Контактирајте нас за више информација
X

Kragujevac_naselje_Mala_Vaga_19.jpg
 
Напредна претрага Напредна претрага
Gate of Europe

Географски информациони систем

Салон антиратне карикатуреЛого

Служба буџетске инспекције града Крагујевца

СЛУЖБА БУЏЕТСКЕ ИНСПЕКЦИЈЕ ГРАДА КРАГУЈЕВЦА
Зграда Управе града, канцеларије бр. 422 и бр. 423
Трг слободе бр.3
34 000 Крагујевац
телефон: 034 306-205

Служба буџетске инспекције града Крагујевца формирана је Одлуком о оснивању Службе буџетске инспекције града Крагујевца (“Службени лист града Крагујевца“, број 37/16 и 39/16 ) којом се уређује  њен рад, овлашћења као и друга питања од значаја за обављање послова.

Служба буџетске инспекције града Крагујевца је надлежна за спровођење инспекције над:

  • директним и индиректним корисницима средстава буџета града Крагујевца;
  • јавним предузећима основаним од стране Града, правним лицима основаним од стране тих јавних предузећа, правним лицима над којима Град има директну или индиректну контролу над више од 50% капитала или више од 50% гласова у управном одбору, као и над другим правним лицима у којима јавна средства чине више од 50% укупног прихода;
  • правним лицима и другим субјектима којима су директно или индиректно дозначена средства Града за одређену намену, правним лицима и другим субјектима који су учесници у послу који је предмет контроле и субјектима који користе средства Града по основу задуживања, субвенција, остале државне помоћи у било ком облику, донација, дотација и др.

Служба обавља послове који се односе на контролу примене закона и пратећих прописа у области материјално-финансијског пословања и наменског и законитог коришћења средстава од стране субјеката над којима се врши контрола.

Послови контроле обављају се у складу са Програмом рада Службе који утврђује Градоначелник на предлог главног буџетског инспектора као руководиоца Службе.
Изузетно, по захтеву градоначелника, Служба врши ванредну контролу.

Службом руководи главни буџетски иснпектор. Главног буџетског иснпектора именује градоначелник. За рад Службе и свој рад главни буџетски инспектор одговара градоначелнику и Градском већу.

Рад Службе доступан је јавности, у складу са законом којим се уређује слободан приступ информацијама од јавног значаја. Буџетски инспектор је дужан да у свом раду и приликом обавештавања јавности обезбеди заштиту података о личности, у складу са законом.

КОНТАКТИ

СЛУЖБА БУЏЕТСКЕ ИНСПЕКЦИЈЕ ГРАДА КРАГУЈЕВЦА
Зграда Управе града, канцеларије бр. 422 и бр. 423
Трг слободе бр.3
34 000 Крагујевац
телефон: 034 306-205

ГЛАВНИ БУЏЕТСКИ ИНСПЕКТОР
Љиљана Пршић, дипломирани правник
телефон: 034/306-206
e-mail: ljprsic@kg.org.rs

ВИШИ БУЏЕТСКИ ИНСПЕКТОР
Маја Савић, дипломирани економиста
телефон: 034/306-205
e-mail: majasavic@kg.org.rs

ВИШИ БУЏЕТСКИ ИНСПЕКТОР
Ивана Тодоровић, дипломирани правник
телефон: 034/306-205
e-mail: ivanat@kg.org.rs

БУЏЕТСКИ ИНСПЕКТОР
Јасмина Конатар, дипломирани економиста
телефон: 034/306-205
e-mail: jkonatar@kg.org.rs

БУЏЕТСКИ ИНСПЕКТОР
Наташа Матковић, дипломирани правник
телефон: 034/306-205
e-mail: nmatkovic@kg.org.rs

Документи службе буџетске инспекције града Крагујевца

Документ Објављено
Program_rada_Službe_budžetske_inspekcije_grada_Kragujevca_za_2018.godinu.pdf  (107.03Kb)
Програм рада Службе буџетске инспекције града Крагујевца за 2018.годину
31.01.2018 12:35:44
Godišnji_izveštaj_o_radu_Službe_budžetske_inspekcije_za_2017.godinu.pdf  (158.47Kb)
Годишњи извештај о раду Службе буџетске инспекције за 2017.годину
11.01.2018 14:47:49
PROGRAM_RADA_SLUŽBE_BUDžETSKE_INSPEKCIJE_GRADA_KRAGUJEVCA_ZA_2017._GODINU.pdf  (102.63Kb)
ПРОГРАМ РАДА СЛУЖБЕ БУЏЕТСКЕ ИНСПЕКЦИЈЕ ГРАДА КРАГУЈЕВЦА ЗА 2017. ГОДИНУ
03.03.2017 09:48:49
Kontorolna_lista_za_kontrolu_subjekata_iz_člana_84._i_85._Zakona_o_budžetskom_sistemu.pdf  (100.58Kb)
Конторолна листа за контролу субјеката из члана 84. и 85. Закона о буџетском систему
01.02.2017 08:12:00