CONTACTUSFORM
X





Skupstina_grada_Kragujevca_3.jpg
   
  NAPRPRETRAGA NAPRPRETRAGA
  Gate of Europe

  Geografski Informacioni Sistem

  USAID

  Asocijacija gradova Vesnici mira

  Salon antiratne karikature



  Udruženje kragujevčana

  Logo
  YOURIN: Naslovna

  Javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata, programa i manifestacija u kulturi iz budžeta grada Kragujevca za 2017. godinu
     

  Napomena: Ovaj Oglas objavljen je dana 09.02.2016. godine

  Gradsko veće, na osnovu člana 76. stav 1. Zakona o kulturi (“Službeni glasnik RS“ br.72/09), člana 17. stav 1. Pravilnika o načinu, merilima i kriterijumima za izbor projekata, programa i manifestacija u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta grada Kragujevca (“Službeni list grada Kragujevca“ br.1/16) i Odluke Gradskog veća br. 65-2/16-V od 5. februara 2016. godine, raspisuje

  Javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata, programa i manifestacija u kulturi iz budžeta grada Kragujevca za 2017. godinu

  I Predmet konkursa

  Javni Konkurs se raspisuje za finansiranje i sufinansiranje projekata, programa i manifestacija kulturi (u daljem tekstu: projekti), kao i projekata umetničkih, odnosno stručnih i naučnih istraživanja u kulturi za 2017. godinu za sledeće oblasti kulturne delatnosti:

  1. Istraživanje, zaštita i prezentacija kulturnog nasleđa (nepokretno kulturno nasleđe, arheološko, muzejsko, arhivska građa, stara i retka bibliotečka građa);
  2. Amatersko kulturno stvaralaštvo, izvorno narodno stvaralaštvo i očuvanje nematerijalnog kulturnog nasleđa;
  3. Bibliotečko – informaciona delatnost;    
  4. Knjiga i književnost (stvaralaštvo, izdavaštvo, knjižarstvo, prevodilaštvo);
  5. Muzika (stvaralaštvo, produkcija, interpretacija, horovi);
  6. Likovne i vizuelne umetnosti, primenjene umetnosti i arhitektura;
  7. Scensko stvaralaštvo i interpretacija (drama, opera, balet i ples);
  8. Kinematografija i audio-vizuelno stvaralaštvo;
  9. Naučno-istraživačke i edukativne delatnosti u kulturi;
  10. Kulturne delatnosti osoba sa invaliditetom i
  11. Kulturne delatnosti dece i za decu i mlade.

  Projekat je niz jedinstvenih aktivnosti u kraćem vremenskom intervalu ili aktivnosti koje su jednokratnog karaktera, koje uz korišćenje finansijskih, ljudskih i drugih resursa  dovode do realizacije unapred definisanog cilja.
  Program je grupa aktivnosti koje se odvijaju u dužem vremenskom periodu, uz moguće ponavljanje, kako bi se realizovala neka strategija, ili bi se došlo do unapređenja određene oblasti kulture.
  Manifestacija je kompleksan kulturni događaj sa ograničenim vremenom trajanja, sastavljen iz različitih kulturnih programskih sadržaja, koji podrazumevaju veliki broj učesnika ili posetilaca.

  II Sredstva za finansiranje/sufinansiranje projekata

  Odlukom Gradskog veća broj 65-2/16-V od 5. februara 2016. godine raspisan je konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata, programa i manifestacija u kulturi iz budžeta grada Kragujevca za 2017. godinu, a koji će biti realizovani u 2017. godini.

  III Pravo učešća na konkursu

  Pravo učešća na konkursu imaju ustanove kulture, izuzev ustanova kulture čiji je osnivač Grad, udruženja, umetnici, saradnici, odnosno stručnjaci u kulturi kojima je taj status  utvrđen u skladu sa Zakonom, kao i drugi subjekti u kulturi čije je sedište, odnosno prebivalište na teritoriji grada Kragujevca.
  Učesnici na konkursu mogu da podnose predloge projekta individualno ili udruženo sa drugim učesnicima, s tim što se partneri učesnika na konkursu koji učestvuju u kreiranju i realizaciji projekata i troškovi koje oni naprave, prihvataju ako ispunjavaju iste uslove koji se primenjuju i za korisnike dodeljenih sredstava.

  Predlagač projekta ne može da:

  1. bude u postupku likvidacije i pod privremenom zabranom obavljanja delatnosti;
  2. bude u poslednje dve godine pravnosnažnom odlukom kažnjen za prekršaj ili privredni prestup u vezi sa svojom delatnošću.

  Predlagač projekta ne može dobijati sredstva iz budžeta grada Kragujevca za realizaciju svojih projekata dve godine od dana kada je utvrđeno postojanje sledećih okolnosti:

  1. netačno ili nepotpuno obaveštavanje davaoca sredstava o bitnim okolnostima vezanim za odobrenje i realizovanje projekta;
  2. svojim propustom ne izvrši projekat u celini ili ga izvrši u nebitnom delu;
  3. upotrebi sredstva nenamenski, u potpunosti ili delimično, ili se ne pridržava propisanih ili ugovorenih mera koje su utvrđene radi osiguranja realizacije projekta;
  4. ne dostavi u predviđenim rokvima potrebne izveštaje i dokaze, iako ga je davalac sredstava prethodno upozorio na nepravilnosti i posledice;
  5. prestane da ispunjava uslove koji su potrebni za dobijanje sredstava.

  IV Prijava na konkurs

  Obrazac prijave na Konkurs i ostala prateća dokumentacija vezana za apliciranje dostupni su na zvaničnom sajtu grada Kragujevca (www.kragujevac.rs).
  Uz Obrazac broj 1 - Aplikacioni formular obavezno se podnosi sva odgovarajuća dokumentacija kojom se dokazuju ispunjenost propisanih kriterijuma predlagača projekta i to:

  1. osnovni podaci o učesniku na konkursu (naziv, sedište, matični broj i poreski identifikacioni broj za pravna lica, odnosno ime i prezime, prebivalište i matični broj za fizička lica, kao i broj tekućeg računa),
  2. osnovni podaci o eventualnim partnerima na projektu,
  3. radna biografija angažovanog osoblja,
  4. podaci o osobi odgovornoj za realizaciju projekta i korišćenje sredstava,
  5. statut za udruženja i ustanove;
  6. dokaz o članstvu u Savezu udruženja/organizacija na nivou Republike, ukoliko nije utvrđeno statutom;
  7. kopija izveštaja o realizovanim aktivnostima u prethodnoj budžetskoj godini;
  8. propratno pismo.

  Predlog projekta sadrži detaljne podatke o:

  1. predlagaču projekta;
  2. učesnicima u realizaciji projekta i svojstvu u kome se angažuju;
  3. ciljevima i očekivanim rezultatima,
  4. vrsti i sadržini aktivnosti, vremenu i mestu realizacije;
  5. kako će se vršiti ocenjivanje uspešnosti (vrednovanje rezultata projekta);
  6. budžetu projekta, odnosno potrebnim novčanim sredstvima, iskazanim prema vrstama troškova;
  7. vremenskom planu upotrebe sredstava (vremenski period u kome su sredstva potrebna i rokovi u kojima su potrebna);
  8. načinu praćenja realizacije i evaluacije rezultata.

  Predlog projekta mora biti dostavljen u zapečaćenoj koverti, zaštićenoj od oštećenja koja mogu nastati u transportu, na prijemnom šalteru Gradske uprave ili preporučenom poštom na adresu: Gradska uprava za vanprivredne delatnosti, Trg slobode 3, Kragujevac, sa naznakom:
  “Za Komisiju za izbor  projekta, programa i manifestacija u oblasti kulture koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta grada Kragujevca u 2017. godini“

  Sva obavezna i prateća dokumentacija mora biti dostavljena u jednoj koverti ili paketu. Predlog projekta čija je prijava poslata u više koverata, tj. paketa, neće biti uzet u obzir (smatraće se da nije ispunio formalne uslove).

  Prednja strana koverte sa predlogom projekta mora sadržati najmanje sledeće podatke:

  • naziv predloga projekta;
  • naziv podnosioca predloga;
  • adresu podnosioca predloga;
  • oznaku: “Ne otvarati“.

  Svu dokumentaciju - obrazac prijave i ostalu prateću dokumentaciju obavezno dostaviti i u elektronskom obliku.
  Konkursni materijal se ne vraća.
   
  V Kriterijumi i merila za ocenu projekata

  Kriterijumi u pogledu kvaliteta, odnosno prirode i sadržine predloga projekata su:

  • kvalitet, značaj i sadržajna inovativnost ponuđenog projekta;
  • podsticanje raznolikosti kulturnih izraza;
  • održivost projekta;
  • obezbeđivanje uslova za  dostupnost kulturnih vrednosti građanima i omogućavanje njihovog masovnog korišćenja;
  • važnost projekta za oblikovanje kulture grada Kragujevca;
  • promovisanje kulture grada Kragujevca u zemlji i inostranstvu i njegova uključenost u domaće i međunarodne projekte;
  • razvoj međunarodne kulturne saradnje;
  • širenje i unapređivanje edukacije u oblasti kulture;
  • stručnost i profesionalnost nosioca projekta;
  • nastavak višegodišnjih projekata koji su imali značajne rezultate u prethodnom periodu;
  • podsticanje kulturnog i umetničkog stvaralaštva osoba sa invaliditetom i dostupnost kulturnih sadržaja osobama sa invaliditetom;
  • podsticanje dečijeg i stvaralaštva za decu i mlade u kulturi;
  • primena novih tehnologija i umrežavanje;
  • da su u funkciji obeležavanja najznačajnijih jubileja u kulturi;
  • dugoročnost projekta;
  • realan finansijski plan projekta i iskazana finansijska potpora iz drugih izvora (koprodukcija, partnerstvo i slično);
  • vidljivost projekta.

  Svaki od navedenih kriterijuma boduje se vrednošću od 1 do 20 (kriterijum ostvaren u najvećoj meri nosi 20 bodova).
  U obzir za finansiranje i sufinansiranje projekata iz budžeta grada Kragujevca uzimaju se samo projekti vrednovani sa najmanje 70 bodova.

  Kriterijumi u pogledu troškova realizacije projekta su:

  • da su direktni troškovi realizacije aktivnosti opravdani, stvarni i u neposrednoj vezi sa ciljevima realizacije aktivnosti;
  • da se budžet sastoji iz neposrednih troškova realizacije aktivnosti u vezi naknada/honorara lica angažovanih na neposrednoj realizaciji, materijalnih troškova i administrativnih troškova realizacije (opravdani direktni troškovi) i opravdanih indirektnih troškova nosioca aktivnosti (izdaci za komunalne usluge, naknade/honorare lica kod nosioca koji ne učestvuju neposredno u realizaciji, izdaci za komunikacije i sl.), koji ne mogu biti veći od 20% od opravdanih direktnih troškova.

  Opravdani indirektni troškovi su prihvatljivi ako ne obuhvataju troškove koji su budžetom projekta namenjeni realizaciji nekog dela projekta.
  Indirektni troškovi nisu prihvatljivi ako je nosilac projekta dobio iz budžeta grada Kragujevca za svoj rad odgovarajuća sredstva po drugom osnovu.

  Direktni troškovi po pravilu se mogu  u zavisnosti od vrste i prirode projekata priznati za:

  ljudske resurse (naknada/honorar za lica angažovana na programu i projektu,) -  maksimalno 60% ukupnog budžeta;
  materijalne troškovi, administrativne troškovi i sl. - maksimalno 60% ukupnog budžeta;
  ostale troškove (troškovi platnog prometa, provizija banke i slično) - maksimalno 5% ukupnog budžeta, tako da ukupan zbir bude 100%.

  Izuzetno, imajući u vidu namenu i krajnji cilj projekta, troškovi za ljudske resurse mogu se priznati u iznosu većem od predviđenog.

  Merila koja će biti uzeta u obzir za izbor  projekta, programa i manifestacija u oblasti kulture koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta grada Kragujevca u 2017.godini po oblastima u kulturi, sastavni su deo Pravilnika o načinu, merilima i kriterijumima za izbor projekata, programa i manifestacija u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta grada Kragujevca (“Službeni list grada Kragujevca“, br.1/16).
  Pre donošenja konačne odluke o odobravanju ili neodobravanju projekta i visini sredstava za realizaciju projekta, Komisija može podnosiocu predloga projekata sugerisati da izvrši određene modifikacije predloga projekata, u odnosu na planirani budžet i sadržinu (planirane aktivnosti) projekta.

  VI Rokovi za donošenje i objavljivanje odluke

  Rok za podnošenje prijava na konkurs je 30. april 2016. godine.

  Neće se razmatrati:

  • neblagovremene i nepotpune prijave,
  • prijave čiji podnosilac nije izvršio svoje dosadašnje obaveze prema Gradu u vezi projekata u kulturi koje je Grad finansirao ili sufinansirao u prethodnom periodu, osim u slučaju dokazanih razloga više sile;
  • projekti sa komercijalnim efektima, osim ako ti efekti nisu usmereni na dalju realizaciju odnosno na održivost ili samoodrživost osnovnih aktivnosti predviđenih projektom;
  • projekti koji se sasvim ili pretežno odnose na investiciona ulaganja u opremu odnosno održavanje, adaptaciju, sanaciju ili izgradnju poslovnog prostora;
  • projekti čiji su jedine ili pretežne aktivnosti usmerene na putovanja, studije, učešća na konferencijama i stručnim skupovima i slične aktivnosti;
  • projekti koji su sponzorstva bilo koje vrste prema trećim licima ili organizacijama.

  Nakon vrednovanja i rangiranja svih projekata, Komisija je u obavezi da do 31. maja 2016. godine dostavi Gradskom veću izveštaj sa predlogom projekata koji će se finansirati i sufinansirati iz budžeta grada Kragujevca u 2017. godini, a koji sadrži i predlog iznosa opredeljenih sredstava.

  Gradsko veće, na osnovu predloga Komisije, najkasnije do 25. decembra 2016. godine donosi Rešenje o raspodeli sredstava iz budžeta grada Kragujevca za finansiranje i sufinansiranje projekata u kulturi iz budžeta grada Kragujevca u 2017. godini.

  Rešenje Gradskog veća o raspodeli sredstava iz budžeta grada Kragujevca za finansiranje i sufinansiranje projekata u kulturi iz budžeta grada Kragujevca se objavljuje na zvaničnoj internet stranici grada Kragujevca.    
  Nosioci odobrenih projekata dužni su da pri realizaciji istih na vidnom mestu naznače da je projekat finansiran ili sufinansiran iz sredstava budžeta Grada.

  Kontakt osoba u vezi Konkursa je Tina Simović, Gradska uprava grada Kragujevca, kancelarija 209, kontakt telefon 034/306-112.

  OBRASCI za preuzimanje

   

  Prethodna strana