Kontaktirajte nas za više informacija
X

Kragujevac_naselje_Mala_Vaga_17.jpg
 
Napredna pretraga Napredna pretraga
Gate of Europe

Geografski Informacioni Sistem

Prezentacija finansirana od strane Američke agencije za međunaroni razvoj

Asocijacija gradova Vesnici mira

Salon antiratne karikatureUdruženje kragujevčana

Logo

Objedinjena procedura

Objedinjena procedura

Objedinjena procedura je propisana Zakonom o planiranju i izgradnji (“Službeni glasnik Republike Srbije“, broj 72/09, 81/09-ispr., 64/10-odluka US, 24/11, 121/12, 42/13-odluka US, 50/13-odluka US, 98/13-odluka US, 132/14 i 145/14), Pravilnikom o postupku sprovođenja objedinjene procedure elektronskim putem (“Službeni glasnik Republike Srbije“, broj 113/15) i Pravilnikom o načinu razmene dokumenata i podnesaka elektronskim putem i formi u kojoj se dostavljaju akta u vezi sa objedinjenom procedurom (“Službeni glasnik Republike Srbije“, broj 113/15)

Objedinjena procedura jeste skup postupaka i aktivnosti koje sprovodi nadležni organ u vezi sa izgradnjom, dogradnjom ili rekonstrukcijom objekata, odnosno izvođenjem radova, a koji uključuju izdavanje lokacijskih uslova, izdavanje građevinske dozvole, odnosno rešenja iz člana 145. Zakona o planiranju i izgradnji (u daljem tekstu: Zakon), prijavu radova, prijavu završetka izrade temelja i završetka objekta u konstruktivnom smislu, izdavanje upotrebne dozvole, obezbeđenje priključenja na infrastrukturnu mrežu, upis prava svojine na izgrađenom objektu i izmenu akata koji se pribavljaju u ovoj proceduri, kao i pribavljanje uslova za projektovanje, odnosno priključenje objekata na infrastrukturnu mrežu, pribavljanje saglasnosti na tehničku dokumentaciju i pribavljanje isprava i drugih dokumenata koje izdaju imaoci javni ovlašćenja, a uslov su za izgradnju objekata, odnosno za izdavanje lokacijskih uslova, građevinske i upotrebne dozvole iz njihove nadležnosti.

Naziv nadležnog organa za sprovođenje objedinjene procedure: GRADSKA UPRAVA ZA PROSTORNO PLANIRANjE, URBANIZAM, IZGRADNjU I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

Adresa sedišta: KRAGUJEVAC, Trg slobode broj 3
Matični broj: 07184069
Poreski identifikacioni broj: 101982436
Telefon: 034/306-228

Načelnik Gradske uprave za prostorno planiranje, urbanizam, izgradnju i zaštitu životne sredine: Tomislav Spasenić, kontakt telefon: 034/ 306-227, 228, e–mail: tspasenic@kg.org.rs

Naziv nadležne službe za sprovođenje objedinjene procedure, u okviru Gradske uprave: Odeljenje za objedinjenu proceduru

Načelnik Odeljenja za objedinjenu proceduru: Ljiljana Sekulić, kontakt telefon: 034/306-267, e-mail: ljsekulic@kg.org.rs

Radno vreme Gradske uprave za prostorno planiranje, urbanizam, izgradnju i zaštitu životne sredine grada Kragujevca je od 7,30 do 15,30 časova.

Zahtevi za određenu fazu objedinjene procedure (lokacijski uslovi, građevinska dozvola, rekonstrukcija, adaptacija, upotrebna dozvola i dr.), podnose se Gradskoj upravi za prostorno planiranje, urbanizam, izgradnju i zaštitu životne sredine, popunjavanjem odgovarajućeg zahteva kroz Centralizovani informacioni sistem za elektronsko podnošenje prijava.

Sistemu za elektronsko podnošenje prijava, pristupa se preko internet prezentacija:

Na navedenim sajtovima mogu se pronaći sva potrebna tehnička i korisnička uputstva za podnosioce zahteva.

 

Sistem za podnošenje elektronskih prijava

 

           

 


Uputstvo – Formati elektronskih dokumenata i njihovo dostavljanje u CEOP-u.

Uputstvo za projektante o načinu kreiranja, dostavljanja i potpisivanja tehničke dokumentacije koja se razmenjuje u okviru Centralne evidencije objedinjene procedure (CEOP).

Obaveštenje o ovome, kao i samo uputstvo, nalazi se na sajtu gradjevinskedozvole.rs

Elеktronska građеvinska dozvola - UPUTSTVA

NAJČEŠĆE GREŠKE PODNOSILACA ZAHTEVA U OBJEDINJENOJ PROCEDURI


TAKSE I NAKNADE ZA PODNOŠENjE ZAHTEVA U OBJEDINjENOJ PROCEDURI

Prilikom podnošenja zahteva odnosno prijave za određenu fazu objedinjene procedure, kroz Centralni informacioni sistem (CIS), podnosilac zahteva uz zahtev prilaže u pdf formatu, potpisan elektronskim kvalifikovanim potpisom:

 • dokaz o plaćenoj republičkoj administrativnoj taksi,
 • dokaz o plaćenoj naknadi za usluge Centralne evidencije objedinjenih procedura i
 • dokaz o plaćenoj naknadi troškova organa grada Kragujevca.

REPUBLIČKA ADMINISTRATIVNA TAKSA

Visina republičke administrativne takse propisana je Zakonom o republičkim administrativnim taksama (“Sl. glasnik RS“, br. 43/03, 51/03 - ispr., 61/05, 101/05-dr. zakon, 5/09, 54/09, 50/11, 70/11 - uskl. din. izn., 55/12 - uskl. din. izn., 93/12, 47/13 - uskl. din. izn., 65/13 - dr. zakon, 57/14 - uskl. din. izn., 45/15 - uskl.din.izn., 83/15, 112/15, 50/16 i 61/17) i iznosi:

 • za izdavanje lokacijskih uslova: 310,00 din. (tarif. br. 1.);
 • za izdavanje građevinske dozvole: 1.110,00 din. za izgradnju (tarif. br. 1. i 165. stav 1. tačka 2.), odnosno u iznosu od 710,00 din. za rekonstrukciju, dogradnju, nadgradnju, adaptaciju i dr. (tarif.br. 1. i 165. stav 2.);
 • za izdavanje rešenja u skladu sa članom 145. Zakona o planiranju i izgradnji: 1.110,00 din. za izgradnju objekta (tarif. br. 1. i 165. tačka 2.), odnosno iznos od 580,00 din. za izgradnju ekonomskog objekta (tarif. br. 1. i 165. tačka 1.), odnosno iznos od 710,00 dinara za izvođenje radova na postojećem objektu (tarif. br. 1. i 165. stav 2.);
 •  
 • za izdavanje upotrebne dozvole: 310,00 din. (tarif. br. 1.) + 0,2% na predračunsku vrednost objekta, odnosno radova (tarif. br. 170. stav 3.);
 • za izdavanje rešenja kojim se odobrava puštanje objekta u probni rad: 310,00 din. (tarif. br. 1) + 0,1% na predračunsku vrednost objekta, odnosno radova (tarif. br. 170. stav 2.);
 • za potvrdu prijema izjave o završetku izrade temelja: 1.600,00 din. (tarif. br. 164.);
 • za prijavu radova: 310,00 dinara (tarif. br. 1.);
 • za izjavu o završetku objekta u konstruktivnom smislu: 310,00 dinara (tarif. br. 1.);
 • za zahtev za priključenje objekta na infrastrukturu: 310,00 dinara (tarif. br. 1.);
 • za podnošenje zahteva za davanje saglasnosti na tehničku dokumentaciju u pogledu mera zaštite od požara: 310,00 dinara (tarif. br. 1.);
 • za izmenu izdatog rešenja: plaća se taksa u istom iznosu kao za izdavanje rešenja koje se menja

Tekući račun za uplatu navedenih iznosa je: 840-742221843-57 sa pozivom na broj 97 48-049, sa označenjem svrhe doznake: uplata RAT, primalac: Budžet RS.

NAKNADA ZA USLUGE CENTRALNE EVIDENCIJE OBJEDINjENIH PROCEDURA

Visina naknade za usluge Centralne evidencije objedinjenih procedura propisana je članom 27a Odluke o naknadama za poslove registracije i druge poslove koje pruža Agencija za privredne registre (“Sl. glasnik RS“, br.119/13, 138/14, 45/15, 106/15, 32/16 i 60/16) i iznosi:

 • za izdavanje i izmenu lokacijskih uslova za klase objekata iz kategorije “A“ i “B“ 1.000,00 dinara;
 • za izdavanje i izmenu lokacijskih uslova za klase objekata iz kategorije “V“ i “G“ 2.000,00 dinara;
 • za izdavanje i izmenu građevinske dozvole za klase objekata iz kategorije “A“ i “B“ 3.000,00 dinara;
 • za izdavanje i izmenu građevinske dozvole za klase objekata iz kategorije “V“ i “G“ 5.000,00 dinara;
 • za izdavanje i izmenu rešenja u skladu sa članom 145. Zakona o planiranju i izgradnji 2.000,00 dinara;
 • za izdavanje i izmenu privremene građevinske dozvole 2.000,00 dinara;
 • za izdavanje upotrebne dozvole za klase objekata iz kategorije “A“ i “B“ 1.000,00 dinara;
 • za izdavanje upotrebne dozvole za klase objekata iz kategorije “V“ i “G“ 2.000,00 dinara;
 • za prijavu radova, prijavu završetka izrade temelja, prijavu završetka objekta u konstruktivnom smislu i druge zahteve i podneske kojima se pokreće postupak u okviru objedinjene procedure 500,00 dinara.

Tekući račun za uplatu navedenih iznosa je: 840-29770845-52 model 97, poziv na broj dodeljuje APR, sa označenjem svrhe doznake: uplata naknade za CEOP, primalac: Agencija za privredne registre.

NAKNADA TROŠKOVA ORGANA GRADA KRAGUJEVCA

Visina naknade troškova organa grada Kragujevca propisana je Odlukom o troškovima i naknadama za rad organa Grada, stručnih službi i posebnih službi organa Grada (“Sl. list grada Kragujevca“, br. 26/11).

Odluka o troškovima i naknadama

Tekući račun za uplatu naknade troškova organa grada Kragujevca je: 840-742241843-03 sa pozivom na broj 97  24-531-94663, sa označenjem svrhe doznake: uplata naknade troškova organa grada Kragujevca, primalac: Budžet grada Kragujevca.

OBAVEŠTENjE O REGIONALNIM CENTRIMA ZA PODRŠKU ELEKTRONSKE OBJEDINjENE PROCEDURE

Obaveštavamo vas da su u pet regionalnih razvojnih agencija u Republici Srbiji osnovani Centri za podršku elektronske objedinjene procedure, kao podrška lokalnim samoupravama i investitorima, koju pruža Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture u saradnji sa NALED-om.

Centri su formirani u cilju pružanja direktne pomoći podnosiocima zahteva, investitorima, nadležnim organima i imaocima javnih ovlašćenja.

Navedenim centrima ćete moći da se obratite za pomoć, savet i postavite pitanja koja se tiču funkcionisanja elektronskog sistema izdavanja građevinskih dozvola – Centralne evidencije objedinjene procedure (CEOP).

Kontakt telefoni i email adrese regionalnih razvojnih agencija kojima se možete obratiti su:

- Regionalna agencija za ekonomski razvoj Šumadije i Pomoravlja, Kralja Petra I 22, 34000 Kragujevac, 034 302 703, edozvole-info@redasp.rs

- Regionalna razvojna agencija Zlatibor, d.o.o., Petra Čelovića bb, 31000 Užice, 031 510 098, edozvole@rrazlatibor.rs

- Regionalna razvojna agencija Srem, Glavna 172, 22400 Ruma, 022 470 910, gradjevinskedozvole@rrasrem.rs

- Centar za razvoj Jablaničkog i Pčinjskog okruga, Pana Đukića 42, 16000 Leskovac, 016 315 01 21, edozvole@centarzarazvoj.org

- RARIS – Regionalna agencija za razvoj istočne Srbije, Trg oslobođenja 1, 19000 Zaječar, 019 426 377, 019 426 376, e-dozvole@raris.org

Troškovnici

INFORMACIJA

ENERGETIKA DOO U RESTRUKTURIRANJU Cenovnik

TELEKOM SRBIJA cenovnik

JP SRBIJAGAS cenovnik usluga

GRAD KRAGUJEVAC ODLUKA o troškovima i naknadama za rad organa

PD CENTAR cenovnik materijala elektro radova, građevinskih radova i usluga izmena 31.10.2014.

Zavod za zaštitu spomenika kulture Kragujevac Izvod iz cenovnika 262 od 06.04.2004 i 995-1 od 24.12.2007