Контактирајте нас за више информација
X

Jezero_na_Bubnju_Autor_Zoran_Petrovi_6.jpg
 
Напредна претрага Напредна претрага
Географски информациони систем

Презентација финансирана од стране Америчке агенције за међународни развој

Асоцијација градова Весници мира

Салон антиратне карикатуреУдружење крагујевчана

Лого

Комунална полиција града Крагујевца

Комунална полиција

Адреса: Бранка Радичевића 11, 3400 Крагујевац (трећи спрат)

Радно време: са странкама од 7,30 до 15,30 сати радним данима.

Дежурни телефон: 034/ 506 117

Телефон за пријаве дежурној патроли: 060 234 0 115 - (поподне, ноћу и у дане викенда).

e-mail: komunalnapolicija@kg.org.rs


Комунална полиција је унутрашња организациона јединица Градске управе за комуналне и инспекцијске послове, Сектора за инспекцијске послове и Комуналну полицију, образована као Одељење. У саставу комуналне полиције образоване су две подручне организационе јединице и то:  Подручна организациона јединица ''Север'' и Подручна организациона јединица ''Југ''.

Руководиоци:
Ана Соколовић, начелник Одељења комуналне полиције, тел. 034/506 141
Саша Миленковић, шеф Подручне организационе јединице ''Север'',
тел. 034 506 117

Милена Марјановић-Кончар, шеф Подручне организационе јединице ''Југ''
тел. 034 506 117.

У Одељењу Комуналне полиције обављају се послови прописани Законом о комуналној полицији, којима се обезбеђује: одржавање комуналног реда у граду у областима: снабдевања водом, одвођења отпадних и атмосферских вода, јавне чистоће, превоза и депоновања комуналног и другог отпада, контроле радног времена субјеката надзора, заштите и одржавања реда у коришћењу земљишта, простора и комуналних објеката, пијаца, гробаља, зелених и других јавних површина, јавне расвете, стамбених и других објеката, заштите културних добара и других јавних објеката, заштите локалних путева и улица, саобраћајних ознака и сигнализације, паркирања, контроле превоза путника у градском и приградском саобраћају, контроле ауто-такси превоза, постављања привремених пословних објеката, заштите ваздуха и заштите од буке у животној средини, заштите из надлежности града када те мере не могу правовремено да предузму други надлежни органи града и друге организације и учествовање у вршењу спасилачких функција и пружање помоћи другим органима, правним и физичким лицима на отклањању последица изазваних елементарним непогодама, обезбеђивања несметаног живота у граду, очувања градских добара, односно одржавање градског реда и пружања помоћи надлежним органима Града, као и предузећима, организацијама и установама кад по њиховој оцени постоје претпоставке да спровођење њихове извршне одлуке неће бити могуће без асистенције комуналних полицајаца или употребе средстава принуде,  

У обављању послова комуналне полиције, комунални полицајац има следећа овлашћења: упозорење, усмено наређење, провера идентитета, довођење, преглед лица и предмета, привремено одузимање предмета, видео надзор, употреба средстава принуде, и то физичке снаге, службене палице и средстава за везивање.

Поред наведених овлашћења, комунални полицајац може, када је за то овлашћен законом, другим прописом и општим актом града, издати прекршајни налог, поднети пријаву надлежном органу за учињено кривично дело, поднети захтев за вођење прекршајног поступка и обавестити други надлежни орган да предузме мере из своје надлежности.

Закон о КОМУНАЛНОЈ ПОЛИЦИЈИ можете преузети ОВДЕ