Контактирајте нас за више информација
X

 
Напредна претрага Напредна претрага
Gate of Europe

Географски информациони систем

Салон антиратне карикатуреЛого

ОГЛАС о јавном конкурсу за именовање директора Јавног предузећа “Путеви“ Крагујевац
   

Објављен у Службеном гласнику Републике Србије, број 3/18, дана 12.01.2018. године


Скупштина града Крагујевца, на основу члана 36. став 3. и члана 37. Закона о јавним предузећима (“Службени гласник Републике Србије“, број 15/16) и Одлуке о спровођењу јавног конкурса за именовање директора Јавног предузећа “Путеви“ Крагујевац, број: 112-1496/17-I од 24.11.2017. године и број: 111-23/17-I од 27.12.2017. године, објављује

ОГЛАС
о јавном конкурсу за именовање директора
Јавног предузећа “Путеви“ Крагујевац

I

Расписује се јавни конкурс за избор директора јавног предузећа чији је оснивач град Крагујевац (у даљем тексту: предузећа), ради именовања на период од четири године и то:

 1. Јавног предузећа “Путеви“ Крагујевац.

II

Подаци о предузећу:  
1. Пословно име: Јавно предузеће “Путеви“ Крагујевац
Скраћено пословно име: ЈП “Путеви“ Крагујевац
Седиште: Крагујевац, улица Николе Пашића број  6
Матични број: 20026774
ПИБ: 103810162

Предузеће је основано ради обезбеђивања услова за уређивање, коришћење, унапређивање и заштиту: јавног грађевинског земљишта, локалних и некатегорисаних путева и комуналних делатности на селу, као делатности од општег интереса.

Претежна делатност Предузећа је: 42.11 - Изградња путева и аутопутева

Место рада: Крагујевац, на адреси седишта предузећа у улици Николе Пашића број 6.

III

Јавни конкурс се спроводи за радно место директора предузећа из поглавља II тачка 1.
Директор предузећа заснива радни однос на одређено време.
Директор предузећа је јавни функционер, у смислу закона којим се регулише област вршења јавних функција.

IV

Послови директора предузећа: представља и заступа јавно предузеће, организује и руководи процесом рада, води пословање јавног предузећа, одговара за законитост рада јавног предузећа, предлаже дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја и одговоран је за њихово спровођење, предлаже годишњи, односно трогодишњи програм пословања и одговоран је за његово спровођење, предлаже финансијске извештаје, предлаже доношење посебног  програма коришћења средстава из буџета града (субвенције или др.средства) извршава одлуке надзорног одбора, бира представнике јавног предузећа у скупштини друштва капитала чији је једини власник јавно предузеће, доноси акт о систематизацији, доноси опште акте за чије доношење је овлашћен Статутом, предлаже Надзорном одбору доношење акта о исплати стимулације извршним директорима, предлаже Надзорном одбору доношење одлука и других аката из његовог делокруга, одлучује о појединачним правима, обавезама  и одговорностима запослених у складу са законом и статутом предузећа, врши друге послове одређене законом, оснивачким актом и статутом предузећа.

V

Услови за именовање директора предузећа:

 • да је пунолетно и пословно способно лице;
 • да има стечено високо образовање на основним студијама у трајању од најмање четири године, односно на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама или специјалистичким струковним студијама;
 • да има најмање пет година радног искуства на пословима за које се захтева високо образовање из алинеје 2 ове тачке;
 • да има најмање три године радног искуства на пословима који су повезани са пословима  јавног предузећа;
 • да познаје област корпоративног управљања;
 • да има радно искуство у организовању рада и вођењу послова;
 • да није члан органа политичке странке, односно да му је одређено мировање у вршењу функције у органу политичке странке;
 • да није осуђивано на казну затвора од најмање шест месеци;
 • да му нису изречене мере безбедности у складу са законом којим се уређују кривична дела, и то:

а) обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи;
б) обавезно психијатријско лечење на слободи;
в) обавезно лечење наркомана;
г) обавезно лечење алкохоличара;
д) забрана вршења позива, делатности и дужности.

Стручна оспособљеност, знања и вештине кандидата оцењују се у изборном поступку увидом у податке из пријаве и доказе поднете уз пријаву на јавни конкурс, писаном и усменом провером, односно на други одговарајући начин сходно потребама рада предузећа, у складу са Законом којим се уређује правни положај јавних предузећа, Уредбом о мерилима за именовање директора јавног предузећа (“Службени гласник РС“, бр. 65/16), Одлуком о начину и поступку избора и именовања директора јавних предузећа чији је оснивач град Крагујевца (“Службени лист града Крагујевца“, број 41/16) и Одлуком о спровођењу јавног конкурса за именовање директора јавних комуналних предузећа чији је оснивач град Крагујевац.  

VI

Пријава на јавни конкурс садржи: име и презиме кандидата, датум и место
рођења, адресу становања, број телефона, е-маил адресу, податке о образовању, податке о врсти и дужини радног искуства, податке о познавању корпоративног управљања и податке о посебним областима знања,

Уз пријаву са личном и радном биографијом прилажу се докази о испуњености услова у оригиналу или овереној фотокопији, и то:

 • Извод из матичне књиге рођених ( издат на обрасцу у складу са Законом о матичним књигама (“Службени гласник РС“, бр. 20/09 и 145/14),
 • Уверење о пословној способности (издато од стране надлежног центра за социјални рад),
 • Уверење о држављанству РС (не старије од шест месеци у односу на дан објављивања огласа о јавном конкурсу у “Службеном гласнику РС“),
 • Диплома о стеченом високом образовању,
 • Исправе којима се доказује радно искуство од најмање пет година радног искуства на пословима за које се захтева условима постављено високо образовање,
 • Исправе којима се доказује радно искуство на пословима који су повезани са пословима јавног предузећа од најмање три године,
 • Исправе којима се доказује радно искуство у организовању рада и вођењу послова,
 • Изјава кандидата да није члан органа политичке странке, односно да му је одређено мировање у вршењу функције у органу политичке странке,
 • уверење надлежног органа да лице није осуђивано на казну затвора од најмање шест месеци и уверење надлежног органа да му нису изречене мере безбедности у складу са законом којим се уређују кривична дела, и то:

а)    обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи;
б)    обавезно психијатријско лечење на слободи;
в)    обавезно лечење наркомана,
г)    обавезно лечење алкохоличара;
д)    забрана вршења позива, делатности и дужности.
    
Доказ - документ да познаје област корпоративног управљања

VII

Неблаговремене, неразумљиве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази, Комисија за спровођење конкурса за избор директора јавних и јавно комуналних предузећа ће одбацити закључком против кога није допуштена посебна жалба.

VIII

Рок за подношење пријава на јавни конкурс је 30 (тридесет) дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања јавног конкурса у “Службеном гласнику Републике Србије“.

IX

Пријава на јавни конкурс са документацијом и доказима подносе се у запечаћеној коверти, препорученом пошиљком путем поште или лично преко пријемне канцеларије органа Града, Комисији за спровођење конкурса за избор директора јавних и јавно комуналних предузећа чији је оснивач град Крагујевац, на адресу:

Скупштина града Крагујевца,
Комисији за спровођење конкурса за избор директора јавних и јавно комуналних предузећа, чији је оснивач град Крагујевац,
са назнаком:
Пријава на јавни конкурс за избор директора
Јавног предузећа ''Путеви' Крагујевац' -  НЕ ОТВАРАЈ.
Трг Слободе број 3
34000 Крагујевац

X

Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурсу је Љиљана Пршић, секретар Комисије; е-маии адреса: ljprsic@kg.org.rs; телефон број: 034 306 206, сваког радног дана од 8 до 15 часова.

XI

Пријава на конкурс са достављеном документацијом не враћају се подносиоцима већ остају у документацији Комисије за спровођење конкурса за избор директора јавних и јавно комуналних предузећа.

Претходна страна