Kontaktirajte nas za više informacija
X

Skuptina_grada_Kragujevca_2.jpg
 
Napredna pretraga Napredna pretraga
Gate of Europe

Geografski Informacioni Sistem

Salon antiratne karikatureLogo

Prenos Sednice Skupštine grada Kragujevca

Pravilnik o načinu i postupku obezbeđenja javnosti rada na sednicama Skupštine grada Kragujevca i njenih radnih tela

Službeni list grada Kragujevca, Akti organa grada

Poslovnik skupštine grada Kragujevca

Statut grada Kragujevca

Skupština grada

Skupština grada Kragujevca

Skupština grada je najviši organ Grada koji vrši osnovne funkcije lokalne vlasti, utvrđene Ustavom, zakonom i Statutom.

Skupštinu grada čini 87 odbornika, koje biraju građani na neposrednim izborima, tajnim glasanjem, u skladu sa zakonom i Statutom. Odluke se donose većinom glasova prisutnih odbornika, ukoliko zakonom ili Statutom nije drukčije određeno.

Skupština grada se smatra konstituisanom izborom predsednika Skupštine grada i postavljenjem sekretara Skupštine grada.

Najviši pravni akt Grada je Statut, kojim se bliže uređuju način, uslovi i oblici vršenja prava i dužnosti iz nadležnosti Grada.

Statut donosi Skupština grada većinom glasova od ukupnog broja odbornika. U vršenju svoje nadležnosti, Grad donosi propise samostalno, u skladu sa svojim pravima i dužnostima utvrđenim Ustavom, zakonom, drugim propisom i Statutom.

Sednicu Skupštine grada saziva predsednik Skupštine grada, po potrebi, a najmanje jednom u tri meseca. Sednice Skupštine grada su javne. Skupština grada može odlučiti da sednica Skupštine grada ne bude javna iz razloga bezbednosti i drugih razloga utvrđenih zakonom.

Skupština grada obrazuje stalna ili povremena radna tela za razmatranje pitanja iz svoje nadležnosti. Radna tela daju mišljenje na predloge propisa i odluka koje donosi Skupština grada, razmatraju i pretresaju pitanja iz nadležnosti Skupštine grada, predlažu akta, kao i sagledavaju izvršavanje odluka, drugih propisa i opštih akata od strane Gradonačelnika i Gradskog veća, u oblasti za koju je svako radno telo zaduženo.

Skupština grada kao radna tela može obrazovati odbore i komisije. Odbori i komisije mogu se obrazovati kao stalna i povremena radna tela. Kao stalna radna tela Skupština grada obrazuje 14 odbora, čiji se naziv, obrazovanje, broj članova, organizacija i rad uređuju Poslovnikom Skupštine grada i posebnom odlukom Skupštine grada. Povremena radna tela mogu se obrazovati kao odbori, komisije i sl. Skupština grada može obrazovati i anketne odbore.

Predsednik Skupštine grada ima zamenika koji ga zamenjuje u slučaju njegove odsutnosti i sprečenosti da obavlja svoju dužnost.

Zamenik predsednika Skupštine grada bira se i razrešava na isti način kao i predsednik Skupštine grada.

Skupština grada ima sekretara koji se stara o obavljanju stručnih poslova u vezi sa sazivanjem i održavanjem sednica Skupštine grada i njenih radnih tela i rukovodi administrativnim poslovima vezanim za njihov rad.

Sekretar Skupštine grada postavlja se, na predlog predsednika Skupštine grada, na četiri godine i može biti ponovo postavljen. Za sekretara Skupštine grada može biti postavljeno lice sa završenim pravnim fakultetom, položenim stručnim ispitom za rad u organima uprave i radnim iskustvom od najmanje tri godine.

Skupština grada može, na predlog predsednika skupštine, razrešiti sekretara i pre isteka mandata. Sekretar može imati zamenika koji ga zamenjuje u slučaju njegove odsutnosti.

Zamenik sekretara Skupštine grada postavlja se i razrešava na isti način i pod istim uslovima kao i sekretar.

Način pripreme, vođenje i rad sednice Skupštine grada i druga pitanja vezana za rad Skupštine grada uređuju se njenim poslovnikom.

NA OVOM LINKU MOŽETE PREUZETI STATUT GRADA KRAGUJEVCA

NA OVOM LINKU MOŽETE PREUZETI POSLOVNIK SKUPŠTINE GRADA KRAGUJEVCA

NA OVOM LINKU MOŽETE PREUZETI PRAVILNIK O UREĐIVANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE ZA SEKRETARIJAT ZA POSLOVE SKUPŠTINE GRAD KRAGUJEVCA