Контактирајте нас за више информација
X

 
Напредна претрага Напредна претрага
Gate of Europe

Географски информациони систем

Презентација финансирана од стране Америчке агенције за међународни развој

Асоцијација градова Весници мира

Салон антиратне карикатуреУдружење крагујевчана

Лого

Градска управа за привреду

ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ
34 000 Крагујевац, Трг Слободе 3/IV;
тел: +381 34 306 185, факс: +381 34 306 188;

Просторије за рад Управе смештене су у згради Управе града и то канцеларије 405 и 406 на IV и 506 на V спрату.

Радно време Управе је радним даном од 7.30 до 15.30 часова.

Градска управа за привреду образована је за обављање стручних, финансијско-материјалних, управно-правних, нормативно-правних и административно-техничких послова Града у области:

 • израде краткорочних и дугорочних програма и планова привредног развоја;
 • старања о унапређењу општег оквира за привређивање у Граду;
 • праћења пословања привреде, као и послова везаних за реструктурирање и приватизацију правних субјеката чији је оснивач Град;
 • старања о развоју и унапређењу угоститељства, занатства и трговине;
 • уређивања радног времена трговинских, занатских и угоститељских објеката;
 • уређивања места на којима се могу обављати одређене делатности, као и других услова за њихов рад и пословање;
 • координирања и сарадње са приватним предузетницима;
 • подстицања и помагања развоја задругарства;
 • стручних и административно-техничких послова за потребе Савета за запошљавање, Социјално-економског савета и Привредног савета града Крагујевца;
 • израде програма развоја туризма и унапређења општих услова за прихват и боравак туриста;
 • оснивања установа и организација у области туризма, праћења иобезбеђења њиховог функционисања;
 • утврђивања висине боравишне таксе;
 • остваривања сарадње са туристичким организацијама других општина и градова;
 • прописивања програма полагања стручног испита за туристичке водиче Града;
 • сарадње са невладиним организацијама и удружењима грађана у области привреде, предузетништва, пољопривреде и заштите потрошача;
 • уређивања и обезбеђивања посебних услова и организације ауто-такси превоза путника и стајалишта у ванлијском превозу путника на територији Града;
 • обезбеђења, унапређења, коришћења, заштите и развоја пољопривреде;
 • праћења стања у области пољопривредног земљишта, коришћења и унапређења пољопривредног земљишта, шума и вода, биљног и животињског света и подручја са природним лековитим својствима;
 • припремања нацрта и предлога општих и појединачних аката из делокруга своје надлежности, које доносе Скупштина града и извршни органи Града;
 • одређивања ерозивних подручја, учествовање у припреми програма развоја и праћења њиховог остваривања уз предлагање мера за њихово унапређење;
 • доношења основа заштите коришћења и уређења пољопривредног земљишта;
 • старања о коришћењу пашњака и одлучивање о привођењу пашњака другој култури;
 • утврђивања водопривредних услова и издавање водопривредне сагласности и водопривредне дозволе за објекте од локалног значаја;
 • уређивања и утврђивања начина коришћења и управљања изворима, јавним бунарима и чесмама, старање и обезбеђивања услова за очување, коришћење и унапређење подручја са природним лековитим својствима;
 • одређивања делова обала и воденог простора на којима се могу градити хидрограђевински објекти и постављати пловни објекти;
 • оснивања и утврђивања обима и структуре робних резерви Града;
 • финансијског планирања за Управу као директног корисника буџета града и финансијско-рачуноводствених послова у складу са прописима.

Градска управа за привреду обавља и друге послове у области пољопривреде, заштите коришћења и унапређења пољопривредног земљишта, шума и вода, биљног и животињског света, водопривреде и туризма који су поверени Граду, као и друге послове из надлежности Града у овим областима.

Полазећи од начела стручног, рационалног и економичног обављања послова, ефикасног руковођења и сталног надзора над обављањем послова и примене савремених метода и средстава рада, послови Управе организовани су у 4 унутрашње организационе јединице, и то: два одељења, једној дирекцији и једној самосталној служби.

У Одељењу за привреду и подршку нових инвестиција обављају се послови везани за:

 • старање о унапређењу општег оквира за привређивање у Граду;
 • координирање и сарадњу са приватним предузетницима;
 • израду краткорочних и дугорочних програма и планова привредног развоја;
 • праћење пословања привреде, као и послова везаних за реструктурирање и приватизацију правних субјеката чији је оснивач Град;
 • старање о развоју и унапређењу угоститељства, занатства и трговине;
 • уређивање радног времена трговинских, занатских и угоститељских објеката;
 • уређивање места на којима се могу обављати одређене делатности, као и других услова за њихов рад и пословање;
 • подстицање и помагање развоја задругарства;
 • обављање стручних и административно-техничких послова за потребе Савета за запошљавање, Социјално - економског савета и Привредног савета града Крагујевца;
 • израду програма развоја туризма и унапређења општих услова за прихват и боравак туриста;
 • оснивање установа и организација у области туризма, праћења и обезбеђивање њиховог функционисања;
 • утврђивање висине боравишне таксе;
 • остваривање сарадње са туристичким организацијама других општина и градова;
 • прописивање програма полагања стручног испита за туристичке водиче Града;
 • сарадњу са невладиним организацијама и удружењима грађана у области привреде, предузетништва, пољопривреде и заштите потрошача;
 • уређивање и обезбеђивање посебних услова и организације ауто такси превоза путника и стајалишта у ванлинијском превозу путника на територији Града.

У Одељењу за пољопривреду и водорегулацију обављају се послови везани за:

 • обезбеђење, унапређење, коришћење, заштиту и развој пољопривреде,
 • праћење стања у области пољопривредног земљишта, коришћење и унапређење пољопривредног земљишта, шума и вода, биљног и животињског света и подручја са природним лековитим својствима;
 • припремање нацрта и предлога општих и појединачних аката из делокруга своје надлежности које доносе Скупштина града и извршни органи Града;
 • одређивање ерозивних подручја, учествовање у припреми програма развоја и праћења њиховог остваривања уз предлагање мера за њихово унапређење;
 • доношење основа заштите коришћења и уређења пољопривредног земљишта;
 • старање о коришћењу пашњака и одлучивање о привођењу пашњака другој култури;
 • утврђивање водопривредних услова и издавање водопривредне сагласности и водопривредне дозволе за објекте од локалног значаја;
 • уређивање и утврђивање начина коришћења и управљања изворима, јавним бунарима и чесмама, старање и обезбеђивање услова за очување, коришћење и унапређење подручја са природним и лековитим својствима;
 • одређивање делова обала и воденог простора на којима се могу градити хидрограђевински објекти и постављати пловни објекти.

У Дирекцији за робне резерве обављају се послови везани за оснивање и утврђивање обима и структуре робних резерви града и у складу са тим:

 • израду годишњих програма робних резерви;
 • контролу стања градских робних резерви;
 • давање стручних мишљења у вези коришћења градских робних резерви;
 • обављање нормативно - правних послова из области робних резерви.
 • У оквиру Дирекције образована је Служба за финансијско-рачуноводствене послове Дирекције, у којој се обављају финансијско-рачуноводствени послови у складу са прописима.

У Служби за правно-финансијске послове обављају се:

 • нормативно-правни послови;
 • управни послови;
 • израда финансијских планова за Управу као директног корисника буџета и индиректних буџетских корисника у њеној надлежности;
 • послови израде помоћних евиденција;
 • пријем, контрола и књижења рачуноводствених исправа;
 • послови вођења пословних књига и усклађивање са главном књигом трезора;
 • послови праћења извршења буџета у складу са апропријацијама;
 • послови праћења и спровођења процедура трезора у делу извршења буџета;
 • послови израде и консолидације периодичних и годишњих финансијских извештаја;
 • послови сравњења завршних рачуна индиректних корисника буџета и
 • други финансијски послови у складу са прописима.

Контакти:

Мирослав Пауновић - начелник Управе
тел: (034) 306 186, e-mail: mpaunovic@kg.org.rs;

Зоран Костадиновић - начелник Одељења за привреду и подршку нових инвестиција
тел: (034) 306 226, e-mail: zkostadinovic@kg.org.rs;

Никола Пауновић - начелник Одељења за пољопривреду и водорегулацију
тел: (034) 306 189, e-mail: npaunovic@kg.org.rs;

Небојша Обрадовић - директор Дирекције за робне резерве
тел: (034) 306 187, e-mail: nobradovic@kg.org.rs;

Јелена Тимотијевић - начелник Службе за правно-финансијске послове
тел: (034) 306 186, e-mail: jtimotijevic@kg.org.rs.