Kontaktirajte nas za više informacija
X

Skuptina_grada_Kragujevca_17.jpg
 
Napredna pretraga Napredna pretraga
Geografski Informacioni Sistem

Prezentacija finansirana od strane Američke agencije za međunaroni razvoj

Asocijacija gradova Vesnici mira

Salon antiratne karikatureUdruženje kragujevčana

Logo

Javni oglasi

ODLUKA o objavljivanju javnog poziva za poveravanje na čuvanje priplodnih jagnjadi iz gradskih robnih rezervi

JAVNI POZIV za sprovođenje postupka licitacije za postavljanje dečijih automobila i elemenata za dečiji zabavni park na javnoj površini

Oglas za davanje u zakup putem javnog nadmetanja poslovnog prostora

JAVNI POZIV za dodelu podsticajnih sredstava za nabavku nove opreme za pčelarstvo u 2017. godini

JAVNI POZIV za dodelu podsticajnih sredstava za nabavku prenosne opreme za mužu u 2017. godini

JAVNI POZIV za podnošenje prijava za nadoknadu dela troškova za osiguranje useva, plodova i životinja sa teritorije grada Kragujevca u 2017. godini

JAVNI POZIV za podnošenje zahteva za regresiranje dela troškova za prvo veštačko osemenjavanje krava i junica sa HB brojem sa teritorije grada Kragujevca u 2017. godini

JAVNI POZIV za dodelu podsticajnih sredstva za nabavku sadnog materijala voća na teritoriji grada Kragujevca za 2017. godinu

JAVNI POZIV za dodelu podsticajnih sredstava za nabavku nove priključne mehanizacije u 2017. godini

Javno obaveštenje o pokretanju postupka za odobravanje godišnjih programa u oblasti sporta za 2018. godinu

Republika Srbija
Grad Kragujevac
Gradsko veće
Broj : 66- 5/17-V
Datum: 3. mart 2017. godine
Kragujevac

Gradsko veće, na osnovu člana 2. tačka 33. i člana 34. Odluke o Gradskom veću (“Službeni list grada Kragujevca“, broj 25/15 – prečišćen tekst) i člana 21. stav 1. alineja 1. Pravilnika o odobravanju i finansiranju programa kojima se ostvaruju potrebe i interesi građana u oblasti sporta u gradu Kragujevcu (“Službeni list grada Kragujevca“ br. 4/17 ) na sednici održanoj 3. marta 2017. godine, donosi   

ODLUKU
o objavljivanju Javnog obaveštenja o pokretanju postupka za odobravanje godišnjih
programa u oblasti sporta za 2018. godinu

Objavljuje se Javno obaveštenje o pokretanju postupka za odobravanje godišnjih programa u oblasti sporta za 2018. godinu (u daljem tekstu: Javno obaveštenje), u cilju dodele sredstava iz budžeta grada Kragujevca, za realizaciju godišnjih programa kojima se ostvaruju potrebe i interesi građana grada Kragujevca u oblasti sporta.

II Tekst Javnog obaveštenja glasi:

“Pozivaju se sportske organizacije, sportska društva, udruženja, granski i gradski sportski savezi na teritoriji grada Kragujevca da dostave predloge godišnjih programa u oblasti sporta za 2018. godinu, najkasnije do 20. aprila 2017. godine Sportskom savezu Kragujevca, u cilju dodele sredstava iz budžeta grada Kragujevca, za realizaciju godišnjih programa kojima se ostvaruju potrebe i interesi građana grada Kragujevca u oblasti sporta za 2018. godinu.“
 
III  Javno obaveštenje objaviti na internet stranici grada Kragujevca www.kragujevac.rs.

Obrazloženje

Pravni osnov za donošenje ove odluke sadržan je u članu 2. tačka 33. i članu 34. Odluke o Gradskom veću (“Službeni list grada Kragujevca“, broj 25/15 - prečišćen tekst) koji propisuje da Gradsko veće obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, Statutom, odlukama Skupštine Grada i drugim aktima i da Gradsko veće u vršenju poslova iz svoje nadležnosti donosi odluke u skladu sa zakonom, Statutom, ovom odlukom i Poslovnikom o svom radu i članu 21. stav 1. alineja 1. Pravilnika o odobravanju i finansiranju programa kojima se ostvaruju potrebe i interesi građana u oblasti sporta u gradu Kragujevcu (“Službeni list grada Kragujevca“ broj 4/17) koji propisuje da Gradsko veće objavljuje javno obaveštenje na sajtu grada Kragujevca o pokretanju postupka za odobravanje godišnjih programa u oblasti sporta i roku za dostavljanje programa.

Razlog za donošenje ove odluke sadržan je u potrebi da se sportske organizacije, sportska društva, udruženja, granski i gradski sportski savezi na teritoriji grada Kragujevca blagovremeno obaveste o pokretanju postupka za odobravanje godišnjih programa kojima se ostvaruju potrebe i interesi građana u oblasti sporta za 2018. godinu.

PREDSEDNIK
Radomir Nikolić

 

JAVNI POZIV za prijavu predloga programa udruženja/organizacija iz oblasti privrede u cilju dodele sredstava iz budžeta grada Kragujevca za 2018. godinu

JAVNI POZIV nosiocima poljoprivrednih gazdinstava sa teritorije grada Kragujevca za podnošenje prijava za preuzimanje mineralnog đubriva iz gradskih robnih rezervi

Ovaj javni poziv objavljen je 13.02.2017.godine

Gradonačelnik grada Kragujevca na osnovu Odluke o objavljivanju javnog poziva nosiocima poljoprivrednih gazdinstava sa teritorije grada Kragujevca za podnošenje prijava za preuzimanje mineralnog đubriva iz gradskih robnih rezervi broj 338-15/17-II od 08.02.2017. godine, raspisuje:

JAVNI POZIV
nosiocima poljoprivrednih gazdinstava sa teritorije grada Kragujevca
za podnošenje prijava za preuzimanje mineralnog đubriva iz gradskih robnih rezervi

I Pozivaju se nosioci poljoprivrednih gazdinstava sa teritorije grada Kragujevca za podnošenje prijava za preuzimanje mineralnog đubriva MAP (12:52) iz gradskih robnih rezervi.

II Najmanja površina namenjena za setvu za koje se može preuzimati mineralno đubrivo je 1 hektar.
Površina za koju se može prijaviti nosilac poljoprivrednog gazdinstva ne može biti veća od površine navedene u strukturi poljoprivredne proizvodnje za 2016. godinu.
Maksimalna količina mineralnog đubriva koja se može preuzeti po javnom pozivu je od 100 do 150 kilograma po hektaru.

III Nosioci poljoprivrednih gazdinstava koji preuzmu mineralno đubrivo iz gradskih robnih rezervi, u obavezi su da vrate merkantilnu pšenicu najkasnije do 31.08.2018. godine, u paritetu 1 kg mineralnog đubriva : 3,5 kg merkantilne pšenice.

IV Podnosilac zahteva može ostvariti pravo na preuzimanje mineralnog đubriva iz gradskih robnih rezervi ukoliko ispunjava sledeće uslove:

 • ima prebivalište, registrovano poljoprivredno gazdinstvo i mesto proizvodnje na teritoriji grada Kragujevca;
 • da je poljoprivredno gazdinstvo u aktivnom statusu u Registru poljoprivrednih  gazdinstava;
 • podnosilac zahteva, odnosno član njegovog domaćinstva nema dospele, a neizmirene obaveze prema budžetu Grada.

V Obrazac zahteva za podnošenje prijava za preuzimanje mineralnog đubriva iz gradskih robnih rezervi preuzima se u Gradskoj upravi za privredu, Službi za robne rezerve - IV sprat, kancelarija 406.
Uz popunjenu prijavu, podnosilac je u obavezi da dostavi sledeću dokumentaciju:

 • potvrdu o aktivnom statusu u registru poljoprivrednih gazdinstava za 2016. godinu;
 • izvod iz registra poljoprivrednog gazdinstva-struktura biljne proizvodnje za 2016. god;
 • fotokopije ličnih karata podnosioca zahteva i članova poljoprivrednog gazdinstva;
 • izvod iz registra poljoprivrednog gazdinstva – podaci o poljoprivrednom gazdinstvu.

VI Popunjena prijava sa pratećom dokumentacijom predaje se u zapečaćenoj koverti na prijemnom šalteru Gradske uprave ili upućuje poštom na adresu: Grad Kragujevac, Gradska uprava za privredu, Trg Slobode 3, Kragujevac

VII Rok za podnošenje prijava je od dana raspisivanja javnog poziva do 15. maja 2017.godine.
Nepotpuni zahtevi neće biti razmatrani.
U slučaju da je potražnja veća od ponuđene količine mineralnog đubriva, isto će se rasporediti po redosledu podnošenja prijava.

VIII Detaljnije informacije mogu se dobiti u Gradskoj upravi za privredu – Služba za robne rezerve, kancelarija 406 zgrade Gradske uprave, svakog radnog dana u vremenu od 7,30 – 15,30 sati ili na  telefon 034/306-187.

IX Podneta dokumentacija po ovom javnom pozivu na vraća se podnosiocima prijava.

JAVNI POZIV za prijavu predloga programa udruženja/organizacija u oblasti socijalne i zdravstvene zaštite kojima se ostvaruju potrebe i interesi građana u oblasti socijalne i zdravstvene zaštite na teritoriji grada Kragujevca za 2018. godinu

Gradsko veće, u skladu sa Odlukom br. 55-249/17-V od 31. januara 2017.godine objavljuje


JAVNI POZIV
za prijavu predloga programa udruženja/organizacija u oblasti socijalne i zdravstvene zaštite kojima se ostvaruju potrebe i interesi građana u oblasti socijalne i zdravstvene zaštite na teritoriji grada Kragujevca za 2018. godinu
 

1. Objavljuje se javni poziv za prijavu predloga programa udruženja/organizacija u oblasti socijalne i zdravstvene zaštite, kojima se ostvaruju potrebe i interesi građana u oblasti socijalne i zdravstvene zaštite na teritoriji grada Kragujevca, u cilju izbora udruženja/organizacija kojima će biti dodeljena sredstva za njihovu realizaciju tokom 2018.godine iz budžeta grada Kragujevca u okvirno utvrđenom iznosu od:

 • 8.250.000,00 dinara za programe u oblasti socijalne zaštite
 • 1.200.000,00 dinara za programe u oblasti zdravstvene zaštite.

2. Predlog programa može prijavljivati udruženje/organizacija u oblasti socijalne i zdravstvene zaštite koje, po pravilu ima sedište na teritoriji grada Kragujevca i ispunjava sledeće opšte uslove:

 • registrovano u skladu sa zakonom;
 • isključivo posluje na nedobitnoj osnovi, ako zakonom nije drukčije određeno;
 • da statutom prepoznaje unapređenje i zaštitu položaja osetljivih društvenih grupa, obavlja aktivnosti socijalno-humanitarnog, zdravstveno-edukativnog, preventivnog karaktera  kojima se unapređuje položaj ciljnih grupa i doprinosi njihovoj integraciji u  okruženje;
 • direktno odgovorno za pripremu i izvođenje programa;
 • sa uspehom realizovalo prethodno odobrene programe i projekte;
 • opravdalo sredstva dodeljena iz budžeta Grada za prethodnu budžetsku godinu po bilo kom osnovu.

3. Učesnik javnog poziva je u obavezi da pored propisanih obrazaca dostavi sledeću dokumentaciju:

 • rešenje o upisu u Registar u Agenciji za privredne registre (APR);
 • kopiju statuta;
 • kopiju izveštaja o realizovanim aktivnostima u prethodnoj budžetskoj godini;
 • radnu biografiju angažovanog osoblja;
 • dokaz o članstvu u Savezu udruženja/organizacija na nivou Republike, ukoliko nije utvrđeno statutom;
 • propratno pismo.

4. Učesnik javnog poziva je u obavezi da se pridržava pravila javnog poziva i smernica za formulisanje predloga programa koje su sastavni deo javnog poziva.

5. Prijave na javni poziv se podnose u roku od 70 dana od dana objavljivanja na internet stranici grada Kragujevca.

6. Maksimalni iznos sredstava koji može biti odobren po pojedinačnom programu je 1.000.000,00 dinara, a samo izuzetno, na obrazložen predlog Komisije koja sprovodi javni poziv, može biti odobren veći iznos.

7. Podneta dokumentacija se ne vraća.     

8. Postupak odobravanja programa se sprovodi prema sledećoj dinamici:

 • 31. maja - Komisija utvrđuje preliminarni objedinjeni predlog programa zadovoljavanja potreba i interesa građana u oblasti socijalne i zdravstvene zaštite u gradu Kragujevcu, za narednu budžetsku godinu i dostavlja ga Gradskom veću;
 • 25. decembar - Komisija revidira preliminarani objedinjeni predlog programa, usklađuje ga sa sredstvima utvrđenim u budžetu grada Kragujevca za narednu budžetsku godinu i dostavlja Gradskom veću konačni predlog za odobravanje programa;
 • 30. decembar - Gradsko veće odlučuje o odobravanju programa i obaveštava nosioce programa o visini odobrenih sredstava po  programima;
 • 31. januar - Gradonačelnik zaključuje ugovor o realizovanju programa.
 • Navedeni rokovi predstavljaju krajnje rokove za preduzimanje utvrđenih radnji.

9. Konačna lista odobrenih programa udruženja/organizacija u oblasti socijalne i zdravstvene zaštite objavljuje se na sajtu Grada.

 

JAVNI POZIV za dostavljanje predloga za dodelu GODIŠNjE NAGRADE GRADA KRAGUJEVCA - ĐURĐEVDANSKE NAGRADE

Odbor za obeležavanje praznika, jubileja i dodelu priznanja, na osnovu člana 49. stav 3 tačka 11 Poslovnika Skupštine grada Kragujevca (“Službeni list grada Kragujevca“ broj 24/14 – prečišćen tekst), člana 15. stav 1 Odluke o stalnim radnim telima Skupštine grada Kragujevca (“Službeni list grada Kragujevca“ broj 19/08) i člana 24. Odluke o priznanjima grada Kragujevca (“Službeni list grada Kragujevca“ broj 18/14 – prečišćen tekst) objavljuje  

JAVNI POZIV
za dostavljanje predloga za dodelu
GODIŠNjE NAGRADE GRADA KRAGUJEVCA - ĐURĐEVDANSKE NAGRADE

GODIŠNjA NAGRADA GRADA KRAGUJEVCA - ĐURĐEVDANSKA NAGRADA (u daljem tekstu: Nagrada) dodeljuje se za delo koje predstavlja najvrednije dostignuće u Kragujevcu u oblastima: privrede, privatnog preduzetništva, pronalazaštva, umetnosti, nauke, medicine, arhitekture i urbanizma, novinarstva, obrazovanja, sporta, doprinosa u akcijama humanitarnog karaktera i drugim oblastima značajnim za Grad.

Nagradu može dobiti fizičko ili pravno lice koje ima prebivalište, odnosno sedište na teritoriji grada Kragujevca.

Nagrada se uručuje u obliku Diplome i novčane nagrade, pojedincu ili grupi za zajedničko delo, za dostignuće koje je postalo dostupno javnosti u periodu 01. januar  2016. godine -  31. decembar  2016. godine.

Pod dostignućem koje je postalo dostupno javnosti  u navedenom periodu podrazumeva se:  

1. u oblasti umetnosti:

 • publikovano delo književnog i prevodnog stvaralaštva,
 • izvedeno, odnosno prikazano delo na pozorišnoj sceni i drugom prostoru namenjenom za izvođenje dela ove vrste,
 • prikazano filmsko i radio-televizijsko ostvarenje u bioskopskoj dvorani ili emitovano u radio-televizijskom programu,
 • izloženo, odnosno prezentirano delo u galeriji i drugom prostoru namenjenom za prezentaciju dela likovnog i primenjenog stvaralaštva, vizuelnih i proširenih medija,
 • izvedeno muzičko ili muzičko-scensko delo u koncertnoj ili pozorišnoj dvorani i drugom prostoru namenjenom za izvođenje dela ove vrste;

 2. u oblasti nauke:

 • naučno ostvarenje, odnosno rad u društvenim, humanističkim, prirodnim i tehničkim naukama, koji kao rezultat ima nova saznanja i sintezu postojećih u cilju  njihove primene, koji predstavlja doprinos razvoju naučne oblasti ili razvoju novih proizvoda, metoda ili tehnoloških postupaka, pod uslovom da je objavljeno u naučnoj i stručnoj literaturi, odgovarajućim naučnim časopisima ili drugim načinom javnog saopštavanja,
 • pronalazak koji je u smislu odredaba Zakona o patentima, priznat i upisan u Zakonom utvrđen registar;

3. u oblasti medicine:

 • rad ili rezultati izuzetne vrednosti pojedinca kojima je dao značajan doprinos razvoju i unapređenju medicine,
 • izuzetno delo koje predstavlja doprinos razvoju medicine, pod uslovom da je objavljeno u naučnoj i stručnoj literaturi, odgovarajućim naučnim časopisima ili drugim načinom javnog saopštavanja;

4. u oblasti arhitekture i urbanizma:

 • realizovano delo iz oblasti arhitekture, urbanizma ili rekonstrukcije objekata,
 • urbanistički planovi za koncepciju i metodologiju, pod uslovom da su usvojeni i da je njihova realizacija otpočela;

5. u oblasti novinarstva:

 • vrhunsko ostvarenje pojedinca u novinarstvu ili publicistici, za seriju ili više napisa, televizijskih ili radijskih priloga ili emisija i publicističkih radova o temama od značaja za politički, kulturni, privredni i ukupni društveni život u Kragujevcu,
 • kreativni doprinos uređivanju rubrike, emisije i programa kojima se značajno doprinosi informisanju građana Kragujevca;

6. u oblasti obrazovanja:

 • izuzetno delo i rezultat vaspitno-obrazovnog ili instruktivnog rada i rezultat u organizaciji i razvoju školstva Kragujevca u celini ili u pojedinim njegovim oblastima;

7. u oblasti sporta:

 • rad ili rezultati izuzetne vrednosti pojedinca kojima je dao značajan doprinos afirmaciji, razvoju i unapređenju sporta (vrhunski sportisti - članovi sportskih organizacija iz Kragujevca, odnosno samostalni profesionalni sportisti, za izvanredne rezultate u određenoj grani sporta; sportski stručnjaci, stručnjaci u sportu i naučni radnici za naročito vredne doprinose unapređenju oblasti sporta; sportski radnici za doprinos organizovanju, razvoju i unapređenju oblasti sporta);

8. u oblasti privrede ili privatnog preduzetništva:

 • rad ili rezultati izuzetne vrednosti pojedinca ili pravnog lica kojima je dat značajan doprinos afirmaciji, razvoju i unapređenju privrede, odnosno privatnog preduzetništva u gradu Kragujevcu.

9. u oblasti humanitarnog karaktera:

 • iskazan izuzetno aktivan odnos prema ljudskim vrednostima, prvenstveno prema životu kao najvećoj vrednosti, briga prema drugim ljudima koji nisu u mogućnosti da zadovolje svoje osnovne ljudske potrebe, poštovanje ličnosti svake osobe i doprinos osnaživanju njenih ličnih potencijala,

10. u drugim oblastima značajnim za Grad

Pravo predlaganja kandidata za dodelu Nagrade imaju sva pravna i fizička lica.
Predloge treba dostaviti u pisanoj formi, sa obrazloženjem.
Predlog treba da sadrži podatke o autoru - kandidatu i delu koje se predlaže, rezultate rada kandidata i naznaku oblasti za koju se kandidat predlaže.
Uz predlog se dostavlja i delo koje se predlaže ili odgovarajuća dokumentacija, ako po prirodi stvari delo nije moguće dostaviti, koja se posle odlučivanja o Nagradi ne vraća predlagaču.

Lista kandidata predloženih u roku i na način utvrđen Odlukom o priznanjima grada Kragujevca (“Službeni list grada Kragujevca“ broj 18/14 – prečišćen tekst), objaviće se u nedeljnim novinama “Kragujevačke“ i dnevnom listu “Večernje novosti“, najkasnije do 25. marta 2017. godine.

Predlozi se dostavljaju u zatvorenoj koverti, odnosno omotu, na adresu:

Skupština grada Kragujevca
Odbor za obeležavanje praznika, jubileja i dodelu priznanja
Trg Slobode 3
34000 Kragujevac
sa naznakom:
predlog kandidata za dodelu Đurđevdanske nagrade - ne otvaraj

    
Predlozi se mogu dostaviti:

 • putem preporučene pošiljke, pri čemu će se dan predaje pošti smatrati kao dan predaje organu kome je upućena, ili
 • neposredno, predajom u kancelariji 205/ΙI u Skupštini grada Kragujevca, radnim danom u vremenu od 8 do 14 sati.

Predloge treba dostaviti najkasnije do 01. marta 2017. godine.  
Bliže informacije mogu se dobiti na telefon 034/ 306-129.


PREDSEDNIK,
Nikola Dašić

JAVNI POZIV nosiocima poljoprivrednih gazdinstava na teritoriji grada Kragujevca za preuzimanje mineralnog đubriva iz gradskih robnih rezervi

JAVNI POZIV nosiocima poljoprivrednih gazdinstava na teritoriji grada Kragujevca za preuzimanje mineralnog đubriva iz gradskih robnih rezervi

Napomena: Oglas je objavljen dana 07.10.2016. godine

Direkcija za robne rezerve grada Kragujevca, na osnovu člana 9. i 19. Odluke o obrazovanju gradskih robnih rezervi i realizaciji programa za razvoj poljoprivrede na teritoriji grada Kragujevca (“Sl. List grada Kragujevca“, broj 34/09 – prečišćen tekst) i Zaključka Gradskog veća o davanju saglasnosti Direkciji za robne rezerve grada Kragujevca na objavljivanje Javnog poziva nosiocima poljoprivrednih gazdinstava na teritoriji grada Kragujevca za preuzimanje mineralnog đubriva iz gradskih robnih rezervi broj 338 - 249/16-V od 22.09.2016. godine, raspisuje:

JAVNI POZIV
nosiocima poljoprivrednih gazdinstava na teritoriji grada Kragujevca
za preuzimanje mineralnog đubriva iz gradskih robnih rezervi

I Pozivaju se nosioci poljoprivrednih gazdinstava registrovanih na teritoriji grada Kragujevca da podnesu zahtev za preuzimanje mineralnog đubriva iz gradskih robnih rezervi.

II Direkcija za robne rezerve nudi mineralno đubrivo MAP (12:52) za setvu strnih žita - jesen 2016. godine, sa obavezom vraćanja kroz rod merkantilne pšenice roda 2017. godine a najkasnije do 31.08.2017. godine, u paritetu 1:3,5.

III Površine namenjene za setvu strnih žita za koje se može preuzimati veštačko đubrivo iznose najmanje 1 hektar a najviše 10 hektara.

IV Površina za koju se može prijaviti poljoprivredno gazdinstvo ne može biti veća od površine iz strukture poljoprivredne proizvodnje za 2016. godinu (bez voćnjaka, vinograda, livada, pašnjaka i drugih višegodišnjih kultura), umanjene za površine koje su u strukturi biljne proizvodnje za 2016. godinu prijavljene pod strnim žitima.

V Količina mineralnog đubriva koja se može preuzimati iznosi od 100 do 150 kilograma po hektaru.

VI Poljoprivredna gazdinstva koja preuzimaju mineralno đubrivo za sejanje drugih strnih žita osim pšenice u obavezi su da vrate merkantilnu pšenicu.

VII Podnosilac zahteva može ostvariti pravo na preuzimanje mineralnog đubriva iz gradskih robnih rezervi ukoliko ispunjava sledeće uslove:

 • ima prebivalište, registrovano poljoprivredno gazdinstvo i mesto proizvodnje na teritoriji grada Kragujevca;
 • da je poljoprivredno gazdinstvo u aktivnom statusu u Registru poljoprivrednih  gazdinstava;
 • podnosilac zahteva, odnosno član njegovog domaćinstva nema dospele, a neizmirene obaveze prema Direkciji za robne rezerve i budžetu Grada.

VIII Obrazac zahteva preuzima se u Direkciji za robne rezerve, zgrada Uprave grada - IV sprat, soba 406.
Uz popunjen zahtev, podnosilac zahteva u obavezi je da dostavi sledeću dokumentaciju:

 • potvrdu o aktivnom statusu u registru poljoprivrednih gazdinstava za 2016. godinu;
 • izvod iz registra poljoprivrednog gazdinstva - struktura biljne proizvodnje za 2016. godinu;
 • fotokopije ličnih karata podnosioca zahteva i članova poljoprivrednog gazdinstva;
 • izvod iz registra poljoprivrednog gazdinstva – podaci o poljoprivrednom gazdinstvu.

IX Međusobni odnosi između Direkcije za robne rezerve grada Kragujevca i nosilaca poljoprivrednih gazdinstava biće regulisani ugovorom.

X Popunjen zahtev sa pratećom dokumentacijom predaje se Prijemnoj kancelariji (okrugli šalter) Uprave grada, na adresu:

Grad Kragujevac
Gradska uprava za privredu
Direkcija za robne rezerve
Trg Slobode 3
Kragujevac

XI Krajnji rok za podnošenje zahteva je 25. oktobar 2016. godine.
Neblagovremeni i nepotpuni zahtevi neće biti razmatrani.
U slučaju da je potražnja veća od ponuđene količine đubriva prednost se daje ranije pristiglim zahtevima.

XII Detaljnije informacije mogu se dobiti u Direkciji za robne rezerve grada Kragujevca, soba 406 zgrade Gradske uprave, svakog radnog dana u vremenu od 7,30 – 15,30 sati ili na telefon 034/306-187.

Direktor
Nebojša Obradović

Javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata, programa, aktivnosti i manifestacija u oblati omladinske politike iz budžeta grada Kragujevca za 2017. godinu

Napomena: Oglas je objavljen dana 04.10.2016. godine

Gradsko veće, na osnovu člana 26. Zakona o mladima (“Službeni Glasnik RS“, br. 50/11), člana 17. stav 1. Pravilnika o postupku dodele sredstava iz budžeta grada Kragujevca za realizaciju programa, projekata, manifestacija i aktivnosti u oblasti omladinske politike (“Službeni list grada Kragujevca“ br.1/16) i Odluke Gradskog veća broj 400-132/16-V od 10. februara 2016. godine, raspisuje

Javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata, programa, aktivnosti i manifestacija u oblati omladinske politike iz budžeta grada Kragujevca za 2017. godinu

I Predmet konkursa

Javni Konkurs se raspisuje za finansiranje i sufinansiranje projekata, programa, aktivnosti i manifestacija (u daljem tekstu:projekti) u oblasti omladinske politike za 2017. godinu za sledeće oblasti:

 • učešće u međunarodnim projektima;
 • povećanje zapošljivosti mladih;
 • volonterizam mladih i jačanje aktivizma mladih;
 • unapređenje informisanja mladih o mladima i promocija sadržaja za mlade;
 • prevencija bolesti i promocija zdravlja i zdravih stilova života;
 • kampanje i akcije za povećanje nivoa socijalne uključenosti mladih iz osetljivih grupa;

Projekat je niz jedinstvenih aktivnosti u kraćem vremenskom intervalu ili aktivnosti koje su jednokratnog karaktera, koje uz korišćenje finansijskih, ljudskih i drugih resursa dovode do realizacije unapred definisanog cilja.
Program je grupa aktivnosti koje se odvijaju u dužem vremenskom periodu, uz moguće ponavljanje, kako bi se realizovala neka strategija, ili bi se došlo do unapređenja određene oblasti omladinske politike.
Manifestacija je kompleksan događaj sa ograničenim vremenom trajanja, sastavljen iz različitih programskih sadržaja, koji podrazumevaju veliki broj učesnika ili posetilaca.

II Sredstva za finansiranje/sufinansiranje projekata

Sredstva za ove namene biće predviđena su Odlukom o budžetu grada Kragujevca za 2017. godinu.

III Pravo učešća na konkursu

Udruženja/organizacije u oblasti omladinske politike mogu da podnose projekte individualno ili udruženo sa drugim udruženjima/organizacijama.
Partneri udruženja/organizacija koje učestvuju u kreiranju i realizaciji projekata i troškovi koje oni naprave, prihvataju se ako ispunjavaju iste uslove koji se primenjuju i za korisnike dodeljenih sredstava.
Učesnici na konkursu mogu da podnose predloge projekta individualno ili udruženo sa drugim učesnicima, s tim što se partneri učesnika na konkursu koji učestvuju u kreiranju i realizaciji projekata i troškovi koje oni naprave, prihvataju ako ispunjavaju iste uslove koji se primenjuju i za korisnike dodeljenih sredstava.

Predlagač projekta ne može da:

 1. bude u postupku likvidacije i pod privremenom zabranom obavljanja delatnosti;
 2. bude u poslednje dve godine pravnosnažnom odlukom kažnjen za prekršaj ili privredni prestup u vezi sa svojom delatnošću.

Predlagač projekta ne može dobijati sredstva iz budžeta grada Kragujevca za realizaciju svojih projekata dve godine od dana kada je utvrđeno postojanje sledećih okolnosti:

 1. netačno ili nepotpuno obaveštavanje davaoca sredstava o bitnim okolnostima vezanim za odobrenje i realizovanje projekta;
 2. svojim propustom ne izvrši projekat u celini ili ga izvrši u nebitnom delu;
 3. upotrebi sredstva nenamenski, u potpunosti ili delimično, ili se ne pridržava propisanih ili ugovorenih mera koje su utvrđene radi osiguranja realizacije projekta;
 4. ne dostavi u predviđenim rokvima potrebne izveštaje i dokaze, iako ga je davalac sredstava prethodno upozorio na nepravilnosti i posledice;
 5. prestane da ispunjava uslove koji su potrebni za dobijanje sredstava.

IV Prijava na konkurs

Obrazac prijave na Konkurs i ostala prateća dokumentacija vezana za apliciranje dostupni su na zvaničnom internet sajtu grada Kragujevca (www.kragujevac.rs).
Uz Obrazac broj 1 - Aplikacioni formular obavezno se podnosi sva odgovarajuća dokumentacija kojom se dokazuju ispunjenost propisanih kriterijuma predlagača projekta i to:

 1. osnovni podaci o učesniku na konkursu (naziv, sedište, matični broj i poreski identifikacioni broj za pravna lica, odnosno ime i prezime, prebivalište i matični broj za fizička lica, kao i broj tekućeg računa),
 2. osnovni podaci o eventualnim partnerima na projektu,
 3. radna biografija angažovanog osoblja,
 4. podaci o osobi odgovornoj za realizaciju projekta i korišćenje sredstava,
 5. statut za udruženja i ustanove;
 6. kopija izveštaja o realizovanim aktivnostima u prethodnoj budžetskoj godini;
 7. dokaz o članstvu u Savezu udruženja/organizacija na nivou Republike, ukoliko nije utvrđeno statutom;
 8. propratno pismo.

Predlagač projekta ne može da:

 1. bude u postupku likvidacije i pod privremenom zabranom obavljanja delatnosti;
 2. ima blokadu poslovnog računa, poreske dugove ili dugove prema organizacijama socijalnog osiguranja;
 3. bude u poslednje dve godine pravnosnažnom odlukom kažnjen za prekršaj ili privredni prestup u vezi sa njegovom delatnošću.

Predlog projekta sadrži detaljne podatke o:

 1. predlagaču projekta;
 2. učesnicima u realizaciji projekta i svojstvu u kome se angažuju;
 3. ciljevima i očekivanim rezultatima,
 4. vrsti i sadržini aktivnosti, vremenu i mestu realizacije;
 5. kako će se vršiti ocenjivanje uspešnosti (vrednovanje rezultata projekta);
 6. budžetu projekta, odnosno potrebnim novčanim sredstvima, iskazanim prema vrstama troškova;
 7. vremenskom planu upotrebe sredstava (vremenski period u kome su sredstva potrebna i rokovi u kojima su potrebna);
 8. načinu praćenja realizacije i evaluacije rezultata.

Predlog projekta mora biti dostavljen u zapečaćenoj koverti, zaštićenoj od oštećenja koja mogu nastati u transportu, na prijemnom šalteru Gradske uprave ili preporučenom poštom na adresu: Gradska uprava za vanprivredne delatnosti, Trg slobode 3, Kragujevac, sa naznakom:

“Za Komisiju za izbor projekta, programa, aktivnosti i manifestacija u oblasti omladinske politike koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta grada Kragujevca u 2017. godini“.

Sva obavezna i prateća dokumentacija mora biti dostavljena u jednoj koverti ili paketu. Predlog projekta čija je prijava poslata u više koverata, tj. paketa, neće biti uzet u obzir (smatraće se da nije ispunio formalne uslove).

Prednja strana koverte sa predlogom projekta mora sadržati najmanje sledeće podatke:

 1. naziv predloga projekta;
 2. naziv podnosioca predloga;
 3. adresu podnosioca predloga;
 4. oznaku: “Ne otvarati“.

Svu dokumentaciju - obrazac prijave i ostalu prateću dokumentaciju obavezno dostaviti i u elektronskom obliku.
Konkursni materijal se ne vraća.
Primljeni predlozi projekata se ne vraćaju podnosiocima.

V Kriterijumi i merila za ocenu projekata

Kriterijumi u pogledu kvaliteta, odnosno prirode i sadržine predloga projekata jesu:

 1. da je u skladu sa zakonom, usvojenim strateškim i planskim dokumentima u oblasti omladinske politike na nivou Republike Srbije i grada Kragujevca;
 2. da je u skladu sa uslovima, kriterijumima i ciljevima navedenim u javnom pozivu/stalno otvorenom konkursu;
 3. da se realizuje u gradu Kragujevcu, odnosno da je od interesa za korisnike sa teritorije grada Kragujevca;
 4. da je u skladu sa principima utvrđenim u dokumentima međunarodnih organizacija čija je članica Republika Srbija;
 5. da ima značajan i dugotrajan uticaj na razvoj sistema omladinske politike u gradu Kragujevcu;
 6. da ima visoku srazmeru između učinka i koštanja;
 7. da ne postoji nikakva sumnja u mogućnost realizacije;
 8. da predviđa angažovanje odgovarajućeg broja učesnika kao i potrebne resurse za realizaciju;
 9. da će se, po pravilu, realizovati u tekućoj godini;
 10. da se ne može u dovoljnoj meri realizovati bez pomoći iz sredstava budžeta grada Kragujevca (projekat uopšte ne može da započne ili da se okonča) i da bi davanje finansijske pomoći bilo opravdano i prema osnovu i prema visini;
 11. da je, po pravilu, predviđeno fazno (u ratama) finansiranje projekata.

Komisija vrši ocenu i bodovanje podnetih predloga, u skladu sa Pravilnikom, i dostavlja Gradskom veću izveštaj sa predlogom projekata koji će se finansirati i sufinansirati iz budžeta grada Kragujevca i predlogom iznosa sredstava opredeljenih za svaki projekat pojedinačno, s tim što će prednost imati oni projekti koji su bodovani većim brojem bodova.

Komisija ima pravo i mogućnost da za predloge projekta kod kojih postoji potreba za dodatnim informacijama ili intervencijama traži dodatno objašnjenje (intervenciju) od predlagača, odnosno nosioca projekta.

Komisija može o određenom pitanju da pribavi stručno mišljenje od strane istaknutih stručnjaka ili odgovarajućih organizacija u oblasti omladinske politike.

O radu Komisije vodi se zapisnik.

Kriterijumi u pogledu troškova realizacije projketa su:

 1. da su direktni troškovi realizacije aktivnosti opravdani, stvarni i u neposrednoj vezi sa ciljevima realizacije aktivnosti;
 2. da se budžet sastoji iz neposrednih troškova realizacije aktivnosti u vezi naknada/honorara lica angažovanih na neposrednoj realizaciji, materijalnih troškova i administrativnih troškova realizacije (opravdani direktni troškovi) i opravdanih indirektnih troškova nosioca aktivnosti (izdaci za komunalne usluge, naknade/honorare lica kod nosioca koji ne učestvuju neposredno u realizaciji, izdaci za komunikacije i sl.), koji ne mogu biti veći od 20% od opravdanih direktnih troškova.

Opravdani indirektni troškovi su prihvatljivi ako ne obuhvataju troškove koji su budžetom projekta namenjeni realizaciji nekog dela projekta.
Indirektni troškovi nisu prihvatljivi ako je nosilac projekta dobio iz budžeta grada Kragujevca za svoj rad odgovarajuća sredstva po drugom osnovu.

Direktni troškovi se po pravilu mogu, u zavisnosti od vrste i prirode projekata, priznati za:

 1. ljudske resurse (naknada/honorar za lica angažovana na programu i projektu) - maksimalno 60% ukupnog budžeta;
 2. materijalne troškovi, administrativne troškovi i sl. - maksimalno 60% ukupnog budžeta;
 3. ostale troškove (troškovi platnog prometa, provizija banke i slično) - maksimalno 5% ukupnog budžeta, tako da ukupan zbir bude 100%.

Izuzetno, majući u vidu namenu i krajnji cilj projekta, troškovi za ljudske resurse moguse priznati u iznosu većem od predviđenog.
Merila koja će biti uzeta u obzir za izbor projekta, programa, aktivnosti i manifestacija u oblasti omladinske politike koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta grada Kragujevca u 2017. godini iz oblasti omladinske politike, sastavni su deo Pravilnika o načinu, merilima i kriterijumima za izbor projekata, u oblasti omladinske politike koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta grada Kragujevca (“Službeni list grada Kragujevca“, br.1/16).
Pre donošenja konačne odluke o odobravanju ili neodobravanju projekta i visini sredstava za realizaciju projekta, Komisija može podnosiocu predloga projekata sugerisati da izvrši određene modifikacije predloga projekata, u odnosu na planirani budžet i sadržinu (planirane aktivnosti) projekta.

VI Rokovi za donošenje i objavljivanje odluke

Rok za podnošenje prijava na konkurs je 10.novembar 2016. godine.

Neće se razmatrati:

 1. neblagovremene i nepotpune prijave,
 2. prijave čiji podnosilac nije izvršio svoje dosadašnje obaveze prema Gradu u vezi projekata koje je Grad finansirao ili sufinansirao u prethodnom periodu, osim u slučaju dokazanih razloga više sile;
 3. projekti sa komercijalnim efektima, osim ako ti efekti nisu usmereni na dalju realizaciju, odnosno na održivost ili samoodrživost osnovnih aktivnosti predviđenih projektom;
 4. projekti koji se sasvim ili pretežno odnose na investiciona ulaganja u opremu odnosno održavanje, adaptaciju, sanaciju ili izgradnju poslovnog  prostora;
 5. projekti čiji su jedine ili pretežne aktivnosti usmerene na putovanja, studije, učešća na konferencijama i stručnim skupovima i slične aktivnosti;
 6. projekti koji su sponzorstva bilo koje vrste prema trećim licima ili organizacijama.

Komisija vrši ocenu i bodovanje podnetih predloga u skaldu sa Pravilnikom i u obavezi je da dostavi Gradskom veću izveštaj sa predlogom projekata koji će se finansirati i sufinansirati iz budzeta grada Kragujevca a koji sadrži predlog iznosa opredeljenih sredstava.

Gradsko veće, na osnovu predloga Komisije donosi Rešenje o raspodeli sredstava iz budžeta grada Kragujevca za finansiranje i sufinansiranje projekata iz oblasti omladinske politike iz budžeta grada Kragujevca u roku od 7 dana od dana dostavljanja izveštaja.
Rešenje Gradskog veća o raspodeli sredstava iz budžeta grada Kragujevca za finansiranje i sufinansiranje projekata u oblasti omladinske politike iz budžeta grada Kragujevca se objavljuje na zvaničnoj internet stranici grada Kragujevca.
Nosioci odobrenih projekata dužni su da pri realizaciji istih na vidnom mestu naznače da je projekat finansiran ili sufinansiran iz sredstava budžeta Grada.

Kontakt osoba u vezi Konkursa je Marija Đoković, Gradska uprava za vanprivredne delatnosti, Kancelarija za mlade, ul. Save Kovačevića 5, kontakt telefon 335-467.

OBRACI i prateća dokumentacija

ODLUKA o raspisivanju Javnog poziva za ostvarivanje prava korišćenja bez plaćanja naknade poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji grada Kragujevca za 2017. godinu

ODLUKA o raspisivanju Javnog poziva za dokazivanje prava prečeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji grada Kragujevca za 2017. godinu

JAVNI POZIV za prijavljivanje poljoprivrednika koji poljoprivredno zemljište u državnoj svojini koriste bez pravnog osnova u agroekonomskoj 2015/2016 godini

Napomena: Ovaj Oglas objavljen je dana 25.04.2016. godine

Gradsko veće, na osnovu Odluke o raspisivanju javnog poziva za prijavljivanje poljoprivrednika koji poljoprivredno zemljište u državnoj svojini koriste bez pravnog osnova u agroekonomskoj 2015/2016 godini, broj 320-235/16-V od 22.aprila 2016. godine, objavljuje     

JAVNI POZIV
za prijavljivanje poljoprivrednika koji poljoprivredno zemljište u državnoj svojini
koriste bez pravnog osnova u agroekonomskoj 2015/2016 godini

I Pozivaju se poljoprivrednici sa teritorije grada Kragujevca koji u agroekonomskoj 2015/2016 godini, bez pravnog osnova koriste poljoprivredno zemljište u državnoj svojini na teritoriji grada Kragujevca da prijave ukupnu površinu poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini koju koriste bez pravnog osnova i istovremeno plate naknadu za korišćenje tog zemljišta.

II Prijava iz poglavlja I ove odluke predaje se do 1. maja 2016. godine, na šalteru uprave grada ili preporučeno, na adresu Grad Kragujevac, Gradska uprava za privredu, Odeljenje za poljoprivredu i vodoregulaciju, Trg Slobode br. 3, 34 000 Kragujevac.

Uz prijavu podnosi se izjava data pod punom krivičnom i materijalnom odgovornošću da je u agroekonomskoj 2015/2016 godini, bez pravnog osnova koristio poljoprivredno zemljište u državnoj svojini na teritoriji grada Kragujevca, sa podacima o broju katastarske parcele, površini i katastarskoj opšini.

Obrazac prijave i izjave može se preuzeti na sajtu Grada Kragujevca ili u Gradskoj upravi za privredu, Odeljenju za poljoprivredu i vodoregulaciju.

III Naknada za korišćenja poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini bez pravnog osnova, plaća se po osnovu vansudskog poravnanja u iznosu prosečne cene zakupa na teritoriji Republike Srbije.

Prema obaveštenju Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine prosečna cena zakupa na teritoriji Republike Srbije (Centralna Srbija) je 140,74 evra po 1 ha.

Vansudsko poravnanje sa poljoprivrednicima zaključuje Republika Srbija –Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine.

JAVNI POZIV za dodelu podsticajnih sredstva za nabavku priključnih mašina i opreme na teritoriji grada Kragujevca za 2016. godinu

Napomena: Ovaj Oglas objavljen je dana 25.04.2016. godine

Gradsko veće, na osnovu Odluke o raspisivanju javnog poziva za dodelu podsticajnih sredstva za nabavku priključnih mašina i opreme na teritoriji grada Kragujevca za 2016. godinu, broj 320-227/16-V od 22.aprila 2016. godine, objavljuje                       

JAVNI POZIV
za dodelu podsticajnih sredstva za nabavku priključnih mašina i opreme
na teritoriji grada Kragujevca za 2016. godinu

I Predmet javnog poziva

Javnim pozivom uređuju se uslovi i način dodele podsticajnih sredstava za nabavku priključnih mašina i opreme na teritoriji grada Kragujevca za 2016. godinu, u ukupnom iznosu do 6.000.000,00 dinara.    

Podsticajna sredstva su namenjena za nabavku novih priključnih mašina i opreme i to za nabavku najviše dva različita priključka: plug, freza, kosa, prskalica, atomizer, tanjirača, drljača, setvospremač, sakupljač sena, sejalica, rasipač đubriva, utovarivač stajnjaka i drugo.

Podsticajna sredstava za nabavku priključnih mašina su namenska i bespovratna, dodeljuju se u maksimalnom iznosu do 40% od iznosa po dostavljenom računu i fiskalnom računu (bez uračunatog PDV-a), odnosno do 50.000,00 dinara.
     
II Podnosioci prijava

Pravo na dodelu podsticajnih sredstava može ostvariti fizičko lice, nosilac ili član registrovanog poljoprivrednog gazdinstva u aktivnom statusu.

U okviru istog domaćinstva, za dodelu podsticajnih sredstava može da konkuriše samo jedan podnosilac prijave.

III Opšti uslovi

Podnosilac prijave ima pravo na podsticajna sredstva ako ispunjava sledeće uslove:

 • da ima prebivalište i proizvodnju na teritoriji grada Kragujevca,
 • da je nosilac ili član registrovanog poljoprivrednog gazdinstva na teritoriji grada Kragujevca,
 • da po bilo kom osnovu ne koristi bespovratna podsticajna sredstva za nabavku priključnih mašina i opreme koja su predmet javnog poziva i
 • da podnosilac zahteva ili članovi njegovog domaćinstva nemaju neizmirene dospele obaveze prema Direkciji za robne rezerve i budžetu grada Kragujevca, zaključno sa danom obrade zahteva.

IV Potrebna dokumentacija

Podnosilac prijave dostavlja sledeća dokumenta:

 1. obrazac prijave za dodelu podsticajnih sredstava za nabavku priključnih mašina;
 2. obrazac izjave podnosioca prijave da on ili članovi njegovog poljoprivrednog gazdinstva ne koriste bespovratna podsticajna sredstva za ovu namenu u 2016. godini;
 3. fotokopija lične karte podnosioca prijave ili očitana lična karta ako je sa čipom;
 4. fotokopija tekućeg računa podnosioca prijave;
 5. fotokopija potvrde o aktivnom statusu u registru poljoprivrednog gazdinstva za 2016. godinu,
 6. fotokopija izvoda iz registra poljoprivrednih gazdinstava - struktura biljne proizvodnje  izdate od strane Ministarstva finansija - Uprave za trezor u Kragujevcu;
 7. fotokopija izvoda iz registra poljoprivrednih gazdinstava – podaci o poljoprivrednom gazdinstvu, izdatog od strane Ministarstva finansija - Uprave za trezor u Kragujevcu;
 8. izjava o zajedničkom domaćinstvu podnosioca zahteva, overena u mesnoj kancelariji ili gradskoj upravi,
 9. overena kopija računa i fiskalnog računa, kopija garantnog lista i otpremnica za kupljeni priključak, koji  mora da glasi na podnosioca prijave.

Obrasci iz tačke 1. i 2. ovog poglavlja mogu se preuzeti na sajtu grada Kragujevca, šalteru Gradske uprave ili u Gradskoj upravi za privredu, Odeljenju za poljoprivredu i vodoregulaciju, kancelarija 406 / IV sprat, zgrada Uprave grada.

V Obaveze korisnika podsticajnih sredstava

Korisnik podsticajnih sredstava je obavezan da:

 • priključnu mašinu koja je predmet ovog javnog poziva, za koju su mu dodeljena podsticajna sredstva, ne otuđi i ne daje drugim licima u zakup u roku od 5 godina od dana isplate podsticajnih sredstava,
 • svu dokumentaciju koja se odnosi na isplatu podsticajnih sredstava čuva najmanje 5 godina od dana isplate podsticajnih sredstava,
 • da predstavnicima Gradske uprave za privredu-Odeljenja za poljoprivredu i vodoregulacije omogući da neposrednim uvidom vrši proveru namenskog korišćenja priključaka za čiju su nabavku dodeljena podsticajna sredstva.

VI Isplata podsticajnih sredstava

Isplata podsticajnih sredstava, vrši se na osnovu Ugovora o dodeli podsticajnih sredstava za nabavku priključnih mašina, na tekući račun korisnika sredstava.
 
VII Prijava sa pratećom dokumentacijom predaje se na šalteru uprave grada ili preporučeno, na adresu Grad Kragujevac, Gradska uprava za privredu, Odeljenje za poljoprivredu i vodoregulacije, Trg Slobode br. 3, 34 000 Kragujevac.

VIII Prijava za dodelu podsticajnih sredstva može se podneti od dana objavljivanja javnog poziva na zvaničnoj internet stranici grada Kragujevca: www.kragujevac.rs, pa do utroška sredstava planiranih za ove namene, a najkasnije do 15.10.2016. godine.

IX Podnete prijave će po redosledu podnošenja razmatrati Odeljenje za poljoprivredu i vodoregulaciju-Gradske uprave za privredu.

Neblagovremeni zahtevi i zahtevi koji ne ispunjavaju uslove iz poglavlja III ovog Javnog poziva, neće biti razmatrani.

X Gradska uprava za privredu će najkasnije 15 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava, sačiniti konačan spisak korisnika podsticajnih sredstava sa odobrenim iznosima i isti objaviti na veb portalu Grada.

XI Detaljne informacije mogu se dobiti u Gradskoj upravi za privredu, Odeljenju za poljoprivredu i vodoregulacije, na telefon: 034/ 306 -189 od 8-15:30 sati, svakog radnog dana u periodu trajanja Javnog poziva.

JAVNI POZIV za dodelu podsticajnih sredstva u oblasti voćarstva na teritoriji grada Kragujevca za 2016. godinu

Napomena: Ovaj Oglas objavljen je dana 11.04.2016. godine

Gradsko veće, na osnovu Odluke o raspisivanju javnog poziva za dodelu podsticajnih sredstva  u oblasti voćarstva na teritoriji grada Kragujevca za 2016. godinu, broj 320-199 /16-V od 7. aprila 2016. godine, objavljuje     

JAVNI POZIV
za dodelu podsticajnih sredstva u oblasti voćarstva
na teritoriji grada Kragujevca za 2016. godinu

I Predmet javnog poziva

Javnim pozivom uređuju se uslovi i način dodele podsticajnih sredstava u oblasti voćarstva na teritoriji grada Kragujevca za 2016. godinu u ukupnom iznosu do 7.000.000,00 dinara.    

Podsticajna sredstva su namenjena za nabavku protivgradne mreže i prateće opreme na korisnim površinama od 0,25 ha do 1,5 ha zasada voća.

Podsticajna sredstava za nabavku protivgradnih mreža i prateće opreme su namenska i bespovratna, dodeljuju se u maksimalnom iznosu od 40% iznosa po dostavljenom računu i fiskalnom računu (bez uračunatog PDV-a), odnosno do 700.000,00 dinara po 1ha korisne površine.

Podsticajna sredstva se odobravaju samo za nabavku protivgradnih mreža i prateće opreme, bez troškova transporta, montaže i drugih pratećih troškova.
     
II Podnosioci prijava

Pravo na dodelu podsticajnih sredstava može ostvariti fizičko lice, nosilac ili član registrovanog poljoprivrednog gazdinstva u aktivnom statusu.

U okviru istog domaćinstva, za dodelu podsticajnih sredstava može da konkuriše samo jedan podnosilac prijave.

III Opšti uslovi

Podnosilac prijave ima pravo na podsticajna sredstva ako ispunjava sledeće uslove:

 • da ima prebivalište na teritoriji grada Kragujevca,
 • da je nosilac ili član registrovanog poljoprivrednog gazdinstva na teritoriji grada Kragujevca,
 • da je katastarska parcela na koju se postavlja protivgradna mreža sa pratećom opremom, na teritoriji grada Kragujevca:
 1. u vlasništvu podnosioca prijave ili;
 2. u vlasništvu nosioca ili člana istog registrovanog poljoprivrednog gazdinstva ili
 3. da je u zakupu od strane podnosioca prijave najmanje do 31.12.2021. godine,
 • ukoliko podnosilac prijave nije vlasnik katastarske parcela na kojoj se postavlja protivgradna mreža i prateća oprema, potrebno je da poseduje overenu saglasnost vlasnika katastarske parcele kojom se dozvoljava postavljanje opreme koja je predmet ovog Javnog poziva. Ukoliko katastarska parcela na koju se postavlja oprema ima više vlasnika potrebna je overena saglasnost svih suvlasnika (izjava se overava u mesnoj kancelariji ili gradskoj upravi);
 • da po bilo kom osnovu ne koristi bespovratna posticajna sredstva za nabavku protivgradnih mreža i prateće opreme koja je predmet javnog poziva i
 • da podnosilac zahteva ili članovi njegovog domaćinstva nemaju neizmirene dospele obaveze prema Direkciji za robne rezerve i budžetu grada Kragujevca zaključno sa danom obrade zahteva.

IV Potrebna dokumentacija

Podnosilac prijave dostavlja sledeća dokumenta:

 1. obrazac prijave za dodelu podsticajnih sredstava u oblasti voćarstva;
 2. obrazac izjave podnosioca prijave da on ili članovi njegovog poljoprivrednog gazdinstva ne koriste bespovratna podsticajna sredstva za ovu namenu u 2016. godini;
 3. fotokopija lične karte podnosioca prijave ili očitana lična karta ako je sa čipom;
 4. fotokopija tekućeg računa podnosioca prijave;
 5. fotokopija potvrde o aktivnom statusu u registru poljoprivrednog gazdinstva za 2016. godinu,
 6. fotokopija izvoda iz registra poljoprivrednih gazdinstava - struktura biljne proizvodnje  izdate od strane Ministarstva finansija - Uprava za trezor u Kragujevcu;
 7. fotokopija izvoda iz registra poljoprivrednih gazdinstava – podaci o poljoprivrednom gazdinstvu, izdate od strane Ministarstva finansija - Uprava za trezor u Kragujevcu;
 8. izjava o zajedničkom domaćinstvu podnosioca zahteva, overenu u mesnoj kancelariji ili gradskoj upravi,
 9. overena kopija računa za kupljenu protivgradnu mrežu i opremu u 2016. godini, sa specifikacijom opreme, iskazanim jediničnim cenama za pojedinačne elemente opreme, overena kopija fiskalnog računa, kopija garantnog lista i otpremnica za kupljenu protivgradnu mrežu i prateću opremu za protivgradnu mrežu, koji moraju da glase na podnosioca prijave,
 10. skica ili plan izrade protivgradne mreže, sa podacima o površini i broju katastarske parcele, broju stabala.

Obrasci iz tačke 1. i 2. ovog poglavlja mogu se preuzeti na sajtu grada Kragujevca, šalteru Gradske uprave ili u Gradskoj upravi za privredu, Odeljenju za poljoprivredu i vodoregulaciju, kancelarija 406 / IV sprat, zgrada Uprave grada.

V Obaveze korisnika podsticajnih sredstava

Korisnik podsticajnih sredstava je obavezan da:

 • protivgradnu mreži i prateću opremu koja je predmet ovoj javnog poziva, za koju su mu dodeljena podsticajna sredstva, ne otuđi i ne daje drugim licima u zakup u roku od 5 godina od dana isplate podsticajnih sredstava,
 • svu dokumentaciju koja se odnosi na isplatu podsticajnih sredstava čuva najmanje 5 godina od dana isplate podsticajnih sredstava,
 • na zahtev Gradske uprave za privredu-Odeljenja za poljoprivredu i vodoregulacije dostavi podatke u vezi sa proizvodnjom proizvoda proizvedenih na parcelama na kojima je postavljena protivgradna mreža i prateća oprema koja je nabavljena u postupku ovog javnog poziva, u cilju analize uspeha realizovane mere podrške u voćarstvu.

Gradska uprava za privredu-Odeljenje za poljoprivredu i vodoregulacije će u roku od pet godina od dana isplate podsticajnih sredstava neposrednim uvidom vršiti proveru namenskog korišćenja opreme za čiju su nabavku dodeljena podsticajna sredstva

VI Isplata podsticajnih sredstava

Isplata podsticajnih sredstava, vrši se na osnovu Ugovora o dodeli podsticajnih sredstava u oblasti voćarstva, na tekući račin korisnika sredstava, u dve jednake rate i to:

 • prva rata nakon zaključenja ugovora a
 • druga rata nakon završene montaže protivgradne mreže i opreme za protivgradnu mrežu.


VII Prijava sa pratećom dokumentacijom predaje se na šalteru uprave grada ili preporučeno, na adresu Grad Kragujevac, Gradska uprava za privredu, Odeljenje za poljoprivredu i vodoregulaciju, Trg Slobode br. 3, 34 000 Kragujevac.

VIII Prijava za dodelu podsticajnih sredstva može se podneti od dana objavljivanja javnog poziva na zvaničnoj internet stranici grada Kragujevca: www.kragujevac.rs, pa do utroška sredstava planiranih za ove namene, a najkasnije do 31.10.2016. godine.

IX Podnete prijave će po redosledu podnošenja razmatrati Odeljenje za poljoprivredu i vodoregulaciju-Gradske uprave za privredu.

Neblagovremeni zahtevi i zahtevi koji ne ispunjavaju uslove iz poglavlja III ovog Javnog poziva, neće biti razmatrani.

X Gradska uprava za privredu će najkasnije 15 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava, sačiniti konačan spisak korisnika podsticajnih sredstava sa odobrenim iznosima i isti objaviti na na veb portalu Grada.

XI Detaljne informacije mogu se dobiti u Gradskoj upravi za za privredu, Odeljenju za poljoprivredu i vodoregulaciju, na telefon: 034/ 306 -189 od 8-15:30 sati, svakog radnog dana u periodu trajanja  Javnog poziva.

JAVNI POZIV radi nadoknade dela troškova za osiguranje useva, plodova i životinja sa područja teritorije grada Kragujevca u 2016. godini

Napomena: Ovaj Oglas objavljen je dana 24.03.2016. godine

Gradsko veće, na osnovu Odluke o raspisivanju javnog poziva radi realizacije regresa za osiguranje useva, plodova i životinja u 2016. god. na području teritorije grada Kragujevca, broj  320-149/16-V od  21. marta 2016. god. objavljuje

JAVNI POZIV
radi nadoknade dela troškova za osiguranje useva, plodova i životinja
sa područja teritorije grada Kragujevca u 2016. godini

I Pozivaju se fizička lica, nosioci ili članovi registrovanog poljoprivrednog gazdinstva u aktivnom statusu, sa prebivalištem i proizvodnjom na teritoriji grada Kragujevca, vlasnici polise da podnesu zahtev za korišćenje dela troškova za osiguranje useva, plodova i životinja u 2016. god.

II Sredstva će se odobravati na ime nadoknade dela troškova za osiguranje useva, plodova i životinja u 2016. god. na teritoriji grada Kragujevca i to za:

 1. osiguranje useva - 30% od iznosa premije po dostavljenoj polisi osiguranja, bez uračunatog PDV-a, pri čemu maksimalan iznos dobijen po ovom osnovu ne može biti veći od 10.000,00 dinara po domaćinstvu god;
 2. osiguranje plodova - 30% od iznosa premije po dostavljenoj polisi osiguranja, bez uračunatog PDV-a, pri čemu maksimalan iznos dobijen po ovom osnovu ne može biti veći od 50.000,00 dinara po domaćinstvu godišnje;
 3. osiguranje domaćih životinja (krava, junica, jagnjadi, priplodnih ovaca i ovnova), i to za:
 • osiguranje krava i junica -30% od iznosa premije po dostavljenoj polisi osiguranja bez uračunatog PDV-a, odnosno do 9.000,00 din. po grlu goveda, pri čemu maksimalan iznos dobijen, po ovom osnovu ne može biti veći od 18.000,00 din. po domaćinstvu godišnje;
 • osiguranje jagnjadi, priplodnih ovaca i ovnova - 30% od iznosa premije po dostavljenoj polisi osiguranja bez uračunatog PDV-a, odnosno 500,00 din. po grlu pri čemu maksimalan iznos dobijen po ovom osnovu ne može biti veći od 6.000,00 din. po domaćinstvu - godišnje.

III Pravo na nadoknadu dela troškova za osiguranje iz poglavlja II ima: fizičko lice iz okvira domaćinstva i može ga ostvariti samo po jednom osnovu (za osigurenje useva ili plodova ili životinja);

 • podnosilac zahteva može biti fizičko lice, nosioc ili član registrovanog poljoprivrednog gazdinstva u aktivnom statusu, na koje glasi polisa osiguranja,
 • da ima prebivalište i proizvodnju na teritoriji grada Kragujevca,
 • da podnosilac zahteva ili član njegovog domaćinstva nemaju neizmirene dospele obaveze prema

Direkciji za robne rezerve i budžetu grada Kragujevca zaključno sa danom obrade zahteva.
da je isplaćen celokupan iznos osiguranja.

IV Zahtev za korišćenje regresa se podnosi po isplati celokupnog iznosa za svaku vrstu osiguranja.
Obrazac zahteva se preuzima u GU za privredu, Odeljenje za poljoprivredu i vodoregulaciju, kancelarija 406- IV sprat, zgrade Uprave grada
Uz popunjen zahtev se dostavlja:

 • fotokopija lične karte i tekućeg računa podnosioca zahteva - vlasnika polise,
 • izjava o zajedničkom domaćinstvu, overena u mesnoj kancelariji ili gradskoj upravi
 • fotokopija potvrde o aktivnom statusu u registru poljoprivrednog gazdinstva,  
 • fotokopija polise osiguranja i potvrda o isplati celokupnog iznosa  osiguranja,
 • overen obrazac izvoda iz registra poljoprivrednih gazdinstava struktura biljne proizvodnje, odnosno izvoda iz registra poljoprivrednih gazdinstava - životinje, izdate od strane Ministarstva finansija – Uprava za trezor u Kragujevcu,

V Zahtev sa pratećom dokumentacijom predaje se na kružnom šalteru, zgradi grada Kragujevca, na adresi Trg Slobode br. 3, 34 000 Kragujevac.

VI Period za podnošenje zahteva, traje od dana objavljivanja javnog poziva na oglasnoj tabli Uprave Grada, do utroška sredstava planiranih za ove namene, odnosno najkasnije do 15. decembra 2016. godine.   Zahtevi će se razmatrati po redosledu podnošenja, a neblagovremeni zahtevi i zahtevi koji ne ispunjavaju uslove iz Poglavlja III ovog Javnog poziva, neće se razmatrati.  

VII Tekst Javnog poziva biće objavljen na zvaničnoj internet stranici grada Kragujevca: www.kragujevac.rs, oglasnoj tabli Uprave Grada i mesnim kancelarijama

VIII Detaljne informacije mogu se dobiti u Gradskoj upravi za privredu, Odeljenje za poljoprivredu i vodregulaciju, na tel:034/306-189 od 8-15:30 sati, svakog radnog dana u periodu trajanja Javnog poziva.

JAVNI POZIV radi realizacije regresa dela troškova za prvo veštačko osemenjavanje krava i junica sa HB brojem sa teritorije grada Kragujevca u 2016. godini

Napomena: Ovaj Oglas objavljen je dana 24.03.2016. godine

Gradsko veće, na osnovu Odluke o o objavljivanju javnog poziva radi realizacije regresa dela troškova za prvo veštačko osemenjavanje krava i junica sa HB brojem sa teritorije grada Kragujevca u 2016.godini, broj 320-148 /16-V od 21. marta 2016. godine (u daljem tekstu Odluka), objavljuje

JAVNI POZIV
radi realizacije regresa dela troškova za prvo veštačko osemenjavanje krava i junica
sa HB brojem sa teritorije grada Kragujevca u 2016. godini

I Pozivaju se odgajivači krava i junica sa teritorije grada Kragujevca, da podnesu zahtev za korišćenje regresa dela troškova za prvo veštačko osemenjavanje krava i junica sa HB brojem.

II Za regresiranje dela troškova za prvo veštačko osemenjavanje krava i junica sa teritorije grada Kragujevca u 2016. god. opredeljena su sredstva iz budžeta Grada u 2016. godini, u ukupnom iznosu od 1.000.000,00 din. odnosno u iznosu od 2.000,00 dinara po jednom priplodnom grlu.

III Pravo na podsticaj iz poglavlja II može ostvariti odgajivač umatičenih krava i junica, u roku od 5 (pet) meseci od dana izdavanja potvrde o izvršenom prvom veštačkom osemenjavanju, pod uslovom:

 • da ima prebivalište i proizvodnju na teritoriji Grada i  da je vlasnik umatičenih grla,
 • da je prvo veštačko osemenjavanje kod junice, upisane u registar teladi, izvršeno nakon navršenih 12 meseci starosti, odnosno da grlo nije starije od 24 meseci.
 • da je prvo veštačko osemenjavanje kod krave izvršeno u periodu do 100 dana posle teljenja ili posle pobačaja,
 • da je nosilac ili član registrovanog poljoprivrednog gazdinstva u aktivnom statusu za tekuću god. - da domaćinstvo nema neizmirene dospele obaveze prema Direkciji za robne rezerve i budžetu Grada, zaključno sa danom obrade predmeta.

IV Obrazac zahteva preuzima se u kancelariji 406 - IV sprat u zgradi Uprave Grada.

Uz popunjen zahtev se dostavlja:

 • fotokopija lične karte i tekućeg računa podnosioca zahteva;
 • fotokopija potvrde o registraciji gazdinstva za tekuću godinu;
 • potvrda o izvršenom prvom veštačkom osemenjavanju;
 • fotokopija pasoša za osemenjeno grlo;
 • fotokopija pasoša za poslednje dobijeno tele ili potvrda o obeležavanju;
 • dokaz da je grlo umatičeno i da ima HB broj,
 • dokaz da je grlo upisano u registar teladi i da poseduje broj iz registra i
 • izveštaj veterinara o izvršenoj intervenciji (ukoliko je bio pobačaj).

V Zahtev za regres sa pratećom dokumentacijom, predaje se na kružnom šalteru zgrade Grada Kragujevca na adresi Trg Slobode br. 3, 34 000 Kragujevac.

VI Period za podnošenje zahteva za ostvarivanje prava na regres dela troškova za prvo veštačko osemenjavanje krava i junica sa HB brojem u 2016. god. traje od dana objavljivanja javnog poziva, pa do utroška sredstava planiranih za ove namene, a najkasnije do 15.11. 2016. godine.
Zahtevi će se razmatrati po redosledu podnošenja.

VII Neblagovremeni zahtevi i zahtevi koji ne ispunjavaju uslove iz Poglavlja III, ovog Javnog poziva, neće se razmatrati.

VIII Detaljnije informacije mogu se dobiti u Gradskoj upravi za privredu, Odeljenje za poljoprivredu i vodoregulaciju na tel.: 034/306–189  od 8 do 15:30 sati, svakog radnog dana u periodu trajanja poziva.                                                 

Arhiva

Oglasi, javni pozivi, tenderi...

Dokument Objavljeno