Kontaktirajte nas za više informacija
X

Park_u_Ilinoj_vodi_foto_Zoran_Petrovi.jpg
 
Napredna pretraga Napredna pretraga
Gate of Europe

Geografski Informacioni Sistem

Salon antiratne karikatureLogo

Zaštita životne sredine

Gradska uprava za prostorno planiranje, urbanizam, izgradnju i zaštitu životne sredine obavlja sledeće poslove iz oblasti - Zaštita životne sredine

Gradska uprava za prostorno planiranje, urbanizam, izgradnju i zaštitu životne sredine obavlja sledeće poslove iz oblasti - Zaštita životne sredine:

 • sprovođenje postupka procene uticaja projekata na životnu sredinu;
 • utvrđivanje uslova i mera zaštite životne sredine u prostornim i urbanističkim planovima i drugim aktima za uređenje prostora i izgradnju objekata i postrojenja;
 • ocenu i davanje saglasnosti na stratešku procenu uticaja na životnu sredinu;
 • utvrđivanje uslova za rad novih i postojećih postrojenja i izdavanje, reviziju, produženja i prestanak važnosti integrisanih dozvola;
 • izdavanje dozvola za sakupljanje, transport, skladištenje, tretman i odlaganje inertnog i neopasnog otpada na teritoriji grada;
 • vođenje i čuvanje evidencije i objavljivanje podataka o postupcima procene uticaja i dozvolama u oblasti upravljanja otpadom;
 • uspostavljanje lokalnog registra izvora zagađivanja;
 • kontinuirano praćenje stanja životne sredine: kontrole kvaliteta vazduha, alergenog polena, indeks kvaliteta vazduha, merenja nivoa komunalne buke, zagađenosti zemljišta, izvorske vode javnih česama;
 • informisanje i objavljivanje podataka o stanju i kvalitetu životne sredine;
 • zaštitu biološke raznovrsnosti, divljih biljnih i životinjskih vrsta i autohtonih ekosistema, zaštitu prirode, očuvanje, korišćenje i razvoj prirodnih dobara posebne vrednosti;
 • zaštitu od opasnih i štetnih materija, izradu plana zaštite od udesa, mera i postupaka odgovora za udes i sanaciju posledica od udesa;
 • proglašenje stanja ugroženosti i uvođenje posebnih mera u slučaju prekoračenja graničnih vrednosti emisije i neposredne opasnosti po životnu sredinu i zdravlje stanovništva;
 • utvrđivanje statusa i područja ugrožene životne sredine, režima sanacije i remedijacije za područje od lokalnog značaja;
 • planiranje i koordinaciju edukativnih aktivnosti u oblasti zaštite životne sredine;
 • dostavljanje izveštaja i davanja mišljenja po zahtevu nadležnih organa;
 • izradu i realizaciju programa, planova i projekata održivog razvoja i zaštite životne sredine kao i akcionih i sanacionih planova;
 • izradu i realizaciju lokalnog akcionog plana zaštite od buke u životnoj sredini i staranja o njegovom sprovođenju, utvrđivanja mera i uslova zaštite od buke, vršenja akustičkog zoniranja, određivanja mera zabrane i ograničenja u skladu sa zakonom i izrade strateških karata buke iz svoje nadležnosti;
 • donošenje lokalnog plana upravljanja otpadom;
 • izdavanje dozvola za obavljanje delatnosti prometa i korišćenja naročito opasnih hemikalija;
 • utvrđivanje naknade za zaštitu i unapređenje životne sredine, praćenje i primenu ekonomskih instrumenata za finansiranje zaštite životne sredine;
 • pripremu i izradu normativno-pravnih akata iz nadležnosti Službe.

Načelnik službe za zaštitu životne sredine – Mr Dragan Marinković tel: 306-178 email: dmarinkovic@kg.org.rs

Služba za zaštitu životne sredine - 326 III sprat zgrade uprave grada Kragujevca