Контактирајте нас за више информација
X

Spomenik_Vojvodi_Putniku_11.jpg
 
Напредна претрага Напредна претрага
Gate of Europe

Географски информациони систем

Салон антиратне карикатуреЛого

Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у градској управи за ванпривредне делатности
   

Напомена: Овај Оглас објављен је у листу “ПОСЛОВИ“ дана 05.12.2018. године

Република Србија               
Град Крагујевац
Градска управа за ванпривредне делатности
Број: 111-40 /18-XIII
Дана: 27.11.2018.године
Крагујевац

Начелник Градске управе за ванпривредне делатности, у складу са одредбама члана 4. став 7. и члана 94. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе (“Службени гласник Републике Србије“, бр. 21/2016, 113/17 и 113/17- др. закон), члана 11. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе (“Службени гласник Републике Србије“,број 95/16) и Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 Број: 112-10259/2018 од 29. октобра 2018. године, оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА
У ГРАДСКОЈ УПРАВИ ЗА ВАНПРИВРЕДНЕ ДЕЛАТНОСТИ

I Орган у коме се радно место попуњава: Градска управа за ванпривредне делатности, Крагујевац, Цара Лазара број 15.

II Радно место које се попуњава:
Стручно-аналитички послови у области културе, информисања, људских и мањинских права, у Одељењу за културу, информисање, људска и мањинска права - 1 извршилац у звању саветник.

Опис посла: прати, анализира стање, врши надзор и планира развој у области културе и информисања, у складу са надлежностима града у култури и јавном информисању и предлаже мере за унапређење; прати стање и реализацију програма рада и развоја јавних установа у области културе и  информисања и квалитета, доступности и ефикасности услуга које оне пружају; проучава последице утврђеног стања у тим областима и припрема предлоге мера за решавање идентификованих проблема; израђује информације и извештаје о утврђеном стању; обавља стручно-аналитичке послове из области сарадње са невладиним организацијама и удружењима као и послове остваривања сарадње са удружењима; учествује у изради стратешких докумената и планова у делу који се односи на стварање подстицајног окружења за развој цивилног друштва; прати потенцијалне изворе финансирања из домаћих и страних фондова намењених цивилном друштву; анализира утрошена средства и учествује у припреми извештаја  о планираним и исплаћеним средствима организацијама цивилног друштва; припрема предлог финансијског плана у поступку доношења одлуке о буџету и прати његово извршење; прати релизацију усвојених финансијских планова буџетских корисника и корисника који средства из буџета реализују у оквиру програма и пројеката од јавног интереса у областима културе, јавног информисања и културно аматерског стваралаштва, као и наменско трошење средстава у овим областима; контролише и оверава тачност књиговодствених исправа на основу којих се подносе захтеви за плаћање одељењу надлежном за финансије; учествује у поступку за додељивање средстава за финансирање, односно суфинасирање пројеката и програма у наведеним областима; врши мониторинг реализације пројеката и програма из делокруга који се финансирају или суфинансирају из буџета града у области културе и јавног информисања; сарађује са појединцима и институцијама из аматерског културно - уметничког стваралаштва; обавља послове у вези са задужбинама и фондацијама чији је оснивач ЈЛС и друге послове по налогу начелника Градске управе и начелника Одељења.

Услови: стечено високо образовање из научне области у оквиру образовно-научног поља друштвено хуманистичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, најмање три године радног искуства у струци.

Стручне оспособљености, знања и вештине које се у изборном поступку проверавају: познавање Закона о култури, Закона о буџетском систему, Закона о удружењима и Уредбе о финансирању пројеката и програма удружења.
       
III Место рада: Крагујевац, Цара Лазара бр. 15.

IV Адреса на коју се подносе пријаве: Градска управа за ванпривредне делатности, Цара Лазара број 15, 34000 Крагујевац или непосредно преко писарнице Управе града, са назнаком “За јавни конкурс“.

V Лице задужено за давање обавештења о конкурсу: Љиљана Лазаревић Сарић, тел: 034/302-278.

VI Услови за рад на радним местима: држављанство Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.

VII Рок за подношење пријава: рок за подношење пријава је 15 дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање „Послови“.

VIII Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс:

  • потписана пријава са биографијом (са наведеном адресом за пријем поште и бројем телефона) и наводима о досадашњем радном искуству;
  • оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству;
  • оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених;
  • оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема;
  • оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима;
  • оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврде, решења и други акти из којих се види на којим пословима, са којом стручном спремом и у којем периоду је стечено радно искуство);
  • уверење да кандидат није правоснажно осуђиван на безусловну казну затвора од најмање шест месеци;
  • изјава у којој се кандидат опредељује да ли ће сам прибавити податке о чињеницама о којима се води службена евиденција или ће то орган учинити уместо ње;  

Сви докази прилажу се у оригиналу или овереној фотокопији код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама, као поверени посао). Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената које су оверене пре 1. марта 2017. године у основним судовима, односно општинским управама.

Документа о чињеницама о којиме се води службена евиденција су: уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима.
Одредбама члана 9. и 103. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, број 18/16) прописано је, између осталог, да је орган дужан да по службеној дужности, у складу са законом, врши увид у податке о чињеницама неопходним за одлучивање о којима се води службена евиденција, да их прибавља и обрађује (члан 9. став 3); да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама. Ако странка у року не поднесе личне податке неопходне за одлучивање органа, захтев за покретање поступка ће се сматрати неуредним (члан 103. став 3). Наведене доказе кандидат може да достави уз пријаву и сам, а у циљу ефикаснијег и бржег спровођења изборног поступка.

Потребно је да кандидат попуни изјаву којом се опредељује за једну од две могућности - да орган прибави податке о којима се води службена евиденција или да ће то кандидат учинити сам.

Образац изјаве може се преузети у тексту испод јавног конкурса на интернет презентацији Града Крагујевца www.kragujevac.rs.

Попуњену изјаву је неопходно доставити уз напред наведене доказе како би орган могао даље да поступа.

IX Трајање радног односа: Радни однос за наведено радно место заснива се на неодређено време.

X Место, дан и време када ће се спровести изборни поступак: Ца кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве и потпуне, уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за рад на оглашеном радном  месту провера  стручних оспособљености, знања и вештина које се вреднују у изборном поступку обавиће се у просторијама Градске управе за ванпривредне делатности. О месту и времену почетка изборног поступка кандидати ће бити обавештени на контакте (бројеве телефона) које наведу у својим пријавама.

НАПОМЕНЕ:
Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном органу подлежу пробном раду од 6 месеци.
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви тражени докази у оригиналу или овереној фотокопији биће одбачене закључком Конкурсне комисије.
Овај оглас објављује се на интернет презентацији Града Крагујевца - www.kragujevac.rs, огласној табли зграде Управе града и у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање у листу “Послови“.

Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.

НАЧЕЛНИК
Гордана Марковић

Образац изјаве (преузмите ОВДЕ)

Претходна страна