Контактирајте нас за више информација
X

Park_u_Ilinoj_vodi_foto_Zoran_Petrovi.jpg
 
Напредна претрага Напредна претрага
Gate of Europe

Географски информациони систем

Презентација финансирана од стране Америчке агенције за међународни развој

Асоцијација градова Весници мира

Салон антиратне карикатуреУдружење крагујевчана

Лого

Заштита животне средине

Градска управа за просторно планирање, урбанизам, изградњу и заштиту животне средине обавља следеће послове из области - Заштита животне средине

Градска управа за просторно планирање, урбанизам, изградњу и заштиту животне средине обавља следеће послове из области - Заштита животне средине:

 • спровођење поступка процене утицаја пројеката на животну средину;
 • утврђивање услова и мера заштите животне средине у просторним и урбанистичким плановима и другим актима за уређење простора и изградњу објеката и постројења;
 • оцену и давање сагласности на стратешку процену утицаја на животну средину;
 • утврђивање услова за рад нових и постојећих постројења и издавање, ревизију, продужења и престанак важности интегрисаних дозвола;
 • издавање дозвола за сакупљање, транспорт, складиштење, третман и одлагање инертног и неопасног отпада на територији града;
 • вођење и чување евиденције и објављивање података о поступцима процене утицаја и дозволама у области управљања отпадом;
 • успостављање локалног регистра извора загађивања;
 • континуирано праћење стања животне средине: контроле квалитета ваздуха, алергеног полена, индекс квалитета ваздуха, мерења нивоа комуналне буке, загађености земљишта, изворске воде јавних чесама;
 • информисање и објављивање података о стању и квалитету животне средине;
 • заштиту биолошке разноврсности, дивљих биљних и животињских врста и аутохтоних екосистема, заштиту природе, очување, коришћење и развој природних добара посебне вредности;
 • заштиту од опасних и штетних материја, израду плана заштите од удеса, мера и поступака одговора за удес и санацију последица од удеса;
 • проглашење стања угрожености и увођење посебних мера у случају прекорачења граничних вредности емисије и непосредне опасности по животну средину и здравље становништва;
 • утврђивање статуса и подручја угрожене животне средине, режима санације и ремедијације за подручје од локалног значаја;
 • планирање и координацију едукативних активности у области заштите животне средине;
 • достављање извештаја и давања мишљења по захтеву надлежних органа;
 • израду и реализацију програма, планова и пројеката одрживог развоја и заштите животне средине као и акционих и санационих планова;
 • израду и реализацију локалног акционог плана заштите од буке у животној средини и старања о његовом спровођењу, утврђивања мера и услова заштите од буке, вршења акустичког зонирања, одређивања мера забране и ограничења у складу са законом и израде стратешких карата буке из своје надлежности;
 • доношење локалног плана управљања отпадом;
 • издавање дозвола за обављање делатности промета и коришћења нарочито опасних хемикалија;
 • утврђивање накнаде за заштиту и унапређење животне средине, праћење и примену економских инструмената за финансирање заштите животне средине;
 • припрему и израду нормативно-правних аката из надлежности Службе.

Начелник службе за заштиту животне средине - Мр Драган Маринковић тел: 306-178 email: dmarinkovic@kg.org.rs

Служба за заштиту животне средине - 326 III спрат зграде управе града Крагујевца