Контактирајте нас за више информација
X

 
Напредна претрага Напредна претрага
Географски информациони систем

Презентација финансирана од стране Америчке агенције за међународни развој

Асоцијација градова Весници мира

Салон антиратне карикатуреУдружење крагујевчана

Лого

Градска управа за комуналне и инспекцијске послове

НАЗИВ: Градска управа за комуналне и инспекцијске послове
АДРЕСА:Трг слободе 3, 34 000 Крагујевац
МАТИЧНИ БРОЈ: 07184069
ПИБ: 1101982436

Радно време Градске управе за комуналне и инспекцијске послове са странкама је радним данима од 7,30 до 15,30 сати.

НАЧЕЛНИК: др Андреја Илић
Телефон: +381 34 306204
Факс: +381 34 331067
E-mail: andrejailic@kg.org.rs

УНУТРАШЊА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДСКЕ УПРАВЕ

1. СЕКТОР ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ И НАДЗОР

Начелник: Милица Јовановић
Тел. 034/306 202
E-mail: mjovanovic@kg.org.rs
Канцеларија: 419, IV спрат

1.1. Одељење за комуналне послове и саобраћај

У Одељењу за комуналне послове и саобраћај обављају се стручни, управно-правни, нормативно-правни, економско-финансијски и административно-технички послови које се односе: на функционисање комуналних система, давање смерница за израду програма пословања јавних комуналних предузећа, уређивање и обезбеђивање обављања и развоја комуналних делатности, организационих, материјалних и других услова неопходних за обављање ових делатности, одржавања, коришћења објеката намењених за обављање комуналних делатности, поверавање обављања комуналних делатности, односно послова
    
Начелник: Каролина Ерић
Тел. 034/306 202
E-mail: karolina@kg.org.rs
Канцеларија: 419, IV спрат

1.1.а. Служба за саобраћај и енергетику

У Служби за саобраћај и енергетику обављају се стручни, економско-финансијски, управно-правни, нормативно-правни и административно-технички послови који се односе на: управљање и развој система саобраћаја надзор на обављањем поверених комуналних послова управљања интегрисаним тарифним системом јавним градским и приградским превозом путника; режим и техничко регулисање и организацију саобраћаја, као и учешће у изради тарифних система за обрачун испоручене топлотне енергије, прописивање услова за стицање испуњености статуса повлашћеног произвођача топлотне енергије и критеријума за стицање испуњености тих услова и утврђивања начина и поступка стицања тог статуса и вођења регистра повлашћених произвођача топлотне енергије друге послове из своје надлежности који су поверени Граду и друге послове из надлежности Града у овој области.

Шеф Службе: Славољуб Стојковић
Тел. 034/306 155
Канцеларија: 304, III спрат

1.2. Одељење за надзор

Одељење за надзор обављају се стручни, економско - финансијски, управно - правни, нормативно - правни и административно - технички послови који се односе на : - учешће у изради и утврђивање предлога Програма одржавања комуналне инфраструктуре који обухвата одржавање: зелених површина, хигијене јавних површина, улица, фонтана и јавних чесми, кишне канализације, градских гробаља и остале радове), Програма зимске службе и сл.; - праћење функционисања комуналних система; - редовно праћење реализације Програма на терену, указивање на недостатке и давање налога односно упутстава за отклањање недостатака; - израду техничке документације; - вршење надзора над реализацијом Програма и закључених уговора, оверу извршености изведених радова обрачунатих у ситуацијама; - координацију са извођачима радова; - одржавање и коришћење објеката намењених за обављање комуналних делатности ; - учешће у изради Одлуке о буџету града, која се остварује израдом предлога потребних средстава за финансирање Програма; - учешће у изради Плана набавки Градске управе из надлежности Одељења; - учешће у припреми тендерске документације и др.
    
Начелник: Слободан Стефановић
Тел. 034/306 162
E-mail: sstefanovic@kg.org.rs
Канцеларија: 310, III спрат

2. СЕКТОР ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ И КОМУНАЛНУ ПОЛИЦИЈУ

Начелник: Мирослава Петровић
Тел. 034/306 203
E-mail: mirapetrovic@kg.org.rs

2.1. Одељење за инспекцијске послове

У Одељењу за инспекцијске послове обављају се стручни, финансијско-материјални, управно-правни, нормативно-правни, административно-технички и други послови Града у области: инспекцијског надзора грађевинског инспектора, инспектора над одржавањем стамбених зграда, комуналног инспектора, инспектора за саобраћај и путеве, инспектора за заштиту животне средине, принудног извршења решења донетих у поступку инспекцијског надзора и други послови из делокруга надлежности инспектора који су поверени Граду, као и други послови у овој области утврђени одлукама органа Града.

Начелник: Војин Вранић
Тел. 034/306 203
E-mail: v.vranic@kg.org.rs

2.1.а. Грађевински инспекторат

У Грађевинском инспекторату обављају се послови инспекцијског надзора у области грађевинарства, вођење поступка и доношење решења о рушењу објеката за које утврди да је услед дотрајалости или већег оштећења угрожена њихова стабилност и да представљају непосредну опасност за живот и здравље људи, за суседне објекте и безбедност саобраћаја, инспекцијски надзор у области одржавања стамбених зграда и станова, као и принудног извршења решења из надлежности овог инспектората.

Главни грађевински инспектор: Божана Стефановић
Тел. 034/306 203
E-mail: bstefanovic@kg.org.rs

2.1.б. Саобраћајни инспекторат

У Инспекторату за саобраћај и путеве обављају се послови инспекцијског надзора у области саобраћаја који се односе на обављање локалног превоза, и то: ванлинијског превоза путника, линијског и ванлинијског превоза ствари, превоза за сопствене потребе лица и ствари и аутотакси превоза, као и други послови у области саобраћаја, послови инспекцијског надзора у области заштите јавних путева на територији Града (општинских путева и улица) и некатегорисаних путева, као и принудног извршења решења из надлежности овог инспектората.

Главни инспектор за саобраћај и путеве: Данијела Прокић
Тел. 034/306 203
E-mail: dprokic@yahoo.com

2.1.в. Комунални инспекторат

У Комуналном инспекторату обављају се послови инспекцијског надзора у комуналној области и области уређења Града, у складу са Законом о комуналним делатностима, одлукама и другим прописима Града, надзор над држањем домаћих животиња, надзор над поштовањем радног времена и принудног извршења решења из надлежности инспектората.

Главни комунални инспектор: Славољуб Гавриловић
Тел. 034/306 203

2.1.г. Инспекторат за заштиту жиотне средине
            
У Инспекторату за заштиту животне средине обављају се послови инспекцијског надзора у области заштите животне средине над применом мера заштите ваздуха од загађивања у објектима за које дозволу издаје надлежни орган Града, заштите од буке у стамбеним, занатским и комуналним објектима, инспекцијски надзор над применом Закона о процени утицаја на животну средину за  пројекте за које је орган Града надлежан за вођење поступка процене утицаја.

Главни инспектор за заштиту животне средине: Маја Ранковић
Тел.034 306 298
E-mail: mrankovic@kg.org.rs

2.2. Одељење  комуналне полиције     

У саставу комуналне полиције образоване су две подручне организационе јединице и то:  Подручна организациона јединица ''Север'' и Подручна организациона јединица ''Југ''.

Начелник: Ана Соколовић
Тел. 034/506 141
E-mail: asokolovic@kg.org.rs

Подручна организациона јединица'' Север'' и
Шеф: Саша Миленковић
Тел. 034/506 117
E-mail: smilenkovic@kg.org.rs

Подручна организациона јединица ''Југ''.
Шеф: Милена Марјановић-Кончар
Тел. 034/506 117

У Одељењу Комуналне полиције обављају се послови прописани Законом о комуналној полицији, којима се обезбеђује: одржавање комуналног реда у граду у областима: снабдевања водом, одвођења отпадних и атмосферских вода, јавне чистоће, превоза и депоновања комуналног и другог отпада, контроле радног времена субјеката наџора, заштите и одржавања реда у коришћењу земљишта, простора и комуналних објеката, пијаца, гробаља, зелених и других јавних површина, јавне расвете, стамбених и других објеката, заштите културних добара и других јавних објеката, заштите локалних путева и улица, саобраћајних ознака и сигнализације, паркирања, контроле превоза путника у градском и приградском саобраћају, контроле ауто-такси превоза, постављања привремених пословних објеката, заштите ваздуха и заштите од буке у животној средини, заштите из надлежности града када те мере не могу правовремено да предузму други надлежни органи града и друге организације и учествовање у вршењу спасилачких функција и пружање помоћи другим органима, правним и физичким лицима на отклањању последица изазваних елементарним непогодама, обезбеђивања несметаног живота у граду, очувања градских добара, односно одржавање градског реда и пружања помоћи надлежним органима Града, као и предузећима, организацијама и установама кад по њиховој оцени постоје претпоставке да спровођење њихове извршне одлуке неће бити могуће без асистенције комуналних полицајаца или употребе средстава принуде,  

У обављању послова комуналне полиције, комунални полицајац има следећа овлашћења: упозорење, усмено наређење, провера идентитета, довођење, преглед лица и предмета, привремено одузимање предмета, видео наџор, употреба средстава принуде, и то физичке снаге, службене палице и средстава за везивање.
Поред наведених овлашћења, комунални полицајац може, када је за то овлашћен законом, другим прописом и општим актом града, издати прекршајни налог, поднети пријаву надлежном органу за учињено кривично дело, поднети захтев за вођење прекршајног поступка и обавестити други надлежни орган да предузме мере из своје надлежности.

2.2а. Служба за нормативно-правне послове и извршења            

У Служби за нормативно-правне послове и извршења обављају се управно - правни и студијско-аналитички послови из надлежности Градске управе, припрема нацрта аката који се доносе у поступку инспекцијског надзора из надлежности инспектората, пружа стручна помоћ извршиоцима у вођењу управног поступка и припреме решења, дају стручне смернице за вођење усмених расправа у управном поступку и поступку извршења, обрађују захтеви за покретање прекршајног поступка, сачињавају пријаве за привредне преступе, кривичне пријаве, обраде приговора и жалби, организовање и спровођење принудних извршења, као и послови принудног извршења решења: обављање прегледа објеката ради утврђивања начина извршења, процена радне снаге и механизације за спровођење извршења, доношење плана и утврђивање динамике извршења, сарадња са јавним предузећима, привредним друштвима, службама и органима који учествују у пословима принудног извршења, обавља и друге послове по налогу начелника Сектора или начелника Градске управе.

Шеф Службе: Бојан Ђокановић
E-mail: bdjokanovic1@gmail.com

3. ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈСКЕ ПОСЛОВЕ            
    
У Одељењу за финансијске послове обављају се стручни, финансијско-материјални, административно-технички и други послови Града у области: - израду финансијског плана за Управу, као директног буџетског корисника, пријем, контролу и књижење рачуноводствених исправа, вођење помоћних књига и евиденција и усклађивање са главном књигом трезора, праћење извршења буџета у складу са одобреним апропријацијама, односно финансијским планом, спровођење прописаних процедура трезора у делу извршења буџета, тромесечно и годишње извештавање у складу са законом, усаглашавање потраживања и обавеза, други послови у складу са законом; - субвенција јавним комуналним предузећима, односно другим облицима организовања над чијим радом Градска управа врши надзор; - припрема, у сарадњи са секторима, финансијски план и план јавних набавки Градске управе за намене за које су средства обезбеђена у буџету, односно у финансијском плану у складу са актима Скупштине града и Градског већа и - обавља и друге послове по налогу начелника Градске управе.

Начелник : Гордана Павловић - Ђапа
Тел. 034/306 206
E-mail: gordanadjapa@kg.org.rs