Контактирајте нас за више информација
X

Auto_put_ka_Batocini_5.jpg
 
Напредна претрага Напредна претрага
Gate of Europe

Географски информациони систем

Презентација финансирана од стране Америчке агенције за међународни развој

Асоцијација градова Весници мира

Салон антиратне карикатуреУдружење крагујевчана

Лого

Привредни савет

Привредни савет

Градско веће на основу члана 21. став 1. и став 6. Одлуке о Градском већу (“Службени лист града Крагујевца“, бр. 25/15-пречишћен текст), члана 9. став 6. Пословника о раду Градског већа (“Службени лист града Крагујевца“, бр. 22/09-пречишћен текст, 15/11 и 26/15), на седници одржаној 25. јула 2016. године, доноси

РЕШЕЊЕ
о образовању Привредног савета града Крагујевца

I Образује се Привредни савет града Крагујевца (у даљем тексту: Савет) као стално радно тело Градског већа на период од четири године.

II Савет се образује у следећем саставу:

 1. Радомир Ерић, члан Градског већа за привреду, председник Савета,
 2. Ненад Цветковић “GOMMA Line“ д.о.о. - члан - заменик председника Савета,
 3. Игор Митровић - Члан Градског већа за финансије и имовину - члан,        
 4. Проф. др Бранислав Јеремић, Универзитет у Крагујевцу - члан,
 5. Зоран Богдановић, Компанија FCA Србија д.о.о. Крагујевац - члан,
 6. Предраг Лучић, Регионална привредна комора - члан,
 7. Милојко Брзаковић “Застава оружје“ а.д - члан,
 8. Горан Ђорђевић “Милановић Инжењеринг“ д.о.о. - члан,
 9. Милан Форстнер “Fori textile Ser“ д.о.о. Крагујевац - члан,
 10. Љубинко Мијаиловић “UNIOR Components“ а.д. - члан,
 11. Саша Ненадовић, Штампарија “Графостил“ - члан,                    
 12. Зоран Новаковић, ТПВ “Шумадија“ д.о.о. - члан,
 13. Милутин Јовановић, “Форма идеале“ д.о.о. - члан,
 14. Драган Сенић, “Сена“ д.о.о. - члан,
 15. Гојко Илић, “МЕГГЛЕ СРБИЈА“ д.о.о. -члан,
 16. Душан Мојсиловић, “Агромаркет“ д.о.о. - члан,
 17. Дејан Томовић “Томовић“ СЗТР - члан,
 18. Зоран Станишић “Трнава промет“ Д.О.О. Доња Трнава - члан
 19. Драган Пауновић, Опште удружење предузетника “Слога“ - члан,
 20. Зоран Миловановић, Асоцијација приватних предузетника “Шумадија&рдqуо; - члан и
 21. Ненад Поповић, Регионална агенција за економски развој Шумадије и Поморавља - члан.

Стручне и административно-техничке послове за потребе Савета обављаће секретар Савета Јелена Тимотијевић, дипл. правник запослена у Градској управи за привреду, без права одлучивања.

II Задатак Савета је:

 • давање иницијатива у вези економског развоја града Крагујевца;
 • разматрање стратегија и планова економског развоја Града као и њиховог спровођења;
 • доношење закључака, препорука и мишљења од важности за унапређење пословне климе у локалној заједници;
 • припрема измена и допуна стратешких и акционих планова економског развоја града Крагујевца;
 • давање мишљења и предлога за унапређење рада у делу привредних активности Управе Града, јавних предузећа, установа и организација чији је оснивач град Крагујевац.

III Привредни Савет ради и одлучује на седницама, у складу са Пословником о раду Привредног савета.

IV Доношењем овог решења престаје да важи решење о образовању Привредног савета града Крагујевца (“Службени лист града Крагујевца“, број 22/15).

V Ово решење објавити у “Службеном листу града Крагујевца“.

Образложење

Правни основ за доношење овог решења садржан је у члану 21. став 1. и 6. Одлуке о градском већу (“Службени лист града Крагујевца“, број 25/2015 - пречишћен текст), члану 9. став 6. Пословника о раду Градског већа (“Службени лист града Крагујевца“, број 22/09-пречишћен текст, 15/11 и 26/15) којима је прописано да Градско веће, за разматрање питања из своје надлежности, давање мишљења и предлога о тим питањима и за обављање одређених задатака из надлежности Градског већа образује стална и повремена радна тела и да се решењем о образовању сталних, односно привремених радних тела утврђује њихов назив, надлежност, састав, начин рада и број чланова, као и друга питања од значаја за рад и функционисање радног тела.

Разлог за доношење овог решења настао је услед избора новог сазива Градског већа.

ПРЕДСЕДНИК,
Радомир Николић

 

Решење о образовању Привредног савета Града Крагујевца

Пословник о раду Привредног савета Града Крагујевца

Записник са I седнице - 08.06.2015

Записник са II седнице - 14.12.2015.

Записник са III седнице - 30.03.2016.