Контактирајте нас за више информација
X

 
Напредна претрага Напредна претрага
Gate of Europe

Географски информациони систем

Презентација финансирана од стране Америчке агенције за међународни развој

Асоцијација градова Весници мира

Салон антиратне карикатуреУдружење крагујевчана

Лого

Градска управа за послове градоначелника и Градског већа

Градска управа за послове градоначелника и Градског већа

Градска управа за послове градоначелника и Градског већа

НАЗИВ: Градска управа за послове градоначелника и Градског већа
АДРЕСА: 34 000 Крагујевац, Трг слободе 3
МАТИЧНИ БРОЈ: 07184069
ПИБ: 1101982436

Начелник: Јелена Бојовић
ТЕЛЕФОН : +381034306122
E-mail: jbojovic@kg.org.rs


Радно време Градске управе за послове градоначелника и Градског већа је радним данима од 7,30 до 15,30 часова.

УНУТРАШЊА ОРГАНИЗАЦИЈА

1. Одељење за послове градоначелника (Кабинет)  

У Одељењу за послове градоначелника (Кабинету) се обављају стручни, нормативно - правни, саветодавни, административно - технички, организациони и други послови који се односе на остваривање надлежности и овлашћења градоначелника и заменика градоначелника који се односе на представљање и заступање Града у односу на физичка и правна лица у земљи и иностранству; координацију рада са другим органима Града, градским управама и стручним службама; припрему радних и других састанака, праћење активности на реализацији утврђених обавеза, пријем странака које се непосредно обраћају градоначелнику и заменику градоначелника; обраду и сређивања аката, предмета и документације везане за активности градоначелника и заменика градоначелника; израда календара активности градоначелника и заменика градоначелника;примање, прегледање, распоређивање, евидентирање, достављање у рад и отпремање поште упућене градоначелнику и заменику градоначелника; израду аката које доноси градоначелник, а који нису у делокругу рада гругих градских управа; послови теничког секретара за градоначелника и заменика градоначелника.

Начелник: Александар Милошевић
Тел: 034/306-142
E-mail: amilosevic@kg.org.rs

 
2. Одељење за послове Градског већа

У Одељењу за послове Градског већа обављају се стручни, нормативно - правни, организациони, административно - технички и други послови који се односе на Градско веће и његова радна тела, а који се односе на припрему и реализацију седница и обраду аката усвојених на седницама Градског већа и његових радних  тела; евиденцију одржаних седница Градског већа и његових радних тела,припрему аката за постављења која врши Градско веће; чување изворних докумената о раду Градског већа и његових радних тела, фото и библиотечке грађе; остваривање надлежности и овлашћења чланова Градског већа задужених за одређене области који се односе на координацију рада са другим органима Града; припрему радних и других састанака, праћење активности на реализацији утврђених обавеза; пријем странака које се непосредно обраћају члановима Градског већа и њихово адекватно упућивање у надлежне Градске управе; обраду и сређивања аката, предмета и документације везане за активности Градског већа, као и друге послове везане за остваривање надлежности Градског већа; послове техничког секретара за чланове Градског већа.

Начелник: Славица Нешковић
Тел.:034/306-128
E-mail: gradskovece@kg.org.rs

3. Одељење за нормативно-правне послове

У Одељењу за нормативно-правне послове обављају се стручни, нормативно - правни, административно - технички  и  други послови који се односе на припрему и израду нацрта и предлога аката који нису у надлежности других Градских управа; припрему нацрта и предлога прописа и других аката који се односе на функционисање и рад Градске управе, градоначелника и Градског већа, као и припрему нацрта прописа и других аката чији су предлагачи градоначелник и Градско веће; израду пречишћених текстова одлука и других аката Скупштине Града и Градског већа; друге нормативно - правне послове за потребе градоначелника, заменика градоначелника, Управе и начелника Управе, послове везане за давање мишљења о законитости и правно - техничкој усаглашености нацрта, односно предлога аката које доноси Скупштина града, Градско веће или градоначелник, пружање стручне помоћи и подршке Градским управама када је то потребно у изради аката из делокруга рада те Градске управе.
     
Начелник: Зоран Кузмановић
Тел.:034/335-324 лок.302
E-mail: zkuzmanovic@kg.org.rs

4. Одељење за ванредне ситуације и планирање одбране

У Одељењу за ванредне ситуације и планирање одбране, обављају се стручни, економско-финансијски, управно-правни, нормативно-правни и административно-технички послови који се односе на систем заштите од елементарних и других већих непогода; систем заштите од пожара, као и стварања услова за њихово отклањање и ублажавање њихових последица; доношење Плана и Програма развоја система заштите и спасавања; доношење Одлуке о организацији и функционисању цивилне заштите на територији града и обезбеђењу њеног спровођења; израда Процене угрожености од елементарних непогода и других несрећа за територију града; израду Плана заштите и спасавања у ванредним ситуацијама; израду Планова одбране који су саставни део Плана одбране Републике Србије; развој система узбуњивања у оквиру система јавног узбуњивања Републике Србије; организацију, развијање и вођење личне и колективне заштите; формирање, организацију и опремање јединица цивилне заштите опште намене; одређивање оспособљених правних лица од значаја за заштиту и спасавање; планирање и утврђивање извора финансирања за развој и изградњу и  извршавање задатака заштите и спасавања и развој цивилне заштите и спровођење мера и задатака цивилне заштите; предузимања мера усклађивања припрема за одбрану правних лица у  делатностима из своје надлежности с одбрамбеним припремама у Плану одбране Републике Србије; предузимања мера за функционисање локалне самоуправе у ратном и ванредном стању; спровођења мера приправности и предузимање других мера потребних за  прелазак на организацију у ратном и ванредном стању; спровођење радне и материјалне обавезе; спровођење заштите и спасавања људи и материјалних добара и утврђивање обавеза правних лица из своје надлежности; планирање, обезбеђивање, евидентирање, праћење и контроле коришћења средстава која Град обезбеђује за задовољавање потреба функционисања и развоја система заштите и спасавања; додела награда и признања у области цивилне заштите.
     
Начелник: мр Драгош Радовановић
Тел.:034/505-841
E-mail: dradovanovic@kg.org.rs

4.1  Служба цивилне заштите  

У Служби цивилне заштите обављају се стручни, нормативно-правни, административно - технички и други послови везани за прикупљање информатичких и других података везаних за благовремено праћење и обавештавање грађана и праних лица, у циљу предупређивања штета које могу да настану од елементарних и других непогода, ванредних догађаја и ситуација; координацију ангажовања субјеката система заштите и спасавања на територији Града; пружање стручне, административне и друге помоћи у функционисању Штаба за ванредне ситуације; обуку и оспособљавање повереника, заменика повереника и јединица опште намене цивилне заштите.

Шеф службе: Даница Јовановић
Тел.:034/302-457

5. Одељење за унутрашњу и међународну сарадњу и послове протокола   

У Одељењу за унутрашњу и међународну сарадњу и послове протокола обављају се стручни, нормативно - правни, административно - технички и други послови везани за сарадњу и удруживање Града са другим градовима и општинама, њиховим органима, асоцијацијама локалних власти, државним органима, организацијама и другим субјектима у земљи и иностранству,односно дијаспори; послове усменог и писаног превођења са страних језика и на стране језике, послове превођења међународних уговора, других прописа и општих аката; послове организовања и пријема представника домаћих и страних институција; послови организовања протокола поводом додељивања јавних признања Града; организовање и реализовање програма везаних за манифестације и јубилеје од значаја за Град.

Начелник: Бојан Павловић
Тел.:034/306-288
E-mail: protocol@kg.org.rs

6.Одељење за послове информисања

У Служби за послове информисања обављају се стручни, административно - технички и други послови везани за остваривање јавности рада органа Града, и њихових радних тела, представника органа Града, функционисања Градских управа и посебних и стручних служби кроз благовремено и потпуно информисање о раду органа Града, стручних и посебних служби органа Града, информисање о раду градоначелника и заменика градоначелника, као и писање вести, извештаја и саопштења за медије и потребе интернет презентације о раду градоначелника и заменика градоначелника; сарадњу са средствима јавног информисања; организовање конференција за штампу; сарадњу са издавачким кућама.  

Начелник: Александра Тијанић
Тел.: 034/306-141
E-mail: infosluzbakg@gmail.com

7. У Управи се обављају финансијско-материјални, стручни, административно - технички и други послови везани за  израду финансијских планова за Управу као директног корисника буџета; рачуноводствено -финансијске послове, израду помоћних евиденција, пријем, контролу и књижење рачуноводствених исправа, вођења пословних књига и усклађивања са главном књигом трезора; праћење извршења буџета у складу са апропријацијама, праћење и спровођење  процедура трезора у делу извршења буџета;           израду и косолидацију финансијских извештаја, сравњење периодичних и завршних финансијских извештаја индиректних корисника буџета, сравњење потраживања и обавеза; одобравање, оверавање и припрему захтева за плаћање и других захтева у складу са Упутством о начину и поступку обављања платног промета у оквиру КРТ&минус;а, контроле финансијских трансакција и пословних догађаја, као и послове усаглашавања потраживања и обавезе у току године и на дан састављања годишњег финансијског извештаја; контирање улазних књиговодствених докумената, обједињавања података и припрему за израду решења о коришћењу буџетских средстава, буџетско извештавање, односно израда месечних, тромесечних и годишњих извештаја о финансијском пословању у складу са Законом; плаћања са аспекта уговорених обавеза и наменског трошења планираних расхода и издатака, усаглашавања потраживања и обавеза; попис имовине и обавеза у складу са Законом у предвиђеном року.
 
Помоћник начелника за послове финансија: Евица Цветковић
Тел.: 034/306-146
E-mail: ecvetkovic@kg.org.rs

Начелник Градске управе за послове градоначелника и Градског већа

Jelena Bojović

Јелена Бојовић

Јелена Бојовић - Начелник Градске управе за послове градоначелника и Градског већа, рођена је 21.11.1970. године у Крагујевцу. Основну и Средњу економску школу, правни смер, завршила је у Крагујевцу. На Правном факултету у Крагујевцу дипломирала је 1994. године.
Своје прво радно искуство започела је 1994. године у Градској управи града Крагујевца као волонтер, а од 1996. године је у сталном радном односу у Градској управи.
У Градској управи града Крагујевца радила је на следећим пословима:

 • од 1996. до 2002.  године: самостални стручни сарадник за послове предузетништва;
 • од 2002. до 2004. године: организатор за нормативно - правне послове у области привреде;
 • од 2004. до 2008. године: Шеф Службе за приватно предузетништво;
 • од 2008. до 2012. године: Начелник Одељења за привреду и предузетништво;
 • од 2012. до фебруара 2013. године: Начелник Одељења за привреду и локални економски развоје;
 • од фебруара 2013. до маја 2015. године: Шеф Службе за послове привреде.

Решењем Градског већа града Крагујевца постављена је за Начелника Градске управе за послове градоначелника и Градског већа.

Остала стручна ангажовања:

 • 2002. године: учешће у програму OSCE на тему “Родна равноправност и једнаке могућности&рдqуо;;
 • 2008 - 2010. године: координатор на пројекту који је Град реализовао у сарадњи са Белгијским Caritas;
 • 2011. године: члан Комисије за израду Регионалне стратегије одрживог развоја; обука за синдикалне лидере у Лувену (Белгија);
 • 2012. године: обука за пројекте у области енергетске ефикасности у Бриселу (Белгија); учешће у изради Стратегије одрживог развоја града Крагујевца;
 • 2014. године:
 • члан радног тима на изради Стратегије развоја туризма града Крагујевца;
 • члан радног тима за реализацију пројекта „Подстицај развоја руралног туризма за одрживи локални економски развој;
 • активни учесник на пројекту који је имао за тему методологију израде локалног акционог плана за запошљавање у Шведској.


Течно говори енглески језик, а служи се и шпанским.

КОНТАКТ:
Трг Слободе 3
Град Крагујевац
Канцеларија број: 122
Телефон: 034/306 122
Моб: 060/234 00 76
E mail: jbojovic@kg.org.rs