Контактирајте нас за више информација
X

Kragujevac_1.jpg
 
Напредна претрага Напредна претрага
Gate of Europe

Географски информациони систем

Презентација финансирана од стране Америчке агенције за међународни развој

Асоцијација градова Весници мира

Салон антиратне карикатуреУдружење крагујевчана

Лого

Градско веће

НАДЛЕЖНОСТИ ГРАДСКОГ ВЕЋА

Одлуком о Градском већу уређује се: састав, избор и престанак чланства у Градском већу; права и дужности чланова Градског већа; начин рада и одлучивања Градског већа; однос Градског већа према Скупштини града Крагујевца; Градоначелнику; градским управама и другим субјектима; акта Градског већа и његових радних тела; стручна служба за послове Градског већа и друга питања од значаја за његов рад.

Градско веће:

1) предлаже Статут, буџет и друге одлуке и акте које доноси Скупштина града;
2) непосредно извршава и стара се о извршавању одлука и других аката Скупштине града;
3) доноси одлуку о привременом финансирању у случају да Скупштина града не донесе буџет пре почетка фискалне године;
4) врши надзор над радом Градских управа, поништава или укида акте Градских управа који нису у сагласности са законом, Статутом и другим општим актом или одлуком које доноси Скупштина града;
5) решава у управном поступку у другом степену о правима и обавезама грађана, предузећа и установа и других организација у управним стварима из надлежности Града;
6) стара се о извршавању поверених надлежности из оквира права и дужности Републике;
7) поставља и разрешава начелнике Градских управа за поједине области;
8) доноси програме и спроводи пројекте локалног економског развоја и стара се о унапређењу општег оквира за привређивање у Граду;
9) стара се о заштити животне средине, доноси програме коришћења и заштите природних вредности и програме заштите животне средине, односно локалне акционе и санационе планове, у складу са стратешким документима и својим интересима и специфичностима;
10) уређује и обезбеђује обављање послова који се односе на изградњу, рехабилитацију и реконструкцију, одржавање, заштиту, коришћење, развој и управљање локалним и некатегорисаним путевима, као и улицама у насељу;
11) одређује делове обале и воденог простора на којима се могу градити хидрограђевински објекти;
12) даје лиценце за обављање делатности производње и дистрибуције топлотне енергије у складу са законом, даје енергетске дозволе за изградњу и реконструкцију објеката за производњу топлотне енергије снаге преко 1 МW и објеката за дистрибуцију топлотне енергије;
13) организује вршење послова у вези са заштитом културних добара од значаја за Град, подстиче развој културног и уметничког стваралаштва, обезбеђује средства за финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области културе од значаја за Град и ствара услове за рад музеја и библиотека и других установа културе чији је оснивач Град;
14) организује заштиту од елементарних и других већих непогода и заштиту од пожара и ствара услове за њихово отклањање, односно ублажавање њихових последица;
15) стара се и обезбеђује услове за очување, коришћење и унапређење подручја са природним лековитим својствима;
16) управља имовином Града и користи средства у државној својини и стара се о њиховом очувању и увећању;
17) одлучује о давању на коришћење, односно у закуп, као и о отказу уговора о давању на коришћење, односно у закуп и стављању хипотеке на непокретности које користе органи Града, уз сагласност Републичке дирекције за имовину Републике Србије;
18) закључује уговор о давању на коришћење, односно у закуп непокретности које користи Град;
19) доноси годишњи програм прибављања непокретности за потребе органа Града, уз сагласност Владе РС;
20) одлучује о распореду службених зграда и пословних просторија које користе органи Града;
21) одлучује о прибављању и отуђењу опреме веће вредности за потребе органа Града, у складу са законом;
22) одлучује о прибављању и отуђењу превозних средстава за потребе рада органа Града, у складу са законом;
23) помаже развој различитих облика самопомоћи и солидарности са лицима са посебним потребама као и са лицима која су суштински у неједнаком положају са осталим грађанима и подстиче активности и пружа помоћ организацијама инвалида и другим социјално-хуманитарним организацијама на територији Града;
24) подстиче и помаже развој задругарства;
25) образује радна тела за поједине послове из своје надлежности;
26) даје сагласност на акта о унутрашњем уређењу и систематизацији Градских управа;
27) даје сагласност на одлуку о ценама, тарифни систем и др.;
28) подноси извештај Скупштини града о извршавању одлука и других аката Скупштине града;
29) доноси пословник о свом раду;
30) даје сагласност на финансијски план месне заједнице или другог облика месне самоуправе;
31) утврђује нормативе и стандарде за обављање делатности установа чији је оснивач у области социјалне заштите;
32) обавља послове државног старатеља;
33) обавља и друге послове у складу са законом, Статутом, одлукама Скупштине града и другим актима.