Контактирајте нас за више информација
X

Kragujevac_naselje_Mala_Vaga_18.jpg
 
Напредна претрага Напредна претрага
Gate of Europe

Географски информациони систем

Презентација финансирана од стране Америчке агенције за међународни развој

Асоцијација градова Весници мира

Салон антиратне карикатуреУдружење крагујевчана

Лого

Градска управа за имовину

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ГРАДСКОЈ УПРАВИ ЗА ИМОВИНУ     
Назив државног органа: ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ
Адреса седишта:  КРАГУЈЕВАЦ, Ул. Бранка Радичевића, број 11
Матични број: 07184069
ПИБ: 101982436
e-mail: imovinakg@mail.com


Просторије за рад Управе смештене су у згради “Дуванпромет“, у улици Бранка Радичевића 11.

Радно време Управе је радним даном од 7.30 до 15.30 часова.


Градска управа за имовину је формирана Одлуком о Градским управама града Крагујевца (“Службени лист града Крагујевца,“ број: 6/15, 9/15 и 34/16).

У Градској управи за имовину образују се следеће унутрашње организационе јединице:

  • Одељење за имовину и имовинско - правне послове,
  • Одељење за стамбене послове,
  • Служба за пословни простор града Крагујевца и
  • Служба за финансијске послове.

У Одељењу за имовину и имовинско-правне послове обављају се стручни, управно-правни, нормативно-правни, административно-технички и други послови Градске управе у области:  прибављања непокретности - земљишта у складу са Законом; отуђења непокретности - земљишта у складу са Законом; давања непокретности - земљишта на коришћење, односно у закуп у складу са Законом; идентификације и евиденције имовине Града - земљишта и ажурирања насталих промена, као и достављања изјашњења Градском правобранилаштву у поступцима давања сагласности ради изградње, легализације, реституције и другим у предметима где се као сукорисник, односно корисник, појављује Град; надзора, управљања, коришћења, очувања и увећања имовине Града - земљишта; уписа непокретности - земљишта у јавној својини Града у јавне књиге о евиденцији непокретности и правима на њима; поступка конверзије права коришћења у право својине уз надокнаду, вршења ревалоризације износа стварних трошкова прибављања права коришћења и закупа и утврђивања висине накнаде за конверзију права; поступка конверзије права дугорочног закупа грађевинског земљишта у јавној својини у право својине, у складу са Законом и одлукама Скупштине града; давање непокретности - земљитша у закуп у складу са законом; надзора над коришћењем имовине Града - земљишта; поништаја правоснажног решења о изузимању градског грађевинског земљишта; утврђивања престанака права коришћења на грађевинском земљишту, у складу са Законом; утврђивања земљишта за редовну употребу постојећег објекта и формирање грађевинске парцеле; планирања и спровођења поступка јавног надметања или прикупљања понуда за давање у закуп (привремени и трајни) или отуђење грађевинског земљишта у јавној својини Града, у складу са Законом и одлукама Скупштине града; отуђења и давања у закуп (привремени и трајни) грађевинског земљишта у јавној својини Града, по спроведеном поступку јавног надметања или прикупљања понуда, у складу са Законом и одлукама Скупштине града; давања у закуп (привремени и трајни) или отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града непосредном погодбом, у складу са Законом и одлукама Скупштине града; закључивања уговора о давању у закуп (привремени и трајни) или отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града; вођења евиденције и праћења реализације закључених уговора о отуђењу и давању у закуп грађевинског земљишта у јавној својини Града и предузимање радњи ради извршења уговора, у складу са Законом и одлукама Скупштине Града; експропријације и административног преноса земљишта и зграда; успостављања права службености и деекспропријације; послова за Комисију за враћање одузетог земљишта; принудног извршења и преузимања у посед грађевинског земљишта; припремања нацрта и предлога општих и појединачних аката из делокруга своје надлежности које доносе Скупштина града и извршни органи Града.

У Одељењу за стамбене послове обављају се стручни, управно-правни, нормативно-правни, административно-технички и други послови Градске управе у области: прибављања непокретности - стамбеног простора у складу са Законом; отуђења непокретности - стамбеног простора у складу са Законом; давања непокретности - стамбеног простора на коришћење, односно у закуп у складу са Законом; оснивачких права над Јавно стамбеним предузећем Крагујевац, надзор над његовим радом у складу са законом, као и утврђивања предлога одлуке о спровођењу јавног конкурса за именовање директора, као и предлога акта за именовање директора; идентификације и евиденције имовине Града - стамбеног простора и ажурирања насталих промена, као и достављања изјашњења Градском правобранилаштву у поступцима давања сагласности ради изградње, легализације, реституције и другим у предметима где се као сукорисник, односно корисник, појављује Град; надзора, управљања, коришћења, очувања и увећања имовине Града - стамбеног простора, као и подношења захтева за издавање локацијских услова, грађевинске и употребне дозволе за све објекте у којима се као инвеститор или суинвеститор појављује Град, односно за све објекте који се граде на земљишту које је у јавној својини Града, осим захтева који су у овој области у надлежности јавних и јавно комуналних предузећа; уписа непокретности - стамбеног простора у јавној својини Града у јавне књиге о евиденцији непокретности и правима на њима и вођење регистра стамбених зграда; евиденције обрачуна, уз стручну помоћ Групе за економско-финансијске послове, и достава исправа ради наплате закупнине за стамбени простор; уз стручну помоћ Групе за економско-финансијске послове, утврђивања откупне цене стана и накнаде за коришћење, односно закуп стамбеног простора; обрачуна, уз стручну помоћ Групе за економско-финансијске послове, књиговодствене вредности и утврђивања амортизације за стамбени простор којим управља Град; контроле коришћења стамбеног простора којим располаже Град; давање непокретности - стамбеног простора у закуп у складу са законом; тржишног уређења односа између Града и корисника, односно закупаца, закључења уговора о давању у закуп стамбеног простора, као и о откупу станова; одржавања стамбених зграда и безбедности њиховог коришћења; утврђивање висине накнаде за одржавање стамбених зграда; поступак преношења права закупа на стану; исељења лица из станова и заједничких просторија у стамбеним зградама које се користе без правног основа, обезбеђивања станова за пресељење носилаца станарских права из станова у приватном власништву ради враћања тих станова њиховим власницима у складу са законом и принудног извршења решења о исељењу; надзора над коришћењем имовине Града - стамбеног простора; припремања нацрта и предлога општих и појединачних аката из делокруга своје надлежности које доносе Скупштина града и извршни органи Града.

У Служби за пословни простор града Крагујевца обављају се стручни, управно-правни, нормативно-правни, административно-технички и други послови Градске управе у области: прибављања непокретности - пословног простора у складу са Законом; отуђења непокретности - пословног простора у складу са Законом; давања непокретности - пословног простора на коришћење, односно у закуп у складу са Законом; идентификације и евиденције имовине Града - пословног простора и ажурирања насталих промена; надзора, управљања, коришћења, очувања и увећања имовине Града - пословног простора, као и подношења захтева за издавање локацијских услова, грађевинске и употребне дозволе за све искључиво пословне објекте у којима се као инвеститор или суинвеститор појављује Град, односно за све искључиво пословне објекте који се граде на земљишту које је у јавној својини Града, осим захтева који су у овој области у надлежности јавних и јавно комуналних предузећа; уписа непокретности - пословног простора у јавној својини Града у јавне књиге о евиденцији непокретности и правима на њима и вођење регистра пословног простора; уз стручну помоћ Групе за економско-финансијске послове евиденције, вршење обрачуна и достава исправа ради наплате закупнине за пословни простор; утврђивања, уз стручну помоћ Групе за економско-финансијске послове, цене пословног простора и накнаде за коришћење, односно закуп пословног простора; обрачуна књиговодствене вредности и утврђивања амортизације за пословни простор којим управља Град, уз стручну помоћ Групе за економско-финансијске послове; контроле коришћења пословног простора којим располаже Град, као и утврђивања висине накнаде за коришћење пословног простора; давање непокретности - пословног простора у закуп у складу са законом; тржишног уређења односа између Града и корисника, односно закупаца, закључења уговора о давању у закуп и отуђењу пословног простора; одржавања искључиво пословних објеката и безбедности њиховог коришћења; утврђивање висине накнаде за одржавање искључиво пословних објеката; надзора над коришћењем имовине Града пословног простора.

У Служби за економско - финансијске послове обављају се финансијско-материјални и повезани административно-технички и други послови Градске управе у области: стручне економско - финансијске помоћи осталим организационим јединицама; консолидације извештаја и састављање консолидованог годишњег извештаја и подношење градској управи надлежној за финансије, као и евиденције, обрачуне и доставе исправа ради наплате потраживања; израде финансијских планова и планова набавки за управу као директног корисника буџета, финансијско -рачуноводствених послова, израде помоћних евиденција, пријема, контроле и књижења рачуноводствених исправа, вођења пословних књига и усклађивања са главном књигом трезора, праћења извршења буџета у складу са апропријацијама, праћења и спровођења процедура трезора у делу извршења буџета, израде и консолидације финансијских извештаја, сравњења завршних рачуна индиректних корисника буџета и других финансијских послова у складу са пропис

Контакти:

Душица Ћупић -   начелник Управе
тел: (034) 506 127, imovinakg@mail.com

Славица Павловић - начелник Одељења за имовину и имовинско-правне послове
тел: (034) 506 126, e-mail: imovinakg@mail.com

Никола Тасић - Начелник Одељења за стамбене послове
тел: (034) 506 126, e-mail: imovinakg@mail.com

Дејан Искреновић  - Шеф Службе за пословни простор
тел: (034) 506 120, e-mail imovinakg@mail.com

Даница Живковић - Шеф Службе за финансијске послове
тел: (034) 506 137, e-mail imovinakg@mail.com

Документи из области имовине

Документ Објављено
Rešenje_broj_III_16_360_72_06.pdf  (1446.31Kb)
Решење број III-16-360-72/06
18.10.2017 10:02:46