Контактирајте нас за више информација
X

 
Напредна претрага Напредна претрага
Gate of Europe

Географски информациони систем

Презентација финансирана од стране Америчке агенције за међународни развој

Асоцијација градова Весници мира

Салон антиратне карикатуреУдружење крагујевчана

Лого

Градска управа за управљање пројектима, одрживи и равномерни развој

ГРАДСКА УПРАВА ЗА УПРАВЉАЊЕ ПРОЈЕКТИМА, ОДРЖИВИ И РАВНОМЕРНИ РАЗВОЈ

У Градској управи за управљање пројектима, одрживи и равномерни развој обављају се стручни, економско-финансијски, финансијско-материјални, управно-правни, нормативно-правни, административно-технички и други послови за Градску управу и друге кориснике буџета у складу са законом, а у вези:

 • оснивања, обезбеђења функционисања и контроле над инструментима локалног економског развоја (слободне, индустријске и радне зоне, индустријски, технолошки и научно-технолошки паркови, пословно-технички инкубатори, кол центри, јединствени шалтери и др.),
 • израде и спровођења програма локалног економског развоја, као и старања о унапређењу општег оквира за привређивање у Граду у смислу дугорочног одрживог развоја Града,
 • реализације и надзора над програмима и пројектима локалног економског развоја,
 • истраживања националних и међународних развојних програма и донаторских пројеката у функцији локалног економског развоја,
 • истраживања и анализе потреба локалне заједнице, оправданости и изводљивости пројеката локалног економског развоја,
 • иницирања, израде, управљања и реализације заједничких пројеката са партнерима из владиног и невладиног сектора из земље и иностранства,
 • координације, мониторинга и стручне подршке у примени пројеката који се спроводе у локалној заједници,            
 • припреме планова и програма за коришћење обновљивих извора енергије и њиховог спровођења,
 • промовисања и спровођења мера енергетске ефикасности у зградарству, комуналној привреди и транспорту, промовисања значаја коришћења обновљивих извора енергије и припреме предлога  пројеката из ове области,
 • образовања и развијања јавне свести и унапређења приступа јавности информацијама о животној средини у енергетици,
 • припремања предлога пројеката из области енергетске ефикасности,
 • израде стратегије развоја енергетике,
 • утврђивање потреба за енергијом на територији Града и припрему података за енергетски биланс Републике Србије,
 • израда финансијских планова за управу као директног корисника буџета, финансијско - рачуноводствене послове, израда помоћних евиденција, пријем, контрола и књижење рачуноводствених исправа, вођење пословних књига и усклађивање са главном књигом трезора                 
 • праћење извршења буџета у складу са апропријацијама, праћење и спровођење процедура трезора у делу извршења буџета, израда и консолидација финансијских извештаја, сравњење завршних рачуна индиректних корисника буџета и други финансијски послови у складу са прописима,
 • припремања нацрта и предлога општих и појединачних аката из делокруга своје надлежности које доносе Скупштина града и извршни органи Града.
 • обавља и друге послове државне управе из њене надлежности који су поверене Граду, као и друге послове из надлежности Града у овој области
 • доноси финансијски план и план јавних набавки градске управе и доноси одлуке о покретању поступка набавки за намене за које су средства обезбеђена у буџету, односно у финансијском плану у складу са актима Скупштине града и Градског већа. Градска управа је одговорна за реализацију јавних набавки у оквиру своје надлежности
 • припремања нацрта и предлога општих и појединачних аката из делокруга своје надлежности које доносе Скупштина града и извршни органи Града.

У оквиру Градске управе постоје 3 основне и 2 унутрашње организационе јединице:

Основне организационе јединице:

 1. Одељење за локално-економски развој
 2. Одељење за управљање пројектима
 3. Одељење за енергетску ефикасност

Унутрашње организационе јединице:

 1. Група за финансије у оквиру Одељења за локално-економски развој
 2. Група за техничку припрему пројеката у оквиру Одељења за управљање пројектима

У Одељењу за локално-економски развој обављају се послови:

 • праћења и обезбеђивања вршења оснивачких права над предузећима и другим облицима организовања у области локалног економског развоја, подржавања и финансирања активности у складу са оснивачким актима и надзора над њиховим радом у складу са законом;
 • припрема нацрта и предлога општих и појединачних аката из делокруга надлежности управе;
 • припрема аката који се односе на припрему и реализацију програма и пројеката, финансијских и других извештаја за потребе пројеката, планирање буџета за потребе припреме пројеката;
 • контрола над организацијама локалног економског развоја које се финансирају из средстава буџета града, а које су од стране Града поверене овој управи у надлежност;
 • праћење и обезбеђивање услова за развој и спровођење политике из области економског развоја, промоцију инвестиционих потенцијала Града;
 • унапређење и развој инструмената локалне развојне политике којима се подстиче привлачење улагања;
 • праћење постојећих улагања и њихово проширење, број и укупну вредност улагања и квалитета улагача; примену стандарда повољног пословног окружења и предлагање одлука о мерама за подстицање конкурентности града у привлачењу улагања;
 • управне и стручне послове у области локалног економског развоја;
 • подстицање предузетништва, малих и средњих предузећа у складу са законом и одлукама Скупштине града;
 • стварање базе података, праћењу, анализирању и давању извештаја о стању и кретању привредних активности на територији Града;
 • сарадњу и комуникацију са републичким и другим институцијама које се баве унапређењем економског развоја и привлачењем инвестиција;
 • представљање Града на регионалном, државном и међународном нивоу у активностима везаним за локални економски развој;
 • сарадњу са Националном службом за запошљавање (НСЗ) у реализацији мера активне политике запошљавања;
 • управне, административне и стручно-техничке послове за потребе органа града;
 • припрему нацрта одлука и других општих аката из свог делокруга;
 • израду стратешких и планских аката и програма развоја;
 • предлагање стимулативних мера за отварање нових МСП и привлачење страних инвестиција; унапређења капацитета радне снаге, маркетинга, финансијске подршке оснивања и обезбеђења функционисања над инструментима локалног економског развоја (слободне, индустријске и радне зоне, индустријски, технолошки и научно-технолошки паркови, пословно-технички инкубатори, управљање земљиштем у циљу подстицања равоја, зоне унапређеног пословања, кол центри, јединствени шалтери и др.);
 • припреме, реализације и надзора над програмима и пројектима локалног економског развоја;
 • учествовања у подстицању привлачења улагања инструментима локалне развојне    политике, брине о постојећим улагањима и њиховом проширењу, броју и укупној  вредности улагања и квалитету улагача, примењује стандарде повољног  пословног окружења и припреме мера за подстицање конкурентности локлне   самоуправе у привлачењу улагања;
 • учествовања у пружању стручне помоћи и подршке улагачу у реализацији улагања, води евиденцију улагања од локалног значаја у складу са прописима;
 • истраживања међународних и националних развојних програма и донаторских пројеката  у функцији локалног економског развоја;
 • истраживања и анализе потребе локалне заједнице, оправданости и изводљивости пројеката локалног економског развоја;
 • формирања и одржавања базе података везаних за истраживање потреба код припреме пројеката локалног развоја;
 • формирања и одржавање базе података, израда пратећих програма, информатичко-техничка подршка локалном економском развоју;
 • обезбеђивања доступности, обрађених званичних статистичких података,  заинтересованим привредним субјектима, установама, организацијама, медијима, појединцима и др.;
 • израде анализе достигнутог степена развоја Града, као и анализе појединих делатности полазећи од стратешких и акционих опредељења са становишта одрживости;
 • проучавања, праћења и анализирања развоја привредних и ванпривредних делатности на територији Града,
 • припреми оцена и мера за превазилажење негативних тенденција у развоју из различитих области и други послови из области локално-економаког развоја.

У Одељењу за локално-економски развој образује се Група за финансије.

У Групи за финансије обављају се послови:

 • израда финансијског плана уз поштовање система јединствене буџетске класификације укључујући и програмску;
 • анализа предлога финансијских планова корисника јавних средстава и усаглашености са упутством;
 • извештавања о коришћењу средстава;
 • вођења помоћних књига;
 • израда захтева за плаћање и трансфер средстава и захтева за плате;
 • израде периодичних извештаја и завршног рачуна директног корисника;
 • усаглашавање помоћних евиденција са главном књигом трезора и добављачима;
 • мониторинг и евалуацију финансијских планова по програмској методологији;
 • интерне контролне поступке;
 • припремне радње за спровођење пописа и друге послове у складу са прописима којима се уређује ова област;
 • праћење извршења буџета у складу са одобреним апропријацијама за Градску управу;
 • праћење и спровођење процедура трезора у делу извршења буџета;
 • субвенције предузећима односно другим облицима организовања над чијим радом врши надзор;
 • спровођења уговора, споразума и других обавеза које преузима град у оквиру сарадње са домаћим и страним организацијама а које повери овој управи у надлежност;
 • контроле финансијских трансакција и пословних догађаја, као послове усаглашавања потраживања и обавезе у току године и на дан састављања годишњег финансијског извештаја;
 • обједињавања података и припреме за израду решења о коришћењу буџетских средстава (плаћање доспелих обавеза и субвенција);
 • буџетског извештавања односно израде месечних, тромесечних и годишњих извештаја о финансијском пословању Градске управе, у складу са законом;
 • књиговодствено финансијске реализације и надзора над програмима и пројектима из надлежности Управе (књижење рачуна пројеката из ЕУ и других фондова);
 • документационо-евиденциони и информатички послови;
 • припрема извештаја, информација и обавештења;
 • припреме и спровођења финансијског плана и плана јавних набавки градске управе,  припрема одлуке о покретању поступка набавки за намене за које су средства обезбеђена у буџету, односно у финансијском плану у складу са актима Скупштине града и Градског већа, реализације јавних набавки у оквиру надлежности градске управе;
 • стара се о ажурности и исправности евиденција;
 • спровођење прописаних процедура за извршење плаћања буџетским средствима и друге послове у складу са законом;
 • одобравања, овере и припреме Захтева за плаћање и других захтева у складу са Упутством о начину и поступку обављања платног промета у оквиру КРТ-а;
 • контирања улазних књиговодствених докумената;
 • попис имовине и обавеза у Законом предвиђеном року;
 • консолидације извештаја и састављања консолидованог годишњег извештаја;
 • праћења стања на подрачунима;
 • припрема документације за пренос средстава; праћење рокова за правдање утрошка средстава;
 • израда посебних помоћних евиденција за потребе ревизије предвиђене буџетима пројеката који имају свој подрачун;
 • израда посебних евиденција по захтеву финансијера пројекта или партнера на пројекту(за пројекте који садрже средства која нису из градског буџета);
 • друге послове у складу са прописима из надлежности Управе.

У Одељењу за управљање пројектима обављају се послови:

 • прикупљања информација о потребама и пројектним идејама на нивоу града Крагујевца;
 • израда, управљање, надзор и реализација пројеката из свих области од интереса за Град;
 • истраживања националних и међународних развојних програма и донаторских пројеката;
 • планирања и припреме пројектних предлога за пријаву за програме домаћих и  иностраних фондова;
 • учествовања у пружању стручне помоћи и подршке улагачу у реализацији улагања, води евиденцију улагања од локалног значаја у складу са прописима;
 • иницирања, израде, управљање и реализацију заједничких пројеката са партнерима из владиног и невладиног сектора из земље и иностранства;
 • израде пројеката и аплицирања према разним међународним и националним субјектима;
 • управљања пројектима суфинансираних из средстава домаћих и међународних извора финансирања;
 • пружања стручне помоћи у свим фазама припреме и спровођења пројеката градским управним органима, физичким и правним лицима, невладиним организацијама и другим организацијама, у поштовању прописаних процедура међународних и регионалних организација, Републике Србије и интерних процедура града Крагујевца за приступање домаћим и међународним развојним програмима и донаторским пројектима;
 • учешће у изради и реализацији пројеката приватног и јавног партнерства и концесија;
 • сарадње са градским управама и изради извештаја о свим фазама припреме и реализације пројеката;
 • праћења могућности суфинансирања пројеката града Крагујеваца и других организација;
 • израде листа и планова, пројектних предлога за кандидовање за програме и фондове домаћих и међународних извора финасирања;
 • планирања динамике припреме и спровођења пројеката града Крагујевца;
 • организовања саветовања и едукације у погледу дефинисања пројеката, подносилаца, сврхе и области интервенције, оперативног циља стратегије развоја, нивоа реализације, врсте пројекта са пројектованим очекиваним резултатима;
 • спровођења активности за израду услова за имплементацију, дефинисање и процене фактора ризика, пројектовања вредности пројекта, његовог временског оквира;
 • и други послови из области управљања пројектима.

У Одељењу за управљање пројектима образује се Група за техничку припрему пројеката.

У Групи за техничку припрему пројеката обављају се послови:

 • израде спецификација техничких и административних услова и критеријума за сваки пројекат;
 • припреме имплементације студија, програма и планова прикупљања информација за потребе ревизије;
 • предлагања пројеката за аплицирање на отворене јавне позиве;
 • учествује у припреми техничке спецификације за потребе јавне набавке;
 • прикупљања података о реализацији пројеката;
 • вођења евиденције о активностима на пројектима;
 • припреме периодичних извештаја о реализацији активности на пројектима за потребе извештавања надлежних органа;
 • координације и спровођење активности на припреми пројектне документације за инфраструктурне пројекте и друге документације за потребе донаторских програма од заначаја за град Крагујевац и други послови из области припреме пројеката.

 У Одељењу за енергетску ефикасност, обављају се послови:

 • прикупљања информација и документације о пројектима града Крагујевца повезаним са коришћењем средстава, праћења и анализе динамике вођења пројеката, вредновање пројеката, послове праћења закона и других прописа Републике Србије, Европске уније и других међународних организација везано за коришћење домаћих и иностраних средстава у области енергетске ефикасности;
 • припреме планова развоја енергетике на локалном нивоу за период од годину дана и програма енергетске ефикасности о планираном начину остваривања и планираном циљу уштеде енергије у периоду од најмање три године;
 • промовисања и спровођења мера енергетске ефикасности у зградарству, комуналној привреди и транспорту и другим областима;
 • припрема критеријуме за расписивање конкурса за суфинансирање мера енергетске ефикасности у зградарству;
 • промовисања значаја коришћења обновљивих извора енергије и припреме предлога пројеката из ове области; утврђивања потреба за енергијом на територији Града и припрему података за енергетски биланс Републике Србије;
 • припрема аката којима се утврђују посебни финансијски и други подстицаји за ефикасно коришђење енергије на територији града, кроз реализацију пројеката и других активности;
 • координације активности у области енергетске ефикасности и употребе обновљивих извора енергије на територији Града;
 • предлаже мере које доприносе ефикасном коришћењу енергије;
 • предлаже начине обезбеђења неопходних енергетских ресурса;
 • припреме програма унапређења енергетске ефикасности у области превоза;
 • прикупљања, контроле и обраде података о потрошњи свих врста енергената и секторима потрошње у свему према Европској регулативи;
 • обављања стручних послова који се односе на: израду планова, програма и пројеката у области заштите, очувања и рационалног коришћења природних ресурса и добара, употребе обновљивих и алтернативних извора енергије и заштите животне средине;
 • подстицања програма едукације у области одрживог развоја, подизања свести о значају енергетске ефикасности и сарадња са удружењима;
 • припрема података за енергетски биланс Града и извештавање институција о актуелним енергетским параметрима;
 • сарадња са институцијама, донаторима и невладиним организацијама у циљу рализације пројеката из области енергетске ефикасности и очувања обновљивих извора енергије;
 • подизање свести крајњих корисника о значају енергетске ефикасности и промовисање значаја енергетске ефикасности, спровођење едукације, промовисање енергетских протокола;
 • израда базе података из области енергетске ефикасности
 • и други послови из области енергетске ефикасности.

Интернет презентација Градске управе за управљање пројектима, одрживи и равномерни развој је на адреси: пројекти.крагујевац.рс

Контакти

ГРАДСКА УПРАВА ЗА УПРАВЉАЊЕ ПРОЈЕКТИМА,
ОДРЖИВИ И РАВНОМЕРНИ РАЗВОЈ
Крагујевац, ул. Николе Пашића 6/3
+381 34 364 489, +381 34 304 490

Наташа Пешић Радосављевић - начелник Управе
тел: 034 364 489, 034 304 490, 034 617 04 18
ел.пошта:  npesic@kg.org.rs

Одељење за локално економски развој

Зорица Савковић -  начелник Одељења
тел: +381 34 617 04 15, +381 34 304 490
ел.пошта: zsavkovic@kg.org.rs

Александар Домановић - шеф Групе за финансије
тел: +381 34 364 489, +381 34 304 490
ел.пошта: adoman@kg.org.rs

Светлана Несторовић
тел: +381 34 364 489, +381 34 304 490
ел.пошта: snestorovic@kg.org.rs

Марија Николић
тел: +381 34 364 489, +381 34 304 490
ел.пошта: mnikolic@kg.org.rs

Саша Соковић
тел: +381 34 617 04 15, +381 34 304 490
ел.пошта: ssokovic@kg.org.rs

Мирјана Јевђић-Станарчић
тел: +381 34 617 04 15, +381 34 304 490

Зоран Чаушевић
тел: +381 34 364 489, +381 34 304 490
ел.пошта: zcausevic@kg.org.rs

Бојан Тодоровић
тел: +381 34 364 489, +381 34 304 490
ел.пошта: btodorovic@kg.org.rs

Одељење за управљање пројектима

Никола Милетић - начелник Одељења
тел: +381 34 617 04 16, +381 34 304 490
ел.пошта: nmiletic@kg.org.rs

Дејан Матијашевић
тел: +381 34 617 04 16, +381 34 304 490
ел.пошта: d.matijasevic@kg.org.rs

Владимир Марковић
тел: +381 34 306 111
ел.пошта: vmarkovic@kg.org.rs

Биљана Томић
тел: +381 34 617 04 15, +381 34 304 490
ел.пошта: btomic@kg.org.rs

Гордана Лазовић
тел: +381 34 617 04 15, +381 34 304 490
ел.пошта: glazovic@kg.org.rs

Ксенија Холендер
тел: +381 34 617 04 15, +381 34 304 490
ел.пошта: ksenija@kg.org.rs

Митар Шаровић
тел: +381 34 617 04 15, +381 34 304 490

Анђела Миљојковић
тел: +381 34 617 04 15, +381 34 304 490

Одељење за енергетску ефикасност

Гордана Стојановић - начелник Одељења
тел: +381 34 364 489, +381 34 304 490
ел.пошта: gstojanovic@kg.org.rs

Мишел Петровић
тел: +381 34 364 489, +381 34 304 490
ел.пошта: mpetrovic@kg.org.rs

Ивица Пантовић
тел: +381 34 364 489, +381 34 304 490
ел.пошта: ipantovic@kg.org.rs

Нада Степовић
тел: +381 34 364 489, +381 34 304 490
ел.пошта: nstepovic@kg.org.rs

Младен Стевановић
тел: +381 34 364 489, +381 34 304 490
ел.пошта: mstevanovic@kg.org.rs

Слађана Стевић
тел: +381 34 364 489, +381 34 304 490
ел.пошта: sstevic@kg.org.rs

Начелник Градске управе за управљање пројектима, одрживи и равномерни развој

Nataša Pešić Radosavljević

 

Наташа Пешић Радосављевић

Датум рођења: 02.12.1974.

Образовање: дипломирани економиста

Познавање језика: CEPA сертификат за енглески језик, World English, са резултатом 97/100

Радно искуство:
ОШ “Радоје Домановић“ из Крагујевца од 1999. до 2000. год. - рачуноводство, Машински факултет у Крагујевцу - Центар за квалитет 2000. год. - консултант, Прва техничка школа Крагујевац 2001. год. - професор и Град Крагујевац од 2002. године и даље (Секретаријат за истраживање и развој, Секретаријат за послове скупштине града, Градска управа за финансије, Градска управа за привредне ресурсе, Секретаријат за финансије, Градска пореска управа, начелник Градске управе за управљање пројектима, равномерни и одрживи развој).

Представник града у следећим пројектима:

 • Локални план акције за децу Крагујевца - финансијски асистент у пројекту (УНИЦЕФ), 2005.
 • Exchange 1 пројекат дигитализације матичних књига за град Крагујевац, Пећ, Клину и Исток - е-матичар, ЕАР, 2005. - припрема предлога пројекта који је реализован
 • Exchange 2 пројекат - Студија изводљивости за научно-технолошки парк у Крагујевцу, 2009/10, ЕК
 • РСЕДП пројекат - Регионално сајмиште Шумадија сајам (ЕАР), 2005/6.
 • Тренинг тренера за јавну управу, пројекат у сарадњи Универзитета у Тексасу у Арлингтону и Универзитета у Крагујевцу - сертификован тренер тренера за јавну управу од стране оба универзитета од 2003, 5 недеља боравка у САД и још 6 месеци онлајн курса,
 • Учешће у пројектима који су се реализовали са Јужноморавском регијом Републике Чешке од 2005. и надаље (последњи у низу је модернизације рада полиције)
 • МЕГА пројекат у сарадњи са USAID/Urban institute - оснивање Канцеларије за локални економски развој, 2006. год.
 • Christel House scholar program - координатор, у сарадњи са ОШ “Вук Стефановић Караџић“, до 2012.
 • Exchange 3 пројекат са општином Чајетина - ГИС кључ развоја новог Златибора, 2010. - 2012.
 • Exchange 3 пројекат са градом Краљевом - Промоција нових развојних алата за ГИС, 2012.
 • Члан пројектног тима испред партнера града Крагујевца у реализацији пројекта “Предузетништво код младих, партнерство цивилног и јавног сектора“ у сарадњи са БСЦ организацијом, Холандија, 2012.
 • Сарадња у финансијском делу на пројекту Exchange 4 “Ефикасно управљање имовином“ у граду Крагујевцу, 2014-2015.
 • Повремени сарадник на пројекту “Кроз културу и туризам до бољег партнерства“, пројекат прекограничне сарадње Србија-Црна Гора, укључена од стране пројектног партнера - Туристичке организације Златибор. Остали партнери у пројекту су Туристичка организација Плужине и Епархија Будимљанско-Никшићка Српске православне цркве, 2014-2015.
 • Отворена сцена за програме младих - Министарство омладине и спорта, 2015.
 • Унапређење професионалне подршке у заједници-важан корак у инклузији деце - УНИЦЕФ, 2015.
 • Рециклажна акција - Реакција - Министарство пољопривреде и заштите животне средине и ЦЕООР, 2015.


Стручно усавршавање:

 • Сертификат - менаџер квалитета за QMS на Машинском факултету у Крагујевцу, 2000.
 • PACA сертификат основне обуке за одређивање конкурентске предности од стране MESOPARTNER -а и USAID (ACDI/VOCA), новембар 2003.
 • Тренер тренера за јавну управу, Универзитет у Тексасу, Арлингтон и Универзитет у Крагујевцу.
 • UNITAR сертификат за “Приватно-јавно партнерство и јавне услуге“, 2007, Пољска.
 • Сертификат за успешно завршен програм обуке стручњака за локални економски развој, USAID, април 2008.
 • Сертификат за пројекте за успешно завршен програм Партнери за пројекте, мај-новембар 2007, USAID, MEGA.
 • Сертификат за специјалисту за промоцију инвестиција на локалном нивоу, СИПП, СИЕПА и СКГО, мај 2008.
 • Сертификат Сталне конференције градова и општина за завршену обуку за локални економски развој, 2009.
 • Сертификат Савремени пројектни менаџер - управљање пројектима по ПМИ методологији, АБЦ и Центар за предузетништво, 2009.
 • Захвалница БСЦ за значајан допринос успешној реализацији пројекта подршке младим људима у развоју предузетништва.
 • Уверење број Р-36/2011 за успешно савладан програм обуке “Управљање пројектним циклусом“ намењен женама које се баве пројектним менаџментом у локалној управи, НАЛЕД и ЦИДА, 2011.
 • НАЛЕД и ЦИДА су доделили диплому граду Крагујевцу за најбољи пројекат под називом “Започињање сопственог посла - грант шема за самозапошљавање“. Пројекат су припремале Наташа Пешић Радосављевић и Гордана Лазовић у сарадњи са немачком НВО ХЕЛП у мају 2011.
 • Судски вештак за област економско-финансијску ужа специјалност: управљање пројектима, финансије,. децембра 2014. године.


Научни радови:

 • ЕБМ конференција 2012 - Resampling statistics – bootstrap on the example of insurance sector in Kragujevac, аутори: Ненад Томић и Наташа Пешић Радосављевић
 • ЕБМ конференција 2014 - Serbian economy between transition and globalization: regulative reform and indices of globalization, аутори др Мирјана Кнежевић и Наташа Пешић Радосављевић.