Контактирајте нас за више информација
X

Skuptina_grada_Kragujevca_6.jpg
 
Напредна претрага Напредна претрага
Gate of Europe

Географски информациони систем

Салон антиратне карикатуреЛого

Надлежности

НАДЛЕЖНОСТИ СКУПШТИНЕ ГРАДА И ПОСТАВЉЕНИХ ЛИЦА

..::Скупштина Града::..

Скупштина града је највиши орган Града који врши основне функције локалне власти, утврђене Уставом, законом и овим Статутом.
Скупштину града чини 87 одборника, које бирају грађани на непосредним изборима, тајним гласањем, у складу са законом и овим Статутом.
Скупштина града се сматра конституисаном избором председника Скупштине града и постављењем секретара Скупштине града.

Скупштина града, у складу са законом:

1) доноси Статут града и пословник Скупштине града;
2) доноси буџет и завршни рачун Града;
3) утврђује стопе изворних прихода Града, као и начин и мерила за одређивање висине локалних такси и накнада;
4) доноси програм развоја Града и појединих делатности;
5) доноси урбанистички план Града и уређује коришћење грађевинског земљишта;
6) доноси прописе и друге опште акте;
7) расписује Градски референдум и референдум на делу територије Града, изјашњава се о предлозима садржаним у грађанској иницијативи и утврђује предлог одлуке о самодоприносу;
8) оснива службе, јавна предузећа, установе и организације, утврђене Статутом града и врши надзор над њиховим радом;
9) именује и разрешава управни и надзорни одбор, именује и разрешава директоре јавних предузећа, установа, организација и служби, чији је оснивач и даје сагласност на њихове статуте, у складу са законом;
10) бира и разрешава председника Скупштине града и заменика председника Скупштине града;
11) поставља и разрешава секретара и заменика секретара Скупштине града;
12) бира и разрешава Градоначелника и, на предлог Градоначелника, бира заменика Градоначелника и чланове Градског већа;
13) утврђује градске таксе и друге локалне приходе који Граду припадају по закону;
14) утврђује накнаду за уређивање и коришћење грађевинског земљишта;
15) доноси акт о јавном задуживању Града, у складу са законом којим се уређује јавни дуг;
16) прописује радно време угоститељских, трговинских и занатских објеката;
17) даје мишљење о републичком, покрајинском и регионалном просторном плану;
18) даје мишљење о законима којима се уређују питања од интереса за локалну самоуправу;
19) даје сагласност на употребу имена, грба и другог обележја Града;
20) уређује и обезбеђује обављање и развој комуналних делатности (пречишћавање и дистрибуција воде, пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода, производња и снабдевање паром и топлом водом, линијски градски и приградски превоз путника у друмском саобраћају, одржавање чистоће у градовима и насељима, одржавање депонија, уређивање, одржавање и коришћење пијаца, паркова, зелених, рекреационих и других јавних површина, јавних паркиралишта, јавна расвета, уређивање и одржавање гробаља и сахрањивање и др.), као и организационе, материјалне и друге услове за њихово обављање;
21) уређује и обезбеђује коришћење пословног простора којим управља, утврђује висину накнаде за коришћење пословног простора и врши надзор над коришћењем пословног простора;
22) утврђује посебну накнаду за заштиту и унапређење животне средине;
23) уређује и обезбеђује посебне услове и организацију аутотакси превоза путника;
24) оснива робне резерве и утврђује њихов обим и структуру, уз сагласност надлежног министарства, ради задовољавања потреба локалног становништва;
25) оснива установе и организације у области основног образовања, културе, примарне здравствене заштите, физичке културе, спорта, дечје заштите и туризма, прати и обезбеђује њихово функционисање;
26) оснива установе у области социјалне заштите и прати и обезбеђује њихово функционисање, доноси прописе о правима у социјалној заштити;
27) доноси основе заштите, коришћења и уређења пољопривредног земљишта и стара се о њиховом спровођењу, одређује ерозивна подручја, стара се о коришћењу пашњака и одлучује о привођењу пашњака другој култури;
28) уређује и утврђује начин коришћења и управљања изворима, јавним бунарима и чесмама,
29) подстиче и стара се о развоју туризма на својој територији и утврђује висину боравишне таксе;
30) стара се о развоју и унапређењу угоститељства, занатства и трговине места на којима се могу обављати одређене делатности и друге услове за њихов рад;
31) уређује и организује вршење послова у вези са држањем и заштитом домаћих и егзотичних животиња;
32) организује вршење послова правне заштите својих права и интереса;
33) образује органе, организације и службе за потребе Града и уређује њихову организацију и рад;
34) стара се о остваривању, заштити и унапређењу људских права и индивидуалних и колективних права припадника националних мањина и етничких група;
35) прописује прекршаје за повреде градских прописа;
36) образује инспекцијске службе и врши инспекцијски надзор над извршењем прописа и других општих аката из надлежности Града;
37) уређује организацију и рад мировних већа;
38) уређује и обезбеђује употребу имена, грба и другог обележја Града;
39) утврђује празнике и одлучује о називима улица, тргова, градских четврти, заселака и других делова насељених места на територији Града, уз претходну сагласност министарства надлежног за послове локалне самоуправе;
40) поставља и разрешава Градског јавног правобраниоца и заменике Градског јавног правобраниоца;
41) бира и разрешава заштитника грађана;
42) одлучује о додељивању јавних признања;
43) одлучује о сарадњи и удруживању са јединицама локалне самоуправе друге државе уз сагласност Владе РС;
44) одлучује о образовању, подручју за које се образује и укидању месне заједнице и другог облика месне самоуправе уз претходно прибављено мишљење грађана;
45) одлучује о успостављању сарадње и удруживању са домаћим градовима и општинама, оснивању асоцијација градова и општина у складу са законом;
46) стара се о одржавању стамбених зграда и безбедности њиховог коришћења и утврђује висину накнаде за одржавање стамбених зграда;
47) доноси акт о ораганизацији Градских управа на предлог Градског већа;
48) доноси одлуку о Градском већу;
49) доноси планове заштите од елементарних и других већих непогода за подручје Града;
50) одлучује о накнади за рад одборника;
51) уређује питања везана за обезбеђење простора, као и других услова за рад политичких странака односно коалиција политичких странака које имају одборнике у Скупштини града, као и народне посланике;
52) обавља и друге послове утврђене законом, Статутом и другим актима.

..::Председник Скупштине Града::..

Скупштина града има председника Скупштине града.
Председник Скупштине града организује рад Скупштине града, сазива и председава њеним седницама.
Председник Скупштине града представља и заступа Скупштину града пред свим међународним и домаћим субјектима, организацијама и телима.
Председник Скупштине града, на предлог најмање 1/3 одборника, бира се из реда одборника, на време од четири године, тајним гласањем, већином гласова од укупног броја одборника Скупштине града.
Председник Скупштине града има заменика који га замењује у случају његове одсутности и спречености да обавља своју дужност.

..::Секретар Скупштине Града::..

Скупштина града има секретара који се стара о обављању стручних послова у вези са сазивањем и одржавањем седница Скупштине града и њених радних тела и руководи административним пословима везаним за њихов рад.
Секретар може имати заменика који га замењује у случају његове одсутности.

Начин припреме, вођење и рад седнице Скупштине града и друга питања везана за рад Скупштине града уређују се њеним пословником.