Контактирајте нас за више информација
X

Spomenik_Vojvodi_Putniku_11.jpg
 
Напредна претрага Напредна претрага
Географски информациони систем

Презентација финансирана од стране Америчке агенције за међународни развој

Асоцијација градова Весници мира

Салон антиратне карикатуреУдружење крагујевчана

Лого

Конкурси, стипендије, позиви

ЈАВНИ ПОЗИВ за пријаву предлога програма удружења из области привреде у циљу доделе средстава из буџета града Крагујевца за 2017. годину

Овај јавни позив објављен је 25. маја 2016. године

Градско веће, на основу члана 13. став 1. и члана 18. став 1. Правилника о одобравању и финансирању програма и пројеката удружења из области привреде на територији града (“Службени лист града Крагујевца“, број 1/2016 и 3/2016) и Одлуке Градског већа о објављивању јавног позива за пријаву предлога програма удружења из области привреде у циљу доделе средстава из буџета града Крагујевца за 2017. годину, број 400-751/16-V, од 19. маја 2016. године, на седници одржаној 19. маја 2016. године, расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ
за пријаву предлога програма удружења из области привреде у циљу доделе средстава из буџета града Крагујевца за 2017. годину

I Објављује се јавни позив за пријаву предлога програма удружења из области привреде у циљу доделе средстава из буџета града Крагујевца за 2017. годину у оквирном износу до 3.000.000,00 динара.
Коначан износ средстава биће утврђен Одлуком о буџету града Крагујевца за 2017. годину и Програмом за подстицаје привреди у 2017. години.
Предлоге програма по овом јавном позиву не могу да подносе удружења из области пољопривреде.

II Предлог програма може поднети удружење/организација из области привреде које, по правилу, има седиште на територији града Крагујевца и испуњава следеће опште услове:

 • регистровано је у складу са законом;
 • послује на недобитној основи, ако законом није друкчије одређено;
 • да су му циљеви оснивања, утврђени оснивачким актом и статутом, у складу са циљевима утврђеним чланом 2. Правилника;
 • да је директно одговорно за припрему и реализацију програма који предлаже;
 • да је са успехом реализовало раније одобрене програме и пројекте, за које је  добијало средства из буџета града;
 • да је оправдало средства додељена из буџета Града за претходне буџетске године, по било ком основу (за удружења која су добијала средства из буџета Града).

Подносилац предлога програма не може да буде:

 • у поступку ликвидације и под привременом забраном обављања делатности;
 • у последње две године, рачунато до дана расписивања конкурса, правноснажном одлуком кажњен за прекршај или привредни преступ у вези са његовом делатношћу.

III Документација за подношење предлога програма, може се преузети са интернет странице Града, на пријемном шалтеру Управе града, као и у Градској управи за привреду - Одељење за привреду и подршку нових инвестиција, канц. 506/V у згради Управе града, радним даном 10-14 часова.

IV Подносилац захтева је у обавези да достави уредно попуњене обрасце који прате јавни позив и то:

Поред попуњених образаца, подносилац захтева у обавези је достави и следећу документацију:

 • пропратно писмо у коме су наведене најосновније информације о удружењу носиоцу програма и предложеном програму (назив, временско трајање, тражени износ финансијских средстава) које је потписало лице овлашћено за заступање удружења/организације;
 • решење о упису у Регистар удружења код Агенцији за привредне регистре (АПР);
 • копију статута удружења;
 • копију извештаја о реализованим активностима у претходној буџетској години, са одлуком органа управљања о усвајању;
 • копију програма и плана рада са финансијским планом удружења за текућу програмску годину и одлуку органа управљања о њиховом усвајању,
 • доказ о чланству у савезу удружења/организација на нивоу Републике, уколико није утврђено статутом.

V Пријава на јавни позив подноси се у запечаћеној коверти на пријемном шалтеру Градске управе или упућује препорученом поштом као пошиљка заштићена од оштећења на адресу:

Град Крагујевац, Градско веће, Трг слободе број 3, 34.000 Крагујевац,

са назнаком: “Комисији за спровођење јавног позива за достављање предлога програма удружења из области привреде у циљу доделе средстава из буџета града Крагујевца за 2017. годину“.

На предњој страни коверте, у гоњем левом углу, морају бити садржани следећи подаци: назив и адреса подносиоца предлога, назив предлога програма и назнака “не отварати“.

Рок за подношење предлога програма је од дана расписивања јавног позива до 31. јула 2016. године.

Сва обавезна и пратећа документација мора бити достављена у једној коверти или пакету.

VI Поднете предлоге програма Комисија ће оценити и рангирати на основу критеријума утврђених чланом 19. став 1. Правилника.

Минималан број бодова, као услов за одобрење средстава, за реализацију програм је 60 бодова.

VII Прелиминарну листу одобрених програма утврдиће Комисија до 15. септембра 2016. год. Коначну листу донеће Градско веће по усвајању Одлуке о буџету града Крагујевца за 2017. годину, најкасније до 30. децембра 2016. године. Уговори са удружењима из области привреде чији програми буду прихваћени, биће закључени до 31. јануара 2017. године.

VIII Средства одобрена по овом јавном позиву удружењима из области привреде биће на располагању у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2017. године, а морају бити оправдана најкасније до 15. јануара 2018. године.
     
IX Поднета документација по овом јавном позиву не враћа се подносиоцима захтева.

СТАЛНО ОТВОРЕНИ КОНКУРС за пријаву предлога пројеката за Програме и пројекте удружења у области локалног економског развоја, енергетске ефикасности и одрживог развоја

Градско веће, на основу члана 1. став 4. и поглавља III члана 18. став 1. Правилника о начину, поступку и критеријумима за остваривање права за доделу средстава из буџета града Крагујевца за реализацију програма и пројеката удружења у области локалног економског развоја, енергетске ефикасности и одрживог развоја на територији града Крагујевца (“Службени лист града Крагујевца“, број 8/2016), (у даљем тексту: Правилник) и Одлуке Градског већа о објављивању стално отвореног конкурса за пријаву предлога пројеката за Програме и пројекте удружења у области локалног економског развоја, енергетске ефикасности и одрживог развоја у циљу доделе средстава из буџета града Крагујевца за 2016. годину, број 400-552/16-V од 22. априла 2016. године, на седници одржаној 22 априла 2016. године, расписује

СТАЛНО ОТВОРЕНИ КОНКУРС
за пријаву предлога пројеката за Програме и пројекте удружења у области локалног економског развоја, енергетске ефикасности и одрживог развоја
града Крагујевца за 2016. годину у циљу доделе средстава
из буџета града Крагујевца за 2016. годину

I Објављује се стално отворени конкурс за пријаву предлога пројеката за Програме и пројекте удружења у области локалног економског развоја, енергетске ефикасности и одрживог развоја у циљу доделе средстава из буџета града Крагујевца за 2016. годину у циљу доделе средстава из буџета града Крагујевца за 2016. у износу до 2.000.000,00 динара.

Одобрени пројекти могу бити у одређеном делу финансирани средствима из буџета Града - максимум до 90%.

II Предлог пројеката може поднети удружење/организација из области локалног економског развоја, енергетске ефикасности и одрживог развоја које, по правилу, има седиште на територији града Крагујевца и испуњава следеће опште услове:

 1. да је регистровано у складу са законом;
 2. да искључиво послује на недобитној основи, ако законом није друкчије одређено;
 3. да су му циљеви оснивања, утврђени оснивачким актом и статутом у складу са циљевима утврђеним чланом 2. Правилника о начину, поступку и критеријумима за остваривање права за доделу средстава из буџета града Крагујевца за реализацију програма и пројеката удружења у области локалног економског развоја, енергетске ефикасности и одрживог развоја на територији града Крагујевца (“Службени лист града Крагујевца“, број 8/2016).
 4. да је директно одговоран за припрему и извођење програма и пројеката;
 5. да је са успехом реализовао претходно одобрене програме и пројекте;
 6. да је оправдао средства додељена из буџета Града за претходну буџетску годину по било ком основу.

Подносилац предлога пројеката не може да буде:

 1. у поступку ликвидације и под привременом забраном обављања делатности;
 2. у последње две године, рачунато до дана расписивања конкурса, правноснажном одлуком кажњен за прекршај или привредни преступ у вези са његовом делатношћу.

Предлагач програма/пројекта ће бити искључен из процедуре доделе средстава у случају да је током поступка доделе средстава:

 1. био предмет сукоба интереса;
 2. скривљено, лажно приказао податке тражене у обрасцима за подношење програма и пројеката или ако је пропустио да да све потребне информације;
 3. покушао да дође до поверљивих информација или да утиче на Комисију или на органе и службена лица града Крагујевца, током периода процене програма/пројекта или неког претходног процеса доделе средстава.

III Документација за подношење предлога пројеката, може се преузети са интернет странице Града, на пријемном шалтеру Управе града, као и у Градској управи за управљање пројектима, одрживи и равномерни развој, улица Николе Пашића, број 6, 3. спрат.

IV Удружење/организација може бити подносилац више предлога пројеката у току 2016. године, а може му се одобрити само један пројекат, под условом да доприноси унапређењу локалног економског развоја, енергетске ефикасности и одрживог развоја на територији Града.

Удружење/организација може бити партнер у већем броју пројеката, под условом да испуњава прописане услове и има капацитет да учествује у предложеним пројектима.

V Подносилац захтева је у обавези да достави уредно попуњене обрасце који прате стално отворени конкурс.

Поред попуњених образаца, подносилац захтева у обавези је достави и следећу документацију:

 • решење о упису у Регистар у Агенцији за привредне регистре (АПР);
 • статут;
 • копија извештаја о реализованим активностима у претходној буџетској години;
 • радна биографија ангажованог особља
 • пропратно писмо.

VI Пријава на стално отворени конкурс подноси се у запечаћеној коверти на пријемном шалтеру Градске управе или упућује препорученом поштом као пошиљка заштићена од оштећења на адресу:

Град Крагујевац, Градско веће, Трг слободе број 3, 34.000 Крагујевац,
са назнаком: “Комисији за спровођење стално отвореног конкурса за достављање предлога пројеката за Програме и пројекте удружења у области локалног економског развоја, енергетске ефикасности и одрживог развоја у циљу доделе средстава из буџета града Крагујевца за 2016. годину“.

На предњој страни коверте, у гоњем левом углу, морају бити садржани следећи подаци: назив и адреса подносиоца предлога, назив предлога пројекта и назнака “не отварати“.

Сва обавезна и пратећа документација мора бити достављена у једној коверти или пакету.

VII Рок за подношење предлога пројеката је од дана расписивања стално отвореног конкурса до утрошка планираних средстава, а накасније до 30. септембра 2016. године.

Комисија образована од стране Градског већа ће вршити оцену предлога пројеката сваких 60 дана и то поднетих до: 30. маја, 29. јула и 30. септембра 2016. године и, уколико у наведеним периодима буде поднетих предлога, извештај са предлогом за доделу средстава достављати Градском већу на одлучивање.

VIII Поднете предлоге пројеката комисија ће оценити и рангирати на основу критеријума утврђених чланом 20. и 21. Правилника о начину, поступку и критеријумима за остваривање права за доделу средстава из буџета града Крагујевца за реализацију програма и пројеката удружења у области локалног економског развоја, енергетске ефикасности и одрживог развоја на територији града Крагујевца (“Службени лист града Крагујевца“, број 8/2016).

Минималан број бодова као услов за одобрење средстава за реализацију пројекта је 60 бодова.

IX Листа одобрених пројеката биће објављивана сукцесивно на веб порталу Града, а коначна листа свих одобрених пројеката током године, са износом одобрених средстава и обавезама корисника биће објављена до 30. децембра 2016. године.

X Средства одобрена по овом стално отвореном конкурсу морају бити утрошена најкасније до 31. децембра 2016. године и оправдана најкасније до 15. јануара 2017. године.
     
XI Поднета документација по овом јавном позиву не враћа се подносиоцима захтева.
                                                                            

Обрасце за предлог пројекта можете преузети ОВДЕ

ОГЛАС за заснивање радног односа на одређено време на 12 месеци због повећаног обима посла у Градској управи за здравствену и социјалну заштиту

Напомена: Овај Оглас објављен је у листу ПОСЛОВИ дана 27.04.2016. године

Република Србија
Град Крагујевац
Градска управа за здравствену и социјалну заштиту
Број: 111-84/2016-XVII
Дана: 14.04.2016. године
Крагујевац     

Начелник Градске управе за здравствену и социјалну заштиту, на основу члана 2.став 1. и члана 9. Закона о радним односима у државним органима (''Службени гласник Републике Србије'' бр: 48/91, 66/91, 44/98, 49/98, 34/01, 39/02, 49/05, 79/05, 81/05, 83/05 и 23/13), и члана 40. став 3. тачка 8. Одлуке о Градским управама града Крагујевца (''Службени лист града Крагујевца'', број: 25/15-пречишћен текст и 44/15), у складу са Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Градској управи за здравствену и социјалну заштиту, дана 14.04.2016. године, расписује

ОГЛАС за заснивање радног односа на одређено време на 12 месеци
због повећаног обима посла у Градској управи за здравствену и социјалну заштиту

у Одељењу за социјалну заштиту, за радно место:

Извршилац за управно-правне послове у области социјалне заштите,

извршилаца .......................................................1

Чланом 6. Закона о радним односима у државним органима, прописано је да се у радни однос у државном органу може примити лице које испуњава следеће услове:

 1. да је држављанин Републике Србије,
 2. да је пунолетно,
 3. да има општу здравствену способност,
 4. да има прописану стручну спрему,
 5. да није осуђивано за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело које га чине неподобним за обављање послова у државном органу
 6. да испуњава друге услове утврђене законом, другим прописима или актом о систематизацији радних места у органу.

Поред услова који су предвиђени чланом 6. Закона о радним односима у државним органим, потребно је да кандидат испуњава и посебне услове, који су утврђени Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Градској управи за здравствену и социјалну заштиту и то: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским и специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четри године које су завршене према прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању, из научне области правне струке, положен државни испит и најмање 1 година радног искуства у струци.

Уз пријаву кандидати су дужни да поднесу следеће доказе о испуњености услова Огласа:

 • оверена фотокопија дипломе о стеченој стручној спреми,
 • извод из матичне књиге рођених,
 • уверење о држављанству,
 • уверење о положеном стручном испиту,
 • уверење да се против пријављеног кандидата не води истрага (Основни суд),
 • уверење да кандидат није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у државном органу (МУП РС, Полицијска управа Крагујевац),
 • оригинал лекарског уверења
 • доказ о радном искуству у струци.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

Пријаве са доказима о испуњености услова достављају се у року од 8 дана од дана објављивања Огласа на адресу:
            
Град Крагујевац
Градска  управа за здравствену и социјалну заштиту
Трг слободе бр. 3
Крагујевац                                                                      

НАЧЕЛНИК
Никола Рибарић

ОГЛАС за заснивње радног односа на одређено време због повећаног обима посла у трајању од 24 месеца у Градској управи за инвестиције

Напомена: Овај Оглас објављен је у листу ПОСЛОВИ дана 27.04.2016. године

Градска управа за инвестиције
Број: 111-78 /2016-X
Дана: 05.04.2016. године
Тел: 034-306-161
Крагујевац       
            
Начелник Градске управе за инвестиције, на основу члана 2.став 1. и члана 9. Закона о радним односима у државним органима (''Службени гласник Републике Србије'' бр: 48/91, 66/91, 44/98, 49/98, 34/01, 39/02, 49/05, 79/05, 81/05, 83/05 и 23/13), и члана 40.став 3. тачка 8. Одлуке о Градским управама града Крагујевца (''Службени лист града Крагујевца'', број: 25/15-пречишћен текст и 44/15), у складу са Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Градској управи за инвестиције, дана 05.04.2016. године, расписује:

ОГЛАС

за заснивање радног односа на одређено време због повећаног обима посла
у трајању од 24 месеца у Градској управи за инвестиције

у Служби за финансијско правне послове, за радно место

Извршилац за нормативно-правне послове

извршилаца..........................................................1


Чланом 6. Закона о радним односима у државним органима, прописано је да се у радни однос у државном органу може примити лице које испуњава следеће услове :

 1. да је држављанин Републике Србије,
 2. да је пунолетно,
 3. да има општу здравствену способност,
 4. да има прописану стручну спрему,
 5. да није осуђивано за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело које га чине неподобним за обављање послова у државном органу
 6. да испуњава друге услове утврђене законом, другим прописима или актом о систематизацији радних места у органу.    

Поред услова који су предвиђени чланом 6. Закона о радним односима у државним органим, потребно је да кандидат испуњава посебне услове, који су утврђени Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Градској управи за инвестиције и то: стечено високо образовање из правне, научне области на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године, положен испит за рад у органима државне управе и  најмање 1 година радног искуства у струци.

Уз пријаву кандидати су дужни да поднесу следеће доказе о испуњености услова Огласа:

 • оверена фотокопија дипломе о стеченој стручној спреми,
 • извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена копија),
 • уверење о држављанству (оригинал),
 • уверење о положеном стручном испиту за рад у органима државне управе,
 • уверење да се против пријављеног кандидата не води истрага (Основни суд),
 • уверење да кандидат није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у државном органу (МУП РС, Полицијска управа Крагујевац),
 • оригинал лекарског уверења,
 • доказ о радном искуству у струци.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

Пријаве са доказима о испуњености услова достављају се у року од 8 дана од дана објављивања Огласа на адресу:

Град Крагујевац
Градска управа за инвестиције
Трг слободе бр. 3
Крагујевац                                                                                                                                  

НАЧЕЛНИК
Предраг Пантић

ОГЛАС за заснивање радног односа на одређено време на 12 месеци због повећаног обима посла у Градској управи за јавне набавке

Напомена: Овај Оглас објављен је у листу ПОСЛОВИ дана 06.04.2016. године

Република Србија
Град Крагујевац
Градска управа за јавне набавке
Број: 111-57/2016-XII
Дана: 29.03.2016. године
Тел. 034-306-161
Крагујевац       

Начелник Градске управе за јавне набавке, на основу члана 2.став 1. и члана 9. Закона о радним односима у државним органима (''Службени гласник Републике Србије'' бр: 48/91, 66/91, 44/98, 49/98, 34/01, 39/02, 49/05, 79/05, 81/05, 83/05 и 23/13), и члана 40.став 3. тачка 8. Одлуке о Градским управама града Крагујевца (''Службени лист града Крагујевца'', број: 25/15-пречишћен текст и 44/15), у складу са Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Градској управи за јавне набавке, дана 29.03.2016. године, расписује:

ОГЛАС

за заснивање радног односа на одређено време на 12 месеци
због повећаног обима посла у Градској управи за јавне набавке

 

У Одељењу за економско финансијске послове, послове планирања и контроле јавних набавки, за радно место

Извршилац за економско-финансијске послове у поступцима јавних набавки директних буџетских корисника

- извршилаца ....................................................1

Чланом 6. Закона о радним односима у државним органима, прописано је да се у радни однос у државном органу може примити лице које испуњава следеће услове:

 1. да је држављанин Републике Србије,
 2. да је пунолетно,
 3. да има општу здравствену способност,
 4. да има прописану стручну спрему,
 5. да није осуђивано за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело које га чине неподобним за обављање послова у државном органу
 6. да испуњава друге услове утврђене законом, другим прописима или актом о систематизацији радних места у органу.    

Поред услова који су предвиђени чланом 6. Закона о радним односима у државним органим, потребно је да кандидат испуњава и посебне услове, који су утврђени Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Градској управи за јавне набавке и то: стечено високо образовање на Економском факултету или из области друштвено-хуманистичких наука на основним академским студијама првог и другог степена у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године које су завршене према прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању и најмање 1 година радног стажа, положен државни стручни испит.

Уз пријаву кандидати су дужни да поднесу следеће доказе о испуњености услова Огласа:

 • оверена фотокопија дипломе о стеченој стручној спреми,
 • извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена копија),
 • уверење о држављанству (оригинал),
 • уверење о положеном државном стручном испиту,
 • уверење да се против пријављеног кандидата не води истрага (Основни суд),
 • уверење да кандидат није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у државном органу (МУП РС, Полицијска управа Крагујевац),
 • оригинал лекарског уверења,
 • доказ о радном стажу.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

Пријаве са доказима о испуњености услова достављају се у року од 8 дана од дана објављивања Огласа на адресу:
            
Град Крагујевац
Градска управа за јавне набавке
Трг слободе бр. 3                                                                            
Крагујевац

НАЧЕЛНИК
Данијела Дробњак  

ОГЛАС за заснивање радног односа на одређено време због повећаног обима посла

Напомена:Овај Оглас објављен је у листу ПОСЛОВИ дана 30.03.2016.године

Република Србија
Град Крагујевац
Градско правобранилаштво града Крагујевца
Број: 111-50/2016-IV
Дана: 21.03.2016. године
Тел. 034/306-169
Крагујевац

Градски правобранилац, у својству руководиоца Секретаријата за послове Градског јавног правобранилаштва, на основу члана 2.став 1. и члана 9. Закона о радним односима у државним органима (''Службени гласник Републике Србије'' бр: 48/91, 66/91, 44/98, 49/98, 34/01, 39/02, 49/05, 79/05, 81/05, 83/05 и 23/13) и члана 16. Одлуке о Градском правобранилаштву града Крагујевца (''Службени лист града Крагујевца'', број: 38/14), у складу са Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Секретаријату за послове Градског јавног правобранилаштва, дана 21.03.2016. године,расписује

ОГЛАС
за заснивање радног односа на одређено време због повећаног обима посла
у трајању до 24 месеца

у Секретаријату за послове Градског јавног правобранилаштва, за радно место
 
Извршилац за послове писарнице и документационе послове - извршилаца ...........1

Чланом 6. Закона о радним односима у државним органима, прописано је да се у радни однос у државном органу може примити лице које испуњава следеће услове:

 1. да је држављанин Републике Србије,
 2. да је пунолетно,
 3. да има општу здравствену способност,
 4. да има прописану стручну спрему,
 5. да није осуђивано за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело које га чине неподобним за обављање послова у државном органу
 6. да испуњава друге услове утврђене законом, другим прописима или актом о систематизацији радних места у органу.

Поред услова који су предвиђени чланом 6. Закона о радним односима у државним органим, потребно је да кандидат  испуњава и посебне услове, који су утврђени Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Секретаријату за послове Градског јавног правобранилаштва, и то:
завршена гимназија, економска школа или друга школа друштвеног смера, четврти степен стручне спреме, познавање рада на рачунару и најмање 6 месеци радног искуства у струци.

Уз пријаву кандидати су дужни да поднесу следеће доказе о испуњености услова Огласа:

 • оверена фотокопија дипломе о стеченој стручној спреми,
 • извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена копија),
 • уверење о држављанству (оригинал);
 • уверење да кандидат није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у државном органу (МУП РС, Полицијска управа Крагујевац),
 • оригинал лекарског уверења
 • доказ о радном искуству у струци.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

Пријаве са доказима о испуњености услова достављају се у року од 8 дана од дана објављивања Огласа на адресу:

Град Крагујевац
Градско правобранилаштво града Крагујевца

Трг Слободе
Крагујевац                                                                                   

Градски правобранилац
Бранко Петронијевић 

ОГЛАС за заснивње радног односа на одређено време због повећаног обима посла у Градској управи за инвестиције

Напомена: Овај Оглас објављен је у листу ПОСЛОВИ дана 30.03.2016. године

Република Србија
Град Крагујевац
Градска управа за инвестиције
Број: 111-52/2016-X
Дана: 23.03.2016. године
Тел. 034-306-161
Крагујевац       

Начелник Градске управе за инвестиције, на основу члана 2.став 1. и члана 9. Закона о радним односима у државним органима (''Службени гласник Републике Србије'' бр: 48/91, 66/91, 44/98, 49/98, 34/01, 39/02, 49/05, 79/05, 81/05, 83/05 и 23/13), и члана 40.став 3. тачка 8. Одлуке о Градским управама града Крагујевца (''Службени лист града Крагујевца'', број: 25/15-пречишћен текст и 44/15), у складу са Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Градској управи за инвестиције, дана 23.03.2016. године, расписује:

ОГЛАС
за заснивње радног односа на одређено време због повећаног обима посла у трајању од 3 месеца у Градској управи за инвестиције

у Служби за надзор реализације инвестиција, за радно место

Извршилац за послове надзора реализације инвестиција

извршилаца ..........................................................1

Чланом 6. Закона о радним односима у државним органима, прописано је да се у радни однос у државном органу може примити лице које испуњава следеће услове:

 1. да је држављанин Републике Србије,
 2. да је пунолетно,
 3. да има општу здравствену способност,
 4. да има прописану стручну спрему,
 5. да није осуђивано за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело које га чине неподобним за обављање послова у државном органу
 6. да испуњава друге услове утврђене законом, другим прописима или актом о систематизацији радних места у органу.    

Поред услова који су предвиђени чланом 6. Закона о радним односима у државним органим, потребно је да кандидат испуњава посебне услове, који су утврђени Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Градској управи за инвестиције и то: стечено високо образовање из техничко-технолошке научне области на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године и најмање 1 година радног искуства у струци.

Уз пријаву кандидати су дужни да поднесу следеће доказе о испуњености услова Огласа:

 • оверена фотокопија дипломе о стеченој стручној спреми,
 • извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена копија),
 • уверење о држављанству (оригинал и не старије од 6 месеци),
 • уверење да се против пријављеног кандидата не води истрага (Основни суд),
 • уверење да кандидат није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у државном органу (МУП РС, Полицијска управа Крагујевац),
 • оригинал лекарског уверења,
 • доказ о радном искуству у струци.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

Пријаве са доказима о испуњености услова достављају се у року од 8 дана од дана објављивања Огласа на адресу:
            
Град Крагујевац
Градска управа за инвестиције
Трг слободе бр.3
Крагујевац

НАЧЕЛНИК
Предраг Пантић

ОГЛАС за заснивање радног односа на неодређено време у Градској управи за послове Градоначелника и Градског већа

Напомена: Овај Оглас објављен је у листу ПОСЛОВИ дана 30.03.2016. године
 
Република Србија
Град Крагујевац
Градска управа за послове Градоначелника и Градског већа
Број: 111-53/2016-XIX
Дана: 23.03.2016. године
Крагујевац       
 
Начелник Градске управе за послове Градоначелника и Градског већа, на основу члана 2.став 1. и члана 9. Закона о радним односима у државним органима (''Службени гласник Републике Србије'' бр: 48/91, 66/91, 44/98, 49/98, 34/01, 39/02, 49/05, 79/05, 81/05, 83/05 и 23/13), и члана 40.став 3. тачка 8. Одлуке о Градским управама Града Крагујевца (''Службени лист града Крагујевца'', број: 25/15-пречишћен текст и 44/15), у складу са Правилником о унутрашњем уређењу  и систематизацији радних места у Градској управи за послове Градоначелника и Градског већа, дана 23.марта 2016. године, расписује

ОГЛАС
за заснивање радног односа на неодређено време у Градској управи за послове Градоначелника и Градског већа, за радно место:  

 

у Одељењу за послове градоначелника

1. Радно место начелника Одељења за послове градоначелника

извршиоца-------------------------------------------------1

Чланом 6. Закона о радним односима у државним органима, прописано је да се у радни однос у државном органу може примити лице које испуњава следеће услове:

 1. да је држављанин Републике Србије,
 2. да је пунолетно,
 3. да има општу здравствену способност,
 4. да има прописану стручну спрему,
 5. да није осуђивано за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело које га чине неподобним за обављање послова у државном органу
 6. да испуњава друге услове утврђене законом, другим прописима или актом о систематизацији радних места у органу.

Поред услова који су предвиђени чланом 6. Закона о радним односима у државним органим, потребно је да кандидат  испуњава и посебне услове, који су утврђени Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у  Градској управи за послове Градоначелника и Градског већа, и то: стечено високо образовање из научне области економске струке, на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским и специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године које су завршене према прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању, најмање 5 година радног стажа, положен државни стручни испит.

Уз пријаву кандидати су дужни да поднесу следеће доказе о испуњености услова Огласа:

 • оверена фотокопија дипломе о стеченој стручној спреми,
 • извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена копија),
 • уверење о држављанству (оригинал и не старије од 6 месеци),
 • уверење о положеном државном стручном испиту,
 • уверење да се против пријављеног кандидата не води истрага (Основни суд),
 • уверење да кандидат није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним  за обављање послова у државном органу (МУП РС, Полицијска управа Крагујевац),
 • оригинал лекарског уверења
 • доказ о радном искуству у струци

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

Пријаве са доказима о испуњености услова достављају се у року од 8 дана од дана објављивања Огласа на адресу:

Град Крагујевац
Градска управа за послове Градоначелника и Градског већа                                               
Трг Слободе бр. 3
Крагујевац

НАЧЕЛНИК
Јелена Бојовић 

ОДЛУКА О УТВРЂИВАЊУ ЛИСТЕ КАНДИДАТА ПРЕДЛОЖЕНИХ ЗА ДОДЕЛУ ГОДИШЊЕ НАГРАДЕ ГРАДА КРАГУЈЕВЦА - ЂУРЂЕВДАНСКЕ НАГРАДЕ

Одбор за обележавање празника, јубилеја и доделу признања, на основу члана 49. став 3 тачка 11 Пословника Скупштине града Крагујевца (''Службени лист града Крагујевца'' бр. 24/14 - пречишћен текст), члана 15. став 1 Одлуке о сталним радним телима Скупштине града Крагујевца ("Службени лист града Крагујевца" бр. 19/08) и члана 27. Одлуке о признањима града Крагујевца ("Службени лист града Крагујевца" бр. 18/14 - пречишћен текст), на седници одржаној 21.03.2016. године, донео је


ОДЛУКУ О УТВРЂИВАЊУ ЛИСТЕ КАНДИДАТА
ПРЕДЛОЖЕНИХ ЗА ДОДЕЛУ ГОДИШЊЕ НАГРАДЕ ГРАДА КРАГУЈЕВЦА
- ЂУРЂЕВДАНСКЕ НАГРАДЕ


Члан 1.

Овом Одлуком утврђује се листа кандидата предложених за доделу ГОДИШЊЕ НАГРАДЕ ГРАДА КРАГУЈЕВЦА - ЂУРЂЕВДАНСКЕ НАГРАДЕ, за достигнуће које је постало доступно јавности у периоду 01.01.2015. - 31.12.2015. године.

Листа кандидата утврђена је по редоследу пријема предлога кандидата који испуњавају услове и садржи:

 • име и презиме кандидата, односно групе аутора или назив правног лица,
 • назив дела, односно резултате рада кандидата,
 • назнаку области за коју се кандидат предлаже,
 • назив предлагача кандидата.

Члан 2.

Утврђује се листа кандидата предложених за доделу ГОДИШЊЕ НАГРАДЕ ГРАДА КРАГУЈЕВЦА - ЂУРЂЕВДАНСКЕ НАГРАДЕ:

1. ''Удружење за помоћ особама са аутизмом'', за унапређење положаја и квалитета живота особа са аутизмом и њихових породица кроз реализацију пројеката ''Дружимо се викендом'', ''Асистент у породици'' и ''Сервис подршке за особе са аутизмом''  и другим активностима у 2015. години - у области хуманитарног карактера, које су предложили удружење родитеља лица са посебним потребама ''Егал'' Крагујевац, удружење ''Маслачак'' Крагујевац, школа за основно и средње образовање ''Вукашин Марковић'' Крагујевац и Савез удружења Србије за помоћ особама са аутизмом Београд.

2. Владимир Јагличић, за књигу превода ''Антологија руске поезије XX века (''Сребрни век'', књига I и II) - у области уметности, кога је предложила Издавачка књижарница Зорана Стојановића Нови Сад.

3. проф. др Драган Батавељић, за књигу ''Тако је живео и стварао Драгиша Недовић'' - у области уметности, кога су  предложили удружење естрадних уметника и извођача Шумадије ''Крагујевац - концерт'' Крагујевац, Драгиша - Гаги Недовић, Јасмина Недовић, удружење ''Опстанак'' Београд, Удружење ратних и мирнодопских војних инвалида града Крагујевца, Саша Трбусић, Удружење естрадних уметника и извођача Србије, Братислав Милановић, Бора Дугић, Српска краљевска академија иновационих наука Београд, Удружење музичара џеза, забавне и рок музике Србије Београд и мр Војислав Спасић.

4. Јанко Шуштершич, за награде и признања освојена на такмичењима ученика средњих школа у земљи и иностранству у 2015. години - у области образовања, кога је предложила Прва крагујевачка гимназија.

5. мр Војислав Спасић, за учешће у манифестацијама уметничког карактера у 2015. години - у области уметности, кога су предложили Ненад Коренчић, Саша Трбусић, Удружење ратних и мирнодопских војних инвалида града Крагујевца, удружење Срба из Хрватске ''Никола Тесла'' Крагујевац, Владимир Ђурић и Момчило Арсенијевић.

6. Јелена Вуковић, за серијал емисија ''Размотавање'', емитованих на РТВ Крагујевац у 2015. години и кратки филм ''Од ратне до креативне индустрије'' - у области новинарства, коју су предложили Слободанка Шмигић и Друштво за борбу против шећерне болести Крагујевац.

7. Животије Николић, за књигу ''Јарани са Дрине'' - у области уметности, кога су предложили Прва крагујевачка гимназија, о.ш. ''Радоје Домановић'' Крагујевац и о.ш. ''Ђура Јакшић'' Крагујевац.

8. Ненад Андрић, за изузетне резултате остварене у организацији и развоју Прве техничке школе у Крагујевцу у 2015. години - у области образовања, кога су предложили Центар за стручно усававршавање запослених у образовању Крагујевац, Заједница електротехничких школа Србије Ниш, Јулија Арсенијевић у име Савета родитеља Прве техничке школе Крагујевац и Ана Тодоровић.

9. Rotary клубови Крагујевац и Крагујевац Шумадија, за већи број акција хуманитарног карактера у циљу пружања помоћи, подстицања високих етичких стандарда и унапређења добре воље, мира и пријатељства у 2015. години - у области хуманитарног карактера, које су предложили Црвени крст Крагујевац и Обрад Турковић.

10. Мирослав Петровић, за позорнишну представу ''Санаторијум'' и друге активности на развоју позоришне уметности у граду Крагујевцу у 2015. години - у области уметности, кога су предложили Драгана Милетић, Павле Тасић и Јасминка Јовановић.

11. ЖРК ''Раднички'' Крагујевац, за освојену титулу првака државе и куп Србије у 2015. години - у области спорта, који су предложили Милош Радуловић и Душица Ерић.

12. Милан Грбовић, за хуманитарну акцију ''Чеп са пластичне флаше - за кретање наше'' и друге активности хуманитарног карактера у 2015. години - у области хуманитарног карактера, кога су предложили Милосава Стојановић, Милена Станков, Жељка Јовановић, Гордана Николић, Савез параплегичара и квадриплегичара Србије, Спортски савез особа са инвалидитетом Шумадије Крагујевац, Спортско друштво ''Плегија спорт Шумадија'' Крагујевац, Друштво за спорт и рекреацију особа са инвалидитетом Крагујевац, Спортско друштво инвалида ''Крагуј'' Крагујевац, Удружење параплегичара и квадриплегичара ''Крагуј'' Крагујевац, Александар Пријовић, Светлана Симић, Тамара Јашовић, Геронтолошки центар Крагујевац, Пливачки Клуб особа са инвалидитетом ''SHARKS'' Крагујевац, Клуб седеће одбојке ''Крагујевчани'' Крагујевац, Јелена Миловановић, Вера Уљаревић, Ирена Антић, Милан Перовић и Удружење параплегичара и квадриплегичара ''Шумадија'' Крагујевац.

13. Гордана Вучковић, за изузетан допринос у развоју професије и образовно - васпитном и инструктивном раду у подизању музичке културе у Крагујевцу у 2015. години - у области  образовња, коју  су предложили Српско народно позориште Нови Сад, Народно позориште у Београду, Бора Дугић, Ивана Ретхас, мр Војо Лучић, Славица Марковић, Милоје Николић и већи број ђака Прве крагујевачке гимназије.

14. др Владица Станојевић, за изузетан допринос у акцијама хуманитарног карактера у 2015. години - у области хуманитарног карактера, кога су предложили Еписког шумадијски господин Јован, Љубица Жикић, Удружење пензионера Крагујевац, школа за основно и средње образовање ''Вукашин Марковић'' Крагујевац, школа за децу оштећеног слуха Крагујевац, Црвени крст Крагујевац, већи број радника Завода за смештај одраслих лица ''Мале Пчелице'' Крагујевац, Центар за социјални рад ''Солидарност'' Крагујевац, Савез слепих Крагујевац, параолимпијска академија ''Јуниор'' Крагујевац и хуманитарна  организација ''Љуби ближњег свог'' Врњачка бања.

15. Власта Стевановић, за постигнуте резултате са екипом АК ''Раднички'' Крагујевац и освојено треће место на Купу европских шампиона у 2015. години - у области спорта, кога је предложио Клуб екстремних спортова ''Крагујевац'' Крагујевац.

16. Никола Младеновић, за уредништво информативног портала www.pjermedia.com и већег броја других сајтова реализованих у 2015. године - у области новинарства, кога су предложили новинска агенција Пјер Медиа, новинско издавачко друштво ''ФоНет'' Београд и Прва техничка школа Крагујевац.         

17. мр Војо Лучић, за допринос у развоју позоришне уметности у 2015. години - у области уметности, кога је предложило удружење за друштвени развој младих ''Интерацтиве'' Крагујевац.

18. ''Центар за еколошко образовање и одрживи развој'', за остварене резултате у васпитно - образовном и инструктивном раду и развоју школства у Крагујевцу у 2015. години - у области образовања, који су предложили ''Центар за стручно усавршавање запослених у образовању'' Крагујевац, школа за основно и средње образовање ''Вукашин Марковић'' Крагујевац, Прва крагујевачка гимназија, Прва техничка школа Крагујевац и Политехничка школа Крагујевац.

19. Катарина Павловић, за освојено прво место на Државном првенству у спортском риболову у категорији дама у 2015. години - у области спорта, коју је предложила општинска организација спортских риболоваца ''Шумадија'' Крагујевац.

20. Јелена Миловановић, за освојену златну медаљу са кошаркашком репрезентацијом Србије на Европском првенству у Мађарској у 2015. години - у области спорта, коју су предложили Александар Ћуић, Татјана Радомировић, Немања Мићић, Верица Милинковић, Јасмина Ћуић, Душка Михајловић, Весна Ивановић и Александар Радојчић.

21. Љиљана Ћировић, за већи број акција хуманитарног карактера у 2015. години - у области хуманитарног карактера, коју је предложила Драгана Стојадиновић.

22.''Удружење писаца Крагујевца'', за књигу поезије и прозе ''Лепеничко Ђурђевдарје'' - у области уметности, које је предложио Раденко Бјелановић.

23. Филип Лаловић, за освојену титулу првака као члан Универзитетске екипе на Европском универзитетском  првенству у баскету 3x3 у 2015. години - у области спорта, кога су предложили Универзитетски спортски савез Крагујевца, Национални спортски савез ''3x3 баскет'' Крагујевац и КК ''Раднички 1950'' Крагујевац.

24. Јелена Максимовић, за ауторску емисију ''На корзоу'' која се емитује на Радио Крагујевцу - у области новинарства, коју је предложио Дејан Миливојевић.

Члан 3.

Ову Одлуку објавити у "Службеном листу града Крагујевца".


Скупштина града Крагујевца
Одбор за обележавање празника,
јубилеја и доделу признања
Број: 17 –  2 /16-I/02
Датум:21.03.2016. године
Крагујевац


ПРЕДСЕДНИК,
Јасмина Љубисављевић

ОГЛАС за спровођење другог круга јавног надметања за заузеће јавне површине за постављање баште типа ''А''

Напомена: Овај Оглас објављен је дана 23.03.2016. године

Република Србија
Град Крагујевац
Градско веће
Датум: 21.03.2016. године
Крагујевац

Комисија за спровођење поступка јавног надметања, на основу члана 91. Одлуке о комуналном реду (''Службени лист града Крагујевца'', број 18/13 - пречишћен текст, 38/14, 9/15 и 44/15) и тачке XII Одлуке Градског већа о расписивању огласа за други круг јавног надметања за заузеће јавне површине за постављање баште типа ''А'', број 353-139 /16-V од 21.03.2016. године, расписује                               

ОГЛАС
за спровођење другог круга јавног надметања за заузеће јавне површине
за постављање баште типа ''А''

Дају се на коришћење за постављање баште типа ''А'' путем јавног надметања:

1. Јавне површине - локације у ''Екстра зони'' намењене за постављање башти типа ''А'' на основу Плана локација за постављање башти типа ''А'' и то:

 1. улица Лоле Рибара - 6 локација
 2. пешачка зона ул. Краља Петра I - 5 локација
 3. улица Милоја Павловића - 4 локација
 4. плато хотел ''Зеленгора'' - 2 локације                  
 5. улица Бранка Радичевића - 3 локације

2. Право учешћа у јавном надметању имају правна или физичка лица која су регистрована и обављају угоститељску делатност, делатност посластичарнице, као и делатност производње и продаје пецива и колача чији се објекти налазе у непосредној близини локација које су предмет јавног надметања или нису у директној вези са објектом (у пасажима, пролазима и сл.) као и локације које су остале недодељене после спроведеног првог круга лицитације и не представљају киоск (објекат за пружање шалтерских услуга или привремени објекат или објекат, чија је бруто површина до 6 м2).

3. Јавне површине - локације, које су предмет јавног надметања за постављање башти типа ''А'', дају се  до 31. децембра 2016. године.

4. Почетни лицитациони износ представља износ локалне комуналне таксе за заузеће јавне површине за постављање летње баште у ''Екстра зони'', обрачунате дневно по 1м2 у износу од 12,00 динара, у складу са Одлуком о локалним комуналним таксама за територију града Крагујевца.

5. Лицитациони корак утврђује се у висини од 10% од почетног лицитационог износа и износи 1,2 динара, односно 13,20 динара/м2.

6. Учесници јавног надметања су обавезни да уплате депозит у висини 50% од износа добијеног тако што се почетни лицитациони износ помножи са површином баште (м2), за коју се учествује у јавном надметању и помножи са 260 дана и исти износи:  

1. у улици Лоле Рибара

 • за баште број 1 и 5 ......................62.790 динара
 • за баште број 2, 3, 4 и 8 .......... 70.980 динара

2. у пешачкој зони ул. Краља Петра I   

 • за баште број 2, 3, 4, 5 и 6................112.320 динара

 3. у улици Милоја Павловића

 • за баште број 1, 2, 3 и 4........ 76.440 динара  

4. на платоу хотела ''Зеленгора''

 • за баште број 2 и 3 ...............46.800 динара

5. у улици Бранка Радичевића

 • за баште број 2, 3 и 4 ...................105.300 динара

Учесници јавног надметања су обавезни да на рачун јавних прихода под називом: Комунална такса за коришћење простора на јавним површинама или испред пословног простора у пословне сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других публикација, производа старих и уметничких заната и домаће радиности број рачуна 840-741531843-77, са позивом на број  48-049 и сврхом уплате: депозит за лицитацију.

7. Учесници јавног надметања су обавезни да пре почетка јавног надметања предају доказ о уплати депозита Комисији за спровођење поступка јавног надметања.      

8. Најповољнијим понуђачима уплаћени депозит се неће враћати већ ће се урачунати као део излицитираног износа, а осталим понуђачима се враћа у року од 3 дана, од коначности Одлуке о избору најповољнијег понуђача.

Учесници јавног надметања су дужни да доставе назив банке и број пословног рачуна на који ће се  средства уплаћена на име депозита вратити.

Уколико најповољнији понуђач не уплати излицитирани износ, односно локалну комуналну таксу, у року од 3 дана од коначности Одлуке о избору најповољнијег понуђача, одустане после спроведеног поступка јавног надметања или одбије да потпише изјаву да је понудио највиши износ, уплаћени депозит се не враћа.

9. Поступак јавног надметања спровешће се дана 31. марта 2016. године, са почетком у 12:00 часова, у Скупштинској сали, зграде Управе града Крагујевца.

10. Уколико у поступку јавног надметања учесник није лично присутан, лице које га заступа у поступку обавезно је да има писано овлашћење.

11. Пријаве за јавно надметање у писаној форми са одговарајућом документацијом, са назнаком: за баште типа ''А'' - други круг, подносе се Комисији за спровођење поступка јавног надметања, непосредно у канцеларији 419 на IV спрату - зграде Управе града Крагујевца 30. марта 2016. године до 14:00 часова.

12. Јавна површина-локација се даје за заузеће учеснику јавног надметања који понуди највиши лицитациони износ.

13. Учесник јавног надметања може лицитирати само једну локацију која је предмет јавног надметања.

14. Заинтересовани учесници су обавезни да документацију везану за јавно надметање преузму у канцеларији 419 на IV спрату - зграде Управе града Крагујевца, радним даном у времену од 09:00 до 13:00 часова.

15. Ближе информације о јавном надметању могу се добити у канцеларији 419 на IV спрату - зграде Управе града Крагујевца или на телефон 034/306-202.

ОГЛАС за заснивање радног односа на одређено време због повећаног обима посла у трајању до 24 месеца у Градској управи за ванпривредне делатности

Напомена: Овај Оглас објављен је у листу ПОСЛОВИ дана 23.03.2016. године
 
Република Србија
Град Крагујевац
Градска управа за ванпривредне делатности
Број: 111-38/2016-XIII
Дана: 16.03.2016. године
Тел: 034/306-161
Крагујевац
           
Начелник Градске управе за ванпривредне делатности, на основу члана 2.став 1. и члана 9. Закона о радним односима у државним органима (''Службени гласник Републике Србије'' бр: 48/91, 66/91, 44/98, 49/98, 34/01, 39/02, 49/05, 79/05, 81/05, 83/05 и 23/13), и члана 40.став 3. тачка 8. Одлуке о Градским управама Града Крагујевца (''Службени лист града Крагујевца'', број: 25/15-пречишћен текст и 44/15), у складу са Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Градској управи за ванпривредне делатности, дана 16. 03. 2016. године, расписује

ОГЛАС
за заснивање радног односа на одређено време због повећаног обима посла у трајању до 24 месеца у Градској управи за ванпривредне делатности 
   

у Служби за сарадњу са удружењима и унапређење људских и мањинских права за радно место

1. Извршилац за стручно-аналитичке послове из области унапређења људских права и националних мањина     

извршилаца------------------------------------------------1

Законом о радним односима у државним органима чланом 6. прописано је да се у радни однос у државни орган може примити лице које испуњава следеће услове:

 • да је држављанин Републике Србије,
 • да је пунолетно,
 • да има општу здравствену способност,
 • да има прописану стручну спрему,
 • да није осуђивано за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело које га чине неподобним за обављање послова у државном органу
 • да испуњава друге услове утврђене законом, другим прописима или актом о систематизацији радних места у државном органу.

Поред услова који су предвиђени чланом 6. Закона о радним односима у државним органима, потребно је да кандидат испуњава и посебне услове, који су утврђени Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Градској управи за ванпривредне делатности, и то:

стечено високо образовање из образовно-научног поља правних или економских наука на основним академским студијама, студијама првог степена у обиму од најмање 180 ЕСПБ (основне академске или основне струковне студије), односно на студијама у трајању од три године, односно више образовање које је завршено по прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању и најмање 1 година радног стажа у струци.
               
Уз пријаву кандидати су дужни да поднесу следеће доказе о испуњености услова Огласа:

 • оверена фотокопија дипломе о стеченој стручној спреми,
 • извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена копија),
 • уверење о држављанству (оригинал и не старије од 6 месеци),
 • уверење да се против пријављеног кандидата не води истрага (Основни суд),
 • уверење да кандидат није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у државном органу (МУП РС, Полицијска управа Крагујевац),
 • оригинал лекарског уверења,
 • доказ о радном искуству у струци.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

Пријаве са доказима о испуњености услова достављају се у року од 8 дана од дана објављивања Огласа на адресу:

Град Крагујевац
Градска управа за ванпривредне делатносзи
Трг слободе бр. 3
Крагујевац                                                                                      

НАЧЕЛНИК
Гордана Марковић

ОГЛАС за заснивање радног односа на одређено време у Градској управи за здравствену и социјалну заштиту

Напомена: Овај Оглас објављен је у листу ПОСЛОВИ дана 23.03.2016. године

Република Србија
Град Крагујевац
Градска управа за здравствену и социјалну заштиту
Број: 111-35/2016-XVII
Дана:14.03.2016. године
Тел. 034/306-161
Крагујевац       

      
Начелник Градске управе за здравствену и социјалну заштиту, на основу члана 2.став 1. и члана 9. Закона о радним односима у државним органима (''Службени гласник Републике Србије'' бр: 48/91, 66/91, 44/98, 49/98, 34/01, 39/02, 49/05, 79/05, 81/05, 83/05 и 23/13), и члана 40.став 3. тачка 8. Одлуке о Градским управама града Крагујевца (''Службени лист града Крагујевца'', број: 25/15-пречишћен текст и 44/15), дана 14.03. 2016. године, расписује

ОГЛАС
за заснивање радног односа на одређено време у Градској управи за здравствену и социјалну заштиту ради замене привремено одсутног запосленог до његовог повратка  

у Служби за финансијске и рачуноводствене послове у области друштвене бриге о деци, за радно место

Извршилац за економске послове у области друштвене бриге о деци
извршилаца .........................................................1

Чланом 6. Закона о радним односима у државним органима, прописано је да се у радни однос у државном органу може примити лице које испуњава следеће услове:

 • да је држављанин Републике Србије,
 • да је пунолетно,
 • да има општу здравствену способност,
 • да има прописану стручну спрему,
 • да није осуђивано за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело које га чине неподобним за обављање послова у државном органу
 • да испуњава друге услове утврђене законом, другим прописима или актом о систематизацији радних места у органу.

Поред услова који су предвиђени чланом 6. Закона о радним односима у државним органим, потребно је да кандидат  испуњава и посебне услове, који су утврђени Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Градској управи за здравствену и социјалну заштиту и то: стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским и специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године које су завршене према прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању, из научне области економске или друге друштвене-хуманистичке струке, положен државни испит и најмање 1 година радног искуства у струци.

Уз пријаву кандидати су дужни да поднесу следеће доказе о испуњености услова Огласа:

 • оверена фотокопија дипломе о стеченој стручној спреми,
 • извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена копија),
 • уверење о држављанству (оригинал),
 • уверење о положеном државном стручном испиту (оверена копија),
 • уверење да се против пријављеног кандидата не води истрага (Основни суд),
 • уверење да кандидат није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у државном органу (МУП РС, Полицијска управа Крагујевац),
 • лекарско уверење (оригинал),
 • доказ о радном искуству у струци.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

Пријаве са доказима о испуњености услова достављају се у року од 8 дана од дана објављивања Огласа на адресу:

Град Крагујевац
Градска управа за здравствену и социјалну заштиту
Трг слободе бр.3                                                                              
Крагујевац

НАЧЕЛНИК
Никола Рибарић

КОНКУРС за доделу подстицајних средстава за отпочињање сопственог посла на територији града Крагујевца за 2016. годину

КОНКУРС за пријаву предлога програма и пројеката удружења у области заштите животне средине и одрживог развоја за 2017. годину

Напомена: Овај Оглас објављен је дана 15.03.2016. године

Градско веће, у складу са Одлуком бр. 501 – 92/16 - V Од 09. марта 2016.године објављује

КОНКУРС
за пријаву предлога програма и пројеката удружења у области заштите животне средине и одрживог развоја у циљу доделе средстава из буџета града Крагујевца за 2017. годину

1. Објављује се конкурс за пријаву предлога програма и пројеката удружења у области заштите животне средине и одрживог развоја на територији града Крагујевца, у циљу избора удружења којима ће бити додељена средства за њихову реализацију током 2017.године из буџета града Крагујевца.

2. Предлоге програма и пројеката могу пријављивати удружења у области заштите животне средине и одрживог развоја, која имају по правилу седиште на територији града Крагујевца и испуњавају следеће опште услове:

 • регистровано у складу са законом;
 • искључиво послује на недобитној основи, ако законом није друкчије одређено;
 • да статутом своје циљеве остварује у области заштите животне средине и одрживог развоја;
 • да је директно одговоран за припрему и извођење програма и пројеката;
 • да је са успехом реализовао претходно одобрене програме и пројекте;
 • да је оправдао средства додељена из буџета Града за претходну буџетску годину по било ком основу.

3. Учесник конкурса је у обавези да поред прописаних образаца достави следећу документацију:

 • решење о упису у Регистар у Агенцији за привредне регистре (АПР);
 • копију статута;
 • копију извештаја о реализованим активностима у претходној буџетској години;
 • радну биографију ангажованог особља;
 • доказ о чланству у Савезу удружења на нивоу Републике, уколико није утврђено статутом;
 • пропратно писмо.

Предлог пројекта мора бити достављен у запечаћеној коверти, заштићеној од оштећења која могу настати у транспорту, на пријемном шалтеру Градске управе или препорученом поштом на адресу: Градска управа за простроно планирање, урбанизам, изградњу и заштиту животне средине, Трг слободе 3, Крагујевац, са назнаком:

“За Комисију за избор пројекта, удружења у области заштите животне средине који се финансирају и суфинансирају из буџета града Крагујевца за 2017. годину“.

Сва обавезна и пратећа документација мора бити достављена у једној коверти или пакету. Предлог пројекта чија је пријава послата у више коверата, тј. пакета, неће бити узет у обзир (сматраће се да није испунио формалне услове).

Предња страна коверте са предлогом пројекта мора садржати најмање следеће податке:

 1. назив предлога пројекта;
 2. назив подносиоца предлога;
 3. адресу подносиоца предлога;
 4. ознаку: “Не отварати“.

Сву документацију - образац пријаве и осталу пратећу документацију обавезно доставити и у електронском облику.

4. Учесник конкурса је у обавези да се придржава правила конкурса и смерница за формулисање предлога програма и пројеката које су саставни део конкурса.

5. Конкурс је отворен до 30.04.2016. године

6. Удружења у области заштите животне средине и одрживог развоја могу да подносе програме и пројекте индивидуално или удружено са другим удружењима, ако Правилником није другачије утврђено.

7. Конкурсна документација се не враћа.     

8. Максималан износ средстава који се може одобрити по једном пројекту је 300.000 динара, а по програму износ који може да се одобри је 600.000 динара.

9. Поступак конкурса и процену програма и пројеката у области заштите животне средине и одрживог развоја спроводи Комисија, коју образује Градско веће на предлог Градске управе за просторно планирање, урбанизам, изградњу и заштиту животне средине.

10. Комисија има право и могућност да за предлоге програма и пројеката код којих постоји потреба за додатним информацијама или интервенцијама тражи додатно објашњење (интервенцију) од предлагача, односно носиоца пројекта.
Комисија може подносиоцу предлога програма и пројекта сугерисати да изврши одређене модификације предлога програма и пројеката, у односу на планирани буџет и садржину пројекта.

11. Комисија је у обавези да у најкраћем року предложи програме и пројекте који се могу финансирати/суфинансирати по конкурсу и доставља Градском већу предлог акта о одобравању средстава из буџета града за финансирање/суфинансирање програма и пројеката.
 
12. О одобрењу програма и пројекта обавештавају се подносиоци предлога програма и пројеката у року од 15 дана од дана доношења одлуке Градског већа и објављивања на интернет сајту града Крагујевца.

13. Коначна листа одобрених програма и пројеката удружења у области заштите животне средине и одрживог развоја објављује се на сајту Града.

ОБРАСЦЕ можете преузети ОВДЕ

ЈАВНИ ПОЗИВ за спровођење поступка лицитације за постављање дечијих аутомобила и објеката за дечији забавни парк на јавној површини

Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката удружења у области заштите животне средине и одрживог развоја из буџета града Крагујевца за 2016. годину

Напомена: Овај Оглас објављен је дана 03.03.2016. године

Градско веће, у складу са Одлуком бр. 501-80/16 од 01.03.2016.године објављује

КОНКУРС
за пријаву пројеката удружења у области заштите животне средине и одрживог развоја на територији града Крагујевца за 2016. годину
 

1. Објављује се конкурс за пријаву предлога пројеката удружења у области заштите животне средине и одрживог развоја на територији града Крагујевца, у циљу избора удружења којима ће бити додељена средства за њихову реализацију током 2016.године из буџета града Крагујевца у укупном износу до:

 • 2.664.000,00 динара за пројекте у области животне средине и одрживог развоја;

2. Предлоге пројеката могу пријављивати удружења у области заштите животне средине и одрживог развоја, која имају по правилу седиште на територији града Крагујевца и испуњавају следеће опште услове:

 1. регистровано у складу са законом;
 2. искључиво послује на недобитној основи, ако законом није друкчије одређено;
 3. да статутом своје циљеве остварује у области заштите животне средине и одрживог развоја;
 4. да је директно одговоран за припрему и извођење програма и пројеката;
 5. да је са успехом реализовао претходно одобрене програме и пројекте
 6. да је оправдао средства додељена из буџета Града за претходну буџетксу годину по било ком основу.

3. Учесник конкурса је у обавези да поред прописаних образаца достави следећу документацију:

 • решење о упису у Регистар у Агенцији за привредне регистре (АПР);
 • копију статута;
 • копију извештаја о реализованим активностима у претходној буџетској години;
 • радну биографију ангажованог особља;
 • доказ о чланству у Савезу удружења на нивоу Републике, уколико није утврђено статутом;
 • пропратно писмо.

Предлог пројекта мора бити достављен у запечаћеној коверти, заштићеној од оштећења која могу настати у транспорту, на пријемном шалтеру Градске управе или препорученом поштом на адресу: Градска управа за простроно планирање, урбанизам, изградњу и заштиту животне средине, Трг слободе 3, Крагујевац, са назнаком:

“За Комисију за избор пројекта, удружења у области заштите животне средине који се финансирају и суфинансирају из буџета града Крагујевца у 2016. години“.

Сва обавезна и пратећа документација мора бити достављена у једној коверти или пакету. Предлог пројекта чија је пријава послата у више коверата, тј. пакета, неће бити узет у обзир (сматраће се да није испунио формалне услове).

Предња страна коверте са предлогом пројекта мора садржати најмање следеће податке:

 1. назив предлога пројекта;
 2. назив подносиоца предлога;
 3. адресу подносиоца предлога;
 4. ознаку: “Не отварати“.

Сву документацију - образац пријаве и осталу пратећу документацију обавезно доставити и у електронском облику.

4. Учесник конкурса је у обавези да се придржава правила конкурса и смерница за формулисање предлога пројеката које су саставни део конкурса.

5. Конкурс је отворен 15 дана од дана објављивања.

6. Удружења у области заштите животне средине и одрживог развоја могу да подносе пројекте индивидуално или удружено са другим удружењима, ако Правилником није другачије утврђено.

7. Конкурсна документација се не враћа.     

8. Максималан износ средстава која се моге одобрити по једном пројекту је 300.000,00 динара.

9. Поступак конкурса и процену пројеката у области заштите животне средине и одрживог развоја спроводи Комисија, коју образује Градско веће на предлог Градске управе за просторно планирање, урбанизам, изградњу и заштиту животне средине.

10. Комисија има право и могућност да за предлоге пројеката код којих постоји потреба за додатним информацијама или интервенцијама тражи додатно објашњење (интервенцију) од предлагача, односно носиоца  пројекта.

Комисија може подносиоцу предлога пројекта сугерисати да изврши одређене модификације предлога пројеката, у односу на планирани буџет и садржину пројекта.

11. Комисија је у обавези да у најкраћем року предложи пројекте који се могу финансирати/суфинансирати по конкурсу и доставља Градском већу предлог акта о одобравању средстава из буџета града за финансирање/суфинансирање пројеката.

12. О одобрењу пројекта обавештавају се подносиоци предлога пројеката у року од 15 дана од дана доношења одлуке Градског већа и објављивања на сајту града Крагујевца.

13. Коначна листа одобрених пројеката удружења у области заштите животне средине и одрживог развоја објављује се на сајту Града.

ОБРАЦСЕ преузмите ОВДЕ
 

ОГЛАС за заснивање радног односа на одређено време у својству приправника у Градској управи за имовину у високој стручној спреми

Напомена: Овај Оглас објављен је у листу ''ПОСЛОВИ'' дана 24.2.2016. године

Република Србија  
Град Крагујевац
Градска управа за имовину
Број: 111-19/2016-XVI
Дана: 17.02.2016. године
Крагујевац    

Начелник Градске управе за имовину, на основу члана 2.став 1. и члана 9. Закона о радним односима у државним органима (“Службени гласник Републике Србије“ бр: 48/91, 66/91, 44/98, 49/98, 34/01, 39/02, 49/05, 79/05, 81/05, 83/05 и 23/13), и члана 40.став 3. тачка 8. Одлуке о Градским управама Града Крагујевца (“Службени лист града Крагујевца“, број: 25/15-пречишћен текст и 44/15), у складу са Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Градској управи за имовину, дана 17.фебруара 2016. године, расписује

ОГЛАС
за заснивање радног односа на одређено време у својству приправника у Градској управи за имовину у високој стручној спреми

.........................................................................................................извршилаца 1.            

Чланом 6. Закона о радним односима у државним органима, прописано је да се у радни однос у државном органу може примити лице које испуњава следеће услове:

 • да је држављанин Републике Србије
 • да је пунолетно
 • да има општу здравствену способност
 • да има прописану стручну спрему
 • да није осуђивано за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело које га чине неподобним за обављање послова у државном органу
 • да испуњава друге услове утврђене законом, другим прописима или актом о систематизацији радних места у органу.

Поред услова који су предвиђени чланом 6. Закона о радним односима у државним органима, потребно је да кандидат испуњава и посебне услове, који су утврђени Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Градској управи за имовину и то: да има високо образовање на студијама другог степена-240 ЕСПБ бодова (дипломске академске студије-мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године, без радног искуства у степену стручне спреме.

Уз пријаву кандидати су дужни да поднесу следеће доказе о испуњености услова Огласа:

 • оверена фотокопија дипломе о стеченој стручној спреми,
 • извод из матичне књиге рођених-оригинал,
 • уверење о држављанству-оригинал,
 • уверење да се против пријављеног кандидата не води истрага (Основни суд),
 • уверење да кандидат није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у државном органу (МУП РС, Полицијска управа Крагујевац),
 • лекарско уверење-оригинал.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

Пријаве са доказима о испуњености услова достављају се у року од 8 дана од дана објављивања Огласа на адресу:

Град Крагујевац
Градска управа за имовину
Трг слободе бр. 3  
Крагујевац   
                                                                                   

НАЧЕЛНИК
Дејан Нешић

СТАЛНО ОТВОРЕНИ КОНКУРС за пријаву предлога пројеката удружења /организација из области привреде у циљу доделе средстава из буџета града Крагујевца за 2016. годину

Република Србија
Град Крагујевац
Градско веће
Број: 400-151/16-V
Датум: 19.фебруар 2016.год.
Крагујевац

Градско веће, на основу члана 1. став 4. и члана 13. став 1. Правилника о одобравању и финансирању програма и пројеката удружења из области привреде на територији града (“Службени лист града Крагујевца“, број 1/2016 - у даљем тексту: Правилник) и Одлуке Градског већа о објављивању стално отвореног конкурса за пријаву предлога пројеката удружења/организација из области привреде у циљу доделе средстава из буџета града Крагујевца за 2016. годину, број 400-151/16-V од 19. фебруара 2016. године, на седници одржаној 19. фебруара 2016. године, расписује

СТАЛНО ОТВОРЕНИ КОНКУРС
за пријаву предлога пројеката удружења /организација из области привреде у циљу доделе средстава из буџета града Крагујевца за 2016. годину

I Објављује се стално отворени конкурс за пријаву предлога пројеката удружења/организација из области привреде у циљу доделе средстава из буџета града Крагујевца за 2016. у износу до 1.500.000,00 динара.
Одобрени пројекти могу бити у целини или у одређеном делу финансирани средствима из буџета Града.
Предлоге пројеката по овом јавном позиву не могу да подносе удружења из области пољопривреде.

II Предлог пројеката може поднети удружење/организација из области привреде које, по правилу, има седиште на територији града Крагујевца и испуњава следеће опште услове:

 1. регистровано је у складу са законом;
 2. послује на недобитној основи, ако законом није друкчије одређено;
 3. да су му циљеви оснивања, утврђени оснивачким актом и статутом, у складу са циљевима утврђеним чланом 2. Правилника;
 4. да је директно одговорно за припрему и реализацију пројеката који предлаже;
 5. да је са успехом реализовало раније одобрене програме и пројекте, за које је  добијало средства из буџета града;
 6. да је оправдало средства додељена из буџета Града за претходне буџетске године, по било ком основу (за удружења која су добијала средства из буџета Града).

Подносилац предлога пројеката не може да буде:

 1. у поступку ликвидације и под привременом забраном обављања делатности;
 2. у последње две године, рачунато до дана расписивања конкурса, правноснажном одлуком кажњен за прекршај или привредни преступ у вези са његовом делатношћу.

III Документација за подношење предлога пројеката, може се преузети са интернет странице Града, на пријемном шалтеру Управе града, као и у Градској управи за привреду - Одељење за привреду и подршку нових инвестиција, канц. 506/V у згради Управе града.

IV Удружење/организација може бити подносилац више предлога пројеката у току 2016. године, а може му се одобрити више пројеката, под условом да сваки од одбрених пројеката доприноси унапређењу привреде на територији Града.
Удружење/организација може бити партнер у већем броју пројеката, под условом да испуњава прописане услове и има капацитет да учествује у предложеним пројектима.

V Подносилац захтева је у обавези да достави уредно попуњене обрасце који прате стално отворени конкурс и то:

Образац број 1 - Апликациони формулар;
Образац број 2 - Контролни лист уз предлог пројекта;
Образац број 3 - Изјаву о прихватању обавеза потписника/корисника средстава буџета;
Образац број 4 - Изјаву о партнерству.

Поред попуњених образаца, подносилац захтева у обавези је достави и следећу документацију:

 • пропратно писмо у коме су наведене најосновније информације о удружењу/организацији носиоцу пројекта и предложеном пројекту (назив, циљ, временско трајање, тражени износ финансијских средстава), које је потписало лице овлашћено за заступање удружења/организације;
 • решење о упису у Регистар удружења код Агенцији за привредне регистре (АПР);
 • копију статута удружења/организације;
 • копију извештаја о реализованим активностима у претходној буџетској години, са одлуком органа управљања о усвајању;
 • копију програма и плана рада удружења/организације са финансијским планом за текућу програмску годину и одлуку органа управљања о њиховом усвајању;
 • доказ о чланству у савезу удружења/организација на нивоу Републике, уколико није утврђено статутом.

VI Пријава на стално отворени конкурс подноси се у запечаћеној коверти на пријемном шалтеру Градске управе или упућује препорученом поштом као пошиљка заштићена од оштећења на адресу:

Град Крагујевац, Градско веће, Трг слободе број 3, 34.000 Крагујевац, са назнаком: “Комисији за спровођење стално отвореног конкурса за достављање предлога пројеката удружења/организација из области привреде у циљу доделе средстава из буџета града Крагујевца за 2016. годину“.

На предњој страни коверте, у гоњем левом углу, морају бити садржани следећи подаци: назив и адреса подносиоца предлога, назив предлога пројекта и назнака “не отварати“.

Сва обавезна и пратећа документација мора бити достављена у једној коверти или пакету.

VII Рок за подношење предлога пројеката је од дана расписивања стално отвореног конкурса до утрошка планираних средстава, а накасније до 31. октобра 2016. године.

Комисија образована од стране Градског већа ће вршити оцену предлога пројеката сваких 60 дана и то поднетих до: 30. априла, 30. јуна, 31. августа и 31. октобра 2016. године и, уколико у наведеним периодима буде поднетих предлога, извештај са предлогом за доделу средстава достављати Градском већу на одлучивање.

VIII Поднете предлоге пројеката комисија ће оценити и рангирати на основу критеријума утврђених чланом 19. став 1. Правилника.

Минималан број бодова као услов за одобрење средстава за реализацију пројекта је 60 бодова.

IX Листа одобрених пројеката удружења/организација из области привреде биће објављивана сукцесивно на веб порталу Града, а коначна листа свих одобрених пројеката током године, са износом одобрених средстава и обавезама корисника, биће објављена до 30. децембра 2016. године.

X Средства одобрена по овом стално отвореном конкурсу морају бити утрошена најкасније до 31. децембра 2016. године и оправдана најкасније до 15. јануара 2017. године.
     
XI Поднета документација по овом јавном позиву не враћа се подносиоцима захтева.

Обрасце за предлог пројекта можете преузети овде

Јавни позив за финансирање и суфинансирање пројеката, програма, активности и манифестација у области омладинске политике из буџета града Крагујевца за 2016. годину

Градско веће, на основу члана 26. Закона о младима (“Службени Гласник РС“, бр. 50/11), члана 2. став 1. тачка 33. и члана 34. Одлуке о Градском већу (“Службени лист града Крагујевца“ бр. 25/15-пречишћен текст) и члана 17. став 1. Правилника о поступку доделе средстава из буџета града Крагујевца за реализацију програма, пројеката, манифестација и активности у области омладинске политике (“Службени лист града Крагујевца“ бр.1/16), доноси

Јавни позив за финансирање и суфинансирање пројеката, програма, активности и манифестација у области омладинске политике из буџета града Крагујевца за 2016. годину

I Расписује се јавни позив за финансирање и суфинансирање пројеката, програма, активности и манифестација у области омладинске политике из буџета града Крагујевца за 2016. годину.

Средства за ове намене у износу од 1.000.000 динара предвиђена су Одлуком о буџету града Крагујевца за 2016. годину.

I Предмет конкурса

Јавни Конкурс се расписује за финансирање и суфинансирање пројеката, програма, активности и манифестација (у даљем тексту:пројекти) у области омладинске политике за 2016.годину за следеће  области:

 • унапређење техничких, инфраструктурних и професионалних капацитета центара и установа које се баве образовањем;
 • учешће у међународним пројектима;
 • повећање запошљивости младих;
 • волонтеризам младих;
 • јачање активизма младих;
 • унапређење информисања младих о младима;
 • промоција садржаја за младе;
 • превенција болести и промоција здравља и здравих стилова живота;
 • инфраструктурна решења и техничко опремање за социјалну укљученост младих;
 • кампање и акције за повећање нивоа социјалне укључености младих из осетљивих група;
 • безбедност младих.

Пројекат је низ јединствених активности у краћем временском интервалу или активности које су једнократног карактера, које уз коришћење финансијских, људских и других ресурса доводе до реализације унапред дефинисаног циља.

Програм је група активности које се одвијају у дужем временском периоду, уз могуће понављање, како би се реализовала нека стратегија, или би се дошло до унапређења одређене области омладинске политике.

Манифестација је комплексан догађај са ограниченим временом трајања, састављен из различитих програмских садржаја, који подразумевају велики број учесника или посетилаца.

II Средства за финансирање/суфинансирање пројеката

Одлуком Градског већа број 400-36/16-V од 18. јанура 2016. године средства у износу од 1.000.000 динара опредељена су за конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката, у области омладинске политике из буџета града Крагујевца за 2016. годину, а који ће бити реализовани у 2016.години.

III Право учешћа на конкурсу
        
Удружења/организације у области омладинске политике могу да подносе пројекте индивидуално или удружено са другим удружењима/организацијама.

Партнери удружења/организација које учествују у креирању и реализацији пројеката и трошкови које они направе, прихватају се ако испуњавају исте услове који се примењују и за кориснике додељених средстава.
Учесници на конкурсу могу да подносе предлоге пројекта индивидуално или удружено са другим учесницима, с тим што се партнери учесника на конкурсу који учествују у креирању и реализацији пројеката и трошкови које они направе, прихватају ако испуњавају исте услове који се примењују и за кориснике додељених средстава.

Предлагач пројекта не може да:

 1. буде у поступку ликвидације и под привременом забраном обављања делатности;
 2. буде у последње две године правноснажном одлуком кажњен за прекршај или привредни  преступ у вези са својом делатношћу.

Предлагач пројекта не може добијати средства из буџета града Крагујевца за реализацију својих пројеката две године од дана када је утврђено постојање следећих околности:

 1. нетачно или непотпуно обавештавање даваоца средстава о битним околностима везаним за одобрење и реализовање пројекта;
 2. својим пропустом не изврши пројекат у целини или га изврши у небитном делу;
 3. употреби средства ненаменски, у потпуности или делимично, или се не придржава прописаних или уговорених мера које су утврђене ради осигурања реализације пројекта;
 4. не достави у предвиђеним роквима потребне извештаје и доказе, иако га је давалац средстава претходно упозорио на неправилности и последице;
 5. престане да испуњава услове који су потребни за добијање средстава.

IV Пријава на конкурс

Образац пријаве на Конкурс и остала пратећа документација везана за аплицирање доступни су на званичном интернет сајту града Крагујевца (www.kragujevac.rs).

Уз Образац број 1 - Апликациони формулар обавезно се подноси сва одговарајућа документација којом се доказују испуњеност прописаних критеријума предлагача пројекта и то:

 1. основни подаци о учеснику на конкурсу (назив, седиште, матични број и порески идентификациони број за правна лица, односно име и презиме, пребивалиште и матични број за физичка лица, као и број текућег рачуна),
 2. основни подаци о евентуалним партнерима на пројекту,
 3. радна биографија ангажованог особља,
 4. подаци о особи одговорној за реализацију пројекта и коришћење средстава,
 5. статут за удружења и установе;
 6. копија извештаја о реализованим активностима у претходној буџетској години;
 7. доказ о чланству у Савезу удружења/организација на нивоу Републике, уколико није утврђено статутом;
 8. пропратно писмо.

Предлагач пројекта не може да:

 1. буде у поступку ликвидације и под привременом забраном обављања делатности;
 2. има блокаду пословног рачуна, пореске дугове или дугове према организацијама социјалног осигурања;
 3. буде у последње две године правноснажном одлуком кажњен за прекршај или привредни преступ у вези са његовом делатношћу.

Предлог пројекта садржи детаљне податке о:

 1. предлагачу пројекта;
 2. учесницима у реализацији пројекта и својству у коме се ангажују;
 3. циљевима и очекиваним резултатима,
 4. врсти и садржини активности, времену и месту реализације;
 5. како ће се вршити оцењивање успешности (вредновање резултата пројекта);
 6. буџету пројекта, односно потребним новчаним средствима, исказаним према врстама трошкова;
 7. временском плану употребе средстава (временски период у коме су средства потребна и рокови у којима су потребна);
 8. начину праћења реализације и евалуације резултата.

Предлог пројекта мора бити достављен у запечаћеној коверти, заштићеној од оштећења која могу настати у транспорту, на пријемном шалтеру Градске управе или препорученом поштом на адресу: Градска управа за ванпривредне делатности, Трг слободе 3, Крагујевац, са назнаком:

“За Комисију за избор пројекта, програма, активности и манифестација у области омладинске политике који се финансирају и суфинансирају из буџета града Крагујевца у 2016. години“.

Сва обавезна и пратећа документација мора бити достављена у једној коверти или пакету. Предлог пројекта чија је пријава послата у више коверата, тј. пакета, неће бити узет у обзир (сматраће се да није испунио формалне услове).

Предња страна коверте са предлогом пројекта мора садржати најмање следеће податке:

 1. назив предлога пројекта;
 2. назив подносиоца предлога;
 3. адресу подносиоца предлога;
 4. ознаку: “Не отварати“.

Сву документацију - образац пријаве и осталу пратећу документацију обавезно доставити и у електронском облику.

Конкурсни материјал се не враћа.

Примљени предлози пројеката се не враћају подносиоцима.

V Критеријуми и мерила за оцену пројеката

Критеријуми у погледу квалитета, односно природе и садржине предлога пројеката јесу:

 1. да је у складу са законом, усвојеним стратешким и планским документима у области омладинске политике на нивоу Републике Србије и града Крагујевца;
 2. да је у складу са условима, критеријумима и циљевима наведеним у јавном позиву/стално отвореном конкурсу;
 3. да се реализује у граду Крагујевцу, односно да је од интереса за кориснике са територије града Крагујевца;
 4. да је у складу са принципима утврђеним у документима међународних организација чија је чланица Република Србија;
 5. да има значајан и дуготрајан утицај на развој система омладинске политике у граду Крагујевцу;
 6. да има високу сразмеру између учинка и коштања ;
 7. да не постоји никаква сумња у могућност реализације;
 8. да предвиђа ангажовање одговарајућег броја учесника као и  потребне ресурсе за реализацију;
 9. да ће се, по правилу, реализовати у текућој години;
 10. да се не може у довољној мери реализовати без помоћи из средстава буџета града Крагујевца (пројекат уопште не може да започне или да се оконча) и да би давање финансијске помоћи било оправдано и према основу и према висини;
 11. да је, по правилу, предвиђено фазно (у ратама) финансирање пројеката.

Комисија врши оцену и бодовање поднетих предлога, у складу са Правилником, и доставља Градском већу извештај са предлогом  пројеката који ће се финансирати и суфинансирати из буџета града Крагујевца и предлогом износа средстава опредељених за сваки пројекат појединачно, с тим што ће предност имати они пројекти који су бодовани већим бројем бодова.

Комисија има право и могућност да за предлоге пројекта код којих постоји потреба за додатним информацијама или интервенцијама тражи додатно објашњење (интервенцију) од предлагача, односно носиоца пројекта.

Комисија може о одређеном питању да прибави стручно мишљење од стране истакнутих стручњака или одговарајућих организација у области омладинске политике.
О раду Комисије води се записник.

Критеријуми у погледу трошкова реализације пројкета су:

 1. да су директни трошкови реализације активности оправдани, стварни и у непосредној вези са циљевима реализације активности;
 2. да се буџет састоји из непосредних трошкова реализације активности у вези накнада/хонорара лица ангажованих на непосредној реализацији, материјалних трошкова и административних трошкова реализације (оправдани директни трошкови) и оправданих индиректних трошкова носиоца активности (издаци за комуналне услуге, накнаде/хонораре лица код носиоца  који не учествују непосредно у реализацији, издаци за комуникације и сл.), који не могу бити већи од 20% од оправданих директних трошкова.

Оправдани индиректни трошкови су прихватљиви ако не обухватају трошкове који су буџетом пројекта намењени реализацији неког дела пројекта.

Индиректни трошкови нису прихватљиви ако је носилац пројекта добио из буџета града Крагујевца за свој рад одговарајућа средства по другом основу.

Директни трошкови се по правилу могу, у зависности од врсте и природе пројеката, признати за:

 1. људске ресурсе (накнада/хонорар за лица ангажована на програму и пројекту) - максимално 60% укупног буџета;
 2. материјалне трошкови, административне трошкови и сл. -  максимално 60% укупног буџета;
 3. остале трошкове (трошкови платног промета, провизија банке и слично) - максимално 5% укупног буџета, тако да укупан збир буде 100%.

Изузетно, имајући у виду намену и крајњи циљ пројекта, трошкови за људске ресурсе могу се признати у износу већем од предвиђеног.

Мерила која ће бити узета у обзир за избор пројекта, програма, активности и манифестација у области омладинске политике који се финансирају и суфинансирају из буџета града Крагујевца у 2016. години из области омладинске политике, саставни су део Правилника о начину, мерилима и критеријумима за избор пројеката, у области омладинске политике који се финансирају и суфинансирају из буџета града Крагујевца (“Службени лист града Крагујевца“, бр.1/16).

Пре доношења коначне одлуке о одобравању или неодобравању пројекта и висини средстава за реализацију пројекта, Комисија може подносиоцу предлога пројеката сугерисати да изврши одређене модификације предлога пројеката, у односу на планирани буџет и садржину (планиране активности) пројекта.

VI Рокови за доношење и објављивање одлуке

Рок за подношење пријава на конкурс је 15 дана од дана објављивња конкурса.

Неће се разматрати:

 1. неблаговремене и непотпуне пријаве,
 2. пријаве чији подносилац није извршио своје досадашње обавезе према Граду у вези пројеката које је Град финансирао или суфинансирао у претходном периоду, осим у случају доказаних разлога више силе;
 3. пројекти са комерцијалним ефектима, осим ако ти ефекти нису усмерени на даљу реализацију, односно на одрживост или самоодрживост основних активности предвиђених пројектом;
 4. пројекти који се сасвим или претежно односе на инвестициона улагања у опрему односно одржавање, адаптацију, санацију или изградњу пословног  простора;
 5. пројекти чији су једине или претежне активности усмерене на путовања, студије, учешћа на конференцијама и стручним скуповима и сличне активности;
 6. пројекти који су спонзорства било које врсте према трећим лицима или организацијама.

Након вредновања и рангирања свих пројеката, Комисија је у обавези да у року од 7 дана достави Градском већу извештај са предлогом пројеката који ће се финансирати и суфинансирати из буџета града Крагујевца, а који садржи и предлог износа опредељених средстава.

Носиоци одобрених пројеката дужни су да при реализацији истих на видном месту назначе да је пројекат финансиран или суфинансиран из средстава буџета Града.

ОБРАСЦЕ ПРЕУЗМИТЕ ОВДЕ
 

Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката, програма и манифестација у култури из буџета града Крагујевца за 2017. годину

Напомена: Овај Оглас објављен је дана 09.02.2016. године

Градско веће, на основу члана 76. став 1. Закона о култури (“Службени гласник РС“ бр.72/09), члана 17. став 1. Правилника о начину, мерилима и критеријумима за избор пројеката, програма и манифестација у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета града Крагујевца (“Службени лист града Крагујевца“ бр.1/16) и Одлуке Градског већа бр. 65-2/16-V од 5. фебруара 2016. године, расписује

Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката, програма и манифестација у култури из буџета града Крагујевца за 2017. годину

I Предмет конкурса

Јавни Конкурс се расписује за финансирање и суфинансирање пројеката, програма и манифестација култури (у даљем тексту: пројекти), као и пројеката уметничких, односно стручних и научних истраживања у култури за 2017. годину за следеће области културне делатности:

 1. Истраживање, заштита и презентација културног наслеђа (непокретно културно наслеђе, археолошко, музејско, архивска грађа, стара и ретка библиотечка грађа);
 2. Аматерско културно стваралаштво, изворно народно стваралаштво и очување нематеријалног културног наслеђа;
 3. Библиотечко - информациона делатност;    
 4. Књига и књижевност (стваралаштво, издаваштво, књижарство, преводилаштво);
 5. Музика (стваралаштво, продукција, интерпретација, хорови);
 6. Ликовне и визуелне уметности, примењене уметности и архитектура;
 7. Сценско стваралаштво и интерпретација (драма, опера, балет и плес);
 8. Кинематографија и аудио-визуелно стваралаштво;
 9. Научно-истраживачке и едукативне делатности у култури;
 10. Културне делатности особа са инвалидитетом и
 11. Културне делатности деце и за децу и младе.

Пројекат је низ јединствених активности у краћем временском интервалу или активности које су једнократног карактера, које уз коришћење финансијских, људских и других ресурса  доводе до реализације унапред дефинисаног циља.
Програм је група активности које се одвијају у дужем временском периоду, уз могуће понављање, како би се реализовала нека стратегија, или би се дошло до унапређења одређене области културе.
Манифестација је комплексан културни догађај са ограниченим временом трајања, састављен из различитих културних програмских садржаја, који подразумевају велики број учесника или посетилаца.

II Средства за финансирање/суфинансирање пројеката

Одлуком Градског већа број 65-2/16-V од 5. фебруара 2016. године расписан је конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката, програма и манифестација у култури из буџета града Крагујевца за 2017. годину, а који ће бити реализовани у 2017. години.

III Право учешћа на конкурсу

Право учешћа на конкурсу имају установе културе, изузев установа културе чији је оснивач Град, удружења, уметници, сарадници, односно стручњаци у култури којима је тај статус  утврђен у складу са Законом, као и други субјекти у култури чије је седиште, односно пребивалиште на територији града Крагујевца.
Учесници на конкурсу могу да подносе предлоге пројекта индивидуално или удружено са другим учесницима, с тим што се партнери учесника на конкурсу који учествују у креирању и реализацији пројеката и трошкови које они направе, прихватају ако испуњавају исте услове који се примењују и за кориснике додељених средстава.

Предлагач пројекта не може да:

 1. буде у поступку ликвидације и под привременом забраном обављања делатности;
 2. буде у последње две године правноснажном одлуком кажњен за прекршај или привредни преступ у вези са својом делатношћу.

Предлагач пројекта не може добијати средства из буџета града Крагујевца за реализацију својих пројеката две године од дана када је утврђено постојање следећих околности:

 1. нетачно или непотпуно обавештавање даваоца средстава о битним околностима везаним за одобрење и реализовање пројекта;
 2. својим пропустом не изврши пројекат у целини или га изврши у небитном делу;
 3. употреби средства ненаменски, у потпуности или делимично, или се не придржава прописаних или уговорених мера које су утврђене ради осигурања реализације пројекта;
 4. не достави у предвиђеним роквима потребне извештаје и доказе, иако га је давалац средстава претходно упозорио на неправилности и последице;
 5. престане да испуњава услове који су потребни за добијање средстава.

IV Пријава на конкурс

Образац пријаве на Конкурс и остала пратећа документација везана за аплицирање доступни су на званичном сајту града Крагујевца (www.kragujevac.rs).
Уз Образац број 1 - Апликациони формулар обавезно се подноси сва одговарајућа документација којом се доказују испуњеност прописаних критеријума предлагача пројекта и то:

 1. основни подаци о учеснику на конкурсу (назив, седиште, матични број и порески идентификациони број за правна лица, односно име и презиме, пребивалиште и матични број за физичка лица, као и број текућег рачуна),
 2. основни подаци о евентуалним партнерима на пројекту,
 3. радна биографија ангажованог особља,
 4. подаци о особи одговорној за реализацију пројекта и коришћење средстава,
 5. статут за удружења и установе;
 6. доказ о чланству у Савезу удружења/организација на нивоу Републике, уколико није утврђено статутом;
 7. копија извештаја о реализованим активностима у претходној буџетској години;
 8. пропратно писмо.

Предлог пројекта садржи детаљне податке о:

 1. предлагачу пројекта;
 2. учесницима у реализацији пројекта и својству у коме се ангажују;
 3. циљевима и очекиваним резултатима,
 4. врсти и садржини активности, времену и месту реализације;
 5. како ће се вршити оцењивање успешности (вредновање резултата пројекта);
 6. буџету пројекта, односно потребним новчаним средствима, исказаним према врстама трошкова;
 7. временском плану употребе средстава (временски период у коме су средства потребна и рокови у којима су потребна);
 8. начину праћења реализације и евалуације резултата.

Предлог пројекта мора бити достављен у запечаћеној коверти, заштићеној од оштећења која могу настати у транспорту, на пријемном шалтеру Градске управе или препорученом поштом на адресу: Градска управа за ванпривредне делатности, Трг слободе 3, Крагујевац, са назнаком:
“За Комисију за избор  пројекта, програма и манифестација у области културе који се финансирају и суфинансирају из буџета града Крагујевца у 2017. години“

Сва обавезна и пратећа документација мора бити достављена у једној коверти или пакету. Предлог пројекта чија је пријава послата у више коверата, тј. пакета, неће бити узет у обзир (сматраће се да није испунио формалне услове).

Предња страна коверте са предлогом пројекта мора садржати најмање следеће податке:

 • назив предлога пројекта;
 • назив подносиоца предлога;
 • адресу подносиоца предлога;
 • ознаку: “Не отварати“.

Сву документацију - образац пријаве и осталу пратећу документацију обавезно доставити и у електронском облику.
Конкурсни материјал се не враћа.
 
V Критеријуми и мерила за оцену пројеката

Критеријуми у погледу квалитета, односно природе и садржине предлога пројеката су:

 • квалитет, значај и садржајна иновативност понуђеног пројекта;
 • подстицање разноликости културних израза;
 • одрживост пројекта;
 • обезбеђивање услова за  доступност културних вредности грађанима и омогућавање њиховог масовног коришћења;
 • важност пројекта за обликовање културе града Крагујевца;
 • промовисање културе града Крагујевца у земљи и иностранству и његова укљученост у домаће и међународне пројекте;
 • развој међународне културне сарадње;
 • ширење и унапређивање едукације у области културе;
 • стручност и професионалност носиоца пројекта;
 • наставак вишегодишњих пројеката који су имали значајне резултате у претходном периоду;
 • подстицање културног и уметничког стваралаштва особа са инвалидитетом и доступност културних садржаја особама са инвалидитетом;
 • подстицање дечијег и стваралаштва за децу и младе у култури;
 • примена нових технологија и умрежавање;
 • да су у функцији обележавања најзначајнијих јубилеја у култури;
 • дугорочност пројекта;
 • реалан финансијски план пројекта и исказана финансијска потпора из других извора (копродукција, партнерство и слично);
 • видљивост пројекта.

Сваки од наведених критеријума бодује се вредношћу од 1 до 20 (критеријум остварен у највећој мери носи 20 бодова).
У обзир за финансирање и суфинансирање пројеката из буџета града Крагујевца узимају се само пројекти вредновани са најмање 70 бодова.

Критеријуми у погледу трошкова реализације пројекта су:

 • да су директни трошкови реализације активности оправдани, стварни и у непосредној вези са циљевима реализације активности;
 • да се буџет састоји из непосредних трошкова реализације активности у вези накнада/хонорара лица ангажованих на непосредној реализацији, материјалних трошкова и административних трошкова реализације (оправдани директни трошкови) и оправданих индиректних трошкова носиоца активности (издаци за комуналне услуге, накнаде/хонораре лица код носиоца који не учествују непосредно у реализацији, издаци за комуникације и сл.), који не могу бити већи од 20% од оправданих директних трошкова.

Оправдани индиректни трошкови су прихватљиви ако не обухватају трошкове који су буџетом пројекта намењени реализацији неког дела пројекта.
Индиректни трошкови нису прихватљиви ако је носилац пројекта добио из буџета града Крагујевца за свој рад одговарајућа средства по другом основу.

Директни трошкови по правилу се могу  у зависности од врсте и природе пројеката признати за:

људске ресурсе (накнада/хонорар за лица ангажована на програму и пројекту,) -  максимално 60% укупног буџета;
материјалне трошкови, административне трошкови и сл. - максимално 60% укупног буџета;
остале трошкове (трошкови платног промета, провизија банке и слично) - максимално 5% укупног буџета, тако да укупан збир буде 100%.

Изузетно, имајући у виду намену и крајњи циљ пројекта, трошкови за људске ресурсе могу се признати у износу већем од предвиђеног.

Мерила која ће бити узета у обзир за избор  пројекта, програма и манифестација у области културе који се финансирају и суфинансирају из буџета града Крагујевца у 2017.години по областима у култури, саставни су део Правилника о начину, мерилима и критеријумима за избор пројеката, програма и манифестација у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета града Крагујевца (“Службени лист града Крагујевца“, бр.1/16).
Пре доношења коначне одлуке о одобравању или неодобравању пројекта и висини средстава за реализацију пројекта, Комисија може подносиоцу предлога пројеката сугерисати да изврши одређене модификације предлога пројеката, у односу на планирани буџет и садржину (планиране активности) пројекта.

VI Рокови за доношење и објављивање одлуке

Рок за подношење пријава на конкурс је 30. април 2016. године.

Неће се разматрати:

 • неблаговремене и непотпуне пријаве,
 • пријаве чији подносилац није извршио своје досадашње обавезе према Граду у вези пројеката у култури које је Град финансирао или суфинансирао у претходном периоду, осим у случају доказаних разлога више силе;
 • пројекти са комерцијалним ефектима, осим ако ти ефекти нису усмерени на даљу реализацију односно на одрживост или самоодрживост основних активности предвиђених пројектом;
 • пројекти који се сасвим или претежно односе на инвестициона улагања у опрему односно одржавање, адаптацију, санацију или изградњу пословног простора;
 • пројекти чији су једине или претежне активности усмерене на путовања, студије, учешћа на конференцијама и стручним скуповима и сличне активности;
 • пројекти који су спонзорства било које врсте према трећим лицима или организацијама.

Након вредновања и рангирања свих пројеката, Комисија је у обавези да до 31. маја 2016. године достави Градском већу извештај са предлогом пројеката који ће се финансирати и суфинансирати из буџета града Крагујевца у 2017. години, а који садржи и предлог износа опредељених средстава.

Градско веће, на основу предлога Комисије, најкасније до 25. децембра 2016. године доноси Решење о расподели средстава из буџета града Крагујевца за финансирање и суфинансирање пројеката у култури из буџета града Крагујевца у 2017. години.

Решење Градског већа о расподели средстава из буџета града Крагујевца за финансирање и суфинансирање пројеката у култури из буџета града Крагујевца се објављује на званичној интернет страници града Крагујевца.    
Носиоци одобрених пројеката дужни су да при реализацији истих на видном месту назначе да је пројекат финансиран или суфинансиран из средстава буџета Града.

Контакт особа у вези Конкурса је Тина Симовић, Градска управа града Крагујевца, канцеларија 209, контакт телефон 034/306-112.

ОБРАСЦИ за преузимање

 

ЈАВНИ КОНКУРС за доделу средстава из буџета града Крагујевца у 2017. години за финансирање и суфинансирање програма/пројеката удружења који су од јавног интереса за град Крагујевац

Напомена: Овај Оглас објављен је дана 09.02.2016. године

Градско веће, на основу члана 2. став 1. тачка 33. Одлуке о Градском већу (“Службени лист града Крагујевца“ бр.25/15-пречишћен текст) и члана 4. Правилника о финансирању и суфинансирању програма/пројеката удружења који су од јавног интереса за град Крагујевац (“Службени лист града Крагујевца“, број 1/16) и Одлуке Градског већа бр. 400-121/16-V од 5. фебруара 2016. године, на седници одржаној  дана 5.фебруара 2016. године расписује

  ЈАВНИ КОНКУРС
за доделу средстава из буџета града Крагујевца у 2017. години за финансирање и суфинансирање програма/пројеката удружења који су од јавног интереса за град Крагујевац

I Предмет конкурса

Средства по јавном конкурсу могу се распоредити корисницима средстава за реализацију програма/пројеката која се не финансирају по другим основама из буџета града Крагујевца, а доприносе:

 • заштити и унапређењу људских и мањинских права,
 • промоцији града Крагујевца,
 • родној равноправности и афирмација права жена,
 • очувању културне, историјске и верске традиције,
 • унапређењу културе, образовања и научно-истраживачког рада,
 • већој укључености маргинализованих група у локалну заједницу,
 • афирмисању демократизације локалне самоуправе,
 • заштити и очувању природне баштине,
 • развоју и неговању међудржавне сарадње,
 • подстицају народног стваралаштва,  
 • подстицају и промоцији здраве исхране,
 • превенцији, лечењу и рехабилитацији болести зависности,
 • заштити и помоћи жртвама насиља у породици,
 • заштити и помоћи жртвама мобинга,
 • превенцији свих облика насиља и дискриминације, као и афирмацији грађанског активизма,
 • заштити животиња
 • подстицају наталитета,
 • подстицају развоја електронских комуникација и информационог друштва,
 • волонтерстском раду,
 • подстицају руралног развоја у циљу смањења миграције становништва,
 • хуманитарним програмима/пројектима удружења.

Пројекат је низ јединствених активности у краћем временском интервалу или активности које су једнократног карактера, које уз коришћење финансијских, људских и других ресурса доводе до реализације унапред дефинисаног циља.
Програм је група активности које се одвијају у дужем временском периоду, уз могуће понављање, како би се реализовала нека стратегија, или би се дошло до унапређења одређене области.

II Средства за финансирање/суфинансирање програма/пројеката

Одлуком Одлуке Градског већа бр. 400-121/16-V од 5. фебруара 2016. године расписан је конкурс за финансирање и суфинансирање програма/пројеката удружења из буџета града Крагујевца који ће бити финансирани и реализовани у току 2017. године.
Максималан износ средстава који се једном удружењу може одобрити по једном пројекту износи 300.000 динара, а по програму 600.000 динара.

III Право учешћа на конкурсу

Право учешћа на конкурсу имају удружења која су регистрована у складу са Законом о удружењима (“Службени гласник РС“, бр. 51/09 и 99/11-др. закони) и имају седиште на територији града Крагујевца.
Учесници на конкурсу могу да подносе предлоге програма/пројеката индивидуално или удружено са другим учесницима, с тим што се партнери учесника на конкурсу који учествују у креирању и реализацији програма/пројеката и трошкови које они направе, прихватају ако испуњавају исте услове који се примењују и за кориснике додељених средстава.

Предлагач програма/пројекта мора да испуњава следеће опште услове:

 • да је директно одговорно за припрему и извођење програма/пројекта;
 • није у поступку ликвидације или под привременом забраном обављања делатности;  
 • у последње две године није кажњен за прекршај или привредни преступ везан за његову делатност правноснажном одлуком;
 • нема блокаду рачуна, пореске дугове или дугове према организацијама социјалног осигурања
 • оправдало средства која су им у преходним годинама додељена из буџета Града по било ком основу (уколико их је било)
 • приложеним програмом/пројектом даје допринос у области наведеним у поглављу I овог конкурса.

IV Пријава на конкурс

Образац пријаве на Конкурс и остала пратећа документација везана за аплицирање доступни су на званичном сајту града Крагујевца (www.kragujevac.rs).

Уз Образац број 1-Апликациони формулар обавезно се подноси сва одговарајућа документација којом се доказују испуњеност прописаних критеријума предлагача програма/пројекта и то:

 1. уверење (потврду, извод) да је удружење уписано у регистар надлежног органа - Агенције за привредне регистре;
 2. оверену фотокопију извода из Стаута удружења у коме је утвђено да се циљеви удружења остварују у области у којој се програм /пројекат реализује;
 3. изјаву да не постоје препреке о испуњености општих услова (изјава је саставни део Обрасца број 1),
 4. изјаву о партнерству (Образац број 2) ако се ради о партнерском програму/пројекту.

Предлог програма/пројекта садржи детаљне податке о:

 • предлагачу програма/пројекта;
 • учесницима у реализацији програма/пројекта и својству у коме се ангажују;
 • циљевима и очекиваним резултатима;
 • врсти и садржини активности, времену и месту реализације;
 • како ће се вршити оцењивање успешности (вредновање резултата програма/пројекта);
 • буџету програма/пројекта, односно потребним новчаним 7.средствима, исказаним према врстама трошкова;
 • временском плану употребе средстава (временски период у коме су средства потреба и рокови у којима су потребна);
 • начину праћења реализације и евалуације резултата.

Предлог програма/пројекта мора бити достављен у запечаћеној коверти, заштићеној од оштећења која могу настати у транспорту, на пријемном шалтеру Градске управе или препорученом поштом на адресу Градске управе за ванпривредне делатности, Трг слободе 3, Крагујевац, са назнаком:
“За Комисију за давање предлога за доделу средстава из буџета града Крагујевца за 2017. годину за финансирање и суфинансирање програма/пројекта удружења која су од јавног интереса за град Крагујевац“

Сва обавезна и пратећа документација мора бити достављена у једној коверти или пакету. Предлог пројекта чија је пријава послата у више коверата, тј. пакета, неће бити узет у обзир (сматраће се да није испунио формалне услове).

Предња страна коверте са предлогом програма/пројекта мора садржати најмање следеће податке:

 • назив предлога програма/пројекта;
 • назив подносиоца предлога;
 • адресу подносиоца предлога;
 • ознаку: “Не отварати“.

Сву документацију - образац пријаве и осталу пратећу документацију обавезно доставити и у електронском облику.
Конкурсни материјал се не враћа.
Рок за предају конкурсне документације за доделу средстава из буџета града Крагујевац за финансирање и суфинансирање програма/пројеката удружења у 2017. години, која су од јавног интереса за град Крагујевац је 30. април 2016. године.     
Неће се узимати у разматрање неблаговремене и непотпуне или неправилно попуњене пријаве, пријаве које нису поднете од стране овлашћених лица, као ни пријаве које нису предмет јавног конкурса.

V Критеријуми и мерила за оцену пројеката

Пријаве ће се разматрати и о њима одлучивати по критеријумима, мерилима и поступку утврђеним Правилником о финансирању и суфинансирању програма/пројеката удружења који су од јавног интереса за град Крагујевац.

Избор програма/пројекта који ће се финансирати средствима града Крагујевца врши се применом следећих критеријума:

 • референце програма: област у којој се реализује програм, дужина трајања програма, број лица која се укључује у програм, могућност развијања програма и његова одрживост;
 • циљеви који се постижу: обим задовољавања јавног интереса, степен унапређења стања у области у којој се програм спроводи;
 • суфинансирање програма из других извора: сопствених прихода, буџета Републике Србије, фондова Европске уније, поклона, донација, легата, кредита и друго, у случају недостајућег дела средстава за финансирање програма;
 • законитост и ефикасност коришћења средстава и одрживост ранијих програма: да ли су раније коришћена средства буџета Града и ако јесу, да ли су испуњене уговорне обавезе.

Приликом утврђивања предлога за доделу дотација удружењима, Комисија се руководи следећим мерилима:

 • усклађеност са стратешким документима у области за коју се подноси предлог програма/пројекта-максимално 10 бодова
 • капацитет носиоца програма/пројекта, предложене квалификације и референце пројектног тима и усклађеност са предложеним циљевима, резултатима и активностима програма/пројекта-максимално 20 бодова
 • носилац програма/пројекта има обезбеђено адекватно партнерство - максимално  5 бодова,
 • релеватност програма/пројекта за остваривање јавног интереса дефинисаног конкурсом-максимално 10 бодова,
 • усклађеност планираних активности са циљевима и очекиваним резултатима и циљном групом-максимално 10 бодова,
 • разрађеност и изводљивост плана реализације програма/пројекта-максимално 10 бодова,
 • остваривост планираних резултата  и марљивост индикатора-максимално 10 бодова,
 • развојна, институционална и финансијска одрживост програма/пројекта-максимално 5 бодова,
 • значајне промене која се очекује након примене пројекта-максимално 10 бодова,
 • економска оправданост предлога буџета у односу на циљ и пројектне активности -максимално 5 бодова,
 • промоција, то јест публицитет који огледа у начину информисања циљне групе и шире јавности о програму/пројекту-максимално 5 бодова.

У обзир за финансирање/суфинансирање предлога програма/пројеката средствима из буџета града Крагујевца могу да дођу предлози који су бодовани са минимум 60 бодова.

VI Рокови за доношење и објављивање одлуке

Након вредновања и рангирања свих програма/пројеката, Комисија је у обавези да до 31. маја 2016. године достави Градском већу извештај са предлогом програма/пројеката који ће се финансирати и суфинансирати из буџета града Крагујевца који садржи и предлог износа опредељених средстава.

Градско веће, на основу предлога Комисије доноси Одлуку о расподели средстава из буџета града Крагујевца за финансирање и суфинансирање програма/пројеката из буџета града Крагујевца у 2017. години, најкасније до 25. децембра 2016. године.           

Одлука Градског већа о расподели средстава из буџета града за финансирање и суфинансирање програма/пројеката биће објављена на званичној интернет страници града Крагујевца.

Уколико се одобрени програм/пројекат удружења финансира у више рата, корисник је дужан да подноси периодичне извештаје, на Обрасцу број 3.

Носилац програма/пројекта је у обавези да у року од 15 дана од завршетка реализације програма/пројекта достави Градском већу завршни (коначни) извештај о реализацији програма/пројекта, са фотокопијама комплетне документације о утрошку средстава. Завршни извештај се подноси на Обрасцу број 4.

Носиоци одобрених пројеката дужни су да при реализацији истих на видном месту назначе да је програм/пројекат финансиран или суфинансиран из средстава буџета Града.

За додатне информације можете се обратити Служби за сарадњу са удружењима и унапређењу људских и мањинских права  сваког радног дана у периоду од 8 до 14 часова на следећој адреси: Цара Лазара 15, канцеларија број 2, или на број телефона: 034/302-288.

ОБРАСЦИ за преузимање

ЈАВНИ КОНКУРС за доделу средстава из буџета града Крагујевца у 2016. години за финансирање и суфинансирање програма/пројеката удружења који су од јавног интереса за град Крагујевац

Напомена: Овај Оглас објављен је дана 09.02.2016. године

Градско веће, на основу члана 2. став 1. тачка 33. Одлуке о Градском већу (“Службени лист града Крагујевца“ бр.25/15-пречишћен текст), Одлуке о буџету града Крагујевца за 2016. годину (“Службени лист града Крагујевца“, број 42/15) и члана 4. Правилника о финансирању и суфинансирању програма/пројеката удружења који су од јавног интереса за град Крагујевац (“Службени лист града Крагујевца“, број 1/16) и Одлуке Градског већа бр. 400-120/16-V од 5.фебруара 2016. године, на седници одржаној дана 5. фебруара 2016. године расписује

         ЈАВНИ КОНКУРС
за доделу средстава из буџета града Крагујевца у 2016. години за финансирање и суфинансирање програма/пројеката удружења који су од јавног интереса за град Крагујевац

I Предмет конкурса

Средства по јавном конкурсу могу се распоредити корисницима средстава за реалаизацију програма/пројеката која се не финансирају по другим основама из буџета града Крагујевца, а доприносе:

 • заштити и унапређењу људских и мањинских права,
 • промоцији града Крагујевца,
 • родној равноправности и афирмација права жена,
 • очувању културне, историјске и верске традиције,
 • унапређењу културе, образовања и научно-истраживачког рада,
 • већој укључености маргинализованих група у локалну заједницу,
 • афирмисању демократизације локалне самоуправе,
 • заштити и очувању природне баштине,
 • развоју и неговању међудржавне сарадње,
 • подстицају народног стваралаштва,  
 • подстицају и промоцији здраве исхране,
 • превенцији, лечењу и рехабилитацији болести зависности,
 • заштити и помоћи жртвама насиља у породици,
 • заштити и помоћи жртвама мобинга,
 • превенцији свих облика насиља и дискриминације, као и афирмацији грађанског активизма,
 • заштити животиња
 • подстицају наталитета,
 • подстицају развоја електронских комуникација и информационог друштва,
 • волонтерстском раду,
 • подстицају руралног развоја у циљу смањења миграције становништва,
 • хуманитарним програмима/пројектима удружења.

Пројекат је низ јединствених активности у краћем временском интервалу или активности које су једнократног карактера, које уз коришћење финансијских, људских и других ресурса доводе до реализације унапред дефинисаног циља.
Програм је група активности које се одвијају у дужем временском периоду, уз могуће понављање, како би се реализовала нека стратегија, или би се дошло до унапређења одређене области.

II Средства за финансирање/суфинансирање програма/пројеката

Одлуком Градског већа број 400-120/16-V од 5. фебруара 2016. године средства у износу од 6.000.000 динара опредељена су за конкурс за финансирање и суфинансирање програма/пројеката, удружења из буџета града Крагујевца за 2016. годину, а који ће бити реализовани до краја текуће буџетске године.
Максималан износ средстава који се једном удружењу може одобрити по једном пројекту износи 300.000 динара, а по програму 600.000 динара.

III Право учешћа на конкурсу

Право учешћа на конкурсу имају удружења која су регистрована у складу са Законом о удружењима (“Службени гласник РС“, бр. 51/09 и 99/11 - др. закони) и имају седиште на територији града Крагујевца.
Учесници на конкурсу могу да подносе предлоге програма/пројеката индивидуално или удружено са другим учесницима, с тим што се партнери учесника на конкурсу који учествују у креирању и реализацији програма/пројеката и трошкови које они направе, прихватају ако испуњавају исте услове који се примењују и за кориснике додељених средстава.

Предлагач програма/пројекта мора да испуњава следеће опште услове:

 • да је директно одговорно за припрему и извођење програма/пројекта;
 • није у поступку ликвидације или под привременом забраном обављања делатности;  
 • у последње две године није кажњен за прекршај или привредни преступ везан за његову делатност правноснажном одлуком;
 • нема блокаду рачуна, пореске дугове или дугове према организацијама социјалног осигурања;
 • оправдало средства која су им у преходним годинама додељена из буџета Града по било ком основу (уколико их је било);
 • приложеним програмом/пројектом даје допринос у области наведеним у поглављу I овог конкурса.

IV Пријава на конкурс

Образац пријаве на Конкурс и остала пратећа документација везана за аплицирање доступни су на званичном сајту града Крагујевца (www.kragujevac.rs).
Уз Образац број 1-Апликациони формулар обавезно се подноси сва одговарајућа документација којом се доказују испуњеност прописаних критеријума предлагача програма/пројекта и то:

 • уверење (потврду, извод) да је удружење уписано у регистар надлежног органа - Агенције за привредне регистре;
 • оверену фотокопију извода из Статута удружења у коме је утвђено да се циљеви удружења остварују у области у којој се програм /пројекат реализује;
 • изјаву да не постоје препреке о испуњености општих услова (изјава је саставни  део Обрасца број 1),
 • изјаву о партнерству (Образац број 2) ако се ради о партнерском програму/пројекту.

Предлог програма/пројекта садржи детаљне податке о:

 1. предлагачу програма/пројекта;
 2. учесницима у реализацији програма/пројекта и својству у коме се ангажују;
 3. циљевима и очекиваним резултатима;
 4. врсти и садржини активности, времену и месту реализације;
 5. како ће се вршити оцењивање успешности (вредновање резултата програма/пројекта);
 6. буџету програма/пројекта, односно потребним новчаним 7.средствима, исказаним према врстама трошкова;
 7. временском плану употребе средстава (временски период у коме су средства потреба и рокови у којима су потребна);
 8. начину праћења реализације и евалуације резултата.

Предлог програма/пројекта мора бити достављен у запечаћеној коверти, заштићеној од оштећења која могу настати у транспорту, на пријемном шалтеру Градске управе или препорученом поштом на адресу: Градска управа за ванпривредне делатности, Трг слободе 3, Крагујевац, са назнаком:
“За Комисију за давање предлога за доделу средстава из буџета града Крагујевца за 2016. годину за финансирање и суфинансирање програма/пројекта удружења која су од јавног интереса за град Крагујевац“

Сва обавезна и пратећа документација мора бити достављена у једној коверти или пакету. Предлог пројекта чија је пријава послата у више коверата, тј. пакета, неће бити узет у обзир (сматраће се да није испунио формалне услове).

Предња страна коверте са предлогом програма/пројекта мора садржати најмање следеће податке:

 1. назив предлога програма/пројекта;
 2. назив подносиоца предлога;
 3. адресу подносиоца предлога;
 4. ознаку: “Не отварати“.

Сву документацију - образац пријаве и осталу пратећу документацију обавезно доставити и у електронском облику.

Конкурсни материјал се не враћа.

Рок за предају конкурсне документације за доделу средстава из буџета града Крагујевац за финансирање и суфинансирање програма/пројеката удружења у 2016. години, која су од јавног интереса за град Крагујевац је 15 дана од дана објављивања јавног конкурса.     

Неће се узимати у разматрање неблаговремене и непотпуне или неправилно попуњене пријаве, пријаве које нису поднете од стране овлашћених лица, као ни пријаве које нису предмет јавног конкурса.
 
V Критеријуми и мерила за оцену пројеката

Пријаве ће се разматрати и о њима одлучивати по критеријумима, мерилима и поступку утврђеним Правилником о финансирању и суфинансирању програма/пројеката удружења који су од јавног интереса за град Крагујевац.

Избор програма/пројекта који ће се финансирати средствима града Крагујевца врши се применом следећих критеријума:

 1. референце програма: област у којој се реализује програм, дужина трајања програма, број лица која се укључује у програм, могућност развијања програма и његова одрживост;
 2. циљеви који се постижу: обим задовољавања јавног интереса, степен унапређења стања у области у којој се програм спроводи;
 3. суфинансирање програма из других извора: сопствених прихода, буџета Републике Србије, фондова Европске уније, поклона, донација, легата, кредита и друго, у случају недостајућег дела средстава за финансирање програма;
 4. законитост и ефикасност коришћења средстава и одрживост ранијих програма: да ли су раније коришћена средства буџета Града и ако јесу, да ли су испуњене уговорне обавезе.

Приликом утврђивања предлога за доделу дотација удружењима, Комисија се руководи следећим мерилима:

 • усклађеност са стратешким документима у области за коју се подноси предлог програма/пројекта-максимално 10 бодова
 • капацитет носиоца програма/пројекта, предложене квалификације и референце пројектног тима и усклађеност са предложеним циљевима, резултатима и активностима програма/пројекта-максимално 20 бодова
 • носилац програма/пројекта има обезбеђено адекватно партнерство - максимално 5 бодова,
 • релеватност програма/пројекта за остваривање јавног интереса дефинисаног конкурсом максимално 10 бодова,
 • усклађеност планираних активности са циљевима и очекиваним резултатима и циљном групом-максимално 10 бодова,
 • разрађеност и изводљивост плана реализације програма/пројекта-максимално 10 бодова,
 • остваривост планираних резултата и марљивост индикатора-максимално 10 бодова,
 • развојна, институционална и финансијска одрживост програма/пројекта-максимално 5 бодова,
 • значајне промене која се очекује након примене пројекта-максимално 10 бодова,
 • економска оправданост предлога буџета у односу на циљ и пројектне активности -максимално 5 бодова,
 • промоција, то јест публицитет који огледа у начину информисања циљне групе и шире јавности о програму/пројекту-максимално 5 бодова.

У обзир за финансирање/суфинансирање предлога програма/пројеката средствима из буџета града Крагујевца могу да дођу предлози који су бодовани са минимум 60 бодова.

VI Рокови за доношење и објављивање одлуке

Након вредновања и рангирања свих програма/пројеката, Комисија у року од 15 дана доставља Градском већу извештај са предлогом програма/пројеката који ће се финансирати и суфинансирати из буџета града Крагујевца који садржи и предлог износа  опредељених средстава.
Градско веће, на основу предлога Комисије доноси Одлуку о расподели средстава из буџета града Крагујевца за финансирање и суфинансирање програма/пројеката из буџета града Крагујевца у року од 7 дана од дана достављања извештаја.            
Одлука Градског већа о расподели средстава из буџета града за финансирање и суфинансирање програма/пројеката биће објављена на званичној интернет страници града Крагујевца.

Уколико се одобрени програм/пројекат удружења финансира у више рата, корисник је дужан да подноси периодичне извештаје, на Обрасцу број 3.

Носилац програма/пројекта је у обавези да у року од 15 дана од завршетка реализације програма/пројекта достави Градском већу завршни (коначни) извештај о реализацији програма/пројекта, са фотокопијама комплетне документације о утрошку средстава. Завршни извештај се подноси  на Обрасцу  број 4.

Носиоци одобрених пројеката дужни су да при реализацији истих на видном месту назначе да је програм/пројекат финансиран или суфинансиран из средстава буџета Града.
 
За додатне информације можете се обратити Служби за сарадњу са удружењима и унапређењу људских и мањинских права сваког радног дана у периоду од 8 до 14 часова на следећој адреси: Цара Лазара 15, канцеларија број 2, или на број телефона: 034/302-288.

ОБРАСЦИ за преузимање

Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката, програма и манифестација у култури из буџета града Крагујевца за 2016. годину

Напомена: Овај Оглас објављен је дана 09.02.2016. године

Градско веће, на основу члана 76. став 1. Закона о култури (“Службени гласник РС“ бр.72/09), члана 17. став 1. Правилника о начину, мерилима и критеријумима за избор пројеката, програма и манифестација у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета града Крагујевца (“Службени лист града Крагујевца“ бр.1/16) и Одлуке Градског већа бр. 65-1/16-V од 5. фебруара 2016. године, расписује

Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката, програма и манифестација у култури из буџета града Крагујевца за 2016. годину

I Предмет конкурса

Јавни Конкурс се расписује за финансирање и суфинансирање пројеката, програма и манифестација култури (у даљем тексту: пројекти), као и пројеката уметничких, односно стручних и научних истраживања у култури за 2016. годину за следеће области културне делатности:

 1. Истраживање, заштита и презентација  културног наслеђа (непокретно културно наслеђе, археолошко, музејско, архивска грађа, стара и ретка библиотечка грађа);
 2. Аматерско културно стваралаштво, изворно народно стваралаштво и очување нематеријалног културног наслеђа;
 3. Библиотечко - информациона делатност;    
 4. Књига и књижевност (стваралаштво, издаваштво, књижарство, преводилаштво);
 5. Музика (стваралаштво, продукција, интерпретација, хорови);
 6. Ликовне и визуелне уметности, примењене уметности и архитектура;
 7. Сценско стваралаштво и интерпретација (драма, опера, балет и плес);
 8. Кинематографија и аудио-визуелно стваралаштво;
 9. Научно-истраживачке и едукативне делатности  у култури;
 10. Културне делатности особа са инвалидитетом и
 11. Културне делатности деце  и за децу и младе.

Пројекат је низ јединствених активности у краћем временском интервалу или активности које су једнократног карактера, које уз коришћење финансијских, људских и других ресурса доводе до реализације унапред дефинисаног циља.
Програм је група активности које се одвијају у дужем временском периоду, уз могуће понављање, како би се реализовала нека стратегија, или би се дошло до унапређења одређене области културе.
Манифестација је комплексан културни догађај са ограниченим временом трајања,  састављен из различитих културних програмских садржаја, који подразумевају велики број учесника или посетилаца.

II Средства за финансирање/суфинансирање пројеката

Одлуком Градског већа број 65-1/16-V од 5. фебруара 2016. године средства у износу од 34.000.000 динара опредељена су за конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката, програма и манифестација у култури из буџета града Крагујевца за 2016. годину, а који ће бити реализовани до краја текуће буџетске године.

III Право учешћа на конкурсу
         
Право учешћа на конкурсу имају установе културе, изузев установа културе чији је оснивач Град, удружења, уметници, сарадници, односно стручњаци у култури којима је тај статус утврђен у складу са Законом, као и други субјекти у култури чије је седиште, односно пребивалиште на територији града Крагујевца.

Учесници на конкурсу могу да подносе предлоге пројекта индивидуално или удружено са другим учесницима, с тим што се партнери учесника на конкурсу који учествују у креирању и реализацији пројеката и трошкови које они направе, прихватају ако испуњавају исте услове који се примењују и за кориснике додељених средстава.

Предлагач пројекта не може да:

 1. буде у поступку ликвидације и под привременом забраном обављања делатности;
 2. буде у последње две године правноснажном одлуком кажњен за прекршај или привредни преступ у вези са својом делатношћу.

Предлагач пројекта не може добијати средства из буџета града Крагујевца за реализацију својих пројеката две године од дана када је утврђено постојање следећих околности:

 1. нетачно или непотпуно обавештавање даваоца средстава о битним околностима везаним за одобрење и реализовање пројекта;
 2. својим пропустом не изврши пројекат у целини или га изврши у небитном делу;
 3. употреби средства ненаменски, у потпуности или делимично, или се не придржава прописаних или уговорених мера које су утврђене ради осигурања реализације пројекта;
 4. не достави у предвиђеним роквима потребне извештаје и доказе, иако га је давалац средстава претходно упозорио на неправилности и последице;
 5. престане да испуњава услове који су потребни за добијање средстава.

IV Пријава на конкурс

Образац пријаве на Конкурс и остала пратећа документација везана за аплицирање доступни су на званичном сајту града Крагујевца (www.kragujevac.rs).

Уз Образац број 1 - Апликациони формулар обавезно се подноси сва одговарајућа документација којом се доказују испуњеност прописаних критеријума предлагача пројекта и то:

 1. основни подаци о учеснику на конкурсу (назив, седиште, матични број и порески идентификациони број за правна лица, односно име и презиме, пребивалиште и матични број за физичка лица, као и број текућег рачуна),
 2. основни подаци о евентуалним партнерима на пројекту,
 3. радна биографија ангажованог особља,
 4. подаци о особи одговорној за реализацију пројекта и коришћење средстава,
 5. статут за удружења и установе;
 6. доказ о чланству у Савезу удружења/организација на нивоу Републике, уколико није утврђено статутом;
 7. копија извештаја о реализованим активностима у претходној буџетској години;
 8. пропратно писмо.

Предлог пројекта садржи детаљне податке о:

 1. предлагачу пројекта;
 2. учесницима у реализацији пројекта и својству у коме се ангажују;
 3. циљевима и очекиваним резултатима,
 4. врсти и садржини активности, времену и месту реализације;
 5. како ће се вршити оцењивање успешности (вредновање резултата пројекта);
 6. буџету пројекта, односно потребним новчаним средствима, исказаним према врстама трошкова;
 7. временском плану употребе средстава (временски период у коме су средства потребна и рокови у којима су потребна);
 8. начину праћења реализације и евалуације резултата.

Предлог пројекта мора бити достављен у запечаћеној коверти, заштићеној од оштећења која могу настати у транспорту, на пријемном шалтеру Градске управе или препорученом поштом на адресу: Градска управа за ванпривредне делатности, Трг слободе 3, Крагујевац, са назнаком:
“За Комисију за избор  пројекта, програма и манифестација у области културе који се финансирају и суфинансирају из буџета града Крагујевца у 2016. години“

Сва обавезна и пратећа документација мора бити достављена у једној коверти или пакету. Предлог пројекта чија је пријава послата у више коверата, тј. пакета, неће бити узет у обзир (сматраће се да није испунио формалне услове).

Предња страна коверте са предлогом пројекта мора садржати најмање следеће податке:

 • назив предлога пројекта;
 • назив подносиоца предлога;
 • адресу подносиоца предлога;
 • ознаку: “Не отварати“.

 Сву документацију - образац пријаве и осталу пратећу документацију обавезно доставити и у електронском облику.

Конкурсни материјал се не враћа.
 
V Критеријуми и мерила за оцену пројеката

Критеријуми у погледу квалитета, односно природе и садржине предлога пројеката су:

 1. квалитет, значај и садржајна иновативност понуђеног пројекта;
 2. подстицање разноликости културних израза;
 3. одрживост пројекта;
 4. обезбеђивање услова за доступност културних вредности грађанима и омогућавање њиховог масовног коришћења;
 5. важност пројекта за обликовање културе града Крагујевца;
 6. промовисање културе града Крагујевца у земљи и иностранству и његова укљученост у домаће и међународне пројекте;
 7. развој међународне културне сарадње;
 8. ширење и унапређивање едукације у области културе;
 9. стручност и професионалност носиоца  пројекта;
 10. наставак вишегодишњих пројеката који су имали значајне резултате у претходном периоду;
 11. подстицање културног и уметничког стваралаштва особа са инвалидитетом и доступност културних садржаја особама са инвалидитетом;
 12. подстицање дечијег и стваралаштва за децу и младе у култури;
 13. примена нових технологија и умрежавање;
 14. да су у функцији обележавања најзначајнијих јубилеја у култури;
 15. дугорочност пројекта;
 16. реалан финансијски план пројекта и исказана финансијска потпора из других извора (копродукција, партнерство и слично);
 17. видљивост пројекта.

Сваки од наведених критеријума бодује се вредношћу од 1 до 20 (критеријум остварен у највећој мери носи 20 бодова).

У обзир за финансирање и суфинансирање пројеката из буџета града Крагујевца узимају се само пројекти вредновани са најмање 70 бодова.

Критеријуми у погледу трошкова реализације пројекта су:

 1. да су директни трошкови реализације активности оправдани, стварни и у непосредној вези са циљевима реализације активности;
 2. да се буџет састоји из непосредних трошкова реализације активности у вези накнада/хонорара лица ангажованих на непосредној реализацији, материјалних трошкова и административних трошкова реализације (оправдани директни трошкови) и оправданих индиректних трошкова носиоца активности (издаци за комуналне услуге, накнаде/хонораре лица код носиоца који не учествују непосредно у реализацији, издаци за комуникације и сл.), који не могу бити већи од 20% од оправданих директних трошкова.

Оправдани индиректни трошкови су прихватљиви ако не обухватају трошкове који су буџетом пројекта намењени реализацији неког дела пројекта.

Индиректни трошкови нису прихватљиви ако је носилац пројекта добио из буџета града Крагујевца за свој рад одговарајућа средства по другом основу.

Директни трошкови по правилу се могу у зависности од врсте и природе пројеката признати за:

 • људске ресурсе (накнада/хонорар за лица ангажована на пројекту) - максимално 60% укупног буџета;
 • материјалне трошкови, административне трошкови и сл. - максимално 60% укупног буџета;
 • остале трошкове (трошкови платног промета, провизија банке и слично) - максимално 5% укупног буџета, тако да укупан збир буде 100%.

Изузетно, имајући у виду намену и крајњи циљ пројекта, трошкови за људске ресурсе могу се признати у износу већем од предвиђеног.

Мерила која ће бити узета у обзир за избор пројекта, програма и манифестација у области културе који се финансирају и суфинансирају из буџета града Крагујевца у 2016. години по областима у култури, саставни су део Правилника о начину, мерилима и критеријумима за избор пројеката, програма и манифестација  у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета града Крагујевца (“Службени лист града Крагујевца“, бр.1/16).
Пре доношења коначне одлуке о одобравању или неодобравању пројекта и висини средстава за реализацију пројекта, Комисија може подносиоцу предлога пројеката сугерисати да изврши одређене модификације предлога пројеката, у односу на планирани буџет и садржину (планиране активности) пројекта.

VI Рокови за доношење и објављивање одлуке

Рок за подношење пријава на конкурс је 30 дана од дана објављивња конкурса.

Неће се разматрати:

 • неблаговремене и непотпуне пријаве,
 • пријаве чији подносилац није извршио своје досадашње обавезе према Граду у вези пројеката у култури које је Град финансирао или суфинансирао у претходном периоду, осим у случају доказаних разлога више силе;
 • пројекти са комерцијалним ефектима, осим ако ти ефекти нису усмерени на даљу реализацију односно на одрживост или самоодрживост основних активности предвиђених пројектом;
 • пројекти који се сасвим или претежно односе на инвестициона улагања у опрему односно одржавање, адаптацију, санацију или изградњу пословног простора;
 • пројекти чији су једине или претежне активности усмерене на путовања, студије, учешћа на конференцијама и стручним скуповима и сличне активности;
 • пројекти који су спонзорства било које врсте према трећим лицима или организацијама.

Након вредновања и рангирања свих пројеката, Комисија је у обавези да у року од 30 дана достави Градском већу извештај са предлогом пројеката који ће се финансирати и суфинансирати из буџета града Крагујевца, а који садржи и предлог износа опредељених средстава.

Градско веће, на основу предлога Комисије доноси Решење о расподели средстава из буџета града Крагујевца за финансирање и суфинансирање пројеката у култури из буџета града Крагујевца у року од 7 дана од дана достављања извештаја.

Решење Градског већа о расподели средстава из буџета града Крагујевца за финансирање и суфинансирање пројеката у култури из буџета града Крагујевца се објављује на званичној интернет страници града Крагујевца.    

Носиоци одобрених пројеката дужни су да при реализацији истих на видном месту назначе да је пројекат финансиран или суфинансиран из средстава буџета Града.

Контакт особа у вези Конкурса је Тина Симовић, Градска управа града Крагујевца, канцеларија 209, контакт телефон 306-112.

ОБРАСЦИ за преузимање

 

ЈАВНИ ПОЗИВ за достављање предлога за доделу ГОДИШЊЕ НАГРАДЕ ГРАДА КРАГУЈЕВЦА - ЂУРЂЕВДАНСКЕ НАГРАДЕ

Одбор за обележавање празника, јубилеја и доделу признања, на основу члана 49. став 3 тачка 11 Пословника Скупштине града Крагујевца (“Службени лист града Крагујевца“ број 24/14 - пречишћен текст), члана 15. став 1 Одлуке о сталним радним телима Скупштине града Крагујевца (“Службени лист града Крагујевца“ број 19/08) и члана 24. Одлуке о признањима града Крагујевца (“Службени лист града Крагујевца“ број 18/14 - пречишћен текст) објављује  

ЈАВНИ ПОЗИВ
за достављање предлога за доделу ГОДИШЊЕ НАГРАДЕ ГРАДА КРАГУЈЕВЦА - ЂУРЂЕВДАНСКЕ НАГРАДЕ

ГОДИШЊА НАГРАДА ГРАДА КРАГУЈЕВЦА - ЂУРЂЕВДАНСКА НАГРАДА (у даљем тексту: Награда) додељује се за дело које представља највредније достигнуће у Крагујевцу у областима: привреде, приватног предузетништва, проналазаштва, уметности, науке, медицине, архитектуре и урбанизма, новинарства, образовања, спорта, доприноса у акцијама хуманитарног карактера и другим областима значајним за Град.

Награду може добити физичко или правно лице које има пребивалиште, односно седиште на територији града Крагујевца. 

Награда се уручује у облику Дипломе и новчане награде, појединцу или групи за заједничко дело, за достигнуће које је постало доступно јавности у периоду 01. јануар  2015. године -  31. децембар 2015. године. 

Под достигнућем које је постало доступно јавности  у наведеном периоду подразумева се:  

1. у области уметности: 

 • публиковано дело књижевног и преводног стваралаштва, 
 • изведено, односно приказано дело на позоришној сцени и другом простору намењеном за извођење дела ове врсте, 
 • приказано филмско и радио-телевизијско остварење у биоскопској дворани или емитовано у радио-телевизијском програму, 
 • изложено, односно презентирано дело у галерији и другом простору намењеном за презентацију дела ликовног и примењеног стваралаштва, визуелних и проширених медија, 
 • изведено музичко или музичко-сценско дело у концертној или позоришној дворани и другом простору намењеном за извођење дела ове врсте;

2. у области науке: 

 • научно остварење, односно рад у друштвеним, хуманистичким, природним и техничким наукама, који као резултат има нова сазнања и синтезу постојећих у циљу њихове примене, који представља допринос развоју научне области или развоју нових производа, метода или технолошких поступака, под условом да је објављено у научној и стручној литератури, одговарајућим научним часописима или другим начином јавног саопштавања, 
 • проналазак који је у смислу одредаба Закона о патентима, признат и уписан у Законом утврђен регистар; 

3. у области медицине:

 • рад или резултати изузетне вредности појединца којима је дао значајан допринос развоју и унапређењу медицине, 
 • изузетно дело које представља допринос развоју медицине, под условом да је објављено у научној и стручној литератури, одговарајућим научним часописима или другим начином јавног саопштавања; 

4. у области архитектуре и урбанизма: 

 • реализовано дело из области архитектуре, урбанизма или реконструкције објеката, 
 • урбанистички планови за концепцију и методологију, под условом да су усвојени и да је њихова реализација отпочела; 

5. у области новинарства: 

 • врхунско остварење појединца у новинарству или публицистици, за серију или више написа, телевизијских или радијских прилога или емисија и публицистичких радова о темама од значаја за политички, културни, привредни и укупни друштвени живот у Крагујевцу, 
 • креативни допринос уређивању рубрике, емисије и програма којима се значајно доприноси информисању грађана Крагујевца; 

6. у области образовања: 

 • изузетно дело и резултат васпитно-образовног или инструктивног рада и резултат у организацији и развоју школства Крагујевца у целини или у појединим његовим областима; 

7. у области спорта: 

 • рад или резултати изузетне вредности појединца којима је дао значајан допринос афирмацији, развоју и унапређењу спорта (врхунски спортисти - чланови спортских организација из Крагујевца, односно самостални професионални спортисти, за изванредне резултате у одређеној грани спорта; спортски стручњаци, стручњаци у спорту и научни радници за нарочито вредне доприносе унапређењу области спорта; спортски радници за допринос организовању, развоју и унапређењу области спорта);

8. у области привреде или приватног предузетништва: 

 • рад или резултати изузетне вредности појединца или правног лица којима је дат значајан допринос афирмацији, развоју и унапређењу привреде, односно приватног предузетништва у граду Крагујевцу. 

9. у области хуманитарног карактера:

 • исказан изузетно активан однос према људским вредностима, првенствено према животу као највећој вредности, брига према другим људима који нису у могућности да задовоље своје основне људске потребе, поштовање личности сваке особе и допринос оснаживању њених личних потенцијала,

10. у другим областима значајним за Град.

Право предлагања кандидата за доделу Награде имају сва правна и физичка лица. Предлоге треба доставити у писаној форми, са образложењем.Предлог треба да садржи податке о аутору - кандидату и делу које се предлаже, резултате рада кандидата и назнаку области за коју се кандидат предлаже.

Уз предлог се доставља и дело које се предлаже или одговарајућа документација, ако по природи ствари дело није могуће доставити, која се после одлучивања о Награди не враћа предлагачу.

Листа кандидата предложених у року и на начин утврђен Одлуком о признањима града Крагујевца (“Службени лист града Крагујевца“ број 18/14 - пречишћен текст), објавиће се у недељним новинама “Крагујевачке“ и дневном листу “Данас“ најкасније до 25. марта 2016. године. 
    
Предлози се достављају у затвореној коверти, односно омоту, на адресу:

Скупштина града Крагујевца 
 Одбор за обележавање празника, јубилеја и доделу признања
Трг Слободе 3
34000 Крагујевац

са назнаком:
предлог кандидата за доделу Ђурђевданске награде - не отварај

Предлози се могу доставити:
путем препоручене пошиљке, при чему ће се дан предаје пошти сматрати као дан предаје органу коме је упућена, или непосредно предајом у канцеларији 203/ ΙI у Скупштини града Крагујевца, радним даном у времену од 8 до 14 сати.

Предлоге треба доставити најкасније до 01. марта 2016. године. Ближе информације могу се добити на телефон 034/ 306-126.
 

ОГЛАС за заснивње радног односа на одређено време у трајању до 12 месеци у Градској управи за здравствену и социјалну заштиту

Напомена: Овај Оглас објављен је у листу Послови дана 27.01.2016. године

Република Србија
Град Крагујевац
Градска управа за здравствену и социјалну заштиту
Број: 111-2 /2016-XVII
Дана: 19.01.2016. године
Крагујевац

Начелник Градске управе за здравствену и социјалну заштиту, на основу члана 2.став 1. и члана 9. Закона о радним односима у државним органима (''Службени гласник Републике Србије'' бр: 48/91, 66/91, 44/98, 49/98, 34/01, 39/02, 49/05, 79/05, 81/05, 83/05 и 23/13), и члана 40. став 3. тачка 8. Одлуке о Градским управама града Крагујевца (''Службени лист града Крагујевца'', број: 25/15-пречишћен текст), у складу са Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Градској управи за здравствену и социјалну заштиту, бр. 110-11/2015-XVII од 21.04.2015. године и број: 110-11/15- XVII од 14.10.2015. године, дана 19.01.2015. године, расписује

ОГЛАС
за заснивње радног односа на одређено време у трајању до 12 месеци у Градској управи за здравствену и социјалну заштиту,

у Одељењу за друштвену бригу о деци у Служби за финансијске и рачуноводствене послове у области друштвене бриге о деци, за радно место:

Извршилац за  финансијске и рачуноводствене послове у области друштвене бриге о деци,

извршилаца .....................................................................1

Чланом 6. Закона о радним односима у државним органима, прописано је да се у радни однос у државном органу може примити лице које испуњава следеће услове:

 1. да је држављанин Републике Србије,
 2. да је пунолетно,
 3. да има општу здравствену способност,
 4. да има прописану стручну спрему,
 5. да није осуђивано за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело које га чине неподобним за обављање послова у државном органу
 6. да испуњава друге услове утврђене законом, другим прописима или актом о систематизацији радних места у органу.

Поред услова који су предвиђени чланом 6. Закона о радним односима у државним органим, потребно је да кандидат испуњава и посебне услове, који су утврђени Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Градској управи за здравствену и социјалну заштиту и то: Завршена гимназија, економска или друга школа друштвеног смера, стечено средње образовање и најмање 6 месеци радног искуства у струци.

Уз пријаву кандидати су дужни да поднесу следеће доказе о испуњености услова Огласа:

 • оверена фотокопија дипломе о стеченој стручној спреми,
 • извод из матичне књиге рођених,
 • уверење о држављанству,
 • уверење да се против пријављеног кандидата не води истрага (Основни суд),
 • уверење да кандидат није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у државном органу (МУП РС, Полицијска управа Крагујевац),
 • оригинал лекарског уверења,
 • доказ о радном искуству у струци.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

Пријаве са доказима о испуњености услова достављају се у року од 8 дана од дана објављивања Огласа на адресу:
            
Град Крагујевац
Градска управа за здравствену и социјалну заштиту
Трг слободе бр. 3
Крагујевац

НАЧЕЛНИК
Никола Рибарић 

ОГЛАС за заснивање радног односа на одређено време због повећаног обима посла у трајању до 12 месеци у Градској управи за имовину у Одељењу за имовину и имовинско-правне послове

Напомена: Овај Оглас објављен је у листу Послови дана 27.01.2016. године

Република Србија
Град Крагујевац
Градска управа за имовину
Број: 111-4/2016-XVI
Дана: 15.01.2016. године
Крагујевац    
             
Начелник Градске управе за имовину, на основу члана 2.став 1. и члана 9. Закона о радним односима у државним органима (''Службени гласник Републике Србије'' бр: 48/91, 66/91, 44/98, 49/98, 34/01, 39/02, 49/05, 79/05, 81/05, 83/05 и 23/13), и члана 40.став 3. тачка 8. Одлуке о Градским управама Града Крагујевца (''Службени лист града Крагујевца'', број: 25/15-пречишћен текст), дана 15.јануара 2016. године, расписује

ОГЛАС
за заснивање радног односа на одређено време због повећаног обима посла у трајању до 12 месеци у Градској управи за имовину у Одељењу за имовину и имовинско-правне послове на радном месту:
   

Начелник Одељења за имовину и имовинско-правне послове

извршилаца------------------------------------------------1

Законом о радним односима у државним органима чланом 6. прописано је да се у радни однос у државни орган може примити лице које испуњава следеће услове:

 1. да је држављанин Републике Србије,
 2. да је пунолетно,
 3. да има општу здравствену способност,
 4. да има прописану стручну спрему,
 5. да није осуђивано за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело које га чине неподобним за обављање послова у државном органу
 6. да испуњава друге услове утврђене законом, другим прописима или актом о систематизацији радних места у органу.

Поред услова који су предвиђени чланом 6. Закона о радним односима у државним органима потребно је да кандидат  испуњава и посебне услове, који су утврђени Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Градској управи за имовину, и то:

стечено високо образовање из научне области правне науке на студијама другог степена 240 ЕСПБ бодова (дипломске академске студије-мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године, положен испит за рад у органима државне управе, најмање 5 година радног искуства у струци.

Уз пријаву кандидати су дужни да поднесу следеће доказе о испуњености услова Огласа:

 • оверена фотокопија дипломе о стеченој стручној спреми,
 • извод из матичне књиге рођених,
 • уверење о држављанству,
 • уверење о положеном државном стручном испиту или правосудном испиту,
 • уверење да се против пријављеног кандидата не води истрага (Основни суд),
 • уверење да кандидат није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у државном органу (МУП РС, Полицијска управа Крагујевац),
 • оригинал лекарског уверења
 • доказ о радном искуству у струци

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

Пријаве са доказима о испуњености услова достављају се у року од 8 дана од дана објављивања Огласа на адресу:
            
Град Крагујевац
Градска управа за имовину
Трг слободе бр. 3
Крагујевац                                                                                      

НАЧЕЛНИК
Дејан Нешић

ОГЛАС за заснивање радног односа на одређено време у трајању до 12 месеци у Градској управи за здравствену и социјалну заштиту

Напомена: Овај Оглас објављен је у листу Послови дана 27.01.2016. године

Република Србија
Град Крагујевац
Градска управа за здравствену и Социјалну заштиту
Број: 111- 3 /2016-XVII
Дана : 19.01.2016. године
Крагујевац
            
Начелник Градске управе за здравствену и социјалну заштиту, на основу члана 2.став 1. и члана 9. Закона о радним односима у државним органима (''Службени гласник Републике Србије'' бр: 48/91, 66/91, 44/98, 49/98, 34/01, 39/02, 49/05, 79/05, 81/05, 83/05 и 23/13), и члана 40. став 3. тачка 8. Одлуке о Градским управама града Крагујевца (''Службени лист града Крагујевца'', број: 25/15-пречишћен текст), у складу са Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Градској управи за здравствену и социјалну заштиту, бр. 110-11/2015-XVII од 21.04.2015. године и број: 110-11/15- XVII од 14.10.2015. године, дана 19.01.2015. године, расписује


 ОГЛАС
за заснивање радног односа на одређено време у трајању до 12 месеци у Градској управи за здравствену и социјалну заштиту,

у Одељењу за друштвену бригу о деци, за радно место:

Извршилац за стручне административно-техничке послове у области друштвене бриге о деци,

извршилаца............................................................1

Чланом 6. Закона о радним односима у државним органима, прописано је да се у радни однос у државном органу може примити лице које испуњава следеће услове:

 1. да је држављанин Републике Србије,
 2. да је пунолетно,
 3. да има општу здравствену способност,
 4. да има прописану стручну спрему,
 5. да није осуђивано за кривично дело на безусловну казну затвора  од најмање шест месеци или за кажњиво дело које га чине неподобним за обављање послова у државном органу
 6. да испуњава друге услове утврђене законом, другим прописима или актом о систематизацији радних места у органу.

Поред услова који су предвиђени чланом 6. Закона о радним односима у државним органим, потребно је да кандидат испуњава  и посебне услове, који су утврђени Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Градској управи за здравствену и социјалну заштиту и то: Завршен први степен правног, економског или другог факултета природног или друштвеног смера, стечено високо образовање на студијама првог степена (180 ЕСПБ), односно на основним студијама у трајању до три године, положен стручни испит за рад у органима државне управе и најмање 1 година радног искуства у струци.

Уз пријаву кандидати су дужни да поднесу следеће доказе о испуњености услова Огласа:

 • оверена фотокопија дипломе о стеченој стручној спреми,
 • извод из матичне књиге рођених,
 • уверење о држављанству,
 • уверење о положеном стручном испиту,
 • уверење да се против пријављеног кандидата не води истрага (Основни суд),
 • уверење да кандидат није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у државном органу (МУП РС, Полицијска управа Крагујевац),
 • оригинал лекарског уверења,
 • доказ о радном искуству у струци.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

Пријаве са доказима о испуњености услова достављају се у року од 8 дана од дана објављивања Огласа на адресу:        

Град Крагујевац
Градска управа за здравствену и социјалну заштиту
Трг слободе бр.3
Крагујевац


НАЧЕЛНИК
Никола Рибарић

ОГЛАС за заснивање радног односа на одређено време у Градској управи за инвестиције ради замене одсутног радника до повратка са породиљског одсуства и одсуства са рада ради посебне неге детета

Напомена: Овај Оглас објављен је у листу ПОСЛОВИ дана 20.01.2016. године
 
Република Србија
Град Крагујевац
Градска управа за инвестиције
Број: 111-1/2016-X
Дана: 13.01.2016. године
Тел. 034-306-161
Крагујевац       
            
Начелник Градске управе за инвестиције, на основу члана 2.став 1. и члана 9. Закона о радним односима у државним органима (“Службени гласник Републике Србије“ бр: 48/91, 66/91, 44/98, 49/98, 34/01, 39/02, 49/05, 79/05, 81/05, 83/05 и 23/13), и члана 40.став 3. тачка 8. Одлуке о Градским управама града Крагујевца (“Службени лист града Крагујевца“, број: 25/15-пречишћен текст), дана 13.01.2016. године, расписује

ОГЛАС
за заснивање радног односа на одређено време у Градској управи за инвестиције
ради замене одсутног радника до повратка са породиљског одсуства и одсуства са рада ради посебне неге детета


у Одељењу за реализацију инвестиција, за радно место

Извршилац за послове имплементације инвестиција
извршилаца............................................................1

Чланом 6. Закона о радним односима у државним органима, прописано је да се у радни однос у државном органу може примити лице које испуњава следеће услове:

 1. да је држављанин Републике Србије,
 2. да је пунолетно,
 3. да има општу здравствену способност,
 4. да има прописану стручну спрему,
 5. да није осуђивано за кривично дело на безусловну казну затвора  од најмање шест месеци или за кажњиво дело које га чине неподобним за обављање послова у државном органу
 6. да испуњава друге услове утврђене законом, другим прописима или актом о систематизацији радних места у органу.

Поред услова који су предвиђени чланом 6. Закона о радним односима у државним органим, потребно је да кандидат испуњава и посебне услове, који су утврђени Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Градској управи за инвестиције и то: стечено високо образовање из правне, економске или техничко-технолошке научне области на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године, положен стручни испит за рад у органима државне управе и најмање 1 година радног искуства у струци.

Уз пријаву кандидати су дужни да поднесу следеће доказе о испуњености услова Огласа:

 • оверена фотокопија дипломе о стеченој стручној спреми,
 • извод из матичне књиге рођених,
 • уверење о држављанству,
 • уверење о положеном државном стручном испиту,
 • уверење да се против пријављеног кандидата не води истрага(Основни суд),
 • уверење да кандидат није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у државном органу (МУП РС, Полицијска управа Крагујевац),
 • оригинал лекарског уверења,
 • доказ о радном искуству у струци.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

Пријаве са доказима о испуњености услова достављају се у року од 8 дана од дана објављивања Огласа на адресу: 

Град Крагујевац
Градска управа за инвестиције
Трг слободе бр. 3                                                                              
Крагујевац             

НАЧЕЛНИК
Предраг Пантић

 

ЈАВНИ ПОЗИВ одгајивачима оваца ради пријављивања за поверавање на чување и узгој ПРИПЛОДНЕ ЈАГЊАДИ из градских робних резерви

Дирекција за робне резерве града Крагујевца, на основу чл. 3. Правилника о поверавању на чување и узгој приплодне јагњади из градских робних резерви бр. 110-14/11-IX од 30.3.2011, 6.6.2011, 9.11.2011. и 15.04.2013. године и Одлуке о расписивању јавног позива за поверавање на чување и узгој приплодне јагњади из градских робних резерви број IX-338-6/16 од 11.01.2016. године, упућује

ЈАВНИ ПОЗИВ одгајивачима оваца ради пријављивања за поверавање на чување и узгој ПРИПЛОДНЕ ЈАГЊАДИ из градских робних резерви

I Позивају се одгајивачи оваца, као и друга лица која су носиоци пољопривредног газдинства и имају пребивалиште и место држања - чувања оваца на територији града Крагујевца, а испуњавају услове за бављење овчарством, да поднесу захтев за поверавање на чување и узгој од 6 до 20 приплодних јагњади из градских робних резерви, расе пиротска оплемењена и wuerttemberg, тежине од 25-30 кг, ради утврђивања ранг листе за поверавање на чување и узгој истих.
Ранг листа одгајивача за поверавање на чување и узгој приплодне јагњади примењује се годину дана од дана добијања сагласности Градског већа, односно до исцрпљења листе.

II Подносилац захтева може остварити право на поверавање на чување и узгој приплодне јагњади ако испуњава следеће услове:

 • има пребивалиште и место држања и чувања оваца на територији града Крагујевца, у складу са Одлуком о држању домаћих животиња на територији града Крагујевца (“Сл. лист града Крагујевца“, број 18/14 - пречишћен текст);
 • поседује објекат за смештај и узгој оваца, за постојећи број оваца и тражени број јагњади;
 • није старији од 65 година и домаћинство има најмање два радно способна члана, укључујући и подносиоца захтева;
 • да је пољопривредно газдинство у активном статусу у Регистру пољопривредних газдинстава;
 • он или члан његовог домаћинства има у власништву најмање 1 ха пољопривредног земљишта, односно одговарајућу површину пољопривредног земљишта за постојећи број оваца и тражени број приплодне јагњади;
 • да му није поверена на чување и узгој стеона јуница, односно приплодна јагњад из градских робних резерви, са којима се није раздужио и подносилац захтева, односно члан његовог домаћинства нема доспеле, а неизмирене обавезе према Дирекцији за робне резерве и буџету Града.

III Образац захтева преузима се у Дирекцији за робне резерве, зграда Управе града - IV спрат, соба 406.
Уз попуњен захтев, подносилац захтева треба да достави следећу документацију:

 • потврду о активном статусу у регистру пољопривредних газдинстава за 2015. годину;
 • извод из регистра пољопривредних газдинстава - животиње;
 • потврду ветеринарске станице о здравственом стању стада (уколико га поседује);
 • извод из регистра пољопривредног газдинства - структура биљне производње;
 • фотокопије личних карата подносиоца захтева и чланова пољопривредног газдинства;
 • изјаву о кућној заједници.

IV Попуњен захтев са пратећом документацијом предају се Пријемној канцеларији (округли шалтер) Управе града, у затвореној коверти, са назнаком “Јавни позив за јагњад - не отварати“, на адресу:

Град Крагујевац
Градска управа за привреду
Дирекција за робне резерве
Трг Слободе 3
Крагујевац

V Крајњи рок за подношење захтева је 11. фебруар 2016. године.
Неблаговремени и непотпуни захтеви неће бити разматрани.

VI Детаљније информације могу се добити у Дирекцији за робне резерве града Крагујевца, сваког радног дана у времену од 7,30 - 15,30 сати или на телефон 034/306-187.

ОБРАЗАЦ Захтева за поверавање на чување и узгој приплодне јагњади (ПРЕУЗМИТЕ ОВДЕ)
 

ЈАВНИ ПОЗИВ одгајивачима говеда ради пријављивања за поверавање на чување и узгој приплодне јунице из градских робних резерви

Дирекција за робне резерве града Крагујевца, Крагујевац, Трг Слободе 3, на основу чл. 3. Правилника о поверавању на чување и узгој приплодне јунице из градских робних резерви, број 110-13/11-IX од  30.03.2011. и 20.07.2011. године и Одлуке о расписивању јавног позива за поверавање на чување и узгој приплодне јунице из градских робних резерви бр. 338-5/16-IX од 05.01.2016. године упућује

ЈАВНИ ПОЗИВ
одгајивачима говеда ради пријављивања за поверавање на чување и узгој приплодне јунице из градских робних резерви

I Позивају се одгајивачи говеда, чија је производња и пребивалиште на територији града Крагујевца, да поднесу захтев за поверавање на чување и узгој приплодне јунице из градских робних резерви, ради утврђивања ранг листе за поверавање.
    
II Подносилац захтева може остварити право за поверавање на чување и узгој приплодне јунице ако испуњава следеће услове:

 • да су пребивалиште и пољопривредна производња подносиоца захтева на територији града Крагујевца, а у складу са Одлуком о држању и заштити домаћих животиња на територији града Крагујевца (''Сл. лист града Крагујевца'', бр. 18/14-пречишћен текст);
 • није старији од 65 година живота;
 • домаћинство има најмање два радно способна члана, укључујући и подносиоца захтева;
 • поседује одговарајући објекат за смештај и узгој говеда;
 • у власништву има најмање три краве и (или) приплодне јунице старије од 15 месеци на дан 05. јануара 2016. године и уписан је као власник у пасоше за говеда;
 • није задужио стеону јуницу или јагњад у власништву Дирекције или је од датума раздужења раније додељеног грла из робних резерви протекло је најмање две године;
 • он или чланови његовог домаћинства имају у власништву најмање три хектара пољопривредног земљишта;
 • он и члан његовог домаћинства нема доспеле, а неизмирене обавезе према Дирекцији и буџету Града.

III Образац захтева преузима се у Дирекцији за робне резерве града, Трг Слободе 3 - IV спрат, канцеларија 406.

Подносилац захтева треба да достави следећу документацију:

 • уредно попуњен и потписан захтев;
 • потврду о активном статусу у Регистру пољопривредног газдинства за 2015. годину;
 • извод из Регистра пољопривредног газдинства-структура биљне производње или препис листа непокретности;
 • изјаву о кућној заједници издату у Месној канцеларији;
 • фотокопије личне карте подносиоца захтева и свих чланова домаћинства (за лица која не поседују личну карту, фотокопију здравствене књижице);
 • фотокопије пасоша за краве и јунице у свом власништву и
 • рачун о количини предатог млека за период октобар-децембар 2015. године или потврду о закупу пијачне тезге за продају млечних производа.

IV Захтев за поверавање на чување и узгој приплодне јунице из градских робних резерви, са доказном документацијом, у затвореном коверту, са назнаком ''Пријава за јунице - не отварати'', шаље се препорученом поштом или непосредно предаје на адреси:

Град Крагујевац - ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ,
Дирекција за робне резерве,
Трг Слободе бр. 3,
34 000 Крагујевац.

V Крајњи рок за подношење захтева је 05. фебруар 2016. године.
Неблаговремени и непотпуни захтеви неће бити разматрани.

VI Детаљније информације могу се добити на телефон Дирекције за робне резерве 034/306-187 од 7,30 до 15,30 сати.

Захтев за поверавање на чување и узгој приплодне јунице из градских робних резерви (ПРЕУЗМИТЕ ОВДЕ)


 

ОДЛУКА о расписивању јавног позива за поверавање на чување и узгој приплодне јунице из градских робних резерви

Директор Дирекције за робне резерве града Крагујевца, на основу члана 23. Одлуке о образовању градских робних резерви и реализацији програма за развој пољопривреде на територији града Крагујевца (''Службени лист града Крагујевца'', бр. 34/2009 - пречишћен текст) и члана 3. Правилника о поверавању на чување и узгој приплодне јунице из градских робних резерви број 110-13/11-IX од 30.03.2011. и 20.07.2013. године, доноси


ОДЛУКУ
о расписивању јавног позива за поверавање на чување и узгој приплодне јунице
из градских робних резерви

I Расписује се јавни позив за поверавање на чување и узгој приплодне јунице сименталске расе из градских робних резерви, подносиоцима захтева који испуњавају услове за бављење сточарством.

II Право за поверавање на чување и узгој приплодне јунице из градских робних резерви може остварити подносилац захтева који испуњава следеће услове:

 • има пребивалиште и место држања и чувања говеда на територији града Крагујевца, у складу са Одлуком о држању и заштити домаћих животиња на територији града Крагујевца (''Службени лист града Крагујевца'', бр. 18/14-пречишћен текст);
 • није старији од 65 година и домаћинство има најмање два радно способна члана, укључујући и подносиоца захтева;
 • пољопривредно газдинство је у активном статусу у Регистру пољопривредних газдинстава за 2015.годину;
 • поседује одговарајући објекат за смештај и узгој говеда;
 • у власништву има најмање три краве и/или приплодне јунице старије од 15 месеци на дан 05. јануар 2016. године;
 • уписан је у пасош за говеда као власник грла из претходне алинеје;
 • није задужио на чување и узгој стеону јуницу или приплодну јагњад из градских робних резерви а са којима се није раздужио;
 • да је од датума раздужења раније додељеног грла из робних резерви протекло најмање две године;
 • он или чланови његовог домаћинства имају у власништву најмање 3 ха пољопривредног земљишта;
 • он или члан његовог домаћинства нема доспеле, а неизмирене обавезе према Дирекцији за робне резерве и буџету Града.

III Јавни позив биће објављен на веб порталу Града, на огласној табли Управе града и на огласним таблама сеоских месних заједница.

IV Образац захтева преузима се у Дирекцији за робне резерве, зграда Управе града - IV спрат, соба 406.
Уз попуњен захтев, потребно је доставити следећу документацију:

 • извод из регистра пољопривредних газдинстава за 2015. годину;
 • препис листа непокретности или извод из регистра пољопривредних газдинстава - структура биљне производње;
 • фотокопије личних карата подносиоца захтева и чланова пољопривредног газдинства (за малолетну децу копије здравствених књижица);
 • изјаву о кућној заједници издату у месној канцеларији;
 • фотокопије пасоша за краве и јунице у свом власништву и
 • рачун о количини предатог млека или потврду о закупу тезге за продају млечних производа за период октобар - децембар 2015. године.

V Захтев за поверавање на чување и узгој приплодне јунице из градских робних резерви, са потребном документацијом, предаје се пријемној канцеларији (округли шалтер) Управе града, у затвореној коверти, са назнаком «Пријава за јунице - не отварати», на адреси:

Град Крагујевац,
Градска управа за привреду
Дирекција за робне резерве
Комисија за избор одгајивача за поверавање на чување и узгој приплодне јунице из градских робних резерви
Трг Слободе 3

VI Крајњи рок за подношење захтева је 05. фебруар 2016. године.

Неблаговремени и непотпуни захтеви неће бити разматрани.

VII Стручну оцену поднетих захтева, као и сачињавање предлога пољопривредника за доделу приплодне јунице врши Комисија за избор одгајивача за поверавање на чување и узгој приплодне јунице из градских робних резерви, образована решењем директора Дирекције за робне резерве, а у складу са Критеријумима за рангирање одгајивача ради поверавање на чување и узгој приплодне јунице из градских робних резерви.

VIII За реализацију ове одлуке задужује се Дирекција за робне резерве.

Захтев за поверавање на чување и узгој приплодне јунице из градских робних резерви (преузмите ОВДЕ)
 

ОГЛАС за заснивање радног односа на одређено време у Градској управи за здравствену и социјалну заштиту

Напомена: Овај Оглас објављен је у листу ПОСЛОВИ дана 09.12.2015.године

Република Србија
Град Крагујевац
Градска управа за здравствену и Социјалну заштиту
Број: 111-233/2015-XVII
Дана: 03.12.2015. године
Крагујевац       
            
Начелник Градске управе за здравствену и социјалну заштиту, на основу члана 2.став 1. и члана 9. Закона о радним односима у државним органима (''Службени гласник Републике Србије'' бр: 48/91, 66/91, 44/98, 49/98, 34/01,39/02, 49/05, 79/05, 81/05, 83/05 и 23/13), и члана 40.став 3. тачка 8. Одлуке о Градским управама града Крагујевца (''Службени лист града Крагујевца'', број: 25/15-пречишћен текст), дана 03.12. 2015. године, расписује
 

ОГЛАС
за заснивање радног односа на одређено време у Градској управи за здравствену и социјалну заштиту ради замене одсутног радника до повратка са породиљског одсуства и одсуства са рада ради посебне неге детета

у Служби за финансијске и рачуноводствене послове у области друштвене бриге о деци, за радно место

Извршилац за економске послове у области друштвене бриге о деци,

извршилаца ............................................................1

Чланом 6. Закона о радним односима у државним органима, прописано је да се у радни однос у државном органу може примити лице које испуњава следеће услове :

 1. да је држављанин Републике Србије,
 2. да је пунолетно,
 3. да има општу здравствену способност,
 4. да има прописану стручну спрему,
 5. да није осуђивано за кривично дело на безусловну казну затвора  од најмање шест месеци или за кажњиво дело које га чине неподобним за обављање послова у државном органу
 6. да испуњава друге услове утврђене законом, другим прописима или актом о систематизацији радних места у органу.

Поред услова који су предвиђени чланом 6. Закона о радним односима у државним органим, потребно је да кандидат  испуњава и посебне услове, који су утврђени Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Градској управи за здравствену и социјалну заштиту и то: завршен економски или други факултет природног или друштвеног смера, стечено високо образовање на студијама, другог степена (240 ЕСПБ), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године, положен стручни испит за рад у органима државне управе и најмање 1 година радног искуства у струци.

Уз пријаву кандидати су дужни да поднесу следеће доказе о испуњености услова Огласа:

 • оверена фотокопија дипломе о стеченој стручној спреми,
 • извод из матичне књиге рођених,
 • уверење о држављанству,
 • уверење о положеном државном стручном испиту,
 • уверење да се против пријављеног кандидата не води истрага (Основни суд),
 • уверење да кандидат није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у државном органу (МУП РС, Полицијска управа Крагујевац),
 • оригинал лекарског уверења,
 • доказ о радном искуству у струци.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

Пријаве са доказима о испуњености услова достављају се у року од 8 дана од дана објављивања Огласа на адресу:
            
Град Крагујевац
Градска управа за здравствену и социјалну заштиту
Трг слободе бр.   3                                                                              
Крагујевац             
                                                             

НАЧЕЛНИК
Никола Рибарић

ОГЛАС за заснивање радног односа на одређено време у својству приправника-висока стручна спрема са завршеним архитектонским факултетом, у Градској управи за просторно планирање, урбанизам, изградњу и заштиту животне средине

Напомена: Овај Оглас објављен је у листу ПОСЛОВИ дана 21.10.2015.године

Република Србија
Град Крагујевац
Градска управа за просторно планирање урбанизам, изградњу и заштиту животне средине
Број: 111-227/2015-XVIII
Дана: 12.10.2015.године
Крагујевац       
             
Начелник Градске управе за просторно планирање, урбанизам, изградњу и заштиту животне средине, на основу члана 2.став 1. и члана 9. Закона о радним односима у државним органима (''Службени гласник Републике Србије'' бр: 48/91, 66/91, 44/98, 49/98, 34/01, 39/02, 49/05, 79/05, 81/05, 83/05 и 23/13), и члана 40.став 3. тачка 8. Одлуке о Градским управама Града Крагујевца (''Службени лист града Крагујевца'', број: 25/15-пречишћен текст), у складу са Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Градској управи за просторно планирање, урбанизам, изградњу и заштиту животне средине, дана 12. октобра 2015. године, расписује

ОГЛАС
за заснивање радног односа на одређено време у својству приправника-висока стручна спрема са завршеним архитектонским факултетом, у Градској управи за просторно планирање, урбанизам, изградњу и заштиту животне средине

извршилаца..................................................1.           

Чланом 6. Закона о радним односима у државним органима, прописано је да се у радни однос у државном органу може примити лице које испуњава следеће услове:

 1. да је држављанин Републике Србије
 2. да је пунолетно
 3. да има општу здравствену способност
 4. да има прописану стручну спрему
 5. да није осуђивано за кривично дело на безусловну казну затвора  од најмање шест месеци или за кажњиво дело које га чине неподобним за обављање послова у државном органу
 6. да испуњава друге услове утврђене законом, другим прописима или актом о систематизацији радних места у органу.

Поред услова који су предвиђени чланом 6. Закона о радним односима у државним органима, потребно је да кандидат испуњава и посебне услове, који су утврђени Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Градској управи за просторно планирање, урбанизам, изградњу и заштиту животне средине и то да имају високо образовање на архитектонском факултету, без радног искуства у степену стручне спреме.

Уз пријаву кандидати су дужни да поднесу следеће доказе о испуњености услова Огласа:

 • оверена фотокопија дипломе о стеченој стручној спреми,
 • извод из матичне књиге рођених,
 • уверење о држављанству,
 • уверење да се против пријављеног кандидата не води истрага (Основни суд),
 • уверење да кандидат није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у државном органу (МУП РС, Полицијска управа Крагујевац),
 • оригинал лекарског уверења.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

Пријаве са доказима о испуњености услова достављају се у року од 8 дана од дана објављивања Огласа на адресу:

Град Крагујевац
Градска управа за просторно планирање урбанизам, изградњу и заштиту животне средине                                                                                                                                                                            
Трг Слободе бр. 3  
Крагујевац                                                                                            

НАЧЕЛНИК
Томислав Спасенић

ЈАВНИ КОНКУРС за поверавање обављања комуналних послова постављања рекламних паноа и других сличних средстава на територији града Крагујевца

ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ГРАДУ КРАГУЈЕВЦУ

ОГЛАС О ЈАВНОМ КОНКУРСУ за именовање директора јавног и јавно комуналног предузећа чији је оснивач Град Крагујевац

Напомена: Овај Оглас објављен је у Службеним гласнику Републике Србије дана 17.06.2015. године, у броју 52/2015

Скупштина града Крагујевца, на основу члана 29. Закона о јавним предузећима (''Службени гласник Републике Србије'', бр. 119/12, 116/13-аут. тумачење, и 44/14), члана 4. Одлуке о начину и поступку именовања директора јавних и јавно комуналних предузећа чији је оснивач град Крагујевац (''Службени лист града Крагујевца'', број 12/13) и Одлуке о спровођењу јавног конкурса за именовање директора јавног и јавно комуналних предузећа чији је оснивач Град Крагујевац, број: 111-83/15-I од 10.06.2015. године, на седници одржаној дана 10.06.2015. године, расписује


ОГЛАС О ЈАВНОМ КОНКУРСУ
за именовање директора јавног и јавно комуналног предузећа
чији је оснивач Град Крагујевац

I

Расписује се јавни конкурс за именовање директора јавног и јавно комуналног предузећа, чији је оснивач Град Крагујевац (у даљем тексту: директор предузећа), и то за:
           
1. Јавно комунално предузеће ''Градска гробља'' са седиштем у Крагујевцу, улица Кикиндска број 2,

2. Јавно стамбено предузеће ''Крагујевац'' са седиштем у Крагујевцу, улица Николе Пашића број  2.

II

Место рада директора јавног и јавно комуналног предузећа из поглавља I овог огласа је у седишту предузећа.
Директора предузећа именује Скупштина града на период од четири године,на основу спроведеног јавног конкурса.
Директор предузећа заснива радни однос на одређено време.
Директор предузећа је јавни функционер, у смислу закона којим се регулише област вршења јавних функција.

III

Право учешћа на јавном конкурсу имају лица, која испуњавају следеће услове:

 1. да је пунолетно и пословно способно;
 2. да је стручњак у једној или више области у оквиру делатности предузећа;
 3. да има високо образовање стечено на студијама трећег степена (доктор наука), другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије, магистар наука), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године;
 4. да има најмање три године радног искуства у струци или на пословима за које је основано предузеће и најмање једну годину на руководећим положајима;
 5. да није члан органа политичке странке, односно да му је одређено мировање у вршењу функције у органу политичке странке;
 6. да није осуђиван за кривично дело против привреде, правног саобраћаја и службене дужности;
 7. да му није изречена мере безбедности забране обављања делатности која је претежна делатност предузећа.

Поред наведених услова, кандидат за директора предузећа у складу са Статутом предузећа, треба да испуњава и  услове у погледу врсте стручне спреме и то у предузећима под:

тачком 1. поглавља I овог Огласа - да је завршио факултет правне или економске струке;
тачком 2. поглавља I овог Огласа - да је завршио грађевински, економски, правни или машински факултет.

IV

Уз пријаву на јавни конкурс  кандидати за директора предузећа, дужни су да доставе:

 • извод из матичне књиге рођених (оргинал или оверена фотокопија),
 • личну и радну биографију,
 • лекарско уверење о здравственој способности,
 • доказ о пословној способности (потврда Центра за социјални рад),
 • доказ о стручној спреми (оргинал или оверена фотокопија дипломе),
 • доказ о радном искуству у струци или на пословима за које је основано предузеће (оргинал или оверена фотокопија уверења или потврде издате од послодавца о пословима које је лице обављало, као и оверена фотокопија радне књижице),
 • доказ о радном искуству на руководећим положајима (оргинал или оверена фотокопија уверења или потврде послодавца, односно надлежног органа предузећа о времену проведеном на пословима руковођења),
 • доказ да је стручњак у једној или више области у оквиру делатности предузећа (оргинал или оверена фотокопија уверења или потврде издате од послодавца или надлежног органа послодавца о стручности у обављању послова),
 • доказ да није члан органа политичке странке, односно да му је одређено мировање у вршењу функције у органу политичке странке (изјава оверена од стране ограна овлашћеног за оверу потписа да лице није члан органа ни једне политичке странке, односно акт надлежног органа политичке странке да је лицу одређено мировање функције у органу политичке странке),
 • доказ да није осуђиван за кривично дело против привреде, правног саобраћаја и службене дужности (оргинал уверења или потврде издат од стране надлежне полицијске управе),
 • доказ да му није изречена мере безбедности забране обављања делатности која је претежна делатност предузећа (оргинал уверења или потврде - Привредног суда и Суда за прекршаје),
 • предлог Програма рада кандидата, који обавезно садржи пројекцију годишњег програма пословања са елементима из Закона о јавним предузећима, израђен на основу параметара из Годишњег финансијског извештаја (Завршни рачун) за 2013. годину, предузећа за које се лице кандидује за директора, као и предлогом мера за унапређење и повећање ефикасности функционисања предузећа са термин планом за период од 4 године, својеручно потписан од стране кандидата (оригинал и 5 копија).

V

Рок за подношење пријава на јавни конкурс је 30 (тридесет) дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања јавног конкурса у ''Службеном гласнику Републике Србије''.

VI

Пријаве на јавни конкурс са неопходном документацијом и доказима из поглавља IV овог Огласа, подносе се Комисији, препорученом пошиљком путем поште или лично преко пријемне канцеларије органа Града, у затвореној коверти на адресу:

Скупштина града Крагујевца,
Комисији за именовања директора јавних и јавно комуналних предузећа,
чији је оснивач град Крагујевац,
са назнаком: Пријава на јавни конкурс - НЕ ОТВАРАЈ.
Трг Слободе број 3
34000 Крагујевац

VII

Неблаговремене, непотпуне и неразумљиве пријаве неће бити предмет разматрања Комисије.

VIII

Комисија за именовање директора јавних и јавно комуналних предузећа чији је оснивач град Крагујевац (у даљем тексту: Комисија), након отварања пријава са пратећом документацијом, утврђује које пријаве су благовремене, потпуне и разумљиве.

IX

Комисија ће вршити проверу и оцену:

 • познавања система локалне самоуправе,
 • познавања: система функционисања јавних/јавно комуналних предузећа у складу са Законом о јавним предузећима, обављања делатности од општег интереса у складу са законом, као и одлукама донетим од стране органа Града, функционисања партнерства јавног и приватног сектора,
 • опште културе, елоквентности, познавања делатности, рада и функционисања јавног/јавно комуналног предузећа за које се лице кандидује,
 • достављених предлога програма рада из Поглавља IV овог Огласа.

X

Провера из става 1. овог члана вршиће се путем:

 • усмене провере,
 • писане провере (тестирање) и
 • оцене достављеног предлога програма рада из Поглавља IV овог Огласа.

Поступак провера и оцењивања ће се спроводити у складу са Одлуком о начину и поступку именовања директора јавних и јавно комуналних предузећа чији је оснивач град Крагујевац (''Службени лист града Крагујевца'' број 12/13).

О датуму, времену и месту обављања провере из алинеје 1 и 2. став 2. овог Поглавља, Комисија ће писаним путем  обавестити све кандидате чије су пријаве јасне, благовремене и потпуне, најкасније у року од 5 (пет) дана пре дана одређеног за вршење провере.

Кандидат који се заказаног дана не одазове на писану или усмену проверу из става 1. овог поглавља, сматраће се да је одустао од пријаве на јавни конкурс, односно кандидатуре што Комисија констатује у Записнику о изборном поступку.

Оцену предлога програма из Поглавља IV овог Огласа, Комисија спроводи у складу са одлуком из става 3. овог Поглавља, на посебној седници, којој предходи седница на којој ће се размотрити сви достављени материјали, уз, уколико је то неопходно, а ради додатних стручних појашњења, консултација са стручним службама органа Града у зависности од области.

XI

Лице задужено за давање информација о спровођењу јавног конкурса је Дејан Нешић, председник Комисије за именовање директора јавних и јавно комуналних Предузећа, канцеларија 10, спрат први,  Бранка Радичевића број 11, телефон бр. 034/506-100; мобилни телефон: 060/23-40-221, e-mail: dejannesic@kg.org.rs.

XII

Пријава на конкурс са достављеном документацијом не враћају се подносиоцима већ остају у документацији Комисије за именовање директора јавних и јавно комуналних предузећа чији је оснивач Град Крагујевац.

 

СКУПШТИНА ГРАДА КРАГУЈЕВЦА
Број: 111-83/15-I
Дана: 10.06.2015. год.
Крагујевац


ПРЕДСЕДНИК
Милан Урошевић

 

Одлука о утврђивању дана почетка рока за подношење пријаве на јавни конкурс и дана до кога се подносе пријаве на јавни конкурс за именовање директора јавних и јавно комуналних предузећа чији је оснивач град Крагујевац

Финансијски извештај са Завршним рачуном за 2013. годину за ЈКП Градска гробља Крагујевац

Извештај о пословању са Завршним рачуном за 2013. годину за Јавно стамбено предузеће Крагујевац

 

 

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ПРОИЗВОДЊЕ МЕДИЈСКИХ САДРЖАЈА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА КРАГУЈЕВЦА У 2015. ГОДИНИ

Градско веће, на основу члана 17. и 19. Закона о јавном информисању и медијима (''Службени гласник РС'' бр.83/14), члана 4. и 9. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања (''Службени гласник РС'' бр.126/14) и Одлуке Градског већа бр. 400-596/15-V од 25.маја 2015. године, расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ПРОИЗВОДЊЕ МЕДИЈСКИХ САДРЖАЈА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА КРАГУЈЕВЦА У 2015. ГОДИНИ

I Предмет конкурса

Предмет конкурса је суфинансирање пројеката производње медијских садржаја за остваривање јавног интереса у области јавног информисања, који доприносе истинитом, непристрасном, правовременом и потпуном информисању свих грађана Крагујевца; заштити и развоју људских права и демократије; слободном развоју личности и заштити деце и младих; развоју културног и уметничког стваралаштва; развоју образовања, укључујући медијску писменост као део образовног система; развоју науке, спорта и физичке културе; заштити животне средине и здравља људи; унапређивању медијског и новинарског професионализма и осталих медијских садржаја који доприносе задовољавању потреба грађана за информацијама и садржајима из свих области живота, без дискриминације.

II Средства за суфинансирање пројеката

Одлуком Градског већа број 400-596/15-V од 25.маја 2015. године средства у износу од 10.000.000,00 динара опредељена су за конкурс за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији града Крагујевца у 2015. години, који ће бити реализовани до краја текуће буџетске године.

III Право учешћа на конкурсу

Право учешћа на конкурсу има:

 1. издавач медија који је уписан у Регистар медија, а има седиште и производи програмски садржај који је доступан на територији града Крагујевца;  
 2. правно лице, односно предузетник, који се бави производњом медијског садржаја и који има доказ да ће суфинансирани медијски садржај бити реализован путем медија који је уписан у регистар медија, има седиште и производи програмски садржај који је доступан на територији града Крагујевца.

Право учешћа на конкурсу немају издавачи медија који се финансирају из јавних прихода.
Право учешћа на конкурсу немају лица која су у претходном периоду добила средства намењена пројектном суфинансирању, а нису на време и у прописаној форми поднела наративни и финансијски извештај о реализацији пројекта.
Учесник конкурса може на једном конкурсу конкурисати само са једним пројектом.
Под пројектом се подразумева заокружена програмска целина и део целине (жанровска и временска) којом се доприноси остваривању јавног интереса у складу са законом, а која ће бити реализован до 31. децембра 2015. године.
Ако је учесник конкурса издавач више медија, може на конкурсу учествовати са једним пројектом за сваки медиј.
Учесник конкурса може поднети захтев за суфинасирање највише до 80% вредности пројекта.
Учесник Конкурса коме су додељена средства за пројекат од града Крагујевца, може у току исте календарске године да учествује са истим пројектом на конкурсима расписаним на свим нивоима власти, с тим да укупно додељена средства не прелазе 80% вредности пројекта.

IV Критеријуми за оцену пројеката

Критеријуми на основу којих ће се оцењивати пројекти пријављени на Конкурс су:

 1. Мера у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари јавни интерес у области јавног информисања:

1.1. у којој мери су предложена пројектна активност и изложени циљеви њене реализације релевантни за остваривање намене Конкурса;
1.2. у којој мери је вероватно да ће предложене пројектне активности довести до остварења постављеног циља (на основу начина на који је објашњена веза активности и циљева, прецизности индикатора успеха, квалитета предложеног метода евалуације, претходног искуства кључних чланова пројектног тима и других чинилаца);
1.3. у којој мери однос између предложених трошкова и очекиваних резултата указује да би коришћењем буџетских средстава на најрационалнији начин био остварен јавни интерес.

2. Мера пружања веће гаранције привржености професионалним и етичким медијским стандардима:

2.1. да ли су учеснику конкурса изречене мере од стране државних органа, регулаторних тела или тела саморегулације у последњих годину дана, због кршења професионалних и етичких стандарда;
доказ о томе да су након изрицања казни или мера предузете активности које гарантују да се сличан случај неће поновити.

V Објављивање конкурса и рокови

Конкурс се објављује у дневном листу ''Данас'', недељном листу Недељне новине ''КРАГУЈЕВАЧКЕ" и на веб - сајту Града www.kragujevac.rs.
Рок за подношење пријаве на конкурс је 15 (петнаест) дана од дана објављивања.
Одлука о расподели средстава са образложењем доноси се најкасније у року од 30 дана од дана закључења конкурса. Корисник средстава је дужан да извештај о реализацији утрошених средстава на прописаном обрасцу (образац 2) достави у року од 15 дана од завршетка пројекта.

VI Пријава на конкурс

Пријава на конкурс подноси се на обрасцу прописаном Правилником о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања (“Службени гласник РС“ бр. 126/14) који се доставља у четири примерка. Образац пријаве (Образац 1 - пријава и Образац 1 - табела буџета пројекта) преузима се са веб-сајта града Крагујевца.

Уз пријаву подносилац пројекта је дужан да приложи:

 1. решење о регистрацији правног лица или предузетника у Агенцији за привредне регистре;
 2. решење о регистрацији из Регистра медија односно Регистра јавних гласила који води Агенција за привредне регистре;
 3. дозвола за емитовање радио и/или ТВ програма издата од Регулаторног тела за електронске медије;
 4. оверена изјава/сагласност издавача медија (или више њих) да ће суфинансирани медијски садржај бити објављен у том медију (обавезно само за правна лица, односно предузетнике регистроване за продукцију телевизијског и радијског програма);
 5. визуелни приказ предложеног медијског садржаја (трејлер, примерак новина, џингл и сл.)
 6. доказ да рачун издавача медија, односно правног лица, односно предузетника који је учесник конкурса, није блокиран.

Пријаве на конкурс са пратећом документацијом предају се непосредно у пријемној канцеларији Градске управе града Крагујевца (улазни хол у згради коју користе органи Града) или достављају поштом  на адресу: Град Крагујевац, Градско веће, Трг слободе 3, у затвореној коверти са назнаком “НЕ ОТВАРАЈ - ПРИЈАВА НА КОНКУРС“.   

VII Позив за учешће у раду комисије

Позивају се новинарска и медијска удружења да предложе чланове конкурсне комисије. Позивају се медијски стручњаци заинтересовани за учешће у раду комисије да се писаним путем обрате Градском већу. Уз предлог за чланове комисије доставити кратке биографије. Предлоге слати до закључења конкурса на адресу: Град Крагујевац, Градско веће, Трг слободе 3, са назнаком “ПРЕДЛОЗИ ЗА ЧЛАНОВЕ КОМИСИЈЕ ЗА КОНКУРС ЗА ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ“.
   
Право на предлагање чланова имају новинарска и медијска удружења која су регистрована најмање 3 године пре датума расписивања Јавног позива.
Предложена лица не смеју бити у сукобу интереса нити обављати јавну функцију, у складу са правилима о борби против корупције.

VIII Преузимање конкурсне документације

Текст конкурса, Образац за пријаву и Образац извештаја објављују се на веб-сајту Града Крагујевца где су видљиви и доступни све време трајања Конкурса.
Обавештење о учесницима конкурса као и Решење о суфинансирању пројеката по расписаном конкурсу биће објављено на интернет страници града Крагујевца на адреси www.kragujevac.rs и достављено свим учесницима конкурса у електронској форми.
Конкурсни материјал се не враћа.
Пријаве које стигну ван прописаног рока или на погрешном обрасцу, као и пријаве са непотпуном документацијом, неће бити разматране.

ДОКУМЕНТЕ МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ ОВДЕ:

ПРИЈАВА ЗА ПРОЈЕКТНО СУФИНАНСИРАЊЕ ИЗ ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА

ОБРАЗАЦ 1

ОБРАЗАЦ 2

или на сајту Министарства културе и информисања

 

Архива