Контактирајте нас за више информација
X

 
Напредна претрага Напредна претрага
Gate of Europe

Географски информациони систем

Салон антиратне карикатуреЛого

Градска управа за комуналне и инспекцијске послове

НАЗИВ: Градска управа за комуналне и инспекцијске послове
АДРЕСА:Трг слободе 3, 34 000 Крагујевац
МАТИЧНИ БРОЈ: 07184069
ПИБ: 1101982436

Радно време Градске управе за комуналне и инспекцијске послове са странкама је радним данима од
7,30 до 15,30 сати.

НАЧЕЛНИК: др Андреја Илић
Телефон: +381 34 306 203
Факс: +381 34 332 067
Канцеларија: 420, IV спрат
E-mail: andrejailic@kg.org.rs

УНУТРАШЊА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДСКЕ УПРАВЕ

1. СЕКТОР ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ И ФИНАНСИЈЕ
Начелник: Милица Јовановић
Тел. 034/306 202
E-mail: mjovanovic@kg.org.rs
Канцеларија: 419, IV спрат

1.1. Одељење за комуналне послове

У Одељењу за комуналне послове обављају се стручни, управно-правни, нормативно-правни, економско-финансијски и административно-технички послови које се односе: на функционисање комуналних система,  уређивање и обезбеђивање обављања и развоја комуналних делатности, организационе, материјалне и друге услове неопходне за обављање ових делатности; поверавање обављања комуналних делатности, односно послова; праћење реализације програма пословања ЈКП и извештаја о раду ЈКП; обрађује податке које достављају јавна - комунална предузећа (извештај о кретању зарада и запошљавања, квартални извештаји и обрачун средстава за исплату зарада и др.); оверава обрасце о исплатама зарада и накнада зарада ЈКП ; одобрава заузећа, раскопавање и довођење јавних површина у технички исправно стање; техничко  регулисање саобраћаја,оверу реда вожње у градском и приградском превозу путника, издаје одобрења за постављање вертикалне и хоризонталне саобраћајне сигнализације, постављање заштитних ограда и  дозволе за вршење истовара и утовара робе из моторних возила; издаје енергетску сагласност, лиценце и прати реализацију тарифног система за обрачун испоручене топлотне енергије; разматра захтеве за корекције цена комуналних услуга; врши надзор над реализацијом Програма одржавања комуналне инфраструктуре и других програма који обухвата одржавање: јавних зелених површина, хигијене јавних површина, улица на градском подручју, фонтана и јавних чесми, градских гробаља, јавне расвете  и др.,  обавља и друге послове по налогу начелника Градске управе.

Начелник: Каролина Ерић
Тел. 034/306 202
E-mail: karolina@kg.org.rs
Канцеларија: 419, IV спрат
1.2.. ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ              
     
У Одељењу за финансије обављају се стручни, финансијско-материјални, административно-технички и други послови Града у области: - израде финансијског плана за Управу, као директног буџетског корисника, пријем, контролу и књижење рачуноводствених исправа, вођење помоћних књига и евиденција и усклађивање са главном књигом трезора, праћење извршења буџета у складу са одобреним апропријацијама, односно финансијским планом, спровођење прописаних процедура трезора у делу извршења буџета, тромесечно и годишње извештавање у складу са законом, усаглашавање потраживања и обавеза, други послови у складу са законом; - субвенција јавним комуналним предузећима, односно другим облицима организовања над чијим радом Градска управа врши надзор; - припрема, у сарадњи са секторима, финансијски план и план јавних набавки Градске управе за намене за које су средства обезбеђена у буџету, односно у финансијском плану у складу са актима Скупштине града и Градског већа и - обавља и друге послове по налогу начелника Градске управе.

Начелник : Гордана Павловић - Ђапа
Тел. 034/306 204
E-mail: gordanadjapa@kg.org.rs

2. СЕКТОР ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ И КОМУНАЛНУ ПОЛИЦИЈУ

Начелник: Мирослава Петровић
Тел. 034/306 274
E-mail: mirapetrovic@kg.org.rs
Канцеларија 605, VI спрат

2.1. Одељење за инспекцијске послове
У Одељењу за инспекцијске послове обављају се  нормативно правни, управно-правни, студијско-аналитички, надзорно-контролни и оперативно- стручни послови који се односе на: надзор над применом закона и других прописа и општих аката, стандарда, техничких норматива и норми квалитета којима се регулишу пројектовање, грађење и реконструкција објеката (високоградња, нискоградња и др.), извођење појединих грађевинских радова на тим објектима и грађење објеката на прописан начин, предузимање прописаних мера ради уклањања објеката који се граде без одговарајуће документације, налагање мера које треба предузети на објектима који због неодржавања угрожавају безбедност, живот и здравље људи и заштиту животне околине; обављање послове инспекцијског надзора над одржавањем стамбених зграда и станова у оквиру делокруга утврђеног законом и праћење исхода предузетих и наложених мера у инспекцијском надзору; преглед објеката ради утврђивања начина извршења у поступку принудног извршења, организовање и спровођење принудних извршења, сарадња са грађевинским инспекторима у поступку принудног  извршења решења, процена радне снаге и механизације за спровођење извршења, доношење плана и утврђивање динамике извршења, сарадња са јавним предузећима, привредним друштвима, службама и органима који учествују у пословима принудног извршења; праћење стања, предлагање мера и надзор над применом закона и подзаконских аката из области заштите животне средине, поступања са отпадним материјама, заштите од нејонизујућих зрачења, заштите природе, заштите од буке у животној средини, поступању са хемикалијама, управљању отпадом и о процени утицаја на животну средину, поступање по захтевима енергетских субјеката за доношење извештаја о испуњености услова у погледу заштите животне средине за обављање енергетске делатности-трговина на мало нафтом и нафтним дериватима; вршење надзора и налагање мера у складу са овлашћењима градског туристичког инспектора на основу Закона о туризму; праћење  стања, предлагања мера и инспекцијског надзора над законитошћу рада правних лица које обављају комуналну делатност и поступање предузетника и грађана у погледу придржавања закона, других прописа и општих аката; надзор  у области уређивања и одржавања објеката и јавних површина; јавну хигијену, комунални ред у Граду, одржавање јавних зелених површина, јавне расвете, снабдевање насеља водом и одвођења отпадних вода, снабдевање  топлотном енергијом, изношење и депоновање смећа, сахрањивање и гробља, зоохигијене, димничарске услуге, делатности пијаца, чистоћу јавних површина, раскопавање улица и других јавних површина, вршење надзора у области трговине ван продајног објекта, осим даљинске трговине и предузимање мера на основу Закона о трговини; праћење  стања, предлагање мера и инспекцијски надзор над извршавањем закона и других прописа на одржавању, заштити и реконструкцији локалних и некатегорисаних путева; надзор над применом градских одлука  којима се регулише саобраћај, издају дозволе за вршење истовара и утовара робе из моторних возила; праћење стања, предлагање мера и инспекцијски надзор над закониошћу у обављању друмског локалног превоза и то: ванлинијског превоза путника, линијског и ванлинијског превоза ствари, превоза за сопствене потребе лица и ствари и ауто-такси превоза; сарадњу са другим органима и организацијама ради међусобног обавештавања, размене података, пружања помоћи и заједничких мера и радњи од значаја за инспекцијски надзор, праћење и анализу стања у области инспекцијског надзора  и процену ризика, у циљу превентивног деловања инспекције или  налагања мера сразмерно процењеном ризику кроз управне акте које доноси у инспекцијском надзору; пружање стручне помоћи и објављивање, припрему документације, достављање обавештења, налога, контролних листа за вршење инспекцијског надзора, вођење евиденције, припремање акта о примени прописа, предлога плана рада инспекције и годишњег извештаја о раду инспекције, издавање прекршајних налога, подношење захтева за покретање прекршајног поступка, пријава за учињено кривично дело и других пријаве, израде предлога плана рада одељења и годишњег извештаја о раду, као и друге послове из свог делокруга у складу са посебним законима и прописима, Законом о инспекцијском надзору и другим законима и подзаконским актима.

Начелник: Војин Вранић
Тел. 034/306 276
E-mail: v.vranic@kg.org.rs
Канцеларија 610, VI спрат

2.1.а. Грађевински инспекторат
У Грађевинском инспекторату обављају се послови инспекцијског надзора над применом закона и других прописа и општих аката, стандарда, техничких норматива и норми квалитета, којима се регулишу пројектовање, грађење и реконструкција објеката (високоградња, нискоградња и др.), извођење појединих грађевинских радова на тим објектима и грађење објеката на прописан начин, предузимање прописаних мера ради уклањања објеката који се граде без одговарајуће документације, налагање мера које треба предузети на објектима који због неодржавања угрожавају безбедност, живот и здравље људи и заштиту животне околине, обављање послове инспекцијског надзора над одржавањем стамбених зграда и станова у оквиру делокруга утврђеног законом и прати исход предузетих и наложених мера у инспекцијском надзору, преглед објеката ради утврђивања начина извршења у поступку принудног извршења; сарадња са другим органима и организацијама ради међусобног обавештавања, размене података, пружања помоћи и заједничких мера и радњи од значаја за инспекцијски надзор, праћење и анализа стања у области инспекцијског надзора и процену ризика, у циљу превентивног деловања инспекције или налагања мера сразмерно процењеном ризику кроз управне акте које доноси у инспекцијском надзору; пружање стручне помоћи и објављивање, припрема документације, достављање обавештења, налога, контролних листа за вршење инспекцијског надзора, вођење евиденције, припремање акта о примени прописа, предлога плана рада инспекције и годишњег извештаја о раду инспекције,пгодишњег и кварталног плана рушења незаконито изграђених објеката, издавање прекршајних налога, подношење захтева за покретање прекршајног поступка, пријава за учињено кривично дело и других пријаве, као и друге послове из свог делокруга у складу са посебним законима и прописима, Законом о инспекцијском надзору и другим законима и подзаконским актима.

Главни грађевински инспектор: Миљојковић Радомир
Тел. 034/306 268
E-mail: miljojkovic@kg.org.rs
Канцеларија 609, VI спрат

2.1.б. Саобраћајни инспекторат
У Инспекторату за саобраћај и путеве обављају се послови инспекцијског надзора у области саобраћаја који се односе на праћење стања, предлагање мера и инспекцијски надзор над извршавањем закона и других прописа на одржавању, заштити и реконструкцији локалних и некатегорисаних путева; надзор над применом градских одлука којима се регулише саобраћај; праћење стања, предлагање мера и инспекцијски надзор над закониошћу у обављању друмског локалног превоза и то: ванлинијског превоза путника, линијског и ванлинијског превоза ствари, превоза за сопствене потребе лица и ствари и ауто-такси превоза, као и принудног извршења решења из надлежности овог инспектората; пружање стручне помоћи и објављивање, припрема документације, достављање обавештења, налога, контролних листа за вршење инспекцијског надзора, вођење евиденције, припремање акта о примени прописа, предлога плана рада инспекције и годишњег извештаја о раду инспекције, издавање прекршајних налога, подношење захтева за покретање прекршајног поступка, пријава за учињено кривично дело и других пријаве, као и други послови из свог делокруга у складу са посебним законима и прописима које Република повери граду, Законом о инспекцијском надзору и одлукама Града.        

Главни инспектор за саобраћај и путеве: Данијела Прокић
Тел. 034/306 277
E-mail: dprokic@yahoo.com
Канцеларија 601, VI спрат

2.1.в. Комунални инспекторат
У Комуналном инспекторату обављају се послови праћење стања, предлагања мера и инспекцијског надзора над законитошћу рада правних лица које обављају комуналну делатност и поступање предузетника и грађана, у погледу придржавања закона, других прописа и општих аката; надзор у области уређивања и одржавања објеката и јавних површина; јавна хигијена, комунални ред у Граду, одржавање јавних зелених површина, јавне расвете, снабдевање насеља водом и одвођења отпадних вода, снабдевање  топлотном енергијом, изношење и депоновање смећа, сахрањивање и  гробља, зоохигијена, димничарске услуге, делатности пијаца, чистоћа јавних површина, раскопавање улица и других јавних површина, вршење надзора у области трговине ван продајног објекта, осим даљинске трговине и предузимање мера на основу Закона о трговини; сарадња са другим органима и организацијама ради међусобног обавештавања, размене података, пружања помоћи и заједничких мера и радњи од значаја за инспекцијски надзор; праћење и анализа стања у области инспекцијског надзора  и процена ризика, у циљу превентивног деловања инспекције или  налагања мера сразмерно процењеном ризику кроз управне акте које доноси у инспекцијском надзору; пружање стручне помоћи и објављивање, припрема документације, достављање обавештења, налога, контролних листа за вршење инспекцијског надзора, вођење евиденције, припремање акта о примени прописа, предлога плана рада инспекције и годишњег извештаја о раду инспекције; издавање прекршајних налога, подношење захтева за покретање прекршајног поступка, пријава за учињено кривично дело и других пријава,  као и други послови из свог делокруга у складу са посебним законима и прописима које Република повери граду, Законом о инспекцијском надзору и другим законима и подзаконским актима .

Главни комунални инспектор:
Тел. 034/306 275
Телефон за пријаве дежурној екипи: 060 234 0 255
Канцеларија 606, VI спрат
E-mail: v.vranic@kg.org.rs

2.1.г. Инспекторат за заштиту жиотне средине и туристичку инспекцију
У Инспекторату за заштиту животне средине и туристичку инспекцију обављају се послови праћења стања, предлагања мера и надзора над применом закона и подзаконских аката из области заштите животне средине, поступања са отпадним материјама, заштите од нејонизујућих зрачења, заштите природе, заштите од буке у животној средини, поступању са хемикалијама, управљању отпадом и о процени утицаја на животну средину, поступање по захтевима енергетских субјеката за доношење извештаја о испуњености услова у погледу заштите животне средине за обављање енергетске делатности-трговина на мало нафтом и нафтним дериватима; вршења надзора и налагање мера у складу са овлашћењима градског туристичког инспектора на основу Закона о туризму; пружање стручне помоћи и објављивање, припрему документације, достављање обавештења, налога, контролних листа за вршење инспекцијског надзора, вођење евиденције, припремање акта о примени прописа, предлога плана рада инспекције и годишњег извештаја о раду инспекције, издавање прекршајних налога, подношење захтева за покретање прекршајног поступка, пријава за учињено кривично дело и других пријаве, као и друге послове из свог делокруга у складу са посебним законима и прописима, Законом о инспекцијском надзору и другим законима и подзаконским актима.

Главни инспектор за заштиту животне средине: Маја Ранковић
Тел.034 306 298
E-mail: mrankovic@kg.org.rs
Канцеларија 607, VI спрат

Туристички инспектори: Горан Иванић  и Саша Миленковић
Тел. 034/306 277
turistickainspekcija@kg.org.rs
Канцеларија 601, VI спрат

2.2. Одељење комуналне полиције
Начелник: Ана Соколовић
Тел. 034/506 141
E-mail: asokolovic@kg.org.rs
Бранка Радичевића 11, III спрат
Вођа патрола: Милена Марјановић-Кончар
Тел. 034/506 117

У Одељењу Комуналне полиције обављају се контролно-надзорни послови прописани Законом о комуналној полицији, којима се обезбеђује одржавање комуналног и другог законом уређеног реда на територији Града од значаја за комуналну делатност у областима: снабдевања водом, одвођења отпадних и атмосферских вода, јавне чистоће, превоза и депоновања комуналног и другог отпада, локалних путева и улица, саобраћајних ознака и сигнализације, паркирања, превоза путника у градском и приградском саобраћају, ауто-такси превоза, постављања привремених објеката на површинама јавне намене, противпожарне заштите, заштите од буке у животној средини, контроле радног времена субјеката надзора, одржавања комуналних објеката, пијаца, гробаља, паркова, зелених и других јавних површина, јавне расвете, стамбених и других објеката; контролу над применом закона и других прописа и општих аката из области комуналне и других делатности из надлежности Града; пружање подршке спровођењу прописа којима се обезбеђује несметано одвијање живота у Граду; пружање помоћи - асистенције надлежним надлежним инспекцијама и органима града, предузећима, организацијама и установама у спровођењу њихових извршних одлука; предузимање хитних мера заштите од елементарних и других непогода, заштите од пожара и друге заштите из надлежности града, учествује у вршењу спасилачке функције и пружа помоћ другим органима, правним и физичким лицима на отклањању последица елементарних и других непогода; припрему и израду нацрта прописа и аката из оквира свог делокруга; изрицање мера за отклањање неправилности у складу са законом прописаним овлашћењима; издаје прекршајне налоге; подноси захтеве за покретање прекршајног поступка, пријаве за учињено кривично дело и друге пријаве; обавештава друге органе о утврђеним неправилностима из њихове надлежности; надзор забране пушења у затвореном радном и јавном простору и у јавном превозу; одржавање јавног реда и мира у складу са законом утврђеним делокругом, као и друге одржавање комуналног реда у граду у областима: снабдевања водом, одвођења отпадних и атмосферских вода, јавне чистоће, превоза и депоновања комуналног и другог отпада, контроле радног времена субјеката надзора, заштите и одржавања реда у коришћењу земљишта, простора и комуналних објеката, пијаца, гробаља, зелених и других јавних површина, јавне расвете, стамбених и других објеката, заштите културних добара и других јавних објеката, заштите локалних путева и улица, саобраћајних ознака и сигнализације, паркирања, контроле превоза путника у градском и приградском саобраћају, контроле ауто-такси превоза, постављања привремених пословних објеката, заштите ваздуха и заштите од буке у животној средини, заштите из надлежности града када те мере не могу правовремено да предузму други надлежни органи града и друге организације и учествовање у вршењу спасилачких функција и пружање помоћи другим органима, правним и физичким лицима на отклањању последица изазваних елементарним непогодама, обезбеђивања несметаног живота у граду, очувања градских добара, односно одржавање градског реда и пружања помоћи надлежним органима Града, као и предузећима, организацијама и установама кад по њиховој оцени постоје претпоставке да спровођење њихове извршне Одлуке неће бити могуће без асистенције комуналних полицајаца или употребе средстава принуде.

У Сектору се као самостални обављају и нормативно-правни, управно-правни и студијско-аналитички послови из надлежности Сектора, припрема нацрта аката који се доносе у поступку инспекцијског надзора из надлежности инспектората, пружа стручна помоћ извршиоцима у вођењу управног поступка и припреме решења, дају стручне смернице за вођење усмених расправа у управном поступку и поступку извршења, обрађују захтеви за покретање прекршајног поступка, сачињавају нацрти пријава за привредне преступе, нацрти кривичних пријава, обраде приговора и жалби, оперативно-стручни послови  пријема, контроле и иницијалне обраде документације из административно-технички послови за потребе Одељења и Сектора, документационо-архивски послови од значаја за рад Одељења и Сектора и други послови из надлежности Сектора.

ГОДИШЊИ ПЛАН ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА ЗА 2018.ГОДИНУ

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОДЕЉЕЊА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ ЗА 2017.ГОДИНУ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРИМЕНИ ОДРЕДАБА ЧЛ.9. И 103. ЗАКОНА О ОПШТЕМ УПРАВНОМ ПОСТУПКУ

СПИСАК ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ КОЈИ ВОДЕ УПРАВНИ ПОСТУПАК

СПИСАК ЗАПОСЛЕНИХ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ КОЈИ ВОДЕ УПРАВНИ ПОСТУПАК