Контактирајте нас за више информација
X

Kragujevac_naselje_Mala_Vaga_17.jpg
 
Напредна претрага Напредна претрага
Gate of Europe

Географски информациони систем

Презентација финансирана од стране Америчке агенције за међународни развој

Асоцијација градова Весници мира

Салон антиратне карикатуреУдружење крагујевчана

Лого

Обједињена процедура

Обједињена процедура

Обједињена процедура је прописана Законом о планирању и изградњи (“Службени гласник Републике Србије“, број 72/09, 81/09-испр., 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14 и 145/14), Правилником о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем (“Службени гласник Републике Србије“, број 113/15) и Правилником о начину размене докумената и поднесака електронским путем и форми у којој се достављају акта у вези са обједињеном процедуром (“Службени гласник Републике Србије“, број 113/15)

Обједињена процедура јесте скуп поступака и активности које спроводи надлежни орган у вези са изградњом, доградњом или реконструкцијом објеката, односно извођењем радова, а који укључују издавање локацијских услова, издавање грађевинске дозволе, односно решења из члана 145. Закона о планирању и изградњи (у даљем тексту: Закон), пријаву радова, пријаву завршетка израде темеља и завршетка објекта у конструктивном смислу, издавање употребне дозволе, обезбеђење прикључења на инфраструктурну мрежу, упис права својине на изграђеном објекту и измену аката који се прибављају у овој процедури, као и прибављање услова за пројектовање, односно прикључење објеката на инфраструктурну мрежу, прибављање сагласности на техничку документацију и прибављање исправа и других докумената које издају имаоци јавни овлашћења, а услов су за изградњу објеката, односно за издавање локацијских услова, грађевинске и употребне дозволе из њихове надлежности.

Назив надлежног органа за спровођење обједињене процедуре: ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ, УРБАНИЗАМ, ИЗГРАДЊУ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Адреса седишта: КРАГУЈЕВАЦ, Трг слободе број 3
Матични број: 07184069
Порески идентификациони број: 101982436
Телефон: 034/306-228

Начелник Градске управе за просторно планирање, урбанизам, изградњу и заштиту животне средине: Томислав Спасенић, контакт телефон: 034/ 306-227, 228, e–mail: tspasenic@kg.org.rs

Назив надлежне службе за спровођење обједињене процедуре, у оквиру Градске управе: Одељење за обједињену процедуру

Начелник Одељења за обједињену процедуру: Љиљана Секулић, контакт телефон: 034/306-267, e-mail: ljsekulic@kg.org.rs

Радно време Градске управе за просторно планирање, урбанизам, изградњу и заштиту животне средине града Крагујевца је од 7,30 до 15,30 часова.

Захтеви за одређену фазу обједињене процедуре (локацијски услови, грађевинска дозвола, реконструкција, адаптација, употребна дозвола и др.), подносе се Градској управи за просторно планирање, урбанизам, изградњу и заштиту животне средине, попуњавањем одговарајућег захтева кроз Централизовани информациони систем за електронско подношење пријава.

Систему за електронско подношење пријава, приступа се преко интернет презентација:

На наведеним сајтовима могу се пронаћи сва потребна техничка и корисничка упутства за подносиоце захтева.

 

 

           

 


Упутство - Формати електронских докумената и њихово достављање у ЦЕОП-у.

Упутство за пројектанте о начину креирања, достављања и потписивања техничке документације која се размењује у оквиру Централне евиденције обједињене процедуре (ЦЕОП).

Обавештење о овоме, као и само упутство, налази се на сајту gradjevinskedozvole.rs

Електронска грађевинска дозвола - УПУТСТВА

НАЈЧЕШЋЕ ГРЕШКЕ ПОДНОСИЛАЦА ЗАХТЕВА У ОБЈЕДИЊЕНОЈ ПРОЦЕДУРИ


ТАКСЕ И НАКНАДЕ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА У ОБЈЕДИЊЕНОЈ ПРОЦЕДУРИ

Приликом подношења захтева односно пријаве за одређену фазу обједињене процедуре, кроз Централни информациони систем (ЦИС), подносилац захтева уз захтев прилаже у пдф формату, потписан електронским квалификованим потписом:

 • доказ о плаћеној републичкој административној такси,
 • доказ о плаћеној накнади за услуге Централне евиденције обједињених процедура и
 • доказ о плаћеној накнади трошкова органа града Крагујевца.

РЕПУБЛИЧКА АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА

ТАКСЕ И НАКНАДЕ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА У ОБЈЕДИЊЕНОЈ ПРОЦЕДУРИ

Приликом подношења захтева односно пријаве за одређену фазу обједињене процедуре, кроз Централни информациони систем (ЦИС), подносилац захтева уз захтев прилаже у пдф формату, потписан електронским квалификованим потписом:

 • доказ о плаћеној републичкој административној такси,
 • доказ о плаћеној накнади за услуге Централне евиденције обједињених процедура и
 • доказ о плаћеној накнади трошкова органа града Крагујевца.


РЕПУБЛИЧКА АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА


Висина републичке административне таксе прописана је Законом о републичким административним таксама (“Сл. гласник РС“, бр. 43/03, 51/03 - испр., 61/05, 101/05-др. закон, 5/09, 54/09, 50/11, 70/11 - ускл. дин. изн., 55/12- ускл. дин. изн., 93/12, 47/13-ускл. дин. изн., 65/13 - др. закон, 57/14-ускл. дин. изн., 45/15-ускл.дин.изн., 83/15, 112/15, 50/16, 61/17 и 113/17) и износи:

РАТ за подношење захтева за издавање локацијских услова: 310,00 дин. (тариф. бр. 1.)

РАТ за подношење захтева за издавање решења којима се одобрава изградња објекта или извођење радова: 310,00 динара (тариф. бр. 1.) и РАТ за издавање решење којима се одобрава изградња објекта или извођење радова (тариф. бр. 165.):
           
1) за објекат категорије А     450
2) за објекат категорије Б     3.600
3) за објекат категорије В     5.400
4) за објекат категорије Г     5.400
    
РАТ за потврду о пријави радова у складу са издатом грађевинском дозволом, решењем о одобрењу извођења радова, односно привременом грађевинском дозволом (тариф. бр. 171а):

1) за објекат категорије А     900
2) за објекат категорије Б     4.500
3) за објекат категорије В     5.400
4) за објекат категорије Г     5.400


РАТ за потврду о пријему изјаве о завршетку израде темеља или објекта у конструктивном смислу (тариф. бр. 164.):

1) за објекат категорије А     1.350
2) за објекат категорије Б     2.700
3) за објекат категорије В     3.600
4) за објекат категорије Г     3.600


РАТ за подношење захтева за издавање употребне дозволе: 310,00 дин. (тариф. бр. 1.) и РАТ за издавање употребне дозволе (тариф. бр. 170.):
           
1) за објекат категорије А     1.800
2) за објекат категорије Б     9.000
3) за објекат категорије В     18.000
4) за објекат категорије Г     18.000


РАТ за захтев за прикључење објекта на инфраструктуру: 310,00 динара (тариф. бр. 1.);

РАТ за подношење захтева за давање сагласности на техничку документацију у погледу мера заштите од пожара: 310,00 динара (тариф. бр. 1.);

РАТ за подношење захтева за измену издатог решења и издавање решења о измени: плаћа се такса у истом износу као за издавање решења које се мења

Текући рачун за уплату наведених износа је: 840-742221843-57 са позивом на број 97 48-049, са означењем сврхе дознаке: уплата РАТ, прималац: Буџет РС

НАКНАДА ЗА УСЛУГЕ ЦЕНТРАЛНЕ ЕВИДЕНЦИЈЕ ОБЈЕДИЊЕНИХ ПРОЦЕДУРА

Висина накнаде за услуге Централне евиденције обједињених процедура прописана је чланом 27а Одлуке о накнадама за послове регистрације и друге послове које пружа Агенција за привредне регистре (“Сл. гласник РС“, бр.119/13, 138/14, 45/15, 106/15, 32/16 и 60/16) и износи:

 • за издавање и измену локацијских услова за класе објеката из категорије "А" и "Б" 1.000,00 динара;
 • за издавање и измену локацијских услова за класе објеката из категорије "В" и "Г" 2.000,00 динара;
 • за издавање и измену грађевинске дозволе за класе објеката из категорије "А" и "Б" 3.000,00 динара;
 • за издавање и измену грађевинске дозволе за класе објеката из категорије "В" и "Г" 5.000,00 динара;
 • за издавање и измену решења у складу са чланом 145. Закона о планирању и изградњи 2.000,00 динара;
 • за издавање и измену привремене грађевинске дозволе 2.000,00 динара;
 • за издавање употребне дозволе за класе објеката из категорије "А" и "Б" 1.000,00 динара;
 • за издавање употребне дозволе за класе објеката из категорије "В" и "Г" 2.000,00 динара;
 • за пријаву радова, пријаву завршетка израде темеља, пријаву завршетка објекта у конструктивном смислу и друге захтеве и поднеске којима се покреће поступак у оквиру обједињене процедуре 500,00 динара.

Текући рачун за уплату наведених износа је: 840-29770845-52 модел 97, позив на број додељује АПР, са означењем сврхе дознаке: уплата накнаде за ЦЕОП, прималац: Агенција за привредне регистре

НАКНАДА ТРОШКОВА ОРГАНА ГРАДА КРАГУЈЕВЦА

Висина накнаде трошкова органа града Крагујевца за издавање локацијских услова прописана је Одлуком о трошковима и накнадама за рад органа Града, стручних служби и посебних служби органа Града (“Сл. лист града Крагујевца“, бр. 26/11).

Текући рачун за уплату накнаде трошкова органа града Крагујевца је: 840-742241843-03 са позивом на број 97  24-531-94663, са означењем сврхе дознаке: уплата накнаде трошкова органа града Крагујевца, прималац: Буџет града Крагујевца.

ОБАВЕШТЕЊЕ О РЕГИОНАЛНИМ ЦЕНТРИМА ЗА ПОДРШКУ ЕЛЕКТРОНСКЕ ОБЈЕДИЊЕНЕ ПРОЦЕДУРЕ

Обавештавамо вас да су у пет регионалних развојних агенција у Републици Србији основани Центри за подршку електронске обједињене процедуре, као подршка локалним самоуправама и инвеститорима, коју пружа Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре у сарадњи са НАЛЕД-ом.

Центри су формирани у циљу пружања директне помоћи подносиоцима захтева, инвеститорима, надлежним органима и имаоцима јавних овлашћења.

Наведеним центрима ћете моћи да се обратите за помоћ, савет и поставите питања која се тичу функционисања електронског система издавања грађевинских дозвола - Централне евиденције обједињене процедуре (ЦЕОП).

Контакт телефони и емаил адресе регионалних развојних агенција којима се можете обратити су:

- Регионална агенција за економски развој Шумадије и Поморавља, Краља Петра I 22, 34000 Крагујевац, 034 302 703, edozvole-info@redasp.rs

- Регионална развојна агенција Златибор, д.о.о., Петра Человића бб, 31000 Ужице, 031 510 098, edozvole@rrazlatibor.rs

- Регионална развојна агенција Срем, Главна 172, 22400 Рума, 022 470 910, gradjevinskedozvole@rrasrem.rs

- Центар за развој Јабланичког и Пчињског округа, Пана Ђукића 42, 16000 Лесковац, 016 315 01 21, edozvole@centarzarazvoj.org

- РАРИС - Регионална агенција за развој источне Србије, Трг ослобођења 1, 19000 Зајечар, 019 426 377, 019 426 376, e-dozvole@raris.org

Трошковници

ЕНЕРГЕТИКА ДОО У РЕСТРУКТУРИРАЊУ Ценовник

ТЕЛЕКОМ СРБИЈА ценовник

ЈП СРБИЈАГАС ценовник услуга

ГРАД КРАГУЈЕВАЦ ОДЛУКА о трошковима и накнадама за рад органа

ПД ЦЕНТАР ценовник материјала електро радова, грађевинских радова и услуга измена 31.10.2014.

Завод за заштиту споменика културе Крагујевац Извод из ценовника 262 од 06.04.2004 и 995-1 од 24.12.2007