Контактирајте нас за више информација
X

Pogled_na_stari_most_10.jpg
 
Напредна претрага Напредна претрага
Географски информациони систем

Презентација финансирана од стране Америчке агенције за међународни развој

Асоцијација градова Весници мира

Салон антиратне карикатуреУдружење крагујевчана

Лого

Градска управа за здравствену и социјалну заштиту

Градска управа за здравствену и социјалну заштиту

Градска управа за здравствену и социјалну заштиту је образована Одлуком о Градским управама града Крагујевца (''Службени лист града Крагујевца'' број 25/15-пречишћен текст).

Градску управу за здравствену и социјалну заштиту представља и заступа начелник Градске управе. Задатак начелника је да обезбеди законито, ефикасно, стручно и функционално обављање послова из делокруга Градске управе, да организује, обједињава и усмерава рад Градске управе, односно запослених лица, да даје упутства и смернице за рад основних и унутрашњих организационих јединица у погледу начина извршавања послова и задатака, да доноси и потписује акта Градске управе у складу са законом, Статутом града, Одлуком о градским управама града Крагујевца и другим актима, да потписује акта Градске управе која се упућују надлежним органима Града, да поставља и разрешава руководиоце основних и унутрашњих организациних јединица, у складу са одредбама Правилника, да одлучује о правима, обавезама и одговорностима из рада и по основу рада запослених и постављених лица у Градској управи о којима не одлучује други надлежни орган, да се стара о обезбеђивању материјалних и других услова за ефикасан рад Градске управе, да одлучује о прибављању и отуђењу опреме и потрошног материјала Градске управе, за коју није утврђена надлежност другог органа, да закључује уговоре на које је овлашћен законом или  актима органа Града, да врши и друге послове у складу са законом, Статутом града, Одлуком о Градским управама града Крагујевца и одлукама органа града: Скупштине града, Градског већа и Градоначелника.

Начелник Градске управе за здравствену и социјалну заштиту, је:

Никола Рибарић, дипломирани правник,    
Трг слободе бр.3 трећи спрат зграде Управе Града
канцеларија бр.302
тел: 034/306-153
факс: 034/335-379
e-mail: ribaricn@yahoo.com

Помоћник Начелник Градске управе за здравствену и социјалну заштиту, је:

Тамара Јовановић, дипломирани економиста    
Трг слободе бр.3 трећи спрат зграде Управе Града
канцеларија бр.302
тел: 034/306-153
факс: 034/335-379
e-mail: tjovanovic@kg.org.rs

Руководиоци основних и унутрашњих организационих јединица представљају унутрашњу организациону јединицу, обезбеђују законито, ефикасно и стручно обављање послова из надлежности унутрашње организационе јединице, организују, обједињавају и усмеравају рад у оквиру организационе јединице којом руководе, одговарају за благовремено, законито и правилно обављање послова из делокруга унутрашње организационе јединице којом руководе, дају упутства и смернице за рад организационих јединица у погледу начина извршавања послова и задатака, распоређују послове на непосредне извршиоце, пружају потребну стручну помоћ извршиоцима, потписују акта унутрашње организационе јединице која се упућују другим субјектима, доносе и потписују акта унутрашње организационе јединице по овлашћењу Начелника, обављају најсложеније послове из делокруга унутрашње организационе јединице, обављају и друге послове по налогу Наелника.

Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Градској управи за здравствену и социјалну заштиту број 110-11/15-XVII од 21. априла 2015. године и 19. октобра 2015. године, образоване су основне и унутрашње организационе јединице у складу са начелима:

 • да се истоврсни или сродни и међусобно повезани послови групишу у одговарајуће организационе целине,
 • благовремено одлучивање о правима, обавезама и на закону заснованим интересима грађана, правних лица и других субјеката,
 • стручно, рационално и економично обављање послова,
 • ефикасно руковођење организационим целинама и стални надзор над извршавањем послова,
 • примена савремених метода и средстава рада.

Основне и унутрашње организационе јединице образују се према пословима који захтевају непосредну повезаност и организациону посебност.

У Градској управи за здравствену и социјалну заштиту су образоване следеће основне и унутрашње организационе јединице:

 • Одељење за друштвену бригу о деци
 • Служба за финансијске и рачуноводствене послове
 • Одељење за здравствену заштиту
 • Група за послове заштите права пацијената
 • Одељење за социјалну заштиту
 • Служба за послове у области борачко-инвалидске заштите
 • Група за послове заштите избеглих, прогнаних и расељених лица
 • Служба за финансијске послове

У Одељењу за друштвену бригу о деци обављају се послови:

 • остваривања права на накнаду зараде за време породиљског одсуства, одсства са рада ради неге детета и одсуства са рада ради посебне неге детета;
 • остваривања права на родитељски додатак;
 • остваривања права на дечји додатак;
 • остваривања права на накнаду трошкова боравка у предшколској установи за децу сметњама у развоју;
 • припреме аката у области друштвене бриге о деци у циљу подршке породици са децом;
 • и други послови у складу са законом и одлукама органа Града.

Радом Одељења за друштвену бригу о деци руководи начелник:
Весна Димитријевић, дипломирани правник
Ул. Саве Ковачевића бр. 30
Тел. 335-569; 335-953
E-mail: vesnadimitrijevic@kg.org.rs

Радом Службе за финансијско рачуноводствене послове у области друштвене бриге о деци руководи шеф службе:
Шеф службе Љиљана Лучић, дипломирани економиста
Ул. Саве Ковачевића бр. 30
Тел. 335-569; 335-953
E-mail: decijakg@kg.org.rs

У Одељењу за здравствену заштиту се обављају послови:

 • планирања активности за унапређење здравствене заштите;
 • вршења оснивачких права над установама примарне здравствене заштите;
 • обезбеђивања рада мртвозорника;
 • подршке у омасовљавању добровољног давалаштва крви;
 • праћења и предлагања програма превенције, развоја здравих стилова живота и унапређења здравствене заштите;
 • сарадње са институцијама, хуманитарним, стручним организацијама, савезима, удружењима и приватним сектором у циљу  развоја здравствене заштите;
 • обезбеђивања заштите права пацијената;
 • и други послови у складу са законом и одлукама органа Града.

Радом Одељења за здравствену заштиту руководи начелник:
Марија Ђорђевић, дипломирани правник
Ул. Трг слободе бр. 3 трећи спрат зграде Управе Града
канцеларија бр.327
Тел. 306-179
E-mail: djmarija@kg.org.rs

Послове у области заштите права пацијената организује
Саветник за заштиту права пацијената:
Весна Стевановић, дипломирани правник
Ул. Николе Пашића бр.6 трећи спрат
Канцеларија бр.408
Тел. 617-0-417
E-mail: savetnikpacijenatakg@kg.org.rs

У Одељењу за социјалну заштиту обављају се послови:

 • планирања активности и доношење програма за унапређење социјалне заштите;
 • утврђивања критеријума и мерила за остваривање права корисника и учешћа корисника и њихових сродника обавезних на издржавање у трошковима услуга социјалне заштите;
 • признавања права појединим категоријама корисника по одлукама органа Града;
 • остваривања права на повластице у јавном градском и приградском превозу за одређене категорије корисника;
 • сарадње, координирања и подстицаја рада организација и удружења особа са инвалидитетом;
 • праћења стања и потреба социјално угрожених лица, лица која су суштински у неједнаком положају са осталим грађанима и предлагање мера у циљу њихове заштите;
 • вођења управног поступка и признавање права у области борачко-инвалидске заштите, заштите цивилних инвалида рата, заштите чланова породица чији се храниоци налазе на одслужењу војног рока;
 • организовања рада Првостепене лекарске комисије за преглед војних инвалида у складу са законом;
 • вођења матичне евиденције корисника права у области борачко-инвалидске заштите;
 • исплате примања корисницима борачко-инвалидске заштите и породицама чији се храниоци налазе на одслужењу војног рока;
 • спровођења административне забране на новчана примања корисника борачко-инвалидске заштите;
 • заштите избеглих, прогнаних и расељених лица;
 • остваривања сарадње и координације у раду са Комесаријатом за избеглице РС и осталим установама у вези са прихватом, смештајем и збрињавањем избеглих, прогнаних и расељених лица;
 • прихвата, складиштења и дистрибуције робе и помоћи;
 • обезбеђења функционисања колективног центра на подручју Града;
 • праћења реализације програма и пројеката којима се унапређује положај и врши интеграција избеглих, прогнаних и расељених лица;
 • и други послови у складу са законом и одлукама органа Града.

Радом Одељења за социјалну заштиту руководи начелник:
Лела Петровић, дипломирани правник
Ул. Трг слободе бр. 3 трећи спрат зграде Управе Града
канцеларија бр.327
Тел. 306-179
E-mail: lela.petrovic81@gmail.com

Послове у области борачко-инвалидске заштите организује шеф Службе:
Марија Величковић, дипломирани правник
Ул. Трг слободе бр. 3 трећи спрат зграде Управе Града
Канцеларија бр.308
Тел. 306-160
E-mail: mvelickovic@kg.org.rs     

Послове у области заштите избеглих, прогнаних и расељених
лица координира Повереник: Драгана Пешић
Ул. Лазе Маринковића бр. 60
Тел. 352-958
E-mail: kgpoverenik@open.telekom.rs

У Служби за финансијске послове обављају се послови:

 • израде финансијског плана Градске управе, као директног корисника буџета;
 • праћења извршења буџета у складу са одобреним апропријацијама за Градску управу;
 • праћења и спровођења процедура трезора у делу извршења буџета;
 • спровођење прописаних процедура за извршење плаћања буџетским средствима и друге послове у складу са законом;
 • субвенције предузећима односно другим облицима организовања над чијим радом врши надзор;
 • одобравање, овера и припрема Захтева за плаћање и других захтева у складу са Упутством о начину и поступку обављања платног промета у оквиру КРТ-а (у даљем тексту: Упутство);
 • контроле финансијских трансакција и пословних догађаја, као послове усаглашавања потраживања и обавезе у току године и на дан састављања годишњег финансијског извештаја;
 • послове контирања улазних књиговодствених докумената;
 • обједињавање података и припрему за израду решења о коришћењу буџетских средстава (плаћање доспелих обавеза и субвенција);
 • финансијске послове везане за функционисање месне самоуправе,
 • вођење пословних књига и усклађивање са главном књигом трезора;
 • израду помоћних евиденција као и хронолошку евиденцију поднетих захтева за плаћање и других захтева у складу са Упутством;
 • буџетско извештавање односно израда месечни, тромесечних и годишњих извештаја о финансијком пословању Градске управе, у складу са законом,
 • евиденције и наплате прихода од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у државној својини које користи јединице локалне самоуправе и индиректни корисници буџета,
 • плаћања са аспекта уговорених обавеза и наменског трошења планираних расхода и издатака, усаглашавање потраживања и обавеза, попис имовине и обавеза у Законом предвиђеном року,
 • консолидације извештаја и састављања консолидованог годишњег извештаја,
 • друге послове у складу са прописима о буџетском систему.

Послове у области финансија организује шеф Службе:
Јасмина Миловановић, дипломирани економиста
Ул. Трг слободе бр. 3 трећи спрат зграде Управе Града
канцеларија бр.301
Тел. 306-152
E-mail: mstamatovic@kg.org.rs

Права и услуге у области социјалне заштите имају за циљ унапређење положаја социјално осетљивих категорија грађана. Реализација права и услуга врши се у Центру за социјални рад ''Солидарност'' и Центру за развој услуга социјалне заштите ''Кнегиња Љубица'', у складу са  Законом о социјалној заштити (''Службени гласник РС'' број 24/11) и Одлуком о социјалној заштити града Крагујевца (''Службени лист града Крагујевца'' број 16/11).

Права:

 • Право на једнократну помоћ - у натури, новчаном износу или новчаној накнади за добровољно радно ангажовање;
 • Право на опрему корисника за смештај у установу или другу породицу;
 • Право на путне трошкове и исхрану пролазника;
 • Право на накнаду трошкова сахране;
 • Право на бесплатан оброк;

Услуге:

 • Саветовалиште за брак и породицу;
 • Социјално становање у заштићеним условима;
 • Становање уз подршку за младе који се осамостаљују.

Поступак за остваривање права и реализацију услуга из области социјалне заштите покреће се на захтев корисника, односно законског заступника, стараоца и по службеној дужности. Поступак за остваривање права и коришћење услуга спроводи Центар за социјални рад, по одредбама Закона о општем управном поступку (''Службени лист СРЈ'' број 33/97 и 31/01 и ''Службени гласник РС'' број 30/10) и одредбама Закона о социјалној заштити (''Службени гласник РС'' број 24/11).

За пружање услуга надлежан је Центар за развој услуга социјалне заштите ''Кнегиња Љубица'' Крагујевац са седиштем у ул. Краља Александра Првог Карађорђевића бр.103. У оквиру своје делатности Центар ''Кнегиња Љубица'' пружа следеће услуге социјалне заштите:

 • дневни боравак за децу и младе са сметњама у развоју
 • дневни боравак за децу са ризиком у понашању
 • дневни боравак за децу са проблемима у понашању
 • предах смештај за децу и младе са сметњама у развоју
 • дневни боравак за одрасла и стара лица
 • дневни боравак за одрасла лица са сметњама у развоју
 • прихватилиште за децу и младе
 • прихватилиште за одрасла и стара лица
 • прихватилиште за жртве породичног насиља
 • помоћ и нега у кући за одрасла и стара лица
 • услуге Центра за младе
 • услуге Клуба младих особа са инвалидитетом
 • друге услуге социјалне заштите из надлежности локалне самоуправе.

Област друштвене бриге о деци обухвата послове поверене од Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Владе Републике Србије уз примену закона, правилника, уредби и инструкција које се односе на финансијску подршку породици са децом, као и изворне послове локалне самоуправе на основу одлука Скупштине града Крагујевца.

Законом о финансијској подршци породици са децом (''Службени гласник РС'' бр. 16/2002, 115/2005 и 107/2009) прописана су следећа права која се финансирају из буџета Републике Србије, а  о чијем се обезбеђивању стара Град:

 • накнада зараде за време породиљског одсуства, одсуства са рада ради неге детета и одсуства са рада ради посебне неге детета;
 • родитељски додатак;
 • дечији додатак;
 • накнада трошкова боравка у предшколској установи за децу без родитељског старања;
 • накнада трошкова боравка у предшколској установи за децу са сметњама у развоју.

Одлуком о финансијској подршци породици породици са децом (''Службени лист града Крагујевца број 24/2013 и 19/2014) прописана су следећа права:

 • право на родитељски додатак за прво дете
 • право на родитељски додатак мајци која роди близанце, тројке и четворке
 • право на родитељски додатак незапосленим породиљама

Одлуком о финансирању целодневног боравка трећег детета (''Службени лист града Крагујевца'' број 4/2005, 11/2006 и 19/14) прописано је право на финансирање целодневног боравка трећег детета у  предшколској установи.

Наведена права остварују се по прописима о општем управном поступку на основу поднетог захтева и прописане документације. Предаја захтева врши се у Одељењу за друштвену бригу о деци, у улици Саве Ковачевића број 30. Сви поднесци су ослобођени плаћања таксе по члану 19. тачка 6. Закона о републичким административним таксама (''Службени гласник РС" број 43/2003, 51/05-испр. 61/05, 101/05-др.акон, 5/09, 54/09, 50/11, 70/11-усклађени дин.изн. 55/12- усклађени дин.изн. и 93/12). Рок за решавање по поднетим захтевима је од 30 до 60 дана у складу са чланом 208. Закона о општем управном поступку (''Службени лист СРЈ'' број 33/97 и 31/01 и ''Службени гласник РС'' број 30/10). Информације о условима, начину, поступку остваривања права и исплати средстава могу се добити у Одељењу за друштвену бригу о деци или на телефон 335-953 и 335-569 радним данима  од 7.30 до 15.30 часова.

У области здравствене заштите остварују се права на рефундацију средстава утврђена Одлуком о правима добровољних давалаца крви у области примарне здравствене заштите (''Службени лист града Крагујевац'' број 2/07, 18/07 и 6/13). Добровољни даваоци крви, који су дали крв 20 и више пута, остварују право на рефундацију средстава за здравствене услуге пружене у установама примарне здравствене заштите и то у: Дому здравља Крагујевац, Апотеци Крагујевац, Заводу за стоматологију Крагујевац, Заводу за хитну медицинску помоћ Крагујевац и Заводу за здравствену заштиту радника Крагујевац и апотекама које су у систему здравственог осигурања.

У оквиру ове области обављају се административно-технички и стручни послови у вези са обезбеђивањем услова за рад доктора медицине за стручно утврђивање времена и узрока смрти за лица умрла на територији града Крагујевца ван здравствене установе и води се Протокол умрлих где се евидентирају сва лица умрла на територији Града ван здравствених установа. Такође се медицински обрађују захтеви поднети преко Центра за социјални рад ''Солидарност'' Крагујевац за доделу помоћи за лекове и лечење за лица у стању социјалне потребе.

Област заштите права пацијената уређује начин остваривања и начин заштите права пацијената приликом коришћења здравствене заштите у складу са Законом о правима пацијената (''Службени гласник РС'' број 45/13), као и друга питања у вези са правима и дужностима пацијената. Саветник за заштиту права пацијената поступа по усмено или писмено поднетом приговору пацијента или његовог законског заступника, даје савете и пружа потребне информације о правима пацијената у складу са законом.
    
Област заштите права избеглих, прогнаних и расељених лица обухвата послове поверене од Комесаријата за избеглице Републике Србије у циљу спровођења програме интеграције и побољшања услова живота  избеглих и интерно расељених лица у области социјалне заштите, становања, запошљавања. У Служби за заштиту избеглих, прогнаних и расељених лица води се поступак за признавање/укидање својства избеглог-прогнаног лица, накнаду погребних трошкова сахране за избегла-прогнана лица, регистрацију и издавање легитимације расељеног лица. Служба реализује све врсте помоћи коју прослеђује Комесаријат, донатори или Град.

Начелник Градске управе за здравствену и социјалну заштиту

Nikola Ribarić

Никола Рибарић

Никола Рибарић
Рођен у Крагујевцу                                                                                  
22. фебруар 1983. године                                                                        

Образовање:
Правни факултет Универзитета у Крагујевцу
Мастер правник
VII степен стручне спреме

Радно искуство:
Градска управа града Крагујевца
Од 2008. године и даље

На пословима:
Извршилац за припрему седница Градског већа
Извршилац за стручне послове у области социјалне заштите
2014. године - Секретар Секретаријата за здравство, социјалну политику и друштвену бригу о деци
2015. године изабран на конкурсу за начелника Градске управе за здравствену и социјалну заштиту

Постигнућа:
2003. године: изабран за председника студентске организације Европско удружење студената права-ЕЛСА Крагујевац
2004. године: изабран за подпредседника за финансије студентске организације Европско удружење студената права-ЕЛСА Крагујевац
2014. године: овлашћени тренер Агенције за борбу против корупције “Етика и интегритет у јавном сектору“
Отац једне ћерке

КОНТАКТ:
Трг слободе бр.3 трећи спрат зграде Управе Града
канцеларија бр.302
тел: 034/306-153
факс: 034/335-379
e-mail: ribaricn@yahoo.com