- Јавни позиви :: Званичан сајт града Крагујевца
Контактирајте нас за више информација
X

Skuptina_grada_Kragujevca_17.jpg
 
Напредна претрага Напредна претрага
Gate of Europe

Географски информациони систем

Салон антиратне карикатуреЛого

Јавни огласи

ЈАВНИ ПОЗИВ за поверавање на чување приплодне јагњади из градских робних резерви

ЈАВНИ ПОЗИВ ради уписа деце чији су родитељи остварили право на накнаду дела трошкова боравка деце у предшколској установи

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА КОРИШЋЕЊА БЕЗ ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ ЗА 2019.ГОДИНУ

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ ЗА 2019. ГОДИНУ

ЈАВНИ ПОЗИВ за поверавање на чување приплодне јагњади из градских робних резерви

ЈАВНИ ПОЗИВ за поверавање на чување приплодне јагњади из градских робних резерви

ЈАВНИ ПОЗИВ за продају меркантилне пшенице путем јавног надметања

Градоначелник града Крагујевца на основу Одлуке о објављивању јавног позива за продају меркантилне пшенице из градских робних резерви путем јавног надметања број 338-36/18-II од 24.04.2018. године, расписује:

ЈАВНИ ПОЗИВ  

за продају меркантилне пшенице из градских робних резерви путем јавног надметања

I Продаје се меркантилна пшеница из градских робних резерви у количини од 150 тона у квалитету који одговара одредбама Правилника о квалитету жита, млинских и пекарских производа и тестенина (“Службени гласник РС“, број 68/2016), путем јавног надметања.
Пшеница се налази у расутом стању и преузима се у укупној количини у складишту “Агромаркет“ д.о.о. Крагујевац ул. Танкосићева бб.

II Почетна цена меркантилне пшенице је цена меркантилне пшенице објављена на Продуктној берзи у Новом Саду на дан објављивања јавног позива, односно пондерисана цена меркантилне пшенице из задњег објављеног извештаја без ПДВ-а, а коначна  цена утврђује се у нето износу (без ПДВ-а и без урачунатих трошкова искладиштења).

Купац је дужан да уплати аванс у висини од 100% у року од 15 дана од дана издавања предрачуна.
Трошкови искладиштења меркантилне пшенице падају на терет купца.

III Учесник јавног надметања је у обавези да достави:

једну соло меницу, бланко потписану и оверену; менично писмо-овлашћење; фотокопију картона депонованих потписа оверену од стране банке; доказ о поднетом захтеву за регистрацију меница оверен од овлашћене банке и извод из регистра привредних субјеката.
Уколико понуђач одустане од закључења уговора, Град има право обештећења активирањем постављене менице у износу од 1% вредности понуде.

IV Документација се предаје у запечаћеној коверти на пријемном шалтеру Градске управе или упућује поштом на адресу: Град Крагујевац, Комисија  за спровођење поступка продаје меркантилне пшенице из градских робних резерви, Трг Слободе 3, Крагујевац, са назнаком “Понуда за куповину меркантилне пшенице из градских робних резерви-не отварати“:

V Крајни рок за подношење захтева је 16. мај.2018. године, до 14,00 часова .
Непотпуни захтеви неће бити разматрани.

VI Јавно отварање понуда спроводи Комисија  за спровођење поступка продаје меркантилне пшенице из градских робних резерви, коју образује Градоначелник.

Јавно отварање понуда одржаће се дана 18. маја. 2018. године са почетком у 10,00 часова у просторијама зграде Управе града Крагујевца, Трг Слободе број 3, 34000 Крагујевац, канцеларија 406/IV.

VII Критеријум за избор најповољнијег понуђача је највиша понуђена цена.

VIII Град Крагујервац задржава право једностраног одустајања од продаје меркантилне пшенице по овом позиву.

IX Детаљније информације могу се добити у Градској управи за привреду - Групи за робне резерве, канцеларија 406/IV зграде Градске управе, сваког радног дана у времену од 7,30 - 15,30 сати или на  телефон 034/306-187.

X Поднета документација по овом јавном позиву се не враћа.

ЈАВНИ ПОЗИВ за спровођење поступка лицитације за постављање дечијих аутомобила на јавној површини

Градско веће, на основу члана 77. Правилника о условима за постављање објеката на јавним површинама (''Сл. лист града Крагујевца'', бр.10/17 и 12/17), на основу Одлуке о спровођењу поступка лицитације за постављање дечијих аутомобила на јавној површини број: 353-153 /18–V од16.03.2018.године расписује


ЈАВНИ ПОЗИВ
за спровођење поступка лицитације
за постављање дечијих аутомобила на јавној површини

Јавни позив се расписује за спровођење поступка лицитације за постављање дечијих аутомобила на јавној површини на територији града Крагујевца, на следећим локацијама:  

  • Трг Фонтана -1 локација 50m² (дечији аутомобили)
  • Велики парк - 3 локације 150m² (дечији аутомобили)
  • Пешачка зона -1 локација 50m² (дечији аутомобили)

1. Наручилац: Град Крагујевац, 34000 Крагујевац, Трг Слободе 3.

2. Право учешћа у поступку лицитације имају правна и физичка лица која су регистрована за обављање предметне делатности.

3. Почетни лицитациони износ за постављање дечијих аутомобила представља износ локалне комуналне таксе-200,00динара/дневно по аутомобилу за локације ''Пешачка зона'' и ''Трг Фонтана а за локацију ''Велики парк'' почетни лицитациони износ износи 150,00 динара/дневно по дечијем аутомобилу. Наведени износи су утврђени у складу са Одлуком о локалним комуналним таксама за територију града Крагујевца.    

4. Учесници јавног надметања су обавезни да уплате депозит у износу од 20.000,00 динара који се најповољнијем понуђачу урачунава се као уплаћени део локалне комуналне таксе односно део излицитираног износа а остатак је дужан да уплати у 5 једнаких месечних рата, с тим да се прва рата плаћа приликом преузимања одобрења за заузеће јавне површине за постављање дечијих аутомобила, а задња рата за плаћање доспева најкасније месец дана пре истека одобрења за постављање дечијих аутомобила.

Излицитирани износ за заузеће јавне површине за постављање дечијих аутомобила представља локалну комуналну таксу и утврђује се тако што се излицитирани износ у дин/м2 најповољнијег понуђача помножи са бројем аутомобила(5) и бројем дана на колико се локација даје на коришћење у текућој години.     

Депозит се уплаћује на рачун јавних прихода под називом: Комунална такса за коришћење простора на јавним површинама или испред пословног простора у пословне сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других публикација, производа старих и уметничких заната и домаће раиности, број: 840-741531843-77 са позивом на број 97 04-049-70958  и сврхом уплате: депозит за лицитацију.     

5. Рок на који се одобрава заузеће јавне површине за постављање дечијих аутомобила је 7 месеци-210 дана.

6. Заинтересовани понуђачи могу преузети конкурсну документацију у просторијама Градске управе за комуналне и инспекцијске послове - Секретаријат за комуналне послове и финансије - Одељење за комуналне послове, Крагујевац, Трг Слободе 3, канцеларија број 419/IV, дана 19.03.2018. године, радним даном од 09.00 до 12.00 часова.

7. Рок за за пријем конкурсне документације је 21.03.2018.год. до 11:45 часова у канцеларији број 419/IV, у згради Скупштине града. Поступак  лицитације ће се одржати 21.03.2018.год. у 12:00, у канцеларији 420 четвртом спрату заграде Скупштине града.

8. Све додатне информације везане за Јавни конкурс могу се добити на телефон: 034/306-202 или непосредно у Одељењу за комуналне послове, канцеларија 419.

ЈАВНИ ПОЗИВ за доделу финансијских средстава за унапређење техничких капацитета домаћинстава у руралним подручјима на територији Шумадијског и Колубарског управног округа која се баве производњом домаће хране и старим занатима

ОДЛУКА о објављивању Јавног обавештења о покретању поступка за одобравање годишњих програма у области спорта за 2019. годину

ИЗВЕШТАЈ СА ЈАВНЕ РАСПРАВЕ О ПРЕДЛОЖЕНИМ ПРИОРИТЕТИМА ЗА ПРЕДСТОЈЕЋИ ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ОЦД У ОКВИРУ РеЛОаД ПРОЈЕКТА

ЈАВНИ ПОЗИВ носиоцима пољопривредних газдинстава са територије града Крагујевца за подношење пријава за преузимање минералног ђубрива из градских робних резерви

Јавни позив организацијама цивилног друштва/удружењима грађана за учешће у јавној расправи у склопу пројекта регионални програм локалне демократије на Западном Балкану

Јавни позив за поверавање на чување приплодних јуница из градских робних резерви

Јавни позив за давање у закуп на одређено време стамбене јединице у Крагујевцу

Комисија за решавање стамбених потреба избеглица, именована решењем комесара Комесаријата за избеглице и миграције, број 360-567, од 24. августа 2011. године, расписује Јавни позив, дана 18. децембра 2017. године, за давање у закуп на одређено време са могућношћу куповине три стамбене јединице намењене за решавање стамбених потреба избеглица на територији града Крагуејвца, за следеће стамбене јединице:

  1. Крагујевац “Љубе Вучковића“ 23,00 м2
  2. Крагујевац “Љубе Вучковића“ 23,00 м2
  3. Крагујевац “Љубе Вучковића“ 20,47 м2

Заинтересована лица подносе пријаве на јавни позив са потребним доказима Комисији за решавање стамбених потреба, преко Комесаријата за избеглице, у року од 45 дана од дана јавног оглашавања. Документација се доставља у писарницу или путем поште на адресу: Комесаријат за избеглице, ул. Народних хероја бр. 4, 11070 Нови Београд, са напоменом “Јавни позив за давање у закуп на одређено време стамбене јединице у Крагујевцу“ са напоменом “НЕ ОТВАРАТИ“.

Образац за пријављивање може се преузети код повереника за избеглице, као и на сајту Комесаријата за избеглице www.kirs.gov.rs)

Рок за подношење пријаве са потребним доказима је 1. фебруар 2018. године.

МАТЕРЈАЛ (ОВДЕ)

 

ЈАВНИ ПОЗИВ носиоцима пољопривредних газдинстава са територије града Крагујевца за подношење пријава за преузимање минералног ђубрива из градских робних резерви

Архива

Огласи, јавни позиви, тендери...

Документ Објављено