Контактирајте нас за више информација
X

 
Напредна претрага Напредна претрага
Географски информациони систем

Презентација финансирана од стране Америчке агенције за међународни развој

Асоцијација градова Весници мира

Салон антиратне карикатуреУдружење крагујевчана

Лого

Градска управа за опште и заједничке послове

Градска управа за опште и заједничке послове

НАЗИВ: Градска управа за опште и заједничке послове
АДРЕСА: 34 000 Крагујевац, Трг слободе 3
МАТИЧНИ БРОЈ: 07184069
ПИБ: 1101982436


Начелник:
Начелник: Драгица Андрић
Тел: 034/306-120,  306-143
E-mail: adragica@kg.org.rs

Радно време Градске управе за опште и заједничке послове је радним данима од 7,30 до 15,30 часова.

УНУТРАШЊА ОРГАНИЗАЦИЈА

1.Сектор за опште послове

Начелник: Горан Алексић
Тел: 034/306-143
E-mail: galeksic@kg.org.rs

1.1 Одељење за лични статус грађана:

У одељењу се обављају стручни, управно-правни, нормативно-правни, административно-технички и других послови везани за: грађанска стања (вођења матичних књига рођених, венчаних и умрлих, као и књига држављана за матична подручја Крагујевца, као и за општине Пећ, Исток и Клина); овера преписа, потписа и рукописа (ови послови се обављају до рока утврђеног посебним законима који регулишу ову област); ажурирање дела јединственог бирачког списка за подручје града Крагујевца, као и посебних бирачких спискова националних мањина; издавање радних књижица.
Начелник: Славица Никитовић
Тел: 034/306-164

1.1.а. Група за послове матичних подручја на територији општине Пећ, Исток и Клина;

У групи се обављају послове у области матичних књига и осталих послова личних стања грађана, као и послова везаних за обнављање уписа у матичне књиге и књиге држављана за матичних подручја Пећ, Исток и Клина
Руководилац групе: Александар Каличанин
Тел: 034/370-071
E-mail: akalicanin@kg.org.rs

1.1.б.Група за послове ажурирања бирачког списка

У групи се обављају стручно-оперативни послови ажурирања Јединственог бирачког списка за подручје града Крагујевца и вођење и ажурирање посебних бирачких спискова националних мањина.
Руководилац групе: Горан Живковић
Тел: 034/306-299
E-mail: beri@kg.org.rs

1.2. Одељење правне помоћи и градских канцеларија;

У одељењу се обављају стручни, нормативно-правни, административно-технички и други послови везани за: пружање правне помоћи грађанима у остваривању њихових права и интереса, без заступања пред правосудним органима; уређивање, организације и рада мировних већа; обављање  појединих послова градских управа на територији Града (градске канцеларије).
Начелник: Биљана Новосел
Тел: 034/334-437
E-mail: bnovosel@kg.org.rs

1.3. Одељење за месну самоуправу.

У одељењу се обављају стручни, нормативно-правни, административно-технички и други послови везани за образовање, обезбеђење функционисања и рада различитих облика месне самоуправе у складу са актима органа Града и месних самоуправа; спровођење избора, референдума и самодоприноса; евиденције непокретности чији су корисници месне заједнице, односно други облици месне самоуправе.
Начелник: Дарко Дробњак
Тел: 034/370-071, 370-074
E-mail: dire01@kg.org.rs

2. Сектор за заједничке послове:

Начелник сектора: Ивана Ћупић Лазаревић
Тел: 034/306143
факс:034/306143

2.1. Одељење за персоналне послове

У одељењу се обављају стручни, нормативно-правни, управно-правни, административно-технички и други послови који се односе на област рада и радних односа, постављених лица  и запослених у органима Града, стручним службама и посебним службама органа Града, вођење персоналне евиденције, као и послове који се односе на управљање људским ресурсима.
Начелник одељења: Љиљана Матић
Тел: 034/306-161
E-mail: lila@kg.org.rs

2.1.а. Група за евиденционе послове

Обавља статистичко-евиденционе, административне, оперативно-техничке послове из области рада и радних односа који се односе на: матичну евиденцију запослених, пријављивање и одјављивање запослених тржишту рада, надлежним фондовима и сл.
Руководилац групе: Снежана Момчиловић
Тел: 034/306161
E-mail: sneza@kg.org.rs

2.2. Писарница

У писарници се обављају послови информисања и пружања помоћи странкама за састављање поднесака; непосредни пријем поднесака од странака, основно обавештавање странака о стању решавања њихових захтева и других поднесака као и решавању одређених предмета; послови примања, прегледања, распоређивања, евидентирања, достављања поште упућене органима Града, стручним и посебним службама; евидентирање предмета, задуживање предмета, достављање предмета и аката унутрашњим организационим јединицама; чување предмета у роковнику; административно-техничко обрађивање аката за све органе Града, стручне и посебне службе; организовања заједничке писарнице, односно јединствене основне евиденције предмета и јединствене архиве за све органе Града, стручне и посебне службе; развођење, архивирање и чување архивираних предмета; излучивања безвредног регистратурског материјала и предаје архивске грађе надлежном архиву; праћења ефикасности и ажурности рада органа Града, стручних и посебних служби; послови уручења поште органима Града, стручним и посебним службама органима, физичким и правним лицима, као и другим субјектима; подизање поште и пакета из поште и поштанског прегратка (фаха) и други послове Писарнице у складу са Уредбом и Упутством о канцеларијском пословању, као и другим прописима који регулишу ову материју.
Начелник: Предраг Рајовић
Тел: 034/306-116

2.2.а Група за послове пријемне канцеларије

Врши непосредни пријем поднесака од странака, основно обавештавање странака о стању решавања њихових захтева и других поднесака као и решавању одређених предмета; послови примања, прегледања, распоређивања, евидентирања, достављања поште упућене органима Града, стручним и посебним службама.
Руководилац групе: Невена Симовић
Тел: 034/ 306-116
        

2.2б.Група за послове интерне писарнице

Обавља послове писарнице у издвојеним и појединим целинама Градских управа.
Руководилац групе: Саша Грачић
Тел: 034/356-394
E-mail: sasagracic@gmail.com


         2.3. Одељење за обезбеђење, одржавање и помоћно техничке послове

У одељењу се обављају послови: инвестиционог и текућег одржавања уређаја и опреме коју користе органи Града и посебне стручне службе; физичко-техничко обезбеђење и противпожарне заштите објеката, уређаја и опреме које користе органи Града; физичког обезбеђења лица и јавних скупова; пружања услуга превоза за потребе органа Града и старања о возном парку; угоститељских услуга за потребе органа Града; обезбеђивања других услова потребних за рад органа Града и посебних стручних служби, као и други послови у овој области и одржавања хигијене у објектима Града.
Начелник: Зорица Ђорић
Тел: 034/306166

2.3.а. Група за послове возног парка

Обавља послове везане за услуге превоза за потребе органа Града и старања о возном парку;
Руководилац групе: Бојан Максимовић
Тел: 034/306-166   
   

2.3.б. Група за интерни бифе

Пружа угоститељске услуге за потребе органа Града, манифестација чији је покровитељ Град и сл.
Руководилац групе: Зоран Радојевић
Тел: 034/306-170    
  

2.3.в. Група физичко-техничког обезбеђења, противпожарне заштите и одржавања

Обавља послове инвестиционог и текућег одржавања уређаја и опреме коју користе органи Града и посебне стручне службе, физичко-техничког обезбеђења и противпожарне заштите објеката, уређаја и опреме које користе органи Града, физичког обезбеђења лица и јавних скупова и др.
Руководилац групе: Раденко Ракочевић
Тел: 034/306-166
E-mail: rrakocevic@kg.org.rs

3. Одељење за информационо комуникационе технологије

У центру се обављају послови-управљања информационим системом, припреме основа и програма развоја јединственог информационог система, стручне координације, сарадње, организације и рада на увођењу, развоју и коришћењу информатичке технологије за органе Града, стручне и посебне службе, припреме и развоја јединственог информационог система, израде, одржавања и информација, верификације пројеката информационог система, послова телефонских комуникација и аудио снимања.
Директор центра: Гордана Јелесијевић
Тел: 034/301-385
E-mail: gocaj@.kg.org.rs

3.1. Група за администрацију информационих система и телекомуникације

Обавља послове администрације сервера, радних станица и рачунарских мрежа у Градској управи као и послове телекомуникација.
Руководилац групе: Владан Ђеровски
Тел: 034/306-285
E-mail: vdjerovski@kg.org.rs

4. Одељење за финансије

У одељењу се обављају послови израде финансијских планова за управу као директног корисника буџета; рачуноводствено-финансијски послови; израда помоћних евиденција; пријема, контроле и књижења рачуноводствених исправа; вођења пословних књига и усклађивање са главном књигом трезора; праћење извршења буџета у складу са апропријацијама; праћење и спровођење процедуре трезора у делу извршења буџета; израда и консолидација финансијских извештаја; сравњење завршних рачуна индиректних корисника буџета и други финансијски послови у складу са прописима; припреме нацрта и предлога општих и појединачних аката из делокруга своје надлежности, које доносе Скупштина града и извршни органи града; израда финансијских планова и планова јавних набавки градске управе, нацрта одлука о покретању поступка јавних набавки за намене за које су средства обезбеђена у буџету, односно у финансијском плану у складу са актима Скупштине града и Градског већа.
Начелник: Светлана Рвовић
Тел: 034/306-156
E-mail: srvovic@kg.org.rs

4.1  Служба за финансијске послове месних заједница

Служба обавља књиговодствено-рачуноводствене послове за потребе индиректних корисника буџета града-месних заједница. Прима књиговодствене исправе, врши њихову рачунску и суштинску контролу, обавља послове књижења, израђује тромесечне и годишње извештаје за месне заједнице, учествује у изради предлога финансијских планова месних заједница и планова јавних набавки Месних заједница.
Шеф службе: Данијела Павловић
Тел: 034/306-156
E-mail: dpavlovic@kg.org.rs

ЛИСТА СЛУЖБЕНИХ ЕВИДЕНЦИЈА И ОВЛАШЋЕНИХ СЛУЖБЕНИХ ЛИЦА КОЈА МОГУ ДАВАТИ И ПРИБАВЉАТИ ПОДАТКЕ ИЗ СЛУЖБЕНИХ ЕВИДЕНЦИЈА