Контактирајте нас за више информација
X

Gradski_stadion_1.jpg
 
Напредна претрага Напредна претрага
Gate of Europe

Географски информациони систем

Салон антиратне карикатуреЛого

Урбанистички пројекти

УП изградње хидротехничке инфраструктуре за опремање објеката државне станоградње ДЕНИНО БРДО

Урбанистички пројекат за изградњу стамбено комплекса на Кп бр 5344/4 ко Крагујевац3

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗГРАДЊУ ЗАТВОРЕНОГ СПОРТСКОГ ИГРАЛИШТА БАЛОН САЛЕ НА КП БР.963/5 и 2086/3 КО КРАГУЈЕВАЦ 3

Урбанистички пројекат за изградњу објекта на КП бр. 5283, 5284, 5285 и 5319/6 КО Крагујевац 4 у Улици браће Николић у Крагујевцу

Урбанистички пројекат за изградњу грађевинског пословно-производног комплекса на КП бр. 4961/8 и 4961/49 КО Крагујевац 4

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ за изградњу пословно-производног комплекса на КП бр. 753, 756, 757, 758 и 759 КО Крагујевац 4

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ са урбанистичко-архитектонским решењем за изградњу стамбено-пословног објекта на К.П. БРОЈ 6890/1 К.О. КРАГУЈЕВАЦ 4

УП ЗА ИЗГРАДЊУ СТАМБЕНО-ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА НА КП БР 3772-1 КО Крагујевац 3 у Ул Зорана Ђинђића у Крагујевцу

УП за изградњу пословног објекта са пословним становима на КП бр 4126-1 и КП бр 4185-2 КО Крагујевац 3 у Ул. Вука Караџића бр 4 у Крагујевцу

Јавна презентација Урбанистичког пројекта за изградњу вишепородичног стамбено-пословног објекта на КП бр. 4126/1 и 4185/2 КО Крагујевац 4 у улици Вука Караџића бр. 4 у Крагујевцу

Град Крагујевац, Градска управа за просторно планирање, урбанизам, изградњу и заштиту животне средине, Одељење за просторно планирање и заштиту животне средине, на основу члана 63. ст. 2. Закона о планирању и изградњи (“Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - Одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 - Одлука УС, 50/13 -Одлука УС и 98/13 Одлука УС, 132/14 и 145/14)

ОБЈАВЉУЈЕ јавну презентацију

  • Урбанистичког пројекта за изградњу вишепородичног стамбено-пословног објекта на КП бр. 4126/1 и 4185/2 КО Крагујевац 4 у улици Вука Караџића бр. 4 у Крагујевцу,
     
  • Урбанистичког пројекта за реконструкцију, адаптацију и надградњу поткровне етаже са променом намене у бизнис апартмане на кп.бр. 922/3, са формирањем адекватног броја паркинг места на КП бр. 922/1 и 917 КО Крагујевац 3 - у ул. Радоја Домановића бр. 12 у Крагујевцу,
     
  • Урбанистичког пројекта са урбанистичко-архитектонским решењем за изградњу стамбене зграде са три или више станова на катастарској парцели број 2826/1 КО Крагујевац 3.

Јавна презентација се организује у периоду од 18.08.2017. године закључно са 24.08.2017. године у просторијама Градске управе за просторно планирање, урбанизам, изградњу и заштиту животне средине, Одељење за просторно планирање и заштиту животне средине, (зграда Града Крагујевца V спрат) у периоду од 10 - 14 часова.

Позивају се сва заинтересована физичка и правна лица да изврше увид у урбанистички пројекат, као и да у току трајања јавне презентације доставе своје примедбе и сугестије у писаном облику Градској управи за просторно планирање, урбанизам, изградњу и заштиту животне средине, Одељење за просторно планирање и заштиту животне средине, Трг Слободе 3. 34000 Крагујевац.

Заинтересованим физичким и правним лицима која врше увид у изложени урбанистички пројекат потребна стручна  помоћ биће пружена у Одељењу за просторно планирање.

МАТЕРЈАЛ I ДЕО

МАТЕРЈАЛ II ДЕО

МАТЕРЈАЛ III ДЕО

МАТЕРЈАЛ IV ДЕО

МАТЕРЈАЛ V ДЕО

МАТЕРЈАЛ VI ДЕО

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ за КП бр. 9852 Ко Крагујевац 4 Улица Љубе Давидовића бр.1

Урбанистички пројекат за изградњу стамбено-пословног објекта у улици Милутина Марковића бр. 4 на КП бр. 4050, 4055 и 4047/6 КО Крагујевац

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗГРАДЊУ ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА НА К.П. 4038/3 И 4040/2 КО КРАГУЈЕВАЦ 3 УЗ УЛИЦУ МАКСИМА ГОРКОГ КНЕГИЊЕ - ЉУБИЦЕ У КРАГУЈЕВЦУ

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗГРАДЊУ ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА НА К.П. 4038/3 И 4040/2 КО КРАГУЈЕВАЦ 3 УЗ УЛИЦУ МАКСИМА ГОРКОГ КНЕГИЊЕ - ЉУБИЦЕ У КРАГУЈЕВЦУ


01. УП ктп са границом обухвата

02. УП постојеће стање

03. УП урбанистичка анализа блока

04. УП основа приземља

05. УП основа кровних равни

06. УП инфраструктура


01. Основа темеља I фаза

02. Основа приземља I фаза

03. Основа I спрата I фаза

04. Основа тавана I фаза

05. Основа кровне конструкције I фаза

06. Пресек А-А I фаза

07. пресек Б-Б I фаза

08. Предњи изглед I фаза

09. Задњи изглед I фаза

10. Леви бочни изглед I фаза

11. Десни бочни изглед I фаза

12. Изглед крова

13. Основа II спрата II фаза

14. Основа III спрата II фаза

15. Основа тавана II фаза

16. Основа кровне конструкције II фаза

17. Пресек А-А II фаза

18. Пресек Б-Б II фаза

19. Предњи изглед II фаза

20. Задњи изглед II фаза

21. Леви бочни изглед II фаза

22. Десни бочни изглед II фаза

23. Изглед крова II фаза


Потврда XVIII 350-594-15 од 09.07.2015

 

 

Архива