Kontaktirajte nas za više informacija
X

Skuptina_grada_Kragujevca_17.jpg
 
Napredna pretraga Napredna pretraga
Geografski Informacioni Sistem

Prezentacija finansirana od strane Američke agencije za međunaroni razvoj

Asocijacija gradova Vesnici mira

Salon antiratne karikatureUdruženje kragujevčana

Logo

Javni oglasi

JAVNI POZIV nosiocima poljoprivrednih gazdinstava na teritoriji grada Kragujevca za preuzimanje mineralnog đubriva iz gradskih robnih rezervi

JAVNI POZIV nosiocima poljoprivrednih gazdinstava na teritoriji grada Kragujevca za preuzimanje mineralnog đubriva iz gradskih robnih rezervi

Napomena: Oglas je objavljen dana 07.10.2016. godine

Direkcija za robne rezerve grada Kragujevca, na osnovu člana 9. i 19. Odluke o obrazovanju gradskih robnih rezervi i realizaciji programa za razvoj poljoprivrede na teritoriji grada Kragujevca (“Sl. List grada Kragujevca“, broj 34/09 – prečišćen tekst) i Zaključka Gradskog veća o davanju saglasnosti Direkciji za robne rezerve grada Kragujevca na objavljivanje Javnog poziva nosiocima poljoprivrednih gazdinstava na teritoriji grada Kragujevca za preuzimanje mineralnog đubriva iz gradskih robnih rezervi broj 338 - 249/16-V od 22.09.2016. godine, raspisuje:

JAVNI POZIV
nosiocima poljoprivrednih gazdinstava na teritoriji grada Kragujevca
za preuzimanje mineralnog đubriva iz gradskih robnih rezervi

I Pozivaju se nosioci poljoprivrednih gazdinstava registrovanih na teritoriji grada Kragujevca da podnesu zahtev za preuzimanje mineralnog đubriva iz gradskih robnih rezervi.

II Direkcija za robne rezerve nudi mineralno đubrivo MAP (12:52) za setvu strnih žita - jesen 2016. godine, sa obavezom vraćanja kroz rod merkantilne pšenice roda 2017. godine a najkasnije do 31.08.2017. godine, u paritetu 1:3,5.

III Površine namenjene za setvu strnih žita za koje se može preuzimati veštačko đubrivo iznose najmanje 1 hektar a najviše 10 hektara.

IV Površina za koju se može prijaviti poljoprivredno gazdinstvo ne može biti veća od površine iz strukture poljoprivredne proizvodnje za 2016. godinu (bez voćnjaka, vinograda, livada, pašnjaka i drugih višegodišnjih kultura), umanjene za površine koje su u strukturi biljne proizvodnje za 2016. godinu prijavljene pod strnim žitima.

V Količina mineralnog đubriva koja se može preuzimati iznosi od 100 do 150 kilograma po hektaru.

VI Poljoprivredna gazdinstva koja preuzimaju mineralno đubrivo za sejanje drugih strnih žita osim pšenice u obavezi su da vrate merkantilnu pšenicu.

VII Podnosilac zahteva može ostvariti pravo na preuzimanje mineralnog đubriva iz gradskih robnih rezervi ukoliko ispunjava sledeće uslove:

 • ima prebivalište, registrovano poljoprivredno gazdinstvo i mesto proizvodnje na teritoriji grada Kragujevca;
 • da je poljoprivredno gazdinstvo u aktivnom statusu u Registru poljoprivrednih  gazdinstava;
 • podnosilac zahteva, odnosno član njegovog domaćinstva nema dospele, a neizmirene obaveze prema Direkciji za robne rezerve i budžetu Grada.

VIII Obrazac zahteva preuzima se u Direkciji za robne rezerve, zgrada Uprave grada - IV sprat, soba 406.
Uz popunjen zahtev, podnosilac zahteva u obavezi je da dostavi sledeću dokumentaciju:

 • potvrdu o aktivnom statusu u registru poljoprivrednih gazdinstava za 2016. godinu;
 • izvod iz registra poljoprivrednog gazdinstva - struktura biljne proizvodnje za 2016. godinu;
 • fotokopije ličnih karata podnosioca zahteva i članova poljoprivrednog gazdinstva;
 • izvod iz registra poljoprivrednog gazdinstva – podaci o poljoprivrednom gazdinstvu.

IX Međusobni odnosi između Direkcije za robne rezerve grada Kragujevca i nosilaca poljoprivrednih gazdinstava biće regulisani ugovorom.

X Popunjen zahtev sa pratećom dokumentacijom predaje se Prijemnoj kancelariji (okrugli šalter) Uprave grada, na adresu:

Grad Kragujevac
Gradska uprava za privredu
Direkcija za robne rezerve
Trg Slobode 3
Kragujevac

XI Krajnji rok za podnošenje zahteva je 25. oktobar 2016. godine.
Neblagovremeni i nepotpuni zahtevi neće biti razmatrani.
U slučaju da je potražnja veća od ponuđene količine đubriva prednost se daje ranije pristiglim zahtevima.

XII Detaljnije informacije mogu se dobiti u Direkciji za robne rezerve grada Kragujevca, soba 406 zgrade Gradske uprave, svakog radnog dana u vremenu od 7,30 – 15,30 sati ili na telefon 034/306-187.

Direktor
Nebojša Obradović

Javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata, programa, aktivnosti i manifestacija u oblati omladinske politike iz budžeta grada Kragujevca za 2017. godinu

Napomena: Oglas je objavljen dana 04.10.2016. godine

Gradsko veće, na osnovu člana 26. Zakona o mladima (“Službeni Glasnik RS“, br. 50/11), člana 17. stav 1. Pravilnika o postupku dodele sredstava iz budžeta grada Kragujevca za realizaciju programa, projekata, manifestacija i aktivnosti u oblasti omladinske politike (“Službeni list grada Kragujevca“ br.1/16) i Odluke Gradskog veća broj 400-132/16-V od 10. februara 2016. godine, raspisuje

Javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata, programa, aktivnosti i manifestacija u oblati omladinske politike iz budžeta grada Kragujevca za 2017. godinu

I Predmet konkursa

Javni Konkurs se raspisuje za finansiranje i sufinansiranje projekata, programa, aktivnosti i manifestacija (u daljem tekstu:projekti) u oblasti omladinske politike za 2017. godinu za sledeće oblasti:

 • učešće u međunarodnim projektima;
 • povećanje zapošljivosti mladih;
 • volonterizam mladih i jačanje aktivizma mladih;
 • unapređenje informisanja mladih o mladima i promocija sadržaja za mlade;
 • prevencija bolesti i promocija zdravlja i zdravih stilova života;
 • kampanje i akcije za povećanje nivoa socijalne uključenosti mladih iz osetljivih grupa;

Projekat je niz jedinstvenih aktivnosti u kraćem vremenskom intervalu ili aktivnosti koje su jednokratnog karaktera, koje uz korišćenje finansijskih, ljudskih i drugih resursa dovode do realizacije unapred definisanog cilja.
Program je grupa aktivnosti koje se odvijaju u dužem vremenskom periodu, uz moguće ponavljanje, kako bi se realizovala neka strategija, ili bi se došlo do unapređenja određene oblasti omladinske politike.
Manifestacija je kompleksan događaj sa ograničenim vremenom trajanja, sastavljen iz različitih programskih sadržaja, koji podrazumevaju veliki broj učesnika ili posetilaca.

II Sredstva za finansiranje/sufinansiranje projekata

Sredstva za ove namene biće predviđena su Odlukom o budžetu grada Kragujevca za 2017. godinu.

III Pravo učešća na konkursu

Udruženja/organizacije u oblasti omladinske politike mogu da podnose projekte individualno ili udruženo sa drugim udruženjima/organizacijama.
Partneri udruženja/organizacija koje učestvuju u kreiranju i realizaciji projekata i troškovi koje oni naprave, prihvataju se ako ispunjavaju iste uslove koji se primenjuju i za korisnike dodeljenih sredstava.
Učesnici na konkursu mogu da podnose predloge projekta individualno ili udruženo sa drugim učesnicima, s tim što se partneri učesnika na konkursu koji učestvuju u kreiranju i realizaciji projekata i troškovi koje oni naprave, prihvataju ako ispunjavaju iste uslove koji se primenjuju i za korisnike dodeljenih sredstava.

Predlagač projekta ne može da:

 1. bude u postupku likvidacije i pod privremenom zabranom obavljanja delatnosti;
 2. bude u poslednje dve godine pravnosnažnom odlukom kažnjen za prekršaj ili privredni prestup u vezi sa svojom delatnošću.

Predlagač projekta ne može dobijati sredstva iz budžeta grada Kragujevca za realizaciju svojih projekata dve godine od dana kada je utvrđeno postojanje sledećih okolnosti:

 1. netačno ili nepotpuno obaveštavanje davaoca sredstava o bitnim okolnostima vezanim za odobrenje i realizovanje projekta;
 2. svojim propustom ne izvrši projekat u celini ili ga izvrši u nebitnom delu;
 3. upotrebi sredstva nenamenski, u potpunosti ili delimično, ili se ne pridržava propisanih ili ugovorenih mera koje su utvrđene radi osiguranja realizacije projekta;
 4. ne dostavi u predviđenim rokvima potrebne izveštaje i dokaze, iako ga je davalac sredstava prethodno upozorio na nepravilnosti i posledice;
 5. prestane da ispunjava uslove koji su potrebni za dobijanje sredstava.

IV Prijava na konkurs

Obrazac prijave na Konkurs i ostala prateća dokumentacija vezana za apliciranje dostupni su na zvaničnom internet sajtu grada Kragujevca (www.kragujevac.rs).
Uz Obrazac broj 1 - Aplikacioni formular obavezno se podnosi sva odgovarajuća dokumentacija kojom se dokazuju ispunjenost propisanih kriterijuma predlagača projekta i to:

 1. osnovni podaci o učesniku na konkursu (naziv, sedište, matični broj i poreski identifikacioni broj za pravna lica, odnosno ime i prezime, prebivalište i matični broj za fizička lica, kao i broj tekućeg računa),
 2. osnovni podaci o eventualnim partnerima na projektu,
 3. radna biografija angažovanog osoblja,
 4. podaci o osobi odgovornoj za realizaciju projekta i korišćenje sredstava,
 5. statut za udruženja i ustanove;
 6. kopija izveštaja o realizovanim aktivnostima u prethodnoj budžetskoj godini;
 7. dokaz o članstvu u Savezu udruženja/organizacija na nivou Republike, ukoliko nije utvrđeno statutom;
 8. propratno pismo.

Predlagač projekta ne može da:

 1. bude u postupku likvidacije i pod privremenom zabranom obavljanja delatnosti;
 2. ima blokadu poslovnog računa, poreske dugove ili dugove prema organizacijama socijalnog osiguranja;
 3. bude u poslednje dve godine pravnosnažnom odlukom kažnjen za prekršaj ili privredni prestup u vezi sa njegovom delatnošću.

Predlog projekta sadrži detaljne podatke o:

 1. predlagaču projekta;
 2. učesnicima u realizaciji projekta i svojstvu u kome se angažuju;
 3. ciljevima i očekivanim rezultatima,
 4. vrsti i sadržini aktivnosti, vremenu i mestu realizacije;
 5. kako će se vršiti ocenjivanje uspešnosti (vrednovanje rezultata projekta);
 6. budžetu projekta, odnosno potrebnim novčanim sredstvima, iskazanim prema vrstama troškova;
 7. vremenskom planu upotrebe sredstava (vremenski period u kome su sredstva potrebna i rokovi u kojima su potrebna);
 8. načinu praćenja realizacije i evaluacije rezultata.

Predlog projekta mora biti dostavljen u zapečaćenoj koverti, zaštićenoj od oštećenja koja mogu nastati u transportu, na prijemnom šalteru Gradske uprave ili preporučenom poštom na adresu: Gradska uprava za vanprivredne delatnosti, Trg slobode 3, Kragujevac, sa naznakom:

“Za Komisiju za izbor projekta, programa, aktivnosti i manifestacija u oblasti omladinske politike koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta grada Kragujevca u 2017. godini“.

Sva obavezna i prateća dokumentacija mora biti dostavljena u jednoj koverti ili paketu. Predlog projekta čija je prijava poslata u više koverata, tj. paketa, neće biti uzet u obzir (smatraće se da nije ispunio formalne uslove).

Prednja strana koverte sa predlogom projekta mora sadržati najmanje sledeće podatke:

 1. naziv predloga projekta;
 2. naziv podnosioca predloga;
 3. adresu podnosioca predloga;
 4. oznaku: “Ne otvarati“.

Svu dokumentaciju - obrazac prijave i ostalu prateću dokumentaciju obavezno dostaviti i u elektronskom obliku.
Konkursni materijal se ne vraća.
Primljeni predlozi projekata se ne vraćaju podnosiocima.

V Kriterijumi i merila za ocenu projekata

Kriterijumi u pogledu kvaliteta, odnosno prirode i sadržine predloga projekata jesu:

 1. da je u skladu sa zakonom, usvojenim strateškim i planskim dokumentima u oblasti omladinske politike na nivou Republike Srbije i grada Kragujevca;
 2. da je u skladu sa uslovima, kriterijumima i ciljevima navedenim u javnom pozivu/stalno otvorenom konkursu;
 3. da se realizuje u gradu Kragujevcu, odnosno da je od interesa za korisnike sa teritorije grada Kragujevca;
 4. da je u skladu sa principima utvrđenim u dokumentima međunarodnih organizacija čija je članica Republika Srbija;
 5. da ima značajan i dugotrajan uticaj na razvoj sistema omladinske politike u gradu Kragujevcu;
 6. da ima visoku srazmeru između učinka i koštanja;
 7. da ne postoji nikakva sumnja u mogućnost realizacije;
 8. da predviđa angažovanje odgovarajućeg broja učesnika kao i potrebne resurse za realizaciju;
 9. da će se, po pravilu, realizovati u tekućoj godini;
 10. da se ne može u dovoljnoj meri realizovati bez pomoći iz sredstava budžeta grada Kragujevca (projekat uopšte ne može da započne ili da se okonča) i da bi davanje finansijske pomoći bilo opravdano i prema osnovu i prema visini;
 11. da je, po pravilu, predviđeno fazno (u ratama) finansiranje projekata.

Komisija vrši ocenu i bodovanje podnetih predloga, u skladu sa Pravilnikom, i dostavlja Gradskom veću izveštaj sa predlogom projekata koji će se finansirati i sufinansirati iz budžeta grada Kragujevca i predlogom iznosa sredstava opredeljenih za svaki projekat pojedinačno, s tim što će prednost imati oni projekti koji su bodovani većim brojem bodova.

Komisija ima pravo i mogućnost da za predloge projekta kod kojih postoji potreba za dodatnim informacijama ili intervencijama traži dodatno objašnjenje (intervenciju) od predlagača, odnosno nosioca projekta.

Komisija može o određenom pitanju da pribavi stručno mišljenje od strane istaknutih stručnjaka ili odgovarajućih organizacija u oblasti omladinske politike.

O radu Komisije vodi se zapisnik.

Kriterijumi u pogledu troškova realizacije projketa su:

 1. da su direktni troškovi realizacije aktivnosti opravdani, stvarni i u neposrednoj vezi sa ciljevima realizacije aktivnosti;
 2. da se budžet sastoji iz neposrednih troškova realizacije aktivnosti u vezi naknada/honorara lica angažovanih na neposrednoj realizaciji, materijalnih troškova i administrativnih troškova realizacije (opravdani direktni troškovi) i opravdanih indirektnih troškova nosioca aktivnosti (izdaci za komunalne usluge, naknade/honorare lica kod nosioca koji ne učestvuju neposredno u realizaciji, izdaci za komunikacije i sl.), koji ne mogu biti veći od 20% od opravdanih direktnih troškova.

Opravdani indirektni troškovi su prihvatljivi ako ne obuhvataju troškove koji su budžetom projekta namenjeni realizaciji nekog dela projekta.
Indirektni troškovi nisu prihvatljivi ako je nosilac projekta dobio iz budžeta grada Kragujevca za svoj rad odgovarajuća sredstva po drugom osnovu.

Direktni troškovi se po pravilu mogu, u zavisnosti od vrste i prirode projekata, priznati za:

 1. ljudske resurse (naknada/honorar za lica angažovana na programu i projektu) - maksimalno 60% ukupnog budžeta;
 2. materijalne troškovi, administrativne troškovi i sl. - maksimalno 60% ukupnog budžeta;
 3. ostale troškove (troškovi platnog prometa, provizija banke i slično) - maksimalno 5% ukupnog budžeta, tako da ukupan zbir bude 100%.

Izuzetno, majući u vidu namenu i krajnji cilj projekta, troškovi za ljudske resurse moguse priznati u iznosu većem od predviđenog.
Merila koja će biti uzeta u obzir za izbor projekta, programa, aktivnosti i manifestacija u oblasti omladinske politike koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta grada Kragujevca u 2017. godini iz oblasti omladinske politike, sastavni su deo Pravilnika o načinu, merilima i kriterijumima za izbor projekata, u oblasti omladinske politike koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta grada Kragujevca (“Službeni list grada Kragujevca“, br.1/16).
Pre donošenja konačne odluke o odobravanju ili neodobravanju projekta i visini sredstava za realizaciju projekta, Komisija može podnosiocu predloga projekata sugerisati da izvrši određene modifikacije predloga projekata, u odnosu na planirani budžet i sadržinu (planirane aktivnosti) projekta.

VI Rokovi za donošenje i objavljivanje odluke

Rok za podnošenje prijava na konkurs je 10.novembar 2016. godine.

Neće se razmatrati:

 1. neblagovremene i nepotpune prijave,
 2. prijave čiji podnosilac nije izvršio svoje dosadašnje obaveze prema Gradu u vezi projekata koje je Grad finansirao ili sufinansirao u prethodnom periodu, osim u slučaju dokazanih razloga više sile;
 3. projekti sa komercijalnim efektima, osim ako ti efekti nisu usmereni na dalju realizaciju, odnosno na održivost ili samoodrživost osnovnih aktivnosti predviđenih projektom;
 4. projekti koji se sasvim ili pretežno odnose na investiciona ulaganja u opremu odnosno održavanje, adaptaciju, sanaciju ili izgradnju poslovnog  prostora;
 5. projekti čiji su jedine ili pretežne aktivnosti usmerene na putovanja, studije, učešća na konferencijama i stručnim skupovima i slične aktivnosti;
 6. projekti koji su sponzorstva bilo koje vrste prema trećim licima ili organizacijama.

Komisija vrši ocenu i bodovanje podnetih predloga u skaldu sa Pravilnikom i u obavezi je da dostavi Gradskom veću izveštaj sa predlogom projekata koji će se finansirati i sufinansirati iz budzeta grada Kragujevca a koji sadrži predlog iznosa opredeljenih sredstava.

Gradsko veće, na osnovu predloga Komisije donosi Rešenje o raspodeli sredstava iz budžeta grada Kragujevca za finansiranje i sufinansiranje projekata iz oblasti omladinske politike iz budžeta grada Kragujevca u roku od 7 dana od dana dostavljanja izveštaja.
Rešenje Gradskog veća o raspodeli sredstava iz budžeta grada Kragujevca za finansiranje i sufinansiranje projekata u oblasti omladinske politike iz budžeta grada Kragujevca se objavljuje na zvaničnoj internet stranici grada Kragujevca.
Nosioci odobrenih projekata dužni su da pri realizaciji istih na vidnom mestu naznače da je projekat finansiran ili sufinansiran iz sredstava budžeta Grada.

Kontakt osoba u vezi Konkursa je Marija Đoković, Gradska uprava za vanprivredne delatnosti, Kancelarija za mlade, ul. Save Kovačevića 5, kontakt telefon 335-467.

OBRACI i prateća dokumentacija

ODLUKA o raspisivanju Javnog poziva za ostvarivanje prava korišćenja bez plaćanja naknade poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji grada Kragujevca za 2017. godinu

ODLUKA o raspisivanju Javnog poziva za dokazivanje prava prečeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji grada Kragujevca za 2017. godinu

JAVNI POZIV odgajivačima goveda radi prijavljivanja za poveravanje na čuvanje i uzgoj priplodne junice iz gradskih robnih rezervi

JAVNI POZIV za prijavljivanje poljoprivrednika koji poljoprivredno zemljište u državnoj svojini koriste bez pravnog osnova u agroekonomskoj 2015/2016 godini

Napomena: Ovaj Oglas objavljen je dana 25.04.2016. godine

Gradsko veće, na osnovu Odluke o raspisivanju javnog poziva za prijavljivanje poljoprivrednika koji poljoprivredno zemljište u državnoj svojini koriste bez pravnog osnova u agroekonomskoj 2015/2016 godini, broj 320-235/16-V od 22.aprila 2016. godine, objavljuje     

JAVNI POZIV
za prijavljivanje poljoprivrednika koji poljoprivredno zemljište u državnoj svojini
koriste bez pravnog osnova u agroekonomskoj 2015/2016 godini

I Pozivaju se poljoprivrednici sa teritorije grada Kragujevca koji u agroekonomskoj 2015/2016 godini, bez pravnog osnova koriste poljoprivredno zemljište u državnoj svojini na teritoriji grada Kragujevca da prijave ukupnu površinu poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini koju koriste bez pravnog osnova i istovremeno plate naknadu za korišćenje tog zemljišta.

II Prijava iz poglavlja I ove odluke predaje se do 1. maja 2016. godine, na šalteru uprave grada ili preporučeno, na adresu Grad Kragujevac, Gradska uprava za privredu, Odeljenje za poljoprivredu i vodoregulaciju, Trg Slobode br. 3, 34 000 Kragujevac.

Uz prijavu podnosi se izjava data pod punom krivičnom i materijalnom odgovornošću da je u agroekonomskoj 2015/2016 godini, bez pravnog osnova koristio poljoprivredno zemljište u državnoj svojini na teritoriji grada Kragujevca, sa podacima o broju katastarske parcele, površini i katastarskoj opšini.

Obrazac prijave i izjave može se preuzeti na sajtu Grada Kragujevca ili u Gradskoj upravi za privredu, Odeljenju za poljoprivredu i vodoregulaciju.

III Naknada za korišćenja poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini bez pravnog osnova, plaća se po osnovu vansudskog poravnanja u iznosu prosečne cene zakupa na teritoriji Republike Srbije.

Prema obaveštenju Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine prosečna cena zakupa na teritoriji Republike Srbije (Centralna Srbija) je 140,74 evra po 1 ha.

Vansudsko poravnanje sa poljoprivrednicima zaključuje Republika Srbija –Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine.

JAVNI POZIV za dodelu podsticajnih sredstva za nabavku priključnih mašina i opreme na teritoriji grada Kragujevca za 2016. godinu

Napomena: Ovaj Oglas objavljen je dana 25.04.2016. godine

Gradsko veće, na osnovu Odluke o raspisivanju javnog poziva za dodelu podsticajnih sredstva za nabavku priključnih mašina i opreme na teritoriji grada Kragujevca za 2016. godinu, broj 320-227/16-V od 22.aprila 2016. godine, objavljuje                       

JAVNI POZIV
za dodelu podsticajnih sredstva za nabavku priključnih mašina i opreme
na teritoriji grada Kragujevca za 2016. godinu

I Predmet javnog poziva

Javnim pozivom uređuju se uslovi i način dodele podsticajnih sredstava za nabavku priključnih mašina i opreme na teritoriji grada Kragujevca za 2016. godinu, u ukupnom iznosu do 6.000.000,00 dinara.    

Podsticajna sredstva su namenjena za nabavku novih priključnih mašina i opreme i to za nabavku najviše dva različita priključka: plug, freza, kosa, prskalica, atomizer, tanjirača, drljača, setvospremač, sakupljač sena, sejalica, rasipač đubriva, utovarivač stajnjaka i drugo.

Podsticajna sredstava za nabavku priključnih mašina su namenska i bespovratna, dodeljuju se u maksimalnom iznosu do 40% od iznosa po dostavljenom računu i fiskalnom računu (bez uračunatog PDV-a), odnosno do 50.000,00 dinara.
     
II Podnosioci prijava

Pravo na dodelu podsticajnih sredstava može ostvariti fizičko lice, nosilac ili član registrovanog poljoprivrednog gazdinstva u aktivnom statusu.

U okviru istog domaćinstva, za dodelu podsticajnih sredstava može da konkuriše samo jedan podnosilac prijave.

III Opšti uslovi

Podnosilac prijave ima pravo na podsticajna sredstva ako ispunjava sledeće uslove:

 • da ima prebivalište i proizvodnju na teritoriji grada Kragujevca,
 • da je nosilac ili član registrovanog poljoprivrednog gazdinstva na teritoriji grada Kragujevca,
 • da po bilo kom osnovu ne koristi bespovratna podsticajna sredstva za nabavku priključnih mašina i opreme koja su predmet javnog poziva i
 • da podnosilac zahteva ili članovi njegovog domaćinstva nemaju neizmirene dospele obaveze prema Direkciji za robne rezerve i budžetu grada Kragujevca, zaključno sa danom obrade zahteva.

IV Potrebna dokumentacija

Podnosilac prijave dostavlja sledeća dokumenta:

 1. obrazac prijave za dodelu podsticajnih sredstava za nabavku priključnih mašina;
 2. obrazac izjave podnosioca prijave da on ili članovi njegovog poljoprivrednog gazdinstva ne koriste bespovratna podsticajna sredstva za ovu namenu u 2016. godini;
 3. fotokopija lične karte podnosioca prijave ili očitana lična karta ako je sa čipom;
 4. fotokopija tekućeg računa podnosioca prijave;
 5. fotokopija potvrde o aktivnom statusu u registru poljoprivrednog gazdinstva za 2016. godinu,
 6. fotokopija izvoda iz registra poljoprivrednih gazdinstava - struktura biljne proizvodnje  izdate od strane Ministarstva finansija - Uprave za trezor u Kragujevcu;
 7. fotokopija izvoda iz registra poljoprivrednih gazdinstava – podaci o poljoprivrednom gazdinstvu, izdatog od strane Ministarstva finansija - Uprave za trezor u Kragujevcu;
 8. izjava o zajedničkom domaćinstvu podnosioca zahteva, overena u mesnoj kancelariji ili gradskoj upravi,
 9. overena kopija računa i fiskalnog računa, kopija garantnog lista i otpremnica za kupljeni priključak, koji  mora da glasi na podnosioca prijave.

Obrasci iz tačke 1. i 2. ovog poglavlja mogu se preuzeti na sajtu grada Kragujevca, šalteru Gradske uprave ili u Gradskoj upravi za privredu, Odeljenju za poljoprivredu i vodoregulaciju, kancelarija 406 / IV sprat, zgrada Uprave grada.

V Obaveze korisnika podsticajnih sredstava

Korisnik podsticajnih sredstava je obavezan da:

 • priključnu mašinu koja je predmet ovog javnog poziva, za koju su mu dodeljena podsticajna sredstva, ne otuđi i ne daje drugim licima u zakup u roku od 5 godina od dana isplate podsticajnih sredstava,
 • svu dokumentaciju koja se odnosi na isplatu podsticajnih sredstava čuva najmanje 5 godina od dana isplate podsticajnih sredstava,
 • da predstavnicima Gradske uprave za privredu-Odeljenja za poljoprivredu i vodoregulacije omogući da neposrednim uvidom vrši proveru namenskog korišćenja priključaka za čiju su nabavku dodeljena podsticajna sredstva.

VI Isplata podsticajnih sredstava

Isplata podsticajnih sredstava, vrši se na osnovu Ugovora o dodeli podsticajnih sredstava za nabavku priključnih mašina, na tekući račun korisnika sredstava.
 
VII Prijava sa pratećom dokumentacijom predaje se na šalteru uprave grada ili preporučeno, na adresu Grad Kragujevac, Gradska uprava za privredu, Odeljenje za poljoprivredu i vodoregulacije, Trg Slobode br. 3, 34 000 Kragujevac.

VIII Prijava za dodelu podsticajnih sredstva može se podneti od dana objavljivanja javnog poziva na zvaničnoj internet stranici grada Kragujevca: www.kragujevac.rs, pa do utroška sredstava planiranih za ove namene, a najkasnije do 15.10.2016. godine.

IX Podnete prijave će po redosledu podnošenja razmatrati Odeljenje za poljoprivredu i vodoregulaciju-Gradske uprave za privredu.

Neblagovremeni zahtevi i zahtevi koji ne ispunjavaju uslove iz poglavlja III ovog Javnog poziva, neće biti razmatrani.

X Gradska uprava za privredu će najkasnije 15 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava, sačiniti konačan spisak korisnika podsticajnih sredstava sa odobrenim iznosima i isti objaviti na veb portalu Grada.

XI Detaljne informacije mogu se dobiti u Gradskoj upravi za privredu, Odeljenju za poljoprivredu i vodoregulacije, na telefon: 034/ 306 -189 od 8-15:30 sati, svakog radnog dana u periodu trajanja Javnog poziva.

JAVNI POZIV za dodelu podsticajnih sredstva u oblasti voćarstva na teritoriji grada Kragujevca za 2016. godinu

Napomena: Ovaj Oglas objavljen je dana 11.04.2016. godine

Gradsko veće, na osnovu Odluke o raspisivanju javnog poziva za dodelu podsticajnih sredstva  u oblasti voćarstva na teritoriji grada Kragujevca za 2016. godinu, broj 320-199 /16-V od 7. aprila 2016. godine, objavljuje     

JAVNI POZIV
za dodelu podsticajnih sredstva u oblasti voćarstva
na teritoriji grada Kragujevca za 2016. godinu

I Predmet javnog poziva

Javnim pozivom uređuju se uslovi i način dodele podsticajnih sredstava u oblasti voćarstva na teritoriji grada Kragujevca za 2016. godinu u ukupnom iznosu do 7.000.000,00 dinara.    

Podsticajna sredstva su namenjena za nabavku protivgradne mreže i prateće opreme na korisnim površinama od 0,25 ha do 1,5 ha zasada voća.

Podsticajna sredstava za nabavku protivgradnih mreža i prateće opreme su namenska i bespovratna, dodeljuju se u maksimalnom iznosu od 40% iznosa po dostavljenom računu i fiskalnom računu (bez uračunatog PDV-a), odnosno do 700.000,00 dinara po 1ha korisne površine.

Podsticajna sredstva se odobravaju samo za nabavku protivgradnih mreža i prateće opreme, bez troškova transporta, montaže i drugih pratećih troškova.
     
II Podnosioci prijava

Pravo na dodelu podsticajnih sredstava može ostvariti fizičko lice, nosilac ili član registrovanog poljoprivrednog gazdinstva u aktivnom statusu.

U okviru istog domaćinstva, za dodelu podsticajnih sredstava može da konkuriše samo jedan podnosilac prijave.

III Opšti uslovi

Podnosilac prijave ima pravo na podsticajna sredstva ako ispunjava sledeće uslove:

 • da ima prebivalište na teritoriji grada Kragujevca,
 • da je nosilac ili član registrovanog poljoprivrednog gazdinstva na teritoriji grada Kragujevca,
 • da je katastarska parcela na koju se postavlja protivgradna mreža sa pratećom opremom, na teritoriji grada Kragujevca:
 1. u vlasništvu podnosioca prijave ili;
 2. u vlasništvu nosioca ili člana istog registrovanog poljoprivrednog gazdinstva ili
 3. da je u zakupu od strane podnosioca prijave najmanje do 31.12.2021. godine,
 • ukoliko podnosilac prijave nije vlasnik katastarske parcela na kojoj se postavlja protivgradna mreža i prateća oprema, potrebno je da poseduje overenu saglasnost vlasnika katastarske parcele kojom se dozvoljava postavljanje opreme koja je predmet ovog Javnog poziva. Ukoliko katastarska parcela na koju se postavlja oprema ima više vlasnika potrebna je overena saglasnost svih suvlasnika (izjava se overava u mesnoj kancelariji ili gradskoj upravi);
 • da po bilo kom osnovu ne koristi bespovratna posticajna sredstva za nabavku protivgradnih mreža i prateće opreme koja je predmet javnog poziva i
 • da podnosilac zahteva ili članovi njegovog domaćinstva nemaju neizmirene dospele obaveze prema Direkciji za robne rezerve i budžetu grada Kragujevca zaključno sa danom obrade zahteva.

IV Potrebna dokumentacija

Podnosilac prijave dostavlja sledeća dokumenta:

 1. obrazac prijave za dodelu podsticajnih sredstava u oblasti voćarstva;
 2. obrazac izjave podnosioca prijave da on ili članovi njegovog poljoprivrednog gazdinstva ne koriste bespovratna podsticajna sredstva za ovu namenu u 2016. godini;
 3. fotokopija lične karte podnosioca prijave ili očitana lična karta ako je sa čipom;
 4. fotokopija tekućeg računa podnosioca prijave;
 5. fotokopija potvrde o aktivnom statusu u registru poljoprivrednog gazdinstva za 2016. godinu,
 6. fotokopija izvoda iz registra poljoprivrednih gazdinstava - struktura biljne proizvodnje  izdate od strane Ministarstva finansija - Uprava za trezor u Kragujevcu;
 7. fotokopija izvoda iz registra poljoprivrednih gazdinstava – podaci o poljoprivrednom gazdinstvu, izdate od strane Ministarstva finansija - Uprava za trezor u Kragujevcu;
 8. izjava o zajedničkom domaćinstvu podnosioca zahteva, overenu u mesnoj kancelariji ili gradskoj upravi,
 9. overena kopija računa za kupljenu protivgradnu mrežu i opremu u 2016. godini, sa specifikacijom opreme, iskazanim jediničnim cenama za pojedinačne elemente opreme, overena kopija fiskalnog računa, kopija garantnog lista i otpremnica za kupljenu protivgradnu mrežu i prateću opremu za protivgradnu mrežu, koji moraju da glase na podnosioca prijave,
 10. skica ili plan izrade protivgradne mreže, sa podacima o površini i broju katastarske parcele, broju stabala.

Obrasci iz tačke 1. i 2. ovog poglavlja mogu se preuzeti na sajtu grada Kragujevca, šalteru Gradske uprave ili u Gradskoj upravi za privredu, Odeljenju za poljoprivredu i vodoregulaciju, kancelarija 406 / IV sprat, zgrada Uprave grada.

V Obaveze korisnika podsticajnih sredstava

Korisnik podsticajnih sredstava je obavezan da:

 • protivgradnu mreži i prateću opremu koja je predmet ovoj javnog poziva, za koju su mu dodeljena podsticajna sredstva, ne otuđi i ne daje drugim licima u zakup u roku od 5 godina od dana isplate podsticajnih sredstava,
 • svu dokumentaciju koja se odnosi na isplatu podsticajnih sredstava čuva najmanje 5 godina od dana isplate podsticajnih sredstava,
 • na zahtev Gradske uprave za privredu-Odeljenja za poljoprivredu i vodoregulacije dostavi podatke u vezi sa proizvodnjom proizvoda proizvedenih na parcelama na kojima je postavljena protivgradna mreža i prateća oprema koja je nabavljena u postupku ovog javnog poziva, u cilju analize uspeha realizovane mere podrške u voćarstvu.

Gradska uprava za privredu-Odeljenje za poljoprivredu i vodoregulacije će u roku od pet godina od dana isplate podsticajnih sredstava neposrednim uvidom vršiti proveru namenskog korišćenja opreme za čiju su nabavku dodeljena podsticajna sredstva

VI Isplata podsticajnih sredstava

Isplata podsticajnih sredstava, vrši se na osnovu Ugovora o dodeli podsticajnih sredstava u oblasti voćarstva, na tekući račin korisnika sredstava, u dve jednake rate i to:

 • prva rata nakon zaključenja ugovora a
 • druga rata nakon završene montaže protivgradne mreže i opreme za protivgradnu mrežu.


VII Prijava sa pratećom dokumentacijom predaje se na šalteru uprave grada ili preporučeno, na adresu Grad Kragujevac, Gradska uprava za privredu, Odeljenje za poljoprivredu i vodoregulaciju, Trg Slobode br. 3, 34 000 Kragujevac.

VIII Prijava za dodelu podsticajnih sredstva može se podneti od dana objavljivanja javnog poziva na zvaničnoj internet stranici grada Kragujevca: www.kragujevac.rs, pa do utroška sredstava planiranih za ove namene, a najkasnije do 31.10.2016. godine.

IX Podnete prijave će po redosledu podnošenja razmatrati Odeljenje za poljoprivredu i vodoregulaciju-Gradske uprave za privredu.

Neblagovremeni zahtevi i zahtevi koji ne ispunjavaju uslove iz poglavlja III ovog Javnog poziva, neće biti razmatrani.

X Gradska uprava za privredu će najkasnije 15 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava, sačiniti konačan spisak korisnika podsticajnih sredstava sa odobrenim iznosima i isti objaviti na na veb portalu Grada.

XI Detaljne informacije mogu se dobiti u Gradskoj upravi za za privredu, Odeljenju za poljoprivredu i vodoregulaciju, na telefon: 034/ 306 -189 od 8-15:30 sati, svakog radnog dana u periodu trajanja  Javnog poziva.

JAVNI POZIV radi nadoknade dela troškova za osiguranje useva, plodova i životinja sa područja teritorije grada Kragujevca u 2016. godini

Napomena: Ovaj Oglas objavljen je dana 24.03.2016. godine

Gradsko veće, na osnovu Odluke o raspisivanju javnog poziva radi realizacije regresa za osiguranje useva, plodova i životinja u 2016. god. na području teritorije grada Kragujevca, broj  320-149/16-V od  21. marta 2016. god. objavljuje

JAVNI POZIV
radi nadoknade dela troškova za osiguranje useva, plodova i životinja
sa područja teritorije grada Kragujevca u 2016. godini

I Pozivaju se fizička lica, nosioci ili članovi registrovanog poljoprivrednog gazdinstva u aktivnom statusu, sa prebivalištem i proizvodnjom na teritoriji grada Kragujevca, vlasnici polise da podnesu zahtev za korišćenje dela troškova za osiguranje useva, plodova i životinja u 2016. god.

II Sredstva će se odobravati na ime nadoknade dela troškova za osiguranje useva, plodova i životinja u 2016. god. na teritoriji grada Kragujevca i to za:

 1. osiguranje useva - 30% od iznosa premije po dostavljenoj polisi osiguranja, bez uračunatog PDV-a, pri čemu maksimalan iznos dobijen po ovom osnovu ne može biti veći od 10.000,00 dinara po domaćinstvu god;
 2. osiguranje plodova - 30% od iznosa premije po dostavljenoj polisi osiguranja, bez uračunatog PDV-a, pri čemu maksimalan iznos dobijen po ovom osnovu ne može biti veći od 50.000,00 dinara po domaćinstvu godišnje;
 3. osiguranje domaćih životinja (krava, junica, jagnjadi, priplodnih ovaca i ovnova), i to za:
 • osiguranje krava i junica -30% od iznosa premije po dostavljenoj polisi osiguranja bez uračunatog PDV-a, odnosno do 9.000,00 din. po grlu goveda, pri čemu maksimalan iznos dobijen, po ovom osnovu ne može biti veći od 18.000,00 din. po domaćinstvu godišnje;
 • osiguranje jagnjadi, priplodnih ovaca i ovnova - 30% od iznosa premije po dostavljenoj polisi osiguranja bez uračunatog PDV-a, odnosno 500,00 din. po grlu pri čemu maksimalan iznos dobijen po ovom osnovu ne može biti veći od 6.000,00 din. po domaćinstvu - godišnje.

III Pravo na nadoknadu dela troškova za osiguranje iz poglavlja II ima: fizičko lice iz okvira domaćinstva i može ga ostvariti samo po jednom osnovu (za osigurenje useva ili plodova ili životinja);

 • podnosilac zahteva može biti fizičko lice, nosioc ili član registrovanog poljoprivrednog gazdinstva u aktivnom statusu, na koje glasi polisa osiguranja,
 • da ima prebivalište i proizvodnju na teritoriji grada Kragujevca,
 • da podnosilac zahteva ili član njegovog domaćinstva nemaju neizmirene dospele obaveze prema

Direkciji za robne rezerve i budžetu grada Kragujevca zaključno sa danom obrade zahteva.
da je isplaćen celokupan iznos osiguranja.

IV Zahtev za korišćenje regresa se podnosi po isplati celokupnog iznosa za svaku vrstu osiguranja.
Obrazac zahteva se preuzima u GU za privredu, Odeljenje za poljoprivredu i vodoregulaciju, kancelarija 406- IV sprat, zgrade Uprave grada
Uz popunjen zahtev se dostavlja:

 • fotokopija lične karte i tekućeg računa podnosioca zahteva - vlasnika polise,
 • izjava o zajedničkom domaćinstvu, overena u mesnoj kancelariji ili gradskoj upravi
 • fotokopija potvrde o aktivnom statusu u registru poljoprivrednog gazdinstva,  
 • fotokopija polise osiguranja i potvrda o isplati celokupnog iznosa  osiguranja,
 • overen obrazac izvoda iz registra poljoprivrednih gazdinstava struktura biljne proizvodnje, odnosno izvoda iz registra poljoprivrednih gazdinstava - životinje, izdate od strane Ministarstva finansija – Uprava za trezor u Kragujevcu,

V Zahtev sa pratećom dokumentacijom predaje se na kružnom šalteru, zgradi grada Kragujevca, na adresi Trg Slobode br. 3, 34 000 Kragujevac.

VI Period za podnošenje zahteva, traje od dana objavljivanja javnog poziva na oglasnoj tabli Uprave Grada, do utroška sredstava planiranih za ove namene, odnosno najkasnije do 15. decembra 2016. godine.   Zahtevi će se razmatrati po redosledu podnošenja, a neblagovremeni zahtevi i zahtevi koji ne ispunjavaju uslove iz Poglavlja III ovog Javnog poziva, neće se razmatrati.  

VII Tekst Javnog poziva biće objavljen na zvaničnoj internet stranici grada Kragujevca: www.kragujevac.rs, oglasnoj tabli Uprave Grada i mesnim kancelarijama

VIII Detaljne informacije mogu se dobiti u Gradskoj upravi za privredu, Odeljenje za poljoprivredu i vodregulaciju, na tel:034/306-189 od 8-15:30 sati, svakog radnog dana u periodu trajanja Javnog poziva.

JAVNI POZIV radi realizacije regresa dela troškova za prvo veštačko osemenjavanje krava i junica sa HB brojem sa teritorije grada Kragujevca u 2016. godini

Napomena: Ovaj Oglas objavljen je dana 24.03.2016. godine

Gradsko veće, na osnovu Odluke o o objavljivanju javnog poziva radi realizacije regresa dela troškova za prvo veštačko osemenjavanje krava i junica sa HB brojem sa teritorije grada Kragujevca u 2016.godini, broj 320-148 /16-V od 21. marta 2016. godine (u daljem tekstu Odluka), objavljuje

JAVNI POZIV
radi realizacije regresa dela troškova za prvo veštačko osemenjavanje krava i junica
sa HB brojem sa teritorije grada Kragujevca u 2016. godini

I Pozivaju se odgajivači krava i junica sa teritorije grada Kragujevca, da podnesu zahtev za korišćenje regresa dela troškova za prvo veštačko osemenjavanje krava i junica sa HB brojem.

II Za regresiranje dela troškova za prvo veštačko osemenjavanje krava i junica sa teritorije grada Kragujevca u 2016. god. opredeljena su sredstva iz budžeta Grada u 2016. godini, u ukupnom iznosu od 1.000.000,00 din. odnosno u iznosu od 2.000,00 dinara po jednom priplodnom grlu.

III Pravo na podsticaj iz poglavlja II može ostvariti odgajivač umatičenih krava i junica, u roku od 5 (pet) meseci od dana izdavanja potvrde o izvršenom prvom veštačkom osemenjavanju, pod uslovom:

 • da ima prebivalište i proizvodnju na teritoriji Grada i  da je vlasnik umatičenih grla,
 • da je prvo veštačko osemenjavanje kod junice, upisane u registar teladi, izvršeno nakon navršenih 12 meseci starosti, odnosno da grlo nije starije od 24 meseci.
 • da je prvo veštačko osemenjavanje kod krave izvršeno u periodu do 100 dana posle teljenja ili posle pobačaja,
 • da je nosilac ili član registrovanog poljoprivrednog gazdinstva u aktivnom statusu za tekuću god. - da domaćinstvo nema neizmirene dospele obaveze prema Direkciji za robne rezerve i budžetu Grada, zaključno sa danom obrade predmeta.

IV Obrazac zahteva preuzima se u kancelariji 406 - IV sprat u zgradi Uprave Grada.

Uz popunjen zahtev se dostavlja:

 • fotokopija lične karte i tekućeg računa podnosioca zahteva;
 • fotokopija potvrde o registraciji gazdinstva za tekuću godinu;
 • potvrda o izvršenom prvom veštačkom osemenjavanju;
 • fotokopija pasoša za osemenjeno grlo;
 • fotokopija pasoša za poslednje dobijeno tele ili potvrda o obeležavanju;
 • dokaz da je grlo umatičeno i da ima HB broj,
 • dokaz da je grlo upisano u registar teladi i da poseduje broj iz registra i
 • izveštaj veterinara o izvršenoj intervenciji (ukoliko je bio pobačaj).

V Zahtev za regres sa pratećom dokumentacijom, predaje se na kružnom šalteru zgrade Grada Kragujevca na adresi Trg Slobode br. 3, 34 000 Kragujevac.

VI Period za podnošenje zahteva za ostvarivanje prava na regres dela troškova za prvo veštačko osemenjavanje krava i junica sa HB brojem u 2016. god. traje od dana objavljivanja javnog poziva, pa do utroška sredstava planiranih za ove namene, a najkasnije do 15.11. 2016. godine.
Zahtevi će se razmatrati po redosledu podnošenja.

VII Neblagovremeni zahtevi i zahtevi koji ne ispunjavaju uslove iz Poglavlja III, ovog Javnog poziva, neće se razmatrati.

VIII Detaljnije informacije mogu se dobiti u Gradskoj upravi za privredu, Odeljenje za poljoprivredu i vodoregulaciju na tel.: 034/306–189  od 8 do 15:30 sati, svakog radnog dana u periodu trajanja poziva.                                                 

Arhiva

Oglasi, javni pozivi, tenderi...

Dokument Objavljeno