Јавна презентација урбанистичких пројеката

Јавна презентација урбанистичких пројеката2019-07-11T09:04:49+02:00

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЈУ УП за изградњу објекта на КП бр. 2823 КО Крагујевац 3 и УП за изградњу објекта на КП бр 13504/1 КО Крагујевац 1

Град Крагујевац, Градска управа за друштвене делатности и послове са грађанима, на основу члана 63. ст. 2. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'', бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-Одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-Одлука УС, 98/13-Одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 и 9/20), објављује..

ЈАВНИ ПОЗИВ за презентацију УП са урбанистичко-архитектонским решењем за изградњу стамбено-пословног објекта на кп.бр. 14088/1 КО Крагујевац 1

Град Крагујевац, Градска управа за друштвене делатности и послове са грађанима, на основу члана 63. ст. 2. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'', бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-Одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-Одлука УС, 98/13-Одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 и 9/20), објављује...

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЈУ УП за изградњу пословно-стамбеног објекта на КП бр. 4015/8 КО Крагујевац 3

Град Крагујевац, Градска управа за друштвене делатности и послове са грађанима, на основу члана 63. ст. 2. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'', бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-Одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-Одлука УС, 98/13-Одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 и 9/20), објављује...

Урбанистички пројекат за изградњу складишта готових производа у постојећем комплексу производње на кп.бр.1525, 1526/1, 1526/2, 1527 и 1528 КО Крагујевац 1

Град Крагујевац, Градска управа за друштвене делатности и послове са грађанима, на основу члана 63. ст. 2. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'', бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-Одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-Одлука УС, 98/13-Одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 и 9/20), објављује...

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЈУ Урбанистичког пројекта за изградњу складишта резервних делова за каросерију у аутомобилској индустрији на КП бр. 2024 КО Крагујевац 1

Град Крагујевац, Градска управа за друштвене делатности и послове са грађанима, на основу члана 63. ст. 2. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'', бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-Одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-Одлука УС, 98/13-Одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 и 9/20), објављује...

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЈУ УП за изградњу производне хале за торте и колаче са анексом на КП бр. 5459/3 КО Крагујевац 2

Град Крагујевац, Градска управа за друштвене делатности и послове са грађанима, на основу члана 63. ст. 2. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'', бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-Одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-Одлука УС, 98/13-Одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 и 9/20), објављује...

Учитај још чланака
Go to Top