Контактирајте нас за више информација
X

 
Напредна претрага Напредна претрага
Gate of Europe

Географски информациони систем

Салон антиратне карикатуреЛого

Обавештења о дозволама у области управљања отпадом

ОБАВЕШТЕЊЕ-“ММ ТРАНСПОРТ 034 КРАГУЈЕВАЦ“

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД КРАГУЈЕВАЦ
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ, УРБАНИЗАМ, ИЗГРАДЊУ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Одељење за просторно планирање и заштиту животне средине
Служба за заштиту животне средине
Број: XVIII-501-302/18
Датум: 09.11.2018. године
К Р А Г У Ј Е В А Ц

На основу члана 69. Закона о управљању отпадом (“Сл. гласник РС“ бр.  36/09 и 88/10 и 14/16), Служба за заштиту животне средине

О Б А В Е Ш Т А В А

Јавност и заинтересоване органе и организације да се оператер “ММ ТРАНСПОРТ 034 КРАГУЈЕВАЦ“ ДОО (улица Партизанских курира 26) обратио захтевом овој Управи за издавање дозволе за складиштење и третман неопасног отпада - дрвене амбалаже (палета) на катастарској парцели број 1483 КО Крагујевац 1, улица Кормански пут бб, на територији града Крагујевца.

Овим путем позивају се сви заинтересовани да доставе мишљење, сугестије и предлоге у вези поднетог захтева.

Увид у податке, и расположиву документацију оператера, може се извршити у згради Градске управе града Крагујевца, Служба за заштиту животне средине, Трг Слободе бр.3, канцеларија бр. 326, сваким радним даном, у времену од 7,30  до 15,30  сати закључно са 23.11.2018. године.
Обавештење објављено на огласној табли Градске управе и сајту Града Крагујевца www.kragujevac.rs  дана 08.11.2018. године.

Службено лице
Драгана Новаковић

ОБАВЕШТЕЊЕ О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИЗДАВАЊУ ИНТЕГРАЛНЕ ДОЗВОЛЕ ЗА СКЛАДИШТЕЊЕ И ТРЕТМАН НЕОПАСНОГ ОТПАДА "Метал унит" доо

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД КРАГУЈЕВАЦ
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ, УРБАНИЗАМ, ИЗГРАДЊУ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Одељење за просторно планирање и заштиту животне средине
Служба за заштиту животне средине
Број: XVIII-501-241/18
Датум: 24.09.2018. године
КРАГУЈЕВАЦ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИЗДАВАЊУ ИНТЕГРАЛНЕ ДОЗВОЛЕ ЗА СКЛАДИШТЕЊЕ И ТРЕТМАН НЕОПАСНОГ ОТПАДА


Градска управа за просторно планирање, урбанизам, изградњу и заштиту животне средине, Служба за заштиту животне средине,  обавештава вас  да је на захтев оператера "Метал унит" доо, из Крагујевца, издато решење о измени решења о издавању интегралне дозволе за складиштење и третман неопасног отпада на локацији у улици Складишни центар број 5, на катастарској парцели број 1508 КО Крагујевац 1, на територији града Крагујевца.

У спроведеном поступку донето је Решење број XVIII-501-241/18 од 20.09.2018. године, којим се оператеру - "Метал унит" доо, из Крагујевца, издаје решење о измени решења о издавању  интегралне дозволе за складиштење и третман неопасног отпада, све по спроведеном поступку и достављеној документацији од стране оператера а на основу чл. 68. Закона о управљању отпадом (''Службени гласник РС'', број 36/09 и 88/10 и 14/16).

Увид у издату дозволу може се извршити у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења, у просторијама Градске управе града Крагујевца, Служба за заштиту животне средине, канцеларија 326, у времену од 7,30 до 15,30 часова. Представници заинтересоване јавности могу изјавити жалбу на донето решење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења. Жалба се изјављује Министарству заштите животне средине Републике Србије, а подноси се преко првостепеног органа.

Обавештење се објављује на основу чл. 69. став 1. Закона о управљању отпадом (''Службени гласник РС'', бр.36/09 и 88/10 и 14/16).

Службено лице
Ивана Антонијевић

ОБАВЕШТЕЊЕ - ЈУГО-ИМПЕX Е.Е.Р.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД КРАГУЈЕВАЦ
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ, УРБАНИЗАМ, ИЗГРАДЊУ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Одељење за просторно планирање, заштиту животне средине и легализацију
Служба за заштиту животне средине
Број: XVIII-501-178/16
Датум:03.07.2018.године
КРАГУЈЕВАЦ
 

На основу члана 63. став 5. и члана 69. Закона о управљању отпадом (“Сл. Гласник РС&рдqуо; бр. 36/09, 88/10 и 14/16 ), Служба за заштиту животне средине
 

ОБАВЕШТАВА

Јавност и заинтересоване органе и организације да је Министарству и заштите животне средине Републике Србије, Оператер Привредно друштво ''JUGO-IMPEX E.E.R.'' д.о.о. Ниш, доставло захтев ради издавања дозволе за складиштење отпада од електричних и електронских производа, на локацији пословне јединице у Крагујевцу, (огранак 2 Крагујевац, кп.бр. 4744/1 КО Крагујевац 1, улица Драгослава Срејовића 56, на територији града Крагујевца.

Сходно члану 63. Закона о управљању отпадом (“Сл. гласник РС“ бр.  36/09, 88/10 и 14/16), то министарство је проследило захтев заједно са пратећом документацијом надлежном органу Градске управе града Крагујевца, да исти размотри и у законском року достави мишљење са образложеним предлогом за прихватање или одбијање захтева за издавање предметне дозволе.

Оператер Привредно друштво ''JUGO-IMPEX E.E.R.'' д.о.о. Ниш, активности у области управљања отпадом обавља на локацији у Крагујевцу, у улици  Драгослава Срејовића 56, на кп. бр. 4744/1 КО Крагујевац 1, и то: складиштење отпада од електричних и електронских производа.

Овим путем се позива јавност, заинтересовани органи и организације, да у року од 15 дана од дана оглашавања путем средстава јавног информисања или интернета, доставе мишљења, сугестије и предлоге у вези поднетог захтева.

Увид у податке и расположиву документацију оператера, може се извршити у згради Градске управе града Крагујевца, Служба за заштиту животне средине, Трг Слободе бр.3, канцеларија бр.326, сваким радним даном, у времену од 07,30  до 15,30  сати.

Обавештење објавити на огласној табли Градске управе града Крагујевца и сајту Града Крагујевца www.kragujevac.rs дана 03.07.2018. године.


Службено лице
Ивана Антонијевић

ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОНОШЕЊУ РЕШЕЊА О ИЗДАВАЊУ ИНТЕГРАЛНЕ ДОЗВОЛЕ ЗА ТРЕТМАН, ОДНОСНО СКЛАДИШТЕЊЕ И ПОНОВНО ИСКОРИШЋЕЊЕ НЕОПАСНОГ ОТПАДА

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД КРАГУЈЕВАЦ
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ, УРБАНИЗАМ, ИЗГРАДЊУ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Одељење за просторно планирање и заштиту животне средине
Служба за заштиту животне средине
Број: XVIII-501-111/18
Датум: 12.06.2018. године
КРАГУЈЕВАЦ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОНОШЕЊУ РЕШЕЊА О ИЗДАВАЊУ ИНТЕГРАЛНЕ ДОЗВОЛЕ ЗА ТРЕТМАН, ОДНОСНО СКЛАДИШТЕЊЕ И ПОНОВНО ИСКОРИШЋЕЊЕ НЕОПАСНОГ ОТПАДА
 

Градска управа за просторно планирање, урбанизам, изградњу и заштиту животне средине, Служба за заштиту животне средине, обавештава вас да је на захтев оператера "ДОРАДО" д.о.о., Крагујевац, издато решење о издавању интегралне дозволе за третман, односно складиштење и поновно искоришћење неопасног отпада на локацији у улици Гајевој број 31 - Кошутњак, на катастарској парцели број 3893 КО Крагујевац 1, на територији града Крагујевца.

У спроведеном поступку донето је Решење број XVIII-501-111/18 од 08.06.2018. године, којим се оператеру - "ДОРАДО" д.о.о., Крагујевац, издаје интегрална дозвола за третман, односно складиштење и поновно искоришћење неопасног отпада, све по спроведеном поступку и достављеној документацији од стране оператера, а на основу чл. 68. Закона о управљању отпадом (''Службени гласник РС'', број 36/09, 88/10 и 14/16).

Увид у издату дозволу може се извршити у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења, у просторијама Градске управе града Крагујевца, Служба за заштиту животне средине, канцеларија 326, у времену од 7,30 до 15,30 часова. Представници заинтересоване јавности могу изјавити жалбу на донето решење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења. Жалба се изјављује Министарству заштите животне средине Републике Србије, а подноси се преко првостепеног органа.

Обавештење се објављује на основу чл. 69. став 1. Закона о управљању отпадом (''Службени гласник РС'', бр.36/09 и 88/10 и 14/16).

Службено лице:
Драгана Мркаљ

ОБАВЕШТЕЊЕ ДОРАДО

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД КРАГУЈЕВАЦ
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ, УРБАНИЗАМ, ИЗГРАДЊУ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Одељење за просторно планирање и заштиту животне средине
Служба за заштиту животне средине
Број: XVIII-501-111/18
Датум: 25.04.2018. године
Крагујевац

На основу члана 69. Закона о управљању отпадом ("Сл. гласник РС", бр. 36/09 и 88/10 и 14/16), Служба за заштиту животне средине:

ОБАВЕШТАВА

Јавност и заинтересоване органе и организације да се оператер "ДОРАДО" д.о.о., Крагујевац обратио захтевом овој Управи за издавање дозволе за складиштење и третман неопасног отпада на локацији пословне јединице у улици Гајева бр. 31, на катастарској парцели број 1510 КО Крагујевац 1, на територији града Крагујевца.

Овим путем позивају се сви заинтересовани да доставе мишљење, сугестије и предлоге у вези поднетог захтева.

Увид у податке, и расположиву документацију оператера, може се извршити у згради Градске управе града Крагујевца, Служба за заштиту животне средине, Трг Слободе бр.3, канцеларија бр. 326, сваким радним даном, у времену од 7,30  до 15,30  сати закључно са 11.05.2018. године.

Обавештење објављено на огласној табли Градске управе и сајту Града Крагујевца www.kragujevac.rs дана 25.04.2018.године.

Службено лице
Драгана Мркаљ

Обавештење о дозволи у области управљања отпадом Duferco S Recycling

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ГРАД КРАГУЈЕВАЦ
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ, УРБАНИЗАМ, ИЗГРАДЊУ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Одељење за просторно планирање и
заштиту животне средине
Служба за заштиту животне средине 
Број: XVIII-501-104/18
Датум:11.04.2018.године 
К Р А Г У Ј Е В А Ц

На основу члана 69. Закона о управљању отпадом (“Сл. гласник РС“ бр. 36/09 и 88/10 и 14/16), Служба за заштиту животне средине

О Б А В Е Ш Т А В А

Јавност и заинтересоване органе и организације да се оператер “Duferco S Recycling“ доо из Крагујевца, са седиштем у улици Булевар Краљице Марије број 54 Б, обратио захтевом овој Управи за издавање измене и допуне дозволе за управљање отпадом (складиштење и третман неопасног отпада) на делу катастерске парцеле број 1/1 КО Крагујевац 2, на локацији комплекса “FCA Srbija“ доо Крагујевац. Измена и допуна дозволе за управљање отпадом односи се на промене количина отпада које су обухваћене издатом дозволом, промена седишта правног лица- оператера, промена радног времена као и промена која се односи на нову дозволу за сакупљање и транспорт издате од стране Министарства за заштиту животне средине.

Овим путем позивају се сви заинтересовани да доставе мишљење, сугестије и предлоге у вези поднетог захтева.

Увид у податке, и расположиву документацију оператера, може се извршити у згради Градске управе града Крагујевца, Служба за заштиту животне средине, Трг Слободе бр.3, канцеларија бр.326, сваким радним даном, у времену од 7,30 до  15,30 сати, закључно са 26.04.2018. године.

Обавештење објављено на огласној табли Градске управе и сајту Града Крагујевца www.крагујевац.рс дана 11.04.2018.године.

Обрађивач

Драгана Новаковић

ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОНОШЕЊУ РЕШЕЊА О ИЗДАВАЊУ ИНТЕГРАЛНЕ ДОЗВОЛЕ ЗА СКЛАДИШТЕЊЕ И ТРЕТМАН НЕОПАСНОГ ОТПАДА Јунгић метали

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ГРАД КРАГУЈЕВАЦ
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ, УРБАНИЗАМ, ИЗГРАДЊУ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Одељење за просторно планирање и заштиту животне средине Служба за заштиту животне средине
Број: XVIII-501-7/18
Датум: 26.03.2018. године
К Р А Г У Ј Е В А Ц

ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОНОШЕЊУ РЕШЕЊА О ИЗДАВАЊУ ИНТЕГРАЛНЕ ДОЗВОЛЕ ЗА СКЛАДИШТЕЊЕ И ТРЕТМАН НЕОПАСНОГ ОТПАДА

Градска управа за просторно планирање, урбанизам, изградњу и заштиту животне средине, Служба за заштиту животне средине, обавештава вас да је на захтев оператера “Јунгић метали“ доо, Београд-Вождовац, издато решење о издавању интегралне дозволе за складиштење и третман неопасног отпада на локацији пословне јединице у улици  Индустријској број 7, на катастарској парцели број 1541/1 КО Крагујевац 1, на територији града Крагујевца.

У спроведеном поступку донето је Решење број XVIII-501-7/18 од 26.03.2018. године, којим се оператеру - “Јунгић метали“ доо, Београд-Вождовац, издаје интегрална дозвола за складиштење и третман неопасног отпада, све по спроведеном поступку и достављеној документацији од стране оператера а на основу чл. 68. Закона о управљању отпадом (“Службени гласник РС“, број 36/09 и 88/10 и 14/16).

Увид у издату дозволу може се извршити у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења, у просторијама Градске управе града Крагујевца, Служба за заштиту животне средине, канцеларија 326, у времену од 7,30 до 15,30 часова. Представници заинтересоване јавности могу изјавити жалбу на донето решење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења. Жалба се изјављује Министарству заштите животне средине Републике Србије, а подноси се преко првостепеног органа.

Обавештење се објављује на основу чл. 69. став 1. Закона о управљању отпадом (“Службени гласник РС“, бр.36/09 и 88/10 и 14/16).

Службено лице
Драгана Новаковић

ОБАВЕШТЕЊЕ о дозволи у области управљања отпадом - Јунгић метали

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД КРАГУЈЕВАЦ
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОСТОРНО
ПЛАНИРАЊЕ, УРБАНИЗАМ, ИЗГРАДЊУ И
ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Одељење за просторно планирање и
заштиту животне средине
Служба за заштиту животне средине
Број: XVIII-501-7/18
Датум: 05.01.2018. године
К Р А Г У Ј Е В А Ц

На основу члана 69. Закона о управљању отпадом (“Сл. гласник РС“ бр. 36/09 и 88/10 и 14/16), Служба за заштиту животне средине

О Б А В Е Ш Т А В А

Јавност и заинтересоване органе и организације да се оператер “Јунгић метали“ доо, Београд-Вождовац обратио захтевом овој Управи за издавање дозволе за складиштење и третман неопасног отпада на локацији пословне јединице у улици Индустријској број 7, на катастарској парцели број 1541/1 КО Крагујевац 1, на територији града Крагујевца.

Овим путем позивају се сви заинтересовани да доставе мишљење, сугестије и предлоге у вези поднетог захтева.

Увид у податке, и расположиву документацију оператера, може се извршити у згради Градске управе града Крагујевца, Служба за заштиту животне средине, Трг Слободе бр.3, канцеларија бр. 326, сваким радним даном, у времену од 7,30 до 15,30 сати закључно са 19.01.2018. године.

Обавештење објављено на огласној табли Градске управе и сајту Града Крагујевца www.крагујевац.рс дана 05.01.2018.године.

Службено лице
Драгана Новаковић

ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОНОШЕЊУ РЕШЕЊА О ИЗДАВАЊУ ИНТЕГРАЛНЕ ДОЗВОЛЕ ЗА СКЛАДИШТЕЊЕ И ТРЕТМАН НЕОПАСНОГ ОТПАДА

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД КРАГУЈЕВАЦ
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ, УРБАНИЗАМ, ИЗГРАДЊУ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Одељење за просторно планирање и заштиту животне средине
Служба за заштиту животне средине
Број: XVIII-501-295/17
Датум: 30.11.2017.године
Крагујевац

ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОНОШЕЊУ РЕШЕЊА О ИЗДАВАЊУ ИНТЕГРАЛНЕ ДОЗВОЛЕ ЗА СКЛАДИШТЕЊЕ И ТРЕТМАН НЕОПАСНОГ ОТПАДА

Градска управа за просторно планирање, урбанизам, изградњу и заштиту животне средине, Служба за заштиту животне средине, обавештава вас да је на захтев оператера ЈКП ''Чистоћа'', из Крагујевца издато решење о издавању интегралне дозволе за складиштење и третман неопасног отпада на на локацији у улици Индустријска бр. 12, на катастарској парцели број 1523 КО Крагујевац 1, на територији града Крагујевца.

У спроведеном поступку донето је Решење број XVIII-501-168/17 од 22.11.2017. године, којим се оператеру - ЈКП ''Чистоћа'' из Крагујевца (ул. Индустријска бр.12), издаје интегрална дозвола за складиштење и третман неопасног отпада на поменутој локацији, све по спроведеном поступку и достављеној документацији од стране оператера а на основу чл. 68. Закона о управљању отпадом (''Службени гласник РС'', број 36/09 и 88/10 и 14/16).

Увид у издату дозволу може се извршити у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења, у просторијама Градске управе града Крагујевца, Служба за заштиту животне средине, канцеларија 326, у времену од 7,30 до 15,30 часова. Представници заинтересоване јавности могу изјавити жалбу на донето решење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења. Жалба се изјављује Министарству заштите животне средине Републике Србије, а подноси се преко првостепеног органа.

Обавештење се објављује на основу чл. 69. став 1. Закона о управљању отпадом (''Службени гласник РС'', бр.36/09 и 88/10 и 14/16).

Службено лице
Драгана Мркаљ

Архива