Kontaktirajte nas za više informacija
X

Skuptina_grada_Kragujevca_17.jpg
 
Napredna pretraga Napredna pretraga
The Right Time The Right Place

Geografski Informacioni Sistem

Prezentacija finansirana od strane Američke agencije za međunaroni razvoj

Asocijacija gradova Vesnici mira

Salon antiratne karikatureUdruženje kragujevčana

Logo

Javni oglasi

POZIV za prikupljanje ponuda za postavljanje aparata za samoposluživanje hladnim i toplim napitcima

GRAD KRAGUJEVAC – Gradska uprava za opšte i zajedničke poslove
Trg Slobode 3, 34 000 Kragujevac, tel. 034/335-324

objavljuje

POZIV za prikupljanje ponuda za postavljanje aparata za samoposluživanje
hladnim i toplim napitcima


Predmet poziva za prikupljanje ponuda je postavljanje 3 aparata za samoposluživanje (automata za tople i hladne napitke) u prizemlju, na prvom i drugom spratu zgrade Uprave grada Kragujevca (ul. Trg slobode broj 3);

Pravo učešća imaju pravna i fizička lica koja su registrovana za obavljanje predmetne delatnosti;

Ponuda mora da sadrži:

 • dokaz o registraciji (izvod iz APR-a);
 • bliži opis i karakteristike aparata koji se nudi (vrsta, dimenzije, potrošnja el. Energije i ostalo);
 • proizvodi u ponudi, sa cenama;
 • pogodnosti koje se nude na ime korišćenja prostora za postavljanje aparata (npr. procenat od ostvarenog prometa na mesečnom nivou i sl.)

                                                  
Ponude sa svim prilozima predviđenim pozivom, u zapečaćenoj koverti, sa naznakom «Ponuda za aparate za samoposluživanje-ne otvarati», nazivom ponuđača, adresom i br.telefona na poleđini, moraju biti dostavljene najkasnije do 16. juna 2015.godine do 12.00 časova:

Gradskoj upravi za opšte i zajedničke poslove (kancelarija broj 113)
34 000 Kragujevac, Trg Slobode 3.

Izveštaj u pisanoj formi biće dostavljen svim kandidatima koji dostave ponude, u roku od tri dana od isteka roka za dostavljanje ponuda.
Sa izabranim kandidatom, biće zaključen ugovor.

Bliže informacije mogu se dobiti na tel. Gradske uprave 034/306-143, i 034/306-120

REPUBLIKA SRBIJA
GRAD KRAGUJEVAC
Gradska uprava za opšte i zajedničke poslove
Broj: 404-321 /15-VII
Dana: 10.06.2015. godina
Kragujevac

NAČELNIK
Suzana Pavlović

PRAVILNIK o odobravanju i finansiranju programa kojima se ostvaruju potrebe i interesi građana u oblasti sporta u gradu Kragujevcu sa pratećim obrascima

JAVNI POZIV za dostavljanje Programa rada udruženja/organizacija osoba sa invaliditetom i obolelih lica u cilju dodele sredstava iz budžeta grada Kragujevca za 2015. godinu

Gradsko veće, u skladu sa Odlukom br. 55-406/15-V od 11. marta 2015.godine upućuje

JAVNI POZIV
za dostavljanje Programa rada udruženja/organizacija osoba sa invaliditetom i obolelih lica
u cilju dodele sredstava iz budžeta grada Kragujevca za 2015. godinu


1.Raspisuje se javni poziv za dostavljanje programa rada udruženja/organizacija osoba sa invaliditetom i obolelih lica u cilju dodele sredstava iz budžeta grada Kragujevca za 2015. godinu, u ukupnom iznosu do:

 • 7.000.000.00 dinara za programe rada udruženja osoba sa invaliditetom i
 • 834.000,00 dinara za programe rada udruženja obolelih lica.

2.Programe rada mogu dostavljati udruženja/organizacije osoba sa invaliditetom i obolelih lica, koja ispunjavaju sledeće uslove:

 • da je udruženje/organizacija registrovano u Agenciji za privredne registre sa sedištem u gradu Kragujevcu;
 • da aktivno deluju najmanje tri godine;
 • da su opravdali sredstva iz budžeta Grada za 2014.godinu; -da udruženje/organizacija koje je nosilac programa statutom prepoznaje unapređenje i zaštitu položaja osetljivih društvenih grupa i
 • da obavlja aktivnosti socijalno-humanitarnog, zdravstveno-edukativnog, preventivnog karaktera, kojima se unapređuje položaj ciljnih grupa i doprinosi njihovoj integraciji u okruženje.

Maksimalni iznos sredstava po pojedinačnom programu u okviru ovog javnog poziva je do 1.000.000,00 dinara, a trajanje pojedninačnog programa je 9 meseci.

3.Obrazac prijave može se preuzeti sa internet stranice grada Kragujevca: www.kragujevac.rs ili u Gradskoj upravi za poslove lokalne samouprave i opšte uprave, III sprat, kancelarija broj 302 ili 327, Trg slobode 3, Kragujevac.

4.Učesnik javnog poziva je pored popunjenog obrasca prijave u obavezi da dostavi:

 • dokaz o upisu u odgovarajući registar;
 • statut;
 • kopiju izveštaja o radu za 2014. godinu;
 • radna biografija angažovanog osoblja;
 • akt o dodeli poslovnog prostora na korišćenje (ukoliko je prostor dodeljen po odluci Grada).

5.Prijave na javni poziv se podnose u roku od 15 dana od dana objavljivanja na internet stranici grada Kragujevca.

6.Neblagovremene i nepotpune prijave, prijave upućene faksom ili elektronskom poštom, kao i prijave koje nisu overene pečatom i potpisom ovlašćenog lica i koje nisu u skladu sa konkursnom dokumentacijom neće se razmatrati.

7.Konkursna dokumentacija se ne vraća.

8.Postupak javnog poziva sprovešće Komisija za sprovođenje javnog poziva za izbor programa rada udruženja/organizacija osoba sa invaliditetom i obolelih lica u cilju dodele sredstava iz budžeta grada Kragujevca za 2015. godinu, koju obrazuje Gradsko veće na predlog Gradske uprave nadležne za oblast zdravstvene i socijalne zaštite.

9.Komisija za sprovođenje javnog poziva za izbor programa rada udruženja/organizacija osoba sa invaliditetom i obolelih lica u cilju dodele sredstava iz budžeta grada Kragujevca za 2015. godinu može zatražiti dodatna objašnjenja od učesnika javnog poziva, kao i naložiti učesniku javnog poziva da izvrši određene izmene programa, ukoliko smatra da predloženi budžet programa ne odgovara planiranim aktivnostima i rezultatima realizacije programa.

10.Komisija za sprovođenje javnog poziva za izbor programa rada udruženja/organizacija osoba sa invaliditetom i obolelih lica u cilju dodele sredstava iz budžeta grada Kragujevca za 2015. godinu je u obavezi da u roku od 15 dana od isteka roka iz tačke 5. Javnog poziva dostavi Gradskom veću predlog akta o utvrđivanju programa rada za čiju realizaciju se odobravaju sredstva iz budžeta grada Kragujevca sa iznosom sredstava za svaki pojedinačni program u skladu sa donetim Pravilnikom, posebno vodeći računa o primeni sledećih kriterijuma:

 • postojanje jasno formulisanih ciljeva i ciljne grupe
 • postojanje povezanosti ciljeva i aktivnosti
 • postojanje kapaciteta i iskustva učesnika javnog poziva za realizaciju aktivnosti programa
 • ekonomičnost budžeta programa
 • doprinos programa unapređenju stanja u oblasti u kojoj se program realizuje
 • opravdanost i zakonitost korišćenja sredstava iz budžeta grada Kragujevca učesnika javnog poziva za programe-projekte koje su realizovali u prethodnoj godini i
 • broj članova udruženja/organizacije.

11.Prijave se podnose u dva primerka sa naznakom:

“Za javni poziv za dostavljanje Programa rada udruženja/organizacija osoba sa invaliditetom i obolelih lica sa teritorije grada Kragujevca za 2015. godinu'',

Komisija za sprovođenje javnog poziva za izbor programa rada udruženja/organizacija osoba sa invaliditetom i obolelih lica u cilju dodele sredstava iz budžeta grada Kragujevca za 2015. godinu, na prijemnom šalteru Gradske uprave, u zatvorenoj koverti, ili preporučenom poštom na adresu Trg slobode 3, sa naznakom:

''za Gradsku upravu za poslove lokalne samouprave i opšte uprave – Komisija za sprovođenje javnog poziva za izbor programa rada udruženja/organizacija osoba sa invaliditetom i obolelih lica u cilju dodele sredstava iz budžeta grada Kragujevca za 2015. godinu''

PRIJAVA NA JAVNI POZIV ZA ZA DOSTAVLjANjE PROGRAMA RADA UDRUŽENjA/ORGANIZACIJA OSOBA SA INVALIDITETOM I OBOLELIH LICA SA TERITORIJE GRADA KRAGUJEVCA ZA 2015. GODINU (preuzmite OVDE)

JAVNI POZIV odgajivačima goveda radi prijavljivanja za poveravanje na čuvanje i uzgoj priplodne junice iz gradskih robnih rezervi

Direkcija za robne rezerve grada Kragujevca, Kragujevac, Trg Slobode 3, na osnovu čl. 3. Pravilnika o poveravanju na čuvanje i uzgoj priplodne junice iz gradskih robnih rezervi, broj 110-13/11-IX od 30.03.2011. i 20.07.2011.godine i Odluke o raspisivanju javnog poziva br. 338-70/14-III-09 od 18.09.2014.godine upućuje

JAVNI POZIV
odgajivačima goveda radi prijavljivanja za poveravanje na čuvanje i uzgoj priplodne junice
iz gradskih robnih rezervi

I Pozivaju se odgajivači goveda, čija je proizvodnja i prebivalište na teritoriji grada Kragujevca, da podnesu zahtev za poveravanje na čuvanje i uzgoj priplodne junice iz gradskih robnih rezervi, radi utvrđivanja rang liste za poveravanje istih.

II Podnosilac zahteva može ostvariti pravo za poveravanje na čuvanje i uzgoj priplodne junice ako ispunjava sledeće uslove:

 • on i članovi njegovog domaćinstva nemaju dospele, a neizmirene obaveze prema Direkciji i Gradu;
 • ima manje od 65 godina života;
 • domaćinstvo ima najmanje dva radno sposobna člana, uključujući i podnosioca zahteva;
 • poseduje odgovarajući objekat za smeštaj i uzgoj goveda;
 • u vlasništvu ima najmanje tri krave i (ili) priplodne junice starije od 15 meseci na dan 15. septembra 2014. godine;
 • upisan je u pasoš za goveda kao vlasnik grla iz prethodne alineje;
 • da su njegovo prebivalište i proizvodnja na teritoriji grada Kragujevca, u skladu sa Odlukom o držanju i zaštiti domaćih životinja na teritoriji grada Kragujevca (“Službeni list grada Kragujevca“, br. 18/14-prečišćen tekst);
 • nije već zadužio steonu junicu ili jagnjad u vlasništvu Direkcije;
 • od datuma razduženja ranije dodeljenog grla iz robnih rezervi proteklo je najmanje dve godine i
 • on ili članovi njegovog domaćinstva imaju u vlasništvu najmanje tri hektara poljoprivrednog zemljišta.

III Obrazac zahteva preuzima se u Direkciji za robne rezerve grada, zgrada Doma sindikata, ulaz Radničkog univerziteta -IV sprat, kancelarija 409.

Podnosilac zahteva treba da dostavi sledeću dokumentaciju:

 • uredno popunjen i potpisan zahtev;
 • potvrdu o aktivnom statusu u registru poljoprivrednog gazdinstva za 2014. godinu;
 • prepis lista nepokretnosti (ne stariji od šest meseci) ili izvod iz registra poljoprivrednih gazdinstava-struktura biljne proizvodnje za 2014. godinu;
 • fotokopije lične karte podnosioca zahteva i svih članova domaćinstva;
 • izjavu o kućnoj zajednici;
 • fotokopije pasoša za krave i junice u svom vlasništvu i
 • račun o količini predatog mleka za period jun 2014. ili potvrdu o zakupu pijačne tezge.

IV Zahtev za poveravanje na čuvanje i uzgoj priplodne junice iz gradskih robnih rezervi, sa pratećom dokumentacijom, predaje se u zatvorenom kovertu, sa naznakom “Prijava za junice - ne otvarati“, na adresi:

Grad Kragujevac - Gradska uprava za poslove lokalne smouprave i opšte uprave,
Sekretarijat za privredu, sport i sportsku infrastrukturu
Direkcija za robne rezerve,
Trg Slobode br. 3, 34 000 Kragujevac.

V Javni poziv je otvoren zaključno sa 15. oktobrom 2014.godine.
Neblagovremeni i nepotpuni zahtevi neće biti razmatrani.

VI Detaljnije informacije mogu se dobiti na telefon Direkcije za robne rezerve 034/617-05-07 ili 617-03-07 od 8 do 15 sati.
 

Arhiva

Oglasi, javni pozivi, tenderi...

Dokument Objavljeno
* Sluzbeni_list_br_38.pdf  (3167.27Kb)
Odluka o budžetu grada za 2010.godinu
20.05.2010 14:05:39
* Odluka_o_dodeli_i_visini_stipendija_iz_Fonda_Akademik_Dragoslav_Srejovic_za_2010.godinu.pdf  (142.04Kb)
Odluka o dodeli i visini stipendija iz Fonda Akademik Dragoslav Srejović u Kragujevcu za školsku 2009-2010.godinu
08.02.2010 10:34:06
* Konkurs_za_dodelu_stipendija_iz_fonda_Akademik_Dragoslav_Srejovic_za_2010.pdf  (97.2Kb)
Konkurs za dodelu stipendija iz Fonda Akademik Dragoslav Srejović za školsku 2009/2010. godinu
10.12.2009 08:16:31
* Program_raspodele_sredstava_za_podsticaj_privatnog_preduzetnistva_za_2009.godine.pdf  (129.36Kb)
Program raspodele sredstava za podsticaj privatnog preduzetništva za 2009.godine
05.02.2009 10:26:27
* Resenje_o_raspodeli_sredstava_iz_budzeta_grada_za_2009.god..pdf  (100.51Kb)
Rešenje o raspodeli sredstava iz budžeta grada za 2009.god. za programe u oblasti kulture
04.02.2009 12:18:47
* Odluka_o_dodeli_i_visini_stipendija_iz_Fonda_Akademik_Dragoslav_Srejovic_za_2009godinu.pdf  (145.42Kb)
Odluka o dodeli i visini stipendija iz Fonda Akademik Dragoslav Srejović u Kragujevcu za školsku 2008-2009.godinu
04.02.2009 12:15:36