Контактирајте нас за више информација
X

Kragujevac_sa_zgrade_uprave_5.jpg
 
Напредна претрага Напредна претрага
Gate of Europe

Географски информациони систем

Презентација финансирана од стране Америчке агенције за међународни развој

Асоцијација градова Весници мира

Салон антиратне карикатуреУдружење крагујевчана

Лого

Градска управа за ванпривредне делатности

Градска управа за ванпривредне делатности

ГРАДСКА УПРАВА ЗА ВАНПРИВРЕДНЕ ДЕЛАТНОСТИ

АДРЕСА: ЦАРА ЛАЗАРА БРОЈ 15, КРАГУЈЕВАЦ
ТЕЛЕФОН: 034-302-288
E-MAIL: vanprivreda@gmail.com
НАЧЕЛНИК: ГОРДАНА МАРКОВИЋ,
УЛ. ЦАРА ЛАЗАРА 15, КАНЦЕЛАРИЈА БРОЈ 13.  

Радно време Управе је радним данима од 8:30 до 15:30

1. Одељење за образовање

У Одељењу за образовање обављају се стручни, управно-правни, нормативно-правни, административно-технички и други послови Градске управе у области:

 • остваривања делатности предшколског васпитања и образовања,
 • планирања, изградње и инвестиционог и текућег одржавања зграда, објеката и опреме предшколских установа,
 • обезбеђења средстава за остваривање васпитно образовне, превентивно здравствене и социјалне подршке предшколским установама кроз регресирање трошкова одмора и рекреације деце,
 • оснивања установа предшколског васпитања и образовања и других установа у области образовања, као и надзора над законитошћу рада, праћења обезбеђења њиховог функционисања у складу са законом,
 • праћења и обезбеђивања функционисања основних и средњих школа у складу са законом,
 • припремања аката за утврђивање мреже предшколских установа и мреже основних школа у складу са законом,
 • праћења уписа деце у предшколску установу и вођење евиденције о деци која су стасала за похађање припремног предшколског програма у складу са законом,
 • праћења уписа деце у први разред основне школе, као и редовног похађања основне школе и покретања прекршајног поступка против родитеља-старатеља ученика, који нису уписани или нередовно похађају наставу у основним школама,
 • обезбеђивања средстава за стручно усавршавање запослених у основним и средњим школама,
 • обезбеђивање средстава за превоз: деце и њихових пратилаца ради похађања припремног предшколског програма на удаљености већој од два километра, ученика основних школа на удаљености већој од четири километра од седишта школе; превоз, смештај и исхрану ученика са сметњама у развоју, без обзира на удаљеност места становања од школе; превоз ученика на републичка и међународна такмичења;
 • именовања сталних чланове Комисије за процену потреба за пружањем додатне образовне, здравствене и социјалне подршке детету и ученику.
 • изградње и капиталног одржавања зграда и објеката школа, опремања школа и других расхода за материјалне трошкове школа у складу са законом,
 • припремања нацрта и предлога општих и појединачних аката из делокруга своје надлежности које доносе Скупштина града и извршни органи Града.

Начелник Одељења: Љиљана Маринковић, Ул.Цара Лазара 15, канцеларија бр.13, Тел: 034302288

2.Одељење за просветну инспекцију

У одељењу за просветну инспекцију обављају се послови везани за:

 • вршење инспекцијског надзора над установама у области образовања у погледу придржавања закона, других прописа и општих аката;
 • предузимање мера ради остваривања заштите права детета и ученика, њихових родитеља, односно старатеља и запослених;
 • остваривање права и обавеза запослених, ученика и њихових родитеља, односно старатеља;
 • обезбеђивања заштите детета и ученика и запослених од дискриминације, насиља, злостављања, занемаривања и страначког организовања и деловања у установи;
 • контролу прописане евиденције коју води установа и утврђује чињенице у поступку поништавања јавних исправа које издаје установа;
 • контролу уписа и поништавање уписа у школу, ако је обављен супротно закону;
 • испуњеност прописаних услова за спровођење испита;
 • налаже записником отклањање неправилности и недостатака, наређује решењем извршење прописаних мера, забрањује решењем спровођење радњи које су у супротности са Законом;
 • подноси пријаву надлежном органу за учињено кривично дело или привредни преступ, захтев за покретање прекршајног поступка;

Начелник Просветне инспекције: Жикица Пајовић, Ул.Цара Лазара 15, канцеларија бр.11, Тел:034302288

3. Одељење за културу, информисање, људска и мањинска права

У Одељењу за културу, информисање, сарадњу са удружењима и унапређење људских и мањинских права обављају се стручни, управно - правни, нормативно - правни, административно - технички и други послови Градске управе у области:

 • оснивања, праћења и обезбеђивања функционисања установа ради обављања културне делатности, у складу са Законом,
 • стварања услова за рад и остваривања програма установа културе, од значаја за Град,
 • праћења и обезбеђивање вршења оснивачких права над установама и организацијама у области културе, односно предузећима у области локалног информисања (до рока утврђеног законом) за која утврђује предлог одлуке о спровођењу јавног конкурса за именовање директора, као и предлог акта за именовање директора, надзор над законитошћу рада, као и праћења и обезбеђења њиховог функционисања,
 • изградње, реконструкције и одржавања објеката установа културе у којима се остварују потребе културе у граду,
 • подстицања развоја културног и уметничког стваралаштва,
 • обезбеђења средстава за финансирање и суфинансирање пројеката у култури као и пројеката уметничких, односно стручних и научних истраживања у култури,
 • обезбеђења услова за рад самосталних уметника,
 • обезбеђивања услова за аматерско културно и уметничко стваралаштво,
 • рада Комисије за подизање споменика на територији града Крагујевца,
 • планирања развоја делатности културе и информисања,
 • међународне сарадње у области културе,
 • остваривања јавног интереса у области јавног информисања, као и доношења одлука о расписивању конкурса за суфинансирање пројеката у области јавног информисања,
 • обезбеђивања средстава за задовољавање потреба у области културе и информисања,
 • сарадње са медијским и информативним кућама на програмима и пројектима којима се унапређује ниво информисаности грађана,
 • остваривање, заштиту и унапређење људских права и индивидуалних и колективних права припрадника националних мањина и етничких група,
 • сарадњу са невладиним организацијама и удружењима грађана у области образовања, културе, информисања, спорта и омладине, као и у другим областима које нису у надлежности других градских управа,
 • припремање нацрта и предлога општих и појединачних аката из делокруга своје надлежности које доносе Скупштина града и извршни органи Града.

Начелник Одељења: Љиљана Сарић, Ул.Цара Лазара 15, кацеларија бр.9, Тел: 034302278

4. Одељење за спорт и омладину

У Одељењу за спорт и омладину обављају се стручни, управно-правни, нормативно-правни, административно-технички и други послови Градске управе у области:

 • припреме програма развоја у области спорта и праћење реализације,
 • обезбеђења учешћа у организовању школских такмичења,
 • обезбеђења вршење оснивачких права над предузећима, привредним друштвима и организацијама у области физичке културе и спорта, чији је оснивач Град, врши надзор над законитошћу рада, прати и обезбеђује њихово функционисање, као и утврђивања предлога одлуке о спровођењу јавног конкурса за именовање директора код јавних предузећа, као и предлога акта за именовање директора јавних предузећа,
 • изградње, одржавања и коришћења спортских објеката у којима се остварују потребе у области спорта на територији Града,
 • обезбеђивања посебних услова за повећање обухвата и квалитета рада са младим спортским талентима,
 • организације и одржавања спортских такмичења и манифестација од значаја за Град,
 • доделе награда и признања у области спорта,
 • обезбеђивања услова за рад спортских стручњака у организацијама у области спорта на територији Града,
 • финансирања делатности организација, односно удружења у области спорта које је основао Град,
 • планирања, обезбеђивања, евидентирања, праћења и контроле коришћења средстава која Град обезбеђује за задовољавање потреба грађана у областима спорта, као и за финансирање делатности организација, односно удружења у области спорта,
 • остваривања програма или делова програма других организација, односно удружења којима се доприноси задовољавању потреба грађана у области спорта на нивоу Града, као и развоју спорта на нивоу Града, припреме програма развоја у области унапређења положаја младих и праћење њихове реализације,
 • припреме програма развоја у области унапређења положаја младих и праћење њихове реализације,
 • праћења и анализирања рада невладиних организација чији програмски садржаји задовољавају потребе и интересе младих, подстицања програма омладинских организација које су мултидисциплинарне по свом садржају и приступу у реализацији путем: образовања, културе, спорта, здравства, екологије; омладинског туризма, стручне обуке за самозапошљавање и др.,
 • обрађивања услова за реализацију стратешких докумената за потребе младих (национална и локална стратегија за младе),
 • обрађивања документације за коришћење права младих талената из разних области науке и стваралаштва за стручно усавршавање путем донација,
 • стварање услова за реализацију стратешких докумената за потребе младих (национална и локална стратегија за младе),
 • припремања нацрта и предлога општих и појединачних аката из делокруга своје надлежности које доносе Скупштина града и извршни органи Града.

Начелник Одељења: Александра Младеновић, Ул.Цара Лазара 15, канцеларија бр.6, Тел: 034302277

5. Одељење за финансије

У Одељењу за финансије обављају се стручни, управно-правни, нормативно-правни, административно-технички и други послови Градске управе у области:

 • израде финансијских планова за управу као директног корисника буџета, рачуноводствено - финансијских послова,  
 • пријема, контроле и књижења рачуноводствених исправа,
 • вођења помоћних пословних књига и усклађивање са главном књигом трезора,
 • праћења извршења буџета у складу са апропријацијама,
 • праћења и спровођења процедура трезора у делу извршења буџета,
 • израде и консолидације финансијских извештаја,
 • сравњења финансијских извештаја индиректних корисника буџета и други финансијски послови у складу са прописима,
 • припремања нацрта и предлога општих и појединачних аката из делокруга своје надлежности које доносе Скупштина града и извршни органи Града
 • доношења финансијског плана и плана јавних набавки градске управе и доноси ослуке о покретању поступка јавних набавки за намене за које су средства обезбеђена у буџету, односно у финансијском плану у складу са актима Скупштине града и Градског већа
 • Стручне економско - финансијске помоћи осталим организационим јединицама.

Начелник одељења: Снежана Ђурђевић, Трг Слободе број 3, канцеларија број 219    
Телефон: 034-331-950