Контактирајте нас за више информација
X

Jezero_na_Bubnju_Autor_Zoran_Petrovi_5.jpg
 
Напредна претрага Напредна претрага
Gate of Europe

Географски информациони систем

Салон антиратне карикатуреЛого

Захтеви за процене утицаја на животну средину

ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ О ПОСТУПКУ ОДЛУЧИВАЊА О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ И ОДРЕЂИВАЊЕ ОБИМА И САДРЖАЈА СТУДИЈЕ носиоца пројекта "MIND REAL ESTATE"

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД КРАГУЈЕВАЦ
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ, УРБАНИЗАМ, ИЗГРАДЊУ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Одељење за просторно планирање и заштиту животне средине
Служба за заштиту животне средине
Број: XVIII-501-275/18
Датум: 22.11.2018. године
Крагујевац


ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ О ПОСТУПКУ ОДЛУЧИВАЊА О
ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ И ОДРЕЂИВАЊЕ ОБИМА И САДРЖАЈА СТУДИЈЕ


Градска управа за просторно планирање, урбанизам, изградњу и заштиту животне средине, Служба за заштиту животне средине, обавештава јавност да је у законом одређеном поступку, на захтев број: XVIII-501-275/18, од 18.10.2018. године, донела Решење за одлучивање о потреби процене утицаја ПРОЈЕКТА - Лакирница са пумпном станицом, спринклер резервоаром, подземним акцидентним танковима и МРС-ом, на кп. бр. 4367, 4375, 4376, 4377, 4378, 4379/1, 4379/2, 4380, 4391/2, 4391/3, 4391/5, 4391/6, 4391/7, 4391/8, 4392, 4394, 4395, 4396, 4397, 4398, 4399/1, 4399/2, 4400, 4401, 4402, 4729, 4762 КО Лужнице, носиоца пројекта "MIND REAL ESTATE", Београдска бб, Крагујевац, на територији града Крагујевца. Надлежни орган је утврдио да је за предметни пројекат ПОТРЕБНА израда студије о процени утицаја на животну средину, и ОДРЕДИО обим и садржај студије о процени утицаја на животну средину, све кроз једно решење, чиме је скраћена процедура.

Увид у донето решење може се извршити у просторијама органа - Градска управа за просторно планирање, урбанизам, изградњу и заштиту животне средине, Одељење за просторно планирање и заштиту животне средине - Служба за заштиту животне средине, канцеларија број 513 (пети спрат), Трг слободе бр. 3.

Против овог решења, заинтересована јавност може изјавити жалбу другостепеном органу, у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења, а преко овог органа.

Службено лице:
Драгана Мркаљ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОСТУПКУ ОДЛУЧИВАЊА О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ на захтев носиоца пројекта “Ерком ЛТД експорт-импорт“ д.о.о

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД КРАГУЈЕВАЦ
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ, УРБАНИЗАМ, ИЗГРАДЊУ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Одељење за просторно планирање и заштиту животне средине
Служба за заштиту животне средине
Број: XVIII-501-291/18
Датум: 22.11.2018.године
Крагујевац

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОСТУПКУ ОДЛУЧИВАЊА
О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Градска управа за просторно планирање, урбанизам, изградњу и заштиту животне средине, Одељење за просторно планирање и заштиту животне средине, Служба за заштиту животне средине, обавештава јавност да је на захтев носиоца пројекта “Ерком ЛТД експорт-импорт“ д.о.о. (Топола-Пласковац), донето Решење број: XVIII-501-291/18 и спроведен поступак одлучивања о потреби израде студије о процени утицаја затеченог стања на животну средину ПРОЈЕКТА - фарма за експлоатацију приплодних јаја, реализованог на катастарским парцелама број 2814/1, 2814/2, 2815 и 2816 К.О Лужнице (насеље Лужнице) на територији града Крагујевца.

У спроведеном поступку донето је Решење да за предметни објекат није потребна израда студије о процени утицаја затеченог стања на животну средину, будући да се за планиране карактеристике пројекта, уз примену важећих техничких норматива и стандарда прописаних коришћење и одржавање ове врста објеката, као и одговарајућих мера заштите које су утврђене наведеним решењем, односно услова које су утврдили други овлашћени органи и организације, не очекују значајни негативни утицаји на чиниоце животне средине у току извођења и коришћења пројекта.

Донето решење заснива се на анализи захтева носиоца пројекта и података о локацији, карактеристикама и могућим утицајима пројекта на животну средину, при чему су узети у обзир прописани критеријуми за пројекте наведене у Листи II Уредбе о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину (“Службени гласник РС“, број 114/08.

 Представници заинтересоване јавности могу изјавити жалбу на донето решење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења. Жалба се изјављује Министарству заштите животне средине, а подноси се преко првостепеног органа.

Обавештење се објављује на основу чл. 10. став 7. и чл. 29. Закона о процени утицаја на животну средину (“Службени гласник Републике Србије“, бр.135/04, 36/2009).

Службено лице
Драгана Новаковић

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОСТУПКУ ОДЛУЧИВАЊА О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ на захтев носиоца пројекта “Pool Thelis Systima“ д.о.о

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД КРАГУЈЕВАЦ
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ, УРБАНИЗАМ, ИЗГРАДЊУ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Одељење за просторно планирање и  заштиту животне средине
Служба за заштиту животне средине
Број: XVIII-501-274/18
КРАГУЈЕВАЦ
15.11.2018. године

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОСТУПКУ ОДЛУЧИВАЊА
О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Градска управа за просторно планирање, урбанизам, изградњу и заштиту животне средине, Одељење за просторно планирање и заштиту животне средине, Служба за заштиту животне средине, обавештава јавност да је на захтев носиоца пројекта “Pool Thelis Systima“ д.о.о. Нови Београд, улица  Булевар Михајла Пупина 165 Г, донето Решење број: XVIII-501-274/18, и спроведен поступак одлучивања о потреби израде студије о процени утицаја на животну средину Пројекта - погона за производњу дрвених пелета на на кп.бр. 2697/1 КО Церовац на територији града Крагујевца.

У спроведеном поступку донето је Решење да за предметни објекат није потребна израда студије о процени утицаја на животну средину, будући да се за планиране карактеристике пројекта, уз примену важећих техничких норматива и стандарда прописаних за изградњу, коришћење и одржавање ове врста објеката, као и одговарајућих мера заштите које су утврђене наведеним решењем, односно услова које су утврдили други овлашћени органи и организације, не очекују значајни негативни утицаји на чиниоце животне средине у току извођења и коришћења пројекта.

Донето решење заснива се на анализи захтева носиоца пројекта и података о локацији, карактеристикама и могућим утицајима пројекта на животну средину, при чему су узети у обзир прописани критеријуми за пројекте наведене у Листи II Уредбе о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину (“Службени гласник РС“, број 114/08).

Представници заинтересоване јавности могу изјавити жалбу на донето решење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења. Жалба се изјављује Министарству заштите животне средине, а подноси се преко првостепеног органа.

Обавештење се објављује на основу чл. 10. став 7. и чл. 29. Закона о процени утицаја на животну средину (“Службени гласник Републике Србије“, бр.135/04, 36/2009).

Службено лице
Ивана Антонијевић

Обавештење о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину - "MIND REAL ESTATE" д.о.о., из Крагујевца

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД КРАГУЈЕВАЦ
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ, УРБАНИЗАМ, ИЗГРАДЊУ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Одељење за просторно планирање и заштиту животне средине
Служба за заштиту животне средине
Број: XVIII-501-223/18
Крагујевац

Обавештење о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину

Обавештавамо вас да је на основу поднетог захтева носиоца Пројекта - "MIND REAL ESTATE" д.о.о., из Крагујевца, улица Београдска бб, за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину за ПРОЈЕКАТ - производни објекат за производњу шинских возила "SIEMENS AVENIO" са помоћним објектом - портирницом, интерним саобраћајницама, манипулативним платоима и пратећом инфраструктуром, на кп. бр. 4367, 4375, 4376, 4377, 4378, 4379/1, 4378/2, 4762, 4391/6 КО Лужнице, на територији града Крагујевца, Градска управа за просторно планирање, урбанизам, изградњу и заштиту животне средине, Служба за заштиту животне средине, спровела одговарајући поступак и дала сагласност на студију.

Решењем се потврђује да је Студија о процени  утицаја на животну средину израђена у свему према утврђеним нормативима који су прописани Законом о процени утицаја на животну средину ("Сл. гласник РС", бр.135/04 и 36/09) и Правилником о садржини Студије о процени утицаја на животну средину ("Сл. гласник РС ", бр. 69/05).

Студија о процени утицаја на животну средину указује да пројекат - производни објекат за производњу шинских возила "SIEMENS AVENIO" са помоћним објектом - портирницом, интерним саобраћајницама, манипулативним платоима и пратећом инфраструктуром на предметној локацији сагласно датим условима и применом мера које су овим решењем и студијом утврђени, неће угрожавати животну средину изнад законом прописаних граничних вредности.

Ова одлука је коначна и против ове одлуке заинтересована јавност може покренути управни спор.

Службено лице:
Драгана Мркаљ

Обавештење о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину носиоца Пројекта - “MIND REAL ESTATE“ д.о.о.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД КРАГУЈЕВАЦ
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ, УРБАНИЗАМ, ИЗГРАДЊУ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Одељење за просторно планирање и заштиту животне средине 
Служба за заштиту животне средине
Број: XVIII-501-223/18
К Р А Г У Ј Е В А Ц

Обавештење о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину

Обавештавамо вас да је на основу поднетог захтева носиоца Пројекта -“МИНД РЕАЛ ЕСТАТЕ“ д.о.о., из Крагујевца, улица Београдска бб, за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину за ПРОЈЕКАТ - производни објекат за производњу шинских возила “SIEMENS AVENIO“ са помоћним објектом - портирницом, интерним саобраћајницама, манипулативним платоима и пратећом инфраструктуром, на кп. бр. 4367, 4375, 4376, 4377, 4378, 4379/1, 4378/2, 4762, 4391/6 КО Лужнице, на територији града Крагујевца, Градска управа за просторно планирање, урбанизам, изградњу и заштиту животне средине, Служба за заштиту животне средине, спровела одговарајући поступак и дала сагласност на студију. 

Решењем се потврђује да је Студија о процени  утицаја на животну средину израђена у свему према утврђеним нормативима који су прописани Законом о процени утицаја на животну средину (“Сл. гласник РС“, бр.135/04 и 36/09) и Правилником о садржини Студије о процени утицаја на животну средину (“Сл. гласник РС“, бр. 69/05).

Студија о процени утицаја на животну средину указује да пројекат - производни објекат за производњу шинских возила “SIEMENS AVENIO“ са помоћним објектом - портирницом, интерним саобраћајницама, манипулативним платоима и пратећом инфраструктуром на предметној локацији сагласно датим условима и применом мера које су овим решењем и студијом утврђени, неће угрожавати животну средину изнад законом прописаних граничних вредности.

Ова одлука је коначна и против ове одлуке заинтересована јавност може покренути управни спор.

Службено лице:
Драгана Мркаљ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОСТУПКУ ОДЛУЧИВАЊА О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ “ТЕКНИА КГ“

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД КРАГУЈЕВАЦ
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ, УРБАНИЗАМ, ИЗГРАДЊУ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Одељење за просторно планирање и заштиту животне средине
Служба за заштиту животне средине
Број: XVIII-501-272/18
Крагујевац
1.11.2018. године

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОСТУПКУ ОДЛУЧИВАЊА
О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Градска управа за просторно планирање, урбанизам, изградњу и заштиту животне средине, Одељење за просторно планирање и заштиту животне средине, Служба за заштиту животне средине, обавештава јавност да је на захтев носиоца Пројекта “ТЕКНИА КГ“ д.о.о. Крагујевац (улица Драгослава Срејовића бр. 56), донето Решење број: XVIII-501-272/18, и спроведен поступак одлучивања о потреби израде студије о процени утицаја на животну средину Пројекта - Изградња фабрике и управне зграде, производња дизалица за аутомобиле и других делова од метала и пластике у аутоиндустрији, на кп.бр. 5285/1 КО Крагујевац 4 (улица Браће Николића), на територији града Крагујевца.

У спроведеном поступку донето је Решење да за предметни објекат није потребна израда студије о процени утицаја  на животну средину, будући да се за планиране карактеристике пројекта, уз примену важећих техничких норматива и стандарда прописаних за изградњу, коришћење и одржавање ове врста објеката, као и одговарајућих мера заштите које су утврђене наведеним решењем, односно услова које су утврдили други овлашћени органи и организације, не очекују значајни негативни утицаји на чиниоце животне средине у току извођења и коришћења пројекта.

Донето решење заснива се на анализи захтева носиоца пројекта и података о локацији, карактеристикама и могућим утицајима пројекта на животну средину, при чему су узети у обзир прописани критеријуми за пројекте наведене у Листи II Уредбе о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину (“Службени гласник РС“, број 114/08.

 Представници заинтересоване јавности могу изјавити жалбу на донето решење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења. Жалба се изјављује Министарству заштите животне средине, а подноси се преко првостепеног органа.

Обавештење се објављује на основу чл. 10. став 7. и чл. 29. Закона о процени утицаја на животну средину (“Службени гласник Републике Србије“, бр.135/04, 36/2009).

Службено лице
Драгана Новаковић

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ЗАТЕЧЕНОГ СТАЊА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ “Erkom LTD eksport-import“

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД КРАГУЈЕВАЦ
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ, УРБАНИЗАМ, ИЗГРАДЊУ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Одељење за просторно планирање и заштиту животне средине
Служба за заштиту животне средине
Број: XVIII-501-291/18
Датум: 01.11.2018. године
Крагујевац

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ЗАТЕЧЕНОГ СТАЊА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Градска управа за просторно планирање, урбанизам, изградњу и заштиту животне средине, Одељење за просторно планирање и заштиту  животне средине, Служба за заштиту животне средине обавештава јавност да је носилац пројекта “Erkom LTD eksport-import“ д.о.о. (Топола-Пласковац), поднео захтев за одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја затеченог стања на животну средину ПРОЈЕКТА - фарма за експлоатацију приплодних јаја, реализованог на катастарским парцелама број 2814/1, 2814/2, 2815 и 2816 К.О Лужнице (насеље Лужнице) на територији града Крагујевца.   

Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у просторијама овог органа - Градска управа за просторно планирање, урбанизам, изградњу и заштиту животне средине, Служба за заштиту животне средине, канцеларија број 326, Трг слободе бр. 3, у периоду од 01.11.2018. до 12.11.2018. године, у времену од 9-12 часова.

У року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења, заинтересована јавност може доставити мишљења о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину овом органу.

Овај орган ће у року од 10 дана од дана истека рока из става 3. овог обавештења донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна процена утицаја на животну средину, о чему ће благовремено обавестити јавност.


Службено лице
Драгана Новаковић

Обавештење о донетом решењу које се односи на донето решење за базну станицу мобилне телефоније у Драчи КГ 3332 02 КГ Драча

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД КРАГУЈЕВАЦ
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ, УРБАНИЗАМ, ИЗГРАДЊУ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Одељење за просторно планирање и заштиту животне средине
Служба за заштиту животне средине
Број: XVIII-501-262/18
Крагујевац
18.10.2018. године

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОСТУПКУ ОДЛУЧИВАЊА
О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Градска управа за просторно планирање, урбанизам, изградњу и заштиту животне средине, Одељење за просторно планирање и заштиту животне средине, Служба за заштиту животне средине, обавештава јавност да је на захтев носиоца пројекта “ВИП мобиле“ д.о.о., ул. Милутина Миланковића 1ж, 11070 Нови Београд, донето Решење број: XVIII-501-262/18 и спроведен поступак одлучивања о потреби израде студије о процени утицаја на животну средину Пројекта - реконструкција радио базне станице мобилне телефоније “КГ3332_02 КГ_Драча“, у Крагујевцу, на кп.бр. 268/4 КО Драча, на територији града Крагујевца, ГСМ900/ДЦС1800/УМТС2100 и ЛТЕ800 мреже јавних мобилних  телекомуникација “ВИП мобиле“ д.о.о., на територији града Крагујевца.

У спроведеном поступку донето је Решење да за предметни објекат није потребна израда студије о процени утицаја на животну средину, будући да се за планиране карактеристике пројекта, уз примену важећих техничких норматива и стандарда прописаних за изградњу, коришћење и одржавање ове врста објеката, као и одговарајућих мера заштите које су утврђене наведеним решењем, односно услова које су утврдили други овлашћени органи и организације, не очекују значајни негативни утицаји на чиниоце животне средине у току извођења и коришћења пројекта.

Донето решење заснива се на анализи захтева носиоца пројекта и података о локацији, карактеристикама и могућим утицајима пројекта на животну средину, при чему су узети у обзир прописани критеријуми за пројекте наведене у Листи II Уредбе о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину (“Службени гласник РС“, број 114/08), и Стручна оцена оптерећења животне средине у локалној зони базне станице мобилне телефоније, израђена од стране овлашћеног правног лица ЛАБИНГ д.о.о., Булевар Кнеза Александра Карађорђевћа бр. 68, 11000 Београд.

Представници заинтересоване јавности могу изјавити жалбу на донето решење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења. Жалба се изјављује Министарству заштите животне средине, а подноси се преко првостепеног органа.

Обавештење се објављује на основу чл. 10. став 7. и чл. 29. Закона о процени утицаја на животну средину (“Службени гласник Републике Србије“, бр.135/04, 36/2009).


Службено лице
Ивана Антонијевић

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ “MIND REAL ESTATE“, Београдска бб Крагујевац

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД КРАГУЈЕВАЦ
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ, УРБАНИЗАМ, ИЗГРАДЊУ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Одељење за просторно планирање и заштиту животне средине
Служба за заштиту животне средине
Број: XVIII-501-275/18
Крагујевац

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ “MIND REAL ESTATE“, Београдска бб Крагујевац

Градска управа за просторно планирање, урбанизам, изградњу и заштиту животне средине, Одељење за просторно планирање и заштиту  животне средине, Служба за заштиту животне средине, обавештава јавност да је носилац пројекта "MIND REAL ESTATE", Београдска бб Крагујевац, поднео захтев за одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја на животну средину ПРОЈЕКТА - Лакирница са пумпном станицом, спринклер резервоаром, подземним акцидентним танковима и МРС-ом, на кп. бр. 4367, 4375, 4376, 4377, 4378, 4379/1, 4379/2, 4380, 4391/2, 4391/3, 4391/5, 4391/6, 4391/7, 4391/8, 4392, 4394, 4395, 4396, 4397, 4398, 4399/1, 4399/2, 4400, 4401, 4402, 4729, 4762 КО Лужнице, на територији града Крагујевца.
 
Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у просторијама овог органа - Градска управа за просторно планирање, урбанизам, изградњу и заштиту животне средине, Служба за заштиту животне средине, канцеларија број 326, Трг слободе бр. 3, у периоду од 18.10.2018. до 29.10.2018. године, у времену од 9-12 часова.

У року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења, заинтересована јавност може доставити мишљења о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину овом органу.

Овај орган ће у року од 10 дана од дана истека рока из става 3. овог обавештења донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна процена утицаја на животну средину, о чему ће благовремено обавестити јавност.

Службено лице
Драгана Мркаљ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД КРАГУЈЕВАЦ
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ, УРБАНИЗАМ, ИЗГРАДЊУ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Одељење за просторно планирање и заштиту животне средине
Служба за заштиту животне средине
Број: XVIII-501-272/18
Датум: 11.10.2018. године
Крагујевац


ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ
О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Градска управа за просторно планирање, урбанизам, изградњу и заштиту животне средине, Одељење за просторно планирање и заштиту  животне средине, Служба за заштиту животне средине обавештава јавност да је носилац пројекта "ТЕКНИА КГ" д.о.о. Крагујевац (улица Драгослава Срејовића бр. 56), поднео захтев за одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја на животну средину ПРОЈЕКТА - Изградња фабрике и управне зграде, производња дизалица за аутомобиле и других делова од метала и пластике у аутоиндустрији, чија се реализација планира на кп.бр. 5285/1 КО Крагујевац 4 (улица Браће Николића) на територији града Крагујевца.   

Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у просторијама овог органа - Градска управа за просторно планирање, урбанизам, изградњу и заштиту животне средине, Служба за заштиту животне средине, канцеларија број 326, Трг слободе бр. 3, у периоду од 11.10.2018. до 22.10.2018. године, у времену од 9-12 часова.

У року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења, заинтересована јавност може доставити мишљења о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину овом органу.

Овај орган ће у року од 10 дана од дана истека рока из става 3. овог обавештења донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна процена утицаја на животну средину, о чему ће благовремено обавестити јавност.

Службено лице
Драгана Новаковић

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПРОЈЕКТА реконструкције радио-базне станице мобилне телефоније "КГ3332_02 КГ_Драча"

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД КРАГУЈЕВАЦ
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ, УРБАНИЗАМ, ИЗГРАДЊУ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Одељење за просторно планирање и заштиту животне средине
Служба за заштиту животне средине
Број: XVIII-501-262/18
Крагујевац
02.10.2018.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ
О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПРОЈЕКТА
реконструкције радио-базне станице мобилне телефоније "КГ3332_02 КГ_Драча"


Градска управа за просторно планирање, урбанизам, изградњу и заштиту животне средине, Одељење за просторно планирање и заштиту животне средине, Служба за заштиту животне средине, обавештава јавност да је носилац пројекта "Вип мобиле" ДОО Београд, улица Милутина Миланковића 1ж, 11070 Нови Београд, поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја ПРОЈЕКТА реконструкције радио-базне станице мобилне телефоније "КГ3332_02 КГ_Драча" на животну средину, на кп.бр. 268/4, К.О. Драча, на територији града Крагујевца.

Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у просторијама овог органа - Градска управа за просторно планирање, урбанизам, изградњу и заштиту животне средине, Одељење за просторно планирање и заштиту животне средине, Служба за заштиту животне средине, канцеларија број 326, Трг слободе бр. 3, у периоду од 04.10.2018. до 15.10.2018.године, у времену од 9-12 часова. Уз захтев је приложена Стручна оцена оптерећења животне средине у локалној зони радио базне станице мобилне телефоније "КГ3332_02 КГ_Драча" израђена од стране овлашћеног правног лица, "ЛАБИНГ" д.о.о. из Београда, Булевар кнеза Александра Карађорђевића 68, 11000 Београд.

У року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења, заинтересована јавност може доставити мишљења о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину овом органу.

Овај орган ће у року од 10 дана од дана истека рока из става 3. овог обавештења донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна процена утицаја на животну средину, о чему ће благовремено обавестити јавност.


Службено лице
Ивана Антонијевић

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОСТУПКУ ОДЛУЧИВАЊА О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА РЕЦИКЛАЖУ МЕТАЛА ЦЕНТАР ЗА РЕЦИКЛАЖУ доо Београд

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД КРАГУЈЕВАЦ
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ, УРБАНИЗАМ, ИЗГРАДЊУ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Одељење за просторно планирање и  заштиту животне средине
Служба за заштиту животне средине
Број: XVIII-501-248/18
Крагујевац
02.10.2018. године

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОСТУПКУ ОДЛУЧИВАЊА О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА РЕЦИКЛАЖУ МЕТАЛА ЦЕНТАР ЗА РЕЦИКЛАЖУ доо Београд

Градска управа за просторно планирање, урбанизам, изградњу и заштиту животне средине, Одељење за просторно планирање и заштиту животне средине, Служба за заштиту животне средине, обавештава јавност да је на захтев носиоца пројекта "ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА РЕЦИКЛАЖУ МЕТАЛА ЦЕНТАР ЗА РЕЦИКЛАЖУ доо Београд (ЦЕ-ЗА-Р) - Регионални центар Београд, откупни центар Крагујевац" (са седиштем у улици Шафарикова број 54), донето Решење број: XVIII-501-248/18, и спроведен поступак одлучивања о потреби израде студије о процени утицаја на животну средину Пројекта-Привремено складиштење опасног отпада (ЕЕ отпад и отпадна возила) на кп.бр. 1/6 КО Крагујевац 2, Шафарикова 54, на територији града Крагујевца.

У спроведеном поступку донето је Решење да за предметни објекат није потребна израда студије о процени утицаја  на животну средину, будући да се за планиране карактеристике пројекта, уз примену важећих техничких норматива и стандарда прописаних за изградњу, коришћење и одржавање ове врста објеката, као и одговарајућих мера заштите које су утврђене наведеним решењем, односно услова које су утврдили други овлашћени органи и организације, не очекују значајни негативни утицаји на чиниоце животне средине у току извођења и коришћења пројекта.

Донето решење заснива се на анализи захтева носиоца пројекта и података о локацији, карактеристикама и могућим утицајима пројекта на животну средину, при чему су узети у обзир прописани критеријуми за пројекте наведене у Листи II Уредбе о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину (“Службени гласник РС“, број 114/08).

Представници заинтересоване јавности могу изјавити жалбу на донето решење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.  Жалба се изјављује Министарству заштите животне средине, а подноси се преко првостепеног органа.

Обавештење се објављује на основу чл. 10. став 7. и чл. 29. Закона о процени утицаја на животну средину ("Службени гласник Републике Србије", бр.135/04, 36/2009).

Службено лице
Ивана Антонијевић

Obaveštenje o javnom uvidu, javnoj prezentaciji i javnoj raspravi Studije o proceni uticaja na životnu sredinu

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД КРАГУЈЕВАЦ
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ, УРБАНИЗАМ, ИЗГРАДЊУ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Одељење за просторно планирање и заштиту животне средине
Служба за заштиту животне средине
Број: XVIII-501-223/18
Датум: 27.09.2018. године
Крагујевац

Предмет: Обавештење о јавном увиду, јавној презентацији и јавној расправи Студије о процени утицаја на животну средину

Обавештавамо вас да је поднет захтев за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину за ПРОЈЕКАТ - производни објекат за производњу шинских возила "AVENIO" са помоћним објектом - портирницом, интерним саобраћајницама, манипулативним платоима и пратећом инфраструктуром, на к.п. бр. 4367, 4375, 4376, 4377, 4378, 4379/1, 4378/2, 4762, 4391/6 К.О. Лужнице, на територији града Крагујевца, од стране носиоца пројекта "MIND REAL ESTATE" д.о.о. из Крагујевца.

Увид у Студију о процени утицаја на животну средину ПРОЈЕКТА -  производни објекат за производњу шинских возила "AVENIO" са помоћним објектом - портирницом, интерним саобраћајницама, манипулативним платоима и пратећом инфраструктуром, извршиће се у просторијама Градске управе за просторно планирање, урбанизам, изградњу и заштиту животне средине, Служба за заштиту животне средине, канцеларија 513, Трг слободе бр. 3., Крагујевац, у периоду од 27.09. до 17.10.2018. године, у времену од 10.00 до 12.00 часова.

Заинтересована јавност која врши увид у Студију о процени утицаја на животну средину може у горенаведеном року доставити мишљење стручној служби (закључно са 17.10.2018. године).

Јавна расправа и презентација Студије о процени утицаја на животну средину биће одржана 18. октобра 2018. године са почетком у 11.00 часова, у просторијама Градске управе за просторно планирање, урбанизам, изградњу и заштиту животне средине, Одељење за просторно планирање и заштиту животне сердине, Служба за заштиту животне средине, канцеларија 326.

Презентацији и јавној расправи о студији о процени утицаја на животну средину учествоваће носилац пројекта.


Службено лице
Драгана Мркаљ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОСТУПКУ ОДЛУЧИВАЊА О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД КРАГУЈЕВАЦ
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ, УРБАНИЗАМ, ИЗГРАДЊУ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Одељење за просторно планирање и заштиту животне средине
Служба за заштиту животне средине
Број: XVIII-501-244/18
Датум: 19.09.2018. године
Крагујевац

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОСТУПКУ ОДЛУЧИВАЊА
О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Градска управа за просторно планирање, урбанизам, изградњу и заштиту животне средине, Одељење за просторно планирање и заштиту животне средине, Служба за заштиту животне средине, обавештава јавност да је на захтев носиоца пројекта "ТЕЛЕКОМ" ад Београд, ул. Таковска бр. 2 из Београда, донето Решење број: XVIII-501-244/18 и спроведен поступак одлучивања о потреби израде студије о процени утицаја на животну средину - базне станице мобилне телефоније "КГ Авалска" - КГ119, КГУ119, КГЛ119, која се налази у оквиру пословног простора "Трнава Промет" локације на кп.бр. 4961/28 КО Крагујевац 4, улица Интернационалних бригада бб, на територији града Крагујевца.

У спроведеном поступку донето је Решење да за предметни објекат није потребна израда студије о процени утицаја на животну средину, будући да се за планиране карактеристике пројекта, уз примену важећих техничких норматива и стандарда прописаних за изградњу, коришћење и одржавање ове врста објеката, као и одговарајућих мера заштите које су утврђене наведеним решењем, односно услова које су утврдили други овлашћени органи и организације, не очекују значајни негативни утицаји на чиниоце животне средине у току извођења и коришћења пројекта.

Донето решење заснива се на анализи захтева носиоца пројекта и података о локацији, карактеристикама и могућим утицајима пројекта на животну средину, при чему су узети у обзир прописани критеријуми за пројекте наведене у Листи II Уредбе о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину ("Службени гласник РС", број 114/08), и Стручна оцена оптерећења животне средине у локалној зони базне станице мобилне телефоније "КГ Авалска" - КГ119, КГУ119, КГЛ119, израђена од стране овлашћеног правног лица лабораторије "Лабинг" доо из Београда, булевар Кнеза Александра Карађорђевића 68, 11000 Београд.

Представници заинтересоване јавности могу изјавити жалбу на донето решење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења. Жалба се изјављује Министарству заштите животне средине, а подноси се преко првостепеног органа.

Обавештење се објављује на основу чл. 10. став 7. и чл. 29. Закона о процени утицаја на животну средину ("Службени гласник Републике Србије", бр.135/04, 36/2009).

Службено лице
Драгана Новаковић

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ЦЕНТАР ЗА РЕЦИКЛАЖУ доо Београд

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД КРАГУЈЕВАЦ
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ, УРБАНИЗАМ, ИЗГРАДЊУ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Одељење за просторно планирање и заштиту животне средине
Служба за заштиту животне средине
Број: XVIII-501-248/18
КРАГУЈЕВАЦ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ
О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Градска управа за просторно планирање, урбанизам, изградњу и заштиту животне средине, Одељење за просторно планирање и заштиту животне средине, Служба за заштиту животне средине, обавештава јавност да је носилац пројекта "ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА РЕЦИКЛАЖУ МЕТАЛА ЦЕНТАР ЗА РЕЦИКЛАЖУ доо Београд (ЦЕ-ЗА-Р) - Регионални центар Београд, откупни центар Крагујевац", поднео захтев за одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја на животну средину ПРОЈЕКТА - Привремено складиштење опасног отпада (ЕЕ отпад и отпадна возила) на кп.бр. 1/6 КО Крагујевац 2, Шафарикова 54, на територији града Крагујевца.

Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у просторијама овог органа - Градска управа за просторно планирање, урбанизам, изградњу и заштиту животне средине, Одељење за просторно планирање и заштиту животне средине, Служба за заштиту животне средине, канцеларија број 326, Трг слободе бр. 3, у периоду од 13.09.2018. до 24.09.2018. године, у времену од 9-12 часова.

У року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења, заинтересована јавност може доставити мишљења о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину овом органу.

Овај орган ће у року од 10 дана од дана истека рока из става 3. овог обавештења донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна процена утицаја на животну средину, о чему ће благовремено обавестити јавност.

Службено лице
Ивана Антонијевић

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД КРАГУЈЕВАЦ
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ, УРБАНИЗАМ, ИЗГРАДЊУ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Одељење за просторно планирање и заштиту животне средине
Служба за заштиту животне средине
Број: XVIII-501-244/18
Крагујевац

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Градска управа за просторно планирање, урбанизам, изградњу и заштиту животне средине, Одељење за просторно планирање и заштиту животне средине, Служба за заштиту животне средине, обавештава јавност да је носилац пројекта "ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" а.д., ул. Таковска бр. 2 из Београда, поднео захтев за одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја на животну средину ПРОЈЕКТА - базне станице мобилне телефоније "КГ Авалска" - КГ119 КГУ119 КГЛ119, која се налази у оквиру пословног простора "Трнава Промет" локације на кп.бр. 4961/28 КО Крагујевац 4, улица Интернационалних бригада бб, на територији града Крагујевца.

Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у просторијама овог органа - Градска управа за просторно планирање, урбанизам, изградњу и заштиту животне средине, Одељење за просторно планирање и заштиту животне средине, Служба за заштиту животне средине, канцеларија број 326, Трг слободе бр. 3, у периоду од 30.08.2018. до 10.09.2018.  године, у времену од 9-12 часова. Уз захтев су приложени Извештај о испитивању електромагнетног зрачења и Стручна оцена оптерећења животне срдине у локалној зони базне станице мобилне телефоније "КГ Авалска" - КГ119 КГУ119 КГЛ119, израђена од стране овлашћеног правног лица лабораторије "Лабинг" доо из Београда, булевар Кнеза Александра Карађорђевића 68, 11000 Београд.

У року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења, заинтересована јавност може доставити мишљења о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину овом органу.

Овај орган ће у року од 10 дана од дана истека рока из става 3. овог обавештења донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна процена утицаја на животну средину, о чему ће благовремено обавестити јавност.


Службено лице
Драгана Новаковић

ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ О ПОСТУПКУ ОДЛУЧИВАЊА О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ И ОДРЕЂИВАЊЕ ОБИМА И САДРЖАЈА СТУДИЈЕ

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД КРАГУЈЕВАЦ
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ, УРБАНИЗАМ, ИЗГРАДЊУ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Одељење за просторно планирање и заштиту животне средине
Служба за заштиту животне средине
Број: XVIII-501-223/18
Датум: 23.08.2018. године
Крагујевац


ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ О ПОСТУПКУ ОДЛУЧИВАЊА О
ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА  ЖИВОТНУ СРЕДИНУ И ОДРЕЂИВАЊЕ ОБИМА И САДРЖАЈА СТУДИЈЕ


Градска управа за просторно планирање, урбанизам, изградњу и заштиту животне средине, обавештава јавност да је у законом одређеном поступку, на захтев број: XVIII-501-223/18, од 07.08.2019. године, донела Решење за одлучивање о потреби процене утицаја ПРОЈЕКТА - производни објекат за производњу шинских возила "AVENIO" са помоћним објектом - портирницом, интерним саобраћајницама, манипулативним платоима и пратећом инфраструктуром на кп. бр. 4367, 4375, 4376, 4377, 4378, 4379/1, 4378/2, 4762, 4391/6 КО Лужнице, носиоца пројекта "MIND REAL ESTATE", Београдска бб, на територији града Крагујевца. Надлежни орган је утврдио да је за предметни пројекат ПОТРЕБНА израда студије о процени утицаја на животну средину, и ОДРЕДИО обим и садржај студије о процени утицаја на животну средину, све кроз једно решење, чиме је скраћена процедура.

Увид у донето решење може се извршити у просторијама органа - Градска управа за просторно планирање, урбанизам, изградњу и заштиту животне средине, Одељење за просторно планирање и заштиту животне средине - Служба за заштиту животне средине, канцеларија број 513 (пети спрат), Трг слободе бр. 3.

Против овог решења, заинтересована јавност може изјавити жалбу другостепеном органу, у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења, а преко овог органа.


Службено лице
Драгана Мркаљ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОСТУПКУ ОДЛУЧИВАЊА О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД КРАГУЈЕВАЦ
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ, УРБАНИЗАМ, ИЗГРАДЊУ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Одељење за просторно планирање и заштиту животне средине
Служба за заштиту животне средине
Број: XVIII-501-162/18
Датум: 19.06.2018.године
КРАГУЈЕВАЦ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОСТУПКУ ОДЛУЧИВАЊА
О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Градска управа за просторно планирање, урбанизам, изградњу и заштиту животне средине, Одељење за просторно планирање и заштиту животне средине, Служба за заштиту животне средине, обавештава јавност да је на захтев носиоца пројекта ''Duferco S Recycling'' доо из Крагујевца, са седиштем у улици Булевар Краљице Марије број 54 Б, донето Решење број: XVIII-501-162/18 и спроведен поступак одлучивања о потреби израде студије о процени утицаја на животну средину пројекта - привремено складиштење и третман неопасног металног отпада на делу катастарске парцеле број 1/1 КО Крагујевац 2, на локацији комплекса ''ФЦА Србија'' доо Крагујевац, на територији града Крагујевца.

У спроведеном поступку донето је Решење да за предметни објекат није потребна израда студије о процени утицаја на животну средину, будући да се за планиране карактеристике пројекта, уз примену важећих техничких норматива и стандарда прописаних за изградњу, коришћење и одржавање ове врста објеката, као и одговарајућих мера заштите које су утврђене наведеним решењем, односно услова које су утврдили други овлашћени органи и организације, не очекују значајни негативни утицаји на чиниоце животне средине у току извођења и коришћења пројекта.

Донето решење заснива се на анализи захтева носиоца пројекта и података о локацији, карактеристикама и могућим утицајима пројекта на животну средину, при чему су узети у обзир прописани критеријуми за пројекте наведене у Листи II Уредбе о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину (“Службени гласник РС“, број 114/08.

Представници заинтересоване јавности могу изјавити жалбу на донето решење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења. Жалба се изјављује Министарству заштите животне средине, а подноси се преко првостепеног органа.

Обавештење се објављује на основу чл. 10. став 7. и чл. 29. Закона о процени утицаја на животну средину ("Службени гласник Републике Србије", бр.135/04, 36/2009).

Службено лице
Драгана Новаковић

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОСТУПКУ ОДЛУЧИВАЊА О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД КРАГУЈЕВАЦ
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ, УРБАНИЗАМ, ИЗГРАДЊУ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Одељење за просторно планирање и заштиту животне средине
Служба за заштиту животне средине
Број: XVIII-501-163/18
КРАГУЈЕВАЦ
19.06.2018.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОСТУПКУ ОДЛУЧИВАЊА
О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Градска управа за просторно планирање, урбанизам, изградњу и заштиту животне средине, Одељење за просторно планирање и заштиту животне средине, Служба за заштиту животне средине, обавештава јавност да је на захтев носиоца пројекта "ТЕЛЕКОМ" Србија, Предузеће за телекомуникације а.д Београд, ул. Таковска бр. 2, из Београда, донето Решење број: XVIII-501-163/18 и спроведен поступак одлучивања о потреби израде студије о процени утицаја на животну средину ПРОЈЕКТА - реконструкција постојеће  базне станице мобилне телефоније "КГ - ФИАТ" - КГУ84 КГО84, која се налази на катастарској парцели 1/1 КО Крагујевац 2, зграда број 41, интерна ознака "18С, у улици Косовској број 4, (на кровној тераси индустријско-пословног објекта "Фиат Аутомобили Краислер Србија"), на територији града Крагујевца.

У спроведеном поступку донето је Решење да за предметни објекат није потребна израда студије о процени утицаја на животну средину, будући да се за планиране карактеристике пројекта, уз примену важећих техничких норматива и стандарда прописаних за изградњу, коришћење и одржавање ове врста објеката, као и одговарајућих мера заштите које су утврђене наведеним решењем, односно услова које су утврдили други овлашћени органи и организације, не очекују значајни негативни утицаји на чиниоце животне средине у току извођења и коришћења пројекта.

Донето решење заснива се на анализи захтева носиоца пројекта и података о локацији, карактеристикама и могућим утицајима пројекта на животну средину, при чему су узети у обзир прописани критеријуми за пројекте наведене у Листи II Уредбе о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину ("Службени гласник РС", број 114/08), и Стручна оцена оптерећења животне средине у локалној зони базне станице мобилне телефоније "КГ - ФИАТ" - КГУ84 КГО84, израђена од стране овлашћеног правног лица - лабораторије за вршење послова испитивања нивоа зрачења извора нејонизујућих зрачења у животној средини "W-line" из Београда, улица Аутопут за Загреб 22, 11080 Београд.

Представници заинтересоване јавности могу изјавити жалбу на донето решење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења. Жалба се изјављује Министарству заштите животне средине, а подноси се преко првостепеног органа.

Обавештење се објављује на основу чл. 10. став 7. и чл. 29. Закона о процени утицаја на животну средину ("Службени гласник Републике Србије", бр.135/04, 36/2009).

Службено лице
Ивана Антонијевић

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОСТУПКУ ОДЛУЧИВАЊА О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД КРАГУЈЕВАЦ
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ, УРБАНИЗАМ, ИЗГРАДЊУ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Одељење за просторно планирање и заштиту животне средине
Служба за заштиту животне средине
Број: XVIII-501-123/17
КРАГУЈЕВАЦ
05.06.2018. године

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОСТУПКУ ОДЛУЧИВАЊА
О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Градска управа за просторно планирање, урбанизам, изградњу и заштиту животне средине, Одељење за просторно планирање и заштиту животне средине, Служба за заштиту животне средине, обавештава јавност да је на захтев носиоца пројекта “Предузеће за путеве“ ДОО из Крагујевца, (са седиштем у улици Танаска Рајића број 16), донето Решење број: XVIII-501-123/18, и спроведен поступак одлучивања о потреби израде студије о процени утицаја на животну средину Пројекта - бетонска база - бетоњерка са пратећим садржајима у оквиру комплекса “Предузећа за путеве“ ДОО, на КП бр. 1539/1, (улица Индустријска) КО Крагујевац 1, на територији града Крагујевца.

У спроведеном поступку донето је Решење да за предметни објекат није потребна израда студије о процени утицаја  на животну средину, будући да се за планиране карактеристике пројекта, уз примену важећих техничких норматива и стандарда прописаних за изградњу, коришћење и одржавање ове врста објеката, као и одговарајућих мера заштите које су утврђене наведеним решењем, односно услова које су утврдили други овлашћени органи и организације, не очекују значајни негативни утицаји на чиниоце животне средине у току извођења и коришћења пројекта.

Донето решење заснива се на анализи захтева носиоца пројекта и података о локацији, карактеристикама и могућим утицајима пројекта на животну средину, при чему су узети у обзир прописани критеријуми за пројекте наведене у Листи II Уредбе о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину (“Службени гласник РС“, број 114/08.

Представници заинтересоване јавности могу изјавити жалбу на донето решење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења. Жалба се изјављује Министарству заштите животне средине, а подноси се преко првостепеног органа.

Обавештење се објављује на основу чл. 10. став 7. и чл. 29. Закона о процени утицаја на животну средину (“Службени гласник Републике Србије“, бр.135/04, 36/2009).

Службено лице
Ивана Антонијевић

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОСТУПКУ ОДЛУЧИВАЊА О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД КРАГУЈЕВАЦ
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ, УРБАНИЗАМ, ИЗГРАДЊУ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Одељење за просторно планирање и заштиту животне средине
Служба за заштиту животне средине
Број: XVIII-501-123/17
КРАГУЈЕВАЦ
05.06.2018. године

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОСТУПКУ ОДЛУЧИВАЊА
О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Градска управа за просторно планирање, урбанизам, изградњу и заштиту животне средине, Одељење за просторно планирање и заштиту животне средине, Служба за заштиту животне средине, обавештава јавност да је на захтев носиоца пројекта “Предузеће за путеве“ ДОО из Крагујевца, (са седиштем у улици Танаска Рајића број 16), донето Решење број: XVIII-501-123/18, и спроведен поступак одлучивања о потреби израде студије о процени утицаја на животну средину Пројекта - бетонска база - бетоњерка са пратећим садржајима у оквиру комплекса “Предузећа за путеве“ ДОО, на КП бр. 1539/1, (улица Индустријска) КО Крагујевац 1, на територији града Крагујевца.

У спроведеном поступку донето је Решење да за предметни објекат није потребна израда студије о процени утицаја  на животну средину, будући да се за планиране карактеристике пројекта, уз примену важећих техничких норматива и стандарда прописаних за изградњу, коришћење и одржавање ове врста објеката, као и одговарајућих мера заштите које су утврђене наведеним решењем, односно услова које су утврдили други овлашћени органи и организације, не очекују значајни негативни утицаји на чиниоце животне средине у току извођења и коришћења пројекта.

Донето решење заснива се на анализи захтева носиоца пројекта и података о локацији, карактеристикама и могућим утицајима пројекта на животну средину, при чему су узети у обзир прописани критеријуми за пројекте наведене у Листи II Уредбе о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину (“Службени гласник РС“, број 114/08.

 Представници заинтересоване јавности могу изјавити жалбу на донето решење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења. Жалба се изјављује Министарству заштите животне средине, а подноси се преко првостепеног органа.

Обавештење се објављује на основу чл. 10. став 7. и чл. 29. Закона о процени утицаја на животну средину (“Службени гласник Републике Србије“, бр.135/04, 36/2009).

Службено лице
Ivana Antonijević

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОСТУПКУ ОДЛУЧИВАЊА О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД КРАГУЈЕВАЦ
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ, УРБАНИЗАМ, ИЗГРАДЊУ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Одељење за просторно планирање и заштиту животне средине
Служба за заштиту животне средине
Број: XVIII-501-134/18
Датум: 07.06.2018.године
Крагујевац

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОСТУПКУ ОДЛУЧИВАЊА
О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Градска управа за просторно планирање, урбанизам, изградњу и заштиту животне средине, Одељење за просторно планирање и заштиту животне средине, Служба за заштиту животне средине, обавештава јавност да је на захтев носиоца пројекта "ТЕЛЕКОМ" ад Београд, ул. Таковска бр. 2 из Београда, донето Решење број: XVIII-501-134/18 и спроведен поступак одлучивања о потреби израде студије о процени утицаја на животну средину пројекта - реконструкција постојеће базне станице мобилне телефоније "КГ-Карађорђева КГУ78, КГЛ78, КГО78" на катастарској парцели број 3534 КО Крагујевац 3, у улици Карађорђевој број 52 (на тераси пословног објекта), на територији града Крагујевца.

У спроведеном поступку донето је Решење да за предметни објекат није потребна израда студије о процени утицаја на животну средину, будући да се за планиране карактеристике пројекта, уз примену важећих техничких норматива и стандарда прописаних за изградњу, коришћење и одржавање ове врста објеката, као и одговарајућих мера заштите које су утврђене наведеним решењем, односно услова које су утврдили други овлашћени органи и организације, не очекују значајни негативни утицаји на чиниоце животне средине у току извођења и коришћења пројекта.

Донето решење заснива се на анализи захтева носиоца пројекта и података о локацији, карактеристикама и могућим утицајима пројекта на животну средину, при чему су узети у обзир прописани критеријуми за пројекте наведене у Листи II Уредбе о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину ("Службени гласник РС", број 114/08), и Стручна оцена оптерећења животне средине у локалној зони базне станице мобилне телефоније "КГ-Карађорђева" КГУ78 КГЛ78 КГ078, израђена од стране овлашћеног правног лица "Институт Ватрогас" доо, Булевар војводе Степе 66, Нови Сад.

Представници заинтересоване јавности могу изјавити жалбу на донето решење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења. Жалба се изјављује Министарству заштите животне средине, а подноси се преко првостепеног органа.

Обавештење се објављује на основу чл. 10. став 7. и чл. 29. Закона о процени утицаја на животну средину ("Службени гласник Републике Србије", бр.135/04, 36/2009).

Службено лице
Драгана Новаковић

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД КРАГУЈЕВАЦ
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ, УРБАНИЗАМ, ИЗГРАДЊУ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Одељење за просторно планирање и заштиту животне средине
Служба за заштиту животне средине
Број: XVIII-501-163/18
Датум: 05.06.2018.године
Крагујевац

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ
О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ


Градска управа за просторно планирање, урбанизам, изградњу и заштиту животне средине, Одељење за просторно планирање и заштиту животне средине, Служба за заштиту животне средине, обавештава јавност да је носилац пројекта “ТЕЛЕКОМ СРБИЈА“ а.д., ул. Таковска бр. 2 из Београда, поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја реконструкције постојеће базне станице мобилне телефоније “КГ-Фиат“ - КГУ84 КГО84 на животну средину на катастарској парцели број 1/1 КО Крагујевац 2, зграда бр.41, интерна ознака “18Ц&рдqуо;, у улици Косовској број 4 (на кровној тераси индустријско пословног објекта “Фиат Аутомобили Краислер Србија“), на територији града Крагујевца.

Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у просторијама овог органа - Градска управа за просторно планирање, урбанизам, изградњу и заштиту животне средине, Служба за заштиту животне средине, канцеларија број 326, Трг слободе бр. 3, у периоду од 07.06.2018. до 18.06.2018. године, у времену од 9-12 часова. Уз захтев је приложена Стручна оцена оптерећења животне средине у локалној зони базне станице мобилне телефоније “КГ-Фиат“ - КГУ84/КГО84 израђена од стране овлашћеног правног лица “Лабораторија W-LINE“ доо, аутопут за Загреб 22, 11080 Београд.

У року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења, заинтересована јавност може доставити мишљења о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину овом органу.

Овај орган ће у року од 10 дана од дана истека рока из става 3. овог обавештења донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна процена утицаја на животну средину, о чему ће благовремено обавестити јавност.

Службено лице
Ивана Антонијевић

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ Лумифит НД

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД КРАГУЈЕВАЦ
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ, УРБАНИЗАМ, ИЗГРАДЊУ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Одељење за просторно планирање и заштиту животне средине Служба за заштиту животне средине 
Број: XVIII-501-96/17
К Р А Г У Ј Е В А Ц
11.04.2018. године

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
О ПОСТУПКУ ОДЛУЧИВАЊА О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Градска управа за просторно планирање, урбанизам, изградњу и заштиту животне средине, Одељење за просторно планирање и заштиту животне средине, Служба за заштиту животне средине, обавештава јавност да је на захтев носиоца пројекта “Lumifit ND“ д.о.о., Мркојевац ББ, 34 321 Десимировац, донето Решење број: XVIII-501-96/17, и спроведен поступак одлучивања о потреби израде студије о процени утицаја на животну средину Пројекта - погона за производњу и паковање мазива, на КП бр. 816/5 и 816/17 КО Десимировац, на територији града Крагујевца.

У спроведеном поступку донето је Решење да за предметни објекат није потребна израда студије о процени утицаја на животну средину, будући да се за планиране карактеристике пројекта, уз примену важећих техничких норматива и стандарда прописаних за изградњу, коришћење и одржавање ове врста објеката, као и одговарајућих мера заштите које су утврђене наведеним решењем, односно услова које су утврдили други овлашћени органи и организације, не очекују значајни негативни утицаји на чиниоце животне средине у току извођења и коришћења пројекта.

Донето решење заснива се на анализи захтева носиоца пројекта и података о локацији, карактеристикама и могућим утицајима пројекта на животну средину, при чему су узети у обзир прописани критеријуми за пројекте наведене у Листи II Уредбе о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину (“Службени гласник РС“, број 114/08.

Представници заинтересоване јавности могу изјавити жалбу на донето решење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења. Жалба се изјављује Министарству заштите животне средине, а подноси се преко првостепеног органа.

Обавештење се објављује на основу чл. 10. став 7. и чл. 29. Закона о процени утицаја на животну средину (“Службени гласник Републике Србије“, бр.135/04, 36/2009).

Службено лице
Ивана Антонијевић

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ВИП мобиле

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД КРАГУЈЕВАЦ
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ, УРБАНИЗАМ, ИЗГРАДЊУ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Одељење за просторно планирање и заштиту животне средине Служба за заштиту животне средине

Број: XVIII-501-76/18
К Р А Г У Ј Е В А Ц
11.04.2018. године

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
О ПОСТУПКУ ОДЛУЧИВАЊА О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Градска управа за просторно планирање, урбанизам, изградњу и заштиту животне средине, Одељење за просторно планирање и заштиту животне средине, Служба за заштиту животне средине, обавештава јавност да је на захтев носиоца пројекта “VIP mobile“ д.о.о., ул. Милутина Миланковића 1ж, 11070 Нови Београд, донето Решење број: XVIII-501-76/18 и спроведен поступак одлучивања о потреби израде студије о процени утицаја на животну средину Пројекта - радио базне станице мобилне телефоније “КГ3331_01 КГ_Горња Сабанта“, у Крагујевцу, на кп.бр. 236 КО Велике Пчелице, на територији града Крагујевца, GSM900/UMTS2100/LTE800 мреже јавних мобилних телекомуникација “VIP mobile“ д.о.о., на територији града Крагујевца.

У спроведеном поступку донето је Решење да за предметни објекат није потребна израда студије о процени утицаја на животну средину, будући да се за планиране карактеристике пројекта, уз примену важећих техничких норматива и стандарда прописаних за изградњу, коришћење и одржавање ове врста објеката, као и одговарајућих мера заштите које су утврђене наведеним решењем, односно услова које су утврдили други овлашћени органи и организације, не очекују значајни негативни утицаји на чиниоце животне средине у току извођења и коришћења пројекта.

Донето решење заснива се на анализи захтева носиоца пројекта и података о локацији, карактеристикама и могућим утицајима пројекта на животну средину, при чему су узети у обзир прописани критеријуми за пројекте наведене у Листи II Уредбе о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину (“Службени гласник РС“, број 114/08), и Стручна оцена оптерећења животне средине у локалној зони базне станице мобилне телефоније, израђена од стране овлашћеног правног лица за вршење послова испитивање нивоа зрачења извора нејонизујућих зрачења од посебног интереса у животној средини - Лабораторије W – line, 11077 Београд, Аутопут за Загреб 41и.

Представници заинтересоване јавности могу изјавити жалбу на донето решење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења. Жалба се изјављује Министарству пољопривреде и заштите животне средине, а подноси се преко првостепеног органа.

Обавештење се објављује на основу чл. 10. став 7. и чл. 29. Закона о процени утицаја на животну средину ("Службени гласник Републике Србије“, бр.135/04, 36/2009).

Службено лице
Ивана Антонијевић

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ТЕЛЕНОР

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ГРАД КРАГУЈЕВАЦ
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ, УРБАНИЗАМ, ИЗГРАДЊУ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Одељење за просторно планирање и заштиту животне средине Служба за заштиту животне средине
Број: XVIII-501-102/18

К Р А Г У Ј Е В А Ц

ОБАВЕШТЕЊЕ
О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА  НА  ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Градска управа за просторно планирање, урбанизам, изградњу и заштиту животне средине, Одељење за просторно планирање и заштиту животне средине, Служба за заштиту животне средине, обавештава јавност да је носилац пројекта “ТЕЛЕНОР Д.О.О. Београд“, ул. Омладинских бригада бр. 90 из Београда, поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја изведеног пројекта реконструисане базне станице мобилне телефоније “Крагујевац 39“ на животну средину на катастарској парцели број 10579 КО Крагујевац 1, у улици Владимира Савића број 1А, на територији града Крагујевца.

Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у просторијама овог органа - Градска управа за просторно планирање, урбанизам, изградњу и заштиту животне средине, Одељење за просторно планирање и заштиту животне средине, Служба за заштиту животне средине, канцеларија број 326, Трг слободе бр. 3, у периоду од 12.04.2018. до 23.04.2018. године, у времену од 9-12 часова. Уз захтев је приложена Стручна оцена оптерећења животне средине у локалној зони базне станице мобилне телефоније “Крагујевац 39“ израђена од стране овлашћеног правног лица лабораторија “W-line“ из Београда, улица Аутопут за Загреб 22, 11080 Београд.

У року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења, заинтересована јавност може доставити мишљења о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину овом органу. Овај орган ће у року од 10 дана од дана истека рока из става 3. овог обавештења донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна процена утицаја на животну средину, о чему ће благовремено обавестити јавност.

Службено лице 
Драгана Новаковић

Обавештење о донетом решењу за пројекат реконструисане базне станице мобилне телефоније на локацији Крагујевац-Шумарице 2

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ГРАД КРАГУЈЕВАЦ
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ, УРБАНИЗАМ, ИЗГРАДЊУ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Одељење за просторно планирање и заштиту животне средине
Служба за заштиту животне средине Број: XVIII-501-70/18
К Р А Г У Ј Е В А Ц 05.04.2018.

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
О ПОСТУПКУ ОДЛУЧИВАЊА О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Градска управа за просторно планирање, урбанизам, изградњу и заштиту животне средине, Одељење за просторно планирање и заштиту животне средине, Служба за заштиту животне средине, обавештава јавност да је на захтев носиоца пројекта “ТЕЛЕНОР“ д.о.о. Београд, ул. Омладинских бригада бр. 90, 11070 Нови Београд, донето Решење број: XVIII-501-70/18 и спроведен поступак одлучивања о потреби израде студије о процени утицаја на животну средину изведеног пројекта реконструисане базне станице мобилне телефоније на животну средину (на крову пословног објекта), на локацији “КРАГУЈЕВАЦ ШУМАРИЦЕ 2“, на кп.бр. 8090/3 и 8090/5 КО Крагујевац 3, у улици Горњомилановачка бр. 82А у Шумарицама, на територији града Крагујевца.

У спроведеном поступку донето је Решење да за предметни објекат није потребна израда студије о процени утицаја на животну средину, будући да се за планиране карактеристике пројекта, уз примену важећих техничких норматива и стандарда прописаних за изградњу, коришћење и одржавање ове врста објеката, као и одговарајућих мера заштите које су утврђене наведеним решењем, односно услова које су утврдили други овлашћени органи и организације, не очекују значајни негативни утицаји на чиниоце животне средине у току извођења и коришћења пројекта.

Донето решење заснива се на анализи захтева носиоца пројекта и података о локацији, карактеристикама и могућим утицајима пројекта на животну средину, при чему су узети у обзир прописани критеријуми за пројекте наведене у Листи II Уредбе о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину (“Службени гласник РС“, број 114/08), и Стручна оцена оптерећења животне средине у локалној зони базне станице мобилне телефоније “КРАГУЈЕВАЦ ШУМАРИЦЕ 2“, израђена од стране овлашћеног правног лица - лабораторије за вршење послова испитивања нивоа зрачења извора нејонизујућих зрачења у животној средини “W-line“ из Београда, улица Аутопут за Загреб 22, 11080 Београд.

Представници заинтересоване јавности могу изјавити жалбу на донето решење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења. Жалба се изјављује Министарству заштите животне средине, а подноси се преко првостепеног органа.

Обавештење се објављује на основу чл. 10. став 7. и чл. 29. Закона о процени утицаја на
животну средину (“Службени гласник Републике Србије“, бр.135/04, 36/2009).

Службено лице 
Драгана Мркаљ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОСТУПКУ ОДЛУЧИВАЊА О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ “Кварк“

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ГРАД КРАГУЈЕВАЦ
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ, УРБАНИЗАМ, ИЗГРАДЊУ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Одељење за просторно планирање и заштиту животне средине
Служба за заштиту животне средине Број: XVIII-501-69/18
К Р А Г У Ј Е В А Ц 05.04.2018.

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
О ПОСТУПКУ ОДЛУЧИВАЊА О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Градска управа за просторно планирање, урбанизам, изградњу и заштиту животне средине, Одељење за просторно планирање и заштиту животне средине, Служба за заштиту животне средине, обавештава јавност да је на захтев носиоца пројекта “Кварк“ д.о.о. (Ул. Карађорђева број 3), донето Решење број: XVIII-501-69/18, и спроведен поступак одлучивања о потреби  израде студије о процени утицаја на животну средину Пројекта - објекат са канцеларијским и магацинским простором, на катастарским парцелама број 1518/55 и 1518/57 КО Крагујевац 1, уз улицу Индустријску, на територији Града Крагујевца.

У спроведеном поступку донето је Решење да за предметни објекат није потребна израда студије о процени утицаја на животну средину, будући да се за планиране карактеристике пројекта, уз примену важећих техничких норматива и стандарда прописаних за изградњу, коришћење и одржавање ове врста објеката, као и одговарајућих мера заштите које су утврђене наведеним решењем, односно услова које су утврдили други овлашћени органи и организације, не очекују значајни негативни утицаји на чиниоце животне средине у току извођења и коришћења пројекта.

Донето решење заснива се на анализи захтева носиоца пројекта и података о локацији, карактеристикама и могућим утицајима пројекта на животну средину, при чему су узети у обзир прописани критеријуми за пројекте наведене у Листи II Уредбе о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину (“Службени гласник РС“, број 114/08).

Представници заинтересоване јавности могу изјавити жалбу на донето решење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења. Жалба се изјављује Министарству заштите животне средине, а подноси се преко првостепеног органа.

Обавештење се објављује на основу чл. 10. став 7. и чл. 29. Закона о процени утицаја на
животну средину (“Службени гласник Републике Србије“, бр.135/04, 36/2009).

Службено лице 
Драгана Новаковић

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОСТУПКУ ОДЛУЧИВАЊА О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД КРАГУЈЕВАЦ
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ, УРБАНИЗАМ, ИЗГРАДЊУ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Одељење за просторно планирање и  заштиту животне средине
Служба за заштиту животне средине
Број: XVIII-501-71/18
КРАГУЈЕВАЦ
29.03.2018.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОСТУПКУ ОДЛУЧИВАЊА
О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Градска управа за просторно планирање, урбанизам, изградњу и заштиту животне средине, Одељење за просторно планирање и заштиту животне средине, Служба за заштиту животне средине, обавештава јавност да је на захтев носиоца пројекта "Гома лине" доо, (Ул. Каницова бб), донето Решење број: XVIII-501-71/18, и спроведен поступак одлучивања о потреби израде студије о процени утицаја на животну средину Пројекта - Реконструкција индустријског објекта "Гома лине" на катастарској парцели број 3514/15 КО Крагујевац 1 (улица 19. октобра, у "радној зони 22. децембар"), на територији Града Крагујевца.  
 
У спроведеном поступку донето је Решење да за предметни објекат није потребна израда студије о процени утицаја  на животну средину, будући да се за планиране карактеристике пројекта, уз примену важећих техничких норматива и стандарда прописаних за изградњу, коришћење и одржавање ове врста објеката, као и одговарајућих мера заштите које су утврђене наведеним решењем, односно услова које су утврдили други овлашћени органи и организације, не очекују значајни негативни утицаји на чиниоце животне средине у току извођења и коришћења пројекта.

Донето решење заснива се на анализи захтева носиоца пројекта и података о локацији, карактеристикама и могућим утицајима пројекта на животну средину, при чему су узети у обзир прописани критеријуми за пројекте наведене у Листи II Уредбе о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину ("Службени гласник РС", број 114/08).

 Представници заинтересоване јавности могу изјавити жалбу на донето решење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења. Жалба се изјављује Министарству заштите животне средине, а подноси се преко првостепеног органа.

Обавештење се објављује на основу чл. 10. став 7. и чл. 29. Закона о процени утицаја на животну средину ("Службени гласник Републике Србије", бр.135/04, 36/2009).


Службено лице
Драгана Новаковић

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ЗАТЕЧЕНОГ СТАЊА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД КРАГУЈЕВАЦ
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ, УРБАНИЗАМ, ИЗГРАДЊУ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Одељење за просторно планирање и заштиту животне средине
Служба за заштиту животне средине
Број: XVIII-501-30/18
Датум: 27.03.2018. године
КРАГУЈЕВАЦ


ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ЗАТЕЧЕНОГ СТАЊА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Градска управа за просторно планирање, урбанизам, изградњу и заштиту животне средине, Одељење за просторно планирање и заштиту животне средине, Служба за заштиту животне средине обавештава јавност да је носилац пројекта Костић Радашина из Крагујевца поднео захтев за одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја затеченог стања на животну средину ПРОЈЕКТА - бензинске и ТНГ станице на катастарској парцели број 661/2 КО Драгобраћа (магистрални пут Крагујевац- Краљево), на територији Града Крагујевца.  
 
Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у просторијама овог органа - Градска управа за просторно планирање, урбанизам, изградњу и заштиту животне средине, Одељење за просторно планирање и заштиту животне средине, Служба за заштиту животне средине, канцеларија број 326, Трг слободе бр. 3, у периоду од 29.03.2018. до 10.04.2018. године, у времену од 9-12 часова.

У року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења, заинтересована јавност може доставити мишљења о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја затеченог стања предметног пројекта на животну средину овом органу.

Овај орган ће у року од 10 дана од дана истека рока из става 3. овог обавештења донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна процена утицаја затеченог стања на животну средину, о чему ће благовремено обавестити јавност.

Службено лице
Драгана Новаковић

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ Вип мобиле

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД КРАГУЈЕВАЦ
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ, УРБАНИЗАМ, ИЗГРАДЊУ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Одељење за просторно планирање и заштиту животне средине
Служба за заштиту животне средине
Број: XVIII-501-88/18
КРАГУЈЕВАЦ
28.03.2018.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ
ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Градска управа за просторно планирање, урбанизам, изградњу и заштиту животне средине, Одељење за просторно планирање и заштиту животне средине, Служба за заштиту животне средине, обавештава јавност да је носилац пројекта "Вип мобиле", улица Милутина Миланковића 1ж, 11070 Нови Београд, поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја ПРОЈЕКТА радио-базне станице мобилне телефоније на животну средину, ГСМ900/УМТС2100/ЛТЕ800 мреже јавних мобилних телекомуникација, на локацији "КГ3275_01 КГ_Рамаћа", на кп.бр. 438, КО Добрача, на територији града Крагујевца.

Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у просторијама овог органа - Градска управа за просторно планирање, урбанизам, изградњу и заштиту животне средине, Одељење за просторно планирање и заштиту животне средине, Служба за заштиту животне средине, канцеларија број 326, Трг слободе бр. 3, у периоду од 29.03.2018. до 10.04.2018.године, у времену од 9-12 часова. Уз захтев је приложена Стручна оцена оптерећења животне средине у локалној зони базне станице мобилне телефоније "КГ3275_01 КГ_Рамаћа" израђена од стране овлашћеног правног лица, лабораторије "W-line" из Београда, улица Аутопут за Загреб 22, 11080 Београд.

У року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења, заинтересована јавност може доставити мишљења о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину овом органу.

Овај орган ће у року од 10 дана од дана истека рока из става 3. овог обавештења донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна процена утицаја на животну средину, о чему ће благовремено обавестити јавност.

Службено лице
Ивана Антонијевић

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - ТЕЛЕКОМ СРБИЈА

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД КРАГУЈЕВАЦ
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ, УРБАНИЗАМ, ИЗГРАДЊУ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Одељење за просторно планирање и заштиту животне средине
Служба за заштиту животне средине
Број: XVIII-501-79/18
КРАГУЈЕВАЦ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ
О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Градска управа за просторно планирање, урбанизам, изградњу и заштиту животне средине, Одељење за просторно планирање и заштиту животне средине, Служба за заштиту животне средине, обавештава јавност да је носилац пројекта "ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" а.д., ул. Таковска бр. 2 из Београда, поднео захтев за одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја на животну средину ПРОЈЕКТА - базне станице мобилне телефоније "КГ радио 34" - КГ21 КГУ21 КГЛ21 (проширење постојеће радио базне станице), која се налази у оквиру ограђене локације на кп.бр. 2323 КО Крагујевац 3, улица Милице Срећковић бр. 25, на територији града Крагујевца.

Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у просторијама овог органа - Градска управа за просторно планирање, урбанизам, изградњу и заштиту животне средине, Одељење за просторно планирање и заштиту животне средине, Служба за заштиту животне средине, канцеларија број 326, Трг слободе бр. 3, у периоду од 22.03.2018. до 02.04.2018. године, у времену од 9-12 часова. Уз захтев су приложени Извештај о испитивању електромагнетног зрачења и Стручна оцена оптерећења животне срдине у локалној зони базне станице мобилне телефоније "КГ - радио 34" - КГ21 КГУ21 КГЛ21 (проширење постојеће радио базне станице), израђена од стране овлашћеног правног лица лабораторије "W – line" из Београда, Аутопут за Загреб 22, 11080 Београд.

У року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења, заинтересована јавност може доставити мишљења о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину овом органу.

Овај орган ће у року од 10 дана од дана истека рока из става 3. овог обавештења донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна процена утицаја на животну средину, о чему ће благовремено обавестити јавност.

Службено лице
Драгана Мркаљ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОСТУПКУ ОДЛУЧИВАЊА О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД КРАГУЈЕВАЦ
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ, УРБАНИЗАМ, ИЗГРАДЊУ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Одељење за просторно планирање и заштиту животне средине
Служба за заштиту животне средине
Број: XVIII-501-67/18
КРАГУЈЕВАЦ
21.03.2018.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОСТУПКУ ОДЛУЧИВАЊА
О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Градска управа за просторно планирање, урбанизам, изградњу и заштиту животне средине, Одељење за просторно планирање и заштиту животне средине, Служба за заштиту животне средине, обавештава јавност да је на захтев носиоца пројекта "MIND REAL ESTATE" д.о.о. из Крагујевца, са седиштем у Крагујевцу, улица Београдска ББ, донето Решење број: XVIII-501-67/18, и спроведен поступак одлучивања о потреби израде студије о процени утицаја на животну средину Пројекта - Индустријски комплекс "МИ ГРОУП":

  • ИНДУСТРИЈСКА ЗГРАДА: ПРОИЗВОДНА ХАЛА СА АНЕКСОМ АДМИНИСТРАЦИЈЕ И ТЕХНИЧКИМ БЛОКОМ "АЛУМИНИЈУМ"
  • ИНДУСТРИЈСКА ЗГРАДА: ПРОИЗВОДНА ХАЛА СА АНЕКСОМ АДМИНИСТРАЦИЈЕ И ТЕХНИЧКИМ БЛОКОМ "ЧЕЛИК"
  • ИНДУСТРИЈСКА ЗГРАДА: ПРОИЗВОДНА ХАЛА СА АНЕКСОМ АДМИНИСТРАЦИЈЕ И ТЕХНИЧКИМ БЛОКОМ "ТРЕТМАН ВОДА"
  • ПОМОЋНИ ОБЈЕКТИ: ПОРТИРНИЦЕ 1, 2, 3 И СТАНИЦА ЗА ТЕХНИЧКЕ ГАСОВЕ, САОБРАЋАЈНИЦЕ И ПРАТЕЋА ИНФРАСТРУКТУРА, на кат.парц. бр. 4367, 4368, 4369, 4370, 4371, 4372, 4373, 4375, 4376, 4377, 4378, 4379/1, 4379/2, 4762, 4391/6 КО Лужнице, на територији Града Крагујевца.  

У спроведеном поступку донето је Решење да за предметни објекат није потребна израда студије о процени утицаја на животну средину, будући да се за планиране карактеристике пројекта, уз примену важећих техничких норматива и стандарда прописаних за изградњу, коришћење и одржавање ове врста објеката, као и одговарајућих мера заштите које су утврђене наведеним решењем, односно услова које су утврдили други овлашћени органи и организације, не очекују значајни негативни утицаји на чиниоце животне средине у току извођења и коришћења пројекта.

Донето решење заснива се на анализи захтева носиоца пројекта и података о локацији, карактеристикама и могућим утицајима пројекта на животну средину, при чему су узети у обзир прописани критеријуми за пројекте наведене у Листи ##ИИ## Уредбе о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину ("Службени гласник РС", број 114/08).

Представници заинтересоване јавности могу изјавити жалбу на донето решење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења. Жалба се изјављује Министарству заштите животне средине, а подноси се преко првостепеног органа.

Обавештење се објављује на основу чл. 10. став 7. и чл. 29. Закона о процени утицаја на животну средину ("Службени гласник Републике Србије", бр.135/04, 36/2009).

Службено лице
Ивана Антонијевић

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ЛУМИФИТ НД Д.О.О

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД КРАГУЈЕВАЦ
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ, УРБАНИЗАМ, ИЗГРАДЊУ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Одељење за просторно планирање и заштиту животне средине
Служба за заштиту животне средине
Број: XVIII-501-96/17
КРАГУЈЕВАЦ
21.03.2018.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ
О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Градска управа за просторно планирање, урбанизам, изградњу и заштиту животне средине, Одељење за просторно планирање и заштиту  животне средине, Служба за заштиту животне средине обавештава јавност да је носилац пројекта “ЛУМИФИТ НД“ Д.О.О., Мркојевац ББ, 34 321 Десимировац, поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину Пројекта - погона за производњу и паковање мазива на к.п. бр. 816/5 и 816/17 КО Десимировац, на територији града Крагујевца.

Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у просторијама овог органа - Градска управа за просторно планирање, урбанизам, изградњу и заштиту животне средине, Одељење за просторно планирање и заштиту животне средине, Служба за заштиту животне средине, канцеларија број 326, Трг слободе бр. 3, у периоду од 22.03.2018. до 02.04.2018. године, у времену од 9-12 часова.

У року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења, заинтересована јавност може доставити мишљења о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину овом органу.

Овај орган ће у року од 10 дана од дана истека рока из става 3. овог обавештења донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна процена утицаја на животну средину, о чему ће благовремено обавестити јавност.


Службено лице
Ивана Антонијевић

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОСТУПКУ ОДЛУЧИВАЊА О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПУТЕВЕ

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД КРАГУЈЕВАЦ
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ, УРБАНИЗАМ, ИЗГРАДЊУ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Одељење за просторно планирање и заштиту животне средине
Служба за заштиту животне средине
Број: XVIII-501-51/18
Крагујевац
15.03.2018. године

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОСТУПКУ ОДЛУЧИВАЊА
О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Градска управа за просторно планирање, урбанизам, изградњу и заштиту животне средине, Одељење за просторно планирање и заштиту животне средине, Служба за заштиту животне средине, обавештава јавност да је на захтев носиоца пројекта "ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПУТЕВЕ" Д.О.О. из Крагујевца, (са седиштем у улици Танаска Рајића број 16), донето Решење број: XVIII-501-51/18, и спроведен поступак одлучивања о потреби израде студије о процени утицаја на животну средину Пројекта - изградња интерне бензинске станице за снабдевање горивом моторних возила у оквиру комплекса "ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПУТЕВЕ" Д.О.О., на кп.бр. 1539/1 КО Крагујевац 1 (ул. Индустријска), на територији града Крагујевца.

У спроведеном поступку донето је Решење да за предметни објекат није потребна израда студије о процени утицаја  на животну средину, будући да се за планиране карактеристике пројекта, уз примену важећих техничких норматива и стандарда прописаних за изградњу, коришћење и одржавање ове врста објеката, као и одговарајућих мера заштите које су утврђене наведеним решењем, односно услова које су утврдили други овлашћени органи и организације, не очекују значајни негативни утицаји на чиниоце животне средине у току извођења и коришћења пројекта.

Донето решење заснива се на анализи захтева носиоца пројекта и података о локацији, карактеристикама и могућим утицајима пројекта на животну средину, при чему су узети у обзир прописани критеријуми за пројекте наведене у Листи II Уредбе о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину ("Службени гласник РС", број 114/08).

Представници заинтересоване јавности могу изјавити жалбу на донето решење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.  Жалба се изјављује Министарству заштите животне средине, а подноси се преко првостепеног органа.

Обавештење се објављује на основу чл. 10. став 7. и чл. 29. Закона о процени утицаја на животну средину ("Службени гласник Републике Србије", бр.135/04, 36/2009).

                                                                   
Службено лице
Драгана Мркаљ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ “Кварк“ д.о.о

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД КРАГУЈЕВАЦ
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ, УРБАНИЗАМ, ИЗГРАДЊУ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Одељење за просторно планирање и заштиту животне средине
Служба за заштиту животне средине
Број: XVIII-501-69/18
Датум:15.03.2018. године
КРАГУЈЕВАЦ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ
О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Градска управа за просторно планирање, урбанизам, изградњу и заштиту животне средине, Одељење за просторно планирање и заштиту  животне средине, Служба за заштиту животне средине обавештава јавност да је носилац пројекта “Кварк“ д.о.о., (Ул. Карађорђева број 3) , поднео захтев за одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја на животну средину ПРОЈЕКТА - објекат са канцеларијским и магацинским простором, на катастарским парцелама број 1518/55 и 1518/57 КО Крагујевац 1, уз улицу Индустријску, на територији града Крагујевца.  
 
Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у просторијама овог органа - Градска управа за просторно планирање, урбанизам, изградњу и заштиту животне средине, Служба за заштиту животне средине, канцеларија број 326, Трг слободе бр. 3, у периоду од 15.03.2018. до 26.03.2018. године, у времену од 9-12 часова.

У року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења, заинтересована јавност може доставити мишљења о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину овом органу.

Овај орган ће у року од 10 дана од дана истека рока из става 3. овог обавештења донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна процена утицаја на животну средину, о чему ће благовремено обавестити јавност.

Службено лице
Драгана Новаковић

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ Вип мобиле

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД КРАГУЈЕВАЦ
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ, УРБАНИЗАМ, ИЗГРАДЊУ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Одељење за просторно планирање и заштиту животне средине
Служба за заштиту животне средине
Број: XVIII-501-76/18
Крагујевац
14.03.2018.


ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ
О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Градска управа за просторно планирање, урбанизам, изградњу и заштиту животне средине, Одељење за просторно планирање и заштиту животне средине, Служба за заштиту животне средине, обавештава јавност да је носилац пројекта "Vip mobile", улица Милутина Миланковића 1ж, 11070 Нови Београд, поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја ПРОЈЕКТА радио-базне станице мобилне телефоније на животну средину, ГСМ900/УМТС2100/ЛТЕ800 мреже јавних мобилних телекомуникација, на локацији "КГ3331_01 КГ_Горња Сабанта", на кп.бр. 236, КО Велике Пчелице, на територији града Крагујевца.

Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у просторијама овог органа - Градска управа за просторно планирање, урбанизам, изградњу и заштиту животне средине, Одељење за просторно планирање и заштиту животне средине, Служба за заштиту животне средине, канцеларија број 326, Трг слободе бр. 3, у периоду од 15.03.2018. до 26.03.2018.године, у времену од 9-12 часова. Уз захтев је приложена Стручна оцена оптерећења животне средине у локалној зони базне станице мобилне телефоније "КГ3331_01 КГ_Горња Сабанта" израђена од стране овлашћеног правног лица, лабораторије "W-line" из Београда, улица Аутопут за Загреб 22, 11080 Београд.
У року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења, заинтересована јавност може доставити мишљења о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину овом органу.

Овај орган ће у року од 10 дана од дана истека рока из става 3. овог обавештења донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна процена утицаја на животну средину, о чему ће благовремено обавестити јавност.

Службено лице
Ивана Антонијевић

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД КРАГУЈЕВАЦ
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ, УРБАНИЗАМ, ИЗГРАДЊУ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Одељење за просторно планирање и заштиту животне средине
Служба за заштиту животне средине
Број: XVIII-501-70/18
Крагујевац

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ
О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Градска управа за просторно планирање, урбанизам, изградњу и заштиту животне средине, Одељење за просторно планирање и заштиту животне средине, Служба за заштиту животне средине, обавештава јавност да је носилац пројекта "ТЕЛЕНОР Д.О.О. Београд", ул. Омладинских бригада бр. 90 из Београда, поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја изведеног пројекта реконструисане базне станице мобилне телефоније на животну средину (на крову пословног објектга), на локацији "КРАГУЈЕВАЦ ШУМАРИЦЕ 2", на кп.бр. 8090/3 и 8090/5 КО Крагујевац 3, у улици Горњомилановачка бр. 82А у Шумарицама, на територији града Крагујевца.
 
Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у просторијама овог органа - Градска управа за просторно планирање, урбанизам, изградњу и заштиту животне средине, Одељење за просторно планирање и заштиту животне средине, Служба за заштиту животне средине, канцеларија број 326, Трг слободе бр. 3, у периоду од 08.03.2018. до 19.03.2018. године, у времену од 9-12 часова. Уз захтев је приложена Стручна оцена оптерећења животне средине у локалној зони базне станице мобилне телефоније "КРАГУЈЕВАЦ ШУМАРИЦЕ 2" израђена од стране овлашћеног правног лица лабораторија "W-line" из Београда, улица Аутопут за Загреб 22, 11080 Београд.

У року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења, заинтересована јавност може доставити мишљења о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину овом органу.

Овај орган ће у року од 10 дана од дана истека рока из става 3. овог обавештења донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна процена утицаја на животну средину, о чему ће благовремено обавестити јавност.

Службено лице
Драгана Мркаљ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД КРАГУЈЕВАЦ
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ, УРБАНИЗАМ, ИЗГРАДЊУ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Одељење за просторно планирање и заштиту животне средине
Служба за заштиту животне средине
Број: XVIII-501-67/18
Крагујевац
07.03.2018.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ
О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Градска управа за просторно планирање, урбанизам, изградњу и заштиту животне средине, Одељење за просторно планирање и заштиту  животне средине, Служба за заштиту животне средине обавештава јавност да је носилац пројекта "MIND REAL ESTATE" д.о.о, са седиштем у Крагујевцу, улица Београдска ББ, поднео захтев за одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја на животну средину ПРОЈЕКТА - ИНДУСТРИЈСКИ КОМПЛЕКС "МИ ГРОУП" :

  • ИНДУСТРИЈСКА ЗГРАДА: ПРОИЗВОДНА ХАЛА СА АНЕКСОМ АДМИНИСТРАЦИЈЕ И ТЕХНИЧКИМ БЛОКОМ "АЛУМИНИЈУМ"
  • ИНДУСТРИЈСКА ЗГРАДА: ПРОИЗВОДНА ХАЛА СА АНЕКСОМ АДМИНИСТРАЦИЈЕ И ТЕХНИЧКИМ БЛОКОМ "ЧЕЛИК"
  • ИНДУСТРИЈСКА ЗГРАДА: ПРОИЗВОДНА ХАЛА СА АНЕКСОМ АДМИНИСТРАЦИЈЕ И ТЕХНИЧКИМ БЛОКОМ "ТРЕТМАН ВОДА"
  • ПОМОЋНИ ОБЈЕКТИ: ПОРТИРНИЦЕ 1,2,3 И СТАНИЦА ЗА ТЕХНИЧКЕ ГАСОВЕ, САОБРАЋАЈНИЦЕ И ПРАТЕЋА ИНФРАСТРУКТУРА

на кат.парц. бр. 4367, 4368, 4369, 4370, 4371, 4372, 4373, 4375, 4376, 4377, 4378, 4379/1, 4379/2, 4762, 4391/6 КО Лужнице , на територији Града Крагујевца. 

 
Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у просторијама овог органа - Градска управа за просторно планирање, урбанизам, изградњу и заштиту животне средине, Одељење за просторно планирање и  заштиту животне средине, Служба за заштиту животне средине, канцеларија број 326, Трг слободе бр. 3, у периоду од 08.03.2018. до 19.03.2018. године, у времену од 9-12 часова.

У року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења, заинтересована јавност може доставити мишљења о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину овом органу.

Овај орган ће у року од 10 дана од дана истека рока из става 3. овог обавештења донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна процена утицаја на животну средину, о чему ће благовремено обавестити јавност.

Службено лице
Ивана Антонијевић

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД КРАГУЈЕВАЦ
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ, УРБАНИЗАМ, ИЗГРАДЊУ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Одељење за просторно планирање и заштиту животне средине
Служба за заштиту животне средине
Број: XVIII-501-71/18
Датум: 06.03.2018.
Крагујевац

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ
О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Градска управа за просторно планирање, урбанизам, изградњу и заштиту животне средине, Одељење за просторно планирање и заштиту  животне средине, Служба за заштиту животне средине обавештава јавност да је носилац пројекта “Гома лине“ доо, (Ул. Каницова бб), поднео захтев за одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја на животну средину ПРОЈЕКТА - Реконструкција индустријског објекта “Гома лине“, чија се реализација планира на катастарској парцели 3514/15 КО Крагујевац 1 (улица 19. октобра, у “радној зони 22. децембар“), на територији града Крагујевца.  
 
Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у просторијама овог органа - Градска управа за просторно планирање, урбанизам, изградњу и заштиту животне средине, Служба за заштиту животне средине, канцеларија број 326, Трг слободе бр. 3, у периоду од 8.03.2018. до 19.03.2018. године, у времену од 9-12 часова.

У року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења, заинтересована јавност може доставити мишљења о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину овом органу.

Овај орган ће у року од 10 дана од дана истека рока из става 3. овог обавештења донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна процена утицаја на животну средину, о чему ће благовремено обавестити јавност.

Службено лице
Драгана Новаковић

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД КРАГУЈЕВАЦ
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ, УРБАНИЗАМ, ИЗГРАДЊУ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Одељење за просторно планирање и заштиту животне средине
Служба за заштиту животне средине
Број: XVIII-501-51/18
Крагујевац

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ
О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Градска управа за просторно планирање, урбанизам, изградњу и заштиту животне средине, Одељење за просторно планирање и заштиту  животне средине, Служба за заштиту животне средине, обавештава јавност да је носилац пројекта “ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПУТЕВЕ“ д.о.о., из Крагујевца, поднео захтев за одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја на животну средину ПРОЈЕКТА - интерне станице за снабдевање горивом моторних возила у оквиру комплекса “Предузеће за путеве“, на кп.бр. 1539/1 КО Крагујевац 1, на територији Града Крагујевца.   

Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у просторијама овог органа - Градска управа за просторно планирање, урбанизам, изградњу и заштиту животне средине, Одељење за просторно планирање и  заштиту животне средине, Служба за заштиту животне средине, канцеларија број 326, Трг слободе бр. 3, у периоду од 22.02.2018. до 05.03.2018. године, у времену од 9-12 часова.

У року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења, заинтересована јавност може доставити мишљења о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину овом органу.

Овај орган ће у року од 10 дана од дана истека рока из става 3. овог обавештења донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна процена утицаја на животну средину, о чему ће благовремено обавестити јавност.

Службено лице
Драгана Мркаљ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОСТУПКУ ОДЛУЧИВАЊА О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД КРАГУЈЕВАЦ
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ, УРБАНИЗАМ, ИЗГРАДЊУ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Одељење за просторно планирање и заштиту животне средине
Служба за заштиту животне средине
Број: XVIII-501-37/18
КРАГУЈЕВАЦ
22.02.2018. године

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОСТУПКУ ОДЛУЧИВАЊА
О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Градска управа за просторно планирање, урбанизам, изградњу и заштиту животне средине, Одељење за просторно планирање и заштиту животне средине, Служба за заштиту животне средине, обавештава јавност да је на захтев носиоца пројекта Лазић Бобана и Ђорђевић Ивана из Страгара, донето Решење број: XVIII-501-37/18, и спроведен поступак одлучивања о потреби израде студије о процени утицаја на животну средину Пројекта - изградња објекта за обраду дрвета, на К.П. бр. 3169/1 КО Страгари, на територији града Крагујевца.

У спроведеном поступку донето је Решење да за предметни објекат није потребна израда студије о процени утицаја  на животну средину, будући да се за планиране карактеристике пројекта, уз примену важећих техничких норматива и стандарда прописаних за изградњу, коришћење и одржавање ове врста објеката, као и одговарајућих мера заштите које су утврђене наведеним решењем, односно услова које су утврдили други овлашћени органи и организације, не очекују значајни негативни утицаји на чиниоце животне средине у току извођења и коришћења пројекта.

Донето решење заснива се на анализи захтева носиоца пројекта и података о локацији, карактеристикама и могућим утицајима пројекта на животну средину, при чему су узети у обзир прописани критеријуми за пројекте наведене у Листи II Уредбе о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину (“Службени гласник РС“, број 114/08.

Представници заинтересоване јавности могу изјавити жалбу на донето решење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења. Жалба се изјављује Министарству заштите животне средине, а подноси се преко првостепеног органа.
 
Обавештење се објављује на основу чл. 10. став 7. и чл. 29. Закона о процени утицаја на животну средину (“Службени гласник Републике Србије“, бр.135/04, 36/2009).

Службено лице
Ивана Антонијевић

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД КРАГУЈЕВАЦ
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ, УРБАНИЗАМ, ИЗГРАДЊУ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Одељење за просторно планирање и заштиту животне средине
Служба за заштиту животне средине
Број: XVIII-501-37/18
КРАГУЈЕВАЦ
06.02.2018.године

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ
ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Градска управа за просторно планирање, урбанизам, изградњу и заштиту животне средине, Одељење за просторно планирање и заштиту животне средине, Служба за заштиту животне средине обавештава јавност да су носиоци пројекта Лазић Бобан и Ђорђевић Иван из Страгара, поднели захтев за одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја на животну средину ПРОЈЕКТА - изградња објекта за обраду дрвета на к.п. бр. 3169/1 КО Страгари, на територији Града Крагујевца.   

Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у просторијама овог органа - Градска управа за просторно планирање, урбанизам, изградњу и заштиту животне средине, Одељење за просторно планирање и заштиту животне средине, Служба за заштиту животне средине, канцеларија број 326, Трг слободе бр. 3, у периоду од 08.02.2018. до 19.02.2018. године, у времену од 9-12 часова.

У року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења, заинтересована јавност може доставити мишљења о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину овом органу.

Овај орган ће у року од 10 дана од дана истека рока из става 3. овог обавештења донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна процена утицаја на животну средину, о чему ће благовремено обавестити јавност.

Службено лице
Ивана Антонијевић

Обавештење о поступку одлучивања о потреби процене утицаја на животну средину пројекта “КОНВОЈ ТРАНС“ ДОО из Крагујевца

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД КРАГУЈЕВАЦ
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ, УРБАНИЗАМ, ИЗГРАДЊУ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Одељење за просторно планирање и заштиту животне средине
Служба за заштиту животне средине
Број: XVIII-501-338/17
КРАГУЈЕВАЦ
16.01.2018. године

Обавештење о поступку одлучивања о потреби процене утицаја на животну средину

Градска управа за просторно планирање, урбанизам, изградњу и заштиту животне средине, Одељење за просторно планирање и заштиту животне средине, Служба за заштиту животне средине, обавештава јавност да је на захтев носиоца пројекта “КОНВОЈ ТРАНС“ ДОО из Крагујевца, (са седиштем у улици Складишни центар број 3 - Месна заједница Илићево), донето Решење број: XVIII-501-338/17, и спроведен поступак одлучивања о потреби израде студије о процени утицаја на животну средину Пројекта - изградња интерне бензинске станице за снабдевање горивом моторних возила у оквиру комплекса “КОНВОЈ ТРАНС“ ДОО, на КП бр. 1507 КО Крагујевац 1, на територији града Крагујевца.

У спроведеном поступку донето је Решење да за предметни објекат није потребна израда студије о процени утицаја  на животну средину, будући да се за планиране карактеристике пројекта, уз примену важећих техничких норматива и стандарда прописаних за изградњу, коришћење и одржавање ове врста објеката, као и одговарајућих мера заштите које су утврђене наведеним решењем, односно услова које су утврдили други овлашћени органи и организације, не очекују значајни негативни утицаји на чиниоце животне средине у току извођења и коришћења пројекта.

Донето решење заснива се на анализи захтева носиоца пројекта и података о локацији, карактеристикама и могућим утицајима пројекта на животну средину, при чему су узети у обзир прописани критеријуми за пројекте наведене у Листи II Уредбе о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину (“Службени гласник РС“, број 114/08.

Представници заинтересоване јавности могу изјавити жалбу на донето решење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења. Жалба се изјављује Министарству заштите животне средине, а подноси се преко првостепеног органа.

Обавештење се објављује на основу чл. 10. став 7. и чл. 29. Закона о процени утицаја на животну средину (“Службени гласник Републике Србије“, бр.135/04, 36/2009)

Службено лице
Ивана Антонијевић

Обавештење о давању сагласности на Студију о процени утицаја затеченог стања на животну средину

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД КРАГУЈЕВАЦ
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ, УРБАНИЗАМ, ИЗГРАДЊУ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Одељење за просторно планирање и заштиту животне средине
Служба за заштиту животне средине
Број: XVIII-501-225/17
КРАГУЈЕВАЦ

Обавештење о давању сагласности на
Студију о процени утицаја затеченог стања на животну средину

Обавештавамо вас да је на основу поднетог захтева носиоца Пројекта - ПТП “Чар“ Експорт-импорт д.о.о. из Крагујевца, улица Драгослава Срејовића број 91, за давање сагласности на Студију о процени утицаја затеченог стања на животну средину за ПРОЈЕКАТ - производни комплекс “Чар“, реализованог на катастарској парцели број 1562/1 КО Крагујевац 1, на територији града Крагујевца, Градска управа за просторно планирање, урбанизам, изградњу и заштиту животне средине, Служба за заштиту животне средине спровела одговарајући поступак и дала сагласност на студију.

Решењем се потврђује да је Студија о процени утицаја затеченог стања на животну средину израђена у свему према утврђеним нормативима који су прописани Законом о процени утицаја на животну средину (“Сл. гласник РС“, бр.135/04 и 36/09) и Правилником о садржини Студије о процени утицаја на животну средину (“Сл. гласник РС“, бр.69/05).

Студија о процени утицаја затеченог стања на животну средину указује да пројекат - производни комплекс “Чар“ на предметној локацији сагласно датим условима и применом мера које су овим решењем и студијом утврђени, неће угрожавати животну средину изнад законом прописаних граничних вредности.

Ова одлука је коначна и против ове одлуке заинтересована јавност може покренути управни спор.

Службено лице
Драгана Новаковић

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОСТУПКУ ОДЛУЧИВАЊА О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ “ФРИГОМОНТАЖА“ д.о.о

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД КРАГУЈЕВАЦ
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ, УРБАНИЗАМ, ИЗГРАДЊУ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Одељење за просторно планирање и заштиту животне средине
Служба за заштиту животне средине
Број: XVIII-501-295/17
КРАГУЈЕВАЦ
28.12.2017. година

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОСТУПКУ ОДЛУЧИВАЊА
О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Градска управа за просторно планирање, урбанизам, изградњу и заштиту животне средине, Одељење за просторно планирање и заштиту животне средине, Служба за заштиту животне средине, обавештава јавност да је на захтев носиоца пројекта “ФРИГОМОНТАЖА“ д.о.о., на кат. парц. бр. 2230 КО Доња Сабанта, из Крагујевца, донето Решење број: XVIII-501-295/17 и спроведен поступак одлучивања о потреби израде студије о процени утицаја на животну средину Пројекта - индустријски објекат - производна хала за монтажу расхладне опреме са пратећим садржајима и управном зградом, носиоца пројекта "ФРИГОМОНТАЖА" д.о.о., чија се реализација планира на кп.бр. 2230 КО Доња Сабанта, на територији града Крагујевца.

У спроведеном поступку донето је Решење да за предметни објекат није потребна израда студије о процени утицаја на животну средину, будући да се за планиране карактеристике пројекта, уз примену важећих техничких норматива и стандарда прописаних за изградњу, коришћење и одржавање ове врста објеката, као и одговарајућих мера заштите које су утврђене наведеним решењем, односно услова које су утврдили други овлашћени органи и организације, не очекују значајни негативни утицаји на чиниоце животне средине у току извођења и коришћења пројекта.

Донето решење заснива се на анализи захтева носиоца пројекта и података о локацији, карактеристикама и могућим утицајима пројекта на животну средину, при чему су узети у обзир прописани критеријуми за пројекте наведене у Листи II Уредбе о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину (“Службени гласник РС“, број 114/08).

Представници заинтересоване јавности могу изјавити жалбу на донето решење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења. Жалба се изјављује Министарству заштите животне средине, а подноси се преко првостепеног органа.

Обавештење се објављује на основу чл. 10. став 7. и чл. 29. Закона о процени утицаја на животну средину “Службени гласник Републике Србије“, бр.135/04, 36/2009).

Службено лице
Драгана Мркаљ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ “КОНВОЈ ТРАНС“ Д.О.О.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД КРАГУЈЕВАЦ
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ, УРБАНИЗАМ, ИЗГРАДЊУ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Одељење за просторно планирање и заштиту животне средине
Служба за заштиту животне средине
Број: XVIII-501-338/17
Крагујевац
27.12.2017. године


ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ
О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Градска управа за просторно планирање, урбанизам, изградњу и заштиту животне средине, Одељење за просторно планирање и заштиту  животне средине, Служба за заштиту животне средине обавештава јавност да је носилац пројекта “КОНВОЈ ТРАНС“ Д.О.О., улица Складишни центар бр. 3 из Крагујевца, поднео захтев за одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја на животну средину ПРОЈЕКТА - интерне станице за снабдевање горивом моторних возила у оквиру комплекса “КОНВОЈ ТРАНС“ на к.п. бр. 1507 КО Крагујевац 1, у улици Складишни центар број 3, на територији Града Крагујевца.   

Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у просторијама овог органа - Градска управа за просторно планирање, урбанизам, изградњу и заштиту животне средине, Одељење за просторно планирање и заштиту животне средине, Служба за заштиту животне средине, канцеларија број 326, Трг слободе бр. 3, у периоду од 28.12.2017. до 08.01.2018. године, у времену од 9-12 часова.

У року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења, заинтересована јавност може доставити мишљења о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину овом органу.

Овај орган ће у року од 10 дана од дана истека рока из става 3. овог обавештења донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна процена утицаја на животну средину, о чему ће благовремено обавестити јавност.

Службено лице
Ивана Антонијевић

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОСТУПКУ ОДЛУЧИВАЊА О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ HELLAS Centar doo из Крагујевца

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД КРАГУЈЕВАЦ
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ, УРБАНИЗАМ, ИЗГРАДЊУ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Одељење за просторно планирање и заштиту животне средине
Служба за заштиту животне средине
Број: XVIII-501-320/17
Крагујевац
26.12.2017. године

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОСТУПКУ ОДЛУЧИВАЊА
О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Градска управа за просторно планирање, урбанизам, изградњу и заштиту животне средине, Одељење за просторно планирање и заштиту животне средине, Служба за заштиту животне средине, обавештава јавност да је на захтев носиоца пројекта HELLAS Centar doo из Крагујевца, (са седиштем у улици Илије Киковића број 6 - пословна јединица у улици Душана Ђорђевића - насеље Петровац у Крагујевцу), донето Решење број: XVIII-501-320/17, и спроведен поступак одлучивања о потреби израде студије о процени утицаја на животну средину Пројекта - изградња пословно-производног објекта за обраду металних профила, чија се реализација планира у улици Душана Ђорђевића у насељу Петровац, на КП бр. 753, 756, 757, 758 и 759  КО Крагујевац 4, на територији града Крагујевца.

У спроведеном поступку донето је Решење да за предметни објекат није потребна израда студије о процени утицаја  на животну средину, будући да се за планиране карактеристике пројекта, уз примену важећих техничких норматива и стандарда прописаних за изградњу, коришћење и одржавање ове врста објеката, као и одговарајућих мера заштите које су утврђене наведеним решењем, односно услова које су утврдили други овлашћени органи и организације, не очекују значајни негативни утицаји на чиниоце животне средине у току извођења и коришћења пројекта.

Донето решење заснива се на анализи захтева носиоца пројекта и података о локацији, карактеристикама и могућим утицајима пројекта на животну средину, при чему су узети у обзир прописани критеријуми за пројекте наведене у Листи II Уредбе о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину (“Службени гласник РС“, број 114/08.

Представници заинтересоване јавности могу изјавити жалбу на донето решење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења. Жалба се изјављује Министарству заштите животне средине, а подноси се преко првостепеног органа.

Обавештење се објављује на основу чл. 10. став 7. и чл. 29. Закона о процени утицаја на животну средину (“Службени гласник Републике Србије“, бр.135/04, 36/2009).

Службено лице
Ивана Антонијевић

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОСТУПКУ ОДЛУЧИВАЊА О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ “Јунгић метали“ доо, Београд-Вождовац

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД КРАГУЈЕВАЦ
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ, УРБАНИЗАМ, ИЗГРАДЊУ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Одељење за просторно планирање и  заштиту животне средине
Служба за заштиту животне средине
Број: XVIII-501-282/17
КРАГУЈЕВАЦ
5.12.2017. године


ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОСТУПКУ ОДЛУЧИВАЊА
О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ


Градска управа за просторно планирање, урбанизам, изградњу и заштиту животне средине, Одељење за просторно планирање и заштиту животне средине, Служба за заштиту животне средине, обавештава јавност да је на захтев носиоца пројекта “Јунгић метали“ доо, Београд-Вождовац (Ул. Јове Илића бр. 49/1/1), донето Решење број: XVIII-501-282/17 и спроведен поступак одлучивања о потреби израде студије о процени утицаја на животну средину Пројекта - складиштење и третман неопасног отпада, чија се реализација планира на катастарској парцели 1541/1 КО Крагујевац 1, улица Индустријска број 7, на територији града Крагујевца.

У спроведеном поступку донето је Решење да за предметни објекат није потребна израда студије о процени утицаја на животну средину, будући да се за планиране карактеристике пројекта, уз примену важећих техничких норматива и стандарда прописаних за изградњу, коришћење и одржавање ове врста објеката, као и одговарајућих мера заштите које су утврђене наведеним решењем, односно услова које су утврдили други овлашћени органи и организације, не очекују значајни негативни утицаји на чиниоце животне средине у току извођења и коришћења пројекта. Донето решење заснива се на анализи захтева носиоца пројекта и података о локацији, карактеристикама и могућим утицајима пројекта на животну средину, при чему су узети у обзир прописани критеријуми за пројекте наведене у Листи II Уредбе о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину (“Службени гласник РС“, број 114/08).

Представници заинтересоване јавности могу изјавити жалбу на донето решење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења. Жалба се изјављује Министарству заштите животне средине, а подноси се преко првостепеног органа.
 
Обавештење се објављује на основу чл. 10. став 7. и чл. 29. Закона о процени утицаја на животну средину (“Службени гласник Републике Србије“, бр.135/04, 36/2009).

Службено лице
Драгана Новаковић

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОСТУПКУ ОДЛУЧИВАЊА О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ “Штампарија ЕМЦ“, Крагујевац

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД КРАГУЈЕВАЦ
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ, УРБАНИЗАМ, ИЗГРАДЊУ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Одељење за просторно планирање и  заштиту животне средине
Служба за заштиту животне средине
Број: XVIII-501-183/17
КРАГУЈЕВАЦ
07.12.2017.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОСТУПКУ ОДЛУЧИВАЊА
О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Градска управа за просторно планирање, урбанизам, изградњу и заштиту животне средине, Одељење за просторно планирање и заштиту животне средине, Служба за заштиту животне средине, обавештава јавност да је на захтев носиоца пројекта Агенција за штампу и едукацију “Штампарија ЕМЦ“, Крагујевац, (са седиштем у улици Краља Александра I Карађорђевића 27 - пословна јединица у улици Вељка Ребића број 29), донето Решење број: XVIII-501-183/17, и спроведен поступак одлучивања о потреби израде студије о процени утицаја на животну средину Пројекта - Агенција за штампу и едукацију “Штампарија ЕМЦ“, на катастарској парцели број 4319  КО Крагујевац 2, улица Вељка Ребића број 29, на територији града Крагујевца.

У спроведеном поступку донето је Решење да за предметни објекат није потребна израда студије о процени утицаја  на животну средину, будући да се за планиране карактеристике пројекта, уз примену важећих техничких норматива и стандарда прописаних за изградњу, коришћење и одржавање ове врста објеката, као и одговарајућих мера заштите које су утврђене наведеним решењем, односно услова које су утврдили други овлашћени органи и организације, не очекују значајни негативни утицаји на чиниоце животне средине у току извођења и коришћења пројекта.

Донето решење заснива се на анализи захтева носиоца пројекта и података о локацији, карактеристикама и могућим утицајима пројекта на животну средину, при чему су узети у обзир прописани критеријуми за пројекте наведене у Листи II Уредбе о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину (“Службени гласник РС“, број 114/08.

 Представници заинтересоване јавности могу изјавити жалбу на донето решење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења. Жалба се изјављује Министарству пољопривреде и заштите животне средине, а подноси се преко првостепеног органа.
 
Обавештење се објављује на основу чл. 10. став 7. и чл. 29. Закона о процени утицаја на животну средину (“Службени гласник Републике Србије“, бр.135/04, 36/2009)

Службено лице
Ивана Антонијевић

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД КРАГУЈЕВАЦ
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ, УРБАНИЗАМ, ИЗГРАДЊУ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Одељење за просторно планирање, заштиту животне средине и легализацију
Служба за заштиту животне средине
Број: XVIII-501-119/17
КРАГУЈЕВАЦ


ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ
О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Обавештавамо вас да је носилац пројекта "БЕЛАН" д.о.о., из Крагујевца, поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину ПРОЈЕКТА - постројење за пречишћавање технолошких отпадних вода из погона млекаре, чија се реализација планира на кп. бр. 4488 КО Крагујевац 4 (ул. Липарска бр. 2), на територији града Крагујевца.

Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у просторијама овог органа - Градска управа за просторно планирање, урбанизам, изградњу и заштиту животне средине, Одељење за просторно планирање, заштиту животне средине и легализацију, Служба за заштиту животне средине, канцеларија број 326, Трг слободе бр. 3, у периоду од 04.05.2017. до 15.05.2017. године, у времену од 9-12 часова.

У року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења, заинтересована јавност може доставити мишљења о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину овом органу.

Овај орган ће у року од 10 дана од дана истека рока из става 3. овог обавештења донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна процена утицаја на животну средину, о чему ће благовремено обавестити јавност.

Службено лице
Драгана Мркаљ

ОБАВЕШТЕЊЕ о јавном увиду, јавној презентацији и јавној расправи Студије о процени утицаја затеченог стања на животну средину

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД КРАГУЈЕВАЦ
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ, УРБАНИЗАМ, ИЗГРАДЊУ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Одељење за просторно планирање и заштиту животне средине
Служба за заштиту животне средине
Број: XVIII-501-225/17
КРАГУЈЕВАЦ

ОБАВЕШТЕЊЕ о јавном увиду, јавној презентацији и јавној расправи
Студије о процени утицаја затеченог стања на животну средину

Градска управа за просторно планирање, урбанизам, изградњу и заштиту животне средине, Одељење за просторно планирање и заштиту животне средине, Служба за заштиту животне средине обавештава јавност да је носилац пројекта ПТП “Чар“ Експорт-импорт д.о.о. из Крагујевца, улица Драгослава Срејовића број 91, поднео захтев за сагласност на Студију о процени утицаја затеченог стања на животну средину ПРОЈЕКТА - производни комплекс “Чар“, реализованог на катастарској парцели број 1562/1 КО Крагујевац 1, на територији Града Крагујевца.

Увид у Студију о процени утицаја затеченог стања на животну средину пројекта може се извршити у просторијама овог органа - Градска управа за просторно планирање, урбанизам, изградњу и заштиту животне средине, Одељење за просторно планирање, заштиту животне средине и легализацију, Служба за заштиту животне средине, канцеларија број 326, Трг слободе бр. 3, у периоду од 31.08.2017. до 14.09.2017. године, у времену од 9-12 часова.

Заинтересована јавност која врши увид у Студију о процени утицаја затеченог стања на животну средину може у горенаведеном року доставити мишљење стручној служби (закључно са 14.09.2017. године).

Јавна расправа и презентација Студије о процени утицаја затеченог стања на животну средину биће одржана 15. септембра 2017. године са почетком у 11.00 часова, у просторијама Градске управе за просторно планирање, урбанизам, изградњу и заштиту животне средине, Служба за заштиту животне средине, канцеларија 326.

Службено лице
Драгана Новаковић

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД КРАГУЈЕВАЦ
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ, УРБАНИЗАМ, ИЗГРАДЊУ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Одељење за просторно планирање и заштиту животне средине
Служба за заштиту животне средине
Број: XVIII-501-295/17
КРАГУЈЕВАЦ


ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ
О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Обавештавамо вас да је носилац пројекта “ФРИГО МОНТАЖА“ д.о.о., из Крагујевца, поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину ПРОЈЕКТА - индустријски објекат - производна хала за монтажу расхладне опреме са пратећим садржајима и управном зградом, чија се реализација планира на кп. бр. 2230 КО Доња Сабанта, на територији града Крагујевца.

Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у просторијама овог органа - Градска управа за просторно планирање, урбанизам, изградњу и заштиту животне средине, Одељење за просторно планирање и заштиту животне средине, Служба за заштиту животне средине, канцеларија број 326, Трг слободе бр. 3, у периоду од 30.11.2017. до 11.12.2017. године, у времену од 9-12 часова.

У року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења, заинтересована јавност може доставити мишљења о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину овом органу.

Овај орган ће у року од 10 дана од дана истека рока из става 3. овог обавештења донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна процена утицаја на животну средину, о чему ће благовремено обавестити јавност.

Службено лице
Драгана Мркаљ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД КРАГУЈЕВАЦ
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ, УРБАНИЗАМ, ИЗГРАДЊУ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Одељење за просторно планирање и заштиту животне средине
Служба за заштиту животне средине
Број: XVIII-501-320/17
Дана  30.11.2017. године
Крагујевац

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ
О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Градска управа за просторно планирање, урбанизам, изградњу и заштиту животне средине, Одељење за просторно планирање и заштиту  животне средине, Служба за заштиту животне средине обавештава јавност да је носилац пројекта “ХЕЛЛАС ЦЕНТАР“ ДОО, улица Илије Киковића број 6 из Крагујевца, поднео захтев за одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја на животну средину ПРОЈЕКТА - изградња пословно - производног објекта за обраду металних профила у улици Душана Дјорђевића - насеље Петровац, у Крагујевцу, чија се реализација планира на катастарским парцелама 753, 756, 757, 758 и 759 КО Крагујевац 4, на територији Града Крагујевца.
   
Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у просторијама овог органа - Градска управа за просторно планирање, урбанизам, изградњу и заштиту животне средине, Одељење за просторно планирање и заштиту животне средине, Служба за заштиту животне средине, канцеларија број 326, Трг слободе бр. 3, у периоду од 30.11.2017. до 11.12.2017. године, у времену од 9-12 часова.

У року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења, заинтересована јавност може доставити мишљења о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину овом органу.

Овај орган ће у року од 10 дана од дана истека рока из става 3. овог обавештења донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна процена утицаја на животну средину, о чему ће благовремено обавестити јавност.

Службено лице
Ивана Антонијевић

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОСТУПКУ ОДЛУЧИВАЊА О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД КРАГУЈЕВАЦ
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ, УРБАНИЗАМ, ИЗГРАДЊУ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Одељење за просторно планирање и заштиту животне средине
Служба за заштиту животне средине
Број: XVIII-501-280/17
Крагујевац
23.11.2017. године

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОСТУПКУ ОДЛУЧИВАЊА
О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Градска управа за просторно планирање, урбанизам, изградњу и заштиту животне средине, Одељење за просторно планирање и заштиту животне средине, Служба за заштиту животне средине, обавештава јавност да је на захтев носиоца пројекта “VIP mobile“ д.о.о., ул. Милутина Миланковића 1ж, 11070 Нови Београд, донето Решење број: XVIII-501-280/17 и спроведен поступак одлучивања о потреби израде студије о процени утицаја на животну средину Пројекта - базне станице мобилне телефоније “КГ3437_01 КГ_Рогојевац“, у Крагујевцу, на кп.бр. 803/2 КО Рогојевац, на територији града Крагујевца, ГСМ900/ДЦС1800/УМТС2100/ЛТЕ800 мреже јавних мобилних телекомуникација “VIP mobile“ д.о.о., на територији града Крагујевца.

У спроведеном поступку донето је Решење да за предметни објекат није потребна израда студије о процени утицаја на животну средину, будући да се за планиране карактеристике пројекта, уз примену важећих техничких норматива и стандарда прописаних за изградњу, коришћење и одржавање ове врста објеката, као и одговарајућих мера заштите које су утврђене наведеним решењем, односно услова које су утврдили други овлашћени органи и организације, не очекују значајни негативни утицаји на чиниоце животне средине у току извођења и коришћења пројекта.

Донето решење заснива се на анализи захтева носиоца пројекта и података о локацији, карактеристикама и могућим утицајима пројекта на животну средину, при чему су узети у обзир прописани критеријуми за пројекте наведене у Листи II Уредбе о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину (“Службени гласник РС“, број 114/08), и Стручна оцена оптерећења животне средине у локалној зони базне станице мобилне телефоније, израђена од стране овлашћеног правног лица за вршење послова испитивање нивоа зрачења извора нејонизујућих зрачења од посебног интереса у животној средини - Лабораторије W – line, 11077 Београд, Аутопут за Загреб 41и.

Представници заинтересоване јавности могу изјавити жалбу на донето решење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења. Жалба се изјављује Министарству пољопривреде и заштите животне средине, а подноси се преко првостепеног органа.

Обавештење се објављује на основу чл. 10. став 7. и чл. 29. Закона о процени утицаја на животну средину (“Службени гласник Републике Србије“, бр.135/04, 36/2009).

Службено лице
Ивана Антонијевић

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД КРАГУЈЕВАЦ
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ, УРБАНИЗАМ, ИЗГРАДЊУ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Одељење за просторно планирање и заштиту животне средине
Служба за заштиту животне средине
Број: XVIII-501-282/17
КРАГУЈЕВАЦ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ
О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Градска управа за просторно планирање, урбанизам, изградњу и заштиту животне средине, Одељење за просторно планирање и заштиту животне средине, Служба за заштиту животне средине обавештава јавност да је носилац пројекта “Јунгић метали“ доо, Београд-Вождовац (Ул. Јове Илића бр. 49/1/1), поднео захтев за одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја на животну средину ПРОЈЕКТА - складиштење и третман неопасног отпада, чија се реализација планира на катастарској парцели 1541/1 КО Крагујевац 1, улица Индустријска број 7, на територији града Крагујевца.
 
Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у просторијама овог органа - Градска управа за просторно планирање, урбанизам, изградњу и заштиту животне средине, Одељење за просторно планирање, заштиту животне средине и легализацију, Служба за заштиту животне средине, канцеларија број 326, Трг слободе бр. 3, у периоду од 9.11.2017. до 20.11.2017. године, у времену од 9-12 часова.

У року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења, заинтересована јавност може доставити мишљења о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину овом органу.

Овај орган ће у року од 10 дана од дана истека рока из става 3. овог обавештења донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна процена утицаја на животну средину, о чему ће благовремено обавестити јавност.

Службено лице
Драгана Новаковић

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД КРАГУЈЕВАЦ
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ, УРБАНИЗАМ, ИЗГРАДЊУ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Одељење за просторно планирање и заштиту животне средине
Служба за заштиту животне средине
Број: XVIII-501-183/17
КРАГУЈЕВАЦ
Датум: 09.11.2017. године.    

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ
О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Градска управа за просторно планирање, урбанизам, изградњу и заштиту животне средине, Одељење за просторно планирање и заштиту  животне средине, Служба за заштиту животне средине обавештава јавност да је носилац пројекта Агенција за штампу и едукацију “Штампарија ЕМЦ“, Крагујевац (са седиштем у улици Краља Александра I Карађорђевића 27 - пословна јединица у улици Вељка Ребића број 29), поднео захтев за одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја на животну средину ПРОЈЕКТА - Агенција за штампу и едукацију Штампарија ЕМЦ, чија се реализација планира на катастарској парцели број 4319 КО Крагујевац 2, улица Вељка Ребића број 29, на територији града Крагујевца.
 
Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у просторијама овог органа - Градска управа за просторно планирање, урбанизам, изградњу и заштиту животне средине, Одељење за просторно планирање и заштиту животне средине, Служба за заштиту животне средине, канцеларија број 326, Трг слободе бр. 3, у периоду од 9.11.2017. до 20.11.2017. године, у времену од 9-12 часова.

У року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења, заинтересована јавност може доставити мишљења о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину овом органу.

Овај орган ће у року од 10 дана од дана истека рока из става 3. овог обавештења донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна процена утицаја на животну средину, о чему ће благовремено обавестити јавност.

Службено лице
Ивана Антонијевић

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД КРАГУЈЕВАЦ
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ, УРБАНИЗАМ, ИЗГРАДЊУ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Одељење за просторно планирање, заштиту животне средине и легализацију
Служба за заштиту животне средине
Број: XVIII-501-280/17
КРАГУЈЕВАЦ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ
О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Градска управа за просторно планирање, урбанизам, изградњу и заштиту животне средине, Одељење за просторно планирање, заштиту животне средине и легализацију, Служба за заштиту животне средине, обавештава јавност да је носилац пројекта “ВИП мобиле“ д.о.о. ул. Милутина Миланковића 1ж, 11070 Нови Београд, поднео захтев за одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја на животну средину ПРОЈЕКТА - радио базне станице мобилне телефоније на локацији “КГ3437_01 КГ_Рогојевац“, у Крагујевцу, на кп.бр. 803/2, КО Рогојевац, Град Крагујевац ГСМ900/ДЦС1800/УМТС2100/ЛТЕ800 мреже јавних мобилних телекомуникација “VIP mobile“ д.о.о.

Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у просторијама овог органа - Градска управа за просторно планирање, урбанизам, изградњу и заштиту животне средине, Одељење за просторно планирање, заштиту животне средине и легализацију, Служба за заштиту животне средине, канцеларија број 326, Трг слободе бр. 3, у периоду од 26.10.2017. до 06.11.2017. године, у времену од 9-12 часова. Уз захтев су приложени Извештај о испитивању електромагнетног зрачења и Стручна оцена оптерећења животне срдине у локалној зони базне станице мобилне телефоније “КГ3437_01 КГ_Рогојевац“, израђена од стране овлашћеног правног лица лабораторије “W – LINE“ из Београда, Аутопут за Загреб 41и.

У року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења, заинтересована јавност може доставити мишљења о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину овом органу.

Овај орган ће у року од 10 дана од дана истека рока из става 3. овог обавештења донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна процена утицаја на животну средину, о чему ће благовремено обавестити јавност.

Службено лице
Ивана Антонијевић

Архива