Јавна презентација урбанистичких пројеката2019-07-11T09:04:49+02:00

Урбанистички пројекат за доградњу постојећег пословног објекта на кп.бр.8449/1 КО Крагујевац 3

Град Крагујевац, Градска управа за имовинске послове, урбанизам, изградњу и озакоњење, на основу члана 63. ст. 2. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'', бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-Одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-Одлука УС, 98/13-Одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20 и 52/21), објављује...

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЈУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЛОКАЦИЈЕ 2.3 И ЛОКАЦИЈЕ 2.4.

Градска управа за имовинске послове, урбанизам, изградњу и озакоњење, на основу члана 63. ст. 2. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'', бр. 72/09, 81/09 исправка, 64/10-Одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-Одлука УС, 98/13-Одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20 и 52/21), објављује...

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЈУ УП за изградњу стамбено пословне зграде ламеле 4 у оквиру стамбено пословног комплекса ПАНОРАМА ЕРДОГЛИЈА и УП за изградњу производног објекта за прераду меса на кп.бр. 11965 КО Крагујевац 3

Градска управа за имовинске послове, урбанизам, изградњу и озакоњење, на основу члана 63. ст. 2. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'', бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-Одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-Одлука УС, 98/13-Одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20 и 52/21), објављује...

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЈУ УП за изградњу угаоне стамбено пословне зграде кп.бр. 3508/1 КО Крагујевац 3, у улици Луја Пастера бр.10 и УП за кп.бр. 3610/1, КО Крагујевац 2

Град Крагујевац, Градска управа за друштвене делатности и послове са грађанима, на основу члана 63. ст. 2. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'', бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-Одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-Одлука УС, 98/13-Одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20, 52/21), објављује...

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЈУ УП за изградњу бетоњерке са пословном зградом административним објектом и пратећим објектима и УП за реконструкцију Трга војводе Радомира Путника и дела пешачке зоне у Крагујевцу

[...]

Go to Top