Контактирајте нас за више информација
X

 
Напредна претрага Напредна претрага
Географски информациони систем

Презентација финансирана од стране Америчке агенције за међународни развој

Асоцијација градова Весници мира

Салон антиратне карикатуреУдружење крагујевчана

Лого

Градска управа за управљање пројектима, одрживи и равномерни развој

У Градској управи за управљање пројектима, одрживи и равномерни развој обављају се стручни, економско-финансијски, финансијско-материјални, управно-правни, нормативно-правни, административно-технички и други послови за Градску управу и друге кориснике буџета у складу са законом, а у вези:

 • оснивања, обезбеђења функционисања и контроле над инструментима локалног економског развоја (слободне, индустријске и радне зоне, индустријски, технолошки и научно-технолошки паркови, пословно-технички инкубатори, кол центри, јединствени шалтери и др.),
 • израде и спровођења програма локалног економског развоја, као и старања о унапређењу општег оквира за привређивање у Граду у смислу дугорочног одрживог развоја Града,
 • реализације и надзора над програмима и пројектима локалног економског развоја,
 • истраживања националних и међународних развојних програма и донаторских пројеката у функцији локалног економског развоја,
 • истраживања и анализе потреба локалне заједнице, оправданости и изводљивости пројеката локалног економског развоја,
 • иницирања, израде, управљања и реализације заједничких пројеката са партнерима из владиног и невладиног сектора из земље и иностранства,
 • координације, мониторинга и стручне подршке у примени пројеката који се спроводе у локалној заједници,            
 • припреме планова и програма за коришћење обновљивих извора енергије и њиховог спровођења,
 • промовисања и спровођења мера енергетске ефикасности у зградарству, комуналној привреди и транспорту, промовисања значаја коришћења обновљивих извора енергије и припреме предлога  пројеката из ове области,
 • образовања и развијања јавне свести и унапређења приступа јавности информацијама о животној средини у енергетици,
 • припремања предлога пројеката из области енергетске ефикасности,
 • израде стратегије развоја енергетике,
 • утврђивање потреба за енергијом на територији Града и припрему података за енергетски биланс Републике Србије,
 • израда финансијских планова за управу као директног корисника буџета, финансијско - рачуноводствене послове, израда помоћних евиденција, пријем, контрола и књижење рачуноводствених исправа, вођење пословних књига и усклађивање са главном књигом трезора                 
 • праћење извршења буџета у складу са апропријацијама, праћење и спровођење процедура трезора у делу извршења буџета, израда и консолидација финансијских извештаја, сравњење завршних рачуна индиректних корисника буџета и други финансијски послови у складу са прописима,
 • припремања нацрта и предлога општих и појединачних аката из делокруга своје надлежности које доносе Скупштина града и извршни органи Града.
 • обавља и друге послове државне управе из њене надлежности који су поверене Граду, као и друге послове из надлежности Града у овој области
 • доноси финансијски план и план јавних набавки градске управе и доноси одлуке о покретању поступка набавки за намене за које су средства обезбеђена у буџету, односно у финансијском плану у складу са актима Скупштине града и Градског већа. Градска управа је одговорна за реализацију јавних набавки у оквиру своје надлежности
 • припремања нацрта и предлога општих и појединачних аката из делокруга своје надлежности које доносе Скупштина града и извршни органи Града.

У оквиру Градске управе постоје 3 унутрашње организационе јединице:

 1. Одељење за финансије, планирање и контролу
 2. Одељење за управљање пројектима,
 3. Одељење за одрживи, равномерни развој и енергетску ефикасност

У Одељењу за финансије, планирање и контролу, обављају се послови:           

 • израда финансијског плана Градске управе, као директног корисника буџета;
 • праћење извршења буџета у складу са одобреним апропријацијама за Градску управу;
 • праћење и спровођење процедура трезора у делу извршења буџета;
 • спровођење прописаних процедура за извршење плаћања буџетским средствима и друге послове у складу са законом;
 • субвенције предузећима односно другим облицима организовања над чијим радом врши надзор;
 • одобравања, овере и припреме Захтева за плаћање и других захтева у складу са Упутством о начину и поступку обављања платног промета у оквиру КРТ-а (у даљем тексту: Упутство);
 • контроле финансијских трансакција и пословних догађаја, као послове усаглашавања потраживања и обавезе у току године и на дан састављања годишњег финансијског извештаја;
 • контирања улазних књиговодствених докумената;
 • обједињавања података и припреме за израду решења о коришћењу буџетских средстава (плаћање доспелих обавеза и субвенција);
 • вођења пословних књига и усклађивања са главном књигом трезора;
 • израде помоћних евиденција као и хронолошке евиденције поднетих захтева за плаћање и других захтева у складу са Упутством;
 • буџетског извештавања односно израде месечних, тромесечних и годишњих извештаја о финансијском пословању Градске управе, у складу са законом,
 • евиденције и наплате прихода од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у државној својини које користи јединице локалне самоуправе и индиректни корисници буџета,
 • плаћања са аспекта уговорених обавеза и наменског трошења планираних расхода и издатака, усаглашавање потраживања и обавеза, попис имовине и обавеза у Законом предвиђеном року,
 • консолидације извештаја и састављања консолидованог годишњег извештаја,
 • књиговодствено финансијске реализације и надзора над програмима и пројектима из надлежности Управе
 • документационо-евиденциони и информатички послови; припрема извештаја, информација и обавештења;
 • припрема нацрта и предлога општих и појединачних аката из делокруга надлежности управе;
 • припрема аката који се односе на припрему и реализацију програма и пројеката;
 • праћења стања на подрачунима; припрема документације за пренос средстава; праћење рокова за правдање утрошка средстава;
 • припреме и спровођења финансијског плана и плана јавних набавки градске управе, припрема одлуке о покретању поступка набавки за намене за које су средства обезбеђена у буџету, односно у финансијском плану у складу са актима Скупштине града и Градског већа, реализације јавних набавки у оквиру надлежности градске управе;
 • контрола над организацијама локалног економског развоја које се финансирају из средстава буџета града, а које су од стране Града поверене овој управи у надлежност;
 • друге послове у складу са прописима о буџетском систему.

У Одељењу за управљање пројектима, обављају се послови:

 • прикупљања информација о потребама и пројектним идејама на нивоу града Крагујевца,
 • иницирања економског развоја града кроз израду, управљање, надзор и реализацију пројеката из свих области од интереса за град
 • истраживања националних и међународних развојних програма и донаторских пројеката
 • планирања и припреме пројектних предлога за пријаву за програме домаћих и иностраних фондова,
 • иницирања, израде, управљање и реализацију заједничких пројеката са партнерима из владиног и невладиног сектора из земље и иностранства
 • израде пројеката и аплицирања према разним међународним и националним субјектима
 • управљања пројектима суфинансираних из средстава домаћих и међународних извора финансирања,
 • пружања стручне помоћи у свим фазама припреме и спровођења пројеката градским управним органима, физичким и правним лицима, невладиним организацијама и другим организацијама, у поштовању прописаних процедура међународних и регионалних организација, Републике Србије и интерних процедура града Крагујевца за приступање домаћим и међународним развојним програмима и донаторским пројектима,
 • прикупљања информација и документације о пројектима града Крагујевца повезаним са коришћењем средстава, праћења и анализе динамике вођења пројеката, вредновање пројеката, послове праћења закона и других прописа Републике Србије, Европске уније и других међународних организација везано за коришћење домаћих и иностраних средстава,
 • сарадње са градским управама и изради извештаја о свим фазама припреме и реализације пројеката.
 • праћења могућности суфинансирања пројеката града Крагујеваца и других организација
 • израде листа и планова, пројектних предлога за кандидовање за програме  и фондове домаћих и међународних извора финасирања,
 • планирања динамике припреме и спровођења пројеката града Крагујевца
 • анализе финансијских показатеља и наменског трошења средстава намењених спровођењу пројеката, успешности планираних и спроведених активности, праћења и анализе административних и других препрека и проблема у спровођењу пројеката, те предлагање потребних мера за њихово отклањање надлежним службама
 • унапређења капацитета радне снаге, марткетинга, подршке процесу стратешког планирања, финансијске подршке, припреме и управљања пројектима од значаја за локални економски развој,
 • одржавања односа сарадње са институцијама задуженим за економски развој, хуманитарним, стручним организацијама, савезима, удружењима, приватним сектором,
 • организовања саветовања и едукације у погледу дефинисања пројеката, подносилаца, сврхе и области интервценције, оперативног циља стратегије развоја, нивоа реализације, врсте пројекта са пројектованим очекиваним резултатима,
 • спровођења активности за израду услова за имплементацију, дефинисање и процене фактора ризика, пројектовања вредности пројекта, његовог временског оквира,
 • активности на привлачењу иницијалних партнера, међународне и регионалне сарадње у области привреде, инфраструктурног и укупног локалног развоја  и друге послове из области управљања пројектима.

У оквиру Одељењу за управљање пројектима, образована је нижа унутрашња организациона јединица: Служба за локални економски развој

У Служби за локални економски развој, обављају се послови:

 • оснивања и обезбеђења функционисања над инструментима локалног економског развоја (слободне, индустријске и радне зоне, индустријски, технолошки и научно-технолошки паркови, пословно-технички инкубатори, управљање земљиштем у циљу подстицања равоја, зоне унапређеног пословања, кол центри, јединствени шалтери и др.)
 • припреме, реализације и надзора над програмима и пројектима локалног економског развоја,
 • истраживања међународних и националних развојних програма и донаторских пројеката у функцији локалног економског развоја,
 • истраживања и анализе потребе локалне заједнице, оправданости и изводљивости пројеката локалног економског развоја,
 • формирања и одржавања базе података везаних за истраживање потреба код припреме пројеката локалног развоја, координацију, мониторинг и стручну подршку у примени пројеката који се спроводе у локалној заједници, систематизовање података о пројектима, степену њихове реализације и планираним активностима статистичко сагледавање кретања у привредним делатностима и јавним службама Града, вршење обраде прикупљених података и припреме за њихово објављивање у оквиру статистичких публикација града Крагујевца
 • формирања и одржавање базе података о пројектима, израда пратећих програма, информатичко-техничка подршка локалном економском развоју
 • обезбеђивања доступности, обрађених званичних статистичких података, заинтересованим привредним субјектима, установама, организацијама, медијима, појединцима и др.
 • израде анализе достигнутог степена развоја Града, као и анализе појединих делатности полазећи од стратешких и акционих опредељења са становишта одрживости
 • проучавања, праћења и анализирања развоја привредних и ванпривредних делатности на територији Града, припреми оцена и мера за превазилажење негативних тенденција у развоју из различитих области
 • припремања нацрта и предлога општих и појединачних аката из делокруга надлежности управе
 • и други послови из области локалног економског развоја.

У Одељењу за одрживи, равномерни развој и енергетску ефикасност, обављају се послови:

 • припреме краткорочног и средњорочног акционог плана за имплементацију стратегије одрживог развоја који подразумева формирање одговарајуће организационе структуре окупљене око сваког од приоритета и дефинисаних развојних програма  
 • израде индикатора одрживости, чија је сврха да измере промене проистекле применом акционог плана за имплементацију Стратегије одрживог развоја
 • давања прегледа националних и регионалних друштвено-економских показатеља путем којих се омогућава успостављање оквира за израду стратегије
 • прикупљања података, унос и обрада, формирање нацрта и презентација социо-економске анализе
 • идентификације, процене и рангирања проблема у области животне средине базираних на ризицима везаним за људско здравље, еколошки систем и укупни квалитет живота, као и усклађивање заштите животне средине са еколошким развојем
 • образовања техничких тимова, разматрња и усвајања планова активности, припрема и презентације јавности докумената локалног еколошког акционог плана
 • дефинисања стратешких циљева и развојнх приоритета града Крагујевца
 • развоја стратешких и оперативних циљева у оквиру развојних приоритета и дефинисања оперативних циљева за сваки од утврђених стратешких циљева
 • учествовања у припреми, и праћењу спровођења Стратегије развоја Града, давање података потребних за израду програма развоја града и праћење његове реализације,
 • пружања стручне и логистичке помоћи органима и телима локалне самоуправе у области планирања развоја, учествовању у изради пројеката од значаја за Град, организовање стручних расправа о правцима развоја Града
 • припреме планова и програма за коришћење обновљивих извора енергије и њиховог спровођења,
 • промовисања и спровођења мера енергетске ефикасности у зградарству, комуналној привреди и транспорту и другим областима,
 • промовисања значаја коришћења обновљивих извора енергије и припреме предлога пројеката из ове области,
 • образовања и развијања јавне свести и унапређења приступа јавности информацијама о заштити природе, природних ресурса и животне средине,
 • припремања предлога пројеката из области енергетске ефикасности и учешће у изради стратегије развоја енергетике,
 • утврђивања потреба за енергијом на територији Града и припрему података за енергетски биланс Републике Србије,
 • припреме програма и плана, као и спровођења Акционог плана за енергетску ефикасност у граду Крагујевцу, система енергетског менаџмента у складу са законом
 • припрема аката којима се утврђују посебни финансијски и други подстицаји за ефикасно коришђење енергије на територији града, кроз реализацију пројеката и других активности
 • координације активности у области енергетске ефикасности и употребе обновљивих извора енергије на територији града
 • припреме програма унапређења енергетске ефикасности у области превоза
 • прикупљања, контроле и обраде података о потрошњи свих врста енергената и секторима потрошње у свему према Европској регулативи
 • обављања стручних послова који се односе на: израду планова, програма и пројеката у области заштите, очувања и рационалног коришћења природних ресурса и добара, употребе обновљивих и алтернативних извора енергије и заштите животне средине;
 • израде, координације спровођења, праћења и извештавања о напретку у спровођењу програма заштите животне средине и акционог плана, израде или учешћа у изради акционих и локалних планова и пројеката, планова побољшања квалитета животне средине; заштите природних вредности, јавних и заштићених природних добара,  и области са природним лековитим својствима.
 • праћење квалитета животне средине и утицаја загађујућих материја и енергије на животну средину, вођење и ажурирање локалног регистра извора загађивања; извештавања, припреме и објављивања података, извештаја и информација о стању животне средине и спроведеним активностима,
 • подстицања програма едукације у области животне средине, подизања свести о значају заштите животне средине и сарадња са удружењима, успостављање и одржавање информационог система животне средине Крагујевца
 • и други послови из области одрживог, равномерног развоја и енергетске ефикасности

Интернет презентација Градске управе за управљање пројектима, одрживи и равномерни развој је на адреси: пројекти.крагујевац.рс
 
Контакти

ГРАДСКА УПРАВА ЗА УПРАВЉАЊЕ ПРОЈЕКТИМА,
ОДРЖИВИ И РАВНОМЕРНИ РАЗВОЈ
Крагујевац, ул. Николе Пашића 6/3
+381 34 364 489, +381 34 304 490


Наташа Пешић Радосављевић - начелник Управе
тел: 034 364 489, 034 304 490, 034 617 04 18
ел.пошта:  npesic@kg.org.rs

Зорица Савковић - помоћник начелника
тел: +381 34 617 04 15, +381 34 304 490
ел.пошта: zsavkovic@kg.org.rs

Одељење за управљање пројектима

Никола Милетић - начелник Одељења
тел: +381 34 617 04 16, +381 34 304 490
ел.пошта: nmiletic@kg.org.rs

Дејан Матијашевић
тел: +381 34 617 04 16, +381 34 304 490
ел.пошта: d.matijasevic@kg.org.rs

Владимир Марковић
тел: +381 34 306 111
ел.пошта: vmarkovic@kg.org.rs

Служба за локални економски развој (ЛЕР)

Славољуб Радојевић - шеф службе
тел: +381 34 617 04 16, +381 34 304 490
ел.пошта: sradojevic@kg.org.rs

Биљана Томић
тел: +381 34 617 04 15, +381 34 304 490
ел.пошта: btomic@kg.org.rs

Гордана Лазовић
тел: +381 34 617 04 15, +381 34 304 490
ел.пошта: glazovic@kg.org.rs

Саша Соковић
тел: +381 34 617 04 15, +381 34 304 490
ел.пошта: ssokovic@kg.org.rs

Мирјана Јевђић-Станарчић
тел: +381 34 617 04 15, +381 34 304 490

Одељење за одрживи, равномерни развој и енергетску ефикасност

Ана Радојевић - начелник одељења
тел: +381 34 364 489, +381 34 304 490
ел.пошта: aradojevic@kg.org.rs

Гордана Стојановић
тел: +381 34 364 489, +381 34 304 490
ел.пошта: gstojanovic@kg.org.rs

Мишел Петровић
тел: +381 34 364 489, +381 34 304 490
ел.пошта: mpetrovic@kg.org.rs

Ивица Пантовић
тел: +381 34 364 489, +381 34 304 490
ел.пошта: ipantovic@kg.org.rs

Предраг Милићевић
тел: +381 34 364 489, +381 34 304 490
ел.пошта: pmilicevic@kg.org.rs

Нада Степовић
тел: +381 34 364 489, +381 34 304 490
ел.пошта: nstepovic@kg.org.rs

Младен Стевановић
тел: +381 34 364 489, +381 34 304 490
ел.пошта: mstevanovic@kg.org.rs

Одељење за финансије, планирање и контролу

Александар Домановић - начелник одељења
тел: +381 34 364 489, +381 34 304 490
ел.пошта: adoman@kg.org.rs

Зоран Чаушевић
тел: +381 34 364 489, +381 34 304 490
ел.пошта: zcausevic@kg.org.rs

Бојан Тодоровић
тел: +381 34 364 489, +381 34 304 490
ел.пошта: btodorovic@kg.org.rs

Светлана Несторовић
тел: +381 34 364 489, +381 34 304 490
ел.пошта: snestorovic@kg.org.rs

Марија Николић
тел: +381 34 364 489, +381 34 304 490
ел.пошта: mnikolic@kg.org.rs

Начелник Градске управе за управљање пројектима, одрживи и равномерни развој

Nataša Pešić Radosavljević

 

Наташа Пешић Радосављевић

Датум рођења: 02.12.1974.

Образовање: дипломирани економиста

Познавање језика: CEPA сертификат за енглески језик, World English, са резултатом 97/100

Радно искуство:
ОШ “Радоје Домановић“ из Крагујевца од 1999. до 2000. год. - рачуноводство, Машински факултет у Крагујевцу - Центар за квалитет 2000. год. - консултант, Прва техничка школа Крагујевац 2001. год. - професор и Град Крагујевац од 2002. године и даље (Секретаријат за истраживање и развој, Секретаријат за послове скупштине града, Градска управа за финансије, Градска управа за привредне ресурсе, Секретаријат за финансије, Градска пореска управа, начелник Градске управе за управљање пројектима, равномерни и одрживи развој).

Представник града у следећим пројектима:

 • Локални план акције за децу Крагујевца - финансијски асистент у пројекту (УНИЦЕФ), 2005.
 • Exchange 1 пројекат дигитализације матичних књига за град Крагујевац, Пећ, Клину и Исток - е-матичар, ЕАР, 2005. - припрема предлога пројекта који је реализован
 • Exchange 2 пројекат - Студија изводљивости за научно-технолошки парк у Крагујевцу, 2009/10, ЕК
 • РСЕДП пројекат - Регионално сајмиште Шумадија сајам (ЕАР), 2005/6.
 • Тренинг тренера за јавну управу, пројекат у сарадњи Универзитета у Тексасу у Арлингтону и Универзитета у Крагујевцу - сертификован тренер тренера за јавну управу од стране оба универзитета од 2003, 5 недеља боравка у САД и још 6 месеци онлајн курса,
 • Учешће у пројектима који су се реализовали са Јужноморавском регијом Републике Чешке од 2005. и надаље (последњи у низу је модернизације рада полиције)
 • МЕГА пројекат у сарадњи са USAID/Urban institute - оснивање Канцеларије за локални економски развој, 2006. год.
 • Christel House scholar program - координатор, у сарадњи са ОШ “Вук Стефановић Караџић“, до 2012.
 • Exchange 3 пројекат са општином Чајетина - ГИС кључ развоја новог Златибора, 2010. - 2012.
 • Exchange 3 пројекат са градом Краљевом - Промоција нових развојних алата за ГИС, 2012.
 • Члан пројектног тима испред партнера града Крагујевца у реализацији пројекта “Предузетништво код младих, партнерство цивилног и јавног сектора“ у сарадњи са БСЦ организацијом, Холандија, 2012.
 • Сарадња у финансијском делу на пројекту Exchange 4 “Ефикасно управљање имовином“ у граду Крагујевцу, 2014-2015.
 • Повремени сарадник на пројекту “Кроз културу и туризам до бољег партнерства“, пројекат прекограничне сарадње Србија-Црна Гора, укључена од стране пројектног партнера - Туристичке организације Златибор. Остали партнери у пројекту су Туристичка организација Плужине и Епархија Будимљанско-Никшићка Српске православне цркве, 2014-2015.
 • Отворена сцена за програме младих - Министарство омладине и спорта, 2015.
 • Унапређење професионалне подршке у заједници-важан корак у инклузији деце - УНИЦЕФ, 2015.
 • Рециклажна акција - Реакција - Министарство пољопривреде и заштите животне средине и ЦЕООР, 2015.


Стручно усавршавање:

 • Сертификат - менаџер квалитета за QMS на Машинском факултету у Крагујевцу, 2000.
 • PACA сертификат основне обуке за одређивање конкурентске предности од стране MESOPARTNER -а и USAID (ACDI/VOCA), новембар 2003.
 • Тренер тренера за јавну управу, Универзитет у Тексасу, Арлингтон и Универзитет у Крагујевцу.
 • UNITAR сертификат за “Приватно-јавно партнерство и јавне услуге“, 2007, Пољска.
 • Сертификат за успешно завршен програм обуке стручњака за локални економски развој, USAID, април 2008.
 • Сертификат за пројекте за успешно завршен програм Партнери за пројекте, мај-новембар 2007, USAID, MEGA.
 • Сертификат за специјалисту за промоцију инвестиција на локалном нивоу, СИПП, СИЕПА и СКГО, мај 2008.
 • Сертификат Сталне конференције градова и општина за завршену обуку за локални економски развој, 2009.
 • Сертификат Савремени пројектни менаџер - управљање пројектима по ПМИ методологији, АБЦ и Центар за предузетништво, 2009.
 • Захвалница БСЦ за значајан допринос успешној реализацији пројекта подршке младим људима у развоју предузетништва.
 • Уверење број Р-36/2011 за успешно савладан програм обуке “Управљање пројектним циклусом“ намењен женама које се баве пројектним менаџментом у локалној управи, НАЛЕД и ЦИДА, 2011.
 • НАЛЕД и ЦИДА су доделили диплому граду Крагујевцу за најбољи пројекат под називом “Започињање сопственог посла - грант шема за самозапошљавање“. Пројекат су припремале Наташа Пешић Радосављевић и Гордана Лазовић у сарадњи са немачком НВО ХЕЛП у мају 2011.
 • Судски вештак за област економско-финансијску ужа специјалност: управљање пројектима, финансије,. децембра 2014. године.


Научни радови:

 • ЕБМ конференција 2012 - Resampling statistics – bootstrap on the example of insurance sector in Kragujevac, аутори: Ненад Томић и Наташа Пешић Радосављевић
 • ЕБМ конференција 2014 - Serbian economy between transition and globalization: regulative reform and indices of globalization, аутори др Мирјана Кнежевић и Наташа Пешић Радосављевић.