Контактирајте нас за више информација
X

Jezero_na_Bubnju_Autor_Zoran_Petrovi_5.jpg
 
Напредна претрага Напредна претрага
Gate of Europe

Географски информациони систем

Салон антиратне карикатуреЛого

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОСТУПКУ ОДЛУЧИВАЊА О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ
   

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД КРАГУЈЕВАЦ
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ, УРБАНИЗАМ, ИЗГРАДЊУ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Одељење за просторно планирање и заштиту животне средине
Служба за заштиту животне средине
Број: XVIII-501-280/17
Крагујевац
23.11.2017. године

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОСТУПКУ ОДЛУЧИВАЊА
О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Градска управа за просторно планирање, урбанизам, изградњу и заштиту животне средине, Одељење за просторно планирање и заштиту животне средине, Служба за заштиту животне средине, обавештава јавност да је на захтев носиоца пројекта “VIP mobile“ д.о.о., ул. Милутина Миланковића 1ж, 11070 Нови Београд, донето Решење број: XVIII-501-280/17 и спроведен поступак одлучивања о потреби израде студије о процени утицаја на животну средину Пројекта - базне станице мобилне телефоније “КГ3437_01 КГ_Рогојевац“, у Крагујевцу, на кп.бр. 803/2 КО Рогојевац, на територији града Крагујевца, ГСМ900/ДЦС1800/УМТС2100/ЛТЕ800 мреже јавних мобилних телекомуникација “VIP mobile“ д.о.о., на територији града Крагујевца.

У спроведеном поступку донето је Решење да за предметни објекат није потребна израда студије о процени утицаја на животну средину, будући да се за планиране карактеристике пројекта, уз примену важећих техничких норматива и стандарда прописаних за изградњу, коришћење и одржавање ове врста објеката, као и одговарајућих мера заштите које су утврђене наведеним решењем, односно услова које су утврдили други овлашћени органи и организације, не очекују значајни негативни утицаји на чиниоце животне средине у току извођења и коришћења пројекта.

Донето решење заснива се на анализи захтева носиоца пројекта и података о локацији, карактеристикама и могућим утицајима пројекта на животну средину, при чему су узети у обзир прописани критеријуми за пројекте наведене у Листи II Уредбе о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину (“Службени гласник РС“, број 114/08), и Стручна оцена оптерећења животне средине у локалној зони базне станице мобилне телефоније, израђена од стране овлашћеног правног лица за вршење послова испитивање нивоа зрачења извора нејонизујућих зрачења од посебног интереса у животној средини - Лабораторије W – line, 11077 Београд, Аутопут за Загреб 41и.

Представници заинтересоване јавности могу изјавити жалбу на донето решење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења. Жалба се изјављује Министарству пољопривреде и заштите животне средине, а подноси се преко првостепеног органа.

Обавештење се објављује на основу чл. 10. став 7. и чл. 29. Закона о процени утицаја на животну средину (“Службени гласник Републике Србије“, бр.135/04, 36/2009).

Службено лице
Ивана Антонијевић

Претходна страна