Контактирајте нас за више информација
X

 
Напредна претрага Напредна претрага
Gate of Europe

Географски информациони систем

Салон антиратне карикатуреЛого

Градска управа за послове градоначелника и Градског већа

Градска управа за послове градоначелника и Градског већа

Градска управа за послове градоначелника и Градског већа

НАЗИВ: Градска управа за послове градоначелника и Градског већа
АДРЕСА: 34 000 Крагујевац, Трг слободе 3
МАТИЧНИ БРОЈ: 07184069
ПИБ: 1101982436

Начелник: Јелена Бојовић
ТЕЛЕФОН : +381034306122
E-mail: jbojovic@kg.org.rs


Радно време Градске управе за послове градоначелника и Градског већа је радним данима од 7,30 до 15,30 часова.

УНУТРАШЊА ОРГАНИЗАЦИЈА

1. Одељење за послове градоначелника (Кабинет)  

У Одељењу за послове градоначелника (Кабинету) се обављају стручни, нормативно - правни, саветодавни, административно - технички, организациони и други послови који се односе на остваривање надлежности и овлашћења градоначелника и заменика градоначелника који се односе на представљање и заступање Града у односу на физичка и правна лица у земљи и иностранству; координацију рада са другим органима Града, градским управама и стручним службама; припрему радних и других састанака, праћење активности на реализацији утврђених обавеза, пријем странака које се непосредно обраћају градоначелнику и заменику градоначелника; обраду и сређивања аката, предмета и документације везане за активности градоначелника и заменика градоначелника; израда календара активности градоначелника и заменика градоначелника;примање, прегледање, распоређивање, евидентирање, достављање у рад и отпремање поште упућене градоначелнику и заменику градоначелника; израду аката које доноси градоначелник, а који нису у делокругу рада гругих градских управа; послови теничког секретара за градоначелника и заменика градоначелника.

Начелник: Александар Милошевић
Тел: 034/306-142
E-mail: amilosevic@kg.org.rs

 
2. Одељење за послове Градског већа

У Одељењу за послове Градског већа обављају се стручни, нормативно - правни, организациони, административно - технички и други послови који се односе на Градско веће и његова радна тела, а који се односе на припрему и реализацију седница и обраду аката усвојених на седницама Градског већа и његових радних  тела; евиденцију одржаних седница Градског већа и његових радних тела,припрему аката за постављења која врши Градско веће; чување изворних докумената о раду Градског већа и његових радних тела, фото и библиотечке грађе; остваривање надлежности и овлашћења чланова Градског већа задужених за одређене области који се односе на координацију рада са другим органима Града; припрему радних и других састанака, праћење активности на реализацији утврђених обавеза; пријем странака које се непосредно обраћају члановима Градског већа и њихово адекватно упућивање у надлежне Градске управе; обраду и сређивања аката, предмета и документације везане за активности Градског већа, као и друге послове везане за остваривање надлежности Градског већа; послове техничког секретара за чланове Градског већа.

Начелник: Славица Нешковић
Тел.:034/306-128
E-mail: gradskovece@kg.org.rs

3. Одељење за нормативно-правне послове

У Одељењу за нормативно-правне послове обављају се стручни, нормативно - правни, административно - технички  и  други послови који се односе на припрему и израду нацрта и предлога аката који нису у надлежности других Градских управа; припрему нацрта и предлога прописа и других аката који се односе на функционисање и рад Градске управе, градоначелника и Градског већа, као и припрему нацрта прописа и других аката чији су предлагачи градоначелник и Градско веће; израду пречишћених текстова одлука и других аката Скупштине Града и Градског већа; друге нормативно - правне послове за потребе градоначелника, заменика градоначелника, Управе и начелника Управе, послове везане за давање мишљења о законитости и правно - техничкој усаглашености нацрта, односно предлога аката које доноси Скупштина града, Градско веће или градоначелник, пружање стручне помоћи и подршке Градским управама када је то потребно у изради аката из делокруга рада те Градске управе.
     
Начелник: Зоран Кузмановић
Тел.:034/335-324 лок.302
E-mail: zkuzmanovic@kg.org.rs

4. Одељење за ванредне ситуације и планирање одбране

У Одељењу за ванредне ситуације и планирање одбране, обављају се стручни, економско-финансијски, управно-правни, нормативно-правни и административно-технички послови који се односе на систем заштите од елементарних и других већих непогода; систем заштите од пожара, као и стварања услова за њихово отклањање и ублажавање њихових последица; доношење Плана и Програма развоја система заштите и спасавања; доношење Одлуке о организацији и функционисању цивилне заштите на територији града и обезбеђењу њеног спровођења; израда Процене угрожености од елементарних непогода и других несрећа за територију града; израду Плана заштите и спасавања у ванредним ситуацијама; израду Планова одбране који су саставни део Плана одбране Републике Србије; развој система узбуњивања у оквиру система јавног узбуњивања Републике Србије; организацију, развијање и вођење личне и колективне заштите; формирање, организацију и опремање јединица цивилне заштите опште намене; одређивање оспособљених правних лица од значаја за заштиту и спасавање; планирање и утврђивање извора финансирања за развој и изградњу и  извршавање задатака заштите и спасавања и развој цивилне заштите и спровођење мера и задатака цивилне заштите; предузимања мера усклађивања припрема за одбрану правних лица у  делатностима из своје надлежности с одбрамбеним припремама у Плану одбране Републике Србије; предузимања мера за функционисање локалне самоуправе у ратном и ванредном стању; спровођења мера приправности и предузимање других мера потребних за  прелазак на организацију у ратном и ванредном стању; спровођење радне и материјалне обавезе; спровођење заштите и спасавања људи и материјалних добара и утврђивање обавеза правних лица из своје надлежности; планирање, обезбеђивање, евидентирање, праћење и контроле коришћења средстава која Град обезбеђује за задовољавање потреба функционисања и развоја система заштите и спасавања; додела награда и признања у области цивилне заштите.
     
Начелник: мр Драгош Радовановић
Тел.:034/505-841
E-mail: dradovanovic@kg.org.rs

4.1  Служба цивилне заштите  

У Служби цивилне заштите обављају се стручни, нормативно-правни, административно - технички и други послови везани за прикупљање информатичких и других података везаних за благовремено праћење и обавештавање грађана и праних лица, у циљу предупређивања штета које могу да настану од елементарних и других непогода, ванредних догађаја и ситуација; координацију ангажовања субјеката система заштите и спасавања на територији Града; пружање стручне, административне и друге помоћи у функционисању Штаба за ванредне ситуације; обуку и оспособљавање повереника, заменика повереника и јединица опште намене цивилне заштите.

Шеф службе: Даница Јовановић
Тел.:034/302-457

5. Одељење за унутрашњу и међународну сарадњу и послове протокола   

У Одељењу за унутрашњу и међународну сарадњу и послове протокола обављају се стручни, нормативно - правни, административно - технички и други послови везани за сарадњу и удруживање Града са другим градовима и општинама, њиховим органима, асоцијацијама локалних власти, државним органима, организацијама и другим субјектима у земљи и иностранству,односно дијаспори; послове усменог и писаног превођења са страних језика и на стране језике, послове превођења међународних уговора, других прописа и општих аката; послове организовања и пријема представника домаћих и страних институција; послови организовања протокола поводом додељивања јавних признања Града; организовање и реализовање програма везаних за манифестације и јубилеје од значаја за Град.

Начелник: Бојан Павловић
Тел.:034/306-288
E-mail: protocol@kg.org.rs

6.Одељење за послове информисања

У Служби за послове информисања обављају се стручни, административно - технички и други послови везани за остваривање јавности рада органа Града, и њихових радних тела, представника органа Града, функционисања Градских управа и посебних и стручних служби кроз благовремено и потпуно информисање о раду органа Града, стручних и посебних служби органа Града, информисање о раду градоначелника и заменика градоначелника, као и писање вести, извештаја и саопштења за медије и потребе интернет презентације о раду градоначелника и заменика градоначелника; сарадњу са средствима јавног информисања; организовање конференција за штампу; сарадњу са издавачким кућама.  

Начелник: Александра Тијанић
Тел.: 034/306-141
E-mail: infosluzbakg@gmail.com

7. У Управи се обављају финансијско-материјални, стручни, административно - технички и други послови везани за  израду финансијских планова за Управу као директног корисника буџета; рачуноводствено -финансијске послове, израду помоћних евиденција, пријем, контролу и књижење рачуноводствених исправа, вођења пословних књига и усклађивања са главном књигом трезора; праћење извршења буџета у складу са апропријацијама, праћење и спровођење  процедура трезора у делу извршења буџета;           израду и косолидацију финансијских извештаја, сравњење периодичних и завршних финансијских извештаја индиректних корисника буџета, сравњење потраживања и обавеза; одобравање, оверавање и припрему захтева за плаћање и других захтева у складу са Упутством о начину и поступку обављања платног промета у оквиру КРТ&минус;а, контроле финансијских трансакција и пословних догађаја, као и послове усаглашавања потраживања и обавезе у току године и на дан састављања годишњег финансијског извештаја; контирање улазних књиговодствених докумената, обједињавања података и припрему за израду решења о коришћењу буџетских средстава, буџетско извештавање, односно израда месечних, тромесечних и годишњих извештаја о финансијском пословању у складу са Законом; плаћања са аспекта уговорених обавеза и наменског трошења планираних расхода и издатака, усаглашавања потраживања и обавеза; попис имовине и обавеза у складу са Законом у предвиђеном року.
 

 

Начелник Градске управе за послове градоначелника и Градског већа

Jelena Bojović

Јелена Бојовић

Јелена Бојовић - Начелник Градске управе за послове градоначелника и Градског већа, рођена је 21.11.1970. године у Крагујевцу. Основну и Средњу економску школу, правни смер, завршила је у Крагујевцу. На Правном факултету у Крагујевцу дипломирала је 1994. године.
Своје прво радно искуство започела је 1994. године у Градској управи града Крагујевца као волонтер, а од 1996. године је у сталном радном односу у Градској управи.
У Градској управи града Крагујевца радила је на следећим пословима:

 • од 1996. до 2002.  године: самостални стручни сарадник за послове предузетништва;
 • од 2002. до 2004. године: организатор за нормативно - правне послове у области привреде;
 • од 2004. до 2008. године: Шеф Службе за приватно предузетништво;
 • од 2008. до 2012. године: Начелник Одељења за привреду и предузетништво;
 • од 2012. до фебруара 2013. године: Начелник Одељења за привреду и локални економски развоје;
 • од фебруара 2013. до маја 2015. године: Шеф Службе за послове привреде.

Решењем Градског већа града Крагујевца постављена је за Начелника Градске управе за послове градоначелника и Градског већа.

Остала стручна ангажовања:

 • 2002. године: учешће у програму OSCE на тему “Родна равноправност и једнаке могућности&рдqуо;;
 • 2008 - 2010. године: координатор на пројекту који је Град реализовао у сарадњи са Белгијским Caritas;
 • 2011. године: члан Комисије за израду Регионалне стратегије одрживог развоја; обука за синдикалне лидере у Лувену (Белгија);
 • 2012. године: обука за пројекте у области енергетске ефикасности у Бриселу (Белгија); учешће у изради Стратегије одрживог развоја града Крагујевца;
 • 2014. године:
 • члан радног тима на изради Стратегије развоја туризма града Крагујевца;
 • члан радног тима за реализацију пројекта „Подстицај развоја руралног туризма за одрживи локални економски развој;
 • активни учесник на пројекту који је имао за тему методологију израде локалног акционог плана за запошљавање у Шведској.


Течно говори енглески језик, а служи се и шпанским.

КОНТАКТ:
Трг Слободе 3
Град Крагујевац
Канцеларија број: 122
Телефон: 034/306 122
Моб: 060/234 00 76
E mail: jbojovic@kg.org.rs