РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ГРАД КРАГУЈЕВАЦ

ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ, УРБАНИЗАМ, ИЗГРАДЊУ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Одељење за просторно планирање и заштиту животне средине

Служба за заштиту животне средине

Број: XVIII-501-310/19

Датум: 17.09.2019. године

К Р А Г У Ј Е В А Ц

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ИЗДАВАЊУ РЕШЕЊА О ИЗДАВАЊУ ИНТЕГРАЛНЕ ДОЗВОЛЕ ЗА СКЛАДИШТЕЊЕ И ТРЕТМАН НЕОПАСНОГ ОТПАДА

 

Градска управа за просторно планирање, урбанизам, изградњу и заштиту животне средине, Служба за заштиту животне средине,  обавештава вас  да је на захтев оператера – привредног друштва за производњу, промет и услуге “Coper trade” дoo Чачak, oгранак у Крагујевцу, издато решење о издавању интегралне дозволе за складиштење и третман неопасног отпада на локацији пословне јединице у улици  Складишни центар број 2, на катастарској парцели број 1515 КО Крагујевац 1 на територији града Крагујевца.

У спроведеном поступку донето је Решење број XVIII-501-310/19 од 16.09.2019. године, којим се оператеру – “Coper trade” дoo Чачak, издаје решење о издавању  интегралне дозволе за складиштење и третман неопасног отпада, све по спроведеном поступку и достављеној документацији од стране оператера а на основу чл. 68. Закона о управљању отпадом (”Службени гласник РС”, број 36/09, 88/10, 14/16 и 95/2018 – др. закон).

Увид у издату дозволу може се извршити у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења, у просторијама Градске управе града Крагујевца, Служба за заштиту животне средине, канцеларија 326, у времену од 7,30 до 15,30 часова. Представници заинтересоване јавности могу изјавити жалбу на донето решење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења. Жалба се изјављује Министарству заштите животне средине Републике Србије, а подноси се преко првостепеног органа.

Обавештење се објављује на основу чл. 69. став 1. Закона о управљању отпадом (”Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 14/16 и 95/2018- др.закон).

 

                                                                                                  Службено лице

Драгана Новаковић