Контактирајте нас за више информација
X

Spomenik_Vojvodi_Putniku_11.jpg
 
Напредна претрага Напредна претрага
Географски информациони систем

Презентација финансирана од стране Америчке агенције за међународни развој

Асоцијација градова Весници мира

Салон антиратне карикатуреУдружење крагујевчана

Лого

Конкурси, стипендије, позиви

СТАЛНО ОТВОРЕНИ КОНКУРС за пријаву предлога пројеката удружења у области заштите животне средине и одрживог развоја у циљу доделе средстава из буџета града Крагујевца за 2017. годину

Напомена: Овај Оглас објављен је дана 03.03.2017. године

Градско веће, у складу са Одлуком бр. 501 – 47/17 – V Од 28. фебруара 2017.године објављује

СТАЛНО ОТВОРЕНИ КОНКУРС
за пријаву предлога пројеката удружења у области заштите животне средине и одрживог развоја
у циљу доделе средстава из буџета града Крагујевца за 2017. годину


1. Објављује се конкурс за пријаву предлога пројеката удружења у области заштите животне средине и одрживог развоја на територији града Крагујевца, у циљу избора удружења којима ће бити додељена средства за њихову реализацију током 2017.године из буџета града Крагујевца.
2. Предлоге пројеката могу пријављивати удружења у области заштите животне средине и одрживог развоја, која имају по правилу седиште на територији града Крагујевца и испуњавају следеће опште услове:
1. регистровано у складу са законом;
2. искључиво послује на недобитној основи, ако законом није друкчије одређено;
3. да статутом своје циљеве остварује у области заштите животне средине и одрживог развоја;
4. да је директно одговоран за припрему и извођење пројеката;
5. да је са успехом реализовао претходно одобрене пројекте;
6. да је оправдао средства додељена из буџета Града за претходну буџетску годину по било ком основу.

3. Учесник конкурса је у обавези да поред прописаних образаца достави следећу документацију:

 • решење о упису у Регистар у Агенцији за привредне регистре (АПР);
 • копију статута;
 • копију извештаја о реализованим активностима у претходној буџетској години;
 • радну биографију ангажованог особља;
 • доказ о чланству у Савезу удружења на нивоу Републике, уколико није утврђено статутом;
 • пропратно писмо

Сву наведену документацију је неопходно доставити и у електронском облику.

4. Учесник конкурса је у обавези да се придржава правила конкурса и смерница за формулисање предлога пројеката које су саставни део конкурса.

5. Конкурс је отворен током 2017.године до утрошка средстава опредељених за наведену намену.

6. Удружења у области заштите животне средине и одрживог развоја могу да подносе пројекте индивидуално или удружено са другим удружењима, ако Правилником није другачије утврђено.

7. Конкурсна документација се не враћа.

8. Максималан износ средстава који се може одобрити по једном пројекту је 100.000 динара.

9. Поступак конкурса и процену пројеката у области заштите животне средине и одрживог развоја спроводи Комисија, коју образује Градско веће на предлог Градске управе за просторно планирање, урбанизам, изградњу и заштиту животне средине.

10. Комисија има право и могућност да за предлоге пројеката код којих постоји потреба за додатним информацијама или интервенцијама тражи додатно објашњење (интервенцију) од предлагача, односно носиоца пројекта.
Комисија може подносиоцу предлога пројекта сугерисати да изврши одређене модификације предлога пројеката, у односу на планирани буџет и садржину пројекта.

11. Комисија је у обавези да у најкраћем року предложи пројекте који се могу финансирати/суфинансирати по конкурсу и доставља Градском већу предлог акта о одобравању средстава из буџета града за финансирање/суфинансирање пројеката.

12. О одобрењу пројекта обавештавају се подносиоци предлога пројеката у року од 15 дана од дана доношења одлуке Градског већа и објављивања на интернет сајту града Крагујевца.

13. Коначна листа одобрених пројеката удружења у области заштите животне средине и одрживог развоја објављује се на сајту Града.

СТАЛНИ КОНКУРС за доделу средстава из буџета града Крагујевца у 2017. години за финансирање и суфинансирање програма пројеката удружења који су од јавног интереса за град Крагујевац

ЈАВНИ КОНКУРС за доделу средстава из буџета града Крагујевца у 2018. години за финансирање и суфинансирање програма пројеката удружења који су од јавног интереса за град Крагујевац

СТАЛНО ОТВОРЕНИ КОНКУРС за пријаву предлога пројеката удружења организација у области социјалне и здравствене заштите на територији града Крагујевца за 2017. годину

ЈАВНИ КОНКУРС за начелника Градске управе за имовину

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Град Крагујевац
ГРАДСКО ВЕЋЕ

Градско веће, на основу члана 95. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе (“Службени гласник Републике Србије“ број 21/16), члана 12. став 2. Уредбе  о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе (“Службени гласник Републике Србије“ број 95/16), члана 27. Одлуке о Градском већу (“Службени лист града Крагујевца“, број 25/15-пречишћен текст) у вези са чланом 56. став 1. и чланом 66. став 7. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник Републике Србије“ број 129/07, 83/14-др.закон и 101/16-др.закон)  и Одлуке о расписивању конкурса за начелника Градске управе за имовину, број 111-1/17-V од 2.фебруара 2017.године, расписује

ЈАВНИ КОНКУРС
за начелника Градске управе за имовину

I

Расписује се јавни конкурс (у даљем тексту: конкурс) за постављење начелника Градске управе за имовину.

II

За место службеника на положају-начелика Управе, може да конкурише лице које испуњава:

а) Опште услове и то:

 • да је држављанин Републике Србије,
 • да је пунолетно;
 • да има општу здравствену способност;
 • да није кривично осуђиван.

б) Посебне услове и то :

 • стечено високо образовање из научне области правне науке на основним академским студијама у обиму најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; најмање пет година радног искуства у струци; положен државни стручни испит;
 • да поседује стручну оспособљеност и знања неопходна за обављање послова на положају за који се расписује конкурс, и то: познавање Закона који регулишу област имовине, Закона о општем управном поступку, Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе, прописа из области буџетског система Републике Србије;
 • као и вештине комуникације, организационе способности и вештине руковођења.

    III

Уз пријаву на конкурс, која мора бити потписана својеручно, као доказ испуњености општих услова из поглавља II овог конкурса, кандидати подносе следећу документацију:

 1. Извод из матичне књиге рођених,
 2. Уверење о држављанству,
 3. Оригинал или оверену фотокопију дипломе о завршеном факултету,
 4. Доказ о радном искуству (потврде, решења, уговори и друга акта из којих се види на којим пословима и са којом стручном спремом је стечено радно искуство)
 5. Оверену фотокопију потврде о положеном стручном испиту за рад у органима државне управе или положеном правосудном испиту,
 6. Уверење да лице није осуђивано за кривична дела,
 7. Уверење о општој здравственој способности и
 8. Лична и радна биографија.

НАПОМЕНА: фотокопије се могу оверити у Градској управи, суду или код јавног бележника.                
Испуњеност посебних услова из поглавља II овог конкурса, утврђиваће у усменом  разговору Конкурсна комисија и стручна лица која ће се ангажовати за потребе Комисије.
О времену и месту одржавања усмене провере сваки кандидат ће бити обавештен писаним позивом.

IV

Рок за пријављивање на конкурс је 15 (петнаест) дана од дана јавног оглашавања у средствима јавног информисања.
Пријаве у којима је потребно навести број телефона и електронску адресу (уколико постоји) са комплетном документацијом, слати у затвореној коверти Градском већу, са назнакама:

“За Конкурсну комисију за избор кандидата за начелника Градске управе за имовину“

Пријава на јавни конкурс за начелника Градске управе за имовину,
Трг Слободе број 3, 34000 Крагујевац

''НЕ ОТВАРАЈ''

Пријаве на конкурс се могу доставити:

 • путем поште или
 • лично у Пријемну канцеларију - улазни хол у згради управе Града, Трг Слободе број 3, Крагујевац.

V

Комисија ће по окончаном изборном поступку у року од 15 дана, сачинити листу кандидата за избор и исту доставити Градском већу на одлучивање.

VI

Начелника Градске управе из поглавља I овог конкурса поставиће Градско веће, на период од 5 (пет) година.

VII

За додатна обавештења о конкурсу задужен је Александар Милошевић, члан Конкурсне комисије, број телефона 034 306142.

 

КОНКУРС за финансирање ОМЛАДИНСКИХ ВОЛОНТЕРСКИХ ПРОЈЕКАТА У ЦИЉУ ПОДСТИЦАЊА АКТИВИЗМА И ВОЛОНТИРАЊА МЛАДИХ

ОГЛАС ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ДАВАЊА У ЗАКУП ПОСЛОВНИХ ПРОСТОРИЈА И ДАВАЊА НА КОРИШЋЕЊЕ ПОСЛОВНИХ ПРОСТОРИЈА ПО БЕНИФИЦИРАНОЈ ЗАКУПНИНИ

ОГЛАС за заснивање радног односа на одређено време ради замене привремено одсутног запосленог, до његовог повратка, у Градској управи за управљање пројектима, одрживи и равномерни развој

Напомена: овај Оглас објављен је у листу “Послови“ дана 23.11.2016. године

Република Србија
Град Крагујевац
Градска управа за управљање пројектима одрживи и равномерни развој
Број: 111-212 /2016-XI
Дана: 16.11.2016. године
Крагујевац

            
Начелник Градске управе за управљање пројектима, одрживи и равномерни развој, на основу члана 2.став 1. и члана 9. Закона о радним односима у државним органима (''Службени гласник Републике Србије'' бр: 48/91, 66/91, 44/98, 49/98, 34/01, 39/02, 49/05, 79/05, 81/05, 83/05 и 23/13), и члана 40.став 3. тачка 8. Одлуке о Градским управама Града Крагујевца (''Службени лист града Крагујевца'', број: 25/15-пречишћен текст и 44/15), у складу са Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Градској управи за управљање пројектима, одрживи и равномерни развој, дана 16. новембра 2016. године, расписује

ОГЛАС

за заснивање радног односа на одређено време ради замене привремено одсутног запосленог, до његовог повратка, у Градској управи за управљање пројектима, одрживи и равномерни развој у Одељењу за управљање пројектима, Служба за локални економски развој за радно место:
   
Извршилац за студијско-аналитичке послове у области израде и спровођења програма и пројеката локалног економског развоја    

извршилаца------------------------------------------------------------------1

Законом о радним односима у државним органима чланом 6. прописано је да се у радни однос у државни орган може примити лице које испуњава следеће услове:

 1. да је држављанин Републике Србије,
 2. да је пунолетно,
 3. да има општу здравствену способност,
 4. да има прописану стручну спрему,
 5. да није осуђивано за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело које га чине неподобним за обављање послова у државном органу
 6. да испуњава друге услове утврђене законом, другим прописима или актом о систематизацији радних места у органу.

Поред услова који су предвиђени чланом 6. Закона о радним односима у државним органима потребно је да кандидат испуњава и посебне услове, који су утврђени Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Градској управи за управљање пројектима, одрживи и равномерни развој, и то:

завршен правни, економски или филолошки факултет или други факултет друштвеног или природног смера, високо образовање стечено на студијама другог степена (240 ЕСПБ), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године, положен стручни испит за рад у органима државне управе и најмање 1 година радног искуства у струци.
               
Уз пријаву кандидати су дужни да поднесу следеће доказе о испуњености услова Огласа:

 • оверена фотокопија дипломе о стеченој стручној спреми,
 • извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена копија),
 • уверење о држављанству (оригинал и не старије од 6 месеци),
 • уверење о положеном државном стручном испиту,
 • уверење да се против  пријављеног кандидата не води истрага (Основни суд),
 • уверење да кандидат није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у државном органу (МУП РС, Полицијска управа Крагујевац),
 • оригинал лекарског уверења,
 • доказ о радном искуству у струци.

Неблаговремене, непотпуне или неразумљиве пријаве и пријаве уз које нису приложени сви тражени докази у оригиналу или овереној фотокопији биће одбачене.

Пријаве са доказима о испуњености услова достављају се у року од 8 дана од дана објављивања Огласа на адресу:

Град Крагујевац
Градска управа за управљање пројектима одрживи и равномерни развој
Трг слободе бр. 3
Крагујевац                                                                                        

НАЧЕЛНИК
Наташа Пешић Радосављевић

ОГЛАС за заснивање радног односа на неодређено време у Градској управи за послове Градоначелника и Градског већа, у Одељењу за послове градоначелника

Напомена: овај оглас је објављен у листу “Послови“ дана 12.10.2016. године

Република Србија
Град Крагујевац
Градска управа за послове Градоначелника и Градског већа
Број: 111-203/2016-XIX
Дана: 05.10.2016. године
Крагујевац       
            
Начелник Градске управе за послове Градоначелника и Градског већа, на основу члана 2. став 1. и члана 9. Закона о радним односима у државним органима (“Службени гласник Републике Србије“ број: 48/91, 66/91, 44/98, 49/98, 34/01, 39/02, 49/05, 79/05, 81/05, 83/05 и 23/13), и члана 40.став 3. тачка 8. Одлуке о Градским управама Града Крагујевца (“Службени лист града Крагујевца“, број: 25/15-пречишћен текст и 44/15), у складу са Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Градској управи за послове Градоначелника и Градског већа, дана 05.октобра 2016. године, расписује

ОГЛАС
за заснивање радног односа на неодређено време у Градској управи за послове Градоначелника и Градског већа, 
у Одељењу за послове градоначелника, за радна места: 
 
    


1. Радно место возача градоначелника
извршиоца--------------------------------------------------1

               
2. Радно место техничког секретара
извршиоца--------------------------------------------------1


Чланом 6. Закона о радним односима у државним органима, прописано је да се у радни однос у државном органу може примити лице које испуњава следеће услове:

 1. да је држављанин Републике Србије,
 2. да је пунолетно,
 3. да има општу здравствену способност,
 4. да има прописану стручну спрему,
 5. да није осуђивано за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело које га чине неподобним за обављање послова у државном органу
 6. да испуњава друге услове утврђене законом, другим прописима или актом о систематизацији радних места у органу.

Поред услова који су предвиђени чланом 6. Закона о радним односима у државним органим, потребно је да кандидат испуњава и посебне услове, који су утврђени Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Градској управи за послове Градоначелника и Градског већа, и то:

за радно место под бројем 1: завршена техничка, саобраћајна или друга средња школа природног смера, трећи степен стручне спреме, положен испит за возаче Б категорије са возачким искуством од најмање 3 године.

за радно место под бројем 2: завршена гимназија, економска или друга средња школа природног или друштвеног смера, четврти степен стручне спреме, најмање 6 месеци радног стажа у струци и положен државни стручни испит.

Уз пријаву кандидати су дужни да поднесу следеће доказе о испуњености услова Огласа:

 • оверена фотокопија дипломе о стеченој стручној спреми,
 • извод из матичне књиге рођених,
 • уверење о положеном државном стручном испиту (за радно место техничког секретара)
 • уверење о држављанству,
 • уверење да се против пријављеног кандидата не води истрага (Основни суд),
 • уверење да кандидат није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у државном органу (МУП РС, Полицијска управа),
 • оригинал лекарског уверења,
 • доказ о радном искуству у струци,
 • оверена фотокопија возачке дозволе (за радно место возача).

Неблаговремене, непотпуне или неразумљиве пријаве и пријаве уз које нису приложени сви тражени докази у оригиналу или овереној фотокопији биће одбачене.

Пријаве са доказима о испуњености услова достављају се у року од 8 дана од дана објављивања Огласа на адресу:
            
Град Крагујевац
Градска управа за послове
Градоначелника и Градског већа
Трг Слободе бр. 3
Крагујевац        
                                                                            


НАЧЕЛНИК
Јелена Бојовић

ОГЛАС за заснивање радног односа на одређено време због повећаног обима посла у трајању од 12 месеци у Градској управи за послове Градоначелника и Градског већа

Напомена: овај Оглас објављен је у листу ''Послови'' дана 28.09.2016. године

Република Србија
Град Крагујевац
Градска управа за послове Градоначелника и Градског већа
Број: 111-190/2016-XIX
Дана: 19.09.2016. године
Крагујевац       

Начелник Градске управе за послове Градоначелника и Градског већа, на основу члана 2.став 1. и члана 9. Закона о радним односима у државним органима (''Службени гласник Републике Србије'' бр: 48/91, 66/91, 44/98, 49/98, 34/01, 39/02, 49/05, 79/05, 81/05, 83/05 и 23/13), и члана 40.став 3. тачка 8. Одлуке о Градским управама Града Крагујевца (''Службени лист града Крагујевца'', број: 25/15- пречишћен текст и 44/15), у складу са Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Градској управи за послове Градоначелника и Градског већа, дана 19.09. 2016. године, расписује

ОГЛАС
за заснивање радног односа на одређено време због повећаног обима посла
у трајању од 12 месеци у Градској управи за послове Градоначелника и Градског већа
     

у Одељењу за ванредне ситуације и планирање одбране - Служба за цивилну заштиту,

за Радно место за планско-аналитичке и студијске послове у области заштите и спасавања од клизишта и ерозија .................................................1.извршлац.

Чланом 6. Закона о радним односима у државним органима, прописано је да се у радни однос у државном органу може примити лице које испуњава следеће услове:

 1. да је држављанин Републике Србије,
 2. да је пунолетно,
 3. да има општу здравствену способност,
 4. да има прописану стручну спрему,
 5. да није осуђивано за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело које га чине неподобним за обављање послова у државном органу
 6. да испуњава друге услове утврђене законом, другим прописима или актом о систематизацији радних места у органу.

Поред услова који су предвиђени чланом 6. Закона о радним односима у државним органим, потребно је да кандидат испуњава и посебне услове, који су утврђени Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Градској управи за послове Градоначелника и Градског већа, и то:стечено високо образовање из научне области друштвено-хуманистичких или техничко-технолошких наука, на основним академским студијама у обиму од најмање 240 бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским и специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године које су завршене према прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању, најмање 1 година радног стажа, положен државни стручни испит.

Уз пријаву кандидати су дужни да поднесу следеће доказе о испуњености услова Огласа:

 • оверена фотокопија дипломе о стеченој стручној спреми,
 • извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија),
 • уверење о држављанству (оригинал),
 • уверење о положено државном стручном испиту (оверена фотокопија),
 • уверење да се против пријављеног кандидата не води истрага (Основни суд),
 • уверење да кандидат није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у државном органу (МУП РС),
 • оригинал лекарског уверења,
 • доказ о радном стажу.

Неблаговремене, непотпуне или неразумљиве пријаве и пријаве уз које нису приложени сви тражени докази у оригиналу или овереној фотокопији биће одбачене.

Пријаве са доказима о испуњености услова достављају се у року од 8 дана од дана објављивања Огласа на адресу:

Град Крагујевац
Градска управа за послове Градоначелника и Градског већа
Трг Слободе бр. 3
Крагујевац                                                                          

НАЧЕЛНИК
Јелена Бојовић

ОГЛАС за заснивање радног односа на одређено време због повећаног обима посла у трајању од 24 месеца у Градској управи за инвестиције

Напомена: овај Оглас објављен је у листу “Послови“ дана 28.09.2016. године


Република Србија
Град Крагујевац
Градска управа за инвестиције
Број: 111-191/2016-X
Дана: 19.09.2016. године
Крагујевац 
     
Начелник Градске управе за инвестиције, на основу члана 2.став 1. и члана 9. Закона о радним односима у државним органима (''Службени гласник Републике Србије'' бр: 48/91, 66/91, 44/98, 49/98, 34/01, 39/02, 49/05, 79/05, 81/05, 83/05 и 23/13), и члана 40.став 3. тачка 8. Одлуке о Градским управама Града Крагујевца (''Службени лист града Крагујевца'', број: 25/15-пречишћен текст), у складу са Правилником о унутрашњем уређењу и  систематизацији радних места у Градској управи за инвестиције 19. септембра 2016. године, расписује

ОГЛАС
за заснивање радног односа на одређено време због повећаног обима посла
у трајању од 24 месеца у Градској управи за инвестиције


У Служби за изградњу путева и комуналне инфраструктуре

Извршилац за послове надзора реализације инвестиција

извршилаца-------------------------------------------------1

Законом о радним односима у државним органима чланом 6. прописано је да се у радни однос у државни орган може примити лице које испуњава следеће услове:

 1. да је држављанин Републике Србије,
 2. да је пунолетно,
 3. да има општу здравствену способност,
 4. да има прописану стручну спрему,
 5. да није осуђивано за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело које га чине неподобним за обављање послова у државном органу
 6. да испуњава друге услове утврђене законом, другим прописима или актом о систематизацији радних места у органу.

Поред услова који су предвиђени Законом о радним односима у државним органима чланом 6. потребно је да кандидат испуњава и посебне услове, који су утврђени Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Градској управи за инвестиције, и то: стечено високо образовање из техничко-технолошке научне области на основним академским студијама у обиму од 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године, положен испит за рад у органима државне управе, најмање 1 година радног искуства у струци.

Уз пријаву кандидати су дужни да поднесу следеће доказе о испуњености услова Огласа:

 • оверена фотокопија дипломе о стеченој стручној спреми,
 • извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена копија),
 • уверење о држављанству (оригинал),
 • уверење о положеном државном стручном испиту,
 • уверење да се против пријављеног кандидата не води истрага (Основни суд),
 • уверење да кандидат није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у државном органу (МУП РС, Полицијска управа Крагујевац),
 • оригинал лекарског уверења
 • доказ о радном искуству у струци

Неблаговремене, непотпуне или неразумљиве пријаве и пријаве уз које нису приложени сви тражени докази у оригиналу или овереној фотокопији биће одбачене.

Пријаве са доказима о испуњености услова достављају се у року од 8 дана од дана објављивања Огласа на адресу:

Град Крагујевац
Градска управа за инвестиције
Трг слободе бр. 3
Крагујевац                                                                                      

НАЧЕЛНИК
Предраг Пантић

ОГЛАС за заснивање радног односа на одређено време у својству правобранилачког приправника са високом стручном спремом у Секретаријату за послове Градског правобранилаштва

Напомена: Оглас је објављен у листу “Послови“ дана 21.09.2016. године

Република Србија
Град Крагујевац
Градско правобранилаштво града Крагујевца
Број: 111-183/2016-IV
Дана : 13.09.2016. године
Крагујевац      

Градски правобранилац, у својству руководиоца Секретаријата за послове Градског правобранилаштва, на основу члана 2. став 1. и члана 9. Закона о радним односима у државним органима (''Службени гласник Републике Србије'' број: 48/91, 66/91, 44/98, 49/98, 34/01, 39/02, 49/05, 79/05, 81/05, 83/05 и 23/13) и члана 16. Одлуке о Градском правобранилаштву града Крагујевца (''Службени лист града Крагујевца'', број: 38/14), у складу са Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Секретаријату за послове Градског правобранилаштва, дана 13.09.2016. године, расписује

ОГЛАС

за заснивање радног односа на одређено време у својству правобранилачког приправника са високом стручном спремом у Секретаријату за послове Градског правобранилаштва
 

извршилаца ................................................................................ 2

Чланом 6. Закона о радним односима у државним органима, прописано је да се у радни однос у државном органу може примити лице које испуњава следеће услове:

 1. да је држављанин Републике Србије,
 2. да је пунолетно,
 3. да има општу здравствену способност,
 4. да има прописану стручну спрему,
 5. да није осуђивано за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело које га чине неподобним за обављање послова у државном органу
 6. да испуњава друге услове утврђене законом, другим прописима или актом о систематизацији радних места у органу.

Поред услова који су предвиђени чланом 6. Закона о радним односима у државним органим, потребно је да кандидат испуњава и посебне услове, који су утврђени Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Секретаријату за послове Градског правобранилаштва, и то је да правобранилачки приправник може бити лице које је завршило правни факултет у трајању од најмање 4 године основних студија.

Уз пријаву кандидати су дужни да поднесу следеће доказе о испуњености услова Огласа:

 • оверена фотокопија дипломе о стеченој стручној спреми,
 • извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија),
 • уверење о држављанству (оригинал),
 • уверење да се против пријављеног кандидата не води истрага (Основни суд),
 • уверење да кандидат није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у државном органу (МУП РС, Полицијска управа Крагујевац),
 • оригинал лекарског уверења.

Неблаговремене, непотпуне или неразумљиве пријаве и пријаве уз које нису приложени сви тражени докази у оригиналу или овереној фотокопији биће одбачене.

Пријаве са доказима о испуњености услова достављају се у року од 8 дана од дана објављивања Огласа на адресу:

Град Крагујевац
Градско правобранилаштво града Крагујевца
Трг Слободе  бр 3.
Крагујевац

Градски правобранилац
Бранко Петронијевић 

ОГЛАС за заснивање радног односа на одређено време због повећаног обима посла у трајању до 24 месеца у Градској управи за ванпривредне делатности у Одељењу за спорт и омладину

Напомена: Оглас је објављен у листу “Послови“ дана 07.09.2016. године

Република Србија
Град Крагујевац
Градска управа за ванпривредне делатности
Број: 111- 173 /2016-XIII
Дана: 26.08.2016. године
Телефон: 034/306-161
Крагујевац
                    
Начелник Градске управе за ванпривредне делатности, на основу члана 2.став 1. и члана 9. Закона о радним односима у државним органима (''Службени гласник Републике Србије'' бр: 48/91, 66/91, 44/98, 49/98, 34/01, 39/02, 49/05, 79/05, 81/05, 83/05 и 23/13), и члана 40.став 3. тачка 8. Одлуке о Градским управама Града Крагујевца (''Службени лист града Крагујевца'', број: 25/15-пречишћен текст и 44/15), у складу са Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Градској управи за ванпривредне делатности, дана 25.08.2016. године, расписује:

ОГЛАС
за заснивање радног односа на одређено време
због повећаног обима посла у трајању до 24 месеца
у Градској управи за ванпривредне делатности у Одељењу за спорт и омладину,
за радно место:

Извршилац за економско-правне послове у области спорта......................1 извршилац

Законом о радним односима у државним органима чланом 6. прописано је да се у радни однос у државни орган може примити лице које испуњава следеће услове:

 1. да је држављанин Републике Србије,
 2. да је пунолетно,
 3. да има општу здравствену способност,
 4. да има прописану стручну спрему,
 5. да није осуђивано за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело које га чине неподобним за обављање послова у државном органу
 6. да испуњава друге услове утврђене законом, другим прописима или актом о систематизацији радних места у државном органу.

Поред услова који су предвиђени чланом 6. Закона о радним односима у државним органима, потребно је да кандидат испуњава и посебне услове, који су утврђени Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Градској управи за ванпривредне делатности, и то:
- стечено високо образовање из образовно-научног поља економских или правних наука на основним академским студијама првог степена у обиму од најмање 180 ЕСПБ (основне академске или основне струковне студије), односно на студијама у трајању од три године, односно више образовање које је завршено по прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању, најмање 1 година радног стажа у струци и положен испит за рад у органима државне управе.

Уз пријаву кандидати су дужни да поднесу следеће доказе о испуњености услова Огласа:

 • оверена фотокопија дипломе о стеченој стручној спреми,
 • извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија),
 • уверење о држављанству (оригинал и не старије од 6 месеци),
 • уверење о положеном стручном испиту за рад у органима државне управе (оверена фотокопија),
 • уверење да се против  пријављеног кандидата не води истрага (Основни суд),
 • уверење да кандидат није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у државном органу (МУП РС, Полицијска управа),
 • оригинал лекарског уверења,
 • доказ о радном искуству у струци.

Неблаговремене, непотпуне или неразумљиве пријаве и пријаве уз које нису приложени сви тражени докази у оригиналу или овереној фотокопији биће одбачене.

Пријаве са доказима о испуњености услова достављају се у року од 8 дана од дана објављивања Огласа на адресу:
            
Град Крагујевац
Градска управа за ванпривредне делатности
Трг слободе бр. 3
Крагујевац

НАЧЕЛНИК
Гордана Марковић

ОГЛАС за заснивање радног односа на одређено време због повећаног обима посла у трајању до 24 месеца у Градској управи за ванпривредне делатности

Напомена: Оглас је објављен у листу “Послови“ дана 07.09.2016. године

Република Србија
Град Крагујевац
Градска управа за ванпривредне делатности
Број: 111- 174 /2016-XIII
Дана: 26.08.2016. године
Телефон: 034/306-161
Крагујевац
                    
Начелник Градске управе за ванпривредне делатности, на основу члана 2.став 1. и члана 9. Закона о радним односима у државним органима (''Службени гласник Републике Србије'' бр: 48/91, 66/91, 44/98, 49/98, 34/01, 39/02, 49/05, 79/05, 81/05, 83/05 и 23/13), и члана 40.став 3. тачка 8. Одлуке о Градским управама Града Крагујевца (''Службени лист града Крагујевца'', број: 25/15-пречишћен текст и 44/15), у складу са Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Градској управи за ванпривредне делатности, дана 25.08.2016. године, расписује:

ОГЛАС
за заснивање радног односа на одређено време због повећаног обима посла
у трајању до 24 месеца у Градској управи за ванпривредне делатности 
   

у Одељењу за културу, информисање, сарадњу са удружењима и унапређење људских и мањинских права, за радно место:

Извршилац за стручно-аналитичке послове у области културе и информисања....................................................................................................1 извршилац
        
Законом о радним односима у државним органима чланом 6. прописано је да се у радни однос у државни орган може примити лице које испуњава следеће услове:

 1. да је држављанин Републике Србије,
 2. да је пунолетно,
 3. да има општу здравствену способност,
 4. да има прописану стручну спрему,
 5. да није осуђивано за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело које га чине неподобним за обављање послова у државном органу
 6. да испуњава друге услове утврђене законом, другим прописима или актом о систематизацији радних места у државном органу.

Поред услова који су предвиђени чланом 6. Закона о радним односима у државним органима, потребно је да кандидат испуњава и посебне услове, који су утврђени Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Градској управи за ванпривредне делатности, и то:

стечено високо образовање из образовно-научног поља друштвено хуманистичких наука на основним академским студијама првог и другог степена у обиму од најмање 240 ЕСПБ (мастер академске, мастер струковне, специјалистичке академске, специјалистичке струковне студије), односно на студијама у трајању од најмање четири године које су завршене по прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању, најмање 1 година радног стажа у струци и положен испит за рад у органима државне управе.
               
Уз пријаву кандидати су дужни да поднесу следеће доказе о испуњености услова Огласа:

 • оверена фотокопија дипломе о стеченој стручној спреми,
 • извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија),
 • уверење о држављанству (оригинал и не старије од 6 месеци),
 • уверење о положеном стручном испиту за рад у органима државне управе (оверена фотокопија),
 • уверење да се против пријављеног кандидата не води истрага (Основни суд),
 • уверење да кандидат није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у државном органу (МУП РС, Полицијска управа),
 • оригинал лекарског уверења,
 • доказ о радном искуству у струци.

Неблаговремене, непотпуне или неразумљиве пријаве и пријаве уз које нису приложени сви тражени докази у оригиналу или овереној фотокопији биће одбачене.

Пријаве са доказима о испуњености услова достављају се у року од 8 дана од дана објављивања Огласа на адресу:

Град Крагујевац
Градска управа за ванпривредне делатности
Трг слободе бр. 3
Крагујевац

НАЧЕЛНИК
Гордана Марковић

ОГЛАС за заснивање радног односа на одређено време због повећаног обима посла у трајању до 24 месеца у Градској управи за јавне набавке

Напомена: Оглас је објављен у листу “Послови“ дана 07.09.2016. године

Република Србија
Град Крагујевац
Градска управа за јавне набавке
Број: 111-  172  /2016-XII
Дана: 25.08.2016. године
Телефон: 034-306-161
Крагујевац       


Начелник Градске управе за јавне набавке, на основу члана 2. став 1. и члана 9. Закона о радним односима у државним органима (''Службени гласник Републике Србије'', бр: 48/91, 66/91, 44/98, 49/98, 34/01, 39/02, 49/05, 79/05, 81/05, 83/05 и 23/13), и члана 40. став 3. тачка 8. Одлуке о Градским управама Града Крагујевца (''Службени лист града Крагујевца'', број: 25/15- пречишћен текст 44/15), у складу са Правилником о унутрашњем уређењу и  систематизацији радних места у Градској управи за јавне набавке, дана 25.08.2016. године, расписује:

ОГЛАС
за заснивање радног односа на одређено време због повећаног обима посла
у трајању до 24 месеца у Градској управи за јавне набавке

у Одељењу за економске финансијске послове, послове планирања и контроле јавних набавки, на радном месту:   

Извршилац за економско-финансијске послове у поступцима јавних набавки директних буџетских корисника.....................................................................................................1 извршилац

Законом о радним односима у државним органима чланом 6. прописано је да се у радни однос у државни орган може примити лице које испуњава следеће услове:

 1. да је држављанин Републике Србије,
 2. да је пунолетно,
 3. да има општу здравствену способност,
 4. да има прописану стручну спрему,
 5. да није осуђивано за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело које га чине неподобним за обављање послова у државном органу
 6. да испуњава друге услове утврђене законом, другим прописима или актом о систематизацији радних места у органу.

Поред услова који су предвиђени Законом о радним односима у државним органима чланом 6. потребно је  да кандидат испуњава и посебне услове, који су утврђени Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Градској управи за јавне набавке, и то: стечено високо образовање на Економском факултету или из области друштвено хуманистичких наука на основним академским студијама првог и другог степена у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским и специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године које су завршене према прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању, најмање 1 година радног искуства.

Уз пријаву кандидати су дужни да поднесу следеће доказе о испуњености услова Огласа:

 • оверена фотокопија дипломе о стеченој стручној спреми,
 • извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија),
 • уверење о држављанству (оригинал, не старије од 6 месеци),
 • уверење да се против пријављеног кандидата не води истрага (Основни суд),
 • уверење да кандидат није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у државном органу (МУП РС, Полицијска управа),
 • оригинал лекарског уверења,
 • доказ о радном искуству.

Неблаговремене, непотпуне или неразумљиве пријаве и пријаве уз које нису приложени сви тражени докази у оригиналу или овереној фотокопији биће одбачене.

Пријаве са доказима о испуњености услова достављају се у року од 8 дана од дана објављивања Огласа на адресу:

Град Крагујевац
Градска управа за јавне набавке
Трг слободе бр. 3
Крагујевац

НАЧЕЛНИК
Данијела Дробњак

ОГЛАС за заснивање радног односа на одређено време због повећаног обима посла у трајању од 12 месеци у Градској управи за привреду, у Одељењу за правно-финансијске послове

Напомена: Оглас је објављен у листу “Послови“ дана 07.09.2016. године

Република Србија
Град Крагујевац
Градска управа за привреду
Број: 111- 175 /2016-IX
Дана: 29.08.2016. године
Крагујевац


Начелник Градске управе за привреду, на основу члана 2.став 1. и члана 9. Закона о радним односима у државним органима (''Службени гласник Републике Србије'' бр: 48/91, 66/91, 44/98, 49/98, 34/01, 39/02, 49/05, 79/05, 81/05, 83/05 и 23/13), и члана 40.став 3. тачка 8. Одлуке о Градским управама Града Крагујевца (''Службени лист града Крагујевца'', број: 25/15-пречишћен текст и 44/15), у складу са Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Градској управи за привреду, 29. августа 2016. године, расписује

ОГЛАС
за заснивање радног односа на одређено време због повећаног обима посла
у трајању од 12 месеци у Градској управи за привреду,
у Одељењу за правно-финансијске послове за радно место:

1. Извршилац за нормативно- правне и управне послове извршилаца------------------------------------------------------------------1

Законом о радним односима у државним органима чланом 6. прописано је да се у радни однос у државни орган може примити лице које испуњава следеће услове:

 1. да је држављанин Републике Србије,
 2. да је пунолетно,
 3. да има општу здравствену способност,
 4. да има прописану стручну спрему,
 5. да није осуђивано за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело које га чине неподобним за обављање послова у државном органу
 6. да испуњава друге услове утврђене законом, другим прописима или актом о систематизацији радних места у органу.

Поред услова који су предвиђени чланом 6. Закона о радним односима у државним органима, потребно је да кандидат испуњава и посебне услове, који су утврђени Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Градској управи за привреду, и то:

стечено високо образовање из правне научне области на основним академским студијама у обиму од 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен испит за рад у органима државне управе и најмање 1 година радног искуства у струци.

Уз пријаву кандидати су дужни да поднесу следеће доказе о испуњености услова Огласа:

 • оверена фотокопија дипломе о стеченој стручној спреми,
 • извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена копија),
 • уверење о држављанству (оригинал),
 • уверење о положеном државном стручном испиту,
 • уверење да се против пријављеног кандидата не води истрага (Основни суд,
 • уверење да кандидат није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у државном органу (МУП РС, Полицијска управа),
 • оригинал лекарског уверења
 • доказ о радном искуству у струци

Неблаговремене, непотпуне или неразумљиве пријаве и пријаве уз које нису приложени сви тражени докази у оригиналу или овереној фотокопији биће одбачене.

Пријаве са доказима о испуњености услова достављају се у року од 8 дана од дана објављивања Огласа на адресу:

Град Крагујевац
Градска управа за привреду
Трг слободе бр. 3
Крагујевац

НАЧЕЛНИК
Мирослав Пауновић

ОГЛАС за заснивање радног односа на одређено време због повећаног обима посла у трајању од 12 месеци у Градској управи за послове Градоначелника и Градског већа

Напомена: Оглас је објављен у листу “Послови“ дана 07.09.2016. године


Република Србија
Град Крагујевац
Градска управа за послове Градоначелника и Градског већа
Број: 111-177/2016-XIX
Дана : 31.08.2016. године
Крагујевац
             
Начелник Градске управе за послове Градоначелника и Градског већа, на основу члана 2.став 1. и члана 9. Закона о радним односима у државним органима (''Службени гласник Републике Србије'' бр: 48/91, 66/91, 44/98, 49/98, 34/01, 39/02, 49/05, 79/05, 81/05, 83/05 и 23/13), и члана 40.став 3. тачка 8. Одлуке о Градским управама Града Крагујевца (''Службени лист града Крагујевца'', број: 25/15- пречишћен текст и 44/15), у складу са Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Градској управи за послове Градоначелника и Градског већа, дана 31.08. 2016. године, расписује

ОГЛАС
за заснивање радног односа на одређено време због повећаног обима посла
у трајању од 12 месеци у Градској управи за послове Градоначелника и Градског већа

у Одељењу за ванредне ситуације и планирање одбране - Служба за цивилну заштиту,

за  Радно место за планско-аналитичке и студијске послове у области заштите и спасавања од клизишта и ерозија ........................................................ 1. извршлац.

Чланом 6. Закона о радним односима у државним органима, прописано је да се у радни однос у државном органу може примити лице које испуњава следеће услове:

 1. да је држављанин Републике Србије,
 2. да је пунолетно,
 3. да има општу здравствену способност,
 4. да има прописану стручну спрему,
 5. да није осуђивано за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело које га чине неподобним за обављање послова у државном органу
 6. да испуњава друге услове утврђене законом, другим прописима или актом о систематизацији радних места у органу.

Поред услова који су предвиђени чланом 6. Закона о радним односима у државним органим, потребно је да кандидат испуњава и посебне услове, који су утврђени  Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Градској управи за послове Градоначелника и Градског већа, и то: стечено високо образовање из научне области друштвено-хуманистичких или техничко-технолошких наука, на основним академским студијама у обиму од најмање 240 бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским и специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године које су завршене према прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању, најмање 1 година радног стажа, положен државни стручни испит.

Уз пријаву кандидати су дужни да поднесу следеће доказе о испуњености услова Огласа:

 • оверена фотокопија дипломе о стеченој стручној спреми,
 • извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија),
 • уверење о држављанству (оригинал),
 • уверење о положено државном стручном испиту (оверена фотокопија),
 • уверење да се против пријављеног кандидата не води истрага (Основни суд),
 • уверење да кандидат није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у државном органу (МУП РС),
 • оригинал лекарског уверења,
 • доказ о радном стажу.

Неблаговремене, непотпуне или неразумљиве пријаве и пријаве уз које нису приложени сви тражени докази у оригиналу или овереној фотокопији биће одбачене.

Пријаве са доказима о испуњености услова достављају се у року од 8 дана од дана објављивања Огласа на адресу:

Град Крагујевац
Градска управа за послове Градоначелника и Градског већа
Трг Слободе бр. 3
Крагујевац

НАЧЕЛНИК
Јелена Бојовић

ОГЛАС за заснивање радног односа на одређено време због повећаног обима посла у трајању до 12 месеци у Градској управи за опште и заједничке послове

Напомена: Оглас је објављен у листу “Послови“ дана 17.08.2016. године

Република Србија
Град Крагујевац
Градска управа за опште и заједничке послове
Број: 111- 153/2016-VII
Дана: 10.08.2016. године
Крагујевац       


Начелник Градске управе за опште и заједничке послове, на основу члана 2.став 1. и члана 9. Закона о радним односима у државним органима (“Службени гласник Републике Србије“ бр:48/91, 66/91, 44/98, 49/98, 34/01, 39/02, 49/05, 79/05, 81/05, 83/05 и 23/13), и члана 40.став 3. тачка 8. Одлуке о Градским управама Града Крагујевца (“Службени лист града Крагујевца“, број: 25/15-пречишћен текст и 44/15) у складу са Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Градској управи за опште и заједничке послове, дана 10. августа. 2016. године, расписује

ОГЛАС
за заснивање радног односа на одређено време због повећаног обима посла
у трајању до 12 месеци у Градској управи за опште и заједничке послове
:


-у Сектору за заједничке послове - Писарници, за радно место:
 
Извршилац за послове Писарнице ................................................................1 извршилац;

Извршилац за послове пријема поднесака и експедицију поште............1 извршилац.
     
Законом о радним односима у државним органима, чланом 6. прописано је да се у радни однос у државни орган може примити лице које испуњава следеће услове:

 1. да је држављанин Републике Србије,
 2. да је пунолетно,
 3. да има општу здравствену способност,
 4. да има прописану стручну спрему,
 5. да није осуђивано за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело које га чине неподобним за обављање послова у државном органу
 6. да испуњава друге услове утврђене законом, другим прописима или актом о систематизацији радних места у органу.

Поред услова који су предвиђени чланом 6. Закона о радним односима у државним органим, потребно је да кандидат испуњава и посебне услове, који су утврђени Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Градској управи за опште и заједничке послове и то: за радно место под редним бројем 1 и 2 завршена средња школа  друштвеног, природног или техничког смера, четврти степен стручне спреме, положен испит за рад у органима државне управе и најмање 6 месеци радног искуства у струци.

Уз пријаву кандидати су дужни да поднесу следеће доказе о испуњености услова Огласа:

 • диплому о стеченој стручној спреми (оверена фотокопија),
 • извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија),
 • уверење о држављанству (оригинал),
 • уверење о положеном стручном испиту за рад у органима државне управе (оверена фотокопија),
 • уверење да се против пријављеног кандидата не води истрага (Основни суд),
 • уверење да кандидат није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у државном органу (МУП РС, Полицијска управа),
 • лекарско уверење (оригинал),
 • доказ о радном искуству.

Неблаговремене, непотпуне или неразумљиве пријаве и пријаве уз које нису приложени сви тражени докази у оригиналу или овереној фотокопији биће одбачене.

Пријаве са доказима о испуњености услова достављају се у року од 8 дана од дана објављивања Огласа на адресу:
            
Град Крагујевац
Градска управа за опште и заједничке послове
Трг слободе бр. 3  
Крагујевац

НАЧЕЛНИК
Драгица Андрић     
                                                       

ОГЛАС за заснивање радног односа на одређено време у Градској управи за опште и заједничке послове ради замене привремено одсутног запосленог до његовог повратка

Напомена: Оглас је објављен у листу “Послови“ дана 17.08.2016. године

Република Србија
Град Крагујевац
Градска управа за опште и заједничке послове
Број: 111-152/2016-VII
Дана: 10.08.2016. године
Крагујевац       


Начелник Градске управе за опште и заједничке послове, на основу члана 2.став 1. и члана 9. Закона о радним односима у државним органима (“Службени гласник Републике Србије“ бр: 48/91, 66/91, 44/98, 49/98, 34/01, 39/02, 49/05, 79/05, 81/05, 83/05 и 23/13), и члана 40.став 3. тачка 8. Одлуке о Градским управама Града Крагујевца (“Службени лист града Крагујевца“, број: 25/15-пречишћен текст и 44/15), у складу са Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Градској управи за опште и заједничке послове, дана 10. августа 2016. године, расписује

ОГЛАС
за заснивање радног односа на одређено време у
Градској управи за опште и заједничке послове
ради замене привремено одсутног запосленог до његовог повратка
 

У Сектору за заједничке послове - Одељењу за персоналне послове, за радно место:

-Извршилац за оперативно-техничке послове из области рада и радних односа
   .........................................................................................................................1 извршилац.

Законом о радним односима у државним органима, чланом 6. прописано је да се у радни однос у државни орган може примити лице које испуњава следеће услове:

 1. да је држављанин Републике Србије,
 2. да је пунолетно,
 3. да има општу здравствену способност,
 4. да има прописану стручну спрему,
 5. да није осуђивано за кривично дело на безусловну казну затвора  од најмање шест месеци или за кажњиво дело које га чине неподобним за обављање послова у државном органу
 6. да испуњава друге услове утврђене законом, другим прописима или актом о систематизацији радних места у органу.

Поред услова који су предвиђени чланом 6. Закона о радним односима у државним органим, потребно је да кандидат  испуњава и посебне услове, који су утврђени Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Градској управи за опште и заједничке послове и то:

високо образовање из образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука стечено на студијама другог степена (дипломске академске студије-мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године и најмање 1 година радног стажа у струци.

Уз пријаву кандидати су дужни да поднесу следеће доказе о испуњености услова Огласа:

 • диплому о стеченој стручној спреми (оверена фотокопија),
 • извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија),
 • уверење о држављанству (оригинал),
 • уверење да се против пријављеног кандидата не води истрага (Основни суд),
 • уверење да кандидат није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у државном органу (МУП РС, Полицијска управа),
 • лекарско уверење (оригинал),
 • доказ о радном искуству.

Неблаговремене, непотпуне или неразумљиве пријаве и пријаве уз које нису приложени сви тражени докази у оригиналу или овереној фотокопији биће одбачене.

Пријаве са доказима о испуњености услова достављају се у року од 8 дана од дана објављивања Огласа на адресу:

Град Крагујевац
Градска управа за опште и заједничке послове
Трг слободе бр. 3  
Крагујевац          

НАЧЕЛНИК
Драгица Андрић 

ЈАВНИ ПОЗИВ за закључивање уговора о учешћу града Крагујевца у накнади дела трошкова боравка деце у предшколским установама чији је оснивач друго правно или физичко лице, за радну 2016/2017. годину

ОГЛАС за заснивање радног односа на одређено време у трајању до 12 месеци у Градској управи за опште и заједничке послове, у Сектору за заједничке послове

Напомена: овај Оглас објављен је у листу ''Послови'' дана 03.08.2016.године

Република Србија
Град Крагујевац
Градска управа за опште и заједничке послове
Број: 111-140/2016-VII
Дана:27.07.2016. године
Крагујевац       
             
Начелник Градске управе за опште и заједничке послове, на основу члана 2.став 1. и члана 9. Закона о радним односима у државним органима (''Службени гласник Републике Србије'' бр: 48/91, 66/91, 44/98, 49/98, 34/01, 39/02, 49/05, 79/05, 81/05, 83/05 и 23/13), и члана 40.став 3. тачка 8. Одлуке о Градским управама Града Крагујевца (''Службени лист града Крагујевца'', број: 25/15 - пречишћен текст и 44/15), у складу са Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Градској управи за опште и заједничке послове, дана 27.07.2016.године, расписује

ОГЛАС
за заснивање радног односа на одређено време у трајању до 12 месеци
у Градској управи за опште и заједничке послове, у Сектору за заједничке послове:

у  Писарници за радно место:


Извршилац за достављање аката, материјала и поште ----1 извршилац


Законом о радним односима у државним органима, чланом 6 прописано је да се у радни однос у државни орган може примити лице које испуњава следеће услове:

 1. да је држављанин Републике Србије,
 2. да је пунолетно,
 3. да има општу здравствену способност,
 4. да има прописану стручну спрему,
 5. да није осуђивано за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело које га чине неподобним за обављање послова у државном органу
 6. да испуњава друге услове утврђене законом, другим прописима или актом о систематизацији радних места у органу.


Поред услова који су предвиђени чланом 6. Закона о радним односима у државним органима, потребно је да кандидат  испуњава и посебне услове, који су утврђени Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Градској управи за опште и заједничке послове и то:  

завршена средња школа природног, друштвеног или техничког смера, четврти степен стручне спреме, положен испит за рад у органима државне управе и најмање 6 месеци радног стажа у струци.

Приликом одлучивања о избору кандидата узеће се у обзир одредбе Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом (''Службени гласник Републике Србије'' број: 39/09 и 32/13).


Уз пријаву кандидати су дужни да поднесу следеће доказе о испуњености услова Огласа:

 • оверена фотокопија дипломе о стеченој стручној спреми,
 • извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија),
 • уверење о држављанству (оригинал),
 • уверење о положеном државном стручном испиту,
 • уверење да се против пријављеног кандидата не води истрага (Основни суд,
 • уверење да кандидат није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у државном органу (МУП РС, Полицијска управа Крагујевац),
 • оригинал лекарског уверења
 • доказ о радном искуству  

Неблаговремене и непотпуне или неразумљиве пријаве и пријаве уз које нису приложени сви тражени докази у оригиналу или овереној фотокопији биће одбачене.

Пријаве са доказима о испуњености услова достављају се у року од 8 дана од дана објављивања Огласа на адресу:
            

Град Крагујевац
Градска управа за опште и заједничке послове
Трг слободе бр. 3  
Крагујевац


                                                                                                        
НАЧЕЛНИК
Драгица Андрић 

ОГЛАС за заснивање радног односа на одређено време у својству правобранилачког приправника са високом стручном спремом у Секретаријату за послове Градског правобранилаштва

Напомена: овај Оглас објављен је у листу ''Послови'' дана 03.08.2016.године

Република Србија
Град Крагујевац
Градско правобранилаштво града Крагујевца
Број: 111-139/2016-IV
Дана: 27.07.2016. године
Крагујевац      
            
Градски правобранилац, у својству руководиоца Секретаријата за послове Градског правобранилаштва, на основу члана 2. став 1. и члана 9. Закона о радним односима у државним органима (''Службени гласник Републике Србије'' бр: 48/91, 66/91, 44/98, 49/98, 34/01, 39/02, 49/05, 79/05, 81/05, 83/05 и 23/13) и члана 16. Одлуке о Градском правобранилаштву града Крагујевца (''Службени лист града Крагујевца'', број: 38/14), у складу са Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Секретаријату за послове Градског правобранилаштва, дана 27.07.2016. године, расписује

    
ОГЛАС
за заснивање радног односа на одређено време у својству правобранилачког приправника са високом стручном спремом у Секретаријату за послове Градског правобранилаштва

 

извршилаца ..........................................................1


Чланом 6. Закона о радним односима у државним органима, прописано је да се у радни однос у државном органу може примити лице које испуњава следеће услове:

 1. да је држављанин Републике Србије,
 2. да је пунолетно,
 3. да има општу здравствену способност,
 4. да има прописану стручну спрему,
 5. да није осуђивано за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело које га чине неподобним за обављање послова у државном органу
 6. да испуњава друге услове утврђене законом, другим прописима или актом о систематизацији радних места у органу.

Поред услова који су предвиђени чланом 6. Закона о радним односима у државним органим, потребно је да кандидат  испуњава и посебне услове, који су утврђени Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Секретаријату за послове Градског правобранилаштва, и то је да правобранилачки приправник може бити лице које је завршило правни факултет у трајању од најмање 4 године основних студија.
 
Уз пријаву кандидати су дужни да поднесу следеће доказе о испуњености услова Огласа:

 • оверена фотокопија дипломе о стеченој стручној спреми,
 • извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија),
 • уверење о држављанству (оригинал),
 • уверење да се против пријављеног кандидата не води истрага (Основни суд),
 • уверење да кандидат није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у државном органу (МУП РС, Полицијска управа Крагујевац),
 • оригинал лекарског уверења.

Неблаговремене, непотпуне или неразумљиве пријаве и пријаве уз које нису приложени сви тражени докази у оригиналу или овереној фотокопији биће одбачене.

Пријаве са доказима о испуњености услова достављају се у року од 8 дана од дана објављивања Огласа на адресу:
            

Град Крагујевац
Градско правобранилаштво града Крагујевца
Трг Слободе  бр 3.
Крагујевац                                                                

Градски правобранилац
Бранко Петронијевић  

ОГЛАС за заснивање радног односа на одређено време због повећаног обима посла у трајању до 24 месеца

Напомена: овај Оглас објављен је у листу ''Послови'' дана 03.08.2016.године

Република Србија
Град Крагујевац
Градско правобранилаштво града Крагујевца
Број: 111-142/2016-IV
Дана: 27.07.2016. године
Крагујевац      
 
Градски правобранилац, у својству руководиоца Секретаријата за послове Градског правобранилаштва, на основу члана 2.став 1. и члана 9. Закона о радним односима у државним органима (''Службени гласник Републике Србије'' бр: 48/91, 66/91, 44/98, 49/98, 34/01, 39/02, 49/05, 79/05, 81/05, 83/05 и 23/13) и члана 16. Одлуке о Градском правобранилаштву града Крагујевца (''Службени лист града Крагујевца'', број: 38/14), у складу са Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Секретаријату за послове Градског правобранилаштва, дана 27.07.2016. године, расписује

   
ОГЛАС за заснивање радног односа на одређено време
због повећаног обима посла у трајању до 24 месеца

у Секретаријату за послове Градског правобранилаштва, за радно место

Правобранилачки помоћник - извршилаца ...........................................1


Чланом 6. Закона о радним односима у државним органима, прописано је да се у радни однос у државном органу може примити лице које испуњава следеће услове:

 1. да је држављанин Републике Србије,
 2. да је пунолетно,
 3. да има општу здравствену способност,
 4. да има прописану стручну спрему,
 5. да није осуђивано за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело које га чине неподобним за обављање послова у државном органу
 6. да испуњава друге услове утврђене законом, другим прописима или актом о систематизацији радних места у органу.

Поред услова који су предвиђени чланом 6. Закона о радним односима у државним органим, потребно је да кандидат  испуњава и посебне услове, који су утврђени Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Секретаријату за послове Градског правобранилаштва, и то:

завршен правни факултет, односно стечено високо образовање у трајању од најмање 4 (четири) године основних студија, положен правосудни испит и најмање 3 (три) године радног искуства у струци и познавање рада на рачунару у МС Оффице- основни ниво.

Уз пријаву кандидати су дужни да поднесу следеће доказе о испуњености услова Огласа:

 

 • оверена фотокопија дипломе о стеченој стручној спреми,
 • извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија),
 • уверење о држављанству (оригинал),
 • уверење о положеном правосудном испиту (оверена фотокопија),
 • уверење да се против пријављеног кандидата не води истрага (Основни суд),
 • уверење да кандидат није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у државном органу (МУП РС, Полицијска управа Крагујевац),
 • оригинал лекарског уверења,
 • доказ о радном искуству у струци.

Неблаговремене, непотпуне или неразумљиве пријаве и пријаве уз које нису приложени сви тражени докази у оригиналу или овереној фотокопији биће одбачене.

Пријаве са доказима о испуњености услова достављају се у року од 8 дана од дана објављивања Огласа на адресу:
            
Град Крагујевац
Градско правобранилаштво града Крагујевца
Трг Слободе  бр 3.
Крагујевац                                                                  

Градски правобранилац
Бранко Петронијевић 

ОГЛАС за заснивање радног односа на одређено време у трајању од 12 месеци у Градској управи за послове Градоначелника и Градског већа

Напомена: овај Оглас објављен је у листу ''Послови'' дана 03.08.2016.године

Република Србија
Град Крагујевац
Градска управа за послове Градоначелника и Градског већа
Број: 111- 141 /2016-XIX
Дана : 27.07.2016. године
Крагујевац       
            

Начелник Градске управе за послове Градоначелника и Градског већа, на основу члана 2.став 1. и члана 9. Закона о радним односима у државним органима (''Службени гласник Републике Србије'' бр: 48/91, 66/91, 44/98, 49/98, 34/01, 39/02, 49/05, 79/05, 81/05, 83/05 и 23/13), и члана 40.став 3. тачка 8. Одлуке о Градским управама Града Крагујевца (''Службени лист града Крагујевца'', број: 25/15 - пречишћен текст и 44/15), у складу са Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Градској управи за послове Градоначелника и Градског већа, дана 27.07. 2016. године, расписује

ОГЛАС
за заснивање радног односа на одређено време у трајању од 12 месеци
у Градској управи за послове Градоначелника и Градског већа
     

у Одељењу за послове градоначелника


1.  Радно место возача градоначелника

извршиоца--------------------------------------------------1


Чланом 6. Закона о радним односима у државним органима, прописано је да се у радни однос у државном органу може примити лице које испуњава следеће услове:

 1. да је држављанин Републике Србије,
 2. да је пунолетно,
 3. да има општу здравствену способност,
 4. да има прописану стручну спрему,
 5. да није осуђивано за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело које га чине неподобним за обављање послова у државном органу
 6. да испуњава друге услове утврђене законом, другим прописима или актом о систематизацији радних места у органу.

Поред услова који су предвиђени чланом 6. Закона о радним односима у државним органим, потребно је да кандидат испуњава и посебне услове, који су утврђени Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Градској управи за послове Градоначелника и Градског већа, и то: завршена техничка, саобраћајна или друга средња школа природног смера; трећи степен стручне спреме; положен испит за возаче Б категорије са возачким искуством од најмање 3 године.

Уз пријаву кандидати су дужни да поднесу следеће доказе о испуњености услова Огласа:

 • оверена фотокопија дипломе о стеченој стручној спреми,
 • извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена копија),
 • уверење о држављанству (оригинал),
 • уверење да се против пријављеног кандидата не води истрага (Основни суд),
 • уверење да кандидат није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у државном органу (МУП РС, Полицијска управа Крагујевац),
 • оригинал лекарског уверења,
 • доказ о возачком искуству од најмање 3 године.

Неблаговремене, непотпуне или неразумљиве пријаве и пријаве уз које нису приложени сви тражени докази у оригиналу или овереној фотокопији биће одбачене.

Пријаве са доказима о испуњености услова достављају се у року од 8 дана од дана објављивања Огласа на адресу:

Град Крагујевац
Градска  управа за послове Градоначелника и Градског већа                                               
Трг Слободе бр. 3
Крагујевац


НАЧЕЛНИК
Јелена Бојовић

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ ПОМОЋИ НАМЕЊЕНЕ ПОБОЉШАЊУ УСЛОВА СТАНОВАЊА ИНТЕРНО РАСЕЉЕНИХ ЛИЦА КРОЗ НАБАВКУ ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА

ОГЛАС за заснивање радног односа на одређено време у трајању до 12 месеци у Градској управи за инвестиције, у Служби за надзор реализације инвестиција

Напомена: овај Оглас објављен је у листу ''Послови'' дана 13.07.2016.године

Република Србија
Град Крагујевац
Градска управа за инвестиције
Број: 111-102/2016-X
Дана: 29.06.2016. године
Крагујевац       

Начелник Градске управе за инвестиције, на основу члана 2. став 1. и члана 9. Закона о радним односима у државним органима (''Службени гласник Републике Србије'' бр: 48/91, 66/91, 44/98, 49/98, 34/01, 39/02, 49/05, 79/05, 81/05, 83/05 и 23/13), и члана 40. став 3. тачка 8. Одлуке о Градским управама Града Крагујевца (''Службени лист града Крагујевца'', број: 25/15 - пречишћен текст 44/15), у складу са Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Градској управи за инвестиције, дана 29.06.2016. године, расписује

ОГЛАС
за заснивање радног односа на одређено време у трајању до 12 месеци у Градској управи за инвестиције, у Служби за надзор реализације инвестиција

на радном месту:   

Извршилац за послове надзора реализације инвестиција

извршилаца---------------------------------------------------2

Законом о радним односима у државним органима чланом 6. прописано је да се у радни однос у државни орган може примити лице које испуњава следеће услове:

 1. да је држављанин Републике Србије,
 2. да је пунолетно,
 3. да има општу здравствену способност,
 4. да има прописану стручну спрему,
 5. да није осуђивано за кривично дело на безусловну казну затвора  од најмање шест месеци или за кажњиво дело које га чине неподобним за обављање послова у државном органу
 6. да испуњава друге услове утврђене законом, другим прописима или актом о систематизацији радних места у органу.

Поред услова који су предвиђени Законом о радним односима у државним органима чланом 6. потребно је да кандидат испуњава и посебне услове, који су утврђени Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Градској управи за инвестиције, и то:
стечено високо образовање из техничко-технолошке научне области на основним академским студијама у обиму од 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године, најмање 1 година радног искуства у струци.

Уз пријаву кандидати су дужни да поднесу следеће доказе о испуњености услова Огласа:

 • оверена фотокопија дипломе о стеченој стручној спреми,
 • извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена копија),
 • уверење о држављанству (оригинал, не старије од 6 месеци),
 • уверење да се против пријављеног кандидата не води истрага (Основни суд),
 • уверење да кандидат није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у државном органу (МУП РС, Полицијска управа Крагујевац),
 • оригинал лекарског уверења,
 • доказ о радном искуству у струци.

Неблаговремене, непотпуне или неразумљиве пријаве и пријаве уз које нису приложени сви тражени докази у оригиналу или овереној фотокопији биће одбачене.

Пријаве са доказима о испуњености услова достављају се у року од 8 дана од дана објављивања Огласа на адресу:

Град Крагујевац
Градска управа за инвестиције
Трг слободе бр. 3
Крагујевац                                                                                      


НАЧЕЛНИК
Предраг Пантић 

ОГЛАС за заснивање радног односа на одређено време због повећаног обима посла у трајању од 24 месеца у Градској управи за привреду, у Дирекцији за робне резерве

Напомена: овај Оглас објављен је у листу ''Послови'' дана 13.07.2016.године

Република Србија
Град Крагујевац
Градска управа за привреду
Број: 111- 101/2016-IX
Дана: 30.06.2016. године
Тел: 034/306-161
Крагујевац  

Начелник Градске управе за привреду, на основу члана 2.став 1. и члана 9. Закона о радним односима у државним органима (''Службени гласник Републике Србије'' бр: 48/91, 66/91, 44/98, 49/98, 34/01, 39/02, 49/05, 79/05, 81/05, 83/05 и 23/13), и члана 40.став 3. тачка 8. Одлуке о Градским управама  Града Крагујевца (''Службени лист града Крагујевца'', број: 25/15-пречишћен текст и 44/15), у складу са Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Градској управи за привреду 30. јуна 2016. године, расписује

ОГЛАС
за заснивање радног односа на одређено време због повећаног обима посла у трајању од 24 месеца у Градској управи за привреду, у Дирекцији за робне резерве, за радно место: 
 


Извршилац за административно-техничке, књиговодствене и магацинске послове робних резерви   

извршилаца--------------------------------------------------1

Законом о радним односима у државним органима чланом 6. прописано је да се у радни однос у државни орган може примити лице које испуњава следеће услове:

 1. да је држављанин Републике Србије,
 2. да је пунолетно,
 3. да има општу здравствену способност,
 4. да има прописану стручну спрему,
 5. да није осуђивано за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело које га чине неподобним за обављање послова у државном органу
 6. да испуњава друге услове утврђене законом, другим прописима или актом о систематизацији радних места у органу.

Поред услова који су предвиђени чланом 6. Закона о радним односима у државним органима, потребно је да кандидат  испуњава и посебне услове, који су утврђени Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Градској управи за привреду, и то:
завршена гимназија, економска или друга средња школа  техничког или друштвеног смера, четврти степен стручне спреме, познавање рада на рачунару и најмање 6 месеци радног искуства у струци.

Уз пријаву кандидати су дужни да поднесу следеће доказе о испуњености услова Огласа:

 • оверена фотокопија дипломе о стеченој стручној спреми,
 • извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена копија),
 • уверење о држављанству, (оригинал, не старије од 6 месеци),
 • уверење да се против  пријављеног кандидата не води истрага (Основни суд),
 • уверење да кандидат није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у државном органу (МУП РС, Полицијска управа Крагујевац),
 • оригинал лекарског уверења,
 • доказ о радном искуству у струци.

Неблаговремене, непотпуне или неразумљиве пријаве и пријаве уз које нису приложени сви тражени докази у оригиналу или овереној фотокопији биће одбачене.

Пријаве са доказима о испуњености услова достављају се у року од 8 дана од дана објављивања Огласа на адресу:

Град Крагујевац
Градска управа за привреду
Трг слободе бр. 3
Крагујевац                                                                               


НАЧЕЛНИК
Мирослав Пауновић 

ОГЛАС за заснивање радног односа на одређено време у својству приправника, са средњом стручном спремом у Градској управи за послове Градоначелника и Градског већа

Напомена: овај Оглас објављен је у листу ''Послови'' дана 13.07.2016.године

Република Србија
Град Крагујевац
Градска управа за послове Градоначелника и Градског већа
Број: 111- 107/2016-XIX
Дана: 05.07.2016. године
Крагујевац       

Начелник Градске управе за послове Градоначелника и Градског већа, на основу члана 2.став 1. и члана 9. Закона о радним односима у државним органима (''Службени гласник Републике Србије'' бр: 48/91, 66/91, 44/98, 49/98, 34/01, 39/02, 49/05, 79/05, 81/05, 83/05 и 23/13), и члана 40.став 3. тачка 8.  Одлуке о Градским управама Града Крагујевца (''Службени лист града Крагујевца'', број: 25/15-пречишћен текст и 44/15), у складу са Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Градској управи за послове Градоначелника и Градског већа, дана 5. јула 2016. године, расписује

ОГЛАС
за заснивање радног односа на одређено време у својству приправника, са средњом стручном спремом у Градској управи за послове Градоначелника и Градског већа

................................................извршилаца 1.
          
Чланом 6. Закона о радним односима у државним органима, прописано је да се у радни однос у државном органу може примити лице које испуњава следеће услове:

 1. да је држављанин Републике Србије
 2. да је пунолетно
 3. да има општу здравствену способност
 4. да има прописану стручну спрему
 5. да није осуђивано за кривично дело на безусловну казну затвора  од најмање шест месеци или за кажњиво дело које га чине неподобним за обављање послова у државном органу
 6. да испуњава друге услове утврђене законом, другим прописима или актом о систематизацији радних места у органу.

Поред услова који су предвиђени чланом 6. Закона о радним односима у државним органима, потребно је да кандидат  испуњава и посебне услове, који су утврђени Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Градској управи за послове Градоначелника и Градског већа и то да имају средњу стручну спрему, без радног искуства у степену стручне спреме.

Уз пријаву кандидати су дужни да поднесу следеће доказе о испуњености услова Огласа:

 • оверена фотокопија дипломе о стеченој стручној спреми,
 • извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена копија),
 • уверење о држављанству (оригинал),
 • уверење да се против пријављеног кандидата не води истрага (Основни суд),
 • уверење да кандидат није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у државном органу (МУП РС, Полицијска управа Крагујевац),
 • оригинал лекарског уверења.

Неблаговремене, непотпуне или неразумљиве пријаве и пријаве уз које нису приложени сви тражени докази у оригиналу или овереној фотокопији биће одбачене.

Пријаве са доказима о испуњености услова достављају се у року од 8 дана од дана објављивања Огласа на адресу:

Град Крагујевац
Градска управа за послове Градоначелника и Градског већа
Трг Слободе бр. 3
Крагујевац

НАЧЕЛНИК
Јелена Бојовић

 

ОГЛАС за заснивање радног односа на одређено време због повећаног обима посла у трајању до 24 месеца

Напомена: овај Оглас објављен је у листу ''Послови'' дана 13.07.2016.године

Република Србија
Град Крагујевац
Градско правобранилаштво града Крагујевца
Број: 111- 98/2016-IV
Дана: 27.06.2016. године
Тел. 034/306-169
Крагујевац      


Градски правобранилац, у својству руководиоца Секретаријата за послове Градског јавног правобранилаштва, на основу члана 2.став 1. и члана 9. Закона о радним односима у државним органима (''Службени гласник Републике Србије'' бр: 48/91, 66/91, 44/98, 49/98, 34/01, 39/02, 49/05, 79/05, 81/05, 83/05 и 23/13) и члана 16. Одлуке о Градском правобранилаштву града Крагујевца (''Службени лист града Крагујевца'', број:38/14), у складу са Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Секретаријату за послове Градског јавног правобранилаштва, дана 27.06.2016. године, расписује
                                                                   
ОГЛАС за заснивање радног односа на одређено време због повећаног обима посла у трајању до 24 месеца

у Секретаријату за послове Градског правобранилаштва, за радно место
 
- Сарадник за послове писарнице и архиве - извршилаца ...........1


Чланом 6. Закона о радним односима у државним органима, прописано је да се у радни однос у државном органу може примити лице које испуњава следеће услове:

 1. да је држављанин Републике Србије,
 2. да је пунолетно,
 3. да има општу здравствену способност,
 4. да има прописану стручну спрему,
 5. да није осуђивано за кривично дело на безусловну казну затвора  од најмање шест месеци или за кажњиво дело које га чине неподобним за обављање послова у државном органу
 6. да испуњава друге услове утврђене законом, другим прописима или актом о систематизацији радних места у органу.

Поред услова који су предвиђени чланом 6. Закона о радним односима у државним органим, потребно је да кандидат испуњава и посебне услове, који су утврђени Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Секретаријату за послове Градског правобранилаштва, и то:
завршена гимназија, економска школа или друга школа друштвеног  смера, четврти степен стручне спреме, одлично познавање рада на рачунару у МС Оффице - виши ниво и најмање 6 месеци радног искуства у струци.

Уз пријаву кандидати су дужни да поднесу следеће доказе о испуњености услова Огласа:

 • оверена фотокопија дипломе о стеченој стручној спреми,
 • извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена копија),
 • уверење о држављанству, (оригинал, не старије од 6 месеци),
 • уверење да се против  пријављеног кандидата не води истрага (Основни суд),
 • уверење да кандидат није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у државном органу (МУП РС, Полицијска управа Крагујевац),
 • оригинал лекарског уверења,
 • доказ о радном искуству у струци.

Неблаговремене, непотпуне или неразумљиве пријаве и пријаве уз које нису приложени сви тражени докази у оригиналу или овереној фотокопији биће одбачене.

Пријаве са доказима о испуњености услова достављају се у року од 8 дана од дана објављивања Огласа на адресу:
            
Град Крагујевац
Градско правобранилаштво града Крагујевца
Трг Слободе 3
Крагујевац                                                                                       

Градски правобранилац
Бранко Петронијевић 

ИНТЕРНИ КОНКУРС за попуну радног места Шеф Службе за изградњу путева и комуналне инфраструктуре на неодређено време у Градској управи за инвестиције

Напомена: овај Оглас објављен је дана 06.07.2016. године

Град Крагујевац
Градска управа за инвестиције
Број: 111- 106 / 16-X
Дана:  06.јул. 2016.године
Крагујевац


Начелник Градске управе за инвестиције, на основу члана 2. став 1. Закона о радним односима у државним органима (''Службени гласник Републике Србије'', бр. 48/91, 66/91, 44/98, 49/99, 34/01, 39/02, 49/05, 79/05, 81/05, 83/05 и 23/13), у складу са одредбама члана 6. Уредбе о интерном конкурсу (''Службени гласник Републике Србије'', број 17/16) и члана 40. став 3. алинеја 12. Одлуке о Градским управама града Крагујевца (''Службени лист града Крагујевца'', бр. 25/15-пречишћен текст и 44/15), расписује

ИНТЕРНИ КОНКУРС за попуну радног места
Шеф Службе за изградњу путева и комуналне инфраструктуре
на неодређено време у Градској управи за инвестиције

I

Расписује се интерни конкурс за попуну радног места Шеф Службе за изградњу путева и комуналне инфраструктуре, У Градској управи за инвестиције, у Одељењу за реализацију инвестиција, Служба за изградњу путева и комуналне инфраструктуре на неодређено време.

II

Место рада Шефа Службе за изградњу путева и комуналне инфраструктуре је Градска управа за инвестиције, која се налази у улици Бранка Радичевића број 11. Крагујевац.

III

Опис послова: Шеф Службе представља службу,обезбеђује законито, ефикасно и стручно обављање послова из надлежности службе, организује, обједињује и усмерава рад у оквиру службе, одговара за благовремено, законито и правилно обављање послова из делокруга службе, даје упутства и смернице за рад службе у погледу начина извршавања послова и задатака, распоређује послове на непосредне извршиоце, пружа потребну стручну помоћ извршиоцима, доноси и потписује акта службе по овлашћењу Начелника, обавља најсложеније послове из делокруга службе, обавља и друге послове по налогу Начелника одељења и Начелника.

IV

Услови: Стечено високо образовање из правне, економске или техничко-технолошке научне области на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно  на основним студијама у трајању од најмање четири године и најмање једна година радног искуства у струци.

V

У изборном поступку проверавају се: познавање области из делокруга рада Службе за изградњу путева и комуналне инфраструктуре, у Градској управи за инвестиције, стручна оспособљеност за рад на месту Шефа службе-увидом у податке из пријаве и разговором, организационе способности и вештина руковођења.

VI

Право учешћа на интерном конкурсу имају само запослени на неодређено време у свим организационим облицима у систему локалне самоуправе, утврђених чланом 2. став 5. Закона о одређивању максималног броја запослених у јавном сектору.

VII

Са свим кандидатима међу којима се спроводи изборни поступак обавиће се усмени разговор.

VIII

Сви кандидати,  поред услова утврђених Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Градској управи за инвестиције а који су наведени у условима радног места, треба да испуњавају и следеће опште услове из члана 6. Закона о радним односима у државним органима и то:

 1. да је држављанин Републике Србије,
 2. да је пунолетно,
 3. да има општу здравствену способност,
 4. да има прописану стручну спрему,
 5. да није осуђивано за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело које га чине неподобним за обављање послова у државном органу
 6. да испуњава друге услове утврђене законом, другим прописима или актом о систематизацији радних места у органу.

IX

Уз пријаву кандидати су дужни да поднесу следеће доказе о испуњености услова интерног конкурса и то:

 • оверена фотокопија дипломе о стеченој стручној спреми,
 • извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена копија),
 • уверење о држављанству (оригинал),
 • уверење да се против пријављеног кандидата не води истрага (Основни суд),
 • уверење да кандидат није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у државном органу (МУП РС, Полицијска управа Крагујевац),
 • оригинал лекарског уверења,
 • доказ о радном искуству у струци.

X

Пријаве на конкурс се подносе на адресу: Градска управа за инвестиције, ул. Бранка Радичевића број 11. Крагујевац, у року од 15 дана од дана када је интерни конкурс објављен на званичној интернет презентацији града Крагујевца, Огласној табли зграде Управе Града и Огласној табли Градске управе за инвестиције.

XI

Неблаговремене, непотпуне или неразумљиве пријаве и пријаве уз које нису приложени сви тражени докази у оригиналу или овереној фотокопији биће Закључком одбачене.

XII

О месту, дану и времену када ће се обавити разговор сви кандидати који испуњавају услове интерног конкурса биће благовремено обавештени од стране Конкурсне Комисије.

XIII

Лице задужено за давање обавештења о интерном конкурсу је Радосав Вуловић, на телефон 060/2340161.

НАЧЕЛНИК
Предраг Пантић

ЈАВНИ ПОЗИВ за пријаву предлога програма удружења/организација у области пољопривреде у циљу доделе средстава из буџета града Крагујевца за 2017. годину

Овај јавни позив објављен је 01. јула 2016. год.

Република Србија
Град Крагујевац
Градско веће
Број: 320-447/16-V
Датум: 23. јун 2016.годину
Крагујевац

Градско веће, на основу члана 13. став 1. и члана 18. став 1. Правилника о одобравању и финансирању програма и пројеката удружења из области привреде на територији града Крагујевца (''Службени лист града Крагујевца'', бр. 1/16 и 3/16; у даљем тексту: Правилник) и Одлуке Градског већа о објављивању јавног позива за пријаву предлога програма удружења/организација у области пољопривреде у циљу доделе средстава из буџета града Крагујевца за 2017. годину број 320-447/16-V од 23. јуна 2016. године, на седници одржаној 23. јуна 2016. године, расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ
за пријаву предлога програма удружења/организација у области пољопривреде у циљу доделе средстава из буџета града Крагујевца за 2017. годину

I Објављује се јавни позив за пријаву предлога програма удружења/организација у области пољопривреде у циљу доделе средстава из буџета града Крагујевца за 2017. годину, у оквирном  износу од 1.000.000,00 динара.
Коначан износ средстава биће утврђен Одлуком о буџету града Крагујевца за 2017. годину.

II Предлог програма може поднети удружење/организација у области пољопривреде које, по правилу, има седиште на територији града Крагујевца и испуњава следеће опште услове:

 1. регистровано у складу са законом;
 2. искључиво послује на недобитној основи, ако законом није друкчије одређено;
 3. да су му циљеви оснивања, утврђени оснивачким актом и статутом, у складу са циљевима утврђеним чланом 2. Правилника;
 4. да је директно одговорно за припрему и реализацију програма који предлаже;
 5. да је са успехом реализовало раније одобрене програме и пројекте, за које је добијало средства из буџета града (за удружења која су добијала средства из буџета Града);
 6. да је оправдало средства додељена из буџета Града за претходне буџетске године, по било ком основу (удружења која су добијала средства из буџета Града).

Подносилац предлога програма не може да буде:

 • у поступку ликвидације и под привременом забраном обављања делатности;
 • у последње две године, рачунато до дана расписивања конкурса, правноснажном одлуком кажњен за прекршај или привредни преступ у вези са његовом делатношћу.

III Документација за подношење предлога програма, може се преузети са интернет странице Града, на пријемном шалтеру Управе града, као и у Градској управи за привреду - Одељење за пољопривреду и водорегулације, канц. 405/IV у згради Управе града, радним даном од 10:00-14:00 часова.

IV Подносилац захтева је у обавези да достави уредно попуњене обрасце који прате јавни позив и то:

 1. Образац број 1 -  Апликациони формулар;
 2. Образац број 2 - Контролни лист уз предлог програма;
 3. Образац број 3- Изјаву о прихватању обавеза потписника/корисника средстава буџета;
 4. Образац број 4 - Изјаву о партнерству.

Поред попуњених образаца, подносилац захтева је у обавези да достави и следећу документацију:

 • пропратно писмо у коме су наведене најосновније информације о удружењу носиоцу програма и предложеном програму (назив, временско трајање, тражени износ финансијских средстава), које је потписало лице овлашћено за заступање удружења/организације;
 • решење о упису у Регистар удружења код Агенцији за привредне регистре (АПР);
 • копију статута удружења;
 • копију извештаја о реализованим активностима у претходној буџетској години, са одлуком органа управљања о усвајању извештаја;
 • копију програма и плана рада са финансијским планом удружења за текућу програмску годину и одлуку органа управљања о њиховом усвајању и
 • доказ о чланству у савезу удружења/организација на нивоу Републике, уколико није утврђено статутом.

V Пријава на јавни позив подноси се у запечаћеној коверти на пријемном шалтеру Градске управе или упућује препорученом поштом као пошиљка заштићена од оштећења на адресу:
Град Крагујевац, Градско веће, Трг слободе број 3, 34000 Крагујевац,
са назнаком: “Комисији за спровођење јавног позива за достављање предлога програма удружења из области пољопривреде у циљу доделе средстава из буџета града Крагујевца за 2017. годину“.
На предњој страни коверте, у гоњем левом углу, морају бити садржани следећи подаци: назив и адреса подносиоца предлога, назив предлога програма и назнака “не отварати“.
Рок за подношење предлога програма је од дана расписивања јавног позива до 31. августа 2016. године.

Сва обавезна и пратећа документација мора бити достављена у једној коверти или пакету.

VI Поднете предлоге програма Комисија ће оценити и рангирати на основу критеријума утврђених чланом 19. став 1. Правилника.

Минималан број бодова, као услов за одобрење средстава, за реализацију програма је 60 бодова.

VII Прелиминарну листу одобрених програма утврдиће Комисија до 20. септембра 2016. године.
Коначну листу одобрених програма донеће Градско веће по усвајању Одлуке о буџету града Крагујевца за 2017. годину, а најкасније до 30. децембра 2016. године.

Уговори са удружењима из области пољопривреде чији програми буду прихваћени, биће закључени до 31. јануара 2017. године.

VIII Средства одобрена по овом јавном позиву удружењима из области пољопривреде биће на располагању у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2017. године, а морају бити оправдана најкасније до 15. јануара 2018. године.
     
X Поднета документација по овом јавном позиву не враћа се подносиоцима захтева.

Обрасце конкурсне документације можете преузети овде.

ОГЛАС за заснивање радног односа на одређено време због повећаног обима посла у трајању од 12 месеци Градској управи за послове Градоначелника и Градског већа

Напомена: овај Оглас објављен је у листу ''Послови'' дана 29.06.2016. године

Република Србија
Град Крагујевац
Градска управа за послове Градоначелника и Градског већа
Број: 111-93/2016-XIX
Дана: 22.06.2016. године
Крагујевац       
             
Начелник Градске управе за послове Градоначелника и Градског већа, на основу члана 2.став 1. и члана 9. Закона о радним односима у државним органима (''Службени гласник Републике Србије'' бр: 48/91, 66/91, 44/98, 49/98, 34/01, 39/02, 49/05, 79/05, 81/05, 83/05 и 23/13), и члана 40.став 3. тачка 8. Одлуке о Градским управама Града Крагујевца (''Службени лист града Крагујевца'', број: 25/15-пречишћен текст и 44/15), у складу са Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Градској управи за послове Градоначелника и Градског већа, дана 22. јуна 2016. године, расписује

ОГЛАС
за заснивање радног односа на одређено време због повећаног обима посла у трајању од 12 месеци Градској управи за послове Градоначелника и Градског већа   

     

у Одељењу за послове Градоначелника

1. Радно место техничког секретара

извршиоца------------------------------------------------------------------1

Чланом 6. Закона о радним односима у државним органима, прописано је да се у радни однос у државном органу може примити лице које испуњава следеће услове:

 1. да је држављанин Републике Србије,
 2. да је пунолетно,
 3. да има општу здравствену способност,
 4. да има прописану стручну спрему,
 5. да није осуђивано за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело које га чине неподобним за обављање послова у државном органу
 6. да испуњава друге услове утврђене законом, другим прописима или актом о систематизацији радних места у органу.

Поред услова који су предвиђени чланом 6. Закона о радним односима у државним органима, потребно је да кандидат  испуњава и посебне услове, који су утврђени Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Градској управи за послове Градоначелника и Градског већа, и то: завршена гимназија, економска или друга средња школа природног или друштвеног смера, четврти степен стручне спреме, најмање 6 месеци радног стажа у струци и положен државни стручни испит.

Уз пријаву кандидати су дужни да поднесу следеће доказе о испуњености услова Огласа:

 • оверена фотокопија дипломе о стеченој стручној спреми,
 • извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена копија),
 • уверење о држављанству (оригинал и не старије од 6 месеци),
 • уверење да се против пријављеног кандидата не води истрага (Основни суд),
 • уверење да кандидат није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним  за обављање послова у државном органу (МУП РС, Полицијска управа Крагујевац),
 • оригинал лекарског уверења
 • доказ о радном искуству у струци

Неблаговремене, непотпуне или неразумљиве пријаве и пријаве уз које нису приложени сви тражени докази у оригиналу или овереној фотокопији биће одбачене.
   
Пријаве са доказима о испуњености услова достављају се у року од 8 дана од дана објављивања Огласа на адресу:
            
Град Крагујевац
Градска управа за послове Градоначелника и Градског већа
Трг Слободе бр. 3
Крагујевац
                                                                                                                     
НАЧЕЛНИК
Јелена Бојовић 

ОГЛАС за заснивање радног односа на одређено време због повећаног обима посла у трајању од 12 месеци у Градској управи за привреду

Напомена: овај Оглас објављен је у листу '' Послови'' дана 29.06.2016. године

Република Србија
Град Крагујевац
Градска управа за привреду
Број: 111-91/2016-IX
Дана: 21.06.2016. године
Крагујевац       
             
Начелник Градске управе за привреду, на основу члана 2.став 1. и члана 9. Закона о радним односима у државним органима (''Службени гласник Републике Србије'' бр: 48/91, 66/91, 44/98, 49/98, 34/01, 39/02, 49/05, 79/05, 81/05, 83/05 и 23/13), и члана 40.став 3. тачка 8. Одлуке о Градским управама Града Крагујевца (''Службени лист града Крагујевца'', број: 25/15-пречишћен текст и 44/15), у складу са Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Градској управи за привреду 21. јуна 2016. године, расписује

ОГЛАС

за заснивање радног односа на одређено време због повећаног обима посла у трајању од 12 месеци у Градској управи за привреду, за радно место:   

- У Одељењу за привреду и подршку нових инвестиција

1. Извршилац за студијско-аналитичке послове у области пружања подршке инвестицијама у привреди

извршилаца------------------------------------------------------------------1

Законом о радним односима у државним органима чланом 6. прописано је да се у радни однос у државни орган може примити лице које испуњава следеће услове:

 1. да је држављанин Републике Србије,
 2. да је пунолетно,
 3. да има општу здравствену способност,
 4. да има прописану стручну спрему,
 5. да није осуђивано за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело које га чине неподобним за обављање послова у државном органу
 6. да испуњава друге услове утврђене законом, другим прописима или актом о систематизацији радних места у органу.

Поред услова који су предвиђени Законом о радним односима у државним органима чланом 6. потребно је да кандидат испуњава и посебне услове, који су утврђени Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Градској управи за привреду, и то:

- стечено високо образовање из правне, економске или техничко-технолошке научне области на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године, положен испит за рад у органима државне управе, најмање 1 година радног искуства у струци.
               
Уз пријаву кандидати су дужни да поднесу следеће доказе о испуњености услова Огласа:

 • оверена фотокопија дипломе о стеченој стручној спреми,
 • извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена копија),
 • уверење о држављанству, (оригинал, не старије од 6 месеци),
 • уверење о положеном државном стручном испиту (оригинал или оверена копија),
 • уверење да се против пријављеног кандидата не води истрага (Основни суд),
 • уверење да кандидат није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у државном органу (МУП РС, Полицијска управа Крагујевац),
 • оригинал лекарског уверења,
 • доказ о радном искуству у струци.

Неблаговремене, непотпуне или неразумљиве пријаве и пријаве уз које нису приложени сви тражени докази у оригиналу или овереној фотокопији биће одбачене.

Пријаве са доказима о испуњености услова достављају се у року од 8 дана од дана објављивања Огласа на адресу:

Град Крагујевац
Градска управа за привреду
Трг слободе бр. 3
Крагујевац                                                                                      

НАЧЕЛНИК
Мирослав Пауновић

ОГЛАС за заснивање радног односа на одређено време због повећаног обима посла у трајању од 24 месеца у Градској управи за финансије

Напомена: овај Оглас објављен је у листу ''Послови'' дана 29.06.2016. године

Република Србија
Град Крагујевац
Градска управа за финансије
Број: 111-92/2016-XV
Дана: 20.06.2016. године
Крагујевац       
             
Начелник Градске управе за финансије, на основу члана 2.став 1. и члана 9. Закона о радним односима у државним органима (''Службени гласник Републике Србије'' бр:48/91, 66/91, 44/98, 49/98, 34/01, 39/02, 49/05, 79/05, 81/05, 83/05 и 23/13), и члана 40.став 3. тачка 8. Одлуке о Градским управама Града Крагујевца (''Службени лист града Крагујевца'', број: 25/15-пречишћен текст и 44/15), у складу са Правилником о унутрашњем уређењу и  систематизацији радних места у Градској управи за финансије, дана 20. јуна 2016. године, расписује


ОГЛАС

за заснивање радног односа на одређено време због повећаног обима посла у трајању од 24 месеца у Градској управи за финансије и то:

1. У Одељењу за буџет:   
     
Радно место за послове билансирања јавних прихода и јавних расхода
извршилаца------------------------------------------------------------------1;

2. У Одељењу трезора

Радно место за послове евиденције прихода

извршилаца------------------------------------------------------------------1;

3. У Одељењу за финансијско-рачуноводствене послове

Радно место за финансијско-рачуноводствене послове

извршилаца------------------------------------------------------------------1.
Законом о радним односима у државним органима чланом 6, прописано је да се у радни однос у државном органу може примити лице које испуњава следеће услове:

 1. да је држављанин Републике Србије,
 2. да је пунолетно,
 3. да има општу здравствену способност,
 4. да има прописану стручну спрему,
 5. да није осуђивано за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело које га чине неподобним за обављање послова у државном органу
 6. да испуњава друге услове утврђене законом, другим прописима или актом о систематизацији радних места у органу.

Поред услова који су предвиђени чланом 6. Закона о радним односима у државним органима, потребно је да кандидат  испуњава и посебне услове, који су утврђени  Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Градској управи за финансије и то:

За радно место под редним бројем 1 и 2:

Стечено високо образовање из научне области економске струке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године, најмање 1 година радног искуства у струци, положен државни стручни испит.

За радно место под редним бројем 3:

Стечено високо образовање из научне области економске или  правне струке на основним академским студијама у обиму од  најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године, најмање 1 година радног искуства у струци, положен државни стручни испит.

Уз пријаву кандидати су дужни да поднесу следеће доказе о испуњености услова Огласа:

 • оверена фотокопија дипломе о стеченој стручној спреми,
 • извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена копија),
 • уверење о држављанству, (оригинал, не старије од 6 месеци),
 • уверење о положеном државном стручном испиту(оригинал или оверена копија),
 • уверење да се против  пријављеног кандидата не води истрага (Основни суд),
 • уверење да кандидат није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у државном органу (МУП РС, Полицијска управа Крагујевац),
 • оригинал лекарског уверења,
 • доказ о радном искуству у струци.

Неблаговремене, непотпуне или неразумљиве пријаве и пријаве уз које нису приложени сви тражени докази у оригиналу или овереној фотокопији биће одбачене.

Пријаве са доказима о испуњености услова достављају се у року од 8 дана од дана објављивања Огласа на адресу:     

Град Крагујевац
Градска управа за финансије
Трг слободе бр. 3
Крагујевац
                                                                                                        
НАЧЕЛНИК
Јасна Милојевић

ОГЛАС за заснивање радног односа на одређено време на 24 месеца у Градској управи за послове Градоначелника и Градског већа

Овај оглас објављен је 22. јуна 2016. године

Република Србија
Град Крагујевац
Градска управа за послове Градоначелника и Градског већа
Број: 111- /2016-XIX
Дана: 09.06.2016. године
Крагујевац       

Начелник Градске управе за послове Градоначелника и Градског већа, на основу члана 2.став 1. и члана 9. Закона о радним односима у државним органима (“Службени гласник Републике Србије“ бр:48/91, 66/91, 44/98, 49/98, 34/01, 39/02, 49/05, 79/05, 81/05, 83/05 и 23/13), и члана 40.став 3. тачка 8. Одлуке о Градским управама Града Крагујевца (“Службени лист града Крагујевца“, број: 25/15-пречишћен текст и 44/15), у складу са Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Градској управи за послове Градоначелника и Градског већа, дана 09.јуна 2016. године, расписује


ОГЛАС
за заснивање радног односа на одређено време на 24 месеца у Градској управи за послове Градоначелника и Градског већа, за радно место: 
 

у Одељењу за нормативно-правне послове      

1. Радно место за нормативно-правне послове
извршиоца------------------------------------------------------------------1

Чланом 6. Закона о радним односима у државним органима, прописано је да се у радни однос у државном органу може примити лице које испуњава следеће услове:

 1. да је држављанин Републике Србије,
 2. да је пунолетно,
 3. да има општу здравствену способност,
 4. да има прописану стручну спрему,
 5. да није осуђивано за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело које га чине неподобним за обављање послова у државном органу
 6. да испуњава друге услове утврђене законом, другим прописима или актом о систематизацији радних места у органу.

Поред услова који су предвиђени чланом 6. Закона о радним односима у државним органим, потребно је да кандидат  испуњава и посебне услове, који су утврђени Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Градској управи за послове Градоначелника и Градског већа, и то: стечено високо образовање из научне области правне струке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским и специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године које су завршене према прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању, најмање 1 година радног стажа.

Уз пријаву кандидати су дужни да поднесу следеће доказе о испуњености услова Огласа:

 • оверена фотокопија дипломе о стеченој стручној спреми,
 • извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена копија),
 • уверење о држављанству (оригинал и не старије од 6 месеци),
 • уверење да се против пријављеног кандидата не води истрага (Основни суд),
 • уверење да кандидат није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у државном органу (МУП РС, Полицијска управа Крагујевац),
 • оригинал лекарског уверења
 • доказ о радном искуству у струци

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

Пријаве са доказима о испуњености услова достављају се у року од 8 дана од дана објављивања Огласа на адресу:
            

Град Крагујевац
Градска управа за послове Градоначелника и Градског већа
Трг Слободе бр. 3 
Крагујевац

                                                                                                                      
НАЧЕЛНИК
Јелена Бојовић 

Позив за тендере - Набавка возила за сакупљање отпада, Подизача контејнера и Кипер камиона

Позив за тендере - Набавка возила за сакупљање отпада, Подизача контејнера и Кипер камиона
Назив: Србија: Крагујевац унапређење инфраструктуре
Назив Пројекта - Пројекат унапређења инфраструктуре у Крагујевцу
Земља- Србија
Пословни сектор - Општинска инфраструктура и заштита животне средине
Број пројекта - 47690
Број тендера. - 4334674
Назив Тендера - Набавка возила за сакупљање отпада, Подизача контејнера и Кипер камиона
Назив клијента - Град Крагујевац
Врста обавештења - Позив за тендер - једна фаза
Врста набавке - Роба
Опште обавештење о набавци објављено - 27/01/2016 15:30
Датум објављивања - 21/06/2016
Датум издавања - 21/06/2016 11:00 пре подне
Датум затварања - 05/08/2016 11:00 пре подне
Горе наведени клијент намерава да искористи део средстава зајма од, или гранта којим управља  Европска банка за реконструкцију и развој (Банка) за горе наведени пројекат. Додатне финансијске појединости су:
Уговори се финансирају средствима зајма / гранта којима управља Банка и могу се потписивати са фирмама из свих земаља.

Клијент расписује тендере за горе поменуте уговор/е. Додатне појединости су:

Набавка возила за сакупљање отпада и подизача контејнера и кипер камиона са условом од 24 месеца одржавања.

Уговор се очекује да започне 15/10/2016 и траје оквирно 30 месеци.

Понуде се дају за 2 партиције. Понуђачи могу да поднесу понуду за максимално две партиције

Партиција 1

Назив: Возила за сакупљање отпада
Опис: Набавка два 6 x 4 камиона за смеће , 22 - 24 м&суп3;; четири 4 x 2 камиона за смеће, 15 - 16 м&суп3;; и два 4 x 2 камиона за смеће, 5 - 8 м&суп3;
   
Партиција 2

Назив: Подизачи контејнера и кипер камиони
Опис: Набавка једног 6 x 2 подизача контејнера са 26 t GVW и једног 4 x 2 кипер камиона са краном

Овај тендер се спроводи е-набавком преко портала EBRD Е-набавке за клијенте (ECEPP). заинтересоване фирме треба да се региструју на ECEPP преко следећег линка: https://ecepp.ebrd.com/respond/Q69S3D3CU9

Средства зајма / гранта којим управља Банка неће се користити у сврхе плаћања приватним или правним лицима, нити за увоз робе уколико су таква плаћања или увоз забрањени одлуком Савета за безбедност Уједињених нација поглавље VII Повеље Уједињених нација или законом и званичним законским уредбама земље Клијента.
   
Потенцијални понуђачи који се региструју на ECEPP и изразе заинтересованост за тендер добијају бесплатан приступ тендерској документацији и могу да траже додатна објашњења и информације од клијента преко ECEPP. Сви услови за учествовање су дати у тендерској документацији (секција подаци о тендеру).

Адреса клијента: Трг слободе 3, 34000 Крагујевац, Србија

Позив за тендер - Контејнери и канте за сакупљање отпада

Позив за тендер - Контејнери и канте за сакупљање отпада
Назив: Србија: Крагујевац унапређење инфраструктуре
Назив Пројекта - Пројекат унапређења инфраструктуре у Крагујевцу
Земља - Србија
Пословни сектор - Општинска инфраструктура и заштита животне средине
Број Пројекта - 47690
Број тендера - 4331601
Назив тендера - Контејнери и канте за сакупљање отпада
Назив Клијента - Град Крагујевац
Врста обавештења - Позив за тендер - једна фаза
Врста набавке - Роба
Опште обавештење о набавци објављено - 27/01/2016 15:30
Датум објављивања - 16/06/2016
Датум издавања - 16/06/2016 11:00 пре подне
Датум затварања - 01/08/2016 11:00 пре подне

Горе наведени клијент намерава да искористи део средстава зајма од, или гранта који додељује, Европска банка за реконструкцију и развој (Банка) за горе наведени пројекат. Додатне финансијске појединости су:

Уговори се финансирају средствима зајма / гранта којима управља Банка и могу се потписивати са фирмама из свих земаља.

Клијент расписује тендере за горе поменуте уговор/е. Додатне појединости су:

Тендер се расписује за набавку 3200 пластичних канти за сакупљање отпада са капацитетом од 140л и 1900 металних контејнера за сакупљање отпада са капацитетом од 1100л који чине две ставке тендера.

Очекује се да уговор започне 31/08/2016 и траје оквирно 3 месеца.

Понуде се дају за 2 партиције. Понуђачи могу да поднесу понуду за максимално две партиције.
   
Партиција 1

Назив: Пластичне канте за сакупљање отпада капацитета 140 л   
Опис: Набавка 3200 пластичних канти за сакупљање отпада капацитета 140 л.   

Партиција 2

Назив: Метални контејнери за сакупљање отпада капацитета 1100 л
Опис: Набавка 1900 металних контејнера за сакупљање отпада капацитета 1100 л.
   
Овај тендер се спроводи е-набавком преко портала EBRD Е- набавке за клијенте (ECEPP). заинтересоване фирме треба да се региструју на ECEPP преко следећег линка: https://ecepp.ebrd.com/respond/FF285966Y8

Средства зајма /гранта којим управља Банка неће се користити у сврхе плаћања приватним или правним лицима, нити за увоз робе уколико су таква плаћања или увоз забрањени одлуком Савета за безбедност Уједињених нација поглавље VII Повеље Уједињених нација или законом и званичним законским уредбама земље Клијента.
   
Потенцијални понуђачи који се региструју на ECEPP и изразе заинтересованост за тендер добијају бесплатан приступ тендерској документацији и могу да траже додатна објашњења и информације од клијента преко ECEPP. Сви услови за учествовање су дати у тендерској документацији (секција подаци о тендеру).

Адреса клијента: Трг слободе 3, 34000 Крагујевац, Србија

ЈАВНИ ОГЛАС за начелника Градске управе за опште и заједничке послове

ОВАЈ ОГЛАС ЈЕ ОБЈАВЉЕН 16.ЈУНА 2016.ГОДИНЕ

Градско веће, на основу члана 27. Одлуке о Градском већу (“Службени лист града Крагујевца“, број 25/12-пречишћен текст) у вези члана 56. став 1. и члана 66. став 7. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник Републике Србије“, бр. 129/07 и 83/14-др.закон) и Одлуке о расписивању јавног огласа за начелника Градске управе за опште и заједничке послове, број 111-89/16-V од 10. јуна 2016.године, дана 10. јуна 2016. године, расписује


ЈАВНИ ОГЛАС
за начелника Градске управе за опште и заједничке послове

I

Расписује се јавни оглас за постављење начелника Градске управе за опште и заједничке послове.

II

За начелника може да конкурише лице које испуњава:

а) Опште услове и то:

 • да је држављанин Републике Србије,
 • да је пунолетно;
 • да има општу здравствену способност;
 • да није кривично осуђиван.

б) Посебне услове и то:

 • завршен правни факултет, други степен високог образовања наведеног факултета (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске, специјалистичке струковне студије), односно завршен правни факултет на основним студијама у трајању од најмање четири године, положен испит за рад у органима државне управе и најмање пет година радног искуства у струци

ПОСЕБНА НАПОМЕНА: Под завршеним факултетом подразумева се високо образовање стечено на студијама другог степена, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године, односно НЕ ПОДРАЗУМЕВАЈУ се факултети са трогодишњим студијама.

III

Уз пријаву на јавни оглас, као доказ испуњености услова из поглавља II ове одлуке, кандидати подносе следећу документацију:

 1. Извод из матичне књиге рођених,
 2. Уверење о држављанству,
 3. Оригинал или оверену фотокопију дипломе о завршеном факултету,
 4. Оверену фотокопију радне књижице,
 5. Оверену фотокопију потврде о положеном стручном испиту за рад у органима државне управе или положеном правосудном испиту,
 6. Уверење да лице није осуђивано за кривична дела,
 7. Уверење о општој здравственој способности и
 8. Лична и радна биографија.

IV

Рок за пријављивање на јавни оглас из поглавља I овог Огласа, је 7 (седам) дана од дана јавног оглашавања у средствима јавног информисања.
Пријаве са комплетном документацијом слати у затвореној коверти Градском већу, са назнакама:
“За Комисију за избор кандидата за начелника Градске управе за опште и заједничке послове
Пријава на оглас за начелника Градске управе за опште и заједничке послове (навести назив Градске управе), Трг Слободе број 3, 34000 Крагујевац

“НЕ ОТВАРАЈ“

Пријаве из става 1. овог поглавља могу се доставити:

 • путем поште или
 • лично у Пријемну канцеларију - улазни хол у згради коју користе органи Града, Трг Слободе број 3 Крагујевац.

V

Комисија ће у року не дужем од три дана од дана истека рока за пријављивање на јавни оглас, извршити избор кандидата и утврдити предлог кандидата за начелнике Градске управе за опште и заједничке послове из поглавља I овог огласа.

VI

Начелника Градске управе из поглавља I овог Јавног огласа, поставиће Градско веће, на период од 5 (пет) година.

КОНКУРС за пријаву предлога пројеката удружења/организација из области пољопривреде у циљу доделе средстава из буџета града Крагујевца за 2016. годину

Овај јавни позив објављен је 09. јуна 2016. год.

Република Србија
Град Крагујевац
Градско веће
Број: 320-385/16-V
Датум: 6. јуна 2016.год.
Крагујевац

Градско веће, на основу члана 13. став 1. Правилника о одобравању и финансирању програма и пројеката удружења из области привреде на територији града (''Службени лист града Крагујевца'', број 1/2016 и 3/2016 - у даљем тексту: Правилник) и Одлуке Градског већа о објављивању конкурса за пријаву предлога пројеката удружења/организација из области пољопривреде у циљу доделе средстава из буџета града Крагујевца за 2016. годину, број 320-385/16-V од 6. јуна 2016. године, на седници одржаној 6. јуна 2016. године, расписује

КОНКУРС
за пријаву предлога пројеката удружења/организација из области пољопривреде у циљу доделе средстава из буџета града Крагујевца за 2016. годину

I Објављује се конкурс за пријаву предлога пројеката удружења/организација из области пољопривреде у циљу доделе средстава из буџета града Крагујевца за 2016. у износу до 1.000.000,00 динара.
Одобрени пројекти могу бити у целини или у одређеном делу финансирани средствима из буџета Града, с тим што укупно одобрени износ средстава из буџета по једном удружењу не може прелазити 250.000,00 дин.
Од одобрених средства 50% је бесповратно, а 50% од вредности добијених средстава удружење ће бити у обавези да врати кроз производе специфичне за то удружење, за потребе установа социјалне заштите и лица у стању социјалне потребе.

II Предлог пројеката може поднети удружење/организација из области пољопривреде које, по правилу, има седиште на територији града Крагујевца и испуњава следеће опште услове:

 1. регистровано је у складу са законом;
 2. има седиште на територији града Крагујевца;
 3. чланови удружења имају пребивалиште и производњу на територији града;
 4. активно делују најмање две године;
 5. нема дуговања према буџету Града.
 6. послује на недобитној основи, ако законом није друкчије одређено;
 7. да су му циљеви оснивања, утврђени оснивачким актом и статутом, у складу са циљевима утврђеним чланом 2. став 1. алинеје 17, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29 и 30. Правилника;
 8. да је директно одговорно за припрему и реализацију пројеката који предлаже;
 9. да је са успехом реализовало раније одобрене програме и пројекте, за које је  добијало средства из буџета града;
 10. да је оправдало средства додељена из буџета Града за претходне буџетске године, по било ком основу (за удружења која су добијала средства из буџета Града).

Подносилац предлога пројеката не може да буде:

 • у поступку ликвидације и под привременом забраном обављања делатности;
 • у последње две године, рачунато до дана расписивања конкурса, правноснажном одлуком кажњен за прекршај или привредни преступ у вези са његовом делатношћу.

III Документација за подношење предлога пројеката, може се преузети са интернет странице Града, на пријемном шалтеру Управе града, као и у Градској управи за привреду - Одељење за пољопривреду и водорегулацију, канц. 406/IV у згради Управе града.

IV Удружење/организација може бити подносилац више предлога пројеката у току 2016. године, а може му се одобрити више пројеката, под условом да сваки од одобрених пројеката доприноси унапређењу пољопривреде на територији Града.
Удружење/организација може бити партнер у већем броју пројеката, под условом да испуњава прописане услове и има капацитет да учествује у предложеним пројектима.

V Подносилац захтева је у обавези да достави уредно попуњене обрасце и то:

Образац број 1 -  Апликациони формулар;
Образац број 2 -  Контролни лист уз предлог пројекта;
Образац број 3 - Изјаву о прихватању обавеза потписника/корисника средстава буџета;
Образац број 4 - Изјаву о партнерству.

Поред попуњених образаца, подносилац захтева у обавези је  достави и следећу документацију:

 • пропратно писмо у коме су наведене најосновније информације о удружењу/организацији носиоцу пројекта и предложеном пројекту (назив, циљ, временско трајање, тражени износ финансијских средстава), које је потписало лице овлашћено за заступање удружења/организације;
 • решење о упису у Регистар удружења код Агенцији за привредне регистре (АПР);
 • копију статута удружења/организације;
 • списак чланова удружења са адресама и ЈМБГ;
 • фотокопију личне карте лица одговорног за заступање и оверен картон депонованих потписа;
 • копију извештаја о реализованим активностима у 2015. години, са одлуком органа управљања о усвајању;
 • копију програма и плана рада удружења/организације са финансијским планом за текућу програмску годину и одлуку органа управљања о њиховом усвајању;
 • одлуку органа управљања о одобравању предлога пројекта и о намени за коју ће се употребити евентуално одобрена средства са пратећом документацијом (предрачуни, уговори и сл.);

VI Конкурсна документација подноси се у запечаћеној коверти на пријемном шалтеру Градске управе или упућује препорученом поштом као пошиљка заштићена од оштећења на адресу:

Град Крагујевац, Градско веће, Трг Слободе број 3, 34.000 Крагујевац,

са назнаком: “Комисији за спровођење конкурса за достављање предлога пројеката удружења/организација из области пољопривреде у циљу доделе средстава из буџета града Крагујевца за 2016. годину“.

На предњој страни коверте, у горњем левом углу, морају бити садржани следећи подаци: назив и адреса подносиоца предлога, назив предлога пројекта и назнака “не отварати“.
Сва обавезна и пратећа документација мора бити достављена у једној коверти или пакету.

VII Рок за подношење предлога пројеката је од дана расписивања конкурса до утрошка планираних средстава, а накасније до 30. септембра 2016. године.
Комисија образована од стране Градског већа ће вршити оцену предлога пројеката сваких 45 дана и то поднетих до 15. јула и 30. септембра 2016. године и извештај са предлогом за доделу средстава достављати Градском већу на одлучивање.

VIII Поднете предлоге пројеката комисија ће оценити и рангирати на основу критеријума утврђених чланом 19. став 1. Правилника.
Минималан број бодова као услов за одобрење средстава за реализацију пројекта је 60 бодова.

IX Листа одобрених пројеката удружења/организација из области пољопривреде биће објављивана сукцесивно на веб порталу Града, а коначна листа свих одобрених пројеката током године, са износом одобрених средстава и обавезама корисника, биће објављена до 30. децембра 2016. године.

X Средства одобрена по овом стално отвореном конкурсу морају бити утрошена најкасније до 31. децембра 2016. године, а обавеза из поглавља I став 3. мора бити извршена најкасније до 30. јуна 2017. године..
     
XI Поднета документација по овом јавном позиву не враћа се подносиоцима захтева.
                                                                            
XII Све ближе информације могу се добити у Градској управи за привреду - Одељење пољопривреду и водорегулацију, на телефон 034/306-189 од 8 до15 часова, сваког радног дана у периоду трајања конкурса.                           

Обрасце за предлог пројекта можете преузети овде

ЈАВНИ ПОЗИВ за пријаву предлога програма удружења из области привреде у циљу доделе средстава из буџета града Крагујевца за 2017. годину

Овај јавни позив објављен је 25. маја 2016. године

Градско веће, на основу члана 13. став 1. и члана 18. став 1. Правилника о одобравању и финансирању програма и пројеката удружења из области привреде на територији града (“Службени лист града Крагујевца“, број 1/2016 и 3/2016) и Одлуке Градског већа о објављивању јавног позива за пријаву предлога програма удружења из области привреде у циљу доделе средстава из буџета града Крагујевца за 2017. годину, број 400-751/16-V, од 19. маја 2016. године, на седници одржаној 19. маја 2016. године, расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ
за пријаву предлога програма удружења из области привреде у циљу доделе средстава из буџета града Крагујевца за 2017. годину

I Објављује се јавни позив за пријаву предлога програма удружења из области привреде у циљу доделе средстава из буџета града Крагујевца за 2017. годину у оквирном износу до 3.000.000,00 динара.
Коначан износ средстава биће утврђен Одлуком о буџету града Крагујевца за 2017. годину и Програмом за подстицаје привреди у 2017. години.
Предлоге програма по овом јавном позиву не могу да подносе удружења из области пољопривреде.

II Предлог програма може поднети удружење/организација из области привреде које, по правилу, има седиште на територији града Крагујевца и испуњава следеће опште услове:

 • регистровано је у складу са законом;
 • послује на недобитној основи, ако законом није друкчије одређено;
 • да су му циљеви оснивања, утврђени оснивачким актом и статутом, у складу са циљевима утврђеним чланом 2. Правилника;
 • да је директно одговорно за припрему и реализацију програма који предлаже;
 • да је са успехом реализовало раније одобрене програме и пројекте, за које је  добијало средства из буџета града;
 • да је оправдало средства додељена из буџета Града за претходне буџетске године, по било ком основу (за удружења која су добијала средства из буџета Града).

Подносилац предлога програма не може да буде:

 • у поступку ликвидације и под привременом забраном обављања делатности;
 • у последње две године, рачунато до дана расписивања конкурса, правноснажном одлуком кажњен за прекршај или привредни преступ у вези са његовом делатношћу.

III Документација за подношење предлога програма, може се преузети са интернет странице Града, на пријемном шалтеру Управе града, као и у Градској управи за привреду - Одељење за привреду и подршку нових инвестиција, канц. 506/V у згради Управе града, радним даном 10-14 часова.

IV Подносилац захтева је у обавези да достави уредно попуњене обрасце који прате јавни позив и то:

Поред попуњених образаца, подносилац захтева у обавези је достави и следећу документацију:

 • пропратно писмо у коме су наведене најосновније информације о удружењу носиоцу програма и предложеном програму (назив, временско трајање, тражени износ финансијских средстава) које је потписало лице овлашћено за заступање удружења/организације;
 • решење о упису у Регистар удружења код Агенцији за привредне регистре (АПР);
 • копију статута удружења;
 • копију извештаја о реализованим активностима у претходној буџетској години, са одлуком органа управљања о усвајању;
 • копију програма и плана рада са финансијским планом удружења за текућу програмску годину и одлуку органа управљања о њиховом усвајању,
 • доказ о чланству у савезу удружења/организација на нивоу Републике, уколико није утврђено статутом.

V Пријава на јавни позив подноси се у запечаћеној коверти на пријемном шалтеру Градске управе или упућује препорученом поштом као пошиљка заштићена од оштећења на адресу:

Град Крагујевац, Градско веће, Трг слободе број 3, 34.000 Крагујевац,

са назнаком: “Комисији за спровођење јавног позива за достављање предлога програма удружења из области привреде у циљу доделе средстава из буџета града Крагујевца за 2017. годину“.

На предњој страни коверте, у гоњем левом углу, морају бити садржани следећи подаци: назив и адреса подносиоца предлога, назив предлога програма и назнака “не отварати“.

Рок за подношење предлога програма је од дана расписивања јавног позива до 31. јула 2016. године.

Сва обавезна и пратећа документација мора бити достављена у једној коверти или пакету.

VI Поднете предлоге програма Комисија ће оценити и рангирати на основу критеријума утврђених чланом 19. став 1. Правилника.

Минималан број бодова, као услов за одобрење средстава, за реализацију програм је 60 бодова.

VII Прелиминарну листу одобрених програма утврдиће Комисија до 15. септембра 2016. год. Коначну листу донеће Градско веће по усвајању Одлуке о буџету града Крагујевца за 2017. годину, најкасније до 30. децембра 2016. године. Уговори са удружењима из области привреде чији програми буду прихваћени, биће закључени до 31. јануара 2017. године.

VIII Средства одобрена по овом јавном позиву удружењима из области привреде биће на располагању у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2017. године, а морају бити оправдана најкасније до 15. јануара 2018. године.
     
IX Поднета документација по овом јавном позиву не враћа се подносиоцима захтева.

СТАЛНО ОТВОРЕНИ КОНКУРС за пријаву предлога пројеката за Програме и пројекте удружења у области локалног економског развоја, енергетске ефикасности и одрживог развоја

Градско веће, на основу члана 1. став 4. и поглавља III члана 18. став 1. Правилника о начину, поступку и критеријумима за остваривање права за доделу средстава из буџета града Крагујевца за реализацију програма и пројеката удружења у области локалног економског развоја, енергетске ефикасности и одрживог развоја на територији града Крагујевца (“Службени лист града Крагујевца“, број 8/2016), (у даљем тексту: Правилник) и Одлуке Градског већа о објављивању стално отвореног конкурса за пријаву предлога пројеката за Програме и пројекте удружења у области локалног економског развоја, енергетске ефикасности и одрживог развоја у циљу доделе средстава из буџета града Крагујевца за 2016. годину, број 400-552/16-V од 22. априла 2016. године, на седници одржаној 22 априла 2016. године, расписује

СТАЛНО ОТВОРЕНИ КОНКУРС
за пријаву предлога пројеката за Програме и пројекте удружења у области локалног економског развоја, енергетске ефикасности и одрживог развоја
града Крагујевца за 2016. годину у циљу доделе средстава
из буџета града Крагујевца за 2016. годину

I Објављује се стално отворени конкурс за пријаву предлога пројеката за Програме и пројекте удружења у области локалног економског развоја, енергетске ефикасности и одрживог развоја у циљу доделе средстава из буџета града Крагујевца за 2016. годину у циљу доделе средстава из буџета града Крагујевца за 2016. у износу до 2.000.000,00 динара.

Одобрени пројекти могу бити у одређеном делу финансирани средствима из буџета Града - максимум до 90%.

II Предлог пројеката може поднети удружење/организација из области локалног економског развоја, енергетске ефикасности и одрживог развоја које, по правилу, има седиште на територији града Крагујевца и испуњава следеће опште услове:

 1. да је регистровано у складу са законом;
 2. да искључиво послује на недобитној основи, ако законом није друкчије одређено;
 3. да су му циљеви оснивања, утврђени оснивачким актом и статутом у складу са циљевима утврђеним чланом 2. Правилника о начину, поступку и критеријумима за остваривање права за доделу средстава из буџета града Крагујевца за реализацију програма и пројеката удружења у области локалног економског развоја, енергетске ефикасности и одрживог развоја на територији града Крагујевца (“Службени лист града Крагујевца“, број 8/2016).
 4. да је директно одговоран за припрему и извођење програма и пројеката;
 5. да је са успехом реализовао претходно одобрене програме и пројекте;
 6. да је оправдао средства додељена из буџета Града за претходну буџетску годину по било ком основу.

Подносилац предлога пројеката не може да буде:

 1. у поступку ликвидације и под привременом забраном обављања делатности;
 2. у последње две године, рачунато до дана расписивања конкурса, правноснажном одлуком кажњен за прекршај или привредни преступ у вези са његовом делатношћу.

Предлагач програма/пројекта ће бити искључен из процедуре доделе средстава у случају да је током поступка доделе средстава:

 1. био предмет сукоба интереса;
 2. скривљено, лажно приказао податке тражене у обрасцима за подношење програма и пројеката или ако је пропустио да да све потребне информације;
 3. покушао да дође до поверљивих информација или да утиче на Комисију или на органе и службена лица града Крагујевца, током периода процене програма/пројекта или неког претходног процеса доделе средстава.

III Документација за подношење предлога пројеката, може се преузети са интернет странице Града, на пријемном шалтеру Управе града, као и у Градској управи за управљање пројектима, одрживи и равномерни развој, улица Николе Пашића, број 6, 3. спрат.

IV Удружење/организација може бити подносилац више предлога пројеката у току 2016. године, а може му се одобрити само један пројекат, под условом да доприноси унапређењу локалног економског развоја, енергетске ефикасности и одрживог развоја на територији Града.

Удружење/организација може бити партнер у већем броју пројеката, под условом да испуњава прописане услове и има капацитет да учествује у предложеним пројектима.

V Подносилац захтева је у обавези да достави уредно попуњене обрасце који прате стално отворени конкурс.

Поред попуњених образаца, подносилац захтева у обавези је достави и следећу документацију:

 • решење о упису у Регистар у Агенцији за привредне регистре (АПР);
 • статут;
 • копија извештаја о реализованим активностима у претходној буџетској години;
 • радна биографија ангажованог особља
 • пропратно писмо.

VI Пријава на стално отворени конкурс подноси се у запечаћеној коверти на пријемном шалтеру Градске управе или упућује препорученом поштом као пошиљка заштићена од оштећења на адресу:

Град Крагујевац, Градско веће, Трг слободе број 3, 34.000 Крагујевац,
са назнаком: “Комисији за спровођење стално отвореног конкурса за достављање предлога пројеката за Програме и пројекте удружења у области локалног економског развоја, енергетске ефикасности и одрживог развоја у циљу доделе средстава из буџета града Крагујевца за 2016. годину“.

На предњој страни коверте, у гоњем левом углу, морају бити садржани следећи подаци: назив и адреса подносиоца предлога, назив предлога пројекта и назнака “не отварати“.

Сва обавезна и пратећа документација мора бити достављена у једној коверти или пакету.

VII Рок за подношење предлога пројеката је од дана расписивања стално отвореног конкурса до утрошка планираних средстава, а накасније до 30. септембра 2016. године.

Комисија образована од стране Градског већа ће вршити оцену предлога пројеката сваких 60 дана и то поднетих до: 30. маја, 29. јула и 30. септембра 2016. године и, уколико у наведеним периодима буде поднетих предлога, извештај са предлогом за доделу средстава достављати Градском већу на одлучивање.

VIII Поднете предлоге пројеката комисија ће оценити и рангирати на основу критеријума утврђених чланом 20. и 21. Правилника о начину, поступку и критеријумима за остваривање права за доделу средстава из буџета града Крагујевца за реализацију програма и пројеката удружења у области локалног економског развоја, енергетске ефикасности и одрживог развоја на територији града Крагујевца (“Службени лист града Крагујевца“, број 8/2016).

Минималан број бодова као услов за одобрење средстава за реализацију пројекта је 60 бодова.

IX Листа одобрених пројеката биће објављивана сукцесивно на веб порталу Града, а коначна листа свих одобрених пројеката током године, са износом одобрених средстава и обавезама корисника биће објављена до 30. децембра 2016. године.

X Средства одобрена по овом стално отвореном конкурсу морају бити утрошена најкасније до 31. децембра 2016. године и оправдана најкасније до 15. јануара 2017. године.
     
XI Поднета документација по овом јавном позиву не враћа се подносиоцима захтева.
                                                                            

Обрасце за предлог пројекта можете преузети ОВДЕ

ОГЛАС за заснивање радног односа на одређено време на 12 месеци због повећаног обима посла у Градској управи за јавне набавке

Напомена: Овај Оглас објављен је у листу ПОСЛОВИ дана 06.04.2016. године

Република Србија
Град Крагујевац
Градска управа за јавне набавке
Број: 111-57/2016-XII
Дана: 29.03.2016. године
Тел. 034-306-161
Крагујевац       

Начелник Градске управе за јавне набавке, на основу члана 2.став 1. и члана 9. Закона о радним односима у државним органима (''Службени гласник Републике Србије'' бр: 48/91, 66/91, 44/98, 49/98, 34/01, 39/02, 49/05, 79/05, 81/05, 83/05 и 23/13), и члана 40.став 3. тачка 8. Одлуке о Градским управама града Крагујевца (''Службени лист града Крагујевца'', број: 25/15-пречишћен текст и 44/15), у складу са Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Градској управи за јавне набавке, дана 29.03.2016. године, расписује:

ОГЛАС

за заснивање радног односа на одређено време на 12 месеци
због повећаног обима посла у Градској управи за јавне набавке

 

У Одељењу за економско финансијске послове, послове планирања и контроле јавних набавки, за радно место

Извршилац за економско-финансијске послове у поступцима јавних набавки директних буџетских корисника

- извршилаца ....................................................1

Чланом 6. Закона о радним односима у државним органима, прописано је да се у радни однос у државном органу може примити лице које испуњава следеће услове:

 1. да је држављанин Републике Србије,
 2. да је пунолетно,
 3. да има општу здравствену способност,
 4. да има прописану стручну спрему,
 5. да није осуђивано за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело које га чине неподобним за обављање послова у државном органу
 6. да испуњава друге услове утврђене законом, другим прописима или актом о систематизацији радних места у органу.    

Поред услова који су предвиђени чланом 6. Закона о радним односима у државним органим, потребно је да кандидат испуњава и посебне услове, који су утврђени Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Градској управи за јавне набавке и то: стечено високо образовање на Економском факултету или из области друштвено-хуманистичких наука на основним академским студијама првог и другог степена у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године које су завршене према прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању и најмање 1 година радног стажа, положен државни стручни испит.

Уз пријаву кандидати су дужни да поднесу следеће доказе о испуњености услова Огласа:

 • оверена фотокопија дипломе о стеченој стручној спреми,
 • извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена копија),
 • уверење о држављанству (оригинал),
 • уверење о положеном државном стручном испиту,
 • уверење да се против пријављеног кандидата не води истрага (Основни суд),
 • уверење да кандидат није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у државном органу (МУП РС, Полицијска управа Крагујевац),
 • оригинал лекарског уверења,
 • доказ о радном стажу.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

Пријаве са доказима о испуњености услова достављају се у року од 8 дана од дана објављивања Огласа на адресу:
            
Град Крагујевац
Градска управа за јавне набавке
Трг слободе бр. 3                                                                            
Крагујевац

НАЧЕЛНИК
Данијела Дробњак  

ОГЛАС за заснивање радног односа на одређено време због повећаног обима посла

Напомена:Овај Оглас објављен је у листу ПОСЛОВИ дана 30.03.2016.године

Република Србија
Град Крагујевац
Градско правобранилаштво града Крагујевца
Број: 111-50/2016-IV
Дана: 21.03.2016. године
Тел. 034/306-169
Крагујевац

Градски правобранилац, у својству руководиоца Секретаријата за послове Градског јавног правобранилаштва, на основу члана 2.став 1. и члана 9. Закона о радним односима у државним органима (''Службени гласник Републике Србије'' бр: 48/91, 66/91, 44/98, 49/98, 34/01, 39/02, 49/05, 79/05, 81/05, 83/05 и 23/13) и члана 16. Одлуке о Градском правобранилаштву града Крагујевца (''Службени лист града Крагујевца'', број: 38/14), у складу са Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Секретаријату за послове Градског јавног правобранилаштва, дана 21.03.2016. године,расписује

ОГЛАС
за заснивање радног односа на одређено време због повећаног обима посла
у трајању до 24 месеца

у Секретаријату за послове Градског јавног правобранилаштва, за радно место
 
Извршилац за послове писарнице и документационе послове - извршилаца ...........1

Чланом 6. Закона о радним односима у државним органима, прописано је да се у радни однос у државном органу може примити лице које испуњава следеће услове:

 1. да је држављанин Републике Србије,
 2. да је пунолетно,
 3. да има општу здравствену способност,
 4. да има прописану стручну спрему,
 5. да није осуђивано за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело које га чине неподобним за обављање послова у државном органу
 6. да испуњава друге услове утврђене законом, другим прописима или актом о систематизацији радних места у органу.

Поред услова који су предвиђени чланом 6. Закона о радним односима у државним органим, потребно је да кандидат  испуњава и посебне услове, који су утврђени Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Секретаријату за послове Градског јавног правобранилаштва, и то:
завршена гимназија, економска школа или друга школа друштвеног смера, четврти степен стручне спреме, познавање рада на рачунару и најмање 6 месеци радног искуства у струци.

Уз пријаву кандидати су дужни да поднесу следеће доказе о испуњености услова Огласа:

 • оверена фотокопија дипломе о стеченој стручној спреми,
 • извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена копија),
 • уверење о држављанству (оригинал);
 • уверење да кандидат није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у државном органу (МУП РС, Полицијска управа Крагујевац),
 • оригинал лекарског уверења
 • доказ о радном искуству у струци.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

Пријаве са доказима о испуњености услова достављају се у року од 8 дана од дана објављивања Огласа на адресу:

Град Крагујевац
Градско правобранилаштво града Крагујевца

Трг Слободе
Крагујевац                                                                                   

Градски правобранилац
Бранко Петронијевић 

ОГЛАС за заснивње радног односа на одређено време због повећаног обима посла у Градској управи за инвестиције

Напомена: Овај Оглас објављен је у листу ПОСЛОВИ дана 30.03.2016. године

Република Србија
Град Крагујевац
Градска управа за инвестиције
Број: 111-52/2016-X
Дана: 23.03.2016. године
Тел. 034-306-161
Крагујевац       

Начелник Градске управе за инвестиције, на основу члана 2.став 1. и члана 9. Закона о радним односима у државним органима (''Службени гласник Републике Србије'' бр: 48/91, 66/91, 44/98, 49/98, 34/01, 39/02, 49/05, 79/05, 81/05, 83/05 и 23/13), и члана 40.став 3. тачка 8. Одлуке о Градским управама града Крагујевца (''Службени лист града Крагујевца'', број: 25/15-пречишћен текст и 44/15), у складу са Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Градској управи за инвестиције, дана 23.03.2016. године, расписује:

ОГЛАС
за заснивње радног односа на одређено време због повећаног обима посла у трајању од 3 месеца у Градској управи за инвестиције

у Служби за надзор реализације инвестиција, за радно место

Извршилац за послове надзора реализације инвестиција

извршилаца ..........................................................1

Чланом 6. Закона о радним односима у државним органима, прописано је да се у радни однос у државном органу може примити лице које испуњава следеће услове:

 1. да је држављанин Републике Србије,
 2. да је пунолетно,
 3. да има општу здравствену способност,
 4. да има прописану стручну спрему,
 5. да није осуђивано за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело које га чине неподобним за обављање послова у државном органу
 6. да испуњава друге услове утврђене законом, другим прописима или актом о систематизацији радних места у органу.    

Поред услова који су предвиђени чланом 6. Закона о радним односима у државним органим, потребно је да кандидат испуњава посебне услове, који су утврђени Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Градској управи за инвестиције и то: стечено високо образовање из техничко-технолошке научне области на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године и најмање 1 година радног искуства у струци.

Уз пријаву кандидати су дужни да поднесу следеће доказе о испуњености услова Огласа:

 • оверена фотокопија дипломе о стеченој стручној спреми,
 • извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена копија),
 • уверење о држављанству (оригинал и не старије од 6 месеци),
 • уверење да се против пријављеног кандидата не води истрага (Основни суд),
 • уверење да кандидат није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у државном органу (МУП РС, Полицијска управа Крагујевац),
 • оригинал лекарског уверења,
 • доказ о радном искуству у струци.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

Пријаве са доказима о испуњености услова достављају се у року од 8 дана од дана објављивања Огласа на адресу:
            
Град Крагујевац
Градска управа за инвестиције
Трг слободе бр.3
Крагујевац

НАЧЕЛНИК
Предраг Пантић

ОГЛАС за заснивање радног односа на неодређено време у Градској управи за послове Градоначелника и Градског већа

Напомена: Овај Оглас објављен је у листу ПОСЛОВИ дана 30.03.2016. године
 
Република Србија
Град Крагујевац
Градска управа за послове Градоначелника и Градског већа
Број: 111-53/2016-XIX
Дана: 23.03.2016. године
Крагујевац       
 
Начелник Градске управе за послове Градоначелника и Градског већа, на основу члана 2.став 1. и члана 9. Закона о радним односима у државним органима (''Службени гласник Републике Србије'' бр: 48/91, 66/91, 44/98, 49/98, 34/01, 39/02, 49/05, 79/05, 81/05, 83/05 и 23/13), и члана 40.став 3. тачка 8. Одлуке о Градским управама Града Крагујевца (''Службени лист града Крагујевца'', број: 25/15-пречишћен текст и 44/15), у складу са Правилником о унутрашњем уређењу  и систематизацији радних места у Градској управи за послове Градоначелника и Градског већа, дана 23.марта 2016. године, расписује

ОГЛАС
за заснивање радног односа на неодређено време у Градској управи за послове Градоначелника и Градског већа, за радно место:  

 

у Одељењу за послове градоначелника

1. Радно место начелника Одељења за послове градоначелника

извршиоца-------------------------------------------------1

Чланом 6. Закона о радним односима у државним органима, прописано је да се у радни однос у државном органу може примити лице које испуњава следеће услове:

 1. да је држављанин Републике Србије,
 2. да је пунолетно,
 3. да има општу здравствену способност,
 4. да има прописану стручну спрему,
 5. да није осуђивано за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело које га чине неподобним за обављање послова у државном органу
 6. да испуњава друге услове утврђене законом, другим прописима или актом о систематизацији радних места у органу.

Поред услова који су предвиђени чланом 6. Закона о радним односима у државним органим, потребно је да кандидат  испуњава и посебне услове, који су утврђени Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у  Градској управи за послове Градоначелника и Градског већа, и то: стечено високо образовање из научне области економске струке, на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским и специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године које су завршене према прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању, најмање 5 година радног стажа, положен државни стручни испит.

Уз пријаву кандидати су дужни да поднесу следеће доказе о испуњености услова Огласа:

 • оверена фотокопија дипломе о стеченој стручној спреми,
 • извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена копија),
 • уверење о држављанству (оригинал и не старије од 6 месеци),
 • уверење о положеном државном стручном испиту,
 • уверење да се против пријављеног кандидата не води истрага (Основни суд),
 • уверење да кандидат није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним  за обављање послова у државном органу (МУП РС, Полицијска управа Крагујевац),
 • оригинал лекарског уверења
 • доказ о радном искуству у струци

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

Пријаве са доказима о испуњености услова достављају се у року од 8 дана од дана објављивања Огласа на адресу:

Град Крагујевац
Градска управа за послове Градоначелника и Градског већа                                               
Трг Слободе бр. 3
Крагујевац

НАЧЕЛНИК
Јелена Бојовић 

ОДЛУКА О УТВРЂИВАЊУ ЛИСТЕ КАНДИДАТА ПРЕДЛОЖЕНИХ ЗА ДОДЕЛУ ГОДИШЊЕ НАГРАДЕ ГРАДА КРАГУЈЕВЦА - ЂУРЂЕВДАНСКЕ НАГРАДЕ

Одбор за обележавање празника, јубилеја и доделу признања, на основу члана 49. став 3 тачка 11 Пословника Скупштине града Крагујевца (''Службени лист града Крагујевца'' бр. 24/14 - пречишћен текст), члана 15. став 1 Одлуке о сталним радним телима Скупштине града Крагујевца ("Службени лист града Крагујевца" бр. 19/08) и члана 27. Одлуке о признањима града Крагујевца ("Службени лист града Крагујевца" бр. 18/14 - пречишћен текст), на седници одржаној 21.03.2016. године, донео је


ОДЛУКУ О УТВРЂИВАЊУ ЛИСТЕ КАНДИДАТА
ПРЕДЛОЖЕНИХ ЗА ДОДЕЛУ ГОДИШЊЕ НАГРАДЕ ГРАДА КРАГУЈЕВЦА
- ЂУРЂЕВДАНСКЕ НАГРАДЕ


Члан 1.

Овом Одлуком утврђује се листа кандидата предложених за доделу ГОДИШЊЕ НАГРАДЕ ГРАДА КРАГУЈЕВЦА - ЂУРЂЕВДАНСКЕ НАГРАДЕ, за достигнуће које је постало доступно јавности у периоду 01.01.2015. - 31.12.2015. године.

Листа кандидата утврђена је по редоследу пријема предлога кандидата који испуњавају услове и садржи:

 • име и презиме кандидата, односно групе аутора или назив правног лица,
 • назив дела, односно резултате рада кандидата,
 • назнаку области за коју се кандидат предлаже,
 • назив предлагача кандидата.

Члан 2.

Утврђује се листа кандидата предложених за доделу ГОДИШЊЕ НАГРАДЕ ГРАДА КРАГУЈЕВЦА - ЂУРЂЕВДАНСКЕ НАГРАДЕ:

1. ''Удружење за помоћ особама са аутизмом'', за унапређење положаја и квалитета живота особа са аутизмом и њихових породица кроз реализацију пројеката ''Дружимо се викендом'', ''Асистент у породици'' и ''Сервис подршке за особе са аутизмом''  и другим активностима у 2015. години - у области хуманитарног карактера, које су предложили удружење родитеља лица са посебним потребама ''Егал'' Крагујевац, удружење ''Маслачак'' Крагујевац, школа за основно и средње образовање ''Вукашин Марковић'' Крагујевац и Савез удружења Србије за помоћ особама са аутизмом Београд.

2. Владимир Јагличић, за књигу превода ''Антологија руске поезије XX века (''Сребрни век'', књига I и II) - у области уметности, кога је предложила Издавачка књижарница Зорана Стојановића Нови Сад.

3. проф. др Драган Батавељић, за књигу ''Тако је живео и стварао Драгиша Недовић'' - у области уметности, кога су  предложили удружење естрадних уметника и извођача Шумадије ''Крагујевац - концерт'' Крагујевац, Драгиша - Гаги Недовић, Јасмина Недовић, удружење ''Опстанак'' Београд, Удружење ратних и мирнодопских војних инвалида града Крагујевца, Саша Трбусић, Удружење естрадних уметника и извођача Србије, Братислав Милановић, Бора Дугић, Српска краљевска академија иновационих наука Београд, Удружење музичара џеза, забавне и рок музике Србије Београд и мр Војислав Спасић.

4. Јанко Шуштершич, за награде и признања освојена на такмичењима ученика средњих школа у земљи и иностранству у 2015. години - у области образовања, кога је предложила Прва крагујевачка гимназија.

5. мр Војислав Спасић, за учешће у манифестацијама уметничког карактера у 2015. години - у области уметности, кога су предложили Ненад Коренчић, Саша Трбусић, Удружење ратних и мирнодопских војних инвалида града Крагујевца, удружење Срба из Хрватске ''Никола Тесла'' Крагујевац, Владимир Ђурић и Момчило Арсенијевић.

6. Јелена Вуковић, за серијал емисија ''Размотавање'', емитованих на РТВ Крагујевац у 2015. години и кратки филм ''Од ратне до креативне индустрије'' - у области новинарства, коју су предложили Слободанка Шмигић и Друштво за борбу против шећерне болести Крагујевац.

7. Животије Николић, за књигу ''Јарани са Дрине'' - у области уметности, кога су предложили Прва крагујевачка гимназија, о.ш. ''Радоје Домановић'' Крагујевац и о.ш. ''Ђура Јакшић'' Крагујевац.

8. Ненад Андрић, за изузетне резултате остварене у организацији и развоју Прве техничке школе у Крагујевцу у 2015. години - у области образовања, кога су предложили Центар за стручно усававршавање запослених у образовању Крагујевац, Заједница електротехничких школа Србије Ниш, Јулија Арсенијевић у име Савета родитеља Прве техничке школе Крагујевац и Ана Тодоровић.

9. Rotary клубови Крагујевац и Крагујевац Шумадија, за већи број акција хуманитарног карактера у циљу пружања помоћи, подстицања високих етичких стандарда и унапређења добре воље, мира и пријатељства у 2015. години - у области хуманитарног карактера, које су предложили Црвени крст Крагујевац и Обрад Турковић.

10. Мирослав Петровић, за позорнишну представу ''Санаторијум'' и друге активности на развоју позоришне уметности у граду Крагујевцу у 2015. години - у области уметности, кога су предложили Драгана Милетић, Павле Тасић и Јасминка Јовановић.

11. ЖРК ''Раднички'' Крагујевац, за освојену титулу првака државе и куп Србије у 2015. години - у области спорта, који су предложили Милош Радуловић и Душица Ерић.

12. Милан Грбовић, за хуманитарну акцију ''Чеп са пластичне флаше - за кретање наше'' и друге активности хуманитарног карактера у 2015. години - у области хуманитарног карактера, кога су предложили Милосава Стојановић, Милена Станков, Жељка Јовановић, Гордана Николић, Савез параплегичара и квадриплегичара Србије, Спортски савез особа са инвалидитетом Шумадије Крагујевац, Спортско друштво ''Плегија спорт Шумадија'' Крагујевац, Друштво за спорт и рекреацију особа са инвалидитетом Крагујевац, Спортско друштво инвалида ''Крагуј'' Крагујевац, Удружење параплегичара и квадриплегичара ''Крагуј'' Крагујевац, Александар Пријовић, Светлана Симић, Тамара Јашовић, Геронтолошки центар Крагујевац, Пливачки Клуб особа са инвалидитетом ''SHARKS'' Крагујевац, Клуб седеће одбојке ''Крагујевчани'' Крагујевац, Јелена Миловановић, Вера Уљаревић, Ирена Антић, Милан Перовић и Удружење параплегичара и квадриплегичара ''Шумадија'' Крагујевац.

13. Гордана Вучковић, за изузетан допринос у развоју професије и образовно - васпитном и инструктивном раду у подизању музичке културе у Крагујевцу у 2015. години - у области  образовња, коју  су предложили Српско народно позориште Нови Сад, Народно позориште у Београду, Бора Дугић, Ивана Ретхас, мр Војо Лучић, Славица Марковић, Милоје Николић и већи број ђака Прве крагујевачке гимназије.

14. др Владица Станојевић, за изузетан допринос у акцијама хуманитарног карактера у 2015. години - у области хуманитарног карактера, кога су предложили Еписког шумадијски господин Јован, Љубица Жикић, Удружење пензионера Крагујевац, школа за основно и средње образовање ''Вукашин Марковић'' Крагујевац, школа за децу оштећеног слуха Крагујевац, Црвени крст Крагујевац, већи број радника Завода за смештај одраслих лица ''Мале Пчелице'' Крагујевац, Центар за социјални рад ''Солидарност'' Крагујевац, Савез слепих Крагујевац, параолимпијска академија ''Јуниор'' Крагујевац и хуманитарна  организација ''Љуби ближњег свог'' Врњачка бања.

15. Власта Стевановић, за постигнуте резултате са екипом АК ''Раднички'' Крагујевац и освојено треће место на Купу европских шампиона у 2015. години - у области спорта, кога је предложио Клуб екстремних спортова ''Крагујевац'' Крагујевац.

16. Никола Младеновић, за уредништво информативног портала www.pjermedia.com и већег броја других сајтова реализованих у 2015. године - у области новинарства, кога су предложили новинска агенција Пјер Медиа, новинско издавачко друштво ''ФоНет'' Београд и Прва техничка школа Крагујевац.         

17. мр Војо Лучић, за допринос у развоју позоришне уметности у 2015. години - у области уметности, кога је предложило удружење за друштвени развој младих ''Интерацтиве'' Крагујевац.

18. ''Центар за еколошко образовање и одрживи развој'', за остварене резултате у васпитно - образовном и инструктивном раду и развоју школства у Крагујевцу у 2015. години - у области образовања, који су предложили ''Центар за стручно усавршавање запослених у образовању'' Крагујевац, школа за основно и средње образовање ''Вукашин Марковић'' Крагујевац, Прва крагујевачка гимназија, Прва техничка школа Крагујевац и Политехничка школа Крагујевац.

19. Катарина Павловић, за освојено прво место на Државном првенству у спортском риболову у категорији дама у 2015. години - у области спорта, коју је предложила општинска организација спортских риболоваца ''Шумадија'' Крагујевац.

20. Јелена Миловановић, за освојену златну медаљу са кошаркашком репрезентацијом Србије на Европском првенству у Мађарској у 2015. години - у области спорта, коју су предложили Александар Ћуић, Татјана Радомировић, Немања Мићић, Верица Милинковић, Јасмина Ћуић, Душка Михајловић, Весна Ивановић и Александар Радојчић.

21. Љиљана Ћировић, за већи број акција хуманитарног карактера у 2015. години - у области хуманитарног карактера, коју је предложила Драгана Стојадиновић.

22.''Удружење писаца Крагујевца'', за књигу поезије и прозе ''Лепеничко Ђурђевдарје'' - у области уметности, које је предложио Раденко Бјелановић.

23. Филип Лаловић, за освојену титулу првака као члан Универзитетске екипе на Европском универзитетском  првенству у баскету 3x3 у 2015. години - у области спорта, кога су предложили Универзитетски спортски савез Крагујевца, Национални спортски савез ''3x3 баскет'' Крагујевац и КК ''Раднички 1950'' Крагујевац.

24. Јелена Максимовић, за ауторску емисију ''На корзоу'' која се емитује на Радио Крагујевцу - у области новинарства, коју је предложио Дејан Миливојевић.

Члан 3.

Ову Одлуку објавити у "Службеном листу града Крагујевца".


Скупштина града Крагујевца
Одбор за обележавање празника,
јубилеја и доделу признања
Број: 17 –  2 /16-I/02
Датум:21.03.2016. године
Крагујевац


ПРЕДСЕДНИК,
Јасмина Љубисављевић

ОГЛАС за спровођење другог круга јавног надметања за заузеће јавне површине за постављање баште типа ''А''

Напомена: Овај Оглас објављен је дана 23.03.2016. године

Република Србија
Град Крагујевац
Градско веће
Датум: 21.03.2016. године
Крагујевац

Комисија за спровођење поступка јавног надметања, на основу члана 91. Одлуке о комуналном реду (''Службени лист града Крагујевца'', број 18/13 - пречишћен текст, 38/14, 9/15 и 44/15) и тачке XII Одлуке Градског већа о расписивању огласа за други круг јавног надметања за заузеће јавне површине за постављање баште типа ''А'', број 353-139 /16-V од 21.03.2016. године, расписује                               

ОГЛАС
за спровођење другог круга јавног надметања за заузеће јавне површине
за постављање баште типа ''А''

Дају се на коришћење за постављање баште типа ''А'' путем јавног надметања:

1. Јавне површине - локације у ''Екстра зони'' намењене за постављање башти типа ''А'' на основу Плана локација за постављање башти типа ''А'' и то:

 1. улица Лоле Рибара - 6 локација
 2. пешачка зона ул. Краља Петра I - 5 локација
 3. улица Милоја Павловића - 4 локација
 4. плато хотел ''Зеленгора'' - 2 локације                  
 5. улица Бранка Радичевића - 3 локације

2. Право учешћа у јавном надметању имају правна или физичка лица која су регистрована и обављају угоститељску делатност, делатност посластичарнице, као и делатност производње и продаје пецива и колача чији се објекти налазе у непосредној близини локација које су предмет јавног надметања или нису у директној вези са објектом (у пасажима, пролазима и сл.) као и локације које су остале недодељене после спроведеног првог круга лицитације и не представљају киоск (објекат за пружање шалтерских услуга или привремени објекат или објекат, чија је бруто површина до 6 м2).

3. Јавне површине - локације, које су предмет јавног надметања за постављање башти типа ''А'', дају се  до 31. децембра 2016. године.

4. Почетни лицитациони износ представља износ локалне комуналне таксе за заузеће јавне површине за постављање летње баште у ''Екстра зони'', обрачунате дневно по 1м2 у износу од 12,00 динара, у складу са Одлуком о локалним комуналним таксама за територију града Крагујевца.

5. Лицитациони корак утврђује се у висини од 10% од почетног лицитационог износа и износи 1,2 динара, односно 13,20 динара/м2.

6. Учесници јавног надметања су обавезни да уплате депозит у висини 50% од износа добијеног тако што се почетни лицитациони износ помножи са површином баште (м2), за коју се учествује у јавном надметању и помножи са 260 дана и исти износи:  

1. у улици Лоле Рибара

 • за баште број 1 и 5 ......................62.790 динара
 • за баште број 2, 3, 4 и 8 .......... 70.980 динара

2. у пешачкој зони ул. Краља Петра I   

 • за баште број 2, 3, 4, 5 и 6................112.320 динара

 3. у улици Милоја Павловића

 • за баште број 1, 2, 3 и 4........ 76.440 динара  

4. на платоу хотела ''Зеленгора''

 • за баште број 2 и 3 ...............46.800 динара

5. у улици Бранка Радичевића

 • за баште број 2, 3 и 4 ...................105.300 динара

Учесници јавног надметања су обавезни да на рачун јавних прихода под називом: Комунална такса за коришћење простора на јавним површинама или испред пословног простора у пословне сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других публикација, производа старих и уметничких заната и домаће радиности број рачуна 840-741531843-77, са позивом на број  48-049 и сврхом уплате: депозит за лицитацију.

7. Учесници јавног надметања су обавезни да пре почетка јавног надметања предају доказ о уплати депозита Комисији за спровођење поступка јавног надметања.      

8. Најповољнијим понуђачима уплаћени депозит се неће враћати већ ће се урачунати као део излицитираног износа, а осталим понуђачима се враћа у року од 3 дана, од коначности Одлуке о избору најповољнијег понуђача.

Учесници јавног надметања су дужни да доставе назив банке и број пословног рачуна на који ће се  средства уплаћена на име депозита вратити.

Уколико најповољнији понуђач не уплати излицитирани износ, односно локалну комуналну таксу, у року од 3 дана од коначности Одлуке о избору најповољнијег понуђача, одустане после спроведеног поступка јавног надметања или одбије да потпише изјаву да је понудио највиши износ, уплаћени депозит се не враћа.

9. Поступак јавног надметања спровешће се дана 31. марта 2016. године, са почетком у 12:00 часова, у Скупштинској сали, зграде Управе града Крагујевца.

10. Уколико у поступку јавног надметања учесник није лично присутан, лице које га заступа у поступку обавезно је да има писано овлашћење.

11. Пријаве за јавно надметање у писаној форми са одговарајућом документацијом, са назнаком: за баште типа ''А'' - други круг, подносе се Комисији за спровођење поступка јавног надметања, непосредно у канцеларији 419 на IV спрату - зграде Управе града Крагујевца 30. марта 2016. године до 14:00 часова.

12. Јавна површина-локација се даје за заузеће учеснику јавног надметања који понуди највиши лицитациони износ.

13. Учесник јавног надметања може лицитирати само једну локацију која је предмет јавног надметања.

14. Заинтересовани учесници су обавезни да документацију везану за јавно надметање преузму у канцеларији 419 на IV спрату - зграде Управе града Крагујевца, радним даном у времену од 09:00 до 13:00 часова.

15. Ближе информације о јавном надметању могу се добити у канцеларији 419 на IV спрату - зграде Управе града Крагујевца или на телефон 034/306-202.

КОНКУРС за доделу подстицајних средстава за отпочињање сопственог посла на територији града Крагујевца за 2016. годину

КОНКУРС за пријаву предлога програма и пројеката удружења у области заштите животне средине и одрживог развоја за 2017. годину

Напомена: Овај Оглас објављен је дана 15.03.2016. године

Градско веће, у складу са Одлуком бр. 501 – 92/16 - V Од 09. марта 2016.године објављује

КОНКУРС
за пријаву предлога програма и пројеката удружења у области заштите животне средине и одрживог развоја у циљу доделе средстава из буџета града Крагујевца за 2017. годину

1. Објављује се конкурс за пријаву предлога програма и пројеката удружења у области заштите животне средине и одрживог развоја на територији града Крагујевца, у циљу избора удружења којима ће бити додељена средства за њихову реализацију током 2017.године из буџета града Крагујевца.

2. Предлоге програма и пројеката могу пријављивати удружења у области заштите животне средине и одрживог развоја, која имају по правилу седиште на територији града Крагујевца и испуњавају следеће опште услове:

 • регистровано у складу са законом;
 • искључиво послује на недобитној основи, ако законом није друкчије одређено;
 • да статутом своје циљеве остварује у области заштите животне средине и одрживог развоја;
 • да је директно одговоран за припрему и извођење програма и пројеката;
 • да је са успехом реализовао претходно одобрене програме и пројекте;
 • да је оправдао средства додељена из буџета Града за претходну буџетску годину по било ком основу.

3. Учесник конкурса је у обавези да поред прописаних образаца достави следећу документацију:

 • решење о упису у Регистар у Агенцији за привредне регистре (АПР);
 • копију статута;
 • копију извештаја о реализованим активностима у претходној буџетској години;
 • радну биографију ангажованог особља;
 • доказ о чланству у Савезу удружења на нивоу Републике, уколико није утврђено статутом;
 • пропратно писмо.

Предлог пројекта мора бити достављен у запечаћеној коверти, заштићеној од оштећења која могу настати у транспорту, на пријемном шалтеру Градске управе или препорученом поштом на адресу: Градска управа за простроно планирање, урбанизам, изградњу и заштиту животне средине, Трг слободе 3, Крагујевац, са назнаком:

“За Комисију за избор пројекта, удружења у области заштите животне средине који се финансирају и суфинансирају из буџета града Крагујевца за 2017. годину“.

Сва обавезна и пратећа документација мора бити достављена у једној коверти или пакету. Предлог пројекта чија је пријава послата у више коверата, тј. пакета, неће бити узет у обзир (сматраће се да није испунио формалне услове).

Предња страна коверте са предлогом пројекта мора садржати најмање следеће податке:

 1. назив предлога пројекта;
 2. назив подносиоца предлога;
 3. адресу подносиоца предлога;
 4. ознаку: “Не отварати“.

Сву документацију - образац пријаве и осталу пратећу документацију обавезно доставити и у електронском облику.

4. Учесник конкурса је у обавези да се придржава правила конкурса и смерница за формулисање предлога програма и пројеката које су саставни део конкурса.

5. Конкурс је отворен до 30.04.2016. године

6. Удружења у области заштите животне средине и одрживог развоја могу да подносе програме и пројекте индивидуално или удружено са другим удружењима, ако Правилником није другачије утврђено.

7. Конкурсна документација се не враћа.     

8. Максималан износ средстава који се може одобрити по једном пројекту је 300.000 динара, а по програму износ који може да се одобри је 600.000 динара.

9. Поступак конкурса и процену програма и пројеката у области заштите животне средине и одрживог развоја спроводи Комисија, коју образује Градско веће на предлог Градске управе за просторно планирање, урбанизам, изградњу и заштиту животне средине.

10. Комисија има право и могућност да за предлоге програма и пројеката код којих постоји потреба за додатним информацијама или интервенцијама тражи додатно објашњење (интервенцију) од предлагача, односно носиоца пројекта.
Комисија може подносиоцу предлога програма и пројекта сугерисати да изврши одређене модификације предлога програма и пројеката, у односу на планирани буџет и садржину пројекта.

11. Комисија је у обавези да у најкраћем року предложи програме и пројекте који се могу финансирати/суфинансирати по конкурсу и доставља Градском већу предлог акта о одобравању средстава из буџета града за финансирање/суфинансирање програма и пројеката.
 
12. О одобрењу програма и пројекта обавештавају се подносиоци предлога програма и пројеката у року од 15 дана од дана доношења одлуке Градског већа и објављивања на интернет сајту града Крагујевца.

13. Коначна листа одобрених програма и пројеката удружења у области заштите животне средине и одрживог развоја објављује се на сајту Града.

ОБРАСЦЕ можете преузети ОВДЕ

СТАЛНО ОТВОРЕНИ КОНКУРС за пријаву предлога пројеката удружења /организација из области привреде у циљу доделе средстава из буџета града Крагујевца за 2016. годину

Република Србија
Град Крагујевац
Градско веће
Број: 400-151/16-V
Датум: 19.фебруар 2016.год.
Крагујевац

Градско веће, на основу члана 1. став 4. и члана 13. став 1. Правилника о одобравању и финансирању програма и пројеката удружења из области привреде на територији града (“Службени лист града Крагујевца“, број 1/2016 - у даљем тексту: Правилник) и Одлуке Градског већа о објављивању стално отвореног конкурса за пријаву предлога пројеката удружења/организација из области привреде у циљу доделе средстава из буџета града Крагујевца за 2016. годину, број 400-151/16-V од 19. фебруара 2016. године, на седници одржаној 19. фебруара 2016. године, расписује

СТАЛНО ОТВОРЕНИ КОНКУРС
за пријаву предлога пројеката удружења /организација из области привреде у циљу доделе средстава из буџета града Крагујевца за 2016. годину

I Објављује се стално отворени конкурс за пријаву предлога пројеката удружења/организација из области привреде у циљу доделе средстава из буџета града Крагујевца за 2016. у износу до 1.500.000,00 динара.
Одобрени пројекти могу бити у целини или у одређеном делу финансирани средствима из буџета Града.
Предлоге пројеката по овом јавном позиву не могу да подносе удружења из области пољопривреде.

II Предлог пројеката може поднети удружење/организација из области привреде које, по правилу, има седиште на територији града Крагујевца и испуњава следеће опште услове:

 1. регистровано је у складу са законом;
 2. послује на недобитној основи, ако законом није друкчије одређено;
 3. да су му циљеви оснивања, утврђени оснивачким актом и статутом, у складу са циљевима утврђеним чланом 2. Правилника;
 4. да је директно одговорно за припрему и реализацију пројеката који предлаже;
 5. да је са успехом реализовало раније одобрене програме и пројекте, за које је  добијало средства из буџета града;
 6. да је оправдало средства додељена из буџета Града за претходне буџетске године, по било ком основу (за удружења која су добијала средства из буџета Града).

Подносилац предлога пројеката не може да буде:

 1. у поступку ликвидације и под привременом забраном обављања делатности;
 2. у последње две године, рачунато до дана расписивања конкурса, правноснажном одлуком кажњен за прекршај или привредни преступ у вези са његовом делатношћу.

III Документација за подношење предлога пројеката, може се преузети са интернет странице Града, на пријемном шалтеру Управе града, као и у Градској управи за привреду - Одељење за привреду и подршку нових инвестиција, канц. 506/V у згради Управе града.

IV Удружење/организација може бити подносилац више предлога пројеката у току 2016. године, а може му се одобрити више пројеката, под условом да сваки од одбрених пројеката доприноси унапређењу привреде на територији Града.
Удружење/организација може бити партнер у већем броју пројеката, под условом да испуњава прописане услове и има капацитет да учествује у предложеним пројектима.

V Подносилац захтева је у обавези да достави уредно попуњене обрасце који прате стално отворени конкурс и то:

Образац број 1 - Апликациони формулар;
Образац број 2 - Контролни лист уз предлог пројекта;
Образац број 3 - Изјаву о прихватању обавеза потписника/корисника средстава буџета;
Образац број 4 - Изјаву о партнерству.

Поред попуњених образаца, подносилац захтева у обавези је достави и следећу документацију:

 • пропратно писмо у коме су наведене најосновније информације о удружењу/организацији носиоцу пројекта и предложеном пројекту (назив, циљ, временско трајање, тражени износ финансијских средстава), које је потписало лице овлашћено за заступање удружења/организације;
 • решење о упису у Регистар удружења код Агенцији за привредне регистре (АПР);
 • копију статута удружења/организације;
 • копију извештаја о реализованим активностима у претходној буџетској години, са одлуком органа управљања о усвајању;
 • копију програма и плана рада удружења/организације са финансијским планом за текућу програмску годину и одлуку органа управљања о њиховом усвајању;
 • доказ о чланству у савезу удружења/организација на нивоу Републике, уколико није утврђено статутом.

VI Пријава на стално отворени конкурс подноси се у запечаћеној коверти на пријемном шалтеру Градске управе или упућује препорученом поштом као пошиљка заштићена од оштећења на адресу:

Град Крагујевац, Градско веће, Трг слободе број 3, 34.000 Крагујевац, са назнаком: “Комисији за спровођење стално отвореног конкурса за достављање предлога пројеката удружења/организација из области привреде у циљу доделе средстава из буџета града Крагујевца за 2016. годину“.

На предњој страни коверте, у гоњем левом углу, морају бити садржани следећи подаци: назив и адреса подносиоца предлога, назив предлога пројекта и назнака “не отварати“.

Сва обавезна и пратећа документација мора бити достављена у једној коверти или пакету.

VII Рок за подношење предлога пројеката је од дана расписивања стално отвореног конкурса до утрошка планираних средстава, а накасније до 31. октобра 2016. године.

Комисија образована од стране Градског већа ће вршити оцену предлога пројеката сваких 60 дана и то поднетих до: 30. априла, 30. јуна, 31. августа и 31. октобра 2016. године и, уколико у наведеним периодима буде поднетих предлога, извештај са предлогом за доделу средстава достављати Градском већу на одлучивање.

VIII Поднете предлоге пројеката комисија ће оценити и рангирати на основу критеријума утврђених чланом 19. став 1. Правилника.

Минималан број бодова као услов за одобрење средстава за реализацију пројекта је 60 бодова.

IX Листа одобрених пројеката удружења/организација из области привреде биће објављивана сукцесивно на веб порталу Града, а коначна листа свих одобрених пројеката током године, са износом одобрених средстава и обавезама корисника, биће објављена до 30. децембра 2016. године.

X Средства одобрена по овом стално отвореном конкурсу морају бити утрошена најкасније до 31. децембра 2016. године и оправдана најкасније до 15. јануара 2017. године.
     
XI Поднета документација по овом јавном позиву не враћа се подносиоцима захтева.

Обрасце за предлог пројекта можете преузети овде

Архива