Контактирајте нас за више информација
X

 
Напредна претрага Напредна претрага
Gate of Europe

Географски информациони систем

Салон антиратне карикатуреЛого

Подстицаји

Подстицаји за инвестирање

Подстицаји за инвестирање

Уредба о условима и начину привлачења директних инвестиција

Поред постојећих предности, као што су стратешки географски положај, бесцарински извоз у земље Југоисточне Европе и Русију, најнижа стопа пореза на добит у Европи од 15%, као и образована и квалитетна радна снага доступна по конкурентним трошковима, Србија је припремила пакет финансијске подршке инвеститорима.

Уредба обухвата: Финансирање инвестиционих пројеката у производном сектору и сектору услуга које могу бити предмет међународне трговине.

Оправдани трошкови: Оправдани трошкови су улагања у материјална и нематеријална средства почев од дана закључења уговора о додели средстава подстицаја до дана истека рока за реализацију инвестиционог пројекта или трошкови бруто зарада за нова радна места повезана са инвестиционим пројектом у двогодишњем периоду након достизања пуне запослености предвиђене инвестиционим пројектом. Као оправдани трошкови улагања узимају се у обзир и трошкови закупа пословних просторија у којима се реализује инвестициони пројекат, под условом да период закупа од завршетка инвестиционог пројекта није краћи од пет година за велике привредне субјекте, односно није краћи од три године, за мале и средње привредне субјекте.  

Право на учествовање у поступку доделе средстава:                                                  

 • Имају инвеститори који имају инвестиционе пројекте у секторима за које се у складу са овом уредбом могу доделити средства и који се пре почетка реализације инвестиционог пројекта пријаве за доделу средстава;
 • Корисник средстава дужан је да обезбеди учешће од најмање 25% оправданих трошкова из сопствених средстава или из других извора,који не садрже државну помоћ;
 • Великом привредном субјекту средства се не могу доделити пре него што се увидом у документацију не утврди да додела средстава има делотворан подстицајни ефекат.

Услови за доделу средстава:

 • Да се инвестиција одржи на истој локацији у јединици локалне самоуправе у којој се реализује улагање, односно директна инвестиција најмање пет година након реализације пројекта за велике привредне субјекте, односно најмање три године за мале и средње привредне субјекте и
 • Да се достигнути број запослених код корисника средстава након реализације инвестиционог пројекта не смањује у периоду од пет година за велике привредне субјекте, односно три године за мале и средње привредне субјекте.

Рок за реализацију инвестиционог пројекта и отварање нових радних места: 3 године од дана закључења Уговора, а који се након закључења може продужити највише на пет година, по образложеном захтеву корисника средстава, ако Савет за економски развој одобри тај захтев.

За улагања од посебног значаја, рок за реализацију инвестиционог пројекта и отварање нових радних места повезаних са инвестиционим пројектом је три, односно пет година од дана закључења Уговора и не може бити дужи од десет година од дана закључења Уговора.

Инвестициони пројекти за које се могу доделити средства:

 • отварање најмање 20 радних места и најмање 150.000 евра оправданих трошкова улагања у јединицама локалне самоуправе које су разврстане у IV групи развијености и девастирана подручја,
 • отварање најмање 30 радних места и најмање 300.000 евра оправданих трошкова улагања у јединицама локалне самоуправе које су разврстане у III групи развијености,
 • отварање најмање 40 радних места и најмање 600.000 евра оправданих трошкова улагања у јединицама локалне самоуправе које су разврстане у II групи развијености,
 • отварање најмање 50 радних места и најмање 600.000 евра оправданих трошкова улагања у јединицама локалне самоуправе које су разврстане у I групи развијености,
 • инвестиционе пројекте у сектору услуга које могу бити предмет међународне трговине и чија је минимална вредност 150.000 евра и којим се обезбеђује најмање 15 нових радних места.

Врста подстицаја која се може доделити:

 • Подстицаји за оправдане трошкове бруто зарада за нова радна места - 20% (за I групу општина), 25% (за II групу), 30% (за III групу), 35% (за IV групу) и 40% (за девастирана подручја) оправданих трошкова бруто зарада из члана 3.ове уредбе. Ови износи су ограничени максимумом од 3.000 (за I групу), 4.000 (за II групу), 5.000 (за III групу), 6.000 (за IV групу) и 7.000 евра по новоотвореном радном месту (за девастирана подручја).
   
 • Подстицаји за оправдане трошкове улагања у основна средства - може се одобрити повећање износа бесповратних средстава, у висини до: 10% (за I групу општина),15% (за II групу општина), 20% (за III групу општина), 25% (за IV групу општина), и 30% (за девастирана подручја),
   
 • Додатни подстицаји за радно интензивне пројекте - може се одобрити повећање износа бесповратних средстава за: 10% од износа оправданих трошкова бруто зарада (за свако повећање броја нових радних места преко броја 200 нових радних места), 15% (за свако повећање броја нових радних места преко броја 500 нових радних места) и 20% (за свако повећање броја нових радних места преко броја 1.000 нових радних места).

Укупан износ средстава која се могу доделити у складу са овом уредбом и других подстицаја одређује се у апсолутном износу, при чему не сме да пређе горњу границу до које је дозвољено доделити укупан износ државне помоћи у складу са прописима којима се уређују правила за доделу државне помоћи.

Висина средстава која могу бити додељена за привлачење директних инвестиција одређује се у складу са критеријумима из ове уредбе. Приликом одређивања висине средстава која могу бити додељена, узима се у обзир кумулација са претходно одобреном државном помоћи, у складу са прописима којима се уређују правила за доделу државне помоћи.

podrska za investitore
 

Поступак за доделу средстава: Додела средстава спроводи се у складу са јавним позивом и овом уредбом. Министарство привреде, уз сагласност Министарства надлежног за послове финансија, објављује јавни позив на својој интернет страници. Текст јавног позива објављује се и на интернет страници Агенције.

Пријава за доделу средстава по јавном позиву подноси се Агенцији на прописаном обрасцу, на српском језику.

Средства се не могу користити за финансирање инвестиционих пројеката у сектору саобраћаја, угоститељства, игара на срећу, трговине, производње синтетичких влакана, угља и челика, дувана и дуванских прерађевина, оружја и муниције, бродоградње (изградња поморских трговачких пловила на сопствени погон- најмање 100 бруто регистрованих тона), аеродрома, комуналном сектору и сектору енергетике, широкопојасне мреже, као ни привредних субјеката у тешкоћама из члана 8. ове уредбе.

Од права на доделу средстава изузимају се следећи инвеститори односно корисници средстава:

 1. привредни субјекти у тешкоћама,
 2. који имају доспеле, а неизмирене обавезе према Републици Србији,
 3. привредни субјекти код којих је број запослених самањен за 10% и више у претходних 12 месеци пре подношења пријаве,
 4. у којима Република Србија, аутономна покрајна или јединица локалне самоуправе има учешће у власништву.

Субвенције Националне службе за запошљавање

Субвенције Националне службе за запошљавање (НСЗ) укључују:

 1. Програм субвенција за запошљавање,
 2. Програм стручне праксе, и
 3. Програм преквалификације.

Subvencije Nacionalne službe za zapošljavanje

Извор: Национална служба за запошљавање За додатне информације о програмима НСЗ-а, погледајте овде.

Привремено пореско ослобођење на добит правних лица

Компаније су изузете од пореза на добит за период од 10 година почев од прве године у којој пријаве опорезиви добитак уколико инвестирају у износу који прелази приближно 9 милиона &еуро; у основним средствима, и запосле најмање 100 нових радника током инвестиционог периода

Пренос губитака

Порески губитак наведен у пореској пријави може се пренети и надокнадити за будуц́е профите у периоду до 5 година.

Избегавање двоструког опорезивања

Ако је порески обвезник вец́ платио порез на добит остварену у иностранству, он има право на кредит за порез на добит правних лица у Србији за вец́ уплац́ени износ. Исто право ужива порески обвезник који остварује приходе и плац́а порез на доходак грађана у некој другој земљи, под условом да постоји уговор о двоструком опорезивању са том земљом.

Смањена оптерец́ење на зараде

Почевши од 1. јула 2014, нова радна места дају право послодавцима на повелико ослобађање од пореза и доприноса који се плац́ају на нето плате од тренутка запослења до 30. јуна 2016. године.

 • 1 - 9 нових радних места: смањење од 65%;
 • 10 - 99 нових радних места: смањење од 70%;
 • 100+ нових радних места: смањење од 75%.

Ово смањује укупно оптерећење за зараде на веома конкурентних 20% (процена за просечну плату у Србији).  

Годишњи одбици за порез на добит

За грађане који нису држављани Србије, годишњи приход се опорезује уколико прелази износ троструке просечне годишње зараде у Србији. Пореска стопа је 10% за годишњи приход у износу до 6 просечних годишњих зарада у Србији, а 15% за део годишњег прихода који прелази 6 пута просечну годишњу зараду у Србији. Опорезиви приход се додатно смањује за 40% просечне годишње зараде за пореског обвезника и 15% просечне годишње зараде за сваког издржаваног члана породице. Укупан износ умањења не може прец́и 50% опорезивог прихода.  

Изузеци од пореза на додату вредност у слободним зонама

Приходи остварени кроз комерцијалне активности у слободним зонама у Србији су изузети од пореза на додату вредност. Постоје дванаест слободних зона које тренутно послују у земљи: Пирот, Суботица, Зрењанин, ФАС Крагујевац, Шабац, Нови Сад, Ужице, Смедерево, Свилајнац, Крушевац, Апатин, Врање, Прибој и Београд. Стране компаније могу формирати слободну зону у приватном власништву на основу пројекта одобреног од стране владе.  

Бесцарински увоз сировина и полупроизвода

Страни инвеститори у Србији могу да уживају у бенефитима од слободног увоза сировина и полупроизвода за извозно оријентисану производњу. Ова погодност се може постиц́и или пословањем у једној од слободних зона у Србији или путем царинске дозволе за спољно оријентисану прерађивачку производњу. У оба случаја, готови производи морају бити 100% намењени извозу.

Бесцарински увоз машина и опреме

Страни инвеститори су изузети од плац́ања царине на увезену опрему и машине које представљају удео страног инвеститора у капиталу предузец́а у Србији.  

Локални подстицаји

Широк спектар подстицаја је такође доступан на локалном нивоу, и варира у обиму и величини од једног до другог града. Главни подстицаји обухватају:

 • Изузец́а или умањења накнада за закуп градског грађевинског земљишта, укључујуц́и и могуц́ност плац́ања на рате, уз претходну сагласност Владе Републике Србије;
 • Олакшање за накнаде за уређење градског грађевинског земљишта, као што су изузец́а од накнада или попусти за једнократна плаћања;
 • Изузец́а или умањења других локалних такси (нпр. накнада за приказивање назива компаније).

ИЗВОР: Развојна агенција Србије је агенција Владе Републике Србије