Контактирајте нас за више информација
X

Trg_Jovana_Ristica_5.jpg
 
Напредна претрага Напредна претрага
Gate of Europe

Географски информациони систем

Салон антиратне карикатуреЛого

ОДРЖИВИ ГРАД – ГРАД ПО МЕРИ ЧОВЕКА - све потребне информације, обрасци…

ОДРЖИВИ ГРАД – ГРАД ПО МЕРИ ЧОВЕКА

ОДРЖИВИ ГРАД - ГРАД ПО МЕРИ ЧОВЕКА

“Одрживи град је град који функционише на такав начин да су сви његово грађани у стању да испуне своје сопствене потребе, а да при томе не угрозе стање природних система или животне услове других људи, како у садашњем времену, тако и у будућности.“ (Girardet, Herbert. “Sustainable Cities: A Contradiction in Terms?“ in The Earthscan Reader in Sustainable Cities, Satterthwaite, David (ed.), 1999, London, England: Earthscan Publications, p. 419)

Начела за уређење и коришћење простора

Планирање, уређење и коришћење простора заснива се на следећим начелима:

 • одрживог развоја кроз интегрални приступ у планирању;
 • равномерног територијалног развоја;
 • рационалног коришћења земљишта подстицањем мера урбане и руралне обнове и реконструкције;
 • рационалног и одрживог коришћења необновљивих ресурса и оптималног коришћења обновљивих ресурса;
 • заштите и одрживог коришћења природних добара и непокретних културних добара;
 • превенције техничко-технолошких несрећа, заштите од пожара и експлозија, заштите од природних непогода, отклањања узрока који изазивају климатске промене;
 • планирања и уређења простора за потребе одбране земље;
 • усаглашености са европским прописима и стандардима из области планирања и уређења простора;
 • унапређења и коришћење информационих технологија које доприносе бољој ефикасности и економичности рада јавне управе на пословима изградње;
 • учешћа јавности;
 • очувања обичаја и традиције;
 • очувања специфичности предела;
 • хоризонталне и вертикалне координације.

Одрживи развој представља усклађивање економских, социјалних и еколошких аспеката развоја, рационално коришћење необновљивих и обезбеђење услова за веће коришћење обновљивих ресурса, што садашњим и будућим генерацијама омогућава задовољавање њихових потреба и побољшање квалитета живота.

Хоризонтална координација подразумева повезивање са суседним територијама у току планирања ради решавања заједничких функција и интереса, као и повезивање и партиципацију свих учесника у просторном развоју јавног и цивилног сектора и грађана.

Вертикална координација подразумева успостављање веза свих нивоа просторног и урбанистичког планирања и уређења простора, од националног ка регионалном и даље ка локалном нивоу, као и информисање, сарадњу и координацију између локалних иницијатива, планова и пројеката са регионалним и државним плановима и акцијама.

Одрживи град, што значи...

 • Одговорни град
 • Град погодан за живот
 • Партиципативни град

Правци које треба следити ка одрживом урбаном развоју

 • Компактна форма града, ефикасно коришћење земљишта
 • Мање коришћење аутомобила, боља приступачност
 • Ефикасније коришћење ресурса, мање загађења и отпада
 • Обнављање природних система
 • Задовољавајући услови становања и свакодневног окружења
 • Здрави односи у друштву
 • Одржива економија
 • Учешће и укљученост заједнице
 • Очување локалне културе и локалних специфичности
  Извор: Wheeler, 1998

Циљеви које треба достићи одрживим урбаним развојем

 • Инфраструктура која доприноси еколошки одрживом коришћењу ресурса;
 • Смањење отпада и одговарајуће управљање отпадом;
 • Енергетски ефикасан саобраћај;
 • Компактне форме коришћења земљишта;
 • Интегрисано планирање саобраћаја и коришћења земљишта;
 • Процена и надгледање локалне животне средине;
 • Сарадња са удружењима грађана у спровођењу програма заштите животне средине;
 • Смањење економске и друштвене поларизације;
 • Интеграција маргинализованих друштвених група у активности усмерене ка одрживости.
  Извор: Gilbert at all (1995) Making Cities Work

У оквиру Закона о планирању и изградњи (“Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - Одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 - Одлука УС, 50/13 - Одлука УС, 98/13 - Одлука УС и 132/14), донете су нове одреднице које би требало да убрзају и поспеше спровођење планова у времену и простору, а преко система ОБЈЕДИЊЕНЕ ПРОЦЕДУРЕ у поступцима за издавање аката у остваривању права на изградњу и коришћење објеката, коју ближе прописује министар надлежан за послове грађевинарства. Обједињена процедура се спроводи за: издавање локацијских услова; издавање грађевинске дозволе; пријаву радова; издавање употребне дозволе; за прибављање услова за пројектовање, односно прикључење објеката на инфраструктурну мрежу; за прибављање исправа и других докумената које издају имаоци јавних овлашћења, а услов су за изградњу објеката, односно за издавање локацијских услова, грађевинске дозволе и употребне дозволе из њихове надлежности, као и обезбеђење услова за прикључење на инфраструктурну мрежу и за упис права својине на изграђеном објекту. Спровођење обједињене процедуре примењује се од 01.03.2015. године.

У складу са чланом 45 Закона о планирању и изградњи, за потребе праћења стања у простору јединица локалне самоуправе има задатак да успостави локални информациони систем планских докумената и стања у простору, а у складу са начелима INSPIRE директиве. Успостављања локалног информационог система, односно ажурирање планских докумената, биће преко сајта gis.kragujevac.org.rs. На тај начин, сви плански документи, а евидентирани на наведеној страници, биће доступни заинтересованим лицима у електронском облику.

INSPIRE (INfrastructure for SPatial Information in theEuropean Community - инфраструктура за просторне информације у Европској заједници) је директива 2007/2/EC Европског парламента и Савета Европске уније од 14. марта 2007. године, која је ступила на снагу 15. маја 2007. године и биће имплементирана у више етапа, док се пуна имплементација планира 2019. године.

Сврха ове директиве је постављање основних правила усмерених ка успостављању Европске инфраструктуре просторних информација за потребе еколошких политика и потребе политика и активности које могу имати утицај на животну средину.

Циљ INSPIRE директиве је креирање инфраструктуре просторних података у Европској унији ради размене просторних информација о животној средини између јавних институција и боље могућности за јавни приступ просторним информацијама у оквиру Европе.

Директива представља легалан оквир за управљање и размену просторних информација и садржи правила за постизање техничке интероперабилности у циљу дељења дигиталних геоинформација између надлежних институција преко мрежних сервиса.

Више информација о директиви можете пронаћи на порталу geoSrbija на страни INSPIRE.