Јавна презентација урбанистичких пројеката

Почетна » Е-Услуге » Јавна презентација урбанистичких пројеката
Јавна презентација урбанистичких пројеката2019-07-11T09:04:49+02:00

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЈУ УП за изградњу пословно-стамбеног објекта на КП бр. 2823 КО Крагујевац 3 и УП Урбанистичког пројекта за изградњу пословно-стамбеног објекта на КП бр. 2823 КО Крагујевац 3

Град Крагујевац, Градска управа за друштвене делатности и послове са грађанима, на основу члана 63. ст. 2. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'', бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-Одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-Одлука УС, 98/13-Одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 и 9/20), објављује...

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЈУ УП пренамене стамбеног објекта у предшколску установу на кп.бр. 5582/1 КО Крагујевац 3

Град Крагујевац, Градска управа за друштвене делатности и послове са грађанима, на основу члана 63. ст. 2. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'', бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-Одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-Одлука УС, 98/13-Одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 и 9/20), објављује...

Јавна презентација два Урбанистичка пројекта

Град Крагујевац, Градска управа за друштвене делатности и послове са грађанима, на основу члана 63. ст. 2. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'', бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-Одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-Одлука УС, 98/13-Одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 и 9/20), објављује...

УП за урбанистичко-архитектонску разраду локације за изградњу вишепородичног пословно-стамбеног објекта на кп.бр. 10825/21 КО Крагујевац 4

Град Крагујевац, Градска управа за друштвене делатности и послове са грађанима, на основу члана 63. ст. 2. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'', бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-Одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-Одлука УС, 98/13-Одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 и 9/20), објављује...

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЈУ УП за изградњу објекта на КП бр. 2823 КО Крагујевац 3 и УП за изградњу објекта на КП бр 13504/1 КО Крагујевац 1

Град Крагујевац, Градска управа за друштвене делатности и послове са грађанима, на основу члана 63. ст. 2. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'', бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-Одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-Одлука УС, 98/13-Одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 и 9/20), објављује..

ЈАВНИ ПОЗИВ за презентацију УП са урбанистичко-архитектонским решењем за изградњу стамбено-пословног објекта на кп.бр. 14088/1 КО Крагујевац 1

Град Крагујевац, Градска управа за друштвене делатности и послове са грађанима, на основу члана 63. ст. 2. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'', бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-Одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-Одлука УС, 98/13-Одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 и 9/20), објављује...

Учитај још чланака
Go to Top