Контактирајте нас за више информација
X

Park_u_Ilinoj_vodi_foto_Zoran_Petrovi.jpg
 
Напредна претрага Напредна претрага
Gate of Europe

Географски информациони систем

Салон антиратне карикатуреЛого

Заштита животне средине

Градска управа за просторно планирање, урбанизам, изградњу и заштиту животне средине обавља следеће послове из области - Заштита животне средине

Градска управа за просторно планирање, урбанизам, изградњу и заштиту животне средине обавља следеће послове из области - Заштита животне средине:

 • спровођење поступка процене утицаја пројеката на животну средину;
 • утврђивање услова и мера заштите животне средине у просторним и урбанистичким плановима и другим актима за уређење простора и изградњу објеката и постројења;
 • оцену и давање сагласности на стратешку процену утицаја на животну средину;
 • утврђивање услова за рад нових и постојећих постројења и издавање, ревизију, продужења и престанак важности интегрисаних дозвола;
 • издавање дозвола за сакупљање, транспорт, складиштење, третман и одлагање инертног и неопасног отпада на територији града;
 • вођење и чување евиденције и објављивање података о поступцима процене утицаја и дозволама у области управљања отпадом;
 • успостављање локалног регистра извора загађивања;
 • континуирано праћење стања животне средине: контроле квалитета ваздуха, алергеног полена, индекс квалитета ваздуха, мерења нивоа комуналне буке, загађености земљишта, изворске воде јавних чесама;
 • информисање и објављивање података о стању и квалитету животне средине;
 • заштиту биолошке разноврсности, дивљих биљних и животињских врста и аутохтоних екосистема, заштиту природе, очување, коришћење и развој природних добара посебне вредности;
 • заштиту од опасних и штетних материја, израду плана заштите од удеса, мера и поступака одговора за удес и санацију последица од удеса;
 • проглашење стања угрожености и увођење посебних мера у случају прекорачења граничних вредности емисије и непосредне опасности по животну средину и здравље становништва;
 • утврђивање статуса и подручја угрожене животне средине, режима санације и ремедијације за подручје од локалног значаја;
 • планирање и координацију едукативних активности у области заштите животне средине;
 • достављање извештаја и давања мишљења по захтеву надлежних органа;
 • израду и реализацију програма, планова и пројеката одрживог развоја и заштите животне средине као и акционих и санационих планова;
 • израду и реализацију локалног акционог плана заштите од буке у животној средини и старања о његовом спровођењу, утврђивања мера и услова заштите од буке, вршења акустичког зонирања, одређивања мера забране и ограничења у складу са законом и израде стратешких карата буке из своје надлежности;
 • доношење локалног плана управљања отпадом;
 • издавање дозвола за обављање делатности промета и коришћења нарочито опасних хемикалија;
 • утврђивање накнаде за заштиту и унапређење животне средине, праћење и примену економских инструмената за финансирање заштите животне средине;
 • припрему и израду нормативно-правних аката из надлежности Службе.

Начелник службе за заштиту животне средине - Мр Драган Маринковић тел: 306-178 email: dmarinkovic@kg.org.rs

Служба за заштиту животне средине - 326 III спрат зграде управе града Крагујевца