Контактирајте нас за више информација
X

Trg_Jovana_Ristica_5.jpg
 
Напредна претрага Напредна претрага
Gate of Europe

Географски информациони систем

Презентација финансирана од стране Америчке агенције за међународни развој

Асоцијација градова Весници мира

Салон антиратне карикатуреУдружење крагујевчана

Лого

ОДРЖИВИ ГРАД – ГРАД ПО МЕРИ ЧОВЕКА - све потребне информације, обрасци…

ОДРЖИВИ ГРАД – ГРАД ПО МЕРИ ЧОВЕКА

ОДРЖИВИ ГРАД - ГРАД ПО МЕРИ ЧОВЕКА

“Одрживи град је град који функционише на такав начин да су сви његово грађани у стању да испуне своје сопствене потребе, а да при томе не угрозе стање природних система или животне услове других људи, како у садашњем времену, тако и у будућности.“ (Girardet, Herbert. “Sustainable Cities: A Contradiction in Terms?“ in The Earthscan Reader in Sustainable Cities, Satterthwaite, David (ed.), 1999, London, England: Earthscan Publications, p. 419)

Начела за уређење и коришћење простора

Планирање, уређење и коришћење простора заснива се на следећим начелима:

 • одрживог развоја кроз интегрални приступ у планирању;
 • равномерног територијалног развоја;
 • рационалног коришћења земљишта подстицањем мера урбане и руралне обнове и реконструкције;
 • рационалног и одрживог коришћења необновљивих ресурса и оптималног коришћења обновљивих ресурса;
 • заштите и одрживог коришћења природних добара и непокретних културних добара;
 • превенције техничко-технолошких несрећа, заштите од пожара и експлозија, заштите од природних непогода, отклањања узрока који изазивају климатске промене;
 • планирања и уређења простора за потребе одбране земље;
 • усаглашености са европским прописима и стандардима из области планирања и уређења простора;
 • унапређења и коришћење информационих технологија које доприносе бољој ефикасности и економичности рада јавне управе на пословима изградње;
 • учешћа јавности;
 • очувања обичаја и традиције;
 • очувања специфичности предела;
 • хоризонталне и вертикалне координације.

Одрживи развој представља усклађивање економских, социјалних и еколошких аспеката развоја, рационално коришћење необновљивих и обезбеђење услова за веће коришћење обновљивих ресурса, што садашњим и будућим генерацијама омогућава задовољавање њихових потреба и побољшање квалитета живота.

Хоризонтална координација подразумева повезивање са суседним територијама у току планирања ради решавања заједничких функција и интереса, као и повезивање и партиципацију свих учесника у просторном развоју јавног и цивилног сектора и грађана.

Вертикална координација подразумева успостављање веза свих нивоа просторног и урбанистичког планирања и уређења простора, од националног ка регионалном и даље ка локалном нивоу, као и информисање, сарадњу и координацију између локалних иницијатива, планова и пројеката са регионалним и државним плановима и акцијама.

Одрживи град, што значи...

 • Одговорни град
 • Град погодан за живот
 • Партиципативни град

Правци које треба следити ка одрживом урбаном развоју

 • Компактна форма града, ефикасно коришћење земљишта
 • Мање коришћење аутомобила, боља приступачност
 • Ефикасније коришћење ресурса, мање загађења и отпада
 • Обнављање природних система
 • Задовољавајући услови становања и свакодневног окружења
 • Здрави односи у друштву
 • Одржива економија
 • Учешће и укљученост заједнице
 • Очување локалне културе и локалних специфичности
  Извор: Wheeler, 1998

Циљеви које треба достићи одрживим урбаним развојем

 • Инфраструктура која доприноси еколошки одрживом коришћењу ресурса;
 • Смањење отпада и одговарајуће управљање отпадом;
 • Енергетски ефикасан саобраћај;
 • Компактне форме коришћења земљишта;
 • Интегрисано планирање саобраћаја и коришћења земљишта;
 • Процена и надгледање локалне животне средине;
 • Сарадња са удружењима грађана у спровођењу програма заштите животне средине;
 • Смањење економске и друштвене поларизације;
 • Интеграција маргинализованих друштвених група у активности усмерене ка одрживости.
  Извор: Gilbert at all (1995) Making Cities Work

У оквиру Закона о планирању и изградњи (“Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - Одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 - Одлука УС, 50/13 - Одлука УС, 98/13 - Одлука УС и 132/14), донете су нове одреднице које би требало да убрзају и поспеше спровођење планова у времену и простору, а преко система ОБЈЕДИЊЕНЕ ПРОЦЕДУРЕ у поступцима за издавање аката у остваривању права на изградњу и коришћење објеката, коју ближе прописује министар надлежан за послове грађевинарства. Обједињена процедура се спроводи за: издавање локацијских услова; издавање грађевинске дозволе; пријаву радова; издавање употребне дозволе; за прибављање услова за пројектовање, односно прикључење објеката на инфраструктурну мрежу; за прибављање исправа и других докумената које издају имаоци јавних овлашћења, а услов су за изградњу објеката, односно за издавање локацијских услова, грађевинске дозволе и употребне дозволе из њихове надлежности, као и обезбеђење услова за прикључење на инфраструктурну мрежу и за упис права својине на изграђеном објекту. Спровођење обједињене процедуре примењује се од 01.03.2015. године.

У складу са чланом 45 Закона о планирању и изградњи, за потребе праћења стања у простору јединица локалне самоуправе има задатак да успостави локални информациони систем планских докумената и стања у простору, а у складу са начелима INSPIRE директиве. Успостављања локалног информационог система, односно ажурирање планских докумената, биће преко сајта gis.kragujevac.org.rs. На тај начин, сви плански документи, а евидентирани на наведеној страници, биће доступни заинтересованим лицима у електронском облику.

INSPIRE (INfrastructure for SPatial Information in theEuropean Community - инфраструктура за просторне информације у Европској заједници) је директива 2007/2/EC Европског парламента и Савета Европске уније од 14. марта 2007. године, која је ступила на снагу 15. маја 2007. године и биће имплементирана у више етапа, док се пуна имплементација планира 2019. године.

Сврха ове директиве је постављање основних правила усмерених ка успостављању Европске инфраструктуре просторних информација за потребе еколошких политика и потребе политика и активности које могу имати утицај на животну средину.

Циљ INSPIRE директиве је креирање инфраструктуре просторних података у Европској унији ради размене просторних информација о животној средини између јавних институција и боље могућности за јавни приступ просторним информацијама у оквиру Европе.

Директива представља легалан оквир за управљање и размену просторних информација и садржи правила за постизање техничке интероперабилности у циљу дељења дигиталних геоинформација између надлежних институција преко мрежних сервиса.

Више информација о директиви можете пронаћи на порталу geoSrbija на страни INSPIRE.