Контактирајте нас за више информација
X

Skuptina_grada_Kragujevca_17.jpg
 
Напредна претрага Напредна претрага
Gate of Europe

Географски информациони систем

Салон антиратне карикатуреЛого

Јавни огласи

ЈАВНИ ПОЗИВ за избор корисника за доделу помоћи намењених побољшању услова становања интерно расељених лица

На основу члана 12. став 1. Правилника о условима и мерилима за избор корисника за доделу помоћи намењених побољшању услова становања интерно расељених лица док су у расељеништву, за набавку грађевинског материјала за завршетак или адаптацију стамбеног објекта, поступку и начину рада Комисије, бр. 060-485/18-II од 26. септембра 2018. године, Комисија за избор корисника за доделу помоћи намењених побољшању услова становања интерно расељених лица док су у расељеништву, за набавку грађевинског материјала за завршетак или адаптацију стамбеног објекта, образована Решењем Градоначелника града Крагујевца, бр. 112-881/18-II од 20. септембра 2018. године, дана 26. септембра 2018. године расписује:

ЈАВНИ  ПОЗИВ
за избор корисника за доделу помоћи намењених побољшању услова становања интерно расељених лица док су у расељеништву, за набавку грађевинског материјала за завршетак или адаптацију стамбеног објекта

I ПРЕДМЕТ ЈАВНОГ ПОЗИВА

Помоћ је намењена за набавку грађевинског материјала за завршетак или адаптацију стамбеног објекта и може бити додељена интерно расељеним лицима док су у расељеништву која имају боравиште/пребивалиште на територији града Крагујевца, укључујући чланове њиховог породичног домаћинства, а неопходна им је помоћ за завршетак или адаптацију стамбеног објекта, све како би побољшали услове становања.
    
Помоћ је бесповратна и одобрава се за куповину грађевинског материјала неопходном за завршетак или адаптацију стамбеног објекта, при чему максимална вредност једног пакета грађевинског материјала износи до РСД 550.000,00 (петстотинапедесетхиљададинара), а минимална вредност једног пакета грађевинског материјала износи РСД 184.000,00 (стотинуосамдесетчетирихиљадединара), а по породичном домаћинству Корисника.

II УСЛОВИ

Подносилац пријаве на јавни позив за доделу Помоћи (у даљем тексту: Подносилац пријаве) и чланови његовог породичног домаћинства треба да испуне следеће услове:
1. да је Подносилац пријаве евидентиран као интерно расељено лице или поседује легитимацију интерно расељеног лица;
2. да Подносилац пријаве и чланови породичног домаћинства наведени у пријави имају боравиште/пребивалиште на територији града;
3. да Подносилац пријаве на јавни позив има у својини 1/1 или у сусвојини или заједничкој имовини са неким од чланова породичног домаћинства који је наведен у пријави, непокретност која је уписана у катастру непокретности и то као:
- непокретност која је преузета из земљишних књига или
- непокретност изграђена пре доношења прописа о изградњи или
- непокретност изграђена на основу грађевинске дозволе, односно одобрења за градњу за коју је издата употребна дозвола или
- непокретност уписана по Закону о озакоњењу објеката.
4. да је непокретност из тачке 3) ове главе уписана у катастру непокретности без терета, не рачунајући при том:
- забележбу обавезе плаћања накнаде за пренамену замљишта,
-забележбу оптерећења непокретности заложним правом на основу уговора о кредиту у вези са предметном непокретношћу,
- друге забележбе личних стања имаоца и правних чињеница које за исход немају престанак или пренос стварних права на предметној непокретности, као и
- забележбу да је непокретност изграђена без одобрења за градњу, односно као непокретност изграђена са одобрењем за градњу за коју није издата употребна дозвола, само уколико се иста налази у поступку легализације, односно озакоњења који још није завршен, а на земљишту на коме се налази предметна непокретност је дозвољена индивидуална стамбена градња.
Поступак легализације, односно озакоњења из тачке 4), алинеја 4 ове главе мора бити завршен најкасније до доношења Одлуке о решавању стамбених потреба интерно расељених лица са листом корисника рангираних према реду првенства на основу испуњености услова и броја освојених бодова (у даљем тексту: Одлука).
5. да предметна непокретност не испуњава основне услове становања, а да ће се уградњом додељеног грађевинског материјала непокретност оспособити за употребу и становање;
6. да Подносилац пријаве и чланови породичног домаћинства нису заменили, обновили или отуђили непокретност на Косову и Метохији, а којом би могли безбедно да реше своје стамбено питање;
7. да Подносилац пријаве и чланови породичног домаћинства не поседују непокретност у Републици Србији ван Косова и Метохије или у другој држави, а којом могу да реше своје стамбено питање, осим непокретности из тачке 3) ове главе;
8. да немају приходе којима би могли да реше своје стамбене потребе;
9. да Подносилац пријаве и чланови породичног домаћинства нису корисници другог програма за побољшање услова становања или повратка, којим би могли да реше или су решили своје стамбене потребе осим уколико су били корисници помоћи за куповину грађевинског материјала у висини до 184.000,00 РСД
10. да су Подносилац пријаве и чланови породичног домаћинства смештени у колективном центру/неадекватном приватном смештају;
11. да Подносилац пријаве и чланови породичног домаћинства не могу да користе
непокретност коју поседују на Косову и Метохији;
12. да се непокретност из тачке 3. ове главе налази на територији града

III МЕРИЛА

Ред првенства за доделу Помоћи утврђује се на основу броја бодова које Подносилац пријаве на Јавни позив за доделу помоћи за побољшање услова становања интерно расељених лица док су у расељеништву доделом грађевинског материјала за завршетак или адаптацију стамбеног објекта (у даљем тексту: Јавни позив) оствари, а према следећим мерилима:
1) Број чланова породичног домаћинства: по члану породичног домаћинства - 10 бодова. Максималан број бодова који се може добити на основу овог мерила износи - 50 бодова.
2) Број малолетне деце у породичном домаћинству:
2.1) породично домаћинство до двоје малолетне деце - 10 бодова;
2.2) породично домаћинство са троје или више малолетне деце - 20 бодова;
3) Број малолетне деце или деце на редовном школовању у једнородитељском породичном домаћинству:
3.1) домаћинство са једним дететом - 10 бодова;
3.2) домаћинство са двоје деце - 20 бодова;
3.3) домаћинство са троје или више деце - 30 бодова.
4) Породично домаћинство са дететом са инвалидитетом или сметњама у развоју: по породичном домаћинству - 20 бодова.
5) Стамбена ситуација Подносиоца пријаве и чланова његовог породичног домаћинства:
5.1) породично домаћинство смештено у колективном центру - 10 бодова;
5.2) породично домаћинство које станује у изнајмљеном простору без основних хигијенско-санитарних услова - 20 бодова;
6) Материјални положај породичног домаћинства:
6.1) породично домаћинство са приходима већим или у висини од 50% последње просечне месечне зараде без пореза и доприноса у привреди Републике Србије по члану - 10 бодова;
6.2) породично домаћинство са приходима испод 50% просечне месечне зараде без пореза и доприноса у привреди Републике Србије по члану - 20 бодова.
Приликом бодовања пријава по тачки 6) ове главе приходи се обрачунавају по члану породичног домаћинства, а бодови додељују породичном домаћинству. Максимални број бодова који може бити додељен породичном домаћинству по овом основу је 20.
7) Смањење или губитак радне способности или телесно оштећење:
7.1) по основу смањења или губитка радне способности Подносиоца пријаве или чланова његовог породичног домаћинства:
- ако постоји делимична радна способност - 10 бодова;
- ако постоји потпуни губитак радне способности - 20 бодова.
7.2) по основу телесног оштећења Подносиоца пријаве или чланова његовог породичног домаћинства:
- за телесно оштећење 100% - 20 бодова;
- за телесно оштећење 90% - 15 бодова;
- за телесно оштећење 80% - 10 бодова.
Ако код истог лица постоји смањење или губитак радне способности и телесно оштећење, Комисија приликом бодовања узима у обзир оно мерило на основу кога то лице добија више бодова и бодује се по члану домаћинства.
8) Болести од већег социјално-медицинског значаја (малигна обољења, бронхијална и срчана астма, тешка опструктивна обољења плућа, активна туберкулоза, инфаркт срца, декомпензована срчана обољења, трансплантација срца, цереброваскуларни инсулт, епилепсија, теже душевне болести, прогресивне нервномишићне болести, парезе и парализе, хемофилија, инсулин зависни дијабетес, хроничне бубрежне инсуфицијенције на дијализама, системске аутоимуне болести, остеомијелитиси, ХИВ инфекције и сл.), у складу са прописима о здравственој заштити: Подносилац пријаве или чланови његовог породичног домаћинства - 20 бодова (по члану породичног домаћинства).
Ово мерило се примењује по члану породичног домаћинства ако Подносилац пријаве или члан његовог породичног домаћинства нису бодовани по основу тачке 7) подтачке (1) и (2) ове главе;
9) Бруто површина непокретности чија је изградња започета, по члану породичног
домаћинства:
9.1) до 15 м2 - 50 бодова
9.2) до 24 м2- 30 бодова.
10) Породично домаћинтсво чији је члан настрадао или нестао у сукобима на просторима бивше Социјалистичке Федеративне Републике Југославије: по настрадалом/несталом члану - 20 бодова.
Приликом примене мерила тачке 10) Комисија податке о бруто површини непокретности узима из извештаја о техничкој процени објеката из дела у коме је наведена површина условна за становање који Комисији доставља стручна служба Града.

Уколико два или више подносилаца пријаве на јавни позив имају исти број бодова, предност има Подносилац пријаве на јавни позив који:
1) има већи број малолетне деце;
2) већи број чланова породичног домаћинства;
3) има трудну жену у породичном домаћинству;
4) дуже борави на подручју Града;
5) има мање приходе по члану породичног домаћинства.

IV ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Уз пријаву на Јавни позив, која се подноси Граду, Подносилац пријаве доставља следеће доказе:
1) Уредно попуњен и потписан образац пријаве;
2) Фотокопију легитимације интерно расељеног лица (НАПОМЕНА: обавезно за Подносиоца пријаве, а за остале чланове породичног домаћинства уколико су евидентирани као интерно расељено лице);
3) Фотокопију личне карте, очитане личне карте ако је у питању биометријска лична карта са чипом, за све чланове породичног домаћинства са 16 и више година
4) изјаву оверену код надлежног органа да Подносилац пријаве и чланови његовог породичног домаћинства: не поседују непокретност у Републици Србији ван Косова и Метохије или у другој држави, а којом могу да реше своје стамбено питање, осим предметне непокретности; не могу да користе непокретност коју поседују на Косову и Метохији; нису заменили, обновили или отуђили непокретност на територији Косова и Метохије, а којом су могли да реше своје стамбено питање; да нису корисници другог програма за побољшање услова становања или повратка којим би могли или су решили своје стамбено питање;
Наводи из изјаве могу бити предмет провере од стране Комисије.
5) Доказ о стамбеној ситуацији Подносиоца пријаве и чланова његовог породичног домаћинства:
- за домаћинство које станује у изнајмљеном простору без основних хигијенско- санитарних услова - изјава оверена код у органу управе или суду;
- за домаћинство смештено у колективном центру - потврда повереника;
6) Доказ о приходима:
- Потврда о незапослености из Националне службе за запошљавање за незапослене чланове породичног домаћинства регистроване у Националној служби за запошљавање; у случају да се ради о незапосленом члану породичног домаћинства који није регистрован код Националне службе за запошљавање, изјава оверена код надлежног органа да је незапослен и да нема примања;
- Потврда послодавца о висини примања у месецу који претходи месецу подношења Пријаве на Јавни позив - за запослене чланове породичног домаћинства;
- Чек од пензије за месец који претходи месецу објављивања јавног позива или у случају да Подносилац пријаве или члан његовог породичног домаћинства не остварује приходе по основу пензије - изјава оверена код надлежног органа да лице не остварује приходе на име пензије у Републици Србији и/или другој држави;
7) За чланове породичног домаћинства узраста 15 до 26 година - доказ о школовању, уколико ови чланови породичног домаћинства нису на школовању - доказе наведене у тачки 6) (докази о приходима);
8) Доказ за породично домаћинство са дететом са инвалидитетом или сметњама у развоју - Решење Комисије за категоризацију деце или мишљење интер-ресорне комисије за децу са телесним инвалидитетом или сметњама у развоју;
9) Доказ о смањењу или губитку радне способности или телесном оштећењу - Решење надлежне комисије о смањењу или губитку радне способности или телесном оштећењу за члана породице са инвалидитетом;
10) Доказ о постојању болести од већег социо-медицинског значаја (малигна обољења, бронхијална и срчана астма, тешка опструктивна обољења плућа, активна туберкулоза, инфаркт срца, декомпензована срчана обољења, трансплантација срца, цереброваскуларни инсулт, епилепсија, теже душевне болести, прогресивне нервномишићне болести, парезе и парализе, хемофилија, инсулин зависни дијабетес, хроничне бубрежне инсуфицијенције на дијализама, системске аутоимуне болести, остеомијелитиси, ХИВ инфекције и сл.);
Напомена: доказ о постојању болести не старији од годину дана
11) За једнородитељску породицу прилаже се:
- потврда о смрти брачног друга;
- решење надлежног суда о проглашењу несталог лица за умрло;
- извод из матичне књиге рођених за децу без утврђеног очинства;
- пресуда о разводу брака или доказ о поверавању малолетног детета или деце (уколико у пресуди о разводу брака није одлучено о поверавању детета, или уколико се ради о ванбрачним партнерима чија је заједница престала да траје), а уз оба доказа потребно је приложити изјаву подносиоца оверену код надлежног органа да се Подносилац пријаве непосредно брине о детету и да самостално обезбеђује средства за издржавање, да други родитељ не учествује или недовољно учествује у тим трошковима, а да, у међувремену, Подносилац ПРИЈАВЕ није засновао брачну или ванбрачну заједницу;
12) Потврду надлежног органа/организације за члана породичног домаћинства који је настрадао или нестао у сукобима на просторима бивше Социјалистичке Федеративне Републике Југославије;
13) Лист непокретности не старији од месец дана за предметну непокретност.
14) Дозволу за градњу или уколико је непокретност уписана као непокретност изграђена без одобрења за градњу, односно као непокретност за коју није издата употребна дозвола потребно је доставити потврду надлежног органа о поднетом захтеву за легализацију односно озакоњење и уверење надлежног органа да се земљиште, на коме је изграђен објекат, налази у подручју предвиђеном за индивидуалну стамбену градњу (важећа информација о локоацији).
Поступак легализације, односно озакоњења мора бити завршен најкасније до доношења Одлуке.
Докази се подносе у фотокопији, с тим да Комисија може да од подносиоца Пријаве на Јавни позив тражити оригинална документа на увид.
Поред наведених доказа Комисија за избор корисника може од Подносиоца пријаве тражити и друге неоходне доказе ради утврђивања чињеница и околности потребних за доношење правилне и законите одлуке
Комисија, у складу са чланом 103. став 1. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, број 18/16) (у даљем тексту: ЗУП), по службеној дужности врши увид, прибавља и обрађује податке који су неопходни за одлучивање, и то: врши увид у евиденцију Комесаријата за избеглице и миграције о томе да ли су Подносилац пријаве и чланови његовог породичног домаћинства евидентирани као интерно расељена лица; прибавља извод из матичне књиге рођених за децу млађу од 16 година; прибавља уверење о имовном стању из Републичког геодетског завода за Подносиоца пријаве и чланове његовог породичног домаћинства, укључујући и малолетне чланове породичног домаћинства; прибавља уверење Одељења за локалну пореску администрацију о томе да ли су Подносилац пријаве и чланови његовог породичног домаћинства, укључујући и малолетне чланове породичног домаћинства, обвезници пореза на имовину физичких лица; прибавља уверење МУП-а о кретању боравишта/пребивалишта за Подносиоца пријаве и све чланове породичног домаћинства, укључујући и малолетне чланове породичног домаћинства, осим уколико странка у складу са чланом 103. став 3. ЗУП-а изјави да ће у циљу ефикаснијег и еконимичнијег разматрања своје поднете пријаве на Јавни позив, наведене доказе прибавити сама.

V ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА НА ЈАВНИ ПОЗИВ

Пријаве са потребном документацијом се подносе у затвореној коверти преко Градске управе за здравствену и социјалну заштиту - Одељења за социјалну заштиту, лично или поштом на адресу:

Град Крагујевац
Градска управа за здравствену и социјалну заштиту
Одељење за социјалну заштиту
ул. Лазе Маринковића бр.60
34000 Крагујевац

са назнаком:

“Пријава на Јавни позив за избор корисника за доделу помоћи намењених побољшању услова становања интерно расељених лица док су у расељеништву, за набавку грађевинског материјала за завршетак или адаптацију стамбеног објекта“

Рок за подношење пријава са потребном документацијом је 26. октобар 2018. године.

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
Драгана Пешић

ЈАВНИ ПОЗИВ носиоцима пољопривредних газдинстава са територије града Крагујевца за подношење пријава за преузимање минералног ђубрива из градских робних резерви

ЈАВНИ ПОЗИВ за поверавање на чување приплодне јагњади из градских робних резерви

ЈАВНИ ПОЗИВ ради уписа деце чији су родитељи остварили право на накнаду дела трошкова боравка деце у предшколској установи

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА КОРИШЋЕЊА БЕЗ ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ ЗА 2019.ГОДИНУ

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ ЗА 2019. ГОДИНУ

ЈАВНИ ПОЗИВ за поверавање на чување приплодне јагњади из градских робних резерви

ЈАВНИ ПОЗИВ за поверавање на чување приплодне јагњади из градских робних резерви

ЈАВНИ ПОЗИВ за продају меркантилне пшенице путем јавног надметања

Градоначелник града Крагујевца на основу Одлуке о објављивању јавног позива за продају меркантилне пшенице из градских робних резерви путем јавног надметања број 338-36/18-II од 24.04.2018. године, расписује:

ЈАВНИ ПОЗИВ  

за продају меркантилне пшенице из градских робних резерви путем јавног надметања

I Продаје се меркантилна пшеница из градских робних резерви у количини од 150 тона у квалитету који одговара одредбама Правилника о квалитету жита, млинских и пекарских производа и тестенина (“Службени гласник РС“, број 68/2016), путем јавног надметања.
Пшеница се налази у расутом стању и преузима се у укупној количини у складишту “Агромаркет“ д.о.о. Крагујевац ул. Танкосићева бб.

II Почетна цена меркантилне пшенице је цена меркантилне пшенице објављена на Продуктној берзи у Новом Саду на дан објављивања јавног позива, односно пондерисана цена меркантилне пшенице из задњег објављеног извештаја без ПДВ-а, а коначна  цена утврђује се у нето износу (без ПДВ-а и без урачунатих трошкова искладиштења).

Купац је дужан да уплати аванс у висини од 100% у року од 15 дана од дана издавања предрачуна.
Трошкови искладиштења меркантилне пшенице падају на терет купца.

III Учесник јавног надметања је у обавези да достави:

једну соло меницу, бланко потписану и оверену; менично писмо-овлашћење; фотокопију картона депонованих потписа оверену од стране банке; доказ о поднетом захтеву за регистрацију меница оверен од овлашћене банке и извод из регистра привредних субјеката.
Уколико понуђач одустане од закључења уговора, Град има право обештећења активирањем постављене менице у износу од 1% вредности понуде.

IV Документација се предаје у запечаћеној коверти на пријемном шалтеру Градске управе или упућује поштом на адресу: Град Крагујевац, Комисија  за спровођење поступка продаје меркантилне пшенице из градских робних резерви, Трг Слободе 3, Крагујевац, са назнаком “Понуда за куповину меркантилне пшенице из градских робних резерви-не отварати“:

V Крајни рок за подношење захтева је 16. мај.2018. године, до 14,00 часова .
Непотпуни захтеви неће бити разматрани.

VI Јавно отварање понуда спроводи Комисија  за спровођење поступка продаје меркантилне пшенице из градских робних резерви, коју образује Градоначелник.

Јавно отварање понуда одржаће се дана 18. маја. 2018. године са почетком у 10,00 часова у просторијама зграде Управе града Крагујевца, Трг Слободе број 3, 34000 Крагујевац, канцеларија 406/IV.

VII Критеријум за избор најповољнијег понуђача је највиша понуђена цена.

VIII Град Крагујервац задржава право једностраног одустајања од продаје меркантилне пшенице по овом позиву.

IX Детаљније информације могу се добити у Градској управи за привреду - Групи за робне резерве, канцеларија 406/IV зграде Градске управе, сваког радног дана у времену од 7,30 - 15,30 сати или на  телефон 034/306-187.

X Поднета документација по овом јавном позиву се не враћа.

ЈАВНИ ПОЗИВ за спровођење поступка лицитације за постављање дечијих аутомобила на јавној површини

Градско веће, на основу члана 77. Правилника о условима за постављање објеката на јавним површинама (''Сл. лист града Крагујевца'', бр.10/17 и 12/17), на основу Одлуке о спровођењу поступка лицитације за постављање дечијих аутомобила на јавној површини број: 353-153 /18–V од16.03.2018.године расписује


ЈАВНИ ПОЗИВ
за спровођење поступка лицитације
за постављање дечијих аутомобила на јавној површини

Јавни позив се расписује за спровођење поступка лицитације за постављање дечијих аутомобила на јавној површини на територији града Крагујевца, на следећим локацијама:  

  • Трг Фонтана -1 локација 50m² (дечији аутомобили)
  • Велики парк - 3 локације 150m² (дечији аутомобили)
  • Пешачка зона -1 локација 50m² (дечији аутомобили)

1. Наручилац: Град Крагујевац, 34000 Крагујевац, Трг Слободе 3.

2. Право учешћа у поступку лицитације имају правна и физичка лица која су регистрована за обављање предметне делатности.

3. Почетни лицитациони износ за постављање дечијих аутомобила представља износ локалне комуналне таксе-200,00динара/дневно по аутомобилу за локације ''Пешачка зона'' и ''Трг Фонтана а за локацију ''Велики парк'' почетни лицитациони износ износи 150,00 динара/дневно по дечијем аутомобилу. Наведени износи су утврђени у складу са Одлуком о локалним комуналним таксама за територију града Крагујевца.    

4. Учесници јавног надметања су обавезни да уплате депозит у износу од 20.000,00 динара који се најповољнијем понуђачу урачунава се као уплаћени део локалне комуналне таксе односно део излицитираног износа а остатак је дужан да уплати у 5 једнаких месечних рата, с тим да се прва рата плаћа приликом преузимања одобрења за заузеће јавне површине за постављање дечијих аутомобила, а задња рата за плаћање доспева најкасније месец дана пре истека одобрења за постављање дечијих аутомобила.

Излицитирани износ за заузеће јавне површине за постављање дечијих аутомобила представља локалну комуналну таксу и утврђује се тако што се излицитирани износ у дин/м2 најповољнијег понуђача помножи са бројем аутомобила(5) и бројем дана на колико се локација даје на коришћење у текућој години.     

Депозит се уплаћује на рачун јавних прихода под називом: Комунална такса за коришћење простора на јавним површинама или испред пословног простора у пословне сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других публикација, производа старих и уметничких заната и домаће раиности, број: 840-741531843-77 са позивом на број 97 04-049-70958  и сврхом уплате: депозит за лицитацију.     

5. Рок на који се одобрава заузеће јавне површине за постављање дечијих аутомобила је 7 месеци-210 дана.

6. Заинтересовани понуђачи могу преузети конкурсну документацију у просторијама Градске управе за комуналне и инспекцијске послове - Секретаријат за комуналне послове и финансије - Одељење за комуналне послове, Крагујевац, Трг Слободе 3, канцеларија број 419/IV, дана 19.03.2018. године, радним даном од 09.00 до 12.00 часова.

7. Рок за за пријем конкурсне документације је 21.03.2018.год. до 11:45 часова у канцеларији број 419/IV, у згради Скупштине града. Поступак  лицитације ће се одржати 21.03.2018.год. у 12:00, у канцеларији 420 четвртом спрату заграде Скупштине града.

8. Све додатне информације везане за Јавни конкурс могу се добити на телефон: 034/306-202 или непосредно у Одељењу за комуналне послове, канцеларија 419.

ЈАВНИ ПОЗИВ за доделу финансијских средстава за унапређење техничких капацитета домаћинстава у руралним подручјима на територији Шумадијског и Колубарског управног округа која се баве производњом домаће хране и старим занатима

ОДЛУКА о објављивању Јавног обавештења о покретању поступка за одобравање годишњих програма у области спорта за 2019. годину

ИЗВЕШТАЈ СА ЈАВНЕ РАСПРАВЕ О ПРЕДЛОЖЕНИМ ПРИОРИТЕТИМА ЗА ПРЕДСТОЈЕЋИ ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ОЦД У ОКВИРУ РеЛОаД ПРОЈЕКТА

ЈАВНИ ПОЗИВ носиоцима пољопривредних газдинстава са територије града Крагујевца за подношење пријава за преузимање минералног ђубрива из градских робних резерви

Јавни позив организацијама цивилног друштва/удружењима грађана за учешће у јавној расправи у склопу пројекта регионални програм локалне демократије на Западном Балкану

Јавни позив за поверавање на чување приплодних јуница из градских робних резерви

Јавни позив за давање у закуп на одређено време стамбене јединице у Крагујевцу

Комисија за решавање стамбених потреба избеглица, именована решењем комесара Комесаријата за избеглице и миграције, број 360-567, од 24. августа 2011. године, расписује Јавни позив, дана 18. децембра 2017. године, за давање у закуп на одређено време са могућношћу куповине три стамбене јединице намењене за решавање стамбених потреба избеглица на територији града Крагуејвца, за следеће стамбене јединице:

  1. Крагујевац “Љубе Вучковића“ 23,00 м2
  2. Крагујевац “Љубе Вучковића“ 23,00 м2
  3. Крагујевац “Љубе Вучковића“ 20,47 м2

Заинтересована лица подносе пријаве на јавни позив са потребним доказима Комисији за решавање стамбених потреба, преко Комесаријата за избеглице, у року од 45 дана од дана јавног оглашавања. Документација се доставља у писарницу или путем поште на адресу: Комесаријат за избеглице, ул. Народних хероја бр. 4, 11070 Нови Београд, са напоменом “Јавни позив за давање у закуп на одређено време стамбене јединице у Крагујевцу“ са напоменом “НЕ ОТВАРАТИ“.

Образац за пријављивање може се преузети код повереника за избеглице, као и на сајту Комесаријата за избеглице www.kirs.gov.rs)

Рок за подношење пријаве са потребним доказима је 1. фебруар 2018. године.

МАТЕРЈАЛ (ОВДЕ)

 

ЈАВНИ ПОЗИВ носиоцима пољопривредних газдинстава са територије града Крагујевца за подношење пријава за преузимање минералног ђубрива из градских робних резерви

Архива

Огласи, јавни позиви, тендери...

Документ Објављено