Контактирајте нас за више информација
X

 
Напредна претрага Напредна претрага
Gate of Europe

Географски информациони систем

Салон антиратне карикатуреЛого

Градска управа за привреду

ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ
34 000 Крагујевац, Трг Слободе 3/IV;
тел: +381 34 306 185, факс: +381 34 306 188;

НАЧЕЛНИК: Мирослав Пауновић
034/306-186, E-mail: mpaunovic@kg.org.rs

Просторије за рад управе смештене су у згради Управе града и то канцеларије 405 и 406 на IV и 506 на V спрату.

Радно време Управе је радним даном од 7.30 до 15.30 часова.

Градска управа за привреду образована је за обавља стручних, финансијско-материјалних, управно-правних, нормативно-правних, административно-техничких и других послове у области:  

 • израда краткорочних и дугорочних програма и планова привредног развоја;
 • старање о унапређењу општег оквира за привређивање у Граду;
 • праћење пословања привреде, као и послова везаних за реструктурирање и приватизацију правних субјеката чији је оснивач Град;
 • старање о развоју и унапређењу угоститељства, занатства и трговине;
 • уређивања радног времена трговинских, занатских и угоститељских објеката;
 • уређивање места на којима се могу обављати одређене делатности, као и других услова за њихов рад и пословање;
 • координирање и сарадња са приватним предузетницима;
 • подстицање и помагање развоја задругарства;
 • стручни и административно-технички послови за потребе Савета за запошљавање, Социјално-економског савета и Привредног савета града Крагујевца;
 • израда програма развоја туризма и унапређења општих услова за прихват и боравак туриста;
 • оснивање установа и организација у области туризма, праћења иобезбеђења њиховог функционисања;
 • утврђивање висине боравишне таксе;
 • остваривање сарадње са туристичким организацијама других општина и градова;
 • прописивање програма полагања стручног испита за туристичке водиче Града;
 • сарадња са невладиним организацијама и удружењима грађана у области привреде, предузетништва, пољопривреде и заштите потрошача;
 • уређивање и обезбеђивања посебних услова и организације ауто-такси превоза путника и стајалишта у ванлијском превозу путника на територији Града;
 • обезбеђење, унапређење, коришћење, заштита и развој пољопривреде;
 • праћење стања у области пољопривредног земљишта, коришћења и унапређења пољопривредног земљишта, шума и вода, биљног и животињског света и подручја са природним лековитим својствима;
 • припремање нацрта и предлога општих и појединачних аката из делокруга своје надлежности, које доносе Скупштина града и извршни органи Града;
 • одређивање ерозивних подручја, учествовање у припреми програма развоја и праћења њиховог остваривања уз предлагање мера за њихово унапређење;
 • доношење основа заштите коришћења и уређења пољопривредног земљишта;
 • старање о коришћењу пашњака и одлучивање о привођењу пашњака другој култури;
 • утврђивање водопривредних услова и издавање водопривредне сагласности и водопривредне дозволе за објекте од локалног значаја;
 • уређивање и утврђивање начина коришћења и управљања изворима, јавним бунарима и чесмама, старање и обезбеђивања услова за очување, коришћење и унапређење подручја са природним лековитим својствима;
 • одређивање делова обала и воденог простора на којима се могу градити хидрограђевински објекти и постављати пловни објекти;
 • оснивање и утврђивање обима и структуре робних резерви Града;
 • финансијско-рачуноводствени послови у складу са прописима.

Градска управа за привреду обавља и друге послове у области привреде, пољопривреде, заштите коришћења и унапређења пољопривредног земљишта, шума и вода, биљног и животињског света, водопривреде и туризма који су поверени Граду, припрема нацрте и предлоге општих и појединачних аката из делокруга своје надлежности које доносе Скупштина града и извршни органи Града и обавља друге послове из надлежности Града у овим областима.

1. У Одељењу за подршку привреди обављају се послови везани за:

 • старање о унапређењу општег оквира за привређивање у Граду;
 • координирање и сарадњу са приватним предузетницима;
 • израду краткорочних и дугорочних програма и планова привредног развоја;
 • праћење пословања привреде, као и послова везаних за реструктурирање и приватизацију правних субјеката чији је оснивач Град;
 • старање о развоју и унапређењу угоститељства, занатства и трговине;
 • уређивање радног времена трговинских, занатских и угоститељских објеката;
 • уређивање места на којима се могу обављати одређене делатности, као и других услова за њихов рад и пословање;
 • подстицање и помагање развоја задругарства;
 • обављање стручних и административно-техничких послова за потребе Савета за запошљавање, Социјално - економског савета и Привредног савета града Крагујевца;
 • израду програма развоја туризма и унапређења општих услова за прихват и боравак туриста;
 • оснивање установа и организација у области туризма, праћења и обезбеђивање њиховог функционисања;
 • утврђивање висине боравишне таксе;
 • остваривање сарадње са туристичким организацијама других општина и градова;
 • прописивање програма полагања стручног испита за туристичке водиче Града;
 • сарадњу са невладиним организацијама и удружењима грађана у области привреде, предузетништва, пољопривреде и заштите потрошача;
 • уређивање и обезбеђивање посебних услова и организације ауто такси превоза путника и стајалишта у ванлинијском превозу путника на територији Града.

Начелник: Зоран Костадиновић,  
тел. 034/306-226, E-mail: zkostadinovic@kg.org.rs

2. У Одељењу за пољопривреду обављају се послови везани за:

 • обезбеђење, унапређење, коришћење, заштиту и развој пољопривреде,
 • праћење стања у области пољопривредног земљишта, коришћење и унапређење пољопривредног земљишта, шума и вода, биљног и животињског света и подручја са природним лековитим својствима;
 • припремање нацрта и предлога општих и појединачних аката из делокруга своје надлежности које доносе Скупштина града и извршни органи Града;
 • одређивање ерозивних подручја, учествовање у припреми програма развоја и праћења њиховог остваривања уз предлагање мера за њихово унапређење;
 • доношење основа заштите коришћења и уређења пољопривредног земљишта;
 • старање о коришћењу пашњака и одлучивање о привођењу пашњака другој култури;
 • утврђивање водопривредних услова и издавање водопривредне сагласности и водопривредне дозволе за објекте од локалног значаја;
 • уређивање и утврђивање начина коришћења и управљања изворима, јавним бунарима и чесмама, старање и обезбеђивање услова за очување, коришћење и унапређење подручја са природним и лековитим својствима;
 • одређивање делова обала и воденог простора на којима се могу градити хидрограђевински објекти и постављати пловни објекти.

Начелник: Никола Пауновић
тел. 034/306-189, E-mail: npaunovic@kg.org.rs

2.1. У Одељењу за пољопривреду образована је Група за робне резерве у којој се обављају стручни, организациони и административно-технички послови везани за оснивање и утврђивање обима и структуре робних резерви града и у складу са тим:
израду годишњих програма робних резерви;
контролу стања робних резерви;
давање стручних мишљења у вези коришћења робних резерви.

Владимир Марић, руководилац Групе за робне резерве
тел. 034/306-187, E-mail: robrezervekg@gmail.com

3. У Служби за правно-финансијске послове обављају се:

 • нормативно-правни послови;
 • управни послови;
 • послови на изради финансијских планова за Управу као директног корисника буџета и индиректних буџетских корисника у њеној надлежности;
 • послови израде помоћних евиденција;
 • пријем, контрола и књижења рачуноводствених исправа;
 • послови вођења пословних књига и усклађивање са главном књигом трезора;
 • послови праћења извршења буџета у складу са апропријацијама;
 • послови праћења и спровођења процедура трезора у делу извршења буџета;
 • послови израде и консолидације периодичних и годишњих финансијских извештаја;
 • послови сравњења завршних рачуна индиректних корисника буџета и
 • други финансијски послови у складу са прописима.

Јелена Тимотијевић шеф Службе за правно-финансијске послове
тел. 034/306-186; E-mail: jtimotijevic@kg.org.rs

3.1. У Служби за правно-финансијске послове образована је Група за финансије у којој се обављају следећи послови:

 • израда финансијског плана, анализа предлога финансијских планова корисника јавних средстава и усаглашености са упутством;
 • извештавања о коришћењу средстава;
 • вођења помоћних књига;
 • израда захтева за плаћање и трансфер средстава и захтева за плате;
 • израде периодичних извештаја и завршног рачуна директног корисника;
 • усаглашавање помоћних евиденција са главном књигом трезора и добављачима;
 • мониторинг и евалуацију финансијских планова по програмској методологији;
 • израду годишњих програма робних резерви;
 • интерне контролне поступке;
 • припремне радње за спровођење пописа и друге послове у складу са  прописима којима се уређује ова област;
 • праћење извршења буџета у складу са одобреним апропријацијама за Градску управу;
 • праћење и спровођење процедура трезора у делу извршења буџета; субвенције предузећима односно другим облицима организовања над чијим радом врши надзор;
 • израђује  месечне, тромесечне и годишње извештаја о финансијском пословању Градске управе, у складу са законом;
 • књиговодствено финансијске реализације и надзора над програмима и пројектима из надлежности Управе;
 • стара се о ажурности и исправности евиденција;
 • спровођење прописаних процедура за извршење плаћања буџетским средствима и друге послове у складу са законом;
 • одобравања, овере и припреме Захтева за плаћање и других захтева у складу са Упутством о начину и поступку обављања платног промета у оквиру КРТ-а;
 • контирања улазних књиговодствених докумената;
 • попис имовине и обавеза у Законом предвиђеном року;
 • консолидације извештаја и састављања консолидованог годишњег извештаја друге послове у складу са прописима из надлежности Управе.

Милина Јанић, руководилац Групе за финансије
тел. 034/306-186;  E-mail: mjanic@kg.org.rs