Kontaktirajte nas za više informacija
X

Skuptina_grada_Kragujevca_17.jpg
 
Napredna pretraga Napredna pretraga
The Right Time The Right Place

Geografski Informacioni Sistem

Prezentacija finansirana od strane Američke agencije za međunaroni razvoj

Asocijacija gradova Vesnici mira

Salon antiratne karikatureUdruženje kragujevčana

Logo

Javni oglasi

POZIV za prikupljanje ponuda za postavljanje aparata za samoposluživanje hladnim i toplim napitcima

GRAD KRAGUJEVAC – Gradska uprava za opšte i zajedničke poslove
Trg Slobode 3, 34 000 Kragujevac, tel. 034/335-324

objavljuje

POZIV za prikupljanje ponuda za postavljanje aparata za samoposluživanje
hladnim i toplim napitcima


Predmet poziva za prikupljanje ponuda je postavljanje 3 aparata za samoposluživanje (automata za tople i hladne napitke) u prizemlju, na prvom i drugom spratu zgrade Uprave grada Kragujevca (ul. Trg slobode broj 3);

Pravo učešća imaju pravna i fizička lica koja su registrovana za obavljanje predmetne delatnosti;

Ponuda mora da sadrži:

 • dokaz o registraciji (izvod iz APR-a);
 • bliži opis i karakteristike aparata koji se nudi (vrsta, dimenzije, potrošnja el. Energije i ostalo);
 • proizvodi u ponudi, sa cenama;
 • pogodnosti koje se nude na ime korišćenja prostora za postavljanje aparata (npr. procenat od ostvarenog prometa na mesečnom nivou i sl.)

                                                  
Ponude sa svim prilozima predviđenim pozivom, u zapečaćenoj koverti, sa naznakom «Ponuda za aparate za samoposluživanje-ne otvarati», nazivom ponuđača, adresom i br.telefona na poleđini, moraju biti dostavljene najkasnije do 16. juna 2015.godine do 12.00 časova:

Gradskoj upravi za opšte i zajedničke poslove (kancelarija broj 113)
34 000 Kragujevac, Trg Slobode 3.

Izveštaj u pisanoj formi biće dostavljen svim kandidatima koji dostave ponude, u roku od tri dana od isteka roka za dostavljanje ponuda.
Sa izabranim kandidatom, biće zaključen ugovor.

Bliže informacije mogu se dobiti na tel. Gradske uprave 034/306-143, i 034/306-120

REPUBLIKA SRBIJA
GRAD KRAGUJEVAC
Gradska uprava za opšte i zajedničke poslove
Broj: 404-321 /15-VII
Dana: 10.06.2015. godina
Kragujevac

NAČELNIK
Suzana Pavlović

PRAVILNIK o odobravanju i finansiranju programa kojima se ostvaruju potrebe i interesi građana u oblasti sporta u gradu Kragujevcu sa pratećim obrascima

JAVNI POZIV odgajivačima goveda radi prijavljivanja za poveravanje na čuvanje i uzgoj priplodne junice iz gradskih robnih rezervi

Direkcija za robne rezerve grada Kragujevca, Kragujevac, Trg Slobode 3, na osnovu čl. 3. Pravilnika o poveravanju na čuvanje i uzgoj priplodne junice iz gradskih robnih rezervi, broj 110-13/11-IX od 30.03.2011. i 20.07.2011. godine i Odluke o raspisivanju javnog poziva br. 338-30/15-III-09 od 01.04.2015. godine upućuje

JAVNI POZIV
odgajivačima goveda radi prijavljivanja
za poveravanje na čuvanje i uzgoj priplodne junice iz gradskih robnih rezervi

I Pozivaju se odgajivači goveda, čija je proizvodnja i prebivalište na teritoriji grada Kragujevca, da podnesu zahtev za poveravanje na čuvanje i uzgoj priplodne junice iz gradskih robnih rezervi, radi utvrđivanja rang liste za poveravanje.

II Podnosilac zahteva može ostvariti pravo za poveravanje na čuvanje i uzgoj priplodne junice ako ispunjava sledeće uslove:

 • da su prebivalište i poljoprivredna proizvodnja podnosioca zahteva na teritoriji grada Kragujevca, a u skladu sa Odlukom o držanju i zaštiti domaćih životinja na teritoriji grada Kragujevca (''Sl. list grada Kragujevca'', br. 18/14-prečišćen tekst);
 • nije stariji od 65 godina života;
 • domaćinstvo ima najmanje dva radno sposobna člana, uključujući i podnosioca zahteva;
 • poseduje odgovarajući objekat za smeštaj i uzgoj goveda;
 • u vlasništvu ima najmanje tri krave i (ili) priplodne junice starije od 15 meseci na dan 01. aprila 2015. godine i upisan je kao vlasnik u pasoše za goveda;
 • nije zadužio steonu junicu ili jagnjad u vlasništvu Direkcije ili je od datuma razduženja ranije dodeljenog grla iz robnih rezervi proteklo je najmanje dve godine;
 • on ili članovi njegovog domaćinstva imaju u vlasništvu najmanje tri hektara poljoprivrednog zemljišta;
 • on i član njegovog domaćinstva nema dospele, a neizmirene obaveze prema Direkciji i budžetu Grada.

III Obrazac zahteva preuzima se u Direkciji za robne rezerve grada, zgrada Doma sindikata, ulaz Radničkog univerziteta - IV sprat, kancelarija 409.

Podnosilac zahteva treba da dostavi sledeću dokumentaciju:

 • uredno popunjen i potpisan zahtev;
 • potvrdu o aktivnom statusu u Registru poljoprivrednog gazdinstva za 2015. godinu;
 • izvod iz Registra poljoprivrednog gazdinstva-struktura biljne proizvodnje ili prepis lista nepokretnosti;
 • izjavu o kućnoj zajednici izdatu u Mesnoj kancelariji;
 • fotokopije lične karte podnosioca zahteva i svih članova domaćinstva (za lica koja ne poseduju ličnu kartu, fotokopiju zdravstvene knjižice);
 • fotokopije pasoša za krave i junice u svom vlasništvu i
 • račun o količini predatog mleka za period januar-mart 2015. godine ili potvrdu o zakupu pijačne tezge za prodaju mlečnih proizvoda.

IV Zahtev za poveravanje na čuvanje i uzgoj priplodne junice iz gradskih robnih rezervi, sa dokaznom dokumentacijom, u zatvorenom kovertu, sa naznakom ''Prijava za junice - ne otvarati'', šalje se preporučenom poštom ili neposredno predaje na adresi:

Grad Kragujevac – GRADSKA UPRAVA ZA PRIVREDU,
Direkcija za robne rezerve,
Trg Slobode br. 3,
34 000 Kragujevac.

V Krajnji rok za podnošenje zahteva je 30. april 2015. godine.
Neblagovremeni i nepotpuni zahtevi neće biti razmatrani.

VI Detaljnije informacije mogu se dobiti na telefon Direkcije za robne rezerve 034/617-05-07 ili 617-03-07 od 8 do 15 sati.

Obrazac zahteva preuzimite OVDE

 

JAVNI POZIV za dostavljanje Programa rada udruženja/organizacija osoba sa invaliditetom i obolelih lica u cilju dodele sredstava iz budžeta grada Kragujevca za 2015. godinu

Gradsko veće, u skladu sa Odlukom br. 55-406/15-V od 11. marta 2015.godine upućuje

JAVNI POZIV
za dostavljanje Programa rada udruženja/organizacija osoba sa invaliditetom i obolelih lica
u cilju dodele sredstava iz budžeta grada Kragujevca za 2015. godinu


1.Raspisuje se javni poziv za dostavljanje programa rada udruženja/organizacija osoba sa invaliditetom i obolelih lica u cilju dodele sredstava iz budžeta grada Kragujevca za 2015. godinu, u ukupnom iznosu do:

 • 7.000.000.00 dinara za programe rada udruženja osoba sa invaliditetom i
 • 834.000,00 dinara za programe rada udruženja obolelih lica.

2.Programe rada mogu dostavljati udruženja/organizacije osoba sa invaliditetom i obolelih lica, koja ispunjavaju sledeće uslove:

 • da je udruženje/organizacija registrovano u Agenciji za privredne registre sa sedištem u gradu Kragujevcu;
 • da aktivno deluju najmanje tri godine;
 • da su opravdali sredstva iz budžeta Grada za 2014.godinu; -da udruženje/organizacija koje je nosilac programa statutom prepoznaje unapređenje i zaštitu položaja osetljivih društvenih grupa i
 • da obavlja aktivnosti socijalno-humanitarnog, zdravstveno-edukativnog, preventivnog karaktera, kojima se unapređuje položaj ciljnih grupa i doprinosi njihovoj integraciji u okruženje.

Maksimalni iznos sredstava po pojedinačnom programu u okviru ovog javnog poziva je do 1.000.000,00 dinara, a trajanje pojedninačnog programa je 9 meseci.

3.Obrazac prijave može se preuzeti sa internet stranice grada Kragujevca: www.kragujevac.rs ili u Gradskoj upravi za poslove lokalne samouprave i opšte uprave, III sprat, kancelarija broj 302 ili 327, Trg slobode 3, Kragujevac.

4.Učesnik javnog poziva je pored popunjenog obrasca prijave u obavezi da dostavi:

 • dokaz o upisu u odgovarajući registar;
 • statut;
 • kopiju izveštaja o radu za 2014. godinu;
 • radna biografija angažovanog osoblja;
 • akt o dodeli poslovnog prostora na korišćenje (ukoliko je prostor dodeljen po odluci Grada).

5.Prijave na javni poziv se podnose u roku od 15 dana od dana objavljivanja na internet stranici grada Kragujevca.

6.Neblagovremene i nepotpune prijave, prijave upućene faksom ili elektronskom poštom, kao i prijave koje nisu overene pečatom i potpisom ovlašćenog lica i koje nisu u skladu sa konkursnom dokumentacijom neće se razmatrati.

7.Konkursna dokumentacija se ne vraća.

8.Postupak javnog poziva sprovešće Komisija za sprovođenje javnog poziva za izbor programa rada udruženja/organizacija osoba sa invaliditetom i obolelih lica u cilju dodele sredstava iz budžeta grada Kragujevca za 2015. godinu, koju obrazuje Gradsko veće na predlog Gradske uprave nadležne za oblast zdravstvene i socijalne zaštite.

9.Komisija za sprovođenje javnog poziva za izbor programa rada udruženja/organizacija osoba sa invaliditetom i obolelih lica u cilju dodele sredstava iz budžeta grada Kragujevca za 2015. godinu može zatražiti dodatna objašnjenja od učesnika javnog poziva, kao i naložiti učesniku javnog poziva da izvrši određene izmene programa, ukoliko smatra da predloženi budžet programa ne odgovara planiranim aktivnostima i rezultatima realizacije programa.

10.Komisija za sprovođenje javnog poziva za izbor programa rada udruženja/organizacija osoba sa invaliditetom i obolelih lica u cilju dodele sredstava iz budžeta grada Kragujevca za 2015. godinu je u obavezi da u roku od 15 dana od isteka roka iz tačke 5. Javnog poziva dostavi Gradskom veću predlog akta o utvrđivanju programa rada za čiju realizaciju se odobravaju sredstva iz budžeta grada Kragujevca sa iznosom sredstava za svaki pojedinačni program u skladu sa donetim Pravilnikom, posebno vodeći računa o primeni sledećih kriterijuma:

 • postojanje jasno formulisanih ciljeva i ciljne grupe
 • postojanje povezanosti ciljeva i aktivnosti
 • postojanje kapaciteta i iskustva učesnika javnog poziva za realizaciju aktivnosti programa
 • ekonomičnost budžeta programa
 • doprinos programa unapređenju stanja u oblasti u kojoj se program realizuje
 • opravdanost i zakonitost korišćenja sredstava iz budžeta grada Kragujevca učesnika javnog poziva za programe-projekte koje su realizovali u prethodnoj godini i
 • broj članova udruženja/organizacije.

11.Prijave se podnose u dva primerka sa naznakom:

“Za javni poziv za dostavljanje Programa rada udruženja/organizacija osoba sa invaliditetom i obolelih lica sa teritorije grada Kragujevca za 2015. godinu'',

Komisija za sprovođenje javnog poziva za izbor programa rada udruženja/organizacija osoba sa invaliditetom i obolelih lica u cilju dodele sredstava iz budžeta grada Kragujevca za 2015. godinu, na prijemnom šalteru Gradske uprave, u zatvorenoj koverti, ili preporučenom poštom na adresu Trg slobode 3, sa naznakom:

''za Gradsku upravu za poslove lokalne samouprave i opšte uprave – Komisija za sprovođenje javnog poziva za izbor programa rada udruženja/organizacija osoba sa invaliditetom i obolelih lica u cilju dodele sredstava iz budžeta grada Kragujevca za 2015. godinu''

PRIJAVA NA JAVNI POZIV ZA ZA DOSTAVLjANjE PROGRAMA RADA UDRUŽENjA/ORGANIZACIJA OSOBA SA INVALIDITETOM I OBOLELIH LICA SA TERITORIJE GRADA KRAGUJEVCA ZA 2015. GODINU (preuzmite OVDE)

JAVNI POZIV odgajivačima ovaca radi prijavljivanja za poveravanje na čuvanje i uzgoj PRIPLODNE JAGNjADI iz gradskih robnih rezervi

Direkcija za robne rezerve grada Kragujevca, na osnovu čl. 3. Pravilnika o poveravanju na čuvanje i uzgoj priplodne jagnjadi iz gradskih robnih rezervi br. 110-14/11-IX od 30.3.2011, 6.6.2011, 9.11.2011. i 15.04.2013. godine i Odluke o raspisivanju javnog poziva za poveravanje na čuvanje i uzgoj priplodne jagnjadi iz gradskih robnih rezervi broj 338-7/15-III-09 od 04.02.2015. godine, upućuje

JAVNI POZIV
odgajivačima ovaca radi prijavljivanja za poveravanje na čuvanje i uzgoj
PRIPLODNE JAGNjADI iz gradskih robnih rezervi


I Pozivaju se odgajivači ovaca, kao i druga lica nosioci poljoprivrednog gazdinstva koji imaju prebivalište i mesto držanja - čuvanja ovaca na teritoriji grada Kragujevca, a ispunjavaju uslove za bavljenje ovčarstvom, da podnesu zahtev za poveravanje na čuvanje i uzgoj od 6 do 20 priplodnih jagnjadi iz gradskih robnih rezervi, rase pirotska oplemenjena i wuerttemberg, težine od 25-30 kg, radi utvrđivanja rang liste za poveravanje na čuvanje i uzgoj istih.

Rang lista odgajivača za poveravanje na čuvanje i uzgoj priplodne jagnjadi primenjuje se godinu dana od dana dobijanja saglasnosti Gradskog veća, odnosno do iscrpljenja liste.

II Podnosilac zahteva može ostvariti pravo na poveravanje na čuvanje i uzgoj priplodne jagnjadi ako ispunjava sledeće uslove:

 • ima prebivalište i mesto držanja i čuvanja ovaca na teritoriji grada Kragujevca;
 • poseduje objekat za smeštaj i uzgoj ovaca, za postojeći broj ovaca i traženi broj jagnjadi;
 • nije stariji od 65 godina i domaćinstvo ima najmanje dva radno sposobna člana, uključujući i podnosioca zahteva;
 • da je poljoprivredno gazdinstvo u aktivnom statusu u Registru poljoprivrednih gazdinstava;
 • on ili član njegovog domaćinstva ima u vlasništvu najmanje 1 ha poljoprivrednog zemljišta, odnosno odgovarajuću površinu poljoprivrednog zemljišta za postojeći broj ovaca i traženi broj priplodne jagnjadi;
 • da mu nije poverena na čuvanje i uzgoj steona junica, odnosno priplodna jagnjad iz gradskih robnih rezervi, sa kojima se nije razdužio i
 • podnosilac zahteva, odnosno član njegovog domaćinstva nema dospele, a neizmirene obaveze prema Direkciji za robne rezerve i budžetu Grada.


III Obrazac zahteva preuzima se u Direkciji za robne rezerve, zgrada Doma sindikata, ulaz Radničkog univerziteta - IV sprat. 

Uz popunjen zahtev, podnosilac zahteva treba da dostavi sledeću dokumentaciju:

 • potvrdu o aktivnom statusu u registru poljoprivrednih gazdinstava za 2015. ili 2014. g.;
 • izvod iz registra poljoprivrednih gazdinstava – životinje;
 • potvrdu veterinarske stanice o zdravstvenom stanju stada (ukoliko ga poseduje);
 • izvod iz registra poljoprivrednog gazdinstva - struktura biljne proizvodnje;
 • fotokopije ličnih karata podnosioca zahteva i članova poljoprivrednog gazdinstva;
 • izjavu o kućnoj zajednici.

IV Popunjen zahtev sa pratećom dokumentacijom predaju se Prijemnoj kancelariji (okrugli šalter) Uprave grada, u zatvorenoj koverti, sa naznakom “Javni poziv za jagnjad - ne otvarati“, na adresu:

Grad Kragujevac, Gradska uprava za poslove lokalne samouprave i opšte uprave,
Sekretarijat za privredu, sport i sportsku infrastrukturu,
Direkcija za robne rezerve, Trg Slobode 3. Kragujevac

V Krajnji rok za podnošenje zahteva je 04. mart 2015. godine.
Neblagovremeni i nepotpuni zahtevi neće biti razmatrani.

VI Detaljnije informacije mogu se dobiti u Direkcije za robne rezerve, svakog radnog dana u vremenu od 8-15 sati ili na telefon 034/ 617 05 07 i 617 03 07.

Obrazac zahteva za poveravanje na čuvanje i uzgoj priplodnih jagnjadi iz gradskih robnih rezervi (MOŽETE PREUZETI OVDE)

DIREKTOR,
Zoran Kostadinović

JAVNI POZIV za dostavljanje predloga za dodelu GODIŠNjE NAGRADE GRADA KRAGUJEVCA - ĐURĐEVDANSKE NAGRADE

Odbor za obeležavanje praznika, jubileja i dodelu priznanja, na osnovu člana 49. stav 3 tačka 11 Poslovnika Skupštine grada Kragujevca (“Službeni list grada Kragujevca“ broj 24/14 – prečišćen tekst), člana 15. stav 1 Odluke o stalnim radnim telima Skupštine grada Kragujevca (“Službeni list grada Kragujevca“ broj 19/08) i člana 24. Odluke o priznanjima grada Kragujevca (“Službeni list grada Kragujevca“ broj 18/14 – prečišćen tekst) objavljuje

JAVNI POZIV
za dostavljanje predloga za dodelu
GODIŠNjE NAGRADE GRADA KRAGUJEVCA - ĐURĐEVDANSKE NAGRADE

GODIŠNjA NAGRADA GRADA KRAGUJEVCA - ĐURĐEVDANSKA NAGRADA (u daljem tekstu: Nagrada) dodeljuje se za delo koje predstavlja najvrednije dostignuće u Kragujevcu u oblastima: privrede, privatnog preduzetništva, pronalazaštva, umetnosti, nauke, medicine, arhitekture i urbanizma, novinarstva, obrazovanja, sporta, doprinosa u akcijama humanitarnog karaktera i drugim oblastima značajnim za Grad.

Nagradu može dobiti fizičko ili pravno lice koje ima prebivalište, odnosno sedište na teritoriji grada Kragujevca.

Nagrada se uručuje u obliku Diplome i novčane nagrade, pojedincu ili grupi za zajedničko delo, za dostignuće koje je postalo dostupno javnosti u periodu 01. januar 2014. godine - 31. decembar 2014. godine.

Pod dostignućem koje je postalo dostupno javnosti u navedenom periodu podrazumeva se:

1. u oblasti umetnosti:
- publikovano delo književnog i prevodnog stvaralaštva,
- izvedeno, odnosno prikazano delo na pozorišnoj sceni i drugom prostoru namenjenom za izvođenje dela ove vrste,
- prikazano filmsko i radio-televizijsko ostvarenje u bioskopskoj dvorani ili emitovano u radio-televizijskom programu,
- izloženo, odnosno prezentirano delo u galeriji i drugom prostoru namenjenom za prezentaciju dela likovnog i primenjenog stvaralaštva, vizuelnih i proširenih medija,
- izvedeno muzičko ili muzičko-scensko delo u koncertnoj ili pozorišnoj dvorani i drugom prostoru namenjenom za izvođenje dela ove vrste;

2. u oblasti nauke:
- naučno ostvarenje, odnosno rad u društvenim, humanističkim, prirodnim i tehničkim naukama, koji kao rezultat ima nova saznanja i sintezu postojećih u cilju njihove primene, koji predstavlja doprinos razvoju naučne oblasti ili razvoju novih proizvoda, metoda ili tehnoloških postupaka, pod uslovom da je objavljeno u naučnoj i stručnoj literaturi, odgovarajućim naučnim časopisima ili drugim načinom javnog saopštavanja,
- pronalazak koji je u smislu odredaba Zakona o patentima, priznat i upisan u Zakonom utvrđen registar;

3. u oblasti medicine:
- rad ili rezultati izuzetne vrednosti pojedinca kojima je dao značajan doprinos razvoju i unapređenju medicine,
- izuzetno delo koje predstavlja doprinos razvoju medicine, pod uslovom da je objavljeno u naučnoj i stručnoj literaturi, odgovarajućim naučnim časopisima ili drugim načinom javnog saopštavanja;

4. u oblasti arhitekture i urbanizma:
- realizovano delo iz oblasti arhitekture, urbanizma ili rekonstrukcije objekata,
- urbanistički planovi za koncepciju i metodologiju, pod uslovom da su usvojeni i da je njihova realizacija otpočela;

5. u oblasti novinarstva:
- vrhunsko ostvarenje pojedinca u novinarstvu ili publicistici, za seriju ili više napisa, televizijskih ili radijskih priloga ili emisija i publicističkih radova o temama od značaja za politički, kulturni, privredni i ukupni društveni život u Kragujevcu,
- kreativni doprinos uređivanju rubrike, emisije i programa kojima se značajno doprinosi informisanju građana Kragujevca;

6. u oblasti obrazovanja:
- izuzetno delo i rezuzltat vaspitno-obrazovnog ili instruktivnog rada i rezultat u organizaciji i razvoju školstva Kragujevca u celini ili u pojedinim njegovim oblastima;

7. u oblasti sporta:
- rad ili rezultati izuzetne vrednosti pojedinca kojima je dao značajan doprinos afirmaciji, razvoju i unapređenju sporta (vrhunski sportisti - članovi sportskih organizacija iz Kragujevca, odnosno samostalni profesionalni sportisti, za izvanredne rezultate u određenoj grani sporta; sportski stručnjaci, stručnjaci u sportu i naučni radnici za naročito vredne doprinose unapređenju oblasti sporta; sportski radnici za doprinos organizovanju, razvoju i unapređenju oblasti sporta);

8. u oblasti privrede ili privatnog preduzetništva:
- rad ili rezultati izuzetne vrednosti pojedinca ili pravnog lica kojima je dat značajan doprinos afirmaciji, razvoju i unapređenju privrede, odnosno privatnog preduzetništva u gradu Kragujevcu.

9. u oblasti humanitarnog karaktera:
- iskazan izuzetno aktivan odnos prema ljudskim vrednostima, prvenstveno prema životu kao najvećoj vrednosti, briga prema drugim ljudima koji nisu u mogućnosti da zadovolje svoje osnovne ljudske potrebe, poštovanje ličnosti svake osobe i doprinos osnaživanju njenih ličnih potencijala,

10. u drugim oblastima značajnim za Grad

Pravo predlaganja kandidata za dodelu Nagrade imaju sva pravna i fizička lica.

Predloge treba dostaviti u pisanoj formi, sa obrazloženjem.

Predlog treba da sadrži podatke o autoru - kandidatu i delu koje se predlaže, rezultate rada kandidata i naznaku oblasti za koju se kandidat predlaže.

Uz predlog se dostavlja i delo koje se predlaže ili odgovarajuća dokumentacija, ako po prirodi stvari delo nije moguće dostaviti, koja se posle odlučivanja o Nagradi ne vraća predlagaču.

Lista kandidata predloženih u roku i na način utvrđen Odlukom o priznanjima grada Kragujevca (“Službeni list grada Kragujevca“ broj 18/14 – prečišćen tekst), objaviće se u nedeljnim novinama “Kragujevačke“ i dnevnom listu “Danas“ najkasnije do 25. marta 2015. godine.

Predlozi se dostavljaju u zatvorenoj koverti, odnosno omotu, na adresu:

Skupština grada Kragujevca
Odbor za obeležavanje praznika, jubileja i dodelu priznanja
Trg Slobode 3
34000 Kragujevac
sa naznakom:
predlog kandidata za dodelu Đurđevdanske nagrade - ne otvaraj


Predlozi se mogu dostaviti:
- putem preporučene pošiljke, pri čemu će se dan predaje pošti smatrati kao dan predaje organu kome je upućena, ili
- neposredno, predajom u kancelariji 203/ΙI u Skupštini grada Kragujevca, radnim danom u vremenu od 8 do 14 sati.

Predloge treba dostaviti najkasnije do 01. marta 2015. godine.

Bliže informacije mogu se dobiti na telefon 034/ 306-126.

PREDSEDNIK,
Jasmina Ljubisavljević

JAVNI POZIV odgajivačima goveda radi prijavljivanja za poveravanje na čuvanje i uzgoj priplodne junice iz gradskih robnih rezervi

Direkcija za robne rezerve grada Kragujevca, Kragujevac, Trg Slobode 3, na osnovu čl. 3. Pravilnika o poveravanju na čuvanje i uzgoj priplodne junice iz gradskih robnih rezervi, broj 110-13/11-IX od 30.03.2011. i 20.07.2011.godine i Odluke o raspisivanju javnog poziva br. 338-70/14-III-09 od 18.09.2014.godine upućuje

JAVNI POZIV
odgajivačima goveda radi prijavljivanja za poveravanje na čuvanje i uzgoj priplodne junice
iz gradskih robnih rezervi

I Pozivaju se odgajivači goveda, čija je proizvodnja i prebivalište na teritoriji grada Kragujevca, da podnesu zahtev za poveravanje na čuvanje i uzgoj priplodne junice iz gradskih robnih rezervi, radi utvrđivanja rang liste za poveravanje istih.

II Podnosilac zahteva može ostvariti pravo za poveravanje na čuvanje i uzgoj priplodne junice ako ispunjava sledeće uslove:

 • on i članovi njegovog domaćinstva nemaju dospele, a neizmirene obaveze prema Direkciji i Gradu;
 • ima manje od 65 godina života;
 • domaćinstvo ima najmanje dva radno sposobna člana, uključujući i podnosioca zahteva;
 • poseduje odgovarajući objekat za smeštaj i uzgoj goveda;
 • u vlasništvu ima najmanje tri krave i (ili) priplodne junice starije od 15 meseci na dan 15. septembra 2014. godine;
 • upisan je u pasoš za goveda kao vlasnik grla iz prethodne alineje;
 • da su njegovo prebivalište i proizvodnja na teritoriji grada Kragujevca, u skladu sa Odlukom o držanju i zaštiti domaćih životinja na teritoriji grada Kragujevca (“Službeni list grada Kragujevca“, br. 18/14-prečišćen tekst);
 • nije već zadužio steonu junicu ili jagnjad u vlasništvu Direkcije;
 • od datuma razduženja ranije dodeljenog grla iz robnih rezervi proteklo je najmanje dve godine i
 • on ili članovi njegovog domaćinstva imaju u vlasništvu najmanje tri hektara poljoprivrednog zemljišta.

III Obrazac zahteva preuzima se u Direkciji za robne rezerve grada, zgrada Doma sindikata, ulaz Radničkog univerziteta -IV sprat, kancelarija 409.

Podnosilac zahteva treba da dostavi sledeću dokumentaciju:

 • uredno popunjen i potpisan zahtev;
 • potvrdu o aktivnom statusu u registru poljoprivrednog gazdinstva za 2014. godinu;
 • prepis lista nepokretnosti (ne stariji od šest meseci) ili izvod iz registra poljoprivrednih gazdinstava-struktura biljne proizvodnje za 2014. godinu;
 • fotokopije lične karte podnosioca zahteva i svih članova domaćinstva;
 • izjavu o kućnoj zajednici;
 • fotokopije pasoša za krave i junice u svom vlasništvu i
 • račun o količini predatog mleka za period jun 2014. ili potvrdu o zakupu pijačne tezge.

IV Zahtev za poveravanje na čuvanje i uzgoj priplodne junice iz gradskih robnih rezervi, sa pratećom dokumentacijom, predaje se u zatvorenom kovertu, sa naznakom “Prijava za junice - ne otvarati“, na adresi:

Grad Kragujevac - Gradska uprava za poslove lokalne smouprave i opšte uprave,
Sekretarijat za privredu, sport i sportsku infrastrukturu
Direkcija za robne rezerve,
Trg Slobode br. 3, 34 000 Kragujevac.

V Javni poziv je otvoren zaključno sa 15. oktobrom 2014.godine.
Neblagovremeni i nepotpuni zahtevi neće biti razmatrani.

VI Detaljnije informacije mogu se dobiti na telefon Direkcije za robne rezerve 034/617-05-07 ili 617-03-07 od 8 do 15 sati.
 

JAVNI POZIV za dodelu budžetskih sredstava za organizovanje manifestacije iz oblasti poljoppivrede – izložbe životinja u okviru 11. Šumadijskog sajma poljoprivrede 2014.godine

Gradsko veće Grada Kragujevca, na osnovu Odluke, broj 400-1272/14-V od 14.07.2014. godine, objavljuje:

JAVNI POZIV
za dodelu budžetskih sredstava za organizovanje manifestacije
iz oblasti poljoppivrede – izložbe životinja
u okviru 11. Šumadijskog sajma poljoprivrede 2014.godine

Predmet Javnog poziva je dodela sredstava iz budžeta grada Kragujevca, kao finansijska
podrška udruženjima, koja će organizovati manifestacije iz oblasti poljoppivrede - izložbe životinja (krava, ovaca, konja, svinja, sitnih životinja, pasa... ), u okviru 11. Šumadijskog sajma poljoprivrede, koji se održava u periodu od 11. do 14.09. 2014. godine.

Pravo učešća imaju udruženja stočara, pčelara, kinologa... sa teritorije grada Kragujevca koja ispunjavaju sledeće uslove:

 • da su registrovani u skladu sa zakonom;
 • da imaju sedište na teritoriji grada Kragujevca;
 • da aktivno deluju najmanje godinu dana.

Obrazac prijave na javni poziv udruženja preuzimaju u Odeljenju za poljoprivredu i uređenje voda, zgrada Doma sindikata, ulaz Radničkog univerziteta - IV sprat i na sajtu Grada.

Učesnici javnog poziva uz prijavu dostavljaju sledeću dokumentaciju:

 • predlog programa manifestacije - izložbe životinja;
 • dokaz o registraciji udruženja kod APR;
 • fotokopiju lične karte lica odgovornog za zastupanje;
 • odluku nadležnog organa sa iskazanim ukupnim troškovima organizacije izložbe, kao i iskazanim procentom sopstvenih sredstava od ukupnog iznosa troškova, koje je Udruženje spremno da uloži, kao i iznos koji se traži od Grada kao finansijska podrška u organizovanju manifestacije za koju se konkuriše.
 • odluku nadležnog organa o nameni za koju će se upotrebiti eventualno odobrena sredstva (nabavka bokseva, šatora, nagrada, izrada kataloga, diploma, plakata, transportni troškovi i dr.) sa pratećom dokumentacijom (predračuni, otpremnice, nalozi i sl.), kao i troškovi koje će svojim sredstvima pokriti udruženje,
 • Karakter i vrsta izložbe (međunarodna, nacionalna, regionalna, ocenska smotra, revija) Napomena: u slučaju organizacije ocenske smotre, potrebno je dostaviti dokaz da je manifestacija odobrena od asocijacije kojoj to udruženje pripada.
 • Odluku nadležnog organa o usvajanju programa i plana izložbe sa definisanim kategorijama po rasama; pretećeg sadržaja u okviru izložbe (odabir najmlađeg grla, najlepšeg
 • eksponata, izlagač sa najvećim brojem izloženih grla....i dr.), sa detaljnim opisom.
 • Očekivani broj izlagača - učesnika; očekivani broj eksponata; vrsta, rasa i kategorija životinja;
 • dokaz o broju prethodno organizovanih manifestacija, (udruženje dostavlja referentnu listu);

Kriterijumi za vrednovanje programa za dodelu sredstava iz budžeta Grada udruženju su:

 • Kvalitet ponuđenog programa izložbe za koju se traže finansijska sredstva
 • Realan program, realan finansijski plan i odnos svih izvora finansiranja (izložbe, revije, ocenske smotre... );
 • referentnost i stručnost organizatora izložbe;
 • Broj i karakter manifestacije – izložbe, revije, ocenske smotre čiji je organizator bio podnosilac zahteva;
 • Prateće aktivnosti koje su predviđene u programu;
 • Merljivost odnosa rezultata i uloženih sredstava, koje je udruženje spremno da uloži;
 • Procenat ulaganja sopstvenih sredstava u odnosu na ukupno iskazane troškove organizacije izložbe kao i ukupan iznos očekivanih sredstava, koji se traži od Grada za finansijsku podršku u organizovanju manifestacije za koju se konkuriše.
 • Masovnost izložbe tj. očekivani broj izlagača - učesnika, broj izloženih eksponata, vrsta, rasa i kategorija životinja,
 • Karakter i vrsta izložbe: međunarodna, nacionalna, regionalna, smotra, revija;
 • Kategorije koje su zastupljene na izložbi;

Prijavu sa pratećom dokumentacijom, udruženja predaju u zatvorenoj koverti, na prijemnoj kancelariji Uprave grada (okrugli šalter) sa naznakom:

naziv manifestacije – izložbe životinja __________________
“Javni poziv za udruženja - ne otvarati“,


na adresu: Grad Kragujevac, Gradska uprava za poslove lokalne samouprave i opšte uprave, Odeljenje za poljoprivredu i uređenje voda, Trg Slobode 3.

Rok za podnošenje prijave je 10 dana od dana objavljivanja javnog poziva u nedeljnom listu “Kragujevačke novine“, na sajtu Grada i na oglasnoj tabli Uprave Grada.

Neblagovremene i nepotpune prijave će biti odbačene i neće se razmatrati.

Grad Kragujevac zadržava pravo da odustane od održavanja izložbe u okviru sajma, čija organizacija iziskuje značajna finansijska sredstva.

Sve bliže informacije mogu se dobiti u Odeljenju za poljoprivredu i uređenje voda, na telefon 034/330-894 i 6170306 od 8-15 sati, svakog radnog dana u periodu trajanja javnog poziva.

III Troškovi objavljivanja javnog poziva i dodela sredstava realizuju se iz sredstava planiranih Odlukom o budžetu grada Kragujevca za 2014. godinu (“Službeni list grada Kragujevca“, broj 32/2013), u Razdelu 8 - Gradska uprava za poslove lokalne samouprave i opšte uprave, Glava 8.6. – Privreda, sport i sportska infrastruktura, funkcija 421 - Poljoprivreda, ekonomska klasifikacija 481 – Dotacije nevladinim organizacijama, tačka 7 “Izložbe u stočarstvu“.

IV Javni poziv iz poglavlja I ove odluke objavljuje se u nedeljnom informativnom listu “Kragujevačke novine“ i na oglasnoj tabli Uprave Grada.

V Stručnu ocenu i vrednovanje podnetih zahteva i izradu predloga za dodelu podsticajnih sredstava izvršiće komisija obrazovana rešenjem Gradskog veća.

Arhiva

Oglasi, javni pozivi, tenderi...

Dokument Objavljeno
* Sluzbeni_list_br_38.pdf  (3167.27Kb)
Odluka o budžetu grada za 2010.godinu
20.05.2010 14:05:39
* Odluka_o_dodeli_i_visini_stipendija_iz_Fonda_Akademik_Dragoslav_Srejovic_za_2010.godinu.pdf  (142.04Kb)
Odluka o dodeli i visini stipendija iz Fonda Akademik Dragoslav Srejović u Kragujevcu za školsku 2009-2010.godinu
08.02.2010 10:34:06
* Konkurs_za_dodelu_stipendija_iz_fonda_Akademik_Dragoslav_Srejovic_za_2010.pdf  (97.2Kb)
Konkurs za dodelu stipendija iz Fonda Akademik Dragoslav Srejović za školsku 2009/2010. godinu
10.12.2009 08:16:31
* Program_raspodele_sredstava_za_podsticaj_privatnog_preduzetnistva_za_2009.godine.pdf  (129.36Kb)
Program raspodele sredstava za podsticaj privatnog preduzetništva za 2009.godine
05.02.2009 10:26:27
* Resenje_o_raspodeli_sredstava_iz_budzeta_grada_za_2009.god..pdf  (100.51Kb)
Rešenje o raspodeli sredstava iz budžeta grada za 2009.god. za programe u oblasti kulture
04.02.2009 12:18:47
* Odluka_o_dodeli_i_visini_stipendija_iz_Fonda_Akademik_Dragoslav_Srejovic_za_2009godinu.pdf  (145.42Kb)
Odluka o dodeli i visini stipendija iz Fonda Akademik Dragoslav Srejović u Kragujevcu za školsku 2008-2009.godinu
04.02.2009 12:15:36