Контактирајте нас за више информација
X

Jezero_na_Bubnju-Autor_Zoran_PetroviY.jpg
 
Напредна претрага Напредна претрага
Gate of Europe

Географски информациони систем

Презентација финансирана од стране Америчке агенције за међународни развој

Асоцијација градова Весници мира

Салон антиратне карикатуреУдружење крагујевчана

Лого

Градска управа за инвестиције

Градска управа за инвестиције

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ГРАДСКОЈ УПРАВИ ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ
    
Назив државног органа: ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ
Адреса седишта:  КРАГУЈЕВАЦ, Ул. Бранка Радичевића, број 11
Матични број: 07184069
ПИБ: 101982436
e-mail: investkg@kg.org.rs

Просторије за рад Управе смештене су у згради “Дуванпромет“, у улици Бранка Радичевића 11, у канцеларијама 5, 6, 7, 13, 16 на I и II спрату.

Радно време Управе је радним даном од 7.30 до 15.30 часова.

Градска управа за инвестиције организована је Одлуком о Градским управама града Крагујевца (“Службени лист града Крагујевца,“ број: 6/15 и 9/15).

Градска управа за јавне набавке образује се за обављање: стручних, финансијско-материјалних, управно-правних, нормативно-правних, административно-техничких и других послова у области јавних набавки у складу са законом и другим актима  за органе Града, посебне и стручне службе,као и за послове централизованих јавних набавки и контроле поступака јавних набавки за органе Града, посебне и стручне службе, установе, јавна предузећа, остала предузећа и организације чији је оснивач град.  

Градска управа за инвестиције образује се за:

Стручне, финансијско-материјалне, управно- правне, нормативно-правне, административно- техничке и друге послове Града у области:

 • стратешког планирања, иницирања, израде и спровођења годишњих програма, односно пројеката инвестиција значајних за Град, које утврди Градско веће (у даљем тексту: инвестиције),
 • пројектовања и праћења реализације буџета за инвестиције,
 • предлагања приоритета инвестиција, као и одређивања пројектних задатака са носиоцима,
 • координирања послова имовинско-правне припреме, планске документације, пројектне документације са надлежним градским управама и предузећима чији је оснивач Град,
 • координирања и спровођења послова на изради пројектне документације субјектима овлашћеним за израду пројектне и друге документације за објекте нискоградње и високоградње,
 • учествовања у имплементацији и праћењу остваривања инвестиција по фазама, када Град није инвеститор,
 • успостављања базе података неопходне за спровођење инвестиција и инвестиционог маркетинга,
 • координирања активности донатора (владиног, као и невладиног сектора) и Града у реализацији инвестиција,
 • реализације (управљања, припреме тендерске документације, надзора и сл.) инвестиција које се финансирају средствима буџета,
 • израде стратегија, бизнис планова на реализацији концепта партнерства јавног и приватног сектора, студија изводљивости за формирање инвестиционих фондова на обртној основи,
 • оснивачких одлука над ЈП “Предузеће за изградњу града Крагујевца“, ЈП “Градска стамбена агенција“, надзор над њиховим радом у складу са законом, као и утврђивања предлога одлуке о спровођењу јавног конкурса за именовање директора, као и предлога акта за именовање директора,
 • реализације инвестиција у области јавних водовода, који се делом или у целини финансирају средствима буџета,
 • припремања нацрта и предлога општих и појединачних аката из делокруга своје надлежности које доносе Скупштина града и извршни органи Града
 • израде финансијских планова за управу као директног корисника буџета, финансијско - рачноводствених послова, израде помоћних евиденција, пријема, контроле и књижења рачуноводствених исправа, вођења пословних књига и усклађивања са главном књигом трезора, праћења извршења буџета у складу са апропријацијама, праћења и спровођења процедура трезора у делу извршења буџета, израде и  консолидација финансијских извештаја, сравњења завршних рачуна индиректних корисника буџета и други финансијски послови у складу са прописима,
 • обављање послова на обезбеђивању услова за уређивање, коришћење, унапређивање и заштиту: јавног грађевинског земљишта, градских путева и улица и некатегорисаних путева као и комуналних делатности на селу, као делатности од општег интереса, тако што:
   
 • припрема годишње, средњорочне и дугорочне програме
 • врши истражне радове у циљу прибављања земљишта
 • са надлежном градском управом за имовину Града, обавља послове везане за прибављање пољопривредног земљишта,
 • прибавља геолошке, геомеханичке, геодетске и друге подлоге у складу са потребама реализације пројеката,
 • врши стручне послове на усклађивању програма са развојним програмима комуналне инфраструктуре, у складу са одлукама Скупштине града,
 • врши послове стручног инвеститорског надзора и надзор комуналног одржавања,
 • обезбеђује услове за опремање јавног грађевинског земљишта односно обезбеђивање услова за-изградњу објеката комуналне инфраструктуре и уређења јавних површина у граду и на селу, чији је инвеститор град Крагујевац, тако што:
   
 • прибавља потребна акта од надлежних органа ради изградње тих објеката,
 • спроводи поступак јавне набавке израде техничке документације и извођења радова за те објекте у складу са законом и одлукама Скупштине града којима се уређује област јавних набавки,
 • предузима потребне радње ради укњижбе објеката,
 • обављање послова управљања градским путевима и улицама,
 • израђује Програме уређивања јавног и осталог грађевинског земљишта.


Градска управа за инвестиције, обавља и друге послове у области инвестиција које су поверене Граду, као и друге послове у овој области утврђене одлукама органа Града.

Градска управа за инвестиције доноси финансијски план и план јавних набавки градске управе и доноси одлуке о покретању поступка јавних набавки за намене за које су средства обезбеђена у буџету, односно у финансијском плану у складу са актима Скупштине града и Градског већа. Градска управа је одговорна за реализацију јавних набавки у оквиру своје надлежности. Поступке јавних набавки спроводи Градска управа за јавне набавке.

Унутрашње организационе јединице Градске управе за инвестиције су:

 • Одељење за планирање и припрему инвестиција
 • Одељење за реализацију инвестиција
 • Служба за финансијско-правне послове
 • Служба за надзор

Правилник о поступку унутрасњег узбуњивања у Градској управи за инвестиције

Контакти:

Предраг Пантић - начелник Управе
тел: (034) 506 133, e-mail: investkg@kg.org.rs;

Радосав Вуловић - начелник Одељења за припрему инвестиција
тел: (034) 506 132, e-mail: kg.investicije@gmail.com;

Радмила Филиповић - Шеф Службе за финансијско-правне послове
тел: (034) 506 134, e-mail: kg.investicije@gmail.com;

Војислав Младићевић - Шеф Службе за надзор
тел: (034) 506 132, e-mail: kg.investicije@gmail.com;