Kontaktirajte nas za više informacija
X

Skuptina_grada_Kragujevca_17.jpg
 
Napredna pretraga Napredna pretraga
Gate of Europe

Geografski Informacioni Sistem

Prezentacija finansirana od strane Američke agencije za međunaroni razvoj

Asocijacija gradova Vesnici mira

Salon antiratne karikatureUdruženje kragujevčana

Logo

Javni oglasi

JAVNI POZIV za prijavu predloga programa udruženja organizacija iz oblasti poljoprivrede u cilju dodele sredstava iz budžeta grada Kragujevca za 2018. godinu

JAVNI POZIV za poveravanje na čuvanje priplodnih junica iz gradskih robnih rezervi

JAVNI POZIV nosiocima poljoprivrednih gazdinstava sa teritorije grada Kragujevca za podnošenje prijava za preuzimanje mineralnog đubriva iz gradskih robnih rezervi

ODLUKA o objavljivanju javnog poziva za poveravanje na čuvanje priplodnih jagnjadi iz gradskih robnih rezervi

Oglas za davanje u zakup putem javnog nadmetanja poslovnog prostora

JAVNI POZIV za dodelu podsticajnih sredstava za nabavku nove opreme za pčelarstvo u 2017. godini

JAVNI POZIV za dodelu podsticajnih sredstava za nabavku prenosne opreme za mužu u 2017. godini

JAVNI POZIV za podnošenje prijava za nadoknadu dela troškova za osiguranje useva, plodova i životinja sa teritorije grada Kragujevca u 2017. godini

JAVNI POZIV za podnošenje zahteva za regresiranje dela troškova za prvo veštačko osemenjavanje krava i junica sa HB brojem sa teritorije grada Kragujevca u 2017. godini

JAVNI POZIV za dodelu podsticajnih sredstva za nabavku sadnog materijala voća na teritoriji grada Kragujevca za 2017. godinu

JAVNI POZIV za dodelu podsticajnih sredstava za nabavku nove priključne mehanizacije u 2017. godini

Javno obaveštenje o pokretanju postupka za odobravanje godišnjih programa u oblasti sporta za 2018. godinu

Republika Srbija
Grad Kragujevac
Gradsko veće
Broj : 66- 5/17-V
Datum: 3. mart 2017. godine
Kragujevac

Gradsko veće, na osnovu člana 2. tačka 33. i člana 34. Odluke o Gradskom veću (“Službeni list grada Kragujevca“, broj 25/15 – prečišćen tekst) i člana 21. stav 1. alineja 1. Pravilnika o odobravanju i finansiranju programa kojima se ostvaruju potrebe i interesi građana u oblasti sporta u gradu Kragujevcu (“Službeni list grada Kragujevca“ br. 4/17 ) na sednici održanoj 3. marta 2017. godine, donosi   

ODLUKU
o objavljivanju Javnog obaveštenja o pokretanju postupka za odobravanje godišnjih
programa u oblasti sporta za 2018. godinu

Objavljuje se Javno obaveštenje o pokretanju postupka za odobravanje godišnjih programa u oblasti sporta za 2018. godinu (u daljem tekstu: Javno obaveštenje), u cilju dodele sredstava iz budžeta grada Kragujevca, za realizaciju godišnjih programa kojima se ostvaruju potrebe i interesi građana grada Kragujevca u oblasti sporta.

II Tekst Javnog obaveštenja glasi:

“Pozivaju se sportske organizacije, sportska društva, udruženja, granski i gradski sportski savezi na teritoriji grada Kragujevca da dostave predloge godišnjih programa u oblasti sporta za 2018. godinu, najkasnije do 20. aprila 2017. godine Sportskom savezu Kragujevca, u cilju dodele sredstava iz budžeta grada Kragujevca, za realizaciju godišnjih programa kojima se ostvaruju potrebe i interesi građana grada Kragujevca u oblasti sporta za 2018. godinu.“
 
III  Javno obaveštenje objaviti na internet stranici grada Kragujevca www.kragujevac.rs.

Obrazloženje

Pravni osnov za donošenje ove odluke sadržan je u članu 2. tačka 33. i članu 34. Odluke o Gradskom veću (“Službeni list grada Kragujevca“, broj 25/15 - prečišćen tekst) koji propisuje da Gradsko veće obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, Statutom, odlukama Skupštine Grada i drugim aktima i da Gradsko veće u vršenju poslova iz svoje nadležnosti donosi odluke u skladu sa zakonom, Statutom, ovom odlukom i Poslovnikom o svom radu i članu 21. stav 1. alineja 1. Pravilnika o odobravanju i finansiranju programa kojima se ostvaruju potrebe i interesi građana u oblasti sporta u gradu Kragujevcu (“Službeni list grada Kragujevca“ broj 4/17) koji propisuje da Gradsko veće objavljuje javno obaveštenje na sajtu grada Kragujevca o pokretanju postupka za odobravanje godišnjih programa u oblasti sporta i roku za dostavljanje programa.

Razlog za donošenje ove odluke sadržan je u potrebi da se sportske organizacije, sportska društva, udruženja, granski i gradski sportski savezi na teritoriji grada Kragujevca blagovremeno obaveste o pokretanju postupka za odobravanje godišnjih programa kojima se ostvaruju potrebe i interesi građana u oblasti sporta za 2018. godinu.

PREDSEDNIK
Radomir Nikolić

 

JAVNI POZIV za prijavu predloga programa udruženja/organizacija iz oblasti privrede u cilju dodele sredstava iz budžeta grada Kragujevca za 2018. godinu

JAVNI POZIV nosiocima poljoprivrednih gazdinstava sa teritorije grada Kragujevca za podnošenje prijava za preuzimanje mineralnog đubriva iz gradskih robnih rezervi

Ovaj javni poziv objavljen je 13.02.2017.godine

Gradonačelnik grada Kragujevca na osnovu Odluke o objavljivanju javnog poziva nosiocima poljoprivrednih gazdinstava sa teritorije grada Kragujevca za podnošenje prijava za preuzimanje mineralnog đubriva iz gradskih robnih rezervi broj 338-15/17-II od 08.02.2017. godine, raspisuje:

JAVNI POZIV
nosiocima poljoprivrednih gazdinstava sa teritorije grada Kragujevca
za podnošenje prijava za preuzimanje mineralnog đubriva iz gradskih robnih rezervi

I Pozivaju se nosioci poljoprivrednih gazdinstava sa teritorije grada Kragujevca za podnošenje prijava za preuzimanje mineralnog đubriva MAP (12:52) iz gradskih robnih rezervi.

II Najmanja površina namenjena za setvu za koje se može preuzimati mineralno đubrivo je 1 hektar.
Površina za koju se može prijaviti nosilac poljoprivrednog gazdinstva ne može biti veća od površine navedene u strukturi poljoprivredne proizvodnje za 2016. godinu.
Maksimalna količina mineralnog đubriva koja se može preuzeti po javnom pozivu je od 100 do 150 kilograma po hektaru.

III Nosioci poljoprivrednih gazdinstava koji preuzmu mineralno đubrivo iz gradskih robnih rezervi, u obavezi su da vrate merkantilnu pšenicu najkasnije do 31.08.2018. godine, u paritetu 1 kg mineralnog đubriva : 3,5 kg merkantilne pšenice.

IV Podnosilac zahteva može ostvariti pravo na preuzimanje mineralnog đubriva iz gradskih robnih rezervi ukoliko ispunjava sledeće uslove:

 • ima prebivalište, registrovano poljoprivredno gazdinstvo i mesto proizvodnje na teritoriji grada Kragujevca;
 • da je poljoprivredno gazdinstvo u aktivnom statusu u Registru poljoprivrednih  gazdinstava;
 • podnosilac zahteva, odnosno član njegovog domaćinstva nema dospele, a neizmirene obaveze prema budžetu Grada.

V Obrazac zahteva za podnošenje prijava za preuzimanje mineralnog đubriva iz gradskih robnih rezervi preuzima se u Gradskoj upravi za privredu, Službi za robne rezerve - IV sprat, kancelarija 406.
Uz popunjenu prijavu, podnosilac je u obavezi da dostavi sledeću dokumentaciju:

 • potvrdu o aktivnom statusu u registru poljoprivrednih gazdinstava za 2016. godinu;
 • izvod iz registra poljoprivrednog gazdinstva-struktura biljne proizvodnje za 2016. god;
 • fotokopije ličnih karata podnosioca zahteva i članova poljoprivrednog gazdinstva;
 • izvod iz registra poljoprivrednog gazdinstva – podaci o poljoprivrednom gazdinstvu.

VI Popunjena prijava sa pratećom dokumentacijom predaje se u zapečaćenoj koverti na prijemnom šalteru Gradske uprave ili upućuje poštom na adresu: Grad Kragujevac, Gradska uprava za privredu, Trg Slobode 3, Kragujevac

VII Rok za podnošenje prijava je od dana raspisivanja javnog poziva do 15. maja 2017.godine.
Nepotpuni zahtevi neće biti razmatrani.
U slučaju da je potražnja veća od ponuđene količine mineralnog đubriva, isto će se rasporediti po redosledu podnošenja prijava.

VIII Detaljnije informacije mogu se dobiti u Gradskoj upravi za privredu – Služba za robne rezerve, kancelarija 406 zgrade Gradske uprave, svakog radnog dana u vremenu od 7,30 – 15,30 sati ili na  telefon 034/306-187.

IX Podneta dokumentacija po ovom javnom pozivu na vraća se podnosiocima prijava.

JAVNI POZIV za prijavu predloga programa udruženja/organizacija u oblasti socijalne i zdravstvene zaštite kojima se ostvaruju potrebe i interesi građana u oblasti socijalne i zdravstvene zaštite na teritoriji grada Kragujevca za 2018. godinu

Gradsko veće, u skladu sa Odlukom br. 55-249/17-V od 31. januara 2017.godine objavljuje


JAVNI POZIV
za prijavu predloga programa udruženja/organizacija u oblasti socijalne i zdravstvene zaštite kojima se ostvaruju potrebe i interesi građana u oblasti socijalne i zdravstvene zaštite na teritoriji grada Kragujevca za 2018. godinu
 

1. Objavljuje se javni poziv za prijavu predloga programa udruženja/organizacija u oblasti socijalne i zdravstvene zaštite, kojima se ostvaruju potrebe i interesi građana u oblasti socijalne i zdravstvene zaštite na teritoriji grada Kragujevca, u cilju izbora udruženja/organizacija kojima će biti dodeljena sredstva za njihovu realizaciju tokom 2018.godine iz budžeta grada Kragujevca u okvirno utvrđenom iznosu od:

 • 8.250.000,00 dinara za programe u oblasti socijalne zaštite
 • 1.200.000,00 dinara za programe u oblasti zdravstvene zaštite.

2. Predlog programa može prijavljivati udruženje/organizacija u oblasti socijalne i zdravstvene zaštite koje, po pravilu ima sedište na teritoriji grada Kragujevca i ispunjava sledeće opšte uslove:

 • registrovano u skladu sa zakonom;
 • isključivo posluje na nedobitnoj osnovi, ako zakonom nije drukčije određeno;
 • da statutom prepoznaje unapređenje i zaštitu položaja osetljivih društvenih grupa, obavlja aktivnosti socijalno-humanitarnog, zdravstveno-edukativnog, preventivnog karaktera  kojima se unapređuje položaj ciljnih grupa i doprinosi njihovoj integraciji u  okruženje;
 • direktno odgovorno za pripremu i izvođenje programa;
 • sa uspehom realizovalo prethodno odobrene programe i projekte;
 • opravdalo sredstva dodeljena iz budžeta Grada za prethodnu budžetsku godinu po bilo kom osnovu.

3. Učesnik javnog poziva je u obavezi da pored propisanih obrazaca dostavi sledeću dokumentaciju:

 • rešenje o upisu u Registar u Agenciji za privredne registre (APR);
 • kopiju statuta;
 • kopiju izveštaja o realizovanim aktivnostima u prethodnoj budžetskoj godini;
 • radnu biografiju angažovanog osoblja;
 • dokaz o članstvu u Savezu udruženja/organizacija na nivou Republike, ukoliko nije utvrđeno statutom;
 • propratno pismo.

4. Učesnik javnog poziva je u obavezi da se pridržava pravila javnog poziva i smernica za formulisanje predloga programa koje su sastavni deo javnog poziva.

5. Prijave na javni poziv se podnose u roku od 70 dana od dana objavljivanja na internet stranici grada Kragujevca.

6. Maksimalni iznos sredstava koji može biti odobren po pojedinačnom programu je 1.000.000,00 dinara, a samo izuzetno, na obrazložen predlog Komisije koja sprovodi javni poziv, može biti odobren veći iznos.

7. Podneta dokumentacija se ne vraća.     

8. Postupak odobravanja programa se sprovodi prema sledećoj dinamici:

 • 31. maja - Komisija utvrđuje preliminarni objedinjeni predlog programa zadovoljavanja potreba i interesa građana u oblasti socijalne i zdravstvene zaštite u gradu Kragujevcu, za narednu budžetsku godinu i dostavlja ga Gradskom veću;
 • 25. decembar - Komisija revidira preliminarani objedinjeni predlog programa, usklađuje ga sa sredstvima utvrđenim u budžetu grada Kragujevca za narednu budžetsku godinu i dostavlja Gradskom veću konačni predlog za odobravanje programa;
 • 30. decembar - Gradsko veće odlučuje o odobravanju programa i obaveštava nosioce programa o visini odobrenih sredstava po  programima;
 • 31. januar - Gradonačelnik zaključuje ugovor o realizovanju programa.
 • Navedeni rokovi predstavljaju krajnje rokove za preduzimanje utvrđenih radnji.

9. Konačna lista odobrenih programa udruženja/organizacija u oblasti socijalne i zdravstvene zaštite objavljuje se na sajtu Grada.

 

JAVNI POZIV za dostavljanje predloga za dodelu GODIŠNjE NAGRADE GRADA KRAGUJEVCA - ĐURĐEVDANSKE NAGRADE

Odbor za obeležavanje praznika, jubileja i dodelu priznanja, na osnovu člana 49. stav 3 tačka 11 Poslovnika Skupštine grada Kragujevca (“Službeni list grada Kragujevca“ broj 24/14 – prečišćen tekst), člana 15. stav 1 Odluke o stalnim radnim telima Skupštine grada Kragujevca (“Službeni list grada Kragujevca“ broj 19/08) i člana 24. Odluke o priznanjima grada Kragujevca (“Službeni list grada Kragujevca“ broj 18/14 – prečišćen tekst) objavljuje  

JAVNI POZIV
za dostavljanje predloga za dodelu
GODIŠNjE NAGRADE GRADA KRAGUJEVCA - ĐURĐEVDANSKE NAGRADE

GODIŠNjA NAGRADA GRADA KRAGUJEVCA - ĐURĐEVDANSKA NAGRADA (u daljem tekstu: Nagrada) dodeljuje se za delo koje predstavlja najvrednije dostignuće u Kragujevcu u oblastima: privrede, privatnog preduzetništva, pronalazaštva, umetnosti, nauke, medicine, arhitekture i urbanizma, novinarstva, obrazovanja, sporta, doprinosa u akcijama humanitarnog karaktera i drugim oblastima značajnim za Grad.

Nagradu može dobiti fizičko ili pravno lice koje ima prebivalište, odnosno sedište na teritoriji grada Kragujevca.

Nagrada se uručuje u obliku Diplome i novčane nagrade, pojedincu ili grupi za zajedničko delo, za dostignuće koje je postalo dostupno javnosti u periodu 01. januar  2016. godine -  31. decembar  2016. godine.

Pod dostignućem koje je postalo dostupno javnosti  u navedenom periodu podrazumeva se:  

1. u oblasti umetnosti:

 • publikovano delo književnog i prevodnog stvaralaštva,
 • izvedeno, odnosno prikazano delo na pozorišnoj sceni i drugom prostoru namenjenom za izvođenje dela ove vrste,
 • prikazano filmsko i radio-televizijsko ostvarenje u bioskopskoj dvorani ili emitovano u radio-televizijskom programu,
 • izloženo, odnosno prezentirano delo u galeriji i drugom prostoru namenjenom za prezentaciju dela likovnog i primenjenog stvaralaštva, vizuelnih i proširenih medija,
 • izvedeno muzičko ili muzičko-scensko delo u koncertnoj ili pozorišnoj dvorani i drugom prostoru namenjenom za izvođenje dela ove vrste;

 2. u oblasti nauke:

 • naučno ostvarenje, odnosno rad u društvenim, humanističkim, prirodnim i tehničkim naukama, koji kao rezultat ima nova saznanja i sintezu postojećih u cilju  njihove primene, koji predstavlja doprinos razvoju naučne oblasti ili razvoju novih proizvoda, metoda ili tehnoloških postupaka, pod uslovom da je objavljeno u naučnoj i stručnoj literaturi, odgovarajućim naučnim časopisima ili drugim načinom javnog saopštavanja,
 • pronalazak koji je u smislu odredaba Zakona o patentima, priznat i upisan u Zakonom utvrđen registar;

3. u oblasti medicine:

 • rad ili rezultati izuzetne vrednosti pojedinca kojima je dao značajan doprinos razvoju i unapređenju medicine,
 • izuzetno delo koje predstavlja doprinos razvoju medicine, pod uslovom da je objavljeno u naučnoj i stručnoj literaturi, odgovarajućim naučnim časopisima ili drugim načinom javnog saopštavanja;

4. u oblasti arhitekture i urbanizma:

 • realizovano delo iz oblasti arhitekture, urbanizma ili rekonstrukcije objekata,
 • urbanistički planovi za koncepciju i metodologiju, pod uslovom da su usvojeni i da je njihova realizacija otpočela;

5. u oblasti novinarstva:

 • vrhunsko ostvarenje pojedinca u novinarstvu ili publicistici, za seriju ili više napisa, televizijskih ili radijskih priloga ili emisija i publicističkih radova o temama od značaja za politički, kulturni, privredni i ukupni društveni život u Kragujevcu,
 • kreativni doprinos uređivanju rubrike, emisije i programa kojima se značajno doprinosi informisanju građana Kragujevca;

6. u oblasti obrazovanja:

 • izuzetno delo i rezultat vaspitno-obrazovnog ili instruktivnog rada i rezultat u organizaciji i razvoju školstva Kragujevca u celini ili u pojedinim njegovim oblastima;

7. u oblasti sporta:

 • rad ili rezultati izuzetne vrednosti pojedinca kojima je dao značajan doprinos afirmaciji, razvoju i unapređenju sporta (vrhunski sportisti - članovi sportskih organizacija iz Kragujevca, odnosno samostalni profesionalni sportisti, za izvanredne rezultate u određenoj grani sporta; sportski stručnjaci, stručnjaci u sportu i naučni radnici za naročito vredne doprinose unapređenju oblasti sporta; sportski radnici za doprinos organizovanju, razvoju i unapređenju oblasti sporta);

8. u oblasti privrede ili privatnog preduzetništva:

 • rad ili rezultati izuzetne vrednosti pojedinca ili pravnog lica kojima je dat značajan doprinos afirmaciji, razvoju i unapređenju privrede, odnosno privatnog preduzetništva u gradu Kragujevcu.

9. u oblasti humanitarnog karaktera:

 • iskazan izuzetno aktivan odnos prema ljudskim vrednostima, prvenstveno prema životu kao najvećoj vrednosti, briga prema drugim ljudima koji nisu u mogućnosti da zadovolje svoje osnovne ljudske potrebe, poštovanje ličnosti svake osobe i doprinos osnaživanju njenih ličnih potencijala,

10. u drugim oblastima značajnim za Grad

Pravo predlaganja kandidata za dodelu Nagrade imaju sva pravna i fizička lica.
Predloge treba dostaviti u pisanoj formi, sa obrazloženjem.
Predlog treba da sadrži podatke o autoru - kandidatu i delu koje se predlaže, rezultate rada kandidata i naznaku oblasti za koju se kandidat predlaže.
Uz predlog se dostavlja i delo koje se predlaže ili odgovarajuća dokumentacija, ako po prirodi stvari delo nije moguće dostaviti, koja se posle odlučivanja o Nagradi ne vraća predlagaču.

Lista kandidata predloženih u roku i na način utvrđen Odlukom o priznanjima grada Kragujevca (“Službeni list grada Kragujevca“ broj 18/14 – prečišćen tekst), objaviće se u nedeljnim novinama “Kragujevačke“ i dnevnom listu “Večernje novosti“, najkasnije do 25. marta 2017. godine.

Predlozi se dostavljaju u zatvorenoj koverti, odnosno omotu, na adresu:

Skupština grada Kragujevca
Odbor za obeležavanje praznika, jubileja i dodelu priznanja
Trg Slobode 3
34000 Kragujevac
sa naznakom:
predlog kandidata za dodelu Đurđevdanske nagrade - ne otvaraj

    
Predlozi se mogu dostaviti:

 • putem preporučene pošiljke, pri čemu će se dan predaje pošti smatrati kao dan predaje organu kome je upućena, ili
 • neposredno, predajom u kancelariji 205/ΙI u Skupštini grada Kragujevca, radnim danom u vremenu od 8 do 14 sati.

Predloge treba dostaviti najkasnije do 01. marta 2017. godine.  
Bliže informacije mogu se dobiti na telefon 034/ 306-129.


PREDSEDNIK,
Nikola Dašić

Arhiva

Oglasi, javni pozivi, tenderi...

Dokument Objavljeno