Контактирајте нас за више информација
X

Spomenik_Vojvodi_Putniku_11.jpg
 
Напредна претрага Напредна претрага
Gate of Europe

Географски информациони систем

Презентација финансирана од стране Америчке агенције за међународни развој

Асоцијација градова Весници мира

Салон антиратне карикатуреУдружење крагујевчана

Лого

Конкурси, стипендије, позиви

СТАЛНО ОТВОРЕН КОНКУРС за пријаву предлога пројеката удружења у области заштите животне средине и одрживог развоја у циљу доделе средстава из буџета града Крагујевца за 2018. годину

ЈАВНИ ПОЗИВ за пријаву предлога програма удружења/организација из области привреде у циљу доделе средстава из буџета града Крагујевца за 2019. годину

СТАЛНО ОТВОРЕНИ КОНКУРС за пријаву предлога пројеката удружења/организација из области привреде у циљу доделе средстава из буџета града Крагујевца за 2018. годину

ИНТЕРНИ КОНКУРС за попуњавање радних места Градска управа за просторно планирање, урбанизам, изградњу и заштиту животне средине

ЈАВНИ ПОЗИВ за достављање предлога за доделу ГОДИШЊЕ НАГРАДЕ ГРАДА КРАГУЈЕВЦА - ЂУРЂЕВДАНСКЕ НАГРАДЕ

ИНТЕРНИ КОНКУРС за попуњавање радних места Градска управа за комуналне и инспекцијске послове

ИНТЕРНИ КОНКУРС за попуњавање радних места Градске пореске управе

ИНТЕРНИ КОНКУРС за попуњавање радних места у Градској управи за опште и заједничке послове

ИНТЕРНИ КОНКУРС за попуњавање радних места у Градској управи за просторно планирање, урбанизам, изградњу и заштиту животне средине

ИНТЕРНИ КОНКУРС за попуњавање радних места Градска управа за инвестиције

ИНТЕРНИ КОНКУРС за попуњавање радних места Градска управа за имовину

ЈАВНИ ОГЛАС за одређивање доктора медицине за стручно утврђивање времена и узрока смрти лица умрлих изван здравствене установе на територији града Крагујевца

Градско веће на основу члана 3. Одлуке о утврђивању смрти умрлих изван здравствене установе на територији града Крагујевца (“Службени лист града Крагујевца“ број 19/14 и 34/15) и Одлуке о расписивању јавног огласа за одређивање доктора медицине за стручно утврђивање времена и узрока смрти умрлих изван здравствене установе на територији града Крагујевца број 50-196/17-V од 24. јула 2017. године, у вези са чланом 219. став 4. Закона о здравственој заштити (“Службени гласник РС“ бр. 107/05,72/09-др.закон, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13-др. закон, 93/14, 96/15 и 106/15)  расписује

ЈАВНИ ОГЛАС

за одређивање доктора медицине за стручно утврђивање времена и узрока смрти лица умрлих изван здравствене установе на територији града Крагујевца

I Расписује се Јавни оглас за одређивање до десет доктора медицине за стручно утврђивање времена и узрока смрти лица умрлих изван здравствене установе за територију града Крагујевца (у даљем тексту:мртвозорник) од којих један мртвозорник за утврђивање смрти у Заводу за смештај одраслих лица “Мале Пчелице“ Крагујевац и један мртвозорник за утврђивање смрти у Геронтолошком центру Крагујевац, на период од три године.

II Мртвозорник обавља непосредан преглед лица умрлих изван здравствене установе за сва матична подручја на територији града Крагујевца, према територијалном распореду који одређује надлежна градска управа, утврђује време и узрок смрти и издаје потврде о смрти.
 
III Право учешћа на Јавном огласу имају лица које испуњавају следеће услове:

 • завршен медицински факултет;
 • положен стручни испит;
 • најмање годину дана искуства на пословима стручног утврђивања времена и узрока смрти и
 • пребивалиште на територији града Крагујевца.

IV Уз пријаву на Јавни оглас кандидати су дужни да доставе:

 • извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена копија);
 • радну биографију са контакт подацима;
 • оверену копију дипломе о завршеном факултету;
 • оверену копију уверења о положеном стручном испиту;
 • оверену копију личне карте или испис очитане биометријске личне карте;
 • доказ о радном искуству на пословима стручног утврђивања времена и узрока смрти (оригинал или оверена копија уговора или решења о обављању послова стручног утврђивања времена и узрока смрти лица умрлих изван здравствене установе, односно оригинал потврде или уверења издатих од послодавца са ближим описом послова које је лице обављало;
 • оверену копију дозволе за рад - лиценце издате од надлежне коморе (ако је кандидат у радном односу) или решења о упису у комору (ако кандидат није у радном односу);
 • доказ да кандидат није осуђиван (уверење/потврда надлежне полицијске управе),
 • доказ да се против пријављеног кандидата не води истрага (Основни суд), и
 • оверену копију радне књижице.

V Рок за подношење пријава на јавни оглас је 10 дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања Јавног огласа у недељном листу Недељне новине “Крагујевачке“ и на званичној интернет презентацији Града.

VI Пријаве на Јавни оглас са неопходном документацијом и доказима о испуњености услова подносе се Комисији за спровођење јавног огласа за одређивање мртвозорника, препорученом пошиљком путем поште, или лично преко пријемне канцеларије органа Града, у затвореној коверти на адресу:

Градско веће града Крагујевца
Комисија за спровођење јавног огласа
за одређивање мртвозорника
са назнаком: Пријава на јавни оглас: НЕ ОТВАРАТИ
Трг слободе број 3
Крагујевац

VII Неблаговремене, непотпуне и неразумљиве пријаве неће бити предмет разматрања.

VIII Рангирање подносилаца пријава вршиће се применом следећих критеријума:

 • дужина радног искуства на пословима стручног утврђивања времена и узрока смрти,
 • дужина радног искуства у области здравствене заштите,
 • висина просечне оцене на студијама,
 • дужина студирања, и
 • похађањем додатних акредитованих обука (семинара, предавања, обука, и слично).

Уколико након спроведеног поступка рангирања приложене документације, поједини кандидати буду подједнако рангирани, Комисија ће са сваким од подједнако рангираних кандидата обавити усмену проверу и оцену, предвиђену Одлуком о расписивању јавног огласа за одређивање доктора медицине за стручно утврђивање времена и узрока смрти лица умрлих изван здравствене установе на територији града Крагујевца, број 50-196/17-V од 24. јула 2017. године.

IX Градско веће ће на основу мишљења и предлога Комисије за спровођење Јавног огласа за одређивање мртвозорника, у року не дужем од 10 дана, од дана пријема, утврдити предлоге кандидата за мртвозорнике и доставити их Скупштини града на разматрање и одлучивање.
                    
X Пријаве на Јавни оглас са достављеном документацијом, не враћају се подносиоцима пријава, већ остају у документацији Комисије за спровођење Јавног огласа за одређивање мртвозорника.

КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ОМЛАДИНСКИХ ВОЛОНТЕРСКИХ ПРОЈЕКАТА

Измене Одлуке о објављивању јавног позива за доделу подстицајних средстава

 

ОДЛУКА о продужењу рока за подношење захтева за поверавање на чување приплодних јагњади из градских робних резерви

ЈАВНИ КОНКУРС за организовање спровођења јавних радова на којима се ангажују незапослена лица и незапослене особе са инвалидитетом у 2017. години

ОГЛАС за спровођење поступка јавног надметања за заузеће јавне површине за постављање баште типа ''А''

ОГЛАС ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСАНИХ ПОНУДА У ПРВОМ КРУГУ ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ГРАДУ КРАГУЈЕВЦУ

ИНТЕРНИ КОНКУРС за попуњавање извршилачког радног места у Градској управи за управљање пројектима одрживи и равномерни развој

ИСПРАВКА ИЗВЕШТАЈА Комисије за избор програма, пројеката и манифестација у области културе који се финансирају и суфинансирају из буџета града Крагујевца у 2017. години

СТАЛНО ОТВОРЕНИ КОНКУРС за пријаву предлога пројеката удружења у области заштите животне средине и одрживог развоја у циљу доделе средстава из буџета града Крагујевца за 2017. годину

Напомена: Овај Оглас објављен је дана 03.03.2017. године

Градско веће, у складу са Одлуком бр. 501 – 47/17 – V Од 28. фебруара 2017.године објављује

СТАЛНО ОТВОРЕНИ КОНКУРС
за пријаву предлога пројеката удружења у области заштите животне средине и одрживог развоја
у циљу доделе средстава из буџета града Крагујевца за 2017. годину


1. Објављује се конкурс за пријаву предлога пројеката удружења у области заштите животне средине и одрживог развоја на територији града Крагујевца, у циљу избора удружења којима ће бити додељена средства за њихову реализацију током 2017.године из буџета града Крагујевца.
2. Предлоге пројеката могу пријављивати удружења у области заштите животне средине и одрживог развоја, која имају по правилу седиште на територији града Крагујевца и испуњавају следеће опште услове:
1. регистровано у складу са законом;
2. искључиво послује на недобитној основи, ако законом није друкчије одређено;
3. да статутом своје циљеве остварује у области заштите животне средине и одрживог развоја;
4. да је директно одговоран за припрему и извођење пројеката;
5. да је са успехом реализовао претходно одобрене пројекте;
6. да је оправдао средства додељена из буџета Града за претходну буџетску годину по било ком основу.

3. Учесник конкурса је у обавези да поред прописаних образаца достави следећу документацију:

 • решење о упису у Регистар у Агенцији за привредне регистре (АПР);
 • копију статута;
 • копију извештаја о реализованим активностима у претходној буџетској години;
 • радну биографију ангажованог особља;
 • доказ о чланству у Савезу удружења на нивоу Републике, уколико није утврђено статутом;
 • пропратно писмо

Сву наведену документацију је неопходно доставити и у електронском облику.

4. Учесник конкурса је у обавези да се придржава правила конкурса и смерница за формулисање предлога пројеката које су саставни део конкурса.

5. Конкурс је отворен током 2017.године до утрошка средстава опредељених за наведену намену.

6. Удружења у области заштите животне средине и одрживог развоја могу да подносе пројекте индивидуално или удружено са другим удружењима, ако Правилником није другачије утврђено.

7. Конкурсна документација се не враћа.

8. Максималан износ средстава који се може одобрити по једном пројекту је 100.000 динара.

9. Поступак конкурса и процену пројеката у области заштите животне средине и одрживог развоја спроводи Комисија, коју образује Градско веће на предлог Градске управе за просторно планирање, урбанизам, изградњу и заштиту животне средине.

10. Комисија има право и могућност да за предлоге пројеката код којих постоји потреба за додатним информацијама или интервенцијама тражи додатно објашњење (интервенцију) од предлагача, односно носиоца пројекта.
Комисија може подносиоцу предлога пројекта сугерисати да изврши одређене модификације предлога пројеката, у односу на планирани буџет и садржину пројекта.

11. Комисија је у обавези да у најкраћем року предложи пројекте који се могу финансирати/суфинансирати по конкурсу и доставља Градском већу предлог акта о одобравању средстава из буџета града за финансирање/суфинансирање пројеката.

12. О одобрењу пројекта обавештавају се подносиоци предлога пројеката у року од 15 дана од дана доношења одлуке Градског већа и објављивања на интернет сајту града Крагујевца.

13. Коначна листа одобрених пројеката удружења у области заштите животне средине и одрживог развоја објављује се на сајту Града.

Архива