnih rezervi proteklo najmanje dve godine i
 • on ili članovi njegovog domaćinstva imaju u vlasništvu najmanje tri hektara poljoprivrednog zemljišta.

III Obrazac zahteva preuzima se u Direkciji za robne rezerve grada, zgrada Doma sindikata, ulaz Radničkog univerziteta - IV sprat, kancelarija 409.

Podnosilac zahteva treba da dostavi sledeću dokumentaciju:

 • uredno popunjen i potpisan zahtev;
 • dokaz o registraciji poljoprivrednog gazdinstva;
 • prepis lista nepokretnosti (ne stariji od šest meseci) ili izvod iz registra poljoprivrednih gazdinstava-struktura biljne proizvodnje;
 • fotokopije lične karte podnosioca zahteva i članova domaćinstva;
 • uverenje o kućnoj zajednici,
 • fotokopije pasoša za krave i junice u svom vlasništvu i
 • račun o količini predatog mleka za period maj-jul 2014. ili potvrdu o zakupu tezge.

IV Zahtev za poveravanje na čuvanje i uzgoj priplodne junice iz gradskih robnih rezervi, sa pratećom dokumentacijom, predaje se u zatvorenom kovertu, sa naznakom “Prijava za junice - ne otvarati“, na adresi:

Grad Kragujevac - Gradska uprava za poslove lokalne smouprave i opšte uprave,
Sekretarijat za privredu, sport i sportsku infrastrukturu
Direkcija za robne rezerve,
Trg Slobode br. 3, 34 000 Kragujevac.

V Javni poziv je otvoren zaključno sa 01. septembrom 2014. godine.
Neblagovremeni i nepotpuni zahtevi neće biti razmatrani.

VI Detaljnije informacije mogu se dobiti na telefon Direkcije za robne rezerve
034/617-05-07 ili 617-03-07 od 8 do 15 sati.
 

JAVNI POZIV za dodelu budžetskih sredstava za organizovanje manifestacije iz oblasti poljoppivrede – izložbe životinja u okviru 11. Šumadijskog sajma poljoprivrede 2014.godine

Gradsko veće Grada Kragujevca, na osnovu Odluke, broj 400-1272/14-V od 14.07.2014. godine, objavljuje:

JAVNI POZIV
za dodelu budžetskih sredstava za organizovanje manifestacije
iz oblasti poljoppivrede – izložbe životinja
u okviru 11. Šumadijskog sajma poljoprivrede 2014.godine

Predmet Javnog poziva je dodela sredstava iz budžeta grada Kragujevca, kao finansijska
podrška udruženjima, koja će organizovati manifestacije iz oblasti poljoppivrede - izložbe životinja (krava, ovaca, konja, svinja, sitnih životinja, pasa... ), u okviru 11. Šumadijskog sajma poljoprivrede, koji se održava u periodu od 11. do 14.09. 2014. godine.

Pravo učešća imaju udruženja stočara, pčelara, kinologa... sa teritorije grada Kragujevca koja ispunjavaju sledeće uslove:

 • da su registrovani u skladu sa zakonom;
 • da imaju sedište na teritoriji grada Kragujevca;
 • da aktivno deluju najmanje godinu dana.

Obrazac prijave na javni poziv udruženja preuzimaju u Odeljenju za poljoprivredu i uređenje voda, zgrada Doma sindikata, ulaz Radničkog univerziteta - IV sprat i na sajtu Grada.

Učesnici javnog poziva uz prijavu dostavljaju sledeću dokumentaciju:

 • predlog programa manifestacije - izložbe životinja;
 • dokaz o registraciji udruženja kod APR;
 • fotokopiju lične karte lica odgovornog za zastupanje;
 • odluku nadležnog organa sa iskazanim ukupnim troškovima organizacije izložbe, kao i iskazanim procentom sopstvenih sredstava od ukupnog iznosa troškova, koje je Udruženje spremno da uloži, kao i iznos koji se traži od Grada kao finansijska podrška u organizovanju manifestacije za koju se konkuriše.
 • odluku nadležnog organa o nameni za koju će se upotrebiti eventualno odobrena sredstva (nabavka bokseva, šatora, nagrada, izrada kataloga, diploma, plakata, transportni troškovi i dr.) sa pratećom dokumentacijom (predračuni, otpremnice, nalozi i sl.), kao i troškovi koje će svojim sredstvima pokriti udruženje,
 • Karakter i vrsta izložbe (međunarodna, nacionalna, regionalna, ocenska smotra, revija) Napomena: u slučaju organizacije ocenske smotre, potrebno je dostaviti dokaz da je manifestacija odobrena od asocijacije kojoj to udruženje pripada.
 • Odluku nadležnog organa o usvajanju programa i plana izložbe sa definisanim kategorijama po rasama; pretećeg sadržaja u okviru izložbe (odabir najmlađeg grla, najlepšeg
 • eksponata, izlagač sa najvećim brojem izloženih grla....i dr.), sa detaljnim opisom.
 • Očekivani broj izlagača - učesnika; očekivani broj eksponata; vrsta, rasa i kategorija životinja;
 • dokaz o broju prethodno organizovanih manifestacija, (udruženje dostavlja referentnu listu);

Kriterijumi za vrednovanje programa za dodelu sredstava iz budžeta Grada udruženju su:

 • Kvalitet ponuđenog programa izložbe za koju se traže finansijska sredstva
 • Realan program, realan finansijski plan i odnos svih izvora finansiranja (izložbe, revije, ocenske smotre... );
 • referentnost i stručnost organizatora izložbe;
 • Broj i karakter manifestacije – izložbe, revije, ocenske smotre čiji je organizator bio podnosilac zahteva;
 • Prateće aktivnosti koje su predviđene u programu;
 • Merljivost odnosa rezultata i uloženih sredstava, koje je udruženje spremno da uloži;
 • Procenat ulaganja sopstvenih sredstava u odnosu na ukupno iskazane troškove organizacije izložbe kao i ukupan iznos očekivanih sredstava, koji se traži od Grada za finansijsku podršku u organizovanju manifestacije za koju se konkuriše.
 • Masovnost izložbe tj. očekivani broj izlagača - učesnika, broj izloženih eksponata, vrsta, rasa i kategorija životinja,
 • Karakter i vrsta izložbe: međunarodna, nacionalna, regionalna, smotra, revija;
 • Kategorije koje su zastupljene na izložbi;

Prijavu sa pratećom dokumentacijom, udruženja predaju u zatvorenoj koverti, na prijemnoj kancelariji Uprave grada (okrugli šalter) sa naznakom:

naziv manifestacije – izložbe životinja __________________
“Javni poziv za udruženja - ne otvarati“,


na adresu: Grad Kragujevac, Gradska uprava za poslove lokalne samouprave i opšte uprave, Odeljenje za poljoprivredu i uređenje voda, Trg Slobode 3.

Rok za podnošenje prijave je 10 dana od dana objavljivanja javnog poziva u nedeljnom listu “Kragujevačke novine“, na sajtu Grada i na oglasnoj tabli Uprave Grada.

Neblagovremene i nepotpune prijave će biti odbačene i neće se razmatrati.

Grad Kragujevac zadržava pravo da odustane od održavanja izložbe u okviru sajma, čija organizacija iziskuje značajna finansijska sredstva.

Sve bliže informacije mogu se dobiti u Odeljenju za poljoprivredu i uređenje voda, na telefon 034/330-894 i 6170306 od 8-15 sati, svakog radnog dana u periodu trajanja javnog poziva.

III Troškovi objavljivanja javnog poziva i dodela sredstava realizuju se iz sredstava planiranih Odlukom o budžetu grada Kragujevca za 2014. godinu (“Službeni list grada Kragujevca“, broj 32/2013), u Razdelu 8 - Gradska uprava za poslove lokalne samouprave i opšte uprave, Glava 8.6. – Privreda, sport i sportska infrastruktura, funkcija 421 - Poljoprivreda, ekonomska klasifikacija 481 – Dotacije nevladinim organizacijama, tačka 7 “Izložbe u stočarstvu“.

IV Javni poziv iz poglavlja I ove odluke objavljuje se u nedeljnom informativnom listu “Kragujevačke novine“ i na oglasnoj tabli Uprave Grada.

V Stručnu ocenu i vrednovanje podnetih zahteva i izradu predloga za dodelu podsticajnih sredstava izvršiće komisija obrazovana rešenjem Gradskog veća.

Oglas za sprovođenje postupka II kruga javnog nadmetanja za zauzeće javne površine za postavljanje bašte tipa A

OGLAS za sprovođenje postupka javnog nadmetanja za zauzeće javne površine za postavljanje bašte tipa \'\'A\'\'

JAVNI POZIV za sufinansiranje programa i planova rada udruženja poljoprivrednih proizvođača sa teritorije grada Kragujevca u 2014. godini

REPUBLIKA SRBIJA
GRAD KRAGUJEVAC
GRADSKO VEĆE
KRAGUJEVAC

Gradsko veće, na osnovu Odluke o raspisivanju javnog poziva za sufinansiranje planova i programa rada udruženja poljoprivrednih proizvođača sa teritorije grada Kragujevca broj 320 - 57/14-V od 25. februara 2014. godine, objavljuje

JAVNI POZIV
za sufinansiranje programa i planova rada udruženja poljoprivrednih proizvođača
sa teritorije grada Kragujevca u 2014. godini

Predmet Javnog poziva je dodela sredstava iz budžeta grada Kragujevca za sufinansiranje programa rada udruženja poljoprivrednih proizvođača sa teritorije grada Kragujevca.

Pravo učešća imaju udruženja poljoprivrednih proizvođača koja ispunjavaju sledeće uslove:

 • da su registrovana u skladu sa Zakonom;
 • da imaju sedište na teritoriji grada Kragujevca;
 • da članovi udruženja imaju prebivalište i proizvodnju na teritoriji grada;
 • da aktivno deluju najmanje dve godine;
 • da su sa uspehom realizovala program iz prethodne godine u skladu sa ugovorom o sufinansiranju rada udruženja;
 • da nemaju dugovanja prema Gradu.

Maksimalni iznos odobrenih sredstava po udruženju je do 250.000,00 dinara.
Od odobrenih sredstva 50% je bespovratno, a 50% od vrednosti dobijenih sredstava udruženje će biti u obavezi da vrati kroz proizvode specifične za to udruženje, za potrebe ustanova socijalne zaštite i lica u stanju socijalne potrebe.

Udruženju koje je ostvarilo subvencije po nekom od osnova predviđenim Programom mera podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za područije grada Kragujevca u 2014. godini, dodeljena sredstva će se srazmerno umanjiti za iznos ostvaren po tom osnovu.

Obrazac prijave na javni poziv udruženje preuzima u Odeljenju za poljoprivredu i uređenje voda, zgrada Doma sindikata, ulaz Radničkog univerziteta - IV sprat.

Učesnici javnog poziva uz prijavu dostavljaju sledeću dokumentaciju:

 • dokaz o registraciji udruženja, kod APR;
 • spisak članova udruženja sa adresama i JMBG;
 • fotokopiju lične karte lica odgovornog za zastupanje;
 • odluku nadležnog organa udruženja o usvajanju izveštaja o radu i izveštaja o finansijskom poslovanju udruženja za 2013. godinu, sa pratećom dokumentacijom;
 • dokumentacija (računi, izvodi, otpremnice ...) kojom se dokazuje namenska upotreba sredstava odobrenih za rad udruženja za 2013. godinu, ukoliko su im sredstva odobrena;
 • dokaz o predatim proizvodima za razduženje u 2013. godini, izdata od strane nadležnog organa Uprave grada – Sekretarijat socijalne zaštite i zdravstva i društvene brige o deci (Ugovor o donaciji, nalozi...);
 • odluku skupštine udruženja o usvajanju programa i plana rada udruženja za 2014. godinu;
 • odluku nadležnog organa o nameni za koju će se upotrebiti eventualno odobrena sredstva sa pratećom dokumentacijom (predračuni, ugovori i sl.).

Kriterijumi za vrednovanje programa za dodelu sredstava iz budžeta Grada udruženju su:

 • Kvalitet ponuđenog programa (realan program i finansijski plan;)
 • Aktivnost u manifestacijama koje je sprovodio Grad u 2012 i 2013. godini;
 • Aaktivnosti koje su predviđene u programu;
 • Merljivost odnosa rezultata i uloženih sredstava
 • Masovnost udruženja;
 • Razduženje prethodno odobrenih sredstava u 2012 i 2013 godini
 • Otvorenost i dostupnost aktivnosti predviđenih programom;
 • Održivost aktivnosti za koju se traže sredstva;

Rok za podnošenje prijava za sufinansiranje programa rada poljoprivrednih udruženja je 20 dana od dana objavljivanja javnog poziva u nedeljnom listu “Kragujevačke novine“

III Prijavu sa pratećom dokumentacijom udruženja predaju u zatvorenoj koverti, na prijemnoj kancelariji uprave grada (okrugli šalter) sa naznakom

“Javni poziv za udruženja - ne otvarati“ na adresu:
Grad Kragujevac, Gradska uprava za poslove lokalne samouprave i opšte uprave,
Odeljenje za poljoprivredu i urđenje voda,
Trg Slobode 3. Kragujevac

IV Rok za podnošenje prijava za sufinansiranje programa i planova rada poljoprivrednih udruženja je 20 dana od dana objavljivanja javnog poziva u nedeljnom listu “Kragujevačke novine“ i na oglasnoj tabli Uprave Grada.
V Sve bliže informacije mogu se dobiti u Gradskoj upravi za poslove lokalne samouprave i opšte uprave, Odeljenje za poljoprivredu i uređenje voda, na telefon 034/330-894 i 6170306 od 8-15 časova, svakog radnog dana u periodu trajanja javnog poziva.

NAPOMENA: Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane.

JAVNI POZIV za sprovođenje postupka postupka licitacije za postavljanje dečijih automobila i objekata za dečiji zabavni park na javnoj površini

Gradsko veće, na osnovu člana 7. tačka 2. i člana 28. Odluke o određivanju i načinu poveravanja komunalnih delatnosti (“Sl.list grada Kragujevca“, br. 20/05, 1/07-ispr.2/07,5/08,35/08, i 8/10), na osnovu Odluke o sprovođenju postupka licitacije za postavljanje dečijih automobila i objekata za dečiji zabavni park na javnoj površini broj:353-130/14–V od 11.02.2014.godine raspisuje

JAVNI POZIV
za sprovođenje postupka postupka licitacije za postavljanje dečijih automobila i objekata
za dečiji zabavni park na javnoj površini

Javni poziv se raspisuje za sprovođenje postupka licitacije za poveravanje povremenih komunalnih poslova postavljanja dečijih automobila i objekata za dečiji zabavni park na javnoj površini na teritoriji grada Kragujevca, na sledećim lokacijama:

-Trg Fontana -1 lokacija 25 m  (dečiji automobili)
-Veliki park -3 lokacije 150 m  (dečiji automobili)
-Pešačka zona -1 lokacija 50 m  (dečiji automobili)
-Velki park -2 lokacija 400 m  (dečiji zabavni park)

1. Naručilac: Grad Kragujevac, 34000 Kragujevac, Trg Slobode 3.

2. Pravo učešća u postupku licitacije imaju pravna i fizička lica koja su registrovana za obavljanje predmetne delatnosti.

3. Rok poveravanja obavljanja komunalnih poslova je 6 meseci. Početak obavljanja komunalnih posla počinje danom zaključenja ugovora.

4. Zainteresovani ponuđači mogu preuzeti konkursnu dokumentaciju u prostorijama Gradske uprave za poslove lokalne samouprave i opšte uprave – Sekretarijat za komunalne poslove i nadzor, Kragujevac, Trg Slobode 3, kancelarija broj 420/IV, dana 14.02.-19.02.2014. godine, radnim danom od 09.00 do 12.00 časova.

5. Rok za za prijem konkursne dokumentacije je 20.02.2014.god. do 11:45 časova u kancelariji broj 420/IV, u zgradi Skupštine grada. Postupak licitacije će se održati 20. 02. 2014.god. u 12:00 u kancelariji broj 420/IV,

6. Sve dodatne informacije vezane za Javni konkurs mogu se dobiti na telefon: 034/306-203 ili neposredno u Odeljenju za komunalne poslove, kancelarija 420.
 

ODLUKA o sprovođenju postupka licitacije za postavljanje dečjih automobila i objekata za dečiji zabavni park na javnoj površini

Gradsko veće, na osnovu člana 7. stav 2. i člana 28. Odluke o određivanju i načinu poveravanja komunalnih delatnosti (“Sl. list grada Kragujevca“, br. 20/05,1/07-ispr., 2/07, 5/08, 35/08i 8/10), člana 38. tačka 31. Statuta grada Kragujevca (“Sl. list grada Kragujevca“, br. 37/12-prečišćen tekst), na sednici održanoj dana 11.februara 2014.godine, donosi

ODLUKU
o sprovođenju postupka licitacije za postavljanje dečjih automobila i objekata za dečiji zabavni park na javnoj površini

I Predmet postupka licitacije je poveravanje povremenih komunalnih poslova postavljanja dečijih automobila i objekata za dečiji zabavni park (u daljem tekstu: poslovi), na javnim  površinama u okviru komunalne delatnosti zabavnih parkova koji se finansiraju iz cene usluge, na sledećim lokacijama na teritoriji grada Kragujevca:

- Trg  Fontana  - 1 lokacija 25m (dečiji automobili)

- Veliki park  - 3 lokacije 150m (dečiji automobili)

- Pešačka zona  - 1lokacija 50 m  (dečiji automobili)

- Veliki park - 2 lokacije 400 m  (dečiji zabavni park)                                      

II Pravo učešća u postupku licitacije imaju pravna i fizička lica koja su registrovana za obavljanje predmetne delatnosti (rešenje Agencije za privredne registre), da su dostavila dokaz o uplati depozita za odgovarajuću lokaciju, kao i dokaz o ispunjenosti tehničkih uslova za učešće u postupku licitacije i da  nisu u sporu sa gradom Kragujevcom.

Tehnički uslov za učešće u postupku poveravanja komunalnog posla postavljanja dečijih automobila na javnoj površini, je posedovanje najmanje pet automobila (dokaz- izjava posedovanju).

Tehnički uslov za učešće u postupku poveravanja komunalnog posla postavljanja objekata na javnoj površini za dečiji zabavni park je posedovanje nekih od sledećih objekata (dokaz- izjava o posedovanju):

 • trambolina,
 • dvorac i drugi elementi ispunjeni vazduhom,
 • zidovi za penjanje,
 • tuneli,
 • tobogani i klackalice različitih oblika,
 • bazeni napunjeni različitim sadržajima namenjeni deci manjeg uzrasta,
 • karusel i drugi slični elementi namenjjeni deci manjeg uzrasta.

III Izabrani učesnici licitacije su obavezni da sa dodeljenih lokacija uklone postavljene dečije automobile za vreme održavanja sportskih i kulturnih manifestacija organizovanih od strane organa Grada.  

IV Rok na koji se poverava obavljanje komunalnih poslova iz tačke I ove odluke je 6 meseci. Početak obavljanja komunalnog posla počinje danom  potpisivanja ugovora.      

Učesnik ima pravo da konkuriše za jednu lokaciju za obavljanje navedenog posla iz tačke I ove odluke, kao i da zaključi ugovor za jednu lokaciju za koju je izlicitirao najviši iznos.

Ukoliko isti učesnik izlicitira više lokacija sa najvišim iznosom, dužan je da se opredeli samo za jednu lokaciju , čime se smatra da je od ostalih odustao, a ugovor se zaključuje sa ponuđačem koji je drugi, odnosno sledeći na listi. 

Ukoliko na licitaciji nije prisutan učesnik koji je uplatio depozit, njega može zastupati ovlašćeno lice, koje je dužno da dostavi ovlašćenje za zastupanje.

V Učesnici  koji konkurišu za dečije autiće obavezni su  da uplate depozit 50%, a učesnici koji konkurišu za zabavni park, depozit 40% od početnog licitacionog iznosa za odgovarajuću lokaciju u dinarskoj protivrednosti.

Depozit se uplaćuje na  račun javnih prihoda pod nazivom: Komunalna taksa za korišćenje prostora na javnim površinama ili ispred poslovnog prostora u poslovne svrhe, osim radi prodaje štampe, knjiga i drugih publikacija, proizvoda starih i umetničkih zanata i domaće rainosti, broj: 840-741531843-77 sa pozivom na broj 97 04-049-70958  i svrhom uplate: depozit za licitaciju.

Uplaćeni depozit predstavlja prihod budžeta i uračunava se najpovoljnijem ponuđaču kao deo izlicitiranog iznosa, a ostalim ponuđačima se vraća u roku od 5 dana po završenom postupku licitacije.

Tabela-Pregled početnog licitacionog iznosa po lokacijama za postavljanje dečijih automobila

Red. br.

Naziv lokacije

K a p a c i t e t

Broj meseci

Početna  licitacioni iznos u EUR

broj autića

m2/autić

cena/m2

Eur-a

1.

Veliki park

 

 

 

 

 

 

lokacija 1

5

10

6

6

      1.800

 

lokacija 2

5

10

6

6

1.800

 

lokacija 3

5

10

6

6

1.800

2.

Trg Fontana

 

 

 

 

 

 

lokacija 1

5

5

10

6

1.500

3.

Pešačka zona

 

 

 

 

 

 

lokacija  1

       5

10

10

6

3000

         Obračunski kurs EUR-a:- srednji kurs NBS na dan uplate depozita

 

Tabela-Pregled početnog licitacionog iznosa po lokacijama za  postavljanje objekata za dečiji zabavni park

Red. br.

Naziv lokacije

K a p a c i t e t

Broj meseci

Početna  licitacioni iznos u EUR

 

m2/ objekti za zabavni park

cena/m2

Eur-a

1.

Veliki park

 

 

 

 

 

 

lokacija 1

 

200

6

6

      7.200

 

lokacija 2

 

200

6

6

7.200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obračunski kurs EUR-a:- srednji kurs NBS na dan uplate depozita.

Učesnik koji je izlicitirao komunalni posao, može nakanadu za poveravanje za taj povereni komunalni posao platiti odjednom ili na rate.

Učesnik koji naknadu za povereni komunalni posao plaća odjednom, ostvaruje popust od 40% na vrednost izlicitirane  nakanade za povereni komunalni posao.

Učesnik koji je izlicitirao komunalni posao i isti plaća na rate, odnosno, plaća preostali deo naknade koji se dobija kada se od ukupnog izlicitiranog iznosa odbije depozit. Rate za naplatu dospevaju: 15.06. 2014.god., 15.10.2014.god. i 15. 02. 2015. godine.

Za neblagovremeno plaćanje, obračunava se zatezna kamata.

Ukoliko se u roku od 30 dana od dana dospeća, rata ne plati, Grad zadržava pravo na jednostrani raskid ugovora, tužbom u sudskom postupku pred Osnovnim sudom, u tom slučaju sve rate dospevaju na naplatu.

VI Licitacioni korak za lokacije koje se daju u zakup iznosi 100 EUR-a, u odnosu na prethodno postignutu cenu.

Učesnici su obavezni da pre početka licitacije predaju dokaz o uplati depozita Komisiji za sprovođenje licitacije, koja će izvršiti registraciju učesnika.

Učesnici su obavezni da dostave broj poslovnog računa na koji se sredstva depozita vraćaju.

VII Ponuđač koji je izlicitirao najviši iznos a plaća naknadu u celosti, dužan je da uplati razliku od depozita do 60% izlicitiranog iznosa pre zaključenja ugovora, odnosno u  roku od 5 dana po konačnosti odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača.

Ukoliko izabrani ponuđač odustane od zaključenja ugovora, uplaćeni depozit se ne vraća ponuđaču.

VIII Javna licitacija održaće se dana 20.02.2014. godine sa početkom u 12:00 časova, u kancelariji broj 420,

IV sprat, u zgradi Skupštine grada Kragujevca.

Za sprovođenje postupka licitacije obrazuje se Komisija čiji je zadatak da sprovede postupak licitacije u sastavu:

- Dejan Matijašević, predsednik

- Svetlana Milenković, član

- Karolina Erić, član

- Zorica Petrović, član

- Dejan Tomić, član

IX Ako u prvom krugu ne budu izlicitirane sve lokacije, održaće se drugi krug u kome ne mogu učestvovati ponuđači koji su u prvom krugu proglašeni najpovoljnijim a odustanu od zaključenja ugovora za bilo koju lokaciju.     

X Javni poziv na konkurs za poveravanje obavljanja komunalnih poslova postavljanja dečijih autića i objekata za dečiji zabavni park,biće objavljen u nedeljnom informativnom listu “Kragujevačke novine“ dana 13.02.2014. godine, kao i na sajtu Grada.

XI Bliže informacije se mogu dobiti u Odeljenju za komunalne poslove,  kancelarija 420, telefon 306-203.

        

JAVNI POZIV odgajivačima ovaca radi prijavljivanja za poveravanje na čuvanje i uzgoj priplodne jagnjadi iz gradskih robnih rezervi

Direkcija za robne rezerve grada Kragujevca, na osnovu čl. 3. Pravilnika o poveravanju na čuvanje i uzgoj priplodne jagnjadi iz gradskih robnih rezervi br. 110-14/11-IX od 30.3.2011, 6.6.2011, 9.11.2011. i 15.04.2013. godine i Odluke o raspisivanju javnog poziva za poveravanje na čuvanje i uzgoj priplodne jagnjadi iz gradskih robnih rezervi broj 338-12/14-III-09 od 04.02.2014. godine, upućuje

JAVNI POZIV
odgajivačima ovaca radi prijavljivanja
za poveravanje na čuvanje i uzgoj priplodne jagnjadi iz gradskih robnih rezervi


I Pozivaju se odgajivači ovaca, kao i druga lica nosioci poljoprivrednog gazdinstva koji imaju prebivalište i mesto držanja - čuvanja ovaca na teritoriji grada Kragujevca, a ispunjavaju uslove za bavljenje ovčarstvom, da podnesu zahtev za poveravanje na čuvanje i uzgoj od 6 do 20 priplodnih jagnjadi iz gradskih robnih rezervi, rase pirotska oplemenjena i wuerttemberg, težine od 25-30 kg, radi utvrđivanja rang liste za poveravanje na čuvanje i uzgoj istih.

Rang lista odgajivača za poveravanje na čuvanje i uzgoj priplodne jagnjadi primenjuje se godinu dana od dana dobijanja saglasnosti Gradskog veća, odnosno do iscrpljenja liste.

II Podnosilac zahteva može ostvariti pravo na poveravanje na čuvanje i uzgoj priplodne jagnjadi ako ispunjava sledeće uslove:

 • ima prebivalište i mesto držanja i čuvanja ovaca na teritoriji grada Kragujevca;
 • poseduje objekat za smeštaj i uzgoj ovaca, za postojeći broj ovaca i traženi broj jagnjadi;
 • nije stariji od 65 godina i domaćinstvo ima najmanje dva radno sposobna člana, uključujući i podnosioca zahteva;
 • da je poljoprivredno gazdinstvo u aktivnom statusu u Registru poljoprivrednih gazdinstava za tekuću godinu;
 • on ili član njegovog domaćinstva ima u vlasništvu najmanje 1 ha poljoprivrednog zemljišta, odnosno odgovarajuću površinu poljoprivrednog zemljišta za postojeći broj ovaca i traženi broj priplodne jagnjadi;
 • da mu nije poverena na čuvanje i uzgoj steona junica, odnosno priplodna jagnjad iz gradskih robnih rezervi, sa kojima se nije razdužio i
 • podnosilac zahteva, odnosno član njegovog domaćinstva nema dospele, a neizmirene obaveze prema Direkciji za robne rezerve i budžetu Grada.


III Obrazac zahteva preuzima se u Direkciji za robne rezerve, zgrada Doma sindikata, ulaz Radničkog univerziteta - IV sprat.
Uz popunjen zahtev, podnosilac zahteva treba da dostavi sledeću dokumentaciju:

 • potvrdu o aktivnom statusu u registru poljoprivrednih gazdinstava;
 • izvod iz registra poljoprivrednih gazdinstava – životinje;
 • potvrdu veterinarske stanice o zdravstvenom stanju sopstvenog stada (ukoliko ga poseduje);
 • izvod iz registra poljoprivrednog gazdinstva - struktura biljne proizvodnje;
 • fotokopije ličnih karata podnosioca zahteva i članova poljoprivrednog gazdinstva;
 • izjavu o kućnoj zajednici.

IV Popunjen zahtev sa pratećom dokumentacijom predaju se Prijemnoj kancelariji (okrugli šalter) Uprave grada, u zatvorenoj koverti, sa naznakom “Javni poziv za jagnjad - ne otvarati“, na adresi:

Grad Kragujevac, Gradska uprava za poslove lokalne samouprave i opšte uprave,
Sekretarijat za privredu, sport i sportsku infrastrukturu,
Direkcija za robne rezerve, Trg Slobode 3. Kragujevac

V Krajnji rok za podnošenje zahteva je 07. mart 2014. godine.
Neblagovremeni i nepotpuni zahtevi neće biti razmatrani.

VIDetaljnije informacije mogu se dobiti u Direkcije za robne rezerve, svakog radnog dana u vremenu od 8-15 sati ili na telefon 034/ 617 03 05 i 034/330 894.


DIREKTOR,
Zoran Kostadinović
 

JAVNI POZIV za dostavljanje Programa rada udruženja osoba sa invaliditetom i obolelih lica sa teritorije grada Kragujevca

Gradsko veće grada Kragujevca, u skladu sa Odlukom br.55-18/14-V od 3. februara 2014.godine upućuje

JAVNI POZIV
za dostavljanje Programa rada
udruženja osoba sa invaliditetom i obolelih lica sa teritorije grada Kragujevca

Pozivaju se udruženja osoba sa invaliditetom i obolelih lica, sa sedištem na teritoriji grada Kragujevca da dostave programe rada za 2014. godinu u cilju izbora udruženja kojima će biti dodeljene dotacije iz budžeta grada Kragujevca u ukupnom iznosu od:

 • 8.000.000,00 dinara za programe rada udruženja osoba sa invaliditetom i
 • 1.000.000,00 dinara za programe rada udruženja obolelih lica.

Programe rada mogu dostavljati udruženja osoba sa invaliditetom i obolelih lica, koja ispunjavaju sledeće uslove:

 • da su registrovana na teritoriji grada Kragujevca u trajanju od najmanje tri godine;
 • da je Program rada za 2014.godinu usvojen od strane nadležnog organa udruženja;
 • da obavljaju aktivnosti socijalno-humanitarnog, zdravstveno-edukativnog i preventivnog karaktera;
 • da su opravdali sredstva iz budžeta Grada za 2013.godinu;
 • da svojim delovanjem podstiču razvoj inovativnih usluga koje prate reformske procese, da su usmerene na veći broj korisnika iz kategorije ugroženih grupa i da svojim delovanjem doprinose unapređenju položaja osoba sa invaliditetom i obolelih lica.

Obrazac prijave i smernice za podnosioce programa rada mogu se preuzeti sa internet stranice grada Kragujevca: www.kragujevac.rs ili u Gradskoj upravi za poslove lokalne samouprave i opšte uprave, III sprat, kancelarija broj 302 ili 327, Trg slobode 3, Kragujevac. Rok za dostavljanje prijava programa rada je 17. februar 2014. godine.

SMERNICE ZA PODNOSIOCE PRIJAVA

OBRAZAC PRIJAVE PROGRAMA RADA UDRUŽENjA OSOBA SA INVALIDITETOM I OBOLELIH LICA

Arhiva

Oglasi, javni pozivi, tenderi...

Dokument Objavljeno
* Sluzbeni_list_br_38.pdf  (3167.27Kb)
Odluka o budžetu grada za 2010.godinu
20.05.2010 14:05:39
* Odluka_o_dodeli_i_visini_stipendija_iz_Fonda_Akademik_Dragoslav_Srejovic_za_2010.godinu.pdf  (142.04Kb)
Odluka o dodeli i visini stipendija iz Fonda Akademik Dragoslav Srejović u Kragujevcu za školsku 2009-2010.godinu
08.02.2010 10:34:06
* Konkurs_za_dodelu_stipendija_iz_fonda_Akademik_Dragoslav_Srejovic_za_2010.pdf  (97.2Kb)
Konkurs za dodelu stipendija iz Fonda Akademik Dragoslav Srejović za školsku 2009/2010. godinu
10.12.2009 08:16:31
* Program_raspodele_sredstava_za_podsticaj_privatnog_preduzetnistva_za_2009.godine.pdf  (129.36Kb)
Program raspodele sredstava za podsticaj privatnog preduzetništva za 2009.godine
05.02.2009 10:26:27
* Resenje_o_raspodeli_sredstava_iz_budzeta_grada_za_2009.god..pdf  (100.51Kb)
Rešenje o raspodeli sredstava iz budžeta grada za 2009.god. za programe u oblasti kulture
04.02.2009 12:18:47
* Odluka_o_dodeli_i_visini_stipendija_iz_Fonda_Akademik_Dragoslav_Srejovic_za_2009godinu.pdf  (145.42Kb)
Odluka o dodeli i visini stipendija iz Fonda Akademik Dragoslav Srejović u Kragujevcu za školsku 2008-2009.godinu
04.02.2009 12:15:36