Јавна књига

Јавна књига2018-08-30T14:19:07+02:00
13.07. 2020.

„Неша Петрол доо“ – Изградња бензинске станице теч. гориво и ТНГ (улица Краљевачког батаљона)

13. јул 2020. @ 13:49|

Захтев носиоца пројекта за одлучивање о потреби процене утицаја затеченог стања: Изградња бензинске станице за снабдевање моторних возила течним горивом и ТНГ-ом, чија се реализација планира на катастарској парцели 15286 КО Крагујевац 3 (улица Краљевачког батаљона),  на територији града Крагујевца, носиоца пројекта "Неша Петрол доо" из Тополе 2. Евиденциони број захтева: Број досијеа: XVIII-501-108/19 од 22.04.2019. Подаци о подносиоцу захтева/носиоцу пројекта:

13.07. 2020.

„VIP mobile“ д.o.o.-Радио базна станице мобилне телефоније „Станово 2″ул. Радована Мићовића

13. јул 2020. @ 12:35|

Захтев носиоца пројекта за одлучивање о потреби процене утицаја: Радио базне станице мобилне телефоније КГ3021_01КГ Крагујевац_Станово_2 која се налази на кп.бр. 8098 КО Крагујевац 3, насеље Станово (ул. Радована Мићовића) Евиденциони број захтева: Број досијеа: XXV-02-501-30/20, од 23.01.2020. године Подаци о подносиоцу захтева/носиоцу пројекта:

9.07. 2020.

„ШТАМПАРИЈА ИДЕА“ д.о.о.-Доградња објекта за потребе штампарије, ул. Интернационалних бригада бр. 65

9. јул 2020. @ 10:54|

Захтев носиоца пројекта за одлучивање о потреби процене утицаја: Доградња објекта за потребе штампарије, која се налази на кп.бр. 1769/1 КО Крагујевац 4, ул. Интернационалних бригада бр. 65, из Крагујевца, на територији града Крагујевца, од стране носиоца пројекта "ШТАМПАРИЈА ИДЕА" д.о.о. Евиденциони број захтева: Број досијеа: XXV-02-501-82/20 од 03.03.2020. године

9.07. 2020.

„VIP mobile“ д.o.o.-проширење базне станице „КГ3102_03 KG_Крагујевац_Аеродром_2“,(ул. Ратка Павловића бр.26)

9. јул 2020. @ 10:52|

Захтев носиоца пројекта за одлучивање о потреби процене утицаја: Базне станице за мобилну телефонију "VIP mobile" д.o.o, - проширење базне станице "КГ3102_03 KG_Крагујевац_Аеродром_2", реконструисани затечени извор мобилне телефонијена,  на кп.бр. 7038 КО Крагујевац 4 (ул. Ратка Павловића бр.26), на територији града Крагујевца Евиденциони број захтева: Број досијеа: XXV-02-501-29/20, од 23.01.2020. године

7.07. 2020.

Базнa станице за мобилну телефонију „VIP mobile“ д.o.o, – проширење базне станице „КГ3102_03 KG_Крагујевац_Аеродром_2“

7. јул 2020. @ 14:47|

Захтев носиоца пројекта за одлучивање о потреби процене утицаја: Базне станице за мобилну телефонију "VIP mobile" д.o.o, - проширење базне станице "КГ3102_03 KG_Крагујевац_Аеродром_2", реконструисани затечени извор мобилне телефоније на, на кп.бр. 7038 КО Крагујевац 4 (ул. Ратка Павловића бр.26), на територији града Крагујевца...

Учитај још чланака
Go to Top