Kontaktirajte nas za više informacija
X

Skuptina_grada_Kragujevca_17.jpg
 
Napredna pretraga Napredna pretraga
Geografski Informacioni Sistem

Prezentacija finansirana od strane Američke agencije za međunaroni razvoj

Asocijacija gradova Vesnici mira

Salon antiratne karikatureUdruženje kragujevčana

Logo

Javni oglasi

JAVNI POZIV nosiocima poljoprivrednih gazdinstava na teritoriji grada Kragujevca za preuzimanje mineralnog đubriva iz gradskih robnih rezervi

Napomena: Oglas je objavljen dana 21.09.2016. godine

Direkcija za robne rezerve grada Kragujevca, na osnovu člana 9. i 19. Odluke o obrazovanju gradskih robnih rezervi i realizaciji programa za razvoj poljoprivrede na teritoriji grada Kragujevca (''Sl. List grada Kragujevca'', broj 34/09 – prečišćen tekst) i Zaključka Gradskog veća o davanju saglasnosti Direkciji za robne rezerve grada Kragujevca na objavljivanje Javnog poziva nosiocima poljoprivrednih gazdinstava na teritoriji grada Kragujevca za preuzimanje mineralnog đubriva iz gradskih robnih rezervi broj 338 - 249/16-V od 22.09.2016. godine, raspisuje:

JAVNI POZIV
nosiocima poljoprivrednih gazdinstava na teritoriji grada Kragujevca
za preuzimanje mineralnog đubriva iz gradskih robnih rezervi


I Pozivaju se nosioci poljoprivrednih gazdinstava registrovanih na teritoriji grada Kragujevca da podnesu zahtev za preuzimanje mineralnog đubriva iz gradskih robnih rezervi.

II Direkcija za robne rezerve nudi mineralno đubrivo MAP (12:52) za setvu strnih žita - jesen 2016. godine, sa obavezom vraćanja kroz rod merkantilne pšenice roda 2017. godine a najkasnije do 31.08.2017. godine, u paritetu 1:3,5.

III Površine namenjene za setvu strnih žita za koje se može preuzimati veštačko đubrivo iznose najmanje 1 hektar a najviše 10 hektara.

IV Površina za koju se može prijaviti poljoprivredno gazdinstvo ne može biti veća od površine iz strukture poljoprivredne proizvodnje za 2016. godinu (bez voćnjaka, vinograda, livada, pašnjaka i drugih višegodišnjih kultura), umanjene za površine koje su u strukturi biljne proizvodnje za 2016. godinu prijavljene pod strnim žitima.

V Količina mineralnog đubriva koja se može preuzimati iznosi od 100 do 150 kilograma po hektaru.

VI Poljoprivredna gazdinstva koja preuzimaju mineralno đubrivo za sejanje drugih strnih žita osim pšenice u obavezi su da vrate merkantilnu pšenicu.

VII Podnosilac zahteva može ostvariti pravo na preuzimanje mineralnog đubriva iz gradskih robnih rezervi ukoliko ispunjava sledeće uslove:

 • ima prebivalište, registrovano poljoprivredno gazdinstvo i mesto proizvodnje na teritoriji grada Kragujevca;
 • da je poljoprivredno gazdinstvo u aktivnom statusu u Registru poljoprivrednih  gazdinstava;
 • podnosilac zahteva, odnosno član njegovog domaćinstva nema dospele, a neizmirene obaveze prema Direkciji za robne rezerve i budžetu Grada.

VIII Obrazac zahteva preuzima se u Direkciji za robne rezerve, zgrada Uprave grada - IV sprat, soba 406.

Uz popunjen zahtev, podnosilac zahteva u obavezi je da dostavi sledeću dokumentaciju:

 • potvrdu o aktivnom statusu u registru poljoprivrednih gazdinstava za 2016. godinu;
 • izvod iz registra poljoprivrednog gazdinstva - struktura biljne proizvodnje za 2016. godinu;
 • fotokopije ličnih karata podnosioca zahteva i članova poljoprivrednog gazdinstva;
 • izvod iz registra poljoprivrednog gazdinstva – podaci o poljoprivrednom gazdinstvu.

IX Međusobni odnosi između Direkcije za robne rezerve grada Kragujevca i nosilaca poljoprivrednih gazdinstava biće regulisani ugovorom.

X Popunjen zahtev sa pratećom dokumentacijom predaje se Prijemnoj kancelariji (okrugli šalter) Uprave grada, na adresu:

Grad Kragujevac
Gradska uprava za privredu
Direkcija za robne rezerve
Trg Slobode  3
Kragujevac

XI Krajnji rok za podnošenje zahteva je 07. oktobar 2017. godine.
Neblagovremeni i nepotpuni zahtevi neće biti razmatrani.
U slučaju da je potražnja veća od ponuđene količine đubriva prednost se daje ranije pristiglim zahtevima.

XII Detaljnije informacije mogu se dobiti u Direkciji za robne rezerve grada Kragujevca, soba 406 zgrade Gradske uprave, svakog radnog dana u vremenu od 7,30 – 15,30 sati ili na telefon 034/306-187.

Direktor
Nebojša Obradović

ODLUKA o raspisivanju Javnog poziva za ostvarivanje prava korišćenja bez plaćanja naknade poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji grada Kragujevca za 2017. godinu

ODLUKA o raspisivanju Javnog poziva za dokazivanje prava prečeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji grada Kragujevca za 2017. godinu

JAVNI POZIV odgajivačima goveda radi prijavljivanja za poveravanje na čuvanje i uzgoj priplodne junice iz gradskih robnih rezervi

OGLAS ZA PRIKUPLjANjE PISANIH PONUDA U PRVOM KRUGU ZA DAVANjE U ZAKUP POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI U GRADU KRAGUJEVCU

JAVNI POZIV za prijavljivanje poljoprivrednika koji poljoprivredno zemljište u državnoj svojini koriste bez pravnog osnova u agroekonomskoj 2015/2016 godini

Napomena: Ovaj Oglas objavljen je dana 25.04.2016. godine

Gradsko veće, na osnovu Odluke o raspisivanju javnog poziva za prijavljivanje poljoprivrednika koji poljoprivredno zemljište u državnoj svojini koriste bez pravnog osnova u agroekonomskoj 2015/2016 godini, broj 320-235/16-V od 22.aprila 2016. godine, objavljuje     

JAVNI POZIV
za prijavljivanje poljoprivrednika koji poljoprivredno zemljište u državnoj svojini
koriste bez pravnog osnova u agroekonomskoj 2015/2016 godini

I Pozivaju se poljoprivrednici sa teritorije grada Kragujevca koji u agroekonomskoj 2015/2016 godini, bez pravnog osnova koriste poljoprivredno zemljište u državnoj svojini na teritoriji grada Kragujevca da prijave ukupnu površinu poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini koju koriste bez pravnog osnova i istovremeno plate naknadu za korišćenje tog zemljišta.

II Prijava iz poglavlja I ove odluke predaje se do 1. maja 2016. godine, na šalteru uprave grada ili preporučeno, na adresu Grad Kragujevac, Gradska uprava za privredu, Odeljenje za poljoprivredu i vodoregulaciju, Trg Slobode br. 3, 34 000 Kragujevac.

Uz prijavu podnosi se izjava data pod punom krivičnom i materijalnom odgovornošću da je u agroekonomskoj 2015/2016 godini, bez pravnog osnova koristio poljoprivredno zemljište u državnoj svojini na teritoriji grada Kragujevca, sa podacima o broju katastarske parcele, površini i katastarskoj opšini.

Obrazac prijave i izjave može se preuzeti na sajtu Grada Kragujevca ili u Gradskoj upravi za privredu, Odeljenju za poljoprivredu i vodoregulaciju.

III Naknada za korišćenja poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini bez pravnog osnova, plaća se po osnovu vansudskog poravnanja u iznosu prosečne cene zakupa na teritoriji Republike Srbije.

Prema obaveštenju Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine prosečna cena zakupa na teritoriji Republike Srbije (Centralna Srbija) je 140,74 evra po 1 ha.

Vansudsko poravnanje sa poljoprivrednicima zaključuje Republika Srbija –Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine.

JAVNI POZIV za dodelu podsticajnih sredstva za nabavku priključnih mašina i opreme na teritoriji grada Kragujevca za 2016. godinu

Napomena: Ovaj Oglas objavljen je dana 25.04.2016. godine

Gradsko veće, na osnovu Odluke o raspisivanju javnog poziva za dodelu podsticajnih sredstva za nabavku priključnih mašina i opreme na teritoriji grada Kragujevca za 2016. godinu, broj 320-227/16-V od 22.aprila 2016. godine, objavljuje                       

JAVNI POZIV
za dodelu podsticajnih sredstva za nabavku priključnih mašina i opreme
na teritoriji grada Kragujevca za 2016. godinu

I Predmet javnog poziva

Javnim pozivom uređuju se uslovi i način dodele podsticajnih sredstava za nabavku priključnih mašina i opreme na teritoriji grada Kragujevca za 2016. godinu, u ukupnom iznosu do 6.000.000,00 dinara.    

Podsticajna sredstva su namenjena za nabavku novih priključnih mašina i opreme i to za nabavku najviše dva različita priključka: plug, freza, kosa, prskalica, atomizer, tanjirača, drljača, setvospremač, sakupljač sena, sejalica, rasipač đubriva, utovarivač stajnjaka i drugo.

Podsticajna sredstava za nabavku priključnih mašina su namenska i bespovratna, dodeljuju se u maksimalnom iznosu do 40% od iznosa po dostavljenom računu i fiskalnom računu (bez uračunatog PDV-a), odnosno do 50.000,00 dinara.
     
II Podnosioci prijava

Pravo na dodelu podsticajnih sredstava može ostvariti fizičko lice, nosilac ili član registrovanog poljoprivrednog gazdinstva u aktivnom statusu.

U okviru istog domaćinstva, za dodelu podsticajnih sredstava može da konkuriše samo jedan podnosilac prijave.

III Opšti uslovi

Podnosilac prijave ima pravo na podsticajna sredstva ako ispunjava sledeće uslove:

 • da ima prebivalište i proizvodnju na teritoriji grada Kragujevca,
 • da je nosilac ili član registrovanog poljoprivrednog gazdinstva na teritoriji grada Kragujevca,
 • da po bilo kom osnovu ne koristi bespovratna podsticajna sredstva za nabavku priključnih mašina i opreme koja su predmet javnog poziva i
 • da podnosilac zahteva ili članovi njegovog domaćinstva nemaju neizmirene dospele obaveze prema Direkciji za robne rezerve i budžetu grada Kragujevca, zaključno sa danom obrade zahteva.

IV Potrebna dokumentacija

Podnosilac prijave dostavlja sledeća dokumenta:

 1. obrazac prijave za dodelu podsticajnih sredstava za nabavku priključnih mašina;
 2. obrazac izjave podnosioca prijave da on ili članovi njegovog poljoprivrednog gazdinstva ne koriste bespovratna podsticajna sredstva za ovu namenu u 2016. godini;
 3. fotokopija lične karte podnosioca prijave ili očitana lična karta ako je sa čipom;
 4. fotokopija tekućeg računa podnosioca prijave;
 5. fotokopija potvrde o aktivnom statusu u registru poljoprivrednog gazdinstva za 2016. godinu,
 6. fotokopija izvoda iz registra poljoprivrednih gazdinstava - struktura biljne proizvodnje  izdate od strane Ministarstva finansija - Uprave za trezor u Kragujevcu;
 7. fotokopija izvoda iz registra poljoprivrednih gazdinstava – podaci o poljoprivrednom gazdinstvu, izdatog od strane Ministarstva finansija - Uprave za trezor u Kragujevcu;
 8. izjava o zajedničkom domaćinstvu podnosioca zahteva, overena u mesnoj kancelariji ili gradskoj upravi,
 9. overena kopija računa i fiskalnog računa, kopija garantnog lista i otpremnica za kupljeni priključak, koji  mora da glasi na podnosioca prijave.

Obrasci iz tačke 1. i 2. ovog poglavlja mogu se preuzeti na sajtu grada Kragujevca, šalteru Gradske uprave ili u Gradskoj upravi za privredu, Odeljenju za poljoprivredu i vodoregulaciju, kancelarija 406 / IV sprat, zgrada Uprave grada.

V Obaveze korisnika podsticajnih sredstava

Korisnik podsticajnih sredstava je obavezan da:

 • priključnu mašinu koja je predmet ovog javnog poziva, za koju su mu dodeljena podsticajna sredstva, ne otuđi i ne daje drugim licima u zakup u roku od 5 godina od dana isplate podsticajnih sredstava,
 • svu dokumentaciju koja se odnosi na isplatu podsticajnih sredstava čuva najmanje 5 godina od dana isplate podsticajnih sredstava,
 • da predstavnicima Gradske uprave za privredu-Odeljenja za poljoprivredu i vodoregulacije omogući da neposrednim uvidom vrši proveru namenskog korišćenja priključaka za čiju su nabavku dodeljena podsticajna sredstva.

VI Isplata podsticajnih sredstava

Isplata podsticajnih sredstava, vrši se na osnovu Ugovora o dodeli podsticajnih sredstava za nabavku priključnih mašina, na tekući račun korisnika sredstava.
 
VII Prijava sa pratećom dokumentacijom predaje se na šalteru uprave grada ili preporučeno, na adresu Grad Kragujevac, Gradska uprava za privredu, Odeljenje za poljoprivredu i vodoregulacije, Trg Slobode br. 3, 34 000 Kragujevac.

VIII Prijava za dodelu podsticajnih sredstva može se podneti od dana objavljivanja javnog poziva na zvaničnoj internet stranici grada Kragujevca: www.kragujevac.rs, pa do utroška sredstava planiranih za ove namene, a najkasnije do 15.10.2016. godine.

IX Podnete prijave će po redosledu podnošenja razmatrati Odeljenje za poljoprivredu i vodoregulaciju-Gradske uprave za privredu.

Neblagovremeni zahtevi i zahtevi koji ne ispunjavaju uslove iz poglavlja III ovog Javnog poziva, neće biti razmatrani.

X Gradska uprava za privredu će najkasnije 15 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava, sačiniti konačan spisak korisnika podsticajnih sredstava sa odobrenim iznosima i isti objaviti na veb portalu Grada.

XI Detaljne informacije mogu se dobiti u Gradskoj upravi za privredu, Odeljenju za poljoprivredu i vodoregulacije, na telefon: 034/ 306 -189 od 8-15:30 sati, svakog radnog dana u periodu trajanja Javnog poziva.

JAVNI POZIV za dodelu podsticajnih sredstva u oblasti voćarstva na teritoriji grada Kragujevca za 2016. godinu

Napomena: Ovaj Oglas objavljen je dana 11.04.2016. godine

Gradsko veće, na osnovu Odluke o raspisivanju javnog poziva za dodelu podsticajnih sredstva  u oblasti voćarstva na teritoriji grada Kragujevca za 2016. godinu, broj 320-199 /16-V od 7. aprila 2016. godine, objavljuje     

JAVNI POZIV
za dodelu podsticajnih sredstva u oblasti voćarstva
na teritoriji grada Kragujevca za 2016. godinu

I Predmet javnog poziva

Javnim pozivom uređuju se uslovi i način dodele podsticajnih sredstava u oblasti voćarstva na teritoriji grada Kragujevca za 2016. godinu u ukupnom iznosu do 7.000.000,00 dinara.    

Podsticajna sredstva su namenjena za nabavku protivgradne mreže i prateće opreme na korisnim površinama od 0,25 ha do 1,5 ha zasada voća.

Podsticajna sredstava za nabavku protivgradnih mreža i prateće opreme su namenska i bespovratna, dodeljuju se u maksimalnom iznosu od 40% iznosa po dostavljenom računu i fiskalnom računu (bez uračunatog PDV-a), odnosno do 700.000,00 dinara po 1ha korisne površine.

Podsticajna sredstva se odobravaju samo za nabavku protivgradnih mreža i prateće opreme, bez troškova transporta, montaže i drugih pratećih troškova.
     
II Podnosioci prijava

Pravo na dodelu podsticajnih sredstava može ostvariti fizičko lice, nosilac ili član registrovanog poljoprivrednog gazdinstva u aktivnom statusu.

U okviru istog domaćinstva, za dodelu podsticajnih sredstava može da konkuriše samo jedan podnosilac prijave.

III Opšti uslovi

Podnosilac prijave ima pravo na podsticajna sredstva ako ispunjava sledeće uslove:

 • da ima prebivalište na teritoriji grada Kragujevca,
 • da je nosilac ili član registrovanog poljoprivrednog gazdinstva na teritoriji grada Kragujevca,
 • da je katastarska parcela na koju se postavlja protivgradna mreža sa pratećom opremom, na teritoriji grada Kragujevca:
 1. u vlasništvu podnosioca prijave ili;
 2. u vlasništvu nosioca ili člana istog registrovanog poljoprivrednog gazdinstva ili
 3. da je u zakupu od strane podnosioca prijave najmanje do 31.12.2021. godine,
 • ukoliko podnosilac prijave nije vlasnik katastarske parcela na kojoj se postavlja protivgradna mreža i prateća oprema, potrebno je da poseduje overenu saglasnost vlasnika katastarske parcele kojom se dozvoljava postavljanje opreme koja je predmet ovog Javnog poziva. Ukoliko katastarska parcela na koju se postavlja oprema ima više vlasnika potrebna je overena saglasnost svih suvlasnika (izjava se overava u mesnoj kancelariji ili gradskoj upravi);
 • da po bilo kom osnovu ne koristi bespovratna posticajna sredstva za nabavku protivgradnih mreža i prateće opreme koja je predmet javnog poziva i
 • da podnosilac zahteva ili članovi njegovog domaćinstva nemaju neizmirene dospele obaveze prema Direkciji za robne rezerve i budžetu grada Kragujevca zaključno sa danom obrade zahteva.

IV Potrebna dokumentacija

Podnosilac prijave dostavlja sledeća dokumenta:

 1. obrazac prijave za dodelu podsticajnih sredstava u oblasti voćarstva;
 2. obrazac izjave podnosioca prijave da on ili članovi njegovog poljoprivrednog gazdinstva ne koriste bespovratna podsticajna sredstva za ovu namenu u 2016. godini;
 3. fotokopija lične karte podnosioca prijave ili očitana lična karta ako je sa čipom;
 4. fotokopija tekućeg računa podnosioca prijave;
 5. fotokopija potvrde o aktivnom statusu u registru poljoprivrednog gazdinstva za 2016. godinu,
 6. fotokopija izvoda iz registra poljoprivrednih gazdinstava - struktura biljne proizvodnje  izdate od strane Ministarstva finansija - Uprava za trezor u Kragujevcu;
 7. fotokopija izvoda iz registra poljoprivrednih gazdinstava – podaci o poljoprivrednom gazdinstvu, izdate od strane Ministarstva finansija - Uprava za trezor u Kragujevcu;
 8. izjava o zajedničkom domaćinstvu podnosioca zahteva, overenu u mesnoj kancelariji ili gradskoj upravi,
 9. overena kopija računa za kupljenu protivgradnu mrežu i opremu u 2016. godini, sa specifikacijom opreme, iskazanim jediničnim cenama za pojedinačne elemente opreme, overena kopija fiskalnog računa, kopija garantnog lista i otpremnica za kupljenu protivgradnu mrežu i prateću opremu za protivgradnu mrežu, koji moraju da glase na podnosioca prijave,
 10. skica ili plan izrade protivgradne mreže, sa podacima o površini i broju katastarske parcele, broju stabala.

Obrasci iz tačke 1. i 2. ovog poglavlja mogu se preuzeti na sajtu grada Kragujevca, šalteru Gradske uprave ili u Gradskoj upravi za privredu, Odeljenju za poljoprivredu i vodoregulaciju, kancelarija 406 / IV sprat, zgrada Uprave grada.

V Obaveze korisnika podsticajnih sredstava

Korisnik podsticajnih sredstava je obavezan da:

 • protivgradnu mreži i prateću opremu koja je predmet ovoj javnog poziva, za koju su mu dodeljena podsticajna sredstva, ne otuđi i ne daje drugim licima u zakup u roku od 5 godina od dana isplate podsticajnih sredstava,
 • svu dokumentaciju koja se odnosi na isplatu podsticajnih sredstava čuva najmanje 5 godina od dana isplate podsticajnih sredstava,
 • na zahtev Gradske uprave za privredu-Odeljenja za poljoprivredu i vodoregulacije dostavi podatke u vezi sa proizvodnjom proizvoda proizvedenih na parcelama na kojima je postavljena protivgradna mreža i prateća oprema koja je nabavljena u postupku ovog javnog poziva, u cilju analize uspeha realizovane mere podrške u voćarstvu.

Gradska uprava za privredu-Odeljenje za poljoprivredu i vodoregulacije će u roku od pet godina od dana isplate podsticajnih sredstava neposrednim uvidom vršiti proveru namenskog korišćenja opreme za čiju su nabavku dodeljena podsticajna sredstva

VI Isplata podsticajnih sredstava

Isplata podsticajnih sredstava, vrši se na osnovu Ugovora o dodeli podsticajnih sredstava u oblasti voćarstva, na tekući račin korisnika sredstava, u dve jednake rate i to:

 • prva rata nakon zaključenja ugovora a
 • druga rata nakon završene montaže protivgradne mreže i opreme za protivgradnu mrežu.


VII Prijava sa pratećom dokumentacijom predaje se na šalteru uprave grada ili preporučeno, na adresu Grad Kragujevac, Gradska uprava za privredu, Odeljenje za poljoprivredu i vodoregulaciju, Trg Slobode br. 3, 34 000 Kragujevac.

VIII Prijava za dodelu podsticajnih sredstva može se podneti od dana objavljivanja javnog poziva na zvaničnoj internet stranici grada Kragujevca: www.kragujevac.rs, pa do utroška sredstava planiranih za ove namene, a najkasnije do 31.10.2016. godine.

IX Podnete prijave će po redosledu podnošenja razmatrati Odeljenje za poljoprivredu i vodoregulaciju-Gradske uprave za privredu.

Neblagovremeni zahtevi i zahtevi koji ne ispunjavaju uslove iz poglavlja III ovog Javnog poziva, neće biti razmatrani.

X Gradska uprava za privredu će najkasnije 15 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava, sačiniti konačan spisak korisnika podsticajnih sredstava sa odobrenim iznosima i isti objaviti na na veb portalu Grada.

XI Detaljne informacije mogu se dobiti u Gradskoj upravi za za privredu, Odeljenju za poljoprivredu i vodoregulaciju, na telefon: 034/ 306 -189 od 8-15:30 sati, svakog radnog dana u periodu trajanja  Javnog poziva.

JAVNI POZIV radi nadoknade dela troškova za osiguranje useva, plodova i životinja sa područja teritorije grada Kragujevca u 2016. godini

Napomena: Ovaj Oglas objavljen je dana 24.03.2016. godine

Gradsko veće, na osnovu Odluke o raspisivanju javnog poziva radi realizacije regresa za osiguranje useva, plodova i životinja u 2016. god. na području teritorije grada Kragujevca, broj  320-149/16-V od  21. marta 2016. god. objavljuje

JAVNI POZIV
radi nadoknade dela troškova za osiguranje useva, plodova i životinja
sa područja teritorije grada Kragujevca u 2016. godini

I Pozivaju se fizička lica, nosioci ili članovi registrovanog poljoprivrednog gazdinstva u aktivnom statusu, sa prebivalištem i proizvodnjom na teritoriji grada Kragujevca, vlasnici polise da podnesu zahtev za korišćenje dela troškova za osiguranje useva, plodova i životinja u 2016. god.

II Sredstva će se odobravati na ime nadoknade dela troškova za osiguranje useva, plodova i životinja u 2016. god. na teritoriji grada Kragujevca i to za:

 1. osiguranje useva - 30% od iznosa premije po dostavljenoj polisi osiguranja, bez uračunatog PDV-a, pri čemu maksimalan iznos dobijen po ovom osnovu ne može biti veći od 10.000,00 dinara po domaćinstvu god;
 2. osiguranje plodova - 30% od iznosa premije po dostavljenoj polisi osiguranja, bez uračunatog PDV-a, pri čemu maksimalan iznos dobijen po ovom osnovu ne može biti veći od 50.000,00 dinara po domaćinstvu godišnje;
 3. osiguranje domaćih životinja (krava, junica, jagnjadi, priplodnih ovaca i ovnova), i to za:
 • osiguranje krava i junica -30% od iznosa premije po dostavljenoj polisi osiguranja bez uračunatog PDV-a, odnosno do 9.000,00 din. po grlu goveda, pri čemu maksimalan iznos dobijen, po ovom osnovu ne može biti veći od 18.000,00 din. po domaćinstvu godišnje;
 • osiguranje jagnjadi, priplodnih ovaca i ovnova - 30% od iznosa premije po dostavljenoj polisi osiguranja bez uračunatog PDV-a, odnosno 500,00 din. po grlu pri čemu maksimalan iznos dobijen po ovom osnovu ne može biti veći od 6.000,00 din. po domaćinstvu - godišnje.

III Pravo na nadoknadu dela troškova za osiguranje iz poglavlja II ima: fizičko lice iz okvira domaćinstva i može ga ostvariti samo po jednom osnovu (za osigurenje useva ili plodova ili životinja);

 • podnosilac zahteva može biti fizičko lice, nosioc ili član registrovanog poljoprivrednog gazdinstva u aktivnom statusu, na koje glasi polisa osiguranja,
 • da ima prebivalište i proizvodnju na teritoriji grada Kragujevca,
 • da podnosilac zahteva ili član njegovog domaćinstva nemaju neizmirene dospele obaveze prema

Direkciji za robne rezerve i budžetu grada Kragujevca zaključno sa danom obrade zahteva.
da je isplaćen celokupan iznos osiguranja.

IV Zahtev za korišćenje regresa se podnosi po isplati celokupnog iznosa za svaku vrstu osiguranja.
Obrazac zahteva se preuzima u GU za privredu, Odeljenje za poljoprivredu i vodoregulaciju, kancelarija 406- IV sprat, zgrade Uprave grada
Uz popunjen zahtev se dostavlja:

 • fotokopija lične karte i tekućeg računa podnosioca zahteva - vlasnika polise,
 • izjava o zajedničkom domaćinstvu, overena u mesnoj kancelariji ili gradskoj upravi
 • fotokopija potvrde o aktivnom statusu u registru poljoprivrednog gazdinstva,  
 • fotokopija polise osiguranja i potvrda o isplati celokupnog iznosa  osiguranja,
 • overen obrazac izvoda iz registra poljoprivrednih gazdinstava struktura biljne proizvodnje, odnosno izvoda iz registra poljoprivrednih gazdinstava - životinje, izdate od strane Ministarstva finansija – Uprava za trezor u Kragujevcu,

V Zahtev sa pratećom dokumentacijom predaje se na kružnom šalteru, zgradi grada Kragujevca, na adresi Trg Slobode br. 3, 34 000 Kragujevac.

VI Period za podnošenje zahteva, traje od dana objavljivanja javnog poziva na oglasnoj tabli Uprave Grada, do utroška sredstava planiranih za ove namene, odnosno najkasnije do 15. decembra 2016. godine.   Zahtevi će se razmatrati po redosledu podnošenja, a neblagovremeni zahtevi i zahtevi koji ne ispunjavaju uslove iz Poglavlja III ovog Javnog poziva, neće se razmatrati.  

VII Tekst Javnog poziva biće objavljen na zvaničnoj internet stranici grada Kragujevca: www.kragujevac.rs, oglasnoj tabli Uprave Grada i mesnim kancelarijama

VIII Detaljne informacije mogu se dobiti u Gradskoj upravi za privredu, Odeljenje za poljoprivredu i vodregulaciju, na tel:034/306-189 od 8-15:30 sati, svakog radnog dana u periodu trajanja Javnog poziva.

JAVNI POZIV radi realizacije regresa dela troškova za prvo veštačko osemenjavanje krava i junica sa HB brojem sa teritorije grada Kragujevca u 2016. godini

Napomena: Ovaj Oglas objavljen je dana 24.03.2016. godine

Gradsko veće, na osnovu Odluke o o objavljivanju javnog poziva radi realizacije regresa dela troškova za prvo veštačko osemenjavanje krava i junica sa HB brojem sa teritorije grada Kragujevca u 2016.godini, broj 320-148 /16-V od 21. marta 2016. godine (u daljem tekstu Odluka), objavljuje

JAVNI POZIV
radi realizacije regresa dela troškova za prvo veštačko osemenjavanje krava i junica
sa HB brojem sa teritorije grada Kragujevca u 2016. godini

I Pozivaju se odgajivači krava i junica sa teritorije grada Kragujevca, da podnesu zahtev za korišćenje regresa dela troškova za prvo veštačko osemenjavanje krava i junica sa HB brojem.

II Za regresiranje dela troškova za prvo veštačko osemenjavanje krava i junica sa teritorije grada Kragujevca u 2016. god. opredeljena su sredstva iz budžeta Grada u 2016. godini, u ukupnom iznosu od 1.000.000,00 din. odnosno u iznosu od 2.000,00 dinara po jednom priplodnom grlu.

III Pravo na podsticaj iz poglavlja II može ostvariti odgajivač umatičenih krava i junica, u roku od 5 (pet) meseci od dana izdavanja potvrde o izvršenom prvom veštačkom osemenjavanju, pod uslovom:

 • da ima prebivalište i proizvodnju na teritoriji Grada i  da je vlasnik umatičenih grla,
 • da je prvo veštačko osemenjavanje kod junice, upisane u registar teladi, izvršeno nakon navršenih 12 meseci starosti, odnosno da grlo nije starije od 24 meseci.
 • da je prvo veštačko osemenjavanje kod krave izvršeno u periodu do 100 dana posle teljenja ili posle pobačaja,
 • da je nosilac ili član registrovanog poljoprivrednog gazdinstva u aktivnom statusu za tekuću god. - da domaćinstvo nema neizmirene dospele obaveze prema Direkciji za robne rezerve i budžetu Grada, zaključno sa danom obrade predmeta.

IV Obrazac zahteva preuzima se u kancelariji 406 - IV sprat u zgradi Uprave Grada.

Uz popunjen zahtev se dostavlja:

 • fotokopija lične karte i tekućeg računa podnosioca zahteva;
 • fotokopija potvrde o registraciji gazdinstva za tekuću godinu;
 • potvrda o izvršenom prvom veštačkom osemenjavanju;
 • fotokopija pasoša za osemenjeno grlo;
 • fotokopija pasoša za poslednje dobijeno tele ili potvrda o obeležavanju;
 • dokaz da je grlo umatičeno i da ima HB broj,
 • dokaz da je grlo upisano u registar teladi i da poseduje broj iz registra i
 • izveštaj veterinara o izvršenoj intervenciji (ukoliko je bio pobačaj).

V Zahtev za regres sa pratećom dokumentacijom, predaje se na kružnom šalteru zgrade Grada Kragujevca na adresi Trg Slobode br. 3, 34 000 Kragujevac.

VI Period za podnošenje zahteva za ostvarivanje prava na regres dela troškova za prvo veštačko osemenjavanje krava i junica sa HB brojem u 2016. god. traje od dana objavljivanja javnog poziva, pa do utroška sredstava planiranih za ove namene, a najkasnije do 15.11. 2016. godine.
Zahtevi će se razmatrati po redosledu podnošenja.

VII Neblagovremeni zahtevi i zahtevi koji ne ispunjavaju uslove iz Poglavlja III, ovog Javnog poziva, neće se razmatrati.

VIII Detaljnije informacije mogu se dobiti u Gradskoj upravi za privredu, Odeljenje za poljoprivredu i vodoregulaciju na tel.: 034/306–189  od 8 do 15:30 sati, svakog radnog dana u periodu trajanja poziva.                                                 

Arhiva

Oglasi, javni pozivi, tenderi...

Dokument Objavljeno