Контактирајте нас за више информација
X

 
Напредна претрага Напредна претрага
Gate of Europe

Географски информациони систем

Салон антиратне карикатуреЛого

Градска управа за управљање пројектима, одрживи и равномерни развој

Градска управа за управљање пројектима, одрживи и равномерни развој образује се за:
стручне, финансијско-материјалне, управно-правне, нормативно-правне, административно-техничке и друге послове Града у области:

• оснивања, обезбеђења функционисања и контроле над инструментима локалног економског развоја (слободне, индустријске и радне зоне, индустријски, технолошки и научно-технолошки паркови, пословно-технички инкубатори, кол центри, јединствени шалтери и др.),
• израде и спровођења програма локалног економског развоја, као и старања о унапређењу општег оквира за привређивање у Граду у смислу дугорочног одрживог развоја Града,
• реализације и надзора над програмима и пројектима локалног економског развоја,
• истраживања националних и међународних развојних програма и донаторских пројеката у функцији локалног економског развоја,
• истраживања и анализе потреба локалне заједнице, оправданости и изводљивости пројеката локалног економског развоја,
• иницирања, израде, управљања и реализације заједничких пројеката са партнерима из владиног и невладиног сектора из земље и иностранства,
• координације, мониторинга и стручне подршке у примени пројеката који се спроводе у локалној заједници,
• координације и спровођење активности на припреми пројектне документације за инфраструктурне пројекте и пројекте из области енергетске ефикасности и друге документације за потребе донаторских програма од значаја за град Крагујевац,
• праћења и обезбеђивања вршења оснивачких права над предузећима и другим облицима организовања у области локалног економског развоја, подржавања и финансирања активности у складу са оснивачким актима и надзора над њиховим радом у складу са законом,
• спровођења уговора, споразума и других обавеза које преузима Град у оквиру сарадње са домаћим и страним организацијама а које повери овој управи у надлежност,
• инструментима локалне развојне политике учествује у подстицању привлачења улагања, брине о постојећим улагањима и њиховом проширењу, броју и укупној вредности улагања и квалитету улагача, примењује стандарде повољног пословног окружења и припреме мера за подстицање конкурентности локалне самоуправе у привлачењу улагања,
• учествује у пружању стручне помоћи и подршке улагачу у реализацији улагања, води евиденцију улагања од локалног значаја у складу са прописима,
• припреме планова и програма за коришћење обновљивих извора енергије и њиховог спровођења,
• промовисања и спровођења мера енергетске ефикасности у зградарству, комуналној привреди и транспорту, промовисања значаја коришћења обновљивих извора енергије и припреме предлога пројеката из ове области

У Градској управи за управи за управљање пројектима, одрживи и равномерни развој образују се:

Основне организационе јединице:

 • Одељење за локално-економски развој
 • Одељење за управљање пројектима
 • Одељење за енергетску ефикасност

Унутрашње организационе јединице:

Група за финансије у оквиру Одељења за локално-економски развој

У Одељењу за локално-економски развој обављају се послови: праћења и обезбеђивања вршења оснивачких права над предузећима и другим облицима организовања у области локалног економског развоја, подржавања и финансирања активности у складу са оснивачким актима и надзора над њиховим радом у складу са законом; припрема нацрта и предлога општих и појединачних аката из делокруга надлежности управе; припрема аката који се односе на припрему и реализацију програма и пројеката, финансијских и других извештаја за потребе пројеката, планирање буџета за потребе припреме пројеката; контрола над организацијама локалног економског развоја које се финансирају из средстава буџета града, а које су од стране Града поверене овој управи у надлежност; праћење и обезбеђивање услова за развој и спровођење политике  из области  економског развоја, промоцију инвестиционих потенцијала Града; унапређење и развој инструмената локалне развојне политике којима се подстиче   привлачење улагања; праћење постојећих улагања и њихово проширење, број и укупну вредност улагања и квалитета улагача; примену стандарда повољног пословног окружења и предлагање одлука о мерама за подстицање конкурентности града у привлачењу улагања; управне и стручне послове у области локалног економског развоја; подстицање предузетништва, малих и средњих предузећа у складу са законом и одлукама Скупштине града; стварање базе података, праћењу, анализирању и давању извештаја о стању и кретању привредних активности на територији Града; сарадњу и комуникацију са републичким и другим институцијама које се баве унапређењем економског развоја и привлачењем инвестиција; представљање Града на регионалном, државном и међународном нивоу у активностима везаним за локални економски развој; сарадњу са Националном службом за запошљавање (НСЗ) у реализацији мера активне политике запошљавања; управне, административне и стручно-техничке послове за потребе органа града; припрему нацрта одлука и других општих аката из свог делокруга; израду стратешких и планских аката и програма развоја; предлагање стимулативних мера за отварање нових МСП и привлачење страних инвестиција; унапређења капацитета радне снаге, маркетинга, финансијске подршке оснивања и обезбеђења функционисања над инструментима локалног економског развоја (слободне, индустријске и радне зоне, индустријски, технолошки и научно-технолошки паркови, пословно-технички инкубатори, управљање земљиштем у циљу подстицања равоја, зоне унапређеног пословања, кол центри, јединствени шалтери и др.); припреме, реализације и надзора над програмима и пројектима локалног економског развоја; учествовања у подстицању привлачења улагања инструментима локалне развојне политике, брине о постојећим улагањима и њиховом проширењу, броју и укупној  вредности улагања и квалитету улагача, примењује стандарде повољног  пословног окружења и припреме мера за подстицање конкурентности локлне   самоуправе у привлачењу улагања; учествовања у пружању стручне помоћи и подршке улагачу у реализацији улагања, води евиденцију улагања од локалног значаја у складу са прописима; истраживања међународних и националних развојних програма и донаторских пројеката  у функцији локалног економског развоја; истраживања и анализе потребе локалне заједнице, оправданости и изводљивости пројеката локалног економског развоја; формирања и одржавања базе података везаних за истраживање потреба код припреме пројеката локалног развоја; формирања и одржавање базе података, израда пратећих програма, информатичко-техничка подршка локалном економском развоју; обезбеђивања доступности, обрађених званичних статистичких података,  заинтересованим привредним субјектима, установама, организацијама, медијима, појединцима и др.; израде анализе достигнутог степена развоја Града, као и анализе појединих делатности полазећи од стратешких и акционих опредељења са становишта одрживости; проучавања, праћења и анализирања развоја привредних и ванпривредних делатности на територији Града, припреми оцена и мера за превазилажење негативних тенденција у развоју из различитих области и други послови из области локално-економаког развоја.

У Одељењу за локално-економски развој образује се Група за финансије.

У Групи за финансије обављају се послови: израда финансијског плана уз поштовање система јединствене буџетске класификације укључујући и програмску; анализа предлога финансијских планова корисника јавних средстава и усаглашености са упутством; извештавања о коришћењу средстава;  вођења помоћних књига; израда захтева за плаћање и трансфер средстава и захтева за плате; израде периодичних извештаја и завршног рачуна директног корисника; усаглашавање помоћних евиденција са главном књигом трезора и добављачима;  мониторинг и евалуацију финансијских планова по програмској методологији; интерне контролне поступке; припремне радње за спровођење пописа и друге послове у складу са  прописима којима се уређује ова област;  праћење извршења буџета у складу са одобреним апропријацијама за Градску управу; праћење и спровођење процедура трезора у делу извршења буџета; субвенције предузећима односно другим облицима организовања над чијим радом врши надзор; спровођења уговора, споразума и других обавеза које преузима град у оквиру сарадње са домаћим и страним организацијама а које повери овој управи у надлежност; контроле финансијских трансакција и пословних догађаја, као послове усаглашавања потраживања и обавезе у току године и на дан састављања годишњег финансијског извештаја; обједињавања података и припреме за израду решења о коришћењу буџетских средстава (плаћање доспелих обавеза и субвенција); буџетског извештавања односно израде месечних, тромесечних и годишњих извештаја о финансијском пословању Градске управе, у складу са законом; књиговодствено финансијске реализације и надзора над програмима и пројектима из надлежности Управе(књижење рачуна пројеката из ЕУ и других фондова); документационо-евиденциони и информатички послови; припрема извештаја, информација и обавештења; припреме и спровођења финансијског плана и плана јавних набавки градске управе, припрема одлуке о покретању поступка набавки за намене за које су средства обезбеђена у буџету, односно у финансијском плану у складу са актима Скупштине града и Градског већа, реализације јавних набавки у оквиру надлежности градске управе; стара се о ажурности и исправности евиденција; спровођење прописаних процедура за извршење плаћања буџетским средствима и друге послове у складу са законом; одобравања, овере и припреме Захтева за плаћање и других захтева у складу са Упутством о начину и поступку обављања платног промета у оквиру КРТ-а; контирања улазних књиговодствених докумената; попис имовине и обавеза у Законом предвиђеном року; консолидације извештаја и састављања консолидованог годишњег извештаја; праћења стања на подрачунима; припрема документације за пренос средстава; праћење рокова за правдање утрошка средстава; израда посебних помоћних евиденција за потребе ревизије предвиђене буџетима пројеката који имају свој подрачун;  израда посебних евиденција по захтеву финансијера пројекта или партнера на пројекту(за пројекте који садрже средства која нису из градског буџета);  друге послове у складу са прописима из надлежности Управе.

У Одељењу за управљање пројектима обављају се послови: прикупљања информација о потребама и пројектним идејама на нивоу града Крагујевца; израда, управљање, надзор и реализација пројеката из свих области од интереса за Град; истраживања националних и међународних развојних програма и донаторских пројеката; планирања и припреме пројектних предлога за пријаву за програме домаћих и  иностраних фондова; учествовања у пружању стручне помоћи и подршке улагачу у реализацији улагања, води евиденцију улагања од локалног значаја у складу са прописима; иницирања, израде, управљање и реализацију заједничких пројеката са партнерима из владиног и невладиног сектора из земље и иностранства; израде пројеката и аплицирања према разним међународним и националним субјектима; управљања пројектима суфинансираних из средстава домаћих и међународних извора финансирања; пружања стручне помоћи у свим фазама припреме и спровођења пројеката градским управним органима, физичким и правним лицима, невладиним организацијама и другим организацијама, у поштовању прописаних процедура међународних и регионалних организација, Републике Србије и интерних процедура града Крагујевца за приступање домаћим и међународним развојним програмима и донаторским пројектима; учешће у изради и реализацији пројеката приватног и јавног партнерства и концесија; сарадње са градским управама и изради извештаја о свим фазама припреме и реализације пројеката; праћења могућности суфинансирања пројеката града Крагујеваца и других организација; израде листа и планова, пројектних предлога за кандидовање за програме  и фондове домаћих и међународних извора финасирања; планирања динамике припреме и спровођења пројеката града Крагујевца; организовања саветовања и едукације у погледу дефинисања пројеката, подносилаца, сврхе и области интервенције, оперативног циља стратегије развоја, нивоа реализације, врсте пројекта са пројектованим очекиваним резултатима; спровођења активности за израду услова за имплементацију, дефинисање и процене фактора ризика, пројектовања вредности пројекта, његовог временског оквира; и други послови из области управљања пројектима.

У Одељењу за енергетску ефикасност, обављају се послови: прикупљања информација и документације о пројектима града Крагујевца повезаним са коришћењем средстава, праћења и анализе динамике вођења пројеката, вредновање пројеката, послове праћења закона и других прописа Републике Србије, Европске уније и других међународних организација везано за коришћење домаћих и иностраних средстава у области енергетске ефикасности; припреме планова развоја енергетике на локалном нивоу за период од годину дана и програма енергетске ефикасности о планираном начину остваривања и планираном циљу уштеде енергије у периоду од најмање три године; промовисања и спровођења мера енергетске ефикасности у зградарству, комуналној привреди и транспорту и другим областима; припрема критеријуме за расписивање конкурса за суфинансирање мера енергетске ефикасности у зградарству; промовисања значаја коришћења обновљивих извора енергије и припреме предлога пројеката из ове области; утврђивања потреба за енергијом на територији Града и припрему података за енергетски биланс Републике Србије; припрема аката којима се утврђују посебни финансијски и други подстицаји за ефикасно коришђење енергије на територији града, кроз реализацију пројеката и других активности; координације активности у области енергетске ефикасности и употребе обновљивих извора енергије на територији Града; предлаже мере које доприносе ефикасном коришћењу енергије; предлаже начине обезбеђења неопходних енергетских ресурса; припреме програма унапређења енергетске ефикасности у области превоза; прикупљања, контроле и обраде података о потрошњи свих врста енергената и секторима потрошње у свему према Европској регулативи; обављања стручних послова који се односе на: израду планова, програма и пројеката у области заштите, очувања и рационалног коришћења природних ресурса и добара, употребе обновљивих и алтернативних извора енергије и заштите животне средине; подстицања програма едукације у области одрживог развоја, подизања свести о значају енергетске ефикасности и сарадња са удружењима; припрема података за енергетски биланс Града и извештавање институција о актуелним енергетским параметрима; сарадња са институцијама, донаторима и невладиним организацијама у циљу рализације пројеката из области енергетске ефикасности и очувања обновљивих извора енергије; подизање свести крајњих корисника о значају енергетске ефикасности и промовисање значаја енергетске ефикасности, спровођење едукације, промовисање енергетских протокола;  израда базе података из области енергетске ефикасности и други послови из области енергетске ефикасности.

Интернет презентација Градске управе за управљање пројектима, одрживи и равномерни развој је на адреси: пројекти.крагујевац.рс

Контакти

ГРАДСКА УПРАВА ЗА УПРАВЉАЊЕ ПРОЈЕКТИМА, ОДРЖИВИ И РАВНОМЕРНИ РАЗВОЈ

Крагујевац, ул. Николе Пашића 6/3
+381 34 364 489, +381 34 304 490


Наташа Пешић Радосављевић - начелник Управе
тел: 034 364 489, 034 304 490, 034 617 04 18
ел.пошта: npesic@kg.org.rs

Одељење за локално економски развој

Зорица Савковић -  начелник Одељења
тел: +381 34 617 04 15, +381 34 304 490
ел.пошта: zsavkovic@kg.org.rs

Александар Домановић - шеф Групе за финансије
тел: +381 34 364 489, +381 34 304 490
ел.пошта: adoman@kg.org.rs

Светлана Несторовић
тел: +381 34 364 489, +381 34 304 490
ел.пошта: snestorovic@kg.org.rs

Марија Николић
тел: +381 34 364 489, +381 34 304 490
ел.пошта: mnikolic@kg.org.rs

Саша Соковић
тел: +381 34 617 04 15, +381 34 304 490
ел.пошта: ssokovic@kg.org.rs

Бојан Тодоровић
тел: +381 34 364 489, +381 34 304 490
ел.пошта: btodorovic@kg.org.rs

Одељење за управљање пројектима

Дејан Матијашевић
тел: +381 34 617 04 16, +381 34 304 490
ел.пошта: d.matijasevic@kg.org.rs

Владимир Марковић
тел: +381 34 306 111
ел.пошта: vmarkovic@kg.org.rs

Биљана Томић
тел: +381 34 617 04 15, +381 34 304 490
ел.пошта: btomic@kg.org.rs

Гордана Лазовић
тел: +381 34 617 04 15, +381 34 304 490
ел.пошта: glazovic@kg.org.rs

Анђела Миљојковић
тел: +381 34 617 04 15, +381 34 304 490

Сања Стојановић
тел: +381 34 364 489, +381 34 304 490
ел.пошта: sstojanovic@kg.org.rs

Одељење за енергетску ефикасност

Гордана Стојановић - начелник Одељења
тел: +381 34 364 489, +381 34 304 490
ел.пошта: gstojanovic@kg.org.rs

Мишел Петровић
тел: +381 34 364 489, +381 34 304 490
ел.пошта: mpetrovic@kg.org.rs

Ивица Пантовић
тел: +381 34 364 489, +381 34 304 490
ел.пошта: ipantovic@kg.org.rs

Нада Степовић
тел: +381 34 364 489, +381 34 304 490
ел.пошта: nstepovic@kg.org.rs

Младен Стевановић
тел: +381 34 364 489, +381 34 304 490
ел.пошта: mstevanovic@kg.org.rs

Слађана Стевић
тел: +381 34 364 489, +381 34 304 490
ел.пошта: sstevic@kg.org.rs

Начелник Градске управе за управљање пројектима, одрживи и равномерни развој

Nataša Pešić Radosavljević

 

Наташа Пешић Радосављевић

Датум рођења: 02.12.1974.

Образовање: дипломирани економиста

Познавање језика: CEPA сертификат за енглески језик, World English, са резултатом 97/100

Радно искуство:
ОШ “Радоје Домановић“ из Крагујевца од 1999. до 2000. год. - рачуноводство, Машински факултет у Крагујевцу - Центар за квалитет 2000. год. - консултант, Прва техничка школа Крагујевац 2001. год. - професор и Град Крагујевац од 2002. године и даље (Секретаријат за истраживање и развој, Секретаријат за послове скупштине града, Градска управа за финансије, Градска управа за привредне ресурсе, Секретаријат за финансије, Градска пореска управа, начелник Градске управе за управљање пројектима, равномерни и одрживи развој).

Представник града у следећим пројектима:

 • Локални план акције за децу Крагујевца - финансијски асистент у пројекту (УНИЦЕФ), 2005.
 • Exchange 1 пројекат дигитализације матичних књига за град Крагујевац, Пећ, Клину и Исток - е-матичар, ЕАР, 2005. - припрема предлога пројекта који је реализован
 • Exchange 2 пројекат - Студија изводљивости за научно-технолошки парк у Крагујевцу, 2009/10, ЕК
 • РСЕДП пројекат - Регионално сајмиште Шумадија сајам (ЕАР), 2005/6.
 • Тренинг тренера за јавну управу, пројекат у сарадњи Универзитета у Тексасу у Арлингтону и Универзитета у Крагујевцу - сертификован тренер тренера за јавну управу од стране оба универзитета од 2003, 5 недеља боравка у САД и још 6 месеци онлајн курса,
 • Учешће у пројектима који су се реализовали са Јужноморавском регијом Републике Чешке од 2005. и надаље (последњи у низу је модернизације рада полиције)
 • МЕГА пројекат у сарадњи са USAID/Urban institute - оснивање Канцеларије за локални економски развој, 2006. год.
 • Christel House scholar program - координатор, у сарадњи са ОШ “Вук Стефановић Караџић“, до 2012.
 • Exchange 3 пројекат са општином Чајетина - ГИС кључ развоја новог Златибора, 2010. - 2012.
 • Exchange 3 пројекат са градом Краљевом - Промоција нових развојних алата за ГИС, 2012.
 • Члан пројектног тима испред партнера града Крагујевца у реализацији пројекта “Предузетништво код младих, партнерство цивилног и јавног сектора“ у сарадњи са БСЦ организацијом, Холандија, 2012.
 • Сарадња у финансијском делу на пројекту Exchange 4 “Ефикасно управљање имовином“ у граду Крагујевцу, 2014-2015.
 • Повремени сарадник на пројекту “Кроз културу и туризам до бољег партнерства“, пројекат прекограничне сарадње Србија-Црна Гора, укључена од стране пројектног партнера - Туристичке организације Златибор. Остали партнери у пројекту су Туристичка организација Плужине и Епархија Будимљанско-Никшићка Српске православне цркве, 2014-2015.
 • Отворена сцена за програме младих - Министарство омладине и спорта, 2015.
 • Унапређење професионалне подршке у заједници-важан корак у инклузији деце - УНИЦЕФ, 2015.
 • Рециклажна акција - Реакција - Министарство пољопривреде и заштите животне средине и ЦЕООР, 2015.


Стручно усавршавање:

 • Сертификат - менаџер квалитета за QMS на Машинском факултету у Крагујевцу, 2000.
 • PACA сертификат основне обуке за одређивање конкурентске предности од стране MESOPARTNER -а и USAID (ACDI/VOCA), новембар 2003.
 • Тренер тренера за јавну управу, Универзитет у Тексасу, Арлингтон и Универзитет у Крагујевцу.
 • UNITAR сертификат за “Приватно-јавно партнерство и јавне услуге“, 2007, Пољска.
 • Сертификат за успешно завршен програм обуке стручњака за локални економски развој, USAID, април 2008.
 • Сертификат за пројекте за успешно завршен програм Партнери за пројекте, мај-новембар 2007, USAID, MEGA.
 • Сертификат за специјалисту за промоцију инвестиција на локалном нивоу, СИПП, СИЕПА и СКГО, мај 2008.
 • Сертификат Сталне конференције градова и општина за завршену обуку за локални економски развој, 2009.
 • Сертификат Савремени пројектни менаџер - управљање пројектима по ПМИ методологији, АБЦ и Центар за предузетништво, 2009.
 • Захвалница БСЦ за значајан допринос успешној реализацији пројекта подршке младим људима у развоју предузетништва.
 • Уверење број Р-36/2011 за успешно савладан програм обуке “Управљање пројектним циклусом“ намењен женама које се баве пројектним менаџментом у локалној управи, НАЛЕД и ЦИДА, 2011.
 • НАЛЕД и ЦИДА су доделили диплому граду Крагујевцу за најбољи пројекат под називом “Започињање сопственог посла - грант шема за самозапошљавање“. Пројекат су припремале Наташа Пешић Радосављевић и Гордана Лазовић у сарадњи са немачком НВО ХЕЛП у мају 2011.
 • Судски вештак за област економско-финансијску ужа специјалност: управљање пројектима, финансије,. децембра 2014. године.


Научни радови:

 • ЕБМ конференција 2012 - Resampling statistics – bootstrap on the example of insurance sector in Kragujevac, аутори: Ненад Томић и Наташа Пешић Радосављевић
 • ЕБМ конференција 2014 - Serbian economy between transition and globalization: regulative reform and indices of globalization, аутори др Мирјана Кнежевић и Наташа Пешић Радосављевић.