Kontaktirajte nas za više informacija
X

Djacki_trg_3.jpg
 
Napredna pretraga Napredna pretraga
Gate of Europe

Geografski Informacioni Sistem

Salon antiratne karikatureLogo

Javni uvid

JAVNI UVID u nacrt Plana detaljne regulacije “Institut za strna žita – Radna zona FENIKS“

JAVNI UVID u nacrt Plana detaljne regulacije “Ulica Dragojla Dudića“ u Kragujevcu

JAVNI UVID u nacrt Plana detaljne regulacije “Ulica Daničićeva, Pozorišna do Ul. Kneza Mihaila“ u Kragujevcu

Nacrt Plana detaljne regulacije “Dela naselja Dragobraća - potes Slana bara“

DRUGI PONOVNI JAVNI UVID Dela nacrta Plana generalne regulacije “Naselja Košutnjački vis“

PONOVNI JAVNI UVID Dela nacrta Plana detaljne regulacije“DELA RADNE ZONE KRAGUJEVAC I ZONE POSLOVANjA – SERVIS 2“ u Kragujevcu

PONOVNI JAVNI UVID Dela nacrta Plana generalne regulacije “Naselja Košutnjački vis“ u Kragujevcu

JAVNI UVID U nacrt Plana detaljne regulacije "DELA RADNE ZONE KRAGUJEVAC I ZONE POSLOVANjA-SERVIS 2“ u Kragujevcu

Grad Kragujevac, Gradska uprava za prostorno planiranje, urbanizam, izgradnju i zaštitu životne sredine, Odeljenje za prostorno planiranje i zaštitu životne sredine, na osnovu člana 50. stav 1. i člana 48. Zakona o planiranju i izgradnji (''Službeni glasnik Republike Srbije'', broj 72/09, 81/09 - ispravka, 64/10 - Odluka US, 24/11, 121/12, 42/13 - Odluka US, 50/13 - Odluka US, 98/13 - Odluka US, 132/14, 145/14) i Izveštaja Komisije za planove Skupštine grada Kragujevca o izvršenoj stručnoj kontroli broj  350-302/18-I-01 od 13.3.2018. godine, oglašava

JAVNI UVID
u nacrt Plana detaljne regulacije
"DELA RADNE ZONE KRAGUJEVAC I ZONE POSLOVANjA-SERVIS 2“
u Kragujevcu

Javni uvid obaviće se u periodu od 06.4.2018. zaključno sa 07.5.2018. godine, u prostorijama Grada Kragujevca, Gradskoj upravi za prostorno planiranje, urbanizam, izgradnju i zaštitu životne sredine, Odeljenje za prostorno planiranje i zaštitu životne sredine, V sprat, radnim danima od 11,00 do 14,00 sati.

Zainteresovanim fizičkim i pravnim licima koja vrše uvid u izloženi plan, stručna služba Odeljenja za prostorno planiranje pružiće potrebne informacije i stručnu pomoć prilikom tumačenja planskog dokumenta.

Primedbe na planski dokument u toku javnog uvida mogu se u pisanoj formi (na šalteru 13 u zgradi Grada Kragujevca ili  preporučenom pošiljkom) uputiti Gradskoj upravi za prostorno planiranje, urbanizam, izgradnju i zaštitu životne sredine, Odeljenje za prostorno planiranje i zaštitu životne sredine, Trg Slobode broj 3, 34000 Kragujevac, zaključno sa 07.5.2018. godine.

Javna sednica Komisije za planove Skupštine grada Kragujevca održaće se u zgradi JP ''Urbanizam'' – Kragujevac, ul. Kralja Petra I 23, dana 10.5.2018. godine (četvrtak) od 11 časova. U toku javne sednice, sva prisutna fizička i pravna lica koja su podnela primedbe u vezi sa nacrtom plana u pisanom obliku mogu obrazložiti primedbe pred Komisijom za planove Skupštine grada Kragujevca.

MATERJAL
 

PONOVNI JAVNI UVID Dela nacrta Plana generalne regulacije “Naselja Aerodrom“

JAVNI UVID U nacrt Plana detaljne regulacije KRUŽNI TOK KOD SREDNjE MEDICINSKE ŠKOLE

Grad Kragujevac, Gradska uprava za prostorno planiranje, urbanizam, izgradnju i zaštitu životne sredine, Odeljenje za prostorno planiranje i zaštitu životne sredine, na osnovu člana 50. stav 1. i člana 48. Zakona o planiranju i izgradnji (''Službeni glasnik Republike Srbije'', broj 72/09, 81/09 - ispravka, 64/10 - Odluka US, 24/11, 121/12, 42/13 - Odluka US, 50/13 - Odluka US, 98/13 - Odluka US, 132/14, 145/14) i Izveštaja Komisije za planove Skupštine grada Kragujevca o izvršenoj stručnoj kontroli broj 350-303/18-I-01 od 13.3.2018. godine, oglašava

JAVNI UVID U nacrt Plana detaljne regulacije

Javni uvid obaviće se u periodu od 30.3.2018. zaključno sa 30.4.2018. godine, u prostorijama Grada Kragujevca, Gradskoj upravi za prostorno planiranje, urbanizam, izgradnju i zaštitu životne sredine, Odeljenje za prostorno planiranje i zaštitu životne sredine, V sprat, radnim danima od 11,00 do 14,00 sati.

Zainteresovanim fizičkim i pravnim licima koja vrše uvid u izloženi plan, stručna služba Odeljenja za prostorno planiranje pružiće potrebne informacije i stručnu pomoć prilikom tumačenja planskog dokumenta.

Primedbe na planski dokument u toku javnog uvida mogu se u pisanoj formi (na šalteru 13 u zgradi Grada Kragujevca ili  preporučenom pošiljkom) uputiti Gradskoj upravi za prostorno planiranje, urbanizam, izgradnju i zaštitu životne sredine, Odeljenje za prostorno planiranje i zaštitu životne sredine, Trg Slobode broj 3, 34000 Kragujevac, zaključno sa 30.4.2018. godine.

Javna sednica Komisije za planove Skupštine grada Kragujevca održaće se u zgradi Grada Kragujevca, dana 07.5.2018. godine (ponedeljak) od 11 časova. U toku javne sednice, sva prisutna fizička i pravna lica koja su podnela primedbe u vezi sa nacrtom plana u pisanom obliku mogu obrazložiti primedbe pred Komisijom za planove Skupštine grada Kragujevca.

PONOVNI JAVNI UVID Dela nacrta Plana generalne regulacije “Naselja Aerodrom“

Grad Kragujevac, Gradska uprava za prostorno planiranje, urbanizam, izgradnju i zaštitu životne sredine, Odeljenje za prostorno planiranje i zaštitu životne sredine, na osnovu člana 50. stav 2, člana 48. i člana 130 (s) Zakona o planiranju i izgradnji (''Službeni glasnik RS'', broj 72/09, 81/09 – ispravka, 64/10 - odluka US, 24/11, 121/12, 42/13 – odluka US, 50/13 –odluka US, 98/13 – odluka US, 132/14 i 145/14) i Izveštaja Komisije za planove Skupštine Grada Kragujevca - broj: 350-206/18-I-01 od 20.2.2018. godine, oglašava


PONOVNI JAVNI UVID Dela nacrta Plana generalne regulacije “Naselja Aerodrom“

Ponovni javni uvid dela nacrta Plana generalne regulacije ''Naselja Aerodrom'' obaviće se u periodu od 30.3.2018. godine, zaključno sa 16.4.2018. godine, u prostorijama grada Kragujevca, Gradskoj upravi za prostorno planiranje, urbanizam, izgradnju i zaštitu životne sredine, Odeljenje za prostorno planiranje i zaštitu životne sredine, V sprat, radnim danima od 11,00 do 14,00 sati.

Zainteresovanim fizičkim i pravnim licima koja vrše uvid u izloženi plan, stručna služba Odeljenja za prostorno planiranje i zaštitu životne sredine pružiće potrebne informacije i stručnu pomoć prilikom tumačenja planskog dokumenta.

Primedbe na planski dokument u toku javnog uvida mogu se u pisanoj formi (na šalteru 13 u zgradi Grada Kragujevca ili preporučenom pošiljkom) uputiti Gradskoj upravi za prostorno planiranje, urbanizam, izgradnju i zaštitu životne sredine, Odeljenje za prostorno planiranje i zaštitu životne sredine, (kancelarija 508) Trg slobode 3, 34000 Kragujevac, zaključno sa 16.4.2018. godine.

Javna sednica Komisije za planove Skupštine grada Kragujevca, održaće se u zgradi Grada Kragujevca, Trg slobode 3 (sala 105), 07.5.2018. godine sa početkom u 11 časova. U toku javne sednice, sva prisutna fizička i pravna lica koja su podnela primedbe u vezi sa nacrtom plana u pisanom obliku, mogu obrazložiti primedbe pred Komisijom za planove Skupštine grada Kragujevca.

MATERJAL I DEO

MATERJAL II DEO
 

JAVNI UVID U nacrt Plana detaljne regulacije “DENINO BRDO, POTEZ IZMEĐU ULICA BOŽIDARA MASLARIĆA I BELODRIMSKE“ u Kragujevcu

Grad Kragujevac, Gradska uprava za prostorno planiranje, urbanizam, izgradnju i zaštitu životne sredine, Odeljenje za prostorno planiranje i zaštitu životne sredine, na osnovu člana 50. stav 1.  i člana 48. Zakona o planiranju i izgradnji (''Službeni glasnik Republike Srbije'', broj 72/09, 81/09 - ispravka, 64/10 - Odluka US, 24/11, 121/12, 42/13 - Odluka US, 50/13 - Odluka US, 98/13 - Odluka US, 132/14, 145/14) i Izveštaja Komisije za planove Skupštine grada Kragujevca o izvršenoj stručnoj kontroli broj 350-320/18-I-01 od 13.03.2018. godine, oglašava

JAVNI UVID U nacrt Plana detaljne regulacije
“DENINO BRDO, POTEZ IZMEĐU ULICA BOŽIDARA MASLARIĆA I BELODRIMSKE“
u Kragujevcu

Javni uvid obaviće se u periodu od 23.3.2018. zaključno sa 23.4.2018. godine, u prostorijama Grada Kragujevca, Gradskoj upravi za prostorno planiranje, urbanizam, izgradnju i zaštitu životne sredine, Odeljenje za prostorno planiranje i zaštitu životne sredine, V sprat, radnim danima od 11,00 do 14,00 sati.

Zainteresovanim fizičkim i pravnim licima koja vrše uvid u izloženi plan, stručna služba Odeljenja za prostorno planiranje pružiće potrebne informacije i stručnu pomoć prilikom tumačenja planskog dokumenta.

Primedbe na planski dokument u toku javnog uvida mogu se u pisanoj formi (na šalteru 13 u zgradi Grada Kragujevca ili preporučenom pošiljkom) uputiti Gradskoj upravi za prostorno planiranje, urbanizam, izgradnju i zaštitu životne sredine, Odeljenje za prostorno planiranje i zaštitu životne sredine, Trg Slobode broj 3, 34000 Kragujevac, zaključno sa 23.4.2018. godine.

Javna sednica Komisije za planove Skupštine grada Kragujevca održaće se u zgradi JP ''Urbanizam'' – Kragujevac, ulica Kralja Petra I br. 23, dana 26.4.2018. godine (četvrtak) od 11 časova. U toku javne sednice, sva prisutna fizička i pravna lica koja su podnela primedbe u vezi sa nacrtom plana u pisanom obliku mogu obrazložiti primedbe pred Komisijom za planove Skupštine grada Kragujevca.

MATERJAL PREUZMITE OVDE

 

PONOVNI JAVNI UVID Dela nacrta Plana generalne regulacije “Naselja 22. decembar, Ilina voda i Ilićevo“ u Kragujevcu

Grad Kragujevac, Gradska uprava za prostorno planiranje, urbanizam, izgradnju i zaštitu životne sredine, Odeljenje za  prostorno planiranje i zaštitu životne sredine, na osnovu člana 50. stav 2, člana 48. i člana 130 (s) Zakona o planiranju i izgradnji (''Službeni glasnik RS'', broj 72/09, 81/09 – ispravka, 64/10 - odluka US, 24/11, 121/12, 42/13 – odluka US, 50/13 –odluka US, 98/13 – odluka US, 132/14 i 145/14) i Izveštaja Komisije za planove Skupštine Grada Kragujevca - broj: 350-209/18-I-01 od 20.02.2018. godine, oglašava

PONOVNI JAVNI UVID
Dela nacrta Plana generalne regulacije ''Naselja 22. decembar, Ilina voda i Ilićevo''

Ponovni javni uvid dela nacrta Plana generalne regulacije ''Naselja 22. decembar, Ilina voda i Ilićevo'' obaviće se u periodu od 16.03.2018. godine, zaključno sa 02.04.2018. godine, u prostorijama grada Kragujevca, Gradskoj upravi za prostorno planiranje, urbanizam, izgradnju i zaštitu životne sredine, Odeljenje za prostorno planiranje i zaštitu životne sredine, V sprat, radnim danima od 11,00 do 14,00 sati.

Zainteresovanim fizičkim i pravnim licima koja vrše uvid u izloženi plan, stručna služba Odeljenja za prostorno planiranje i zaštitu životne sredine pružiće potrebne informacije i stručnu pomoć prilikom tumačenja planskog dokumenta.

Primedbe na planski dokument u toku javnog uvida mogu se u pisanoj formi (na šalteru 13 u zgradi Grada Kragujevca ili preporučenom pošiljkom) uputiti Gradskoj upravi za prostorno planiranje, urbanizam, izgradnju i zaštitu životne sredine, Odeljenje za prostorno planiranje i zaštitu životne sredine, (kancelarija 508) Trg slobode 3, 34000 Kragujevac, zaključno sa 02.04.2018. godine.

Javna sednica Komisije za planove Skupštine grada Kragujevca, održaće se u zgradi Grada Kragujevca, Trg slobode 3 (sala 105), 16.04.2018. godine sa početkom u 11 časova. U toku javne sednice, sva prisutna fizička i pravna lica koja su podnela primedbe u vezi sa nacrtom plana u pisanom obliku, mogu obrazložiti primedbe pred Komisijom za planove Skupštine grada Kragujevca.

MATERJAL PREUZMITE OVDE

1. DEO

2. DEO

3. DEO

4. DEO
 

JAVNI UVID U PGR

Grad Kragujevac, Gradska uprava za prostorno planiranje, urbanizam, izgradnju i zaštitu životne sredine, Odeljenje za prostorno planiranje i zaštitu životne sredine, na osnovu člana 50. stav 1. i člana 48. Zakona o planiranju i izgradnji (“Službeni glasnik Republike Srbije“, broj 72/09, 81/09 - ispravka, 64/10 - Odluka US, 24/11, 121/12, 42/13 - Odluka US, 50/13 - Odluka US, 98/13 - Odluka US, 132/14, 145/14) i Izveštaja Komisije za planove Skupštine grada Kragujevca o izvršenoj stručnoj kontroli broj 350-208/18-I-01 i broj 350-217/18-I-01 od 20.02.2018. godine, oglašava

JAVNI UVID U

  • nacrt Plana generalne regulacije “Naselja Košutnjački vis“ u Kragujevcu
  • nacrt Plana detaljne regulacije “Crveni krst“ uz ulicu Svetozara Markovića u Kragujevcu

Javni uvid obaviće se u periodu od 09.03.2018. zaključno sa 09.04.2018. godine, u prostorijama Grada Kragujevca, Gradskoj upravi za prostorno planiranje, urbanizam, izgradnju i zaštitu životne sredine, Odeljenje za prostorno planiranje i zaštitu životne sredine, V sprat, radnim danima od 11,00 do 14,00 sati.

Zainteresovanim fizičkim i pravnim licima koja vrše uvid u izloženi plan, stručna služba Odeljenja za prostorno planiranje pružiće potrebne informacije i stručnu pomoć prilikom tumačenja planskog dokumenta.

Primedbe na planski dokument u toku javnog uvida mogu se u pisanoj formi (na šalteru 13 u zgradi Grada Kragujevca ili  preporučenom pošiljkom) uputiti Gradskoj upravi za prostorno planiranje, urbanizam, izgradnju i zaštitu životne sredine, Odeljenje za prostorno planiranje i zaštitu životne sredine, Trg Slobode broj 3, 34000 Kragujevac, zaključno sa 09.04.2018. godine.

Javna sednica Komisije za planove Skupštine grada Kragujevca održaće se u zgradi Grada Kragujevca, Trg Slobode broj 3 (sala 105), 16.4.2018. godine (ponedeljak) u 11 časova. U toku javne sednice, sva prisutna fizička i pravna lica koja su podnela primedbe u vezi sa nacrtom plana u pisanom obliku mogu obrazložiti primedbe pred Komisijom za planove Skupštine grada Kragujevca.

nacrt Plana generalne regulacije “Naselja Košutnjački vis“ u Kragujevcu

nacrt Plana detaljne regulacije “Crveni krst“ uz ulicu Svetozara Markovića u Kragujevcu

 

PONOVNI JAVNI UVID nacrta Plana generalne regulacije “Naselja 22. decembar, Ilina voda i Ilićevo“

Grad Kragujevac, Gradska uprava za prostorno planiranje, urbanizam, izgradnju i zaštitu životne sredine, Odeljenje za  prostorno planiranje i zaštitu životne sredine, na osnovu člana 50. stav 2, člana 48. i člana 130 (s) Zakona o planiranju i izgradnji (“Službeni glasnik RS“, broj 72/09, 81/09 – ispravka, 64/10 - odluka US, 24/11, 121/12, 42/13 – odluka US, 50/13 –odluka US, 98/13 – odluka US, 132/14 i 145/14) i Izveštaja Komisije za planove Skupštine Grada Kragujevca - broj: 350-92/18-I-01 od 26.01.2018. godine, oglašava

PONOVNI JAVNI UVID
nacrta Plana generalne regulacije “Naselja 22. decembar, Ilina voda i Ilićevo“

Ponovni javni uvid nacrta Plana generalne regulacije “Naselja 22. decembar, Ilina voda i Ilićevo“ obaviće se u periodu od 02.02.2018. godine, zaključno sa 17.02.2018. godine, u prostorijama grada Kragujevca, Gradskoj upravi za prostorno planiranje, urbanizam, izgradnju i zaštitu životne sredine, Odeljenje za prostorno planiranje i zaštitu životne sredine, V sprat, radnim danima od 11,00 do 14,00 sati.

U toku izlaganja nacrta urbanističkog plana na ponovni javni uvid, organizovaće se javna prezentacija i to:

  • dana 06. februara 2018. godine (utorak) u vremenu od 11 do 14 sati u prostorijama Mesne zajednice “Ilićevo“

Zainteresovanim fizičkim i pravnim licima koja vrše uvid u izloženi plan, stručna služba Odeljenja za prostorno planiranje i zaštitu životne sredine pružiće potrebne informacije i stručnu pomoć prilikom tumačenja planskog dokumenta. U toku javne prezentacije u Mesnoj zajednici potrebne informacije i stručnu pomoć pružiće predstavnici obrađivača JP “Urbanizam“ Kragujevac.

Primedbe na planski dokument u toku javnog uvida mogu se u pisanoj formi (na šalteru 13 u zgradi Grada Kragujevca ili preporučenom pošiljkom) uputiti Gradskoj upravi za prostorno planiranje, urbanizam, izgradnju i zaštitu životne sredine, Odeljenje za prostorno planiranje i zaštitu životne sredine, (kancelarija 508) Trg slobode 3, 34000 Kragujevac, zaključno sa 17.02.2017. godine.

Javna sednica Komisije za planove Skupštine grada Kragujevca, održaće se u zgradi Grada Kragujevca, Trg slobode 3 (sala 105), 20.02.2018. godine sa početkom u 11 časova. U toku javne sednice, sva prisutna fizička i pravna lica koja su podnela primedbe u vezi sa nacrtom plana u pisanom obliku, mogu obrazložiti primedbe pred Komisijom za planove Skupštine grada Kragujevca.

MATERJAL I DEO PREUZMITE OVDE

MATERJAL II DEO PREUZMITE OVDE

MATERJAL III DEO PREUZMITE OVDE

JAVNI UVID u nacrt Plana generalne regulacije “Naselja Aerodrom“ u Kragujevcu

JAVNI UVID u nacrt Plana generalne regulacije “Naselja Aerodrom“ u Kragujevcu

PONOVNI JAVNI UVID za deo nacrta Plana generalne regulacije “Naselja Metino brdo i Bresnica“

JAVNI UVID u nacrt izmene dela Plana generalne regulacije “Radna zona Kragujevac i zona poslovanja“ u Kragujevcu

JAVNI UVID u nacrt Plana detaljne regulacije “RADNA ZONA SOBOVICA 1“ u Kragujevcu

JAVNI UVID u nacrt Plana detaljne regulacije “Dela Stare varoši“ uz ulicu Srpskih dobrovoljaca u Kragujevcu

JAVNI UVID U PLANOVE DETALJNE REGULACIJE

Gradska uprava za prostorno planiranje, urbanizam, izgradnju i zaštitu životne sredine grada Kragujevca, Odeljenje za prostorno planiranje, zaštitu životne sredine i legalizaciju, Služba za prostorno planiranje na osnovu člana 50. stav 1, člana 48. i člana 130 (s) Zakona o planiranju i izgradnji (“Službeni glasnik Republike Srbije“, broj 72/09, 81/09 - ispravka, 64/10 - Odluka US, 24/11, 121/12, 42/13 - Odluka US, 50/13 - Odluka US, 98/13 - Odluka US, 132/14, 145/14) i Izveštaja Komisije za planove Skupštine grada Kragujevca broj 350-639/15-I-02 od 25.06.2015. godine broj 350-640/15-I/02 od 25.06.2015. godine, broj 350-676/15-I/02 od 02.07.2015. godine, broj 350-641/15-I-02 od 02.07.2015. godine, oglašava

JAVNI UVID u

  • Nacrt Plana generalne regulacije ''Naselja Vinogradi''
  • Nacrt Plana generalne regulacije ''Naselja Beloševac i Ždraljica'' sa izveštajem o strateškoj proceni uticaja plana na životnu sredinu“
  • Nacrt Plana detaljne regulacije ''Dela gradskog centra, blok Stara toplana – potes na uglu ulica Nikole Pašića i Ljube Tadića'' u Kragujevcu        
  • Nacrt Plana detaljne regulacije Matične lokacije stara Zastava sa izveštajem o strateškoj proceni uticaja plana na životnu sredinu“

Javni uvid obaviće se u periodu od 17.07.2015. godine, zaključno sa 18.08.2015. godine, u prostorijama grada Kragujevca, Gradskoj upravi za prostorno planiranje, urbanizam, izgradnju i zaštitu životne sredine, Odeljenje za prostorno planiranje, zaštitu životne sredine i legalizaciju, Služba za prostorno planiranje (kancelarija 508) (V sprat), radnim danima od 8,00 do 15,00 sati.

Zainteresovanim fizičkim i pravnim licima koja vrše uvid u izloženi plan, stručna služba Službe za prostorno planiranje pružiće potrebne informacije i stručnu pomoć prilikom tumačenja planskog dokumenta.

Primedbe na planski dokument u toku javnog uvida mogu se u pisanoj formi preporučenom pošiljkom uputiti - Gradskoj upravi za prostorno planiranje, urbanizam, izgradnju i zaštitu životne sredine, Odeljenje za prostorno planiranje, zaštitu životne sredine i legalizaciju, Služba za prostorno planiranje, Trg Slobode broj 3, 34000 Kragujevac, zaključno sa 18.08.2015. godine.

Javna sednica Komisije za planove Skupštine grada Kragujevca održaće se u zgradi Gradske uprave za poslove lokalne samouprave i opšte uprave, Trg Slobode broj 3 (sala 105), 04.09.2015. godine u 11 časova. U toku javne sednice, sva prisutna fizička i pravna lica koja su podnela primedbe u vezi sa Nacrtom plana u pisanom obliku, mogu obrazložiti primedbe pred Komisijom za planove Skupštine grada Kragujevca.


Nacrt Plana generalne regulacije ''Naselja Vinogradi''


Nacrt Plana generalne regulacije ''Naselja Beloševac i Ždraljica'' sa izveštajem o strateškoj proceni uticaja plana na životnu sredinu“


Nacrt Plana detaljne regulacije ''Dela gradskog centra, blok Stara toplana – potes na uglu ulica Nikole Pašića i Ljube Tadića''


Nacrt Plana detaljne regulacije Matične lokacije stara Zastava sa izveštajem o strateškoj proceni uticaja plana na životnu sredinu“


 

JAVNI UVID U NACRT PLANA GENERALNE REGULACIJE «NASELjA VAŠARIŠTE«

Gradska uprava za poslove lokalne samouprave i opšte uprave grada Kragujevca, na osnovu člana 50. stav 1. Zakona o planiranju i izgradnji («Službeni glasnik RS» br. 72/09, 81/09-ispravka, 64/10 odluka US, 24/11 i 121/12) i Izveštaja Komisije za planove Skupštine Grada Kragujevca - broj: 350-426/14-I/02 od 02.06.2014.godine oglašava

JAVNI UVID
U NACRT PLANA GENERALNE REGULACIJE «NASELjA VAŠARIŠTE«

Javni uvid obaviće se u periodu od 18.07.2014. godine, zaključno sa 18.08.2014. godine, u prostorijama Grada Kragujevca, Gradska uprava za poslove lokalne samouprave i opšte uprave, Sekretarijat za građevinarstvo, urbanizam i zaštitu životne sredine, Odeljenje za prostorno planiranje (V sprat), radnim danima od 8,00 do 15,00 sati.

Zainteresovanim fizičkim i pravnim licima koja vrše uvid u izloženi plan, stručna služba Odeljenja za prostorno planiranje pružiće potrebne informacije i stručnu pomoć prilikom tumačenja planskog dokumenta.

Primedbe na planski dokument u toku javnog uvida mogu se u pisanoj formi preporučenom pošiljkom uputiti Gradskoj upravi za poslove lokalne samouprave i opšte uprave, Sekretarijat za građevinarstvo, urbanizam i zaštitu životne sredine, Odeljenje za prostorno planiranje (kancelarija 515) Trg slobode 3, 34000 Kragujevac, zaključno sa 18.08.2014. godine do 15,00 sati.

Javna sednica Komisije za planove Skupštine Grada Kragujevca, održaće se u zgradi Gradske uprave za poslove lokalne samouprave i opšte uprave, Trg slobode 3 (sala 105), 20.08.2014.godine u 11 časova. U toku javne sednice, sva prisutna fizička i pravna lica koja su podnela primedbe u vezi sa Nacrtom plana u pisanom obliku, mogu obrazložiti primedbe pred Komisijom za planove Skupštine grada Kragujevca.

JAVNI UVID U NACRT PLANA DETALjNE REGULACIJE «DELA NASELjA AVALA GOLIŠ I LIPE»

Gradska uprava za poslove lokalne samouprave i opšte uprave grada Kragujevca, na osnovu člana 50. stav 1. Zakona o planiranju i izgradnji («Službeni glasnik RS» br. 72/09,81/09-ispravka, 64/10 - odluka US, 24/11, 121/12, 42/13 - odluka US, 50/13 - Odluka US, 54/13 i 98/13 - Odluka US) i Izveštaja Komisije za planove Skupštine Grada Kragujevca - broj: 350-355/14-I-02 od 08. 05.2014. godine, oglašava


JAVNI UVID U NACRT PLANA DETALjNE REGULACIJE «DELA NASELjA AVALA GOLIŠ I LIPE»


Javni uvid obaviće se u periodu od 06. 06. 2014. godine, zaključno sa 07. 07. 2014. godine, u prostorijama Grada Kragujevca, Gradske uprave za poslove lokalne samouprave i opšte uprave (V sprat), Sekretarijat za građevinarstvo, urbanizam i zaštitu životne sredine, radnim danima od 8,00 do 15,00 sati.

Zainteresovanim fizičkim i pravnim licima koja vrše uvid u izloženi plan, stručna služba Odeljenja za prostorno planiranje pružiće potrebne informacije i stručnu pomoć prilikom tumačenja planskog dokumenta .

Primedbe na planski dokument u toku javnog uvida mogu se u pisanoj formi preporučenom pošiljkom uputiti Gradskoj upravi poslove lokalne samouprave i opšte uprave, Sekretarijat za građevinarstvo, urbanizam i zaštitu životne sredine, (kancelarija 515) Trg slobode 3, 34000 Kragujevac, zaključno sa 07. 07.2014. godine.

Javna sednica Komisije za planove Skupštine grada Kragujevca biće održana dana 10. 07. 2014.godine sa početkom u 11,00 časova u prostorijama u zgradi Gradske uprave grada Kragujevca, Trg slobode 3 (sala 105). U toku javne sednice, sva prisutna fizička i pravna lica, koja su podnela primedbe u vezi sa Nacrtom plana u pisanom obliku, mogu obrazložiti primedbe pred Komisijom za planove Skupštine grada Kragujevca.
 

JAVNI UVID U NACRT PLANA DETALjNE REGULACIJE DELA GRADSKOG CENTRA I NACRT PLANA GENERALNE REGULACIJE NASELjA VAŠARIŠTE

Gradska uprava za poslove lokalne samouprave i opšte uprave grada Kragujevca, na osnovu člana 50. stav 1. Zakona o planiranju i izgradnji («Službeni glasnik RS» br. 72/09, 81/09-ispravka, 64/10 odluka US, 24/11 i 121/12, 42/13-odluka US, 50/13-odluka US, 54/13, 98/13-odluka US) i Izveštaja Komisije za planove Skupštine Grada Kragujevca - broj:350-223/14-I/02 i 350-220/14-I/02 od 08.04.2014.godine oglašava

JAVNI UVID U

- NACRT PLANA DETALjNE REGULACIJE «DELA GRADSKOG CENTRA«
-NACRT PLANA GENERALNE REGULACIJE «NASELjA VAŠARIŠTE«

Javni uvid obaviće se u periodu od 01.05.2014. godine, zaključno sa 30.05.2014. godine, u prostorijama Grada Kragujevca, Gradska uprava za poslove lokalne samouprave i opšte uprave, Sekretarijat za građevinarstvo, urbanizam i zaštitu životne sredine, Odeljenje za prostorno planiranje (V sprat), radnim danima od 8,00 do 15,00 sati.

Zainteresovanim fizičkim i pravnim licima koja vrše uvid u izložene planove, stručna služba Odeljenja za prostorno planiranje pružiće potrebne informacije i stručnu pomoć prilikom tumačenja planskog dokumenta.

Primedbe na planska dokumenta u toku javnog uvida mogu se u pisanoj formi preporučenom pošiljkom uputiti Gradskoj upravi za poslove lokalne samouprave i opšte uprave, Sekretarijat za građevinarstvo, urbanizam i zaštitu životne sredine, Odeljenje za prostorno planiranje (kancelarija 515) Trg slobode 3, 34000 Kragujevac, zaključno sa 30.05.2014. godine do 15,00 sati.

Javna sednica Komisije za planove Skupštine Grada Kragujevca, održaće se u zgradi Gradske uprave za poslove lokalne samouprave i opšte uprave, Trg slobode 3 (sala 105), 05.06.2014.godine u 11 časova. U toku javne sednice, sva prisutna fizička i pravna lica koja su podnela primedbe u vezi sa Nacrtom plana u pisanom obliku, mogu obrazložiti primedbe pred Komisijom za planove Skupštine grada Kragujevca.


 

JAVNI UVID U NACRTE PLANOVA DETALjNE REGULACIJE BLOK VOJNA BOLNICA I STARA CIGLANA

Gradska uprava za poslove lokalne samouprave i opšte uprave grada Kragujevca, na osnovu člana 50. stav 1. Zakona o planiranju i izgradnji («Službeni glasnik RS» br. 72/09, 81/09-ispravka, 64/10 - odluka US, 24/11, 121/12, 42/13 - odluka US, 50/13 - Odluka US, 54/13 i 98/13 - Odluka US) i Izveštaja Komisije za planove Skupštine Grada Kragujevca broj: 350-224/14-I-02 i 350-225/14-I-02 od 27.03.2014. godine, oglašava

JAVNI UVID U
NACRT PLANA DETALjNE REGULACIJE “DELA NASELjA PRVI MAJ U KRAGUJEVCU - BLOK VOJNA BOLNICA“

i

NACRT PLANA DETALjNE REGULACIJE “STARA CIGLANA“ sa Izveštajem o strateškoj proceni uticaja plana na životnu sredinu

Javni uvid obaviće se u periodu od 04. 04. 2014. godine, zaključno sa 05. 05. 2014. godine, u prostorijama Grada Kragujevca, Gradske uprave za poslove lokalne samouprave i opšte uprave (V sprat),Sekretarijat za građevinarstvo, urbanizam i zaštitu životne sredine, radnim danima od 8,00 do 15,00 sati.

Zainteresovanim fizičkim i pravnim licima koja vrše uvid u izložene planove, stručna služba Odeljenja za prostorno planiranje pružiće potrebne informacije i stručnu pomoć prilikom tumačenja planskih dokumenata.

Primedbe na planske dokumente u toku javnog uvida mogu se u pisanoj formi preporučenom pošiljkom uputiti Gradskoj upravi poslove lokalne samouprave i opšte uprave, Sekretarijat za građevinarstvo, urbanizam i zaštitu životne sredine, (kancelarija 515) Trg slobode 3, 34000 Kragujevac, zaključno sa 05. 05.2014. godine.

Javna sednica Komisije za planove Skupštine grada Kragujevca biće održana dana 08. 05. 2014.godine sa početkom u 11,00 časova u prostorijama u zgradi Gradske uprave grada Kragujevca, Trg slobode 3 (sala 105). U toku javne sednice, sva prisutna fizička i pravna lica, koja su podnela primedbe u vezi sa Nacrtima planova u pisanom obliku, mogu obrazložiti primedbe pred Komisijom za planove Skupštine grada Kragujevca.

JAVNI UVID U NACRT PLANA DETALjNE REGULACIJE «DELA NASELjA STARA VAROŠ - POTEZ STARI SREZ»

Gradska uprava za poslove lokalne samouprave i opšte uprave grada Kragujevca, na osnovu člana 50. stav 1. Zakona o planiranju i izgradnji («Službeni glasnik RS» br. 72/09, 81/09-ispravka, 64/10 - odluka US, 24/11, 121/12, 42/13 - odluka US, 50/13 - Odluka US, 54/13 i 98/13 - Odluka US) i Izveštaja Komisije za planove Skupštine Grada Kragujevca - broj: 350-31/14-I-02 od 28. 01.2014. godine, oglašava

JAVNI UVID U NACRT PLANA DETALjNE REGULACIJE
«DELA NASELjA STARA VAROŠ - POTEZ STARI SREZ»

Javni uvid obaviće se u periodu od 21.02.2014. godine, zaključno sa 22. 03. 2014. godine, u prostorijama Grada Kragujevca, Gradske uprave za poslove lokalne samouprave i opšte uprave (V sprat), Sekretarijat za građevinarstvo, urbanizam i zaštitu životne sredine, radnim danima od 8,00 do 15,00 sati.

Zainteresovanim fizičkim i pravnim licima koja vrše uvid u izloženi plan, stručna služba Odeljenja za prostorno planiranje pružiće potrebne informacije i stručnu pomoć prilikom tumačenja planskog dokumenta.

Primedbe na planski dokument u toku javnog uvida mogu se u pisanoj formi preporučenom pošiljkom uputiti Gradskoj upravi poslove lokalne samouprave i opšte uprave, Sekretarijat za građevinarstvo, urbanizam i zaštitu životne sredine, (kancelarija 515) Trg slobode 3, 34000 Kragujevac, zaključno sa 22.03.2014. godine.

Javna sednica Komisije za planove Skupštine grada Kragujevca biće održana dana 27. 03. 2014.godine sa početkom u 11,00 časova u prostorijama u zgradi Gradske uprave grada Kragujevca, Trg slobode 3 (sala 105).

U toku javne sednice, sva prisutna fizička i pravna lica, koja su podnela primedbe u vezi sa Nacrtom plana u pisanom obliku, mogu obrazložiti primedbe pred Komisijom za planove Skupštine grada Kragujevca.
 

TEKST PLANA (možete preuzeti OVDE)

PDR grafički prikaz (možete preuzeti OVDE)

JAVNI UVID U NACRT IZMENA I DOPUNA DELA PLANA DETALjNE REGULACIJE «RADNE ZONE STARA ZVEZDA« U KRAGUJEVCU

Gradska uprava za poslove lokalne samouprave i opšte uprave grada Kragujevca, na osnovu člana 50. stav 1. Zakona o planiranju i izgradnji («Službeni glasnik RS» br. 72/09 ,81/09-ispravka, 64/10 odluka US, 24/11 i 121/12) i Izveštaja Komisije za planove Skupštine Grada Kragujevca- broj: 060-566/13-I/02 od 14.11.2013. godine, oglašava

JAVNI UVID U

- NACRT IZMENA I DOPUNA DELA PLANA DETALjNE REGULACIJE
«RADNE ZONE STARA ZVEZDA« U KRAGUJEVCU

Javni uvid obaviće se u periodu od 13.01.2014. godine, zaključno sa 11.02.2014. godine, u prostorijama Grada Kragujevca, Gradska uprava za poslove lokalne samouprave i opšte uprave, Sekretarijat za građevinarstvo, urbanizam i zaštitu životne sredine, Odeljenje za prostorno planiranje (V sprat), radnim danima od 8,00 do 15,00 sati.

Zainteresovanim fizičkim i pravnim licima koja vrše uvid u izložene planove, stručna služba Odeljenja za prostorno planiranje pružiće potrebne informacije i stručnu pomoć prilikom tumačenja planskog dokumenta.

Primedbe na planska dokumenta u toku javnog uvida mogu se u pisanoj formi preporučenom pošiljkom uputiti Gradskoj upravi za poslove lokalne samouprave i opšte uprave, Sekretarijat za građevinarstvo, urbanizam i zaštitu životne sredine, Odeljenje za prostorno planiranje (kancelarija 515) Trg slobode 3, 34000 Kragujevac, zaključno sa 11.02.2014. godine do 15,00 sati.

Javna sednica Komisije za planove Skupštine Grada Kragujevca, održaće se u zgradi Gradske uprave za poslove lokalne samouprave i opšte uprave, Trg slobode 3 (sala 105), 13.02.2014.godine u 11 časova. U toku javne sednice, sva prisutna fizička i pravna lica koja su podnela primedbe u vezi sa Nacrtom plana u pisanom obliku, mogu obrazložiti primedbe pred Komisijom za planove Skupštine grada Kragujevca.

IZMENE I DOPUNE DELA PDR-a “RADNE ZONE STARA ZVEZDA“

JAVNI UVID U NACRT PLANA IZMENA I DOPUNA PLANA DETALjNE REGULACIJE MATIČNE LOKACIJE GRUPA ZASTAVA « U KRAGUJEVCU i NACRT PLANA DETALjNE REGULACIJE « RADNA ZONA SOBOVICA» SA IZVEŠTAJEM O STRATEŠKOJ PROCENI UTICAJA PLANA NA ŽIVOTNU SREDINU

Gradska uprava za poslove lokalne samouprave i opšte uprave grada Kragujevca, na osnovu člana 50. stav 1. Zakona o planiranju i izgradnji («Službeni glasnik RS» br. 72/09, 81/09-ispravka, 64/10 odluka US, 24/11 i 121/12) i Izveštaja Komisije za planove Skupštine Grada Kragujevca - broj: 060-492/13-1/02 od 03.10.2013. godine, oglašava

JAVNI UVID U

- NACRT PLANA IZMENA I DOPUNA PLANA DETALjNE REGULACIJE
« MATIČNE LOKACIJE GRUPA ZASTAVA « U KRAGUJEVCU

- NACRT PLANA DETALjNE REGULACIJE « RADNA ZONA SOBOVICA» SA IZVEŠTAJEM O STRATEŠKOJ PROCENI UTICAJA PLANA NA ŽIVOTNU SREDINU


Javni uvid obaviće se u periodu od 11.10.2013. godine, zaključno sa 11.11.2013. godine, u prostorijama Grada Kragujevca, Gradska uprava za poslove lokalne samouprave i opšte uprave, Sekretarijat za građevinarstvo, urbanizam i zaštitu životne sredine, Odeljenje za prostorno planiranje (V sprat), radnim danima od 8,00 do 15,00 sati.

Zainteresovanim fizičkim i pravnim licima koja vrše uvid u izložene planove, stručna služba Odeljenja za prostorno planiranje pružiće potrebne informacije i stručnu pomoć prilikom tumačenja planskog dokumenta.

Primedbe na planska dokumenta u toku javnog uvida mogu se u pisanoj formi preporučenom pošiljkom uputiti Gradskoj upravi za poslove lokalne samouprave i opšte uprave, Sekretarijat za građevinarstvo,urbanizam i zaštitu životne sredine, Odeljenje za prostorno planiranje (kancelarija 515) Trg slobode 3, 34000 Kragujevac, zaključno sa 11.11.2013. godine do 15,00 sati.

Javna sednica Komisije za planove Skupštine Grada Kragujevca, održaće se u zgradi Gradske uprave za poslove lokalne samouprave i opšte uprave, Trg slobode 3 (sala 105), 14.11.2013.godine u 11 časova. U toku javne sednice, sva prisutna fizička i pravna lica koja su podnela primedbe u vezi sa Nacrtom plana u pisanom obliku, mogu obrazložiti primedbe pred Komisijom za planove Skupštine grada Kragujevca.

 

NACRT PLANA DETALjNE REGULACIJE « RADNA ZONA SOBOVICA» SA IZVEŠTAJEM O STRATEŠKOJ PROCENI UTICAJA PLANA NA ŽIVOTNU SREDINU - Materjali:

 


NACRT PLANA IZMENA I DOPUNA PLANA DETALjNE REGULACIJE
« MATIČNE LOKACIJE GRUPA ZASTAVA « U KRAGUJEVCU - Materjali:

Arhiva