Контактирајте нас за више информација
X

 
Напредна претрага Напредна претрага
Gate of Europe

Географски информациони систем

Салон антиратне карикатуреЛого

Служба за интерну ревизију

Служба за интерну ревизију

Служба за интерну ревизију града Крагујевца основана је за обављање следећих послова:

 • провере примене закона и поштовања правила интерне контроле;
 • оцене система интерних контрола у погледу њихове адекватности, успешности и потпуности;
 • ревизије начина рада који представља оцену пословања и процеса, укључујући и нефинансијске операције, у циљу оцене економичности, ефикасности и успешности;
 • успостављања сарадње са екстерном ревизијом;
 • пружања саветодавних услуга које се састоје од савета, смерница, обука, помоћи или других услуга у циљу повећања вредности и побољшања процеса управљања датом организацијом, управљања ризицима и контроле;
 • увођења и примене стандарда контроле у складу са међународно признатим стандардима, израде методолошких упутстава и приручника из области материјално-финансијског управљања у субјектима ревизије;
 • достављања годишњег извештаја о раду Централној јединици за хармонизацију у складу са законом;
 • успостављања сарадње са другим органима и обавља друге послове у складу са законом, Статутом и другим прописима.

Интерна ревизија кориснику јавних средстава помаже да оствари циљеве путем систематичне оцене процеса управљања ризицима, контрола и управљања уопште са циљем да:

 • утврди да ли се поштују прихватљиве политике и процедуре,
 • установи усаглашеност са законима и прописима,
 • оцени процедуре за управљање ризицима,
 • процени економичност, ефикасност и ефективност операција,
 • утврди да ли су финансијски и други подаци потпуни и тачни,
 • утврди да ли су међусобни односи између различитих руководећих структура успостављени на одговараћи начин, и да ли је међусобно извештавање између чланова руководсво поуздано и благовремено,
 • потврди да се средства адекватно чувају и
 • обезбеди тачност, поузданост и благовременост важних финансијских, управљачких и оперативних података.

Наведене послове посебна служба обавља код директних и индиректних корисника буџетских средстава, јавних предузећа чији је оснивач Град, правних лица чији су оснивачи јавна предузећа, односно правних лица над којима Град има директну или индиректну контролу над више од 50% капитала или више од 50% гласова у управном одбору, као и код других правних лица у којима јавна средства чине више од 50% укупних прихода.

КОНТАКТИ:

СЛУЖБА ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ
Трг Слободе 3
Град Крагујевац
Канцеларија број 3
Телефон: 034/306115

ГРАДСКИ РЕВИЗОР
Милијана Ратковић,
магистар економских наука
Моб: 060/2340432
E mail: mratkovic@kg.org.rs

ВИШИ ИНТЕРНИ РЕВИЗОР
Љубица Прековић,
дипломирани правник
Моб: 060/2340426
E mail: ljubicaprekovic@kg.org.rs

ИНТЕРНИ РЕВИЗОР
Вељко Вуковић,
дипломирани економиста
Моб: 060/2340427
E mail: vveljko@kg.org.rs

ИНТЕРНИ РЕВИЗОР
Ана Луковић,
дипломирани економиста
Моб: 060/2340428
E mail: analukovic@kg.org.rs

 

ГРАДСКИ РЕВИЗОР

 

Milijana Ratković

 

Мр Милијана Ратковић

Мр Милијана Ратковић - Градски ревизор, рођена је 03.11.1975. године у Kassel - у (Немачка). Основну и Средњу економску школу завршила је у Јагодини. На Економском факултету у Крагујевцу дипломирала је на основним студијама, а затим наставила студирање на последипломским студијама, смер финансијско-рачуноводствена анализа и 2010. године одбранила магистарску тезу “Аукцијска продаја друштвеног капитала - контрола поступка приватизације и ревизија испуњења уговорне обавезе докапитализације“, чиме је стекла академско звање - магистар економских наука.

Своје прво радно искуство започела је у Агенцији за приватизацију као стручни сарадник - приправник, где је радила од 2003. до 2010. године. У Агенцији за приватизацију је била ангажована на пословима руководиоца пројекта у Центру за контролу: контрола извршења уговорних обавеза у субјектима приватизације на подручју Шумадијског, Поморавског, Подунавског, Браничевског, Колубарског и Мачванског округа, анализа економско - финансијског и правног аспекта субјекта приватизације, контрола поступка ревизије докапитализације и др.

Након тога, у периоду од 2010. до 2013. године радила је у Сбербанци, филијала Крагујевац на пословима саветника за клијенте у Сектору за рад са становништвом: процесуирање кредитних захтева, послови осигурања, платни промет итд.

Од 2013. године запослена је у Градској управи Крагујевац и то: у Секретаријату за финансије где је била ангажована на пословима извршилаца за финансијске послове, а од 2014. године у Секретаријату за комуналне послове и надзор, такође као извршилац за финансијске послове.

Решењем Градског већа града Крагујевца од 15.06.2015. године је постављена за Градског ревизора.

У свом професионалном усавршавању, похађала је бројне обуке и стекла одређене сертификате:

 • Решење о именовању за судског вештака за економско финансијску област, од 2014. године;
 • положен државни стручни испит за рад у органима државне управе, од 2014. године;
 • завршена стручна обука Volksbank akademie из области банкарског пословања: банкарско рачуноводство, хартије од вредности, платни промет, кредитно пословање, од 2012. године;
 • Овлашћење Народне банке Србије за обављање послова посредовања и заступања у осигурању, од 2010. године;
 • завршена стручна обука у организацији Deloitte доо Београд (процена вредности капитала и имовине, реструктурирање, ревизија, due diligence), од 2004. године;
 • практична искуства у тимском раду на различитим пројектима из домена: процене вредности имовине и капитала, израде програма својинске трансформације, анализе финансијских извештаја, ревизије финансијских извештаја, економско финансијских вештачења, као сарадник односно члан стручних тимова Економског факултета из Крагујевца.


КОНТАКТ:
Трг Слободе 3 Крагујевац
Град Крагујевац
Канцеларија број 3
Телефон: 034/306 115
Моб: 060/234 0 432
E mail: mratkovic@kg.org.rs