Контактирајте нас за више информација
X

Skupstina_grada_Kragujevca_3.jpg
 
Напредна претрага Напредна претрага
Gate of Europe

Географски информациони систем

Презентација финансирана од стране Америчке агенције за међународни развој

Асоцијација градова Весници мира

Салон антиратне карикатуреУдружење крагујевчана

Лого
Налазите се: Насловна

ЈАВНИ КОНКУРС за начелника Градске управе за имовину
   

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Град Крагујевац
ГРАДСКО ВЕЋЕ

Градско веће, на основу члана 95. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе (“Службени гласник Републике Србије“ број 21/16), члана 12. став 2. Уредбе  о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе (“Службени гласник Републике Србије“ број 95/16), члана 27. Одлуке о Градском већу (“Службени лист града Крагујевца“, број 25/15-пречишћен текст) у вези са чланом 56. став 1. и чланом 66. став 7. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник Републике Србије“ број 129/07, 83/14-др.закон и 101/16-др.закон)  и Одлуке о расписивању конкурса за начелника Градске управе за имовину, број 111-1/17-V од 2.фебруара 2017.године, расписује

ЈАВНИ КОНКУРС
за начелника Градске управе за имовину

I

Расписује се јавни конкурс (у даљем тексту: конкурс) за постављење начелника Градске управе за имовину.

II

За место службеника на положају-начелика Управе, може да конкурише лице које испуњава:

а) Опште услове и то:

 • да је држављанин Републике Србије,
 • да је пунолетно;
 • да има општу здравствену способност;
 • да није кривично осуђиван.

б) Посебне услове и то :

 • стечено високо образовање из научне области правне науке на основним академским студијама у обиму најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; најмање пет година радног искуства у струци; положен државни стручни испит;
 • да поседује стручну оспособљеност и знања неопходна за обављање послова на положају за који се расписује конкурс, и то: познавање Закона који регулишу област имовине, Закона о општем управном поступку, Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе, прописа из области буџетског система Републике Србије;
 • као и вештине комуникације, организационе способности и вештине руковођења.

    III

Уз пријаву на конкурс, која мора бити потписана својеручно, као доказ испуњености општих услова из поглавља II овог конкурса, кандидати подносе следећу документацију:

 1. Извод из матичне књиге рођених,
 2. Уверење о држављанству,
 3. Оригинал или оверену фотокопију дипломе о завршеном факултету,
 4. Доказ о радном искуству (потврде, решења, уговори и друга акта из којих се види на којим пословима и са којом стручном спремом је стечено радно искуство)
 5. Оверену фотокопију потврде о положеном стручном испиту за рад у органима државне управе или положеном правосудном испиту,
 6. Уверење да лице није осуђивано за кривична дела,
 7. Уверење о општој здравственој способности и
 8. Лична и радна биографија.

НАПОМЕНА: фотокопије се могу оверити у Градској управи, суду или код јавног бележника.                
Испуњеност посебних услова из поглавља II овог конкурса, утврђиваће у усменом  разговору Конкурсна комисија и стручна лица која ће се ангажовати за потребе Комисије.
О времену и месту одржавања усмене провере сваки кандидат ће бити обавештен писаним позивом.

IV

Рок за пријављивање на конкурс је 15 (петнаест) дана од дана јавног оглашавања у средствима јавног информисања.
Пријаве у којима је потребно навести број телефона и електронску адресу (уколико постоји) са комплетном документацијом, слати у затвореној коверти Градском већу, са назнакама:

“За Конкурсну комисију за избор кандидата за начелника Градске управе за имовину“

Пријава на јавни конкурс за начелника Градске управе за имовину,
Трг Слободе број 3, 34000 Крагујевац

''НЕ ОТВАРАЈ''

Пријаве на конкурс се могу доставити:

 • путем поште или
 • лично у Пријемну канцеларију - улазни хол у згради управе Града, Трг Слободе број 3, Крагујевац.

V

Комисија ће по окончаном изборном поступку у року од 15 дана, сачинити листу кандидата за избор и исту доставити Градском већу на одлучивање.

VI

Начелника Градске управе из поглавља I овог конкурса поставиће Градско веће, на период од 5 (пет) година.

VII

За додатна обавештења о конкурсу задужен је Александар Милошевић, члан Конкурсне комисије, број телефона 034 306142.

 

Претходна страна