Јавна презентација урбанистичких пројеката2019-07-11T09:04:49+02:00

ЈАВНA ПРЕЗЕНТАЦИЈA два урбанистичка пројекта

На основу члана 63. ст.2. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник Републике Србије'', број 72/09, 81/09-испр., 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20 и 52/21)...

ЈАВНA ПРЕЗЕНТАЦИЈA Урбанистичког пројекта за изградњу производно-пословног комплекса на кп.бр. 1216/6 КО Крагујевац 4

Јавна презентација урбанистичког пројекта за изградњу производно-пословног комплекса на кп.бр. 1216/6 КО Крагујевац 4, обавиће се у просторијама Градске управе за имовинске послове, урбанизам, изградњу и озакоњење (зграда Управе града Крагујевца, V спрат, канцеларија број 508) у периоду од 27.05.2022. године закључно са 03.06.2022.године, сваког радног дана од 11 до 14 часова.

Урбанистички пројекат за реконструкцију и надградњу породичног стамбеног објекта и претварање у стамбено – пословни објекат на кп бр. 2921/1 К.О. КРАГУЈЕВАЦ 3

На основу члана 63. ст.2. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник Републике Србије'', број 72/09, 81/09-испр., 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20 и 52/21)...

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА УП за изградњу стамбено–пословног комплекса са подземном гаражом на кп.бр. 10472/21 К.О. Крагујевац 4

Јавна презентација Урбанистичког пројекта за изградњу стамбено–пословног комплекса са подземном гаражом на кп.бр. 10472/21 К.О. Крагујевац 4, обавиће се у просторијама Градске управе за имовинске послове, урбанизам, изградњу и озакоњење (зграда Управе града Крагујевца, V спрат, канцеларија број 508) у периоду од 16.04.2022. године закључно са 23.04.2022.године, сваког радног дана од 11 до 14 часова...

Go to Top