Контактирајте нас за више информација
X

 
Напредна претрага Напредна претрага
Географски информациони систем

Презентација финансирана од стране Америчке агенције за међународни развој

Асоцијација градова Весници мира

Салон антиратне карикатуреУдружење крагујевчана

Лого

Градска управа за опште и заједничке послове

Градска управа за опште и заједничке послове
Градска управа за опште и заједничке послове
НАЗИВ: Градска управа за опште и заједничке послове
АДРЕСА: 34 000 Крагујевац, Трг слободе 3
МАТИЧНИ БРОЈ: 07184069
ПИБ: 1101982436

Радно време Градске управе за опште и заједничке послове је радним данима (понедељак - петак) од 7,30 до 15,30 часова.

Начелник:
Начелник: Драгица Андрић
Тел: 034/306-120,  306-143
E-mail: adragica@kg.org.rs

УНУТРАШЊА ОРГАНИЗАЦИЈА

1.Сектор за опште послове
Начелник: Горан Алексић
Тел: 034/306-143
E-mail: galeksic@kg.org.rs

1.1 Одељење за лични статус грађана:

У одељењу се обављају стручни, управно-правни, нормативно-правни, административно-технички и других послови везани за: грађанска стања (вођења матичних књига рођених, венчаних и умрлих, као и књига држављана за матична подручја Крагујевца, као и за општине Пећ, Исток и Клина); овера преписа, потписа и рукописа (ови послови се обављају до рока утврђеног посебним законима који регулишу ову област); ажурирање дела јединственог бирачког списка за подручје града Крагујевца, као и посебних бирачких спискова националних мањина;

Начелник: Славица Никитовић
Тел: 034/306-164

Јединствени бирачки списак
Тел: 034/306-299
E-mail: beri@kg.org.rs; mbrkic@kg.org.rs, mmihajlovic@kg.org.rs

1.1.а. Група за послове матичних подручја на територији општине Пећ, Исток и Клина;

У групи се обављају послови у области матичних књига и осталих послова личних стања грађана, као и послови везани за обнављање уписа у матичне књиге и књиге држављана за матична подручја са територија општина Пећ, Исток и Клина.

Руководилац групе: Александар Каличанин
Тел: 034/370-071 ; 034/370-179
E-mail: akalicanin@kg.org.rs

1.2. Одељење правне помоћи и градских канцеларија;

У одељењу се обављају стручни, нормативно-правни, административно-технички и други послови везани за: пружање правне помоћи грађанима у остваривању њихових права и интереса, без заступања пред правосудним органима; уређивање, организације и рада мировних већа; обављање  појединих послова градских управа на територији Града (градске канцеларије).

Тел: 034/366-238
Е-маил:

1.3. Одељење за месну самоуправу.

У одељењу се обављају стручни, нормативно-правни, административно-технички и други послови везани за образовање, обезбеђење функционисања и рада различитих облика месне самоуправе у складу са актима органа Града и месних самоуправа; спровођење избора, референдума и самодоприноса; евиденције непокретности чији су корисници месне заједнице, односно други облици месне самоуправе.

Начелник: Дарко Дробњак
Тел: 034/370-071, 370-074
E-mail: dire01@kg.org.rs

2. Сектор за заједничке послове:
Начелник сектора: Ивана Ћупић Лазаревић
Тел: 034/306-143
факс:034/306-143

2.1. Одељење за развој људских ресурса

У одељењу сеобављају стручни, нормативно-правни, управно-правни, административно-технички и други послови који се односе на област рада и радних односа, постављених лица и запослених  у органима Града, стручним службама и посебним организацијама, вођење персоналне евиденције, као и послове који се односе на управљање људским ресурсима.

Начелник одељења: Љиљана Матић
Тел: 034/306-161
E-mail: lila@kg.org.rs

2.1.а. Група за евиденционе послове

Обавља статистичко-евиденционе, административне, оперативно-техничке послове из области рада и радних односа који се односе на: матичну евиденцију запослених, пријављивање и одјављивање запослених тржишту рада, надлежним фондовима и сл.

Руководилац групе: Снежана Момчиловић
Тел: 034/306161
E-mail: sneza@kg.org.rs

2.2. Писарница

У писарници се обављају послови информисања и пружања помоћи странкама за састављање поднесака; непосредни пријем поднесака од странака, основно обавештавање странака о стању решавања њихових захтева и других поднесака као и решавању одређених предмета; послови примања, прегледања, распоређивања, евидентирања, достављања поште упућене органима Града, стручним и посебним службама; евидентирање предмета, задуживање предмета, достављање предмета и аката унутрашњим организационим јединицама; чување предмета у роковнику; административно-техничко обрађивање аката за све органе Града, стручне и посебне службе; организовања заједничке писарнице, односно јединствене основне евиденције предмета и јединствене архиве за све органе Града, стручне и посебне службе; развођење, архивирање и чување архивираних предмета; излучивања безвредног регистратурског материјала и предаје архивске грађе надлежном архиву; праћења ефикасности и ажурности рада органа Града, стручних и посебних служби; послови уручења поште органима Града, стручним и посебним службама органима, физичким и правним лицима, као и другим субјектима; подизање поште и пакета из поште и поштанског прегратка (фаха) и други послове Писарнице у складу са Уредбом и Упутством о канцеларијском пословању, као и другим прописима који регулишу ову материју.

Тел: 034/306-116

2.2.а Група за послове пријемне канцеларије

Врши непосредни пријем поднесака од странака, основно обавештавање странака о стању решавања њихових захтева и других поднесака као и решавању одређених предмета; послови примања, прегледања, распоређивања, евидентирања, достављања поште упућене органима Града, стручним и посебним службама.

Руководилац групе: Јелена Радосављевић
Тел: 034/ 306-116         

2.3. Одељење за набавке, безбедност, заштиту и интерну подршку  

У Одељењу за набавке, безбедност, заштиту и интерну подршку  обављају се послови набавке услуга и добара неопходних за рад органа Града; обезбеђују услови за примену мера безбедности и здравља на раду и противпожарне заштите; обезбеђују услове за рад запослених; предузимају превентивне мере за случај пожара; инвестиционо и текуће одржавање уређаја и опреме коју користе органи Града; противпожарна заштита објеката, уређаја и опреме које користе органи Града; пружања услуга превоза за потребе органа Града и старања о возном парку;  угоститељске  услуге  за потребе органа Града; одржавање хигијене, обезбеђују други услова потребни за рад органа Града, стручних служби, као и други послови у овој области.

Начелник: Зорица Ђорић
Тел: 034/306-217

2.3.а. Група за послове возног парка

Обавља послове везане за услуге превоза за потребе органа Града и старања о возном парку;

Руководилац групе: Раденко Ракочевић
Тел: 034/306-289
E-mail: rrakocevic@kg.org.rs

2.3.б. Група за послове интерног бифеа


Група пружа угоститељске услуге за потребе пријема представника амбасада, високих државних делегација, конференција, седница, састанака, манифестација чији је покровитељ Град; као и друге послове за потребе органа Града.

Руководилац групе: Богдан Ћалић
Тел: 034/306-170

3. Одељење за информационо комуникационе технологије

У центру се обављају послови-управљања информационим системом, припреме основа и програма развоја јединственог информационог система, стручне координације, сарадње, организације и рада на увођењу, развоју и коришћењу информатичке технологије за органе Града, стручне и посебне службе, припреме и развоја јединственог информационог система, израде, одржавања и информација, верификације пројеката информационог система, послова телефонских комуникација и аудио снимања.

Директор центра: Гордана Јелесијевић
Тел: 034/301-385
E-mail: gocaj@.kg.org.rs

3.1. Група за администрацију информационих система и телекомуникације

Група обавља послове администрације сервера, радних станица и рачунарских мрежа у Градској управи као и послове телекомуникација.

Руководилац групе: Владан Ђеровски
Тел: 034/306-285
E-mail: vdjerovski@kg.org.rs

4. Одељење за финансије

У одељењу се обављају послови израде финансијских планова за управу као директног корисника буџета; рачуноводствено-финансијски послови; израда помоћних евиденција; пријема, контроле и књижења рачуноводствених исправа; вођења пословних књига и усклађивање са главном књигом трезора; праћење извршења буџета у складу са апропријацијама; праћење и спровођење процедуре трезора у делу извршења буџета; израда и консолидација финансијских извештаја; сравњење завршних рачуна индиректних корисника буџета и други финансијски послови у складу са прописима; припреме нацрта и предлога општих и појединачних аката из делокруга своје надлежности, које доносе Скупштина града и извршни органи града; израда финансијских планова и планова јавних набавки градске управе, нацрта одлука о покретању поступка јавних набавки за намене за које су средства обезбеђена у буџету, односно у финансијском плану у складу са актима Скупштине града и Градског већа.

Начелник: Светлана Рвовић
Тел: 034/306-156
E-mail: srvovic@kg.org.rs