Контактирајте нас за више информација
X

Skuptina_grada_Kragujevca_17.jpg
 
Напредна претрага Напредна претрага
Gate of Europe

Географски информациони систем

Презентација финансирана од стране Америчке агенције за међународни развој

Асоцијација градова Весници мира

Салон антиратне карикатуреУдружење крагујевчана

Лого

Јавни огласи

ЈАВНИ ПОЗИВ за пријаву предлога програма удружења организација из области пољопривреде у циљу доделе средстава из буџета града Крагујевца за 2018. годину

ЈАВНИ ПОЗИВ за поверавање на чување приплодних јуница из градских робних резерви

ЈАВНИ ПОЗИВ носиоцима пољопривредних газдинстава са територије града Крагујевца за подношење пријава за преузимање минералног ђубрива из градских робних резерви

ОДЛУКА о објављивању јавног позива за поверавање на чување приплодних јагњади из градских робних резерви

Оглас за давање у закуп путем јавног надметања пословног простора

ЈАВНИ ПОЗИВ за доделу подстицајних средстава за набавку нове опреме за пчеларство у 2017. години

ЈАВНИ ПОЗИВ за доделу подстицајних средстава за набавку преносне опреме за мужу у 2017. години

ЈАВНИ ПОЗИВ за подношење пријава за надокнаду дела трошкова за осигурање усева, плодова и животиња са територије града Крагујевца у 2017. години

ЈАВНИ ПОЗИВ за подношење захтева за регресирање дела трошкова за прво вештачко осемењавање крава и јуница са ХБ бројем са територије града Крагујевца у 2017. години

ЈАВНИ ПОЗИВ за доделу подстицајних средства за набавку садног материјала воћа на територији града Крагујевца за 2017. годину

ЈАВНИ ПОЗИВ за доделу подстицајних средстава за набавку нове прикључне механизације у 2017. години

Јавно обавештење о покретању поступка за одобравање годишњих програма у области спорта за 2018. годину

Република Србија
Град Крагујевац
Градско веће
Број : 66- 5/17-V
Датум: 3. март 2017. године
Крагујевац

Градско веће, на основу члана 2. тачка 33. и члана 34. Одлуке о Градском већу (“Службени лист града Крагујевца“, број 25/15 - пречишћен текст) и члана 21. став 1. алинеја 1. Правилника о одобравању и финансирању програма којима се остварују потребе и интереси грађана у области спорта у граду Крагујевцу (“Службени лист града Крагујевца“ бр. 4/17 ) на седници одржаној 3. марта 2017. године, доноси   

ОДЛУКУ
о објављивању Јавног обавештења о покретању поступка за одобравање годишњих
програма у области спорта за 2018. годину

I   Објављује се Јавно обавештење о покретању поступка за одобравање годишњих програма у области спорта за 2018. годину (у даљем тексту: Јавно обавештење), у циљу доделе средстава из буџета града Крагујевца, за реализацију годишњих програма којима се остварују потребе и интереси грађана града Крагујевца у области спорта.

II Текст Јавног обавештења гласи:

“Позивају се спортске организације, спортска друштва, удружења, грански и градски спортски савези на територији града Крагујевца да доставе предлоге годишњих програма у области спорта за 2018. годину, најкасније до 20. априла 2017. године Спортском савезу Крагујевца, у циљу доделе средстава из буџета града Крагујевца, за реализацију годишњих програма којима се остварују потребе и интереси грађана града Крагујевца у области спорта за 2018. годину.“
 
III   Јавно обавештење објавити на интернет страници града Крагујевца www.kragujevac.rs.

Образложење

Правни основ за доношење ове одлуке садржан је у члану 2. тачка 33. и члану 34. Одлуке о Градском већу (“Службени лист града Крагујевца“, број 25/15 - пречишћен текст) који прописује да Градско веће обавља и друге послове у складу са законом, Статутом, одлукама Скупштине Града и другим актима и да Градско веће у вршењу послова из своје надлежности доноси одлуке у складу са законом, Статутом, овом одлуком и Пословником о свом раду и члану 21. став 1. алинеја 1. Правилника о одобравању и финансирању програма којима се остварују потребе и интереси грађана у области спорта у граду Крагујевцу (“Службени лист града Крагујевца“ број 4/17) који прописује да Градско веће објављује јавно обавештење на сајту града Крагујевца о покретању поступка за одобравање годишњих програма у области спорта и року за достављање програма.

Разлог за доношење ове одлуке садржан је у потреби да се спортске организације, спортска друштва, удружења, грански и градски спортски савези на територији града Крагујевца благовремено обавесте о покретању поступка за одобравање годишњих програма којима се остварују потребе и интереси грађана у области спорта за 2018. годину.

ПРЕДСЕДНИК
Радомир Николић

 

ЈАВНИ ПОЗИВ за пријаву предлога програма удружења/организација из области привреде у циљу доделе средстава из буџета града Крагујевца за 2018. годину

ЈАВНИ ПОЗИВ носиоцима пољопривредних газдинстава са територије града Крагујевца за подношење пријава за преузимање минералног ђубрива из градских робних резерви

Овај јавни позив објављен је 13.02.2017.године

Градоначелник града Крагујевца на основу Одлуке о објављивању јавног позива носиоцима пољопривредних газдинстава са територије града Крагујевца за подношење пријава за преузимање минералног ђубрива из градских робних резерви број 338-15/17-II од 08.02.2017. године, расписује:

ЈАВНИ ПОЗИВ
носиоцима пољопривредних газдинстава са територије града Крагујевца
за подношење пријава за преузимање минералног ђубрива из градских робних резерви

I Позивају се носиоци пољопривредних газдинстава са територије града Крагујевца за подношење пријава за преузимање минералног ђубрива МАП (12:52) из градских робних резерви.

II Најмања површина намењена за сетву за које се може преузимати минерално ђубриво је 1 хектар.
Површина за коју се може пријавити носилац пољопривредног газдинства не може бити већа од површине наведене у структури пољопривредне производње за 2016. годину.
Максимална количина минералног ђубрива која се може преузети по јавном позиву је од 100 до 150 килограма по хектару.

III Носиоци пољопривредних газдинстава који преузму минерално ђубриво из градских робних резерви, у обавези су да врате меркантилну пшеницу најкасније до 31.08.2018. године, у паритету 1 кг минералног ђубрива : 3,5 кг меркантилне пшенице.

IV Подносилац захтева може остварити право на преузимање минералног ђубрива из градских робних резерви уколико испуњава следеће услове:

 • има пребивалиште, регистровано пољопривредно газдинство и место производње на територији града Крагујевца;
 • да је пољопривредно газдинство у активном статусу у Регистру пољопривредних  газдинстава;
 • подносилац захтева, односно члан његовог домаћинства нема доспеле, а неизмирене обавезе према буџету Града.

V Образац захтева за подношење пријава за преузимање минералног ђубрива из градских робних резерви преузима се у Градској управи за привреду, Служби за робне резерве - IV спрат, канцеларија 406.
Уз попуњену пријаву, подносилац је у обавези да достави следећу документацију:

 • потврду о активном статусу у регистру пољопривредних газдинстава за 2016. годину;
 • извод из регистра пољопривредног газдинства-структура биљне производње за 2016. год;
 • фотокопије личних карата подносиоца захтева и чланова пољопривредног газдинства;
 • извод из регистра пољопривредног газдинства - подаци о пољопривредном газдинству.

VI Попуњена пријава са пратећом документацијом предаје се у запечаћеној коверти на пријемном шалтеру Градске управе или упућује поштом на адресу: Град Крагујевац, Градска управа за привреду, Трг Слободе 3, Крагујевац

VII Рок за подношење пријава је од дана расписивања јавног позива до 15. маја 2017.године.
Непотпуни захтеви неће бити разматрани.
У случају да је потражња већа од понуђене количине минералног ђубрива, исто ће се распоредити по редоследу подношења пријава.

VIII Детаљније информације могу се добити у Градској управи за привреду - Служба за робне резерве, канцеларија 406 зграде Градске управе, сваког радног дана у времену од 7,30 - 15,30 сати или на  телефон 034/306-187.

IX Поднета документација по овом јавном позиву на враћа се подносиоцима пријава.

ЈАВНИ ПОЗИВ за пријаву предлога програма удружења/организација у области социјалне и здравствене заштите којима се остварују потребе и интереси грађана у области социјалне и здравствене заштите на територији града Крагујевца за 2018. годину

Градско веће, у складу са Одлуком бр. 55-249/17-V од 31. јануара 2017.године објављује


ЈАВНИ ПОЗИВ
за пријаву предлога програма удружења/организација у области социјалне и здравствене заштите којима се остварују потребе и интереси грађана у области социјалне и здравствене заштите на територији града Крагујевца за 2018. годину
 

1. Објављује се јавни позив за пријаву предлога програма удружења/организација у области социјалне и здравствене заштите, којима се остварују потребе и интереси грађана у области социјалне и здравствене заштите на територији града Крагујевца, у циљу избора удружења/организација којима ће бити додељена средства за њихову реализацију током 2018.године из буџета града Крагујевца у оквирно утврђеном износу од:

 • 8.250.000,00 динара за програме у области социјалне заштите
 • 1.200.000,00 динара за програме у области здравствене заштите.

2. Предлог програма може пријављивати удружење/организација у области социјалне и здравствене заштите које, по правилу има седиште на територији града Крагујевца и испуњава следеће опште услове:

 • регистровано у складу са законом;
 • искључиво послује на недобитној основи, ако законом није друкчије одређено;
 • да статутом препознаје унапређење и заштиту положаја осетљивих друштвених група, обавља активности социјално-хуманитарног, здравствено-едукативног, превентивног карактера  којима се унапређује положај циљних група и доприноси њиховој интеграцији у  окружење;
 • директно одговорно за припрему и извођење програма;
 • са успехом реализовало претходно одобрене програме и пројекте;
 • оправдало средства додељена из буџета Града за претходну буџетску годину по било ком основу.

3. Учесник јавног позива је у обавези да поред прописаних образаца достави следећу документацију:

 • решење о упису у Регистар у Агенцији за привредне регистре (АПР);
 • копију статута;
 • копију извештаја о реализованим активностима у претходној буџетској години;
 • радну биографију ангажованог особља;
 • доказ о чланству у Савезу удружења/организација на нивоу Републике, уколико није утврђено статутом;
 • пропратно писмо.

4. Учесник јавног позива је у обавези да се придржава правила јавног позива и смерница за формулисање предлога програма које су саставни део јавног позива.

5. Пријаве на јавни позив се подносе у року од 70 дана од дана објављивања на интернет страници града Крагујевца.

6. Максимални износ средстава који може бити одобрен по појединачном програму је 1.000.000,00 динара, а само изузетно, на образложен предлог Комисије која спроводи јавни позив, може бити одобрен већи износ.

7. Поднета документација се не враћа.     

8. Поступак одобравања програма се спроводи према следећој динамици:

 • 31. маја - Комисија утврђује прелиминарни обједињени предлог програма задовољавања потреба и интереса грађана у области социјалне и здравствене заштите у граду Крагујевцу, за наредну буџетску годину и доставља га Градском већу;
 • 25. децембар - Комисија ревидира прелиминарани обједињени предлог програма, усклађује га са средствима утврђеним у буџету града Крагујевца за наредну буџетску годину и доставља Градском већу коначни предлог за одобравање програма;
 • 30. децембар - Градско веће одлучује о одобравању програма и обавештава носиоце програма о висини одобрених средстава по  програмима;
 • 31. јануар - Градоначелник закључује уговор о реализовању програма.
 • Наведени рокови представљају крајње рокове за предузимање утврђених радњи.

9. Коначна листа одобрених програма удружења/организација у области социјалне и здравствене заштите објављује се на сајту Града.

 

ЈАВНИ ПОЗИВ за достављање предлога за доделу ГОДИШЊЕ НАГРАДЕ ГРАДА КРАГУЈЕВЦА - ЂУРЂЕВДАНСКЕ НАГРАДЕ

Одбор за обележавање празника, јубилеја и доделу признања, на основу члана 49. став 3 тачка 11 Пословника Скупштине града Крагујевца (“Службени лист града Крагујевца“ број 24/14 - пречишћен текст), члана 15. став 1 Одлуке о сталним радним телима Скупштине града Крагујевца (“Службени лист града Крагујевца“ број 19/08) и члана 24. Одлуке о признањима града Крагујевца (“Службени лист града Крагујевца“ број 18/14 - пречишћен текст) објављује  

ЈАВНИ ПОЗИВ
за достављање предлога за доделу
ГОДИШЊЕ НАГРАДЕ ГРАДА КРАГУЈЕВЦА - ЂУРЂЕВДАНСКЕ НАГРАДЕ

ГОДИШЊА НАГРАДА ГРАДА КРАГУЈЕВЦА - ЂУРЂЕВДАНСКА НАГРАДА (у даљем тексту: Награда) додељује се за дело које представља највредније достигнуће у Крагујевцу у областима: привреде, приватног предузетништва, проналазаштва, уметности, науке, медицине, архитектуре и урбанизма, новинарства, образовања, спорта, доприноса у акцијама хуманитарног карактера и другим областима значајним за Град.

Награду може добити физичко или правно лице које има пребивалиште, односно седиште на територији града Крагујевца.

Награда се уручује у облику Дипломе и новчане награде, појединцу или групи за заједничко дело, за достигнуће које је постало доступно јавности у периоду 01. јануар  2016. године -  31. децембар  2016. године.

Под достигнућем које је постало доступно јавности  у наведеном периоду подразумева се:  

1. у области уметности:

 • публиковано дело књижевног и преводног стваралаштва,
 • изведено, односно приказано дело на позоришној сцени и другом простору намењеном за извођење дела ове врсте,
 • приказано филмско и радио-телевизијско остварење у биоскопској дворани или емитовано у радио-телевизијском програму,
 • изложено, односно презентирано дело у галерији и другом простору намењеном за презентацију дела ликовног и примењеног стваралаштва, визуелних и проширених медија,
 • изведено музичко или музичко-сценско дело у концертној или позоришној дворани и другом простору намењеном за извођење дела ове врсте;

 2. у области науке:

 • научно остварење, односно рад у друштвеним, хуманистичким, природним и техничким наукама, који као резултат има нова сазнања и синтезу постојећих у циљу  њихове примене, који представља допринос развоју научне области или развоју нових производа, метода или технолошких поступака, под условом да је објављено у научној и стручној литератури, одговарајућим научним часописима или другим начином јавног саопштавања,
 • проналазак који је у смислу одредаба Закона о патентима, признат и уписан у Законом утврђен регистар;

3. у области медицине:

 • рад или резултати изузетне вредности појединца којима је дао значајан допринос развоју и унапређењу медицине,
 • изузетно дело које представља допринос развоју медицине, под условом да је објављено у научној и стручној литератури, одговарајућим научним часописима или другим начином јавног саопштавања;

4. у области архитектуре и урбанизма:

 • реализовано дело из области архитектуре, урбанизма или реконструкције објеката,
 • урбанистички планови за концепцију и методологију, под условом да су усвојени и да је њихова реализација отпочела;

5. у области новинарства:

 • врхунско остварење појединца у новинарству или публицистици, за серију или више написа, телевизијских или радијских прилога или емисија и публицистичких радова о темама од значаја за политички, културни, привредни и укупни друштвени живот у Крагујевцу,
 • креативни допринос уређивању рубрике, емисије и програма којима се значајно доприноси информисању грађана Крагујевца;

6. у области образовања:

 • изузетно дело и резултат васпитно-образовног или инструктивног рада и резултат у организацији и развоју школства Крагујевца у целини или у појединим његовим областима;

7. у области спорта:

 • рад или резултати изузетне вредности појединца којима је дао значајан допринос афирмацији, развоју и унапређењу спорта (врхунски спортисти - чланови спортских организација из Крагујевца, односно самостални професионални спортисти, за изванредне резултате у одређеној грани спорта; спортски стручњаци, стручњаци у спорту и научни радници за нарочито вредне доприносе унапређењу области спорта; спортски радници за допринос организовању, развоју и унапређењу области спорта);

8. у области привреде или приватног предузетништва:

 • рад или резултати изузетне вредности појединца или правног лица којима је дат значајан допринос афирмацији, развоју и унапређењу привреде, односно приватног предузетништва у граду Крагујевцу.

9. у области хуманитарног карактера:

 • исказан изузетно активан однос према људским вредностима, првенствено према животу као највећој вредности, брига према другим људима који нису у могућности да задовоље своје основне људске потребе, поштовање личности сваке особе и допринос оснаживању њених личних потенцијала,

10. у другим областима значајним за Град

Право предлагања кандидата за доделу Награде имају сва правна и физичка лица.
Предлоге треба доставити у писаној форми, са образложењем.
Предлог треба да садржи податке о аутору - кандидату и делу које се предлаже, резултате рада кандидата и назнаку области за коју се кандидат предлаже.
Уз предлог се доставља и дело које се предлаже или одговарајућа документација, ако по природи ствари дело није могуће доставити, која се после одлучивања о Награди не враћа предлагачу.

Листа кандидата предложених у року и на начин утврђен Одлуком о признањима града Крагујевца (“Службени лист града Крагујевца“ број 18/14 - пречишћен текст), објавиће се у недељним новинама “Крагујевачке“ и дневном листу “Вечерње новости“, најкасније до 25. марта 2017. године.

Предлози се достављају у затвореној коверти, односно омоту, на адресу:

Скупштина града Крагујевца
Одбор за обележавање празника, јубилеја и доделу признања
Трг Слободе 3
34000 Крагујевац
са назнаком:
предлог кандидата за доделу Ђурђевданске награде - не отварај

    
Предлози се могу доставити:

 • путем препоручене пошиљке, при чему ће се дан предаје пошти сматрати као дан предаје органу коме је упућена, или
 • непосредно, предајом у канцеларији 205/ΙI у Скупштини града Крагујевца, радним даном у времену од 8 до 14 сати.

Предлоге треба доставити најкасније до 01. марта 2017. године.  
Ближе информације могу се добити на телефон 034/ 306-129.


ПРЕДСЕДНИК,
Никола Дашић

ЈАВНИ ПОЗИВ носиоцима пољопривредних газдинстава на територији града Крагујевца за преузимање минералног ђубрива из градских робних резерви

ЈАВНИ ПОЗИВ носиоцима пољопривредних газдинстава на територији града Крагујевца за преузимање минералног ђубрива из градских робних резерви

Напомена: Оглас је објављен дана 07.10.2016. године

Дирекција за робне резерве града Крагујевца, на основу члана 9. и 19. Одлуке о образовању градских робних резерви и реализацији програма за развој пољопривреде на територији града Крагујевца (“Сл. Лист града Крагујевца“, број 34/09 - пречишћен текст) и Закључка Градског већа о давању сагласности Дирекцији за робне резерве града Крагујевца на објављивање Јавног позива носиоцима пољопривредних газдинстава на територији града Крагујевца за преузимање минералног ђубрива из градских робних резерви број 338 - 249/16-V од 22.09.2016. године, расписује:

ЈАВНИ ПОЗИВ
носиоцима пољопривредних газдинстава на територији града Крагујевца
за преузимање минералног ђубрива из градских робних резерви

I Позивају се носиоци пољопривредних газдинстава регистрованих на територији града Крагујевца да поднесу захтев за преузимање минералног ђубрива из градских робних резерви.

II Дирекција за робне резерве нуди минерално ђубриво МАП (12:52) за сетву стрних жита - јесен 2016. године, са обавезом враћања кроз род меркантилне пшенице рода 2017. године а најкасније до 31.08.2017. године, у паритету 1:3,5.

III Површине намењене за сетву стрних жита за које се може преузимати вештачко ђубриво износе најмање 1 хектар а највише 10 хектара.

IV Површина за коју се може пријавити пољопривредно газдинство не може бити већа од површине из структуре пољопривредне производње за 2016. годину (без воћњака, винограда, ливада, пашњака и других вишегодишњих култура), умањене за површине које су у структури биљне производње за 2016. годину пријављене под стрним житима.

V Количина минералног ђубрива која се може преузимати износи од 100 до 150 килограма по хектару.

VI Пољопривредна газдинства која преузимају минерално ђубриво за сејање других стрних жита осим пшенице у обавези су да врате меркантилну пшеницу.

VII Подносилац захтева може остварити право на преузимање минералног ђубрива из градских робних резерви уколико испуњава следеће услове:

 • има пребивалиште, регистровано пољопривредно газдинство и место производње на територији града Крагујевца;
 • да је пољопривредно газдинство у активном статусу у Регистру пољопривредних  газдинстава;
 • подносилац захтева, односно члан његовог домаћинства нема доспеле, а неизмирене обавезе према Дирекцији за робне резерве и буџету Града.

VIII Образац захтева преузима се у Дирекцији за робне резерве, зграда Управе града - IV спрат, соба 406.
Уз попуњен захтев, подносилац захтева у обавези је да достави следећу документацију:

 • потврду о активном статусу у регистру пољопривредних газдинстава за 2016. годину;
 • извод из регистра пољопривредног газдинства - структура биљне производње за 2016. годину;
 • фотокопије личних карата подносиоца захтева и чланова пољопривредног газдинства;
 • извод из регистра пољопривредног газдинства - подаци о пољопривредном газдинству.

IX Међусобни односи између Дирекције за робне резерве града Крагујевца и носилаца пољопривредних газдинстава биће регулисани уговором.

X Попуњен захтев са пратећом документацијом предаје се Пријемној канцеларији (округли шалтер) Управе града, на адресу:

Град Крагујевац
Градска управа за привреду
Дирекција за робне резерве
Трг Слободе 3
Крагујевац

XI Крајњи рок за подношење захтева је 25. октобар 2016. године.
Неблаговремени и непотпуни захтеви неће бити разматрани.
У случају да је потражња већа од понуђене количине ђубрива предност се даје раније пристиглим захтевима.

XII Детаљније информације могу се добити у Дирекцији за робне резерве града Крагујевца, соба 406 зграде Градске управе, сваког радног дана у времену од 7,30 - 15,30 сати или на телефон 034/306-187.

Директор
Небојша Обрадовић

Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката, програма, активности и манифестација у облати омладинске политике из буџета града Крагујевца за 2017. годину

Напомена: Оглас је објављен дана 04.10.2016. године

Градско веће, на основу члана 26. Закона о младима (“Службени Гласник РС“, бр. 50/11), члана 17. став 1. Правилника о поступку доделе средстава из буџета града Крагујевца за реализацију програма, пројеката, манифестација и активности у области омладинске политике (“Службени лист града Крагујевца“ бр.1/16) и Одлуке Градског већа број 400-132/16-V од 10. фебруара 2016. године, расписује

Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката, програма, активности и манифестација у облати омладинске политике из буџета града Крагујевца за 2017. годину

I Предмет конкурса

Јавни Конкурс се расписује за финансирање и суфинансирање пројеката, програма, активности и манифестација (у даљем тексту:пројекти) у области омладинске политике за 2017. годину за следеће области:

 • учешће у међународним пројектима;
 • повећање запошљивости младих;
 • волонтеризам младих и јачање активизма младих;
 • унапређење информисања младих о младима и промоција садржаја за младе;
 • превенција болести и промоција здравља и здравих стилова живота;
 • кампање и акције за повећање нивоа социјалне укључености младих из осетљивих група;

Пројекат је низ јединствених активности у краћем временском интервалу или активности које су једнократног карактера, које уз коришћење финансијских, људских и других ресурса доводе до реализације унапред дефинисаног циља.
Програм је група активности које се одвијају у дужем временском периоду, уз могуће понављање, како би се реализовала нека стратегија, или би се дошло до унапређења одређене области омладинске политике.
Манифестација је комплексан догађај са ограниченим временом трајања, састављен из различитих програмских садржаја, који подразумевају велики број учесника или посетилаца.

II Средства за финансирање/суфинансирање пројеката

Средства за ове намене биће предвиђена су Одлуком о буџету града Крагујевца за 2017. годину.

III Право учешћа на конкурсу

Удружења/организације у области омладинске политике могу да подносе пројекте индивидуално или удружено са другим удружењима/организацијама.
Партнери удружења/организација које учествују у креирању и реализацији пројеката и трошкови које они направе, прихватају се ако испуњавају исте услове који се примењују и за кориснике додељених средстава.
Учесници на конкурсу могу да подносе предлоге пројекта индивидуално или удружено са другим учесницима, с тим што се партнери учесника на конкурсу који учествују у креирању и реализацији пројеката и трошкови које они направе, прихватају ако испуњавају исте услове који се примењују и за кориснике додељених средстава.

Предлагач пројекта не може да:

 1. буде у поступку ликвидације и под привременом забраном обављања делатности;
 2. буде у последње две године правноснажном одлуком кажњен за прекршај или привредни преступ у вези са својом делатношћу.

Предлагач пројекта не може добијати средства из буџета града Крагујевца за реализацију својих пројеката две године од дана када је утврђено постојање следећих околности:

 1. нетачно или непотпуно обавештавање даваоца средстава о битним околностима везаним за одобрење и реализовање пројекта;
 2. својим пропустом не изврши пројекат у целини или га изврши у небитном делу;
 3. употреби средства ненаменски, у потпуности или делимично, или се не придржава прописаних или уговорених мера које су утврђене ради осигурања реализације пројекта;
 4. не достави у предвиђеним роквима потребне извештаје и доказе, иако га је давалац средстава претходно упозорио на неправилности и последице;
 5. престане да испуњава услове који су потребни за добијање средстава.

IV Пријава на конкурс

Образац пријаве на Конкурс и остала пратећа документација везана за аплицирање доступни су на званичном интернет сајту града Крагујевца (www.kragujevac.rs).
Уз Образац број 1 - Апликациони формулар обавезно се подноси сва одговарајућа документација којом се доказују испуњеност прописаних критеријума предлагача пројекта и то:

 1. основни подаци о учеснику на конкурсу (назив, седиште, матични број и порески идентификациони број за правна лица, односно име и презиме, пребивалиште и матични број за физичка лица, као и број текућег рачуна),
 2. основни подаци о евентуалним партнерима на пројекту,
 3. радна биографија ангажованог особља,
 4. подаци о особи одговорној за реализацију пројекта и коришћење средстава,
 5. статут за удружења и установе;
 6. копија извештаја о реализованим активностима у претходној буџетској години;
 7. доказ о чланству у Савезу удружења/организација на нивоу Републике, уколико није утврђено статутом;
 8. пропратно писмо.

Предлагач пројекта не може да:

 1. буде у поступку ликвидације и под привременом забраном обављања делатности;
 2. има блокаду пословног рачуна, пореске дугове или дугове према организацијама социјалног осигурања;
 3. буде у последње две године правноснажном одлуком кажњен за прекршај или привредни преступ у вези са његовом делатношћу.

Предлог пројекта садржи детаљне податке о:

 1. предлагачу пројекта;
 2. учесницима у реализацији пројекта и својству у коме се ангажују;
 3. циљевима и очекиваним резултатима,
 4. врсти и садржини активности, времену и месту реализације;
 5. како ће се вршити оцењивање успешности (вредновање резултата пројекта);
 6. буџету пројекта, односно потребним новчаним средствима, исказаним према врстама трошкова;
 7. временском плану употребе средстава (временски период у коме су средства потребна и рокови у којима су потребна);
 8. начину праћења реализације и евалуације резултата.

Предлог пројекта мора бити достављен у запечаћеној коверти, заштићеној од оштећења која могу настати у транспорту, на пријемном шалтеру Градске управе или препорученом поштом на адресу: Градска управа за ванпривредне делатности, Трг слободе 3, Крагујевац, са назнаком:

“За Комисију за избор пројекта, програма, активности и манифестација у области омладинске политике који се финансирају и суфинансирају из буџета града Крагујевца у 2017. години“.

Сва обавезна и пратећа документација мора бити достављена у једној коверти или пакету. Предлог пројекта чија је пријава послата у више коверата, тј. пакета, неће бити узет у обзир (сматраће се да није испунио формалне услове).

Предња страна коверте са предлогом пројекта мора садржати најмање следеће податке:

 1. назив предлога пројекта;
 2. назив подносиоца предлога;
 3. адресу подносиоца предлога;
 4. ознаку: “Не отварати“.

Сву документацију - образац пријаве и осталу пратећу документацију обавезно доставити и у електронском облику.
Конкурсни материјал се не враћа.
Примљени предлози пројеката се не враћају подносиоцима.

V Критеријуми и мерила за оцену пројеката

Критеријуми у погледу квалитета, односно природе и садржине предлога пројеката јесу:

 1. да је у складу са законом, усвојеним стратешким и планским документима у области омладинске политике на нивоу Републике Србије и града Крагујевца;
 2. да је у складу са условима, критеријумима и циљевима наведеним у јавном позиву/стално отвореном конкурсу;
 3. да се реализује у граду Крагујевцу, односно да је од интереса за кориснике са територије града Крагујевца;
 4. да је у складу са принципима утврђеним у документима међународних организација чија је чланица Република Србија;
 5. да има значајан и дуготрајан утицај на развој система омладинске политике у граду Крагујевцу;
 6. да има високу сразмеру између учинка и коштања;
 7. да не постоји никаква сумња у могућност реализације;
 8. да предвиђа ангажовање одговарајућег броја учесника као и потребне ресурсе за реализацију;
 9. да ће се, по правилу, реализовати у текућој години;
 10. да се не може у довољној мери реализовати без помоћи из средстава буџета града Крагујевца (пројекат уопште не може да започне или да се оконча) и да би давање финансијске помоћи било оправдано и према основу и према висини;
 11. да је, по правилу, предвиђено фазно (у ратама) финансирање пројеката.

Комисија врши оцену и бодовање поднетих предлога, у складу са Правилником, и доставља Градском већу извештај са предлогом пројеката који ће се финансирати и суфинансирати из буџета града Крагујевца и предлогом износа средстава опредељених за сваки пројекат појединачно, с тим што ће предност имати они пројекти који су бодовани већим бројем бодова.

Комисија има право и могућност да за предлоге пројекта код којих постоји потреба за додатним информацијама или интервенцијама тражи додатно објашњење (интервенцију) од предлагача, односно носиоца пројекта.

Комисија може о одређеном питању да прибави стручно мишљење од стране истакнутих стручњака или одговарајућих организација у области омладинске политике.

О раду Комисије води се записник.

Критеријуми у погледу трошкова реализације пројкета су:

 1. да су директни трошкови реализације активности оправдани, стварни и у непосредној вези са циљевима реализације активности;
 2. да се буџет састоји из непосредних трошкова реализације активности у вези накнада/хонорара лица ангажованих на непосредној реализацији, материјалних трошкова и административних трошкова реализације (оправдани директни трошкови) и оправданих индиректних трошкова носиоца активности (издаци за комуналне услуге, накнаде/хонораре лица код носиоца који не учествују непосредно у реализацији, издаци за комуникације и сл.), који не могу бити већи од 20% од оправданих директних трошкова.

Оправдани индиректни трошкови су прихватљиви ако не обухватају трошкове који су буџетом пројекта намењени реализацији неког дела пројекта.
Индиректни трошкови нису прихватљиви ако је носилац пројекта добио из буџета града Крагујевца за свој рад одговарајућа средства по другом основу.

Директни трошкови се по правилу могу, у зависности од врсте и природе пројеката, признати за:

 1. људске ресурсе (накнада/хонорар за лица ангажована на програму и пројекту) - максимално 60% укупног буџета;
 2. материјалне трошкови, административне трошкови и сл. - максимално 60% укупног буџета;
 3. остале трошкове (трошкови платног промета, провизија банке и слично) - максимално 5% укупног буџета, тако да укупан збир буде 100%.

Изузетно, мајући у виду намену и крајњи циљ пројекта, трошкови за људске ресурсе могусе признати у износу већем од предвиђеног.
Мерила која ће бити узета у обзир за избор пројекта, програма, активности и манифестација у области омладинске политике који се финансирају и суфинансирају из буџета града Крагујевца у 2017. години из области омладинске политике, саставни су део Правилника о начину, мерилима и критеријумима за избор пројеката, у области омладинске политике који се финансирају и суфинансирају из буџета града Крагујевца (“Службени лист града Крагујевца“, бр.1/16).
Пре доношења коначне одлуке о одобравању или неодобравању пројекта и висини средстава за реализацију пројекта, Комисија може подносиоцу предлога пројеката сугерисати да изврши одређене модификације предлога пројеката, у односу на планирани буџет и садржину (планиране активности) пројекта.

VI Рокови за доношење и објављивање одлуке

Рок за подношење пријава на конкурс је 10.новембар 2016. године.

Неће се разматрати:

 1. неблаговремене и непотпуне пријаве,
 2. пријаве чији подносилац није извршио своје досадашње обавезе према Граду у вези пројеката које је Град финансирао или суфинансирао у претходном периоду, осим у случају доказаних разлога више силе;
 3. пројекти са комерцијалним ефектима, осим ако ти ефекти нису усмерени на даљу реализацију, односно на одрживост или самоодрживост основних активности предвиђених пројектом;
 4. пројекти који се сасвим или претежно односе на инвестициона улагања у опрему односно одржавање, адаптацију, санацију или изградњу пословног  простора;
 5. пројекти чији су једине или претежне активности усмерене на путовања, студије, учешћа на конференцијама и стручним скуповима и сличне активности;
 6. пројекти који су спонзорства било које врсте према трећим лицима или организацијама.

Комисија врши оцену и бодовање поднетих предлога у скалду са Правилником и у обавези је да достави Градском већу извештај са предлогом пројеката који ће се финансирати и суфинансирати из будзета града Крагујевца а који садржи предлог износа опредељених средстава.

Градско веће, на основу предлога Комисије доноси Решење о расподели средстава из буџета града Крагујевца за финансирање и суфинансирање пројеката из области омладинске политике из буџета града Крагујевца у року од 7 дана од дана достављања извештаја.
Решење Градског већа о расподели средстава из буџета града Крагујевца за финансирање и суфинансирање пројеката у области омладинске политике из буџета града Крагујевца се објављује на званичној интернет страници града Крагујевца.
Носиоци одобрених пројеката дужни су да при реализацији истих на видном месту назначе да је пројекат финансиран или суфинансиран из средстава буџета Града.

Контакт особа у вези Конкурса је Марија Ђоковић, Градска управа за ванпривредне делатности, Канцеларија за младе, ул. Саве Ковачевића 5, контакт телефон 335-467.

ОБРАЦИ и пратећа документација

ОДЛУКА о расписивању Јавног позива за остваривање права коришћења без плаћања накнаде пољопривредног земљишта у државној својини на територији града Крагујевца за 2017. годину

ОДЛУКА о расписивању Јавног позива за доказивање права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини на територији града Крагујевца за 2017. годину

Архива

Огласи, јавни позиви, тендери...

Документ Објављено