Контактирајте нас за више информација
X

 
Напредна претрага Напредна претрага
Gate of Europe

Географски информациони систем

Презентација финансирана од стране Америчке агенције за међународни развој

Асоцијација градова Весници мира

Салон антиратне карикатуреУдружење крагујевчана

Лого

Градска управа за опште и заједничке послове

Градска управа за опште и заједничке послове

НАЗИВ: Градска управа за опште и заједничке послове 
АДРЕСА: 34 000 Крагујевац, Трг слободе 3 
МАТИЧНИ БРОЈ: 07184069 
ПИБ: 1101982436 

Начелник: Драгица Андрић  
Тел: 034/306-120,  306-143 
E-mail: adragica@kg.org.rs

Радно време Градске управе за опште и заједничке послове је радним данима (понедељак - петак) од 7,30 до 15,30 часова.

УНУТРАШЊА ОРГАНИЗАЦИЈА

1.Сектор за опште послове
Начелник: Горан Алексић 
Тел: 034/306-143 
E-mail: galeksic@kg.org.rs

1.1 Одељење за лични статус грађана
У одељењу се обављају стручни, управно-правни, нормативно-правни, административно-технички и других послови везани за: грађанска стања (вођења матичних књига рођених, венчаних и умрлих, као и књига држављана за матична подручја Крагујевца, као и за општине Пећ, Исток и Клина); овера преписа, потписа и рукописа (ови послови се обављају до рока утврђеног посебним законима који регулишу ову област); ажурирање дела јединственог бирачког списка за подручје града Крагујевца, као и посебних бирачких спискова националних мањина; 

Начелник: Мирослав Гајовић 
Тел: 034/306-164
E-mail: mgajovic@kg.org.rs

Јединствени бирачки списак 
Координатор послова ажурирања ЈБС
Мирјана Михајловић
Тел: 034/306-299 
E-mail: mmihajlovic@kg.org.rs, ncanic@kg.org.rs; mbrkic@kg.org.rs  

1.1.а. Група за послове матичних подручја на територији општине Пећ, Исток и Клина
У групи се обављају послови у области матичних књига и осталих послова личних стања грађана, као и послови везани за обнављање уписа у матичне књиге и књиге држављана за матична подручја са територија општина Пећ, Исток и Клина.

Руководилац групе: Александар Каличанин  
Тел: 034/370-071 ; 034/370-179
E-mail: akalicanin@kg.org.rs

1.2. Одељење правне помоћи и градских канцеларија
У одељењу се обављају стручни, нормативно-правни, административно-технички и други послови везани за: пружање правне помоћи грађанима у остваривању њихових права и интереса, без заступања пред правосудним органима; уређивање, организације и рада мировних већа; обављање  појединих послова градских управа на територији Града (градске канцеларије). 

Начелник: Биљана Катушић
Тел: 034/366-238 
E-mail: bkatusic@kg.org.rs

1.3. Одељење за месну самоуправу
У одељењу се обављају стручни, нормативно-правни, административно-технички и други послови везани за образовање, обезбеђење функционисања и рада различитих облика месне самоуправе у складу са актима органа Града и месних самоуправа; спровођење избора, референдума и самодоприноса; евиденције непокретности чији су корисници месне заједнице, односно други облици месне самоуправе. 

Начелник: Дарко Дробњак 
Тел: 034/370-071, 370-074 
E-mail: dire01@kg.org.rs

2. Сектор за заједничке послове
Начелник сектора: Ивана Ћупић 
Тел: 034/306-143 
факс:034/306-143
E-mail: icupic@kg.org.rs

2.1. Одељење за развој људских ресурса
У одељењу сеобављају стручни, нормативно-правни, управно-правни, административно-технички и други послови који се односе на област рада и радних односа,  постављених лица и запослених  у органима Града,  стручним службама и посебним организацијама, вођење персоналне евиденције, као и послове који се односе на управљање људским ресурсима.

Начелник одељења: Љиљана Матић 
Тел: 034/306-161 
E-mail: lila@kg.org.rs

2.1.а. Група за евиденционе послове
Обавља статистичко-евиденционе, административне, оперативно-техничке послове из области рада и радних односа који се односе на: матичну евиденцију запослених, пријављивање и одјављивање запослених тржишту рада, надлежним фондовима и сл. 

Руководилац групе: Снежана Момчиловић 
Тел: 034/306161 
E-mail: sneza@kg.org.rs

2.2. Писарница
У писарници се обављају послови информисања и пружања помоћи странкама за састављање поднесака; непосредни пријем поднесака од странака, основно обавештавање странака о стању решавања њихових захтева и других поднесака као и решавању одређених предмета; послови примања, прегледања, распоређивања, евидентирања, достављања поште упућене органима Града, стручним и посебним службама; евидентирање предмета, задуживање предмета, достављање предмета и аката унутрашњим организационим јединицама; чување предмета у роковнику; административно-техничко обрађивање аката за све органе Града, стручне и посебне службе; организовања заједничке писарнице, односно јединствене основне евиденције предмета и јединствене архиве за све органе Града, стручне и посебне службе; развођење, архивирање и чување архивираних предмета; излучивања безвредног регистратурског материјала и предаје архивске грађе надлежном архиву; праћења ефикасности и ажурности рада органа Града, стручних и посебних служби; послови уручења поште органима Града, стручним и посебним службама органима, физичким и правним лицима, као и другим субјектима; подизање поште и пакета из поште и поштанског прегратка (фаха) и други послове Писарнице у складу са Уредбом и Упутством о канцеларијском пословању, као и другим прописима који регулишу ову материју. 

Тел: 034/306-116

2.2.а Група за послове пријемне канцеларије
Врши непосредни пријем поднесака од странака, основно обавештавање странака о стању решавања њихових захтева и других поднесака као и решавању одређених предмета; послови примања, прегледања, распоређивања, евидентирања, достављања поште упућене органима Града, стручним и посебним службама. 

Руководилац групе: Јелена Радосављевић 
Тел: 034/ 306-116         

2.3. Одељење за набавке, безбедност, заштиту и интерну подршку  
У Одељењу за набавке, безбедност, заштиту и интерну подршку  обављају се послови набавке услуга и добара неопходних за рад органа Града; обезбеђују услови за примену мера безбедности и здравља на раду и противпожарне заштите; обезбеђују услове за рад запослених; предузимају превентивне мере за случај пожара; инвестиционо и текуће одржавање уређаја и опреме коју користе органи Града; противпожарна заштита објеката, уређаја и опреме које користе органи Града; пружања услуга превоза за потребе органа Града и старања о возном парку;  угоститељске  услуге  за потребе органа Града; одржавање хигијене, обезбеђују други услова потребни за рад органа Града, стручних служби, као и други послови у овој области

Начелник: Зорица Ђорић 
Тел: 034/306-217
E-mail: zdjoric@kg.org.rs

2.3.а. Група за послове возног парка
Обавља послове везане за услуге превоза за потребе органа Града и старања о возном парку; 

Руководилац групе: 
Тел: 034/306-289 
E-mail: @kg.org.rs

2.3.б. Група за послове интерног бифеа
Група  пружа угоститељске услуге за потребе пријема представника  амбасада, високих државних делегација, конференција, седница, састанака, манифестација чији је покровитељ Град; као и друге послове за потребе органа Града.

Руководилац групе: Богдан Ћалић 
Тел: 034/306-170       

3. Одељење за информационо комуникационе технологије
У центру се обављају послови-управљања информационим системом, припреме основа и програма развоја јединственог информационог система, стручне координације, сарадње, организације и рада на увођењу, развоју и коришћењу информатичке технологије за органе Града, стручне и посебне службе, припреме и развоја јединственог информационог система, израде, одржавања и информација, верификације пројеката информационог система, послова телефонских комуникација и аудио снимања. 

Начелник Одељења за ИКТ: Дејан Стојановић  
Тел: 034/301-385 
E-mail: stdejan@kg.org.rs

3.1. Група за администрацију информационих система и телекомуникације
Група обавља послове администрације сервера, радних станица и рачунарских мрежа у Градској управи као и послове телекомуникација. 

Руководилац групе 
Тел: 034/306-285 
Е-маил: @кг.орг.рс

4. Одељење за финансије
У одељењу се обављају послови израде финансијских планова за управу као директног корисника буџета; рачуноводствено-финансијски послови; израда помоћних евиденција; пријема, контроле и књижења рачуноводствених исправа; вођења пословних књига и усклађивање са главном књигом трезора; праћење извршења буџета у складу са апропријацијама; праћење и спровођење процедуре трезора у делу извршења буџета; израда и консолидација финансијских извештаја; сравњење завршних рачуна индиректних корисника буџета и други финансијски послови у складу са прописима; припреме нацрта и предлога општих и појединачних аката из делокруга своје надлежности, које доносе Скупштина града и извршни органи града; израда финансијских планова и планова јавних набавки градске управе, нацрта одлука о покретању поступка јавних набавки за намене за које су средства обезбеђена у буџету, односно у финансијском плану у складу са актима Скупштине града и Градског већа. 

Начелник: Јелена Ристић 
Тел: 034/306-156 
E-mail: jristic@kg.org.rs