Контактирајте нас за више информација
X

Auto_put_ka_Batocini_5.jpg
 
Напредна претрага Напредна претрага
Gate of Europe

Географски информациони систем

Салон антиратне карикатуреЛого

Привредни савет

Привредни савет

Градско веће на основу члана 21. став 1. и став 6. Одлуке о Градском већу (“Службени лист града Крагујевца“, бр. 25/15-пречишћен текст), члана 9. став 6. Пословника о раду Градског већа (“Службени лист града Крагујевца“, бр. 22/09-пречишћен текст, 15/11 и 26/15), на седници одржаној 25. јула 2016. године, доноси

РЕШЕЊЕ
о образовању Привредног савета града Крагујевца

I Образује се Привредни савет града Крагујевца (у даљем тексту: Савет) као стално радно тело Градског већа на период од четири године.

II Савет се образује у следећем саставу:

 1. Радомир Ерић, члан Градског већа за привреду, председник Савета,
 2. Ненад Цветковић “GOMMA Line“ д.о.о. - члан - заменик председника Савета,
 3. Игор Митровић - Члан Градског већа за финансије и имовину - члан,        
 4. Проф. др Бранислав Јеремић, Универзитет у Крагујевцу - члан,
 5. Зоран Богдановић, Компанија FCA Србија д.о.о. Крагујевац - члан,
 6. Предраг Лучић, Регионална привредна комора - члан,
 7. Милојко Брзаковић “Застава оружје“ а.д - члан,
 8. Горан Ђорђевић “Милановић Инжењеринг“ д.о.о. - члан,
 9. Милан Форстнер “Fori textile Ser“ д.о.о. Крагујевац - члан,
 10. Љубинко Мијаиловић “UNIOR Components“ а.д. - члан,
 11. Саша Ненадовић, Штампарија “Графостил“ - члан,                    
 12. Зоран Новаковић, ТПВ “Шумадија“ д.о.о. - члан,
 13. Милутин Јовановић, “Форма идеале“ д.о.о. - члан,
 14. Драган Сенић, “Сена“ д.о.о. - члан,
 15. Гојко Илић, “МЕГГЛЕ СРБИЈА“ д.о.о. -члан,
 16. Душан Мојсиловић, “Агромаркет“ д.о.о. - члан,
 17. Дејан Томовић “Томовић“ СЗТР - члан,
 18. Зоран Станишић “Трнава промет“ Д.О.О. Доња Трнава - члан
 19. Драган Пауновић, Опште удружење предузетника “Слога“ - члан,
 20. Зоран Миловановић, Асоцијација приватних предузетника “Шумадија&рдqуо; - члан и
 21. Ненад Поповић, Регионална агенција за економски развој Шумадије и Поморавља - члан.

Стручне и административно-техничке послове за потребе Савета обављаће секретар Савета Јелена Тимотијевић, дипл. правник запослена у Градској управи за привреду, без права одлучивања.

II Задатак Савета је:

 • давање иницијатива у вези економског развоја града Крагујевца;
 • разматрање стратегија и планова економског развоја Града као и њиховог спровођења;
 • доношење закључака, препорука и мишљења од важности за унапређење пословне климе у локалној заједници;
 • припрема измена и допуна стратешких и акционих планова економског развоја града Крагујевца;
 • давање мишљења и предлога за унапређење рада у делу привредних активности Управе Града, јавних предузећа, установа и организација чији је оснивач град Крагујевац.

III Привредни Савет ради и одлучује на седницама, у складу са Пословником о раду Привредног савета.

IV Доношењем овог решења престаје да важи решење о образовању Привредног савета града Крагујевца (“Службени лист града Крагујевца“, број 22/15).

V Ово решење објавити у “Службеном листу града Крагујевца“.

Образложење

Правни основ за доношење овог решења садржан је у члану 21. став 1. и 6. Одлуке о градском већу (“Службени лист града Крагујевца“, број 25/2015 - пречишћен текст), члану 9. став 6. Пословника о раду Градског већа (“Службени лист града Крагујевца“, број 22/09-пречишћен текст, 15/11 и 26/15) којима је прописано да Градско веће, за разматрање питања из своје надлежности, давање мишљења и предлога о тим питањима и за обављање одређених задатака из надлежности Градског већа образује стална и повремена радна тела и да се решењем о образовању сталних, односно привремених радних тела утврђује њихов назив, надлежност, састав, начин рада и број чланова, као и друга питања од значаја за рад и функционисање радног тела.

Разлог за доношење овог решења настао је услед избора новог сазива Градског већа.

ПРЕДСЕДНИК,
Радомир Николић

 

Решење о образовању Привредног савета Града Крагујевца

Пословник о раду Привредног савета Града Крагујевца

Записник са I седнице - 08.06.2015

Записник са II седнице - 14.12.2015.

Записник са III седнице - 30.03.2016.