Јавна презентација урбанистичких пројеката

Јавна презентација урбанистичких пројеката2022-07-08T15:08:02+02:00

Јавна презентација урбанистичког пројекта за изградњу стамбено пословне зграде на кп.бр. 10483/4 КО Крагујевац 4

Јавна презентација Урбанистичког пројекта за изградњу стамбено пословне зграде  на кп бр. 10483/4  КО Крагујевац 4, обавиће се у просторијама Градске управе за имовинске послове, урбанизам, изградњу и озакоњење (зграда Управе града Крагујевца, V спрат, канцеларија број 508) у периоду од 09.09.2022. године закључно са 16.09.2022.године, сваког радног дана од 11 до 14 часова.

Јавна презентација урбанистичког пројекта за изградњу трговинско – стамбеног објекта са пратећим простором

Јавна презентација Урбанистичког пројекта за изградњу трговинско – стамбеног објекта са пратећим простором, обавиће се у просторијама Градске управе за имовинске послове, урбанизам, изградњу и озакоњење (зграда Управе града Крагујевца, V спрат, канцеларија број 508) у периоду од 17.08.2022. године закључно са 24.08.2022.године, сваког радног дана од 11 до 14 часова.

Јавна презентација урбанистичког пројекта за реконструкцију са доградњом надградњом објекта трговине на кп. бр. 9999/6 KO Kрагујевац 4

Јавна презентација Урбанистичког пројекта за реконструкцију са доградњном надградњом објекта трговине на кп бр. 9999/6 KO Kрагујевац 4, обавиће се у просторијама Градске управе за имовинске послове, урбанизам, изградњу и озакоњење (зграда Управе града Крагујевца, V спрат, канцеларија број 508) у периоду од 15.08.2022. године закључно са 22.08.2022.године, сваког радног дана од 11 до 14 часова.

Јавна презентација урбанистичког пројекта за изградњу oбјеката са урбанистичко архитектонском разрадом локације на  кп.бр. 7929/1  КО Крагујевац 4 у Крагујевцу

Јавна презентација урбанистичког пројекта за изградњу објеката са урбанистичко архитектонском разрадом локације  на кп.бр. 7929/1  КО Крагујевац 4 у Крагујевцу, обавиће се у просторијама Градске управе за имовинске послове, урбанизам, изградњу и озакоњење (зграда Управе града Крагујевца, V спрат, канцеларија број 508) у периоду од 09.08.2022. године закључно са 16.08.2022.године, сваког радног дана од 11 до 14 часова.

Јавна презентација Урбанистичког пројеката за изградњу туристичког забавно-рекреативног парка “Језеро Бубањ”

На основу члана 63. ст.2. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник Републике Србије'', број 72/09, 81/09-испр., 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20 и 52/21)...

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА два урбанистичка пројекта

На основу члана 63. ст.2. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник Републике Србије'', број 72/09, 81/09-испр., 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20 и 52/21)

Go to Top