Јавна презентација урбанистичких пројеката

Јавна презентација урбанистичких пројеката2022-07-08T15:08:02+02:00

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА два урбанистичка пројекта

На основу члана 63. ст.2. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник Републике Србије'', број 72/09, 81/09-испр., 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20 и 52/21)...

Јавна презентација УП СПОРТСКОГ ЦЕНТРА 2 СА УСЛОВИМА ЗА АДАПТАЦИЈУ СПОРТСКОГ ТЕРЕНА И ПРОМЕНУ НАМЕНЕ У СКЕЈТ ПАРК

На основу члана 63. ст.2. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник Републике Србије'', број 72/09, 81/09-испр., 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20 и 52/21)...

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА УП за урбанистичко – архитектонску разраду локације за реконструкцију и доградњу постојећег објекта са пренаменом у хотел са рестораном

На основу члана 63. ст.2. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник Републике Србије'', број 72/09, 81/09-испр., 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20 и 52/21...

Јавна презентација три УП

Јавна презентација Урбанистичког пројекта за изградњу изградњу перионице за прање аутомобила са пратећим садржајем на кп бр. 1544/1 КО КРАГУЈЕВАЦ 1, Урбанистичког пројекта за изградњу индустријске хале за производњу изолационог материјала на кп бр. 1559/13 КО Крагујевац 1...

УП за изградњу стамбено – пословног oбјекта на кп.бр. 3959/1, 3960/5 и 3960/6 КО Крагујевац 3

На основу члана 63. ст.2. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник Републике Србије'', број 72/09, 81/09-испр., 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20 и 52/21)...

Јавна презентација УП за изградњу стамбено-пословног комплекса „ЗЕЛЕНА ОАЗА“

На основу члана 63. ст.2. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник Републике Србије'', број 72/09, 81/09-испр., 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20 и 52/21)...

Go to Top