Контактирајте нас за више информација
X

Kragujevac_1.jpg
 
Напредна претрага Напредна претрага
Gate of Europe

Географски информациони систем

Салон антиратне карикатуреЛого

Градско веће

НАДЛЕЖНОСТИ ГРАДСКОГ ВЕЋА

Одлуком о Градском већу уређује се: састав, избор и престанак чланства у Градском већу; права и дужности чланова Градског већа; начин рада и одлучивања Градског већа; однос Градског већа према Скупштини града Крагујевца; Градоначелнику; градским управама и другим субјектима; акта Градског већа и његових радних тела; стручна служба за послове Градског већа и друга питања од значаја за његов рад.

Градско веће:

1) предлаже Статут, буџет и друге одлуке и акте које доноси Скупштина града;
2) непосредно извршава и стара се о извршавању одлука и других аката Скупштине града;
3) доноси одлуку о привременом финансирању у случају да Скупштина града не донесе буџет пре почетка фискалне године;
4) врши надзор над радом Градских управа, поништава или укида акте Градских управа који нису у сагласности са законом, Статутом и другим општим актом или одлуком које доноси Скупштина града;
5) решава у управном поступку у другом степену о правима и обавезама грађана, предузећа и установа и других организација у управним стварима из надлежности Града;
6) стара се о извршавању поверених надлежности из оквира права и дужности Републике;
7) поставља и разрешава начелнике Градских управа за поједине области;
8) доноси програме и спроводи пројекте локалног економског развоја и стара се о унапређењу општег оквира за привређивање у Граду;
9) стара се о заштити животне средине, доноси програме коришћења и заштите природних вредности и програме заштите животне средине, односно локалне акционе и санационе планове, у складу са стратешким документима и својим интересима и специфичностима;
10) уређује и обезбеђује обављање послова који се односе на изградњу, рехабилитацију и реконструкцију, одржавање, заштиту, коришћење, развој и управљање локалним и некатегорисаним путевима, као и улицама у насељу;
11) одређује делове обале и воденог простора на којима се могу градити хидрограђевински објекти;
12) даје лиценце за обављање делатности производње и дистрибуције топлотне енергије у складу са законом, даје енергетске дозволе за изградњу и реконструкцију објеката за производњу топлотне енергије снаге преко 1 МW и објеката за дистрибуцију топлотне енергије;
13) организује вршење послова у вези са заштитом културних добара од значаја за Град, подстиче развој културног и уметничког стваралаштва, обезбеђује средства за финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области културе од значаја за Град и ствара услове за рад музеја и библиотека и других установа културе чији је оснивач Град;
14) организује заштиту од елементарних и других већих непогода и заштиту од пожара и ствара услове за њихово отклањање, односно ублажавање њихових последица;
15) стара се и обезбеђује услове за очување, коришћење и унапређење подручја са природним лековитим својствима;
16) управља имовином Града и користи средства у државној својини и стара се о њиховом очувању и увећању;
17) одлучује о давању на коришћење, односно у закуп, као и о отказу уговора о давању на коришћење, односно у закуп и стављању хипотеке на непокретности које користе органи Града, уз сагласност Републичке дирекције за имовину Републике Србије;
18) закључује уговор о давању на коришћење, односно у закуп непокретности које користи Град;
19) доноси годишњи програм прибављања непокретности за потребе органа Града, уз сагласност Владе РС;
20) одлучује о распореду службених зграда и пословних просторија које користе органи Града;
21) одлучује о прибављању и отуђењу опреме веће вредности за потребе органа Града, у складу са законом;
22) одлучује о прибављању и отуђењу превозних средстава за потребе рада органа Града, у складу са законом;
23) помаже развој различитих облика самопомоћи и солидарности са лицима са посебним потребама као и са лицима која су суштински у неједнаком положају са осталим грађанима и подстиче активности и пружа помоћ организацијама инвалида и другим социјално-хуманитарним организацијама на територији Града;
24) подстиче и помаже развој задругарства;
25) образује радна тела за поједине послове из своје надлежности;
26) даје сагласност на акта о унутрашњем уређењу и систематизацији Градских управа;
27) даје сагласност на одлуку о ценама, тарифни систем и др.;
28) подноси извештај Скупштини града о извршавању одлука и других аката Скупштине града;
29) доноси пословник о свом раду;
30) даје сагласност на финансијски план месне заједнице или другог облика месне самоуправе;
31) утврђује нормативе и стандарде за обављање делатности установа чији је оснивач у области социјалне заштите;
32) обавља послове државног старатеља;
33) обавља и друге послове у складу са законом, Статутом, одлукама Скупштине града и другим актима.