Контактирајте нас за више информација
X

Skuptina_grada_Kragujevca_1.jpg
 
Напредна претрага Напредна претрага
Gate of Europe

Географски информациони систем

Салон антиратне карикатуреЛого

Седнице скупштине града Крагујевца

20.редовна седница Скупштине града Крагујевца

Допуна материјала XX редовне седнице Скупштине града Крагујевца заказане за 26.10.2018.године (петак) са почетком у 09.00 сати 


Република Србија
Град Крагујевац
СКУПШТИНА ГРАДА КРАГУЈЕВЦА
Број: 06-13/18-I
Дана: 19.10.2018. године
Крагујевац

На основу члана 24. став 1. Статута града Крагујевца (“Службни лист града Крагујевца“, бр. 25/15-пречишћен текст), члана 38. став 1. алинеја 1, члана 69, 71. и 73. Пословника Скупштине града Крагујевца (“Службени лист града Крагујевца“, бр. 24/14 - пречишћен текст),

САЗИВАМ
XX РЕДОВНУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ГРАДА КРАГУЈЕВЦА
За 26.10.2018. године (петак) са почетком у 9,00 сати

За седницу предлажем следећи:

ДНЕВНИ РЕД


1. Предлог одлуке о II ребалансу буџета града Крагујевца за 2018. годину

2. Предлог одлуке о допуни Одлуке о остваривању права на превоз у јавном саобраћају деце припремног предшколског програма, ученика и запослених у основним и средњим школама

3. Предлог одлуке о располагању неизграђеним грађевинским земљиштем у јавној својини без накнаде

4. Предлози одлука о:

 • изменама и допунама Одлуке о снабдевању водом за пиће, пречишћавању и одвођењу атмосферских и отпадних вода
 • допуни Одлуке о условима и начину производње, дистрибуције и снабдевања топлотном енергијом

5. Предлози аката о давању сагласности на:

6. Предлог одлуке о давању сагласности на употребу имена града Крагујевца у називу Спортског савеза особа са инвалидитетом

7. Предлог Правилника о изменама и допунама Правилника о поступку и начину одређивања и промени назива улица, тргова, градских четврти, заселака или делова насељених места на територији града Крагујевца.

8. Предлози аката из области избора, именовања, постављења и разрешења

9. Одборничка питања

Материјал за седницу достављамо Вам у прилогу.  
Седница ће се одржати у Великој сали Скупштине града Крагујевца.
Молимо да седници присуствујете, а у случају спречености обавестите Секретаријат за скупштинске послове на телефон 306-124.

МАТЕРЈАЛ ПРЕУЗМИТЕ ОВДЕ

 

 

19. редовна седница Скупштине града Крагујевца

Допуна материјала XIX редовне седнице Скупштине града Крагујевца заказане за 04.09.2018. године (уторак) са почетком у 9,00 сати

МАТЕРЈАЛ ПРЕУЗМИТЕ ОВДЕ


Република Србија
Град Крагујевац
СКУПШТИНА ГРАДА КРАГУЈЕВЦА
Број: 06-12/18-I
Дана: 28.08.2018. године
Крагујевац

На основу члана 30. став 1. Статута града Крагујевца (“Сл. лист града Крагујевца“, бр. 25/15-пречишћен текст), члана 43. став 2. члана 69, 71. и 73. Пословника Скупштине града Крагујевца (“Сл. лист града Крагујевца“, бр. 24/14 - пречишћен текст),

САЗИВАМ

XIX РЕДОВНУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ГРАДА КРАГУЈЕВЦА

За 04.09.2018. године (уторак) са почетком у 9,00 сати


За седницу предлажем следећи:

ДНЕВНИ РЕД

1. Предлози одлука о:

 • престанку мандата одборника и
 • потврђивању мандата одборника

2. Предлог Плана генералне регулације “НАСЕЉА КОШУТЊАЧКИ ВИС“.

3. Предлог одлуке о прихватању предлога за доношење Статута града Крагујевца.

4. Предлог одлуке о обезбеђивању јавног осветљења.

5. Предлог одлуке о измени Одлуке о образовању Комисије за планове.

6. Предлог одлуке о давању сагласности на Статут о изменама Статута Центра за стручно усавршавање запослених у образовању Крагујевац.

7. Предлог решења о давању сагласности на Извештај о пословању Јавног стамбеног предузећа “Крагујевац“ за 2017.годину.

8. Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о расподели добити Јавног стамбеног предузећа “Крагујевац“ остварене у пословној 2017.години.

9. Предлози аката из области избора, именовања, постављења и разрешења.

10. Одборничка питања

Материјал за седницу достављамо Вам у прилогу.  
Седница ће се одржати у Великој сали Скупштине града Крагујевца.
Молимо да седници присуствујете, а у случају спречености обавестите Секретаријат за скупштинске послове на телефон 306-124.

МАТЕРЈАЛ ПРЕУЗМИТЕ ОВДЕ

 

 

18. редовна седница Скупштине града Крагујевца

Допуна материјала XVIII редовне седнице Скупштине града Крагујевца заказане за петак 29.06.2018. године са почетком у 9.00 сатиРепублика Србија
Град Крагујевац
СКУПШТИНА ГРАДА КРАГУЈЕВЦА
Број: 06-9/18-I
Дана:  22.06.2018. године
Крагујевац

На основу члана 24. став 1. Статута града Крагујевца (“Службни лист града Крагујевца“, бр. 25/15-пречишћен текст), члана 38. став 1. алинеја 1, члана 69, 71. и 73. Пословника Скупштине града Крагујевца (“Службени лист града Крагујевца“, бр. 24/14 - пречишћен текст),

САЗИВАМ XVIII РЕДОВНУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ГРАДА КРАГУЈЕВЦА
за 29.06.2018. године (петак) са почетком у 9,00 сати

За седницу предлажем следећи:  

ДНЕВНИ РЕД

1. Предлог одлуке о ослобађању инвеститора плаћања доприноса за уређивање грађевинског земљишта за стамбене зграде за колективно становање са становима за припаднике снага безбедности, које се изграђују на територији града Крагујевца

2. Предлози одлука о давању сагласности на Одлуке о расподели добити и то:

3. Предлог одлуке о равноправности полова на територији града Крагујевца

4. Предлог одлуке о вршењу оснивачких права над Застава Заводом за здравствену заштиту радника д.о.о. Крагујевац

5. Предлог закључка о прихватању годишњег Извештаја о раду и пословању Центра за стручно усавршавање запослених у образовању Крагујевац за 2017. годину.

6. Предлози аката из области избора, именовања, постављења и разрешења

7. Одборничка питања


Материјал за седницу достављамо Вам у прилогу.  

Седница ће се одржати у Великој сали Скупштине града Крагујевца.

Молимо да седници присуствујете, а у случају спречености обавестите Секретаријат за скупштинске послове на телефон 306-124.

 

 

 

 

17. редовна седница Скупштине града Крагујевца

II Допуна материјала 17.редовне седнице Скупштине града Крагујевца заказане за петак 15. јун 2018. годинеI Допуна материјала 17.редовне седнице Скупштине града Крагујевца заказане за петак 15. јун 2018. године

 


 

Република Србија
Град Крагујевац
СКУПШТИНА ГРАДА КРАГУЈЕВЦА
Број: 06-8/18-I
Дана: 08.06.2018. године
Крагујевац

На основу члана 24. став 1. Статута града Крагујевца (“Службни лист града Крагујевца“, бр. 25/15-пречишћен текст), члана 38. став 1. алинеја 1, члана 69, 71. и 73. Пословника Скупштине града Крагујевца (“Службени лист града Крагујевца“, бр. 24/14 - пречишћен текст),


САЗИВАМ
XVII РЕДОВНУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ГРАДА КРАГУЈЕВЦА
за 15.06.2018. године (петак) са почетком у 9,00 сати

За седницу предлажем следећи:  

ДНЕВНИ РЕД

1. Предлог одлуке о завршном рачуну буџета града Крагујевца за 2017. годину

2. Предлози аката из области просторног и урбанистичког планирања и то:

- Предлог одлуке о изради Плана детаљне регулације “ДЕЛА РАДНЕ ЗОНЕ I ИНДУСТРИЈСКА ЗОНА КРАГУЈЕВАЦ И РАДНЕ ЗОНЕ II ЛЕПЕНИЦА - СКЛАДИШНИ ЦЕНТАР“
- Предлог одлуке о изради измене и допуне Плана генералне регулације “Радна зона Крагујевац и зона пословања“ - целина Корман поље у Крагујевцу
- Предлог одлуке о изради измене и допуне дела Плана генералне регулације “Насеља Станово“ - зона укрштања ул. Нате Радуловић и ул. Богољуба Милојевића
- Предлог одлуке о изради Плана детаљне регулације “Основна школа Милутин и Драгиња Тодоровић“ у Краујевцу
- Предлог одлуке о изради измене и допуне Плана генералне регулације “Радна зона Крагујевац и зона пословања“ - Петровачка магистрала у Крагујевцу
- Предлог одлуке о изради измене и допуне Плана генералне регулације “Насеља Теферич“ - блок између улица Липарске косе и Живојина Мијаиловића у Крагујевцу

3. Предлог одлуке о располагању власника неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини без накнаде

4. Предлози одлука о давању сагласности на:

- Статут о изменама и допунама Статута Јавног комуналног предузећа “Чистоћа“ Крагујевац.
- Статут о изменама и допуни Статута установе Спомен парк “Крагујевачки октобар“

5. Предлог одлуке о измени Одлуке о конверзији потраживања града Крагујевца у трајни улог у капиталу Саобраћајног предузећа “Ласта“ ад. Београд

6. Предлог одлуке о отпису потраживања града Крагујевца према привредном друштву “Политика“ АД Београд

7. Предлог одлуке о спровођењу јавног конкурса за именовање директора Јавног стамбеног предузећа “Крагујевац“.

8. Предлози решења

- о одређивању назива Улица Првослава Раковића
- о промени назива Улице Ђуре Пуцара Старог

9. Предлози аката из области избора, именовања, постављења и разрешења

10. Одборничка питања

 

Материјал за седницу достављамо Вам у прилогу.  

Седница ће се одржати у Великој сали Скупштине града Крагујевца.

Молимо да седници присуствујете, а у случају спречености обавестите Секретаријат за послове Скупштине града Крагујевца на телефон 306-124.

 

 

 

 

Седница Скупштине града по хитном поступку одржана 27. априла 2018.г. на захтев Градског већа града Крагујевца

16. редовна седница Скупштине града Крагујевца

II Допуна материјала 16. редовне седнице Скупштине града Крагујевца заказане за петак 27. април 2018. године


I Допуна материјала 16.редовне седнице Скупштине града Крагујевца заказане за петак 27. април 2018. године


Република Србија
Град Крагујевац
СКУПШТИНА ГРАДА КРАГУЈЕВЦА
Број: 06 - 3 /18 - I
Дана: 20.04.2018. године
Крагујевац

 

На основу члана 24. став 1. Статута града Крагујевца (“Службни лист града Крагујевца“, бр. 25/15-пречишћен текст), члана 38. став 1. алинеја 1, члана 69, 71. и 73. Пословника Скупштине града Крагујевца (“Службени лист града Крагујевца“, бр. 24/14 - пречишћен текст), 

С А З И В А М
XVI РЕДОВНУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ГРАДА КРАГУЈЕВЦА

за 27.04.2018. године (петак) са почетком у 9,00 сати

За седницу предлажем следећи:  

Д Н Е В Н И  Р Е Д

1. Предлози одлука о додели јавних признања града Крагујевца и то: 
   

      - Предлог одлуке о додели звања ЗАСЛУЖНИ ГРАЂАНИН ГРАДА КРАГУЈЕВЦА, Талал Елзику из Палестине
      - Предлози одлука о додели ГОДИШЊЕ НАГРАДЕ ГРАДА КРАГУЈЕВЦА - ЂУРЂЕВДАНСКЕ НАГРАДЕ за 2017. годину: 
      - Биљани Планић , за област приватног предузетништва
      - Проф. др Слободану Милисављевићу, за област медицине
      - Природно-математичком факултету Универзитета у Крагујевцу, за област науке
      - Бориши Радовановићу, за област науке
      - Милутину Стефановићу , за облст спорта
      - Видосаву Стевановићу, за област уметности
      - Зорану Кочовићу, Ненаду Милошевићу, Мирку Китанићу, Милану Митровићу, Ивану Глишовићу, Небојши Петковићу, Ненаду Миликићу, Мирку Вранићу, Ивану Симовићу, Зорану Лазовићу, Небојши Симићу, Срђану Туцаковићу и Бојану Марковићу, за област хуманитарног карактера
        - Снежани Лазаревић, Бобану Лазаревићу, Гордани Бигић, Катарини Милићевић, Александри Петровић, Предрагу Петровићу, Сузани Ђорђевић, Марији Милојевић Лазаревић, Драгану Тимотијевићу, Драгану Прокићу и Дејану Тршићу, за област хуманитарног карактера

2. Предлози аката из области просторног и урбанистичког планирања и то: 
    - Предлог одлуке о изради Плана детаљне регулације ''Кружни ток Мала вага'' у Крагујевцу  
    - Предлог одлуке о изради Плана детаљне регулације “Улица Даничићева, Позоришна до Ул. Кнеза Михаила“ у Крагујевцу 

3. Предлог одлуке о допуни Одлуке о преузимању права и дужности оснивача над установом Спомен парк “Крагујевачки октобар“

4. Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о признањима града Крагујевца 

5. Предлози аката о давању сагласности на: 
     - Предлог одлуке о давању сагласности на Одлуку о измени Одлуке о расподели добити ЈКП “Чистоћа“ Крагујевац за 2016.годину.
    - Предлог решења о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања ЈКП “Водовод и канализација“ Крагујевац за 2018.годину

6. Предлог одлуке о давању сагласности на Статут о измени Статута Центра за неговање традиционалне културе “Абрашевић“ Крагујевац

7. Предлог закључка о прихватању годишњег извештаја о раду Заштитника грађана за 2017.годину

8. Предлози закључака о прихватању Извештаја о раду и пословању за 2017. годину Установа културе: 
    - Центра за неговање традиционалне културе “Абрашевић“ Крагујевац   
    - Дом омладине “Крагујевац“   
    -  Историјског архива Шумадије у Крагујевцу  
    - “Кораци“ у Крагујевцу 
    - Музичког центра у Крагујевцу 
    - Народног музеја у Крагујевцу 
    - “Позориште за децу“ Крагујевац 
    - Спомен парк “Крагујевачки октобар“  
    - Народна библиотека “Вук  Караџић“ у Крагујевцу  
    - Завода за заштиту споменика културе Крагујевац 
    - Књажевско српског театра  

9. Предлози закључака о прихватању Извештаја о раду и пословању за 2017. годину здравствених установа: 
    - Завода за стоматологију Крагујевац 
    - Завода за хитну медицинску помоћ Крагујевац 
    - Апотеке Крагујевац 
    - Дома здравља Крагујевац

10. Предлог Оперативног плана за одбрану од поплава на територији града Крагујевца за воде II реда, за 2018. годину

11. Предлог одлуке о подизању споменика Драгиши Недовићу

12. Предлог одлуке о приступању изради Програма локалног економског развоја града Крагујевца за период 2018 - 2020. године.  

13. Предлог Програма енергетске ефикасности града Крагујевца за период 2018-2020. године.

14. Предлози аката из области избора, именовања, постављења и разрешења

15. Одборничка питања

Седница ће се одржати у Великој сали Скупштине града Крагујевца.
Молимо да седници присуствујете, а у случају спречености обавестите Секретаријат за послове Скупштине града Крагујевца на телефон 306-124. 

 

 

 

 

Обавештавамо Вас да се материјали за седницу Скупштине града Крагујевца налазе на сајту града Крагујевца, www.kragujevac.rs

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОСЛОВЕ
СКУПШТИНЕ ГРАДА КРАГУЈЕВЦА

15. редовна седница Скупштине града Крагујевца

II Допуна материјала 15. редовне седнице Скупштине града Крагујевца заказане за 23.03.2018.године


I Допуна материјала 15.  редовне седнице Скупштине града Крагујевца заказане за 23.03.2018.године


Република Србија
Град Крагујевац
СКУПШТИНА ГРАДА КРАГУЈЕВЦА
Број: 06-2/18-I
Дана:  16.03.2018. године
Крагујевац


На основу члана 24. став 1. Статута града Крагујевца ("Службни лист града Крагујевца", бр. 25/15-пречишћен текст), члана 38. став 1. алинеја 1, члана 69, 71. и 73. Пословника Скупштине града Крагујевца ("Службени лист града Крагујевца", бр. 24/14 - пречишћен текст),

САЗИВАМ
XV РЕДОВНУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ГРАДА КРАГУЈЕВЦА

за 23.03.2018. године (петак) са почетком у 9,00 сати

За седницу предлажем следећи:

ДНЕВНИ РЕД

1. Предлог одлуке о ребалансу буџета града Крагујевца за 2018. годину  
2. Предлог одлуке о изменама Одлуке о остваривању права на финансијску помоћ за вантелесну оплодњу
3. Предлог одлуке о конверзији потраживања града Крагујевца у трајни улог у капиталу Саобраћајног предузећа "Ласта" ад. Београд   
4. Предлози закључака о прихватању Извештаја о раду за 2017. годину и то: 
- Центра за социјални рад "Солидарност" у Крагујевцу  
- Центра за развој услуга социјалне заштите "Кнегиња Љубица" Крагујевац
5. Предлози закључака о прихватању планова рада здравствених установа за 2018. годину и то:
- Апотека Крагујевац 
- Дом здравља Крагујевац
- Завод за хитну медицинску помоћ Крагујевац
- Завод за стоматологију Крагујевац
6. Предлози решења о давању сагласности на:
- Програм о изменама и допунама Програма пословања ЈКП "Градска гробља" Крагујевац за  2018.годину 
- Програм рада Установе за спорт и физичку културу "Парк" Крагујевац за 2018. годину
7. Одборничка питања

Седница ће се одржати у Великој сали Скупштине града Крагујевца.
Молимо да седници присуствујете, а у случају спречености обавестите Секретаријат за послове Скупштине града Крагујевца на телефон 306-124.

 

 

 

 

 

 

14. редовна седница Скупштине града Крагујевца

II Допуна материјала 14.  редовне седнице Скупштине града Крагујевца заказане за 23.02.2018.године

I Допуна материјала 14.  редовне седнице Скупштине града Крагујевца заказане за 23.02.2018.године


Република Србија
Град Крагујевац
СКУПШТИНА ГРАДА КРАГУЈЕВЦА
Број: 06 - 1 /18-I
Дана:  14.02.2018. године
К р а г у ј е в а ц

 

На основу члана 24. став 1. Статута града Крагујевца ("Службни лист града Крагујевца", бр. 25/15-пречишћен текст), члана 38. став 1. алинеја 1, члана 69, 71. и 73. Пословника Скупштине града Крагујевца ("Службени лист града Крагујевца", бр. 24/14 - пречишћен текст), 
 
С А З И В А М
XIV РЕДОВНУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ГРАДА КРАГУЈЕВЦА
за 23.02.2018. године (петак) са почетком у 9,00 сати
 
За седницу предлажем следећи:  
 
Д Н Е В Н И  Р Е Д
 
 
 
 
 
4. Предлози одлука о вршењу оснивачких права над:
 
5. Предлози  одлука  о давању сагласности на: 
 
 
 
 
9. Предлози закључака о усвајању: 
 
10. Предлози решења о давању сагласности на:
 
11. Предлози решења о давању сагласности на финансијске планове установа културе,  
      чији је оснивач град Крагујевац, за 2018. годину и то: 
 
 
12. Предлози аката о давању сагласности  на програме рада  установа чији је оснивач град Крагујевац за 2018. годину и то на:
 
Решења:
 
Закључак:
 
 
14. Одборничка питања
 
Седница ће се одржати у Великој сали Скупштине града Крагујевца.
Молимо да седници присуствујете, а у случају спречености обавестите Секретаријат за послове Скупштине града Крагујевца на телефон 306-124. 

 

 

 

 

 

 

13. редовна седница Скупштине града Крагујевца

II Допуна материјала 13. редовне седнице Скупштине града Крагујевца заказане за 27.12.2017.године


I Допуна материјала 13.  редовне седнице Скупштине града Крагујевца заказане за 27.12.2017.године

КЛИКОМ НА ОВАЈ ЛИНК МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ ГРАФИКЕ ЗА ПГР "РАДНА ЗОНА СОБОВИЦА 1"


Република Србија
Град Крагујевац
СКУПШТИНА ГРАДА КРАГУЈЕВЦА
Број: 06-15/17-I
Дана:  20.12.2017. године
К р а г у ј е в а ц
 
На основу члана 24. став 1. Статута града Крагујевца ("Службни лист града Крагујевца", бр. 25/15-пречишћен текст), члана 38. став 1. алинеја 1, члана 69, 71. и 73. Пословника Скупштине града Крагујевца ("Службени лист града Крагујевца", бр. 24/14 - пречишћен текст), 
 
С А З И В А М
XIII РЕДОВНУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ГРАДА КРАГУЈЕВЦА
за 27.12.2017. године (среда) са почетком у 9,00 сати
 
За седницу предлажем следећи:  
 
Д Н Е В Н И  Р Е Д
 
 
1. Предлози одлука о давању сагласности на акта  установа културе и то: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.   Давање сагласности на акта правних лица чији је оснивач град Крагујевац и то:
 
 
 
 
 
 
 
7. Одборничка питања

 

Седница ће се одржати у Великој сали Скупштине града Крагујевца.
Молимо да седници присуствујете, а у случају спречености обавестите Секретаријат за послове Скупштине града Крагујевца на телефон 306-124. 

 

 

 

 

 

12. редовна седница Скупштине града Крагујевца

II Допуна материјала 12. редовне седнице Скупштине града Крагујевца заказане за 20.12.2017.године


I Допуна материјала 12.  редовне седнице Скупштине града Крагујевца заказане за 20.12.2017.године


Република Србија
Град Крагујевац
СКУПШТИНА ГРАДА КРАГУЈЕВЦА
Број: 06-14 /17-I
Дана:  13.12.2017. године
К р а г у ј е в а ц

На основу члана 24. став 1. Статута града Крагујевца ("Службни лист града Крагујевца", бр. 25/15-пречишћен текст), члана 38. став 1. алинеја 1, члана 69, 71. и 73. Пословника Скупштине града Крагујевца ("Службени лист града Крагујевца", бр. 24/14 - пречишћен текст), 

С А З И В А М
XII РЕДОВНУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ГРАДА КРАГУЈЕВЦА

за 20.12.2017. године (среда) са почетком у 9,00 сати

За седницу предлажем следећи: 

Д Н Е В Н И  Р Е Д

1. Предлог одлуке о буџету града Крагујевца за 2018. годину 

2. Предлог Кадровског плана запослених у Градским управама, стручним службама и посебним   организацијама града Крагујевца за 2018.годину

3.  Предлог одлуке о преузимању оснивачких права над Спортским привредним друштвом ''Рукометни  клуб Раднички 1964'' д.о.о. Крагујевац

4.  Предлог одлуке о отпису потраживања града Крагујевца према Предузећу за производњу и промет арматура „ППТ Арматуре“ А.Д Александровац

5. Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о финансирању целодневног боравка трећег детета

6.  Предлог одлуке о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Јавног стамбеног предузећа "Крагујевац" за 2017. годину
 
7. Предлози аката из области избора, именовања, постављења и разрешења

8. Одборничка питања

Седница ће се одржати у Великој сали Скупштине града Крагујевца.
Молимо да седници присуствујете, а у случају спречености обавестите Секретаријат за послове Скупштине града Крагујевца на телефон 306-124.

 

 

 

 

 

7. седница Скупштине града Крагујевца по хитном поступку

Република Србија
Град Крагујевац
СКУПШТИНА ГРАДА КРАГУЈЕВЦА 
Broj: 06- 13/17-I
Дана: 04.12. 2017. године
К р а г у ј е в а ц 
 
 
 
На основу члана 24. став 1. Статута града Крагујевца (''Сл. лист града Крагујевца'' бр. 25/15 - пречишћен текст) и члана 141. Пословника Скупштине града Крагујевца (''Сл. лист града Крагујевца'' бр. 24/14 - пречишћен текст),

 

С А З И В А М 
VII   СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ГРАДА КРАГУЈЕВЦА
 ПО ХИТНОМ ПОСТУПКУ  
за 05.12.2017. године (уторак) са почетком  у 9,00 часова 

За седницу предлажем следећи:

 
Д Н Е В Н И     Р Е Д 
 
 
Молимо да седници присуствујете, а у случају спречености обавестите Секретаријат за послове Скупштине града Крагујевца на телефон 306-124.

КЛИКОМ НА ОВАЈ ЛИНК МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ ГРАФИКЕ ЗА ПГР "РАДНА ЗОНА СОБОВИЦА - ЛУЖНИЦЕ"

 

 

 

 

 

11. редовна седница Скупштине града Крагујевца

II Допуна материјала 11. редовне седнице Скупштине града Крагујевца заказане за 24.11.2017.године


I Допуна материјала 11.  редовне седнице Скупштине града Крагујевца заказане за 24.11.2017.године


Република Србија
Град Крагујевац
СКУПШТИНА ГРАДА КРАГУЈЕВЦА
Број: 06-11/17-I
Дана:  17.11.2017. године
К р а г у ј е в а ц


На основу члана 24. став 1. Статута града Крагујевца (Службни лист града Крагујевца, бр. 25/15-пречишћен текст), члана 38. став 1. алинеја 1, члана 69, 71. и 73. Пословника Скупштине града Крагујевца (Службени лист града Крагујевца, бр. 24/14 - пречишћен текст), 

 

С А З И В А М
XI РЕДОВНУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ГРАДА КРАГУЈЕВЦА

за 24.11.2017. године (петак) са почетком у 9,00 сати


За седницу предлажем следећи: 

Д Н Е В Н И  Р Е Д

1. Предлог одлуке о ребалансу буџета града Крагујевца за 2017. годину   

2. Предлог одлуке о изради Плана детаљне регулације "ДЕЛА РАДНЕ ЗОНЕ КРАГУЈЕВАЦ И ЗОНЕ ПОСЛОВАЊА - СЕРВИС 2" у Крагујевцу

3. Предлог одлуке о усвајању Стратегије здравствене заштите града Крагујевца за период 2017-2020.године

4. Предлози одлука и то:

- Предлог одлуке о отпису и конверзији потраживања града Крагујевца према Грађевинском предузећу "Мостоградња" акционарско друштво Београд 

- Предлог одлуке о отпису потраживања града Крагујевца према Привредном друштву А.Д. "Индустрија обуће" Београд 

- Предлог одлуке о конверзији потраживања града Крагујевца према Trayal корпорација АД Крушевац у удео града Крагујевца у капиталу Trayal корпорација АД Крушевац   

5. Предлози одлука о давању сагласности на Програм о изменама и допунама 
     Програма пословања јавних комуналних предузећа  за 2017. годину и то: 

- ЈКП "Градска гробља" Крагујевац
- ЈКП  "Градске тржнице" Крагујевац   
- ЈКП "Водовод и канализација" Крагујевац 

6.  Предлог одлуке о давању сагласности на Статут Градске туристичке организације "Крагујевац"

7. Предлози одлука о спровођењу јавног конкурса за именовање директора и то: 

- Јавног предузећа "Градска стамбена агенција" Крагујевац
- Јавног предузећа "Предузеће за изградњу града Крагујевца"

8.  Предлози аката из области избора, именовања, постављења и разрешења

9. Одборничка питања

Седница ће се одржати у Великој сали Скупштине града Крагујевца.
Молимо да седници присуствујете, а у случају спречености обавестите Секретаријат 
за послове Скупштине града Крагујевца на телефон 306-124

 

 

 

 

 

4. редовна седница Скупштине града Крагујевца

II  Допуна материјала 4. редовне седнице Скупштине града Крагујевца заказане за 16.12.2016.године


 I  Допуна материјала 4. редовне седнице Скупштине града Крагујевца заказане за 16.12.2016.године


Република Србија
Град Крагујевац
СКУПШТИНА ГРАДА КРАГУЈЕВЦА
Број: 06-21/16-I
Дана:  09.12.2016. године
К р а г у ј е в а ц


На основу члана 24. став 1. Статута града Крагујевца ("Службни лист града Крагујевца", бр. 25/15-пречишцен текст), члана 38. став 1. алинеја 1, цлана 69, 71. и 73. Пословника Скупштине града Крагујевца ("Службени лист града Крагујевца", бр. 24/14 - пречишцен текст)


С А З И В А М
IV РЕДОВНУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ГРАДА КРАГУЈЕВЦА

за 16.12.2016. године (петак) са поцетком у 9,00 сати


За седницу предлажем следећи:


Д Н Е В Н И  Р Е Д


1. Предлог одлуке о изради Плана детаљне регулације „ДЕЛА НАСЕЉА СТАРА РАДНИЦКА КОЛОНИЈА - БЛОК ПЛАЗА'' у Крагујевцу

2. Предлог одлуке о конверзији потраживања града Крагујевца према Trayal корпорација АД Крушевац у удео града Крагујевца у капиталу Trayal корпорација АД Крушевац

3. Предлог одлуке о давању сагласности на Статут Јавног предузећа ''Урбанизам''  - Крагујевац 

4. Предлог одлуке о давању сагласности на Одлуку о покрићу губитка за 2015. годину Јавног предузећа Спортски центар ''Младост'' Крагујевац  

5. Предлози аката правних лица чији је оснивач Град Кагујевац и то:
    - Предлог закључка о прихватању Плана о изменама Плана рада Дома здравља Крагујевац за 2016. годину 

    - Предлог закључка о прихватању Плана о изменама Плана рада Завода за хитну медицинску помоћ Крагујевац за 2016. годину

    - Предлог закључка о прихватању Плана о измени Плана рада Завода за стоматологију Крагујевац за 2016. годину

     - Предлог закључка о прихватању Годишњег извештаја о раду Центра за стручно усавршавање запослених  у образовању Крагујевац за 2015. годину

6. Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о организацији и раду стручне  службе за скупштинске послове 

7. Предлог одлуке о начину и поступку избора и именовања директора јавних предузећа чији је оснивач град Крагујевац 

8. Предлог одлуке о спровођењу јавног конкурса за избор директора Јавног комуналног предузећа ''Нискоградња'' Крагујевац  

9. Предлог решења о промени назива улице 

10. Предлози аката из области избора, именовања, постављења и разрешења

11. Одборничка питања

  
Седница це се одржати у Великој сали Скупштине града Крагујевца.
Молимо да седници присуствујете, а у слуцају спрецености обавестите Секретаријат за послове Скупштине града Крагујевца на телефон 306-124.

 

 

 

 

 

 

 

Саопштење за јавност председника Скупштине града

Не само стручна, новинарска јавност него и најшира јавност града обавештена је да сам донео Правилник са циљем даљег организационог унапређивања јавности рада Скупштине града Крагујевца, што је пословничка обавеза и одговорност председника Скупштине. Обавештавам вас да је Правилник, који ових дана тек ступа на снагу, већ прочитан од стране функционера Независног удружења новинара Србије и да су ми се обратили са предлогом мера којима би он могао бити побољшан и унапређен. Захваљујем се НУНС-у на пажњи и стручним предлозима, с уверењем да ће наша сарадња и у будуће бити развијана у најбољем интересу јавности. Бројне Одлуке о изменама и допунама раније донетих одлука, које Скупштина града континуирано усваја, сведочанство су развојне оријентације града и културе отворености за даља усавршавања, у оквиру које, свакако, треба разумети и овај Правилник.

Интересантно је, међутим, да се незванично и нејасно да наслутити да постоје новинари који су се на овај документ жалили релевантним домаћим и међународним адресама у Београду. Тим поводом недвосмислено поручујем: скупштина је храм демократије и свака седница Скупштине града је, поред конкретних послова које обави, истовремено и свечаност активизма у јавном заступању суграђана. Због тога је моја непоколебива дужност да однос поштовања према највишем представничком телу грађана Крагујевца прописујем и захтевам. Акредитације новинара, за праћење скупштинских заседања, ће бити и на седнице Скупштине града неће се моћи долазити одевен као за плажу. Ма какве стандарде неговали дотични новинари у својим странкама и редакцијама, разлика између демократије и анархије у Скупштини града биће јасна, бар док ја њоме председавам.

12. септембар 2010.
Крагујевац

Саша Миленић
председник Скупштине града Крагујевца

Правилник о начину и поступку обезбеђења јавности рада на седницама Скупштине града Крагујевца и њених радних тела

- Правилник о начину и поступку обезбеђења јавности рада на седницама Скупштине града Крагујевца и њених радних тела

- Захтев за акредитацију преузмите ОВДЕ


Ваш попуњен захтев пошаљите на skupstinapress@gmail.com или infosluzbakg@gmail.com Или на фаx 034336197

 


 

СПИСАК АКРЕДИТОВАНИХ МЕДИЈА ЗА ПРАЋЕЊЕ СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ГРАДА КРАГУЈЕВЦА У 2016. ГОДИНИ

 • Радио телевизија Крагујевац
 • ТВ Канал 9 Крагујевац
 • Радио телевизија Србије - дописништво Крагујевац
 • Новинска агенција Бета
 • Дневне новине “Блиц“
 • Политика
 • Вечерње новости
 • Недељне новине “Крагујевачке“
 • Радио телевизија Војводине
 • РТВ Б92
 • Портал ИнфоКГ
 • Новинска агенција ПјерМедиа
 • Дневни лист Курир - ADRIA MEDIA GRUPA
 • Радио Браво ФМ
 • Хуманитарни радио - Удружење грађана “ЕКСПРЕС“
 • Радио Слободна Европа
 • Новинска агенција “ФОНЕТ“
 • Ранко Милосављевић слободни новинар
Архива