Јавни позиви

//Јавни позиви
Јавни позиви2018-09-04T20:05:06+00:00

Јавни позив за избор корисника помоћи за побољшање услова становања интерно расељених лица док су у расељеништву кроз доделу помоћи за куповину сеоске куће са окућницом

27. авг 2018. @ 10:25|

ЈАВНИ ПОЗИВ за учешће у обукама пословних симулација за започињање бизниса унапређење пословања и доделу бесповратних средстава младима

27. авг 2018. @ 10:25|

ЈАВНИ ПОЗИВ за избор корисника за доделу помоћи намењених побољшању услова становања интерно расељених лица

На основу члана 12. став 1. Правилника о условима и мерилима за избор корисника за доделу помоћи намењених побољшању услова становања интерно расељених лица док су у расељеништву, за набавку грађевинског материјала за завршетак или адаптацију стамбеног објекта, поступку и начину рада Комисије, бр. 060-485/18-II од 26. септембра 2018. године, Комисија за избор корисника за доделу помоћи намењених побољшању услова становања интерно расељених лица док су у расељеништву, за набавку грађевинског материјала за завршетак или адаптацију стамбеног објекта, образована Решењем Градоначелника града Крагујевца, бр. 112-881/18-II од 20. септембра 2018. године, дана 26. септембра 2018. године расписује:

ЈАВНИ  ПОЗИВ
за избор корисника за доделу помоћи намењених побољшању услова становања интерно расељених лица док су у расељеништву, за набавку грађевинског материјала за завршетак или адаптацију стамбеног објекта

I ПРЕДМЕТ ЈАВНОГ ПОЗИВА

Помоћ је намењена за набавку грађевинског материјала за завршетак или адаптацију стамбеног објекта и може бити додељена интерно расељеним лицима док су у расељеништву која имају боравиште/пребивалиште на територији града Крагујевца, укључујући чланове њиховог породичног домаћинства, а неопходна им је помоћ за завршетак или адаптацију стамбеног објекта, све како би побољшали услове становања.

Помоћ је бесповратна и одобрава се за куповину грађевинског материјала неопходном за завршетак или адаптацију стамбеног објекта, при чему максимална вредност једног пакета грађевинског материјала износи до РСД 550.000,00 (петстотинапедесетхиљададинара), а минимална вредност једног пакета грађевинског материјала износи РСД 184.000,00 (стотинуосамдесетчетирихиљадединара), а по породичном домаћинству Корисника.

II УСЛОВИ

Подносилац пријаве на јавни позив за доделу Помоћи (у даљем тексту: Подносилац пријаве) и чланови његовог породичног домаћинства треба да испуне следеће услове:
1. да је Подносилац пријаве евидентиран као интерно расељено лице или поседује легитимацију интерно расељеног лица;
2. да Подносилац пријаве и чланови породичног домаћинства наведени у пријави имају боравиште/пребивалиште на територији града;
3. да Подносилац пријаве на јавни позив има у својини 1/1 или у сусвојини или заједничкој имовини са неким од чланова породичног домаћинства који је наведен у пријави, непокретност која је уписана у катастру непокретности и то као:
– непокретност која је преузета из земљишних књига или
– непокретност изграђена пре доношења прописа о изградњи или
– непокретност изграђена на основу грађевинске дозволе, односно одобрења за градњу за коју је издата употребна дозвола или
– непокретност уписана по Закону о озакоњењу објеката.
4. да је непокретност из тачке 3) ове главе уписана у катастру непокретности без терета, не рачунајући при том:
– забележбу обавезе плаћања накнаде за пренамену замљишта,
-забележбу оптерећења непокретности заложним правом на основу уговора о кредиту у вези са предметном непокретношћу,
– друге забележбе личних стања имаоца и правних чињеница које за исход немају престанак или пренос стварних права на предметној непокретности, као и
– забележбу да је непокретност изграђена без одобрења за градњу, односно као непокретност изграђена са одобрењем за градњу за коју није издата употребна дозвола, само уколико се иста налази у поступку легализације, односно озакоњења који још није завршен, а на земљишту на коме се налази предметна непокретност је дозвољена индивидуална стамбена градња.
Поступак легализације, односно озакоњења из тачке 4), алинеја 4 ове главе мора бити завршен најкасније до доношења Одлуке о решавању стамбених потреба интерно расељених лица са листом корисника рангираних према реду првенства на основу испуњености услова и броја освојених бодова (у даљем тексту: Одлука).
5. да предметна непокретност не испуњава основне услове становања, а да ће се уградњом додељеног грађевинског материјала непокретност оспособити за употребу и становање;
6. да Подносилац пријаве и чланови породичног домаћинства нису заменили, обновили или отуђили непокретност на Косову и Метохији, а којом би могли безбедно да реше своје стамбено питање;
7. да Подносилац пријаве и чланови породичног домаћинства не поседују непокретност у Републици Србији ван Косова и Метохије или у другој држави, а којом могу да реше своје стамбено питање, осим непокретности из тачке 3) ове главе;
8. да немају приходе којима би могли да реше своје стамбене потребе;
9. да Подносилац пријаве и чланови породичног домаћинства нису корисници другог програма за побољшање услова становања или повратка, којим би могли да реше или су решили своје стамбене потребе осим уколико су били корисници помоћи за куповину грађевинског материјала у висини до 184.000,00 РСД
10. да су Подносилац пријаве и чланови породичног домаћинства смештени у колективном центру/неадекватном приватном смештају;
11. да Подносилац пријаве и чланови породичног домаћинства не могу да користе
непокретност коју поседују на Косову и Метохији;
12. да се непокретност из тачке 3. ове главе налази на територији града

III МЕРИЛА

Ред првенства за доделу Помоћи утврђује се на основу броја бодова које Подносилац пријаве на Јавни позив за доделу помоћи за побољшање услова становања интерно расељених лица док су у расељеништву доделом грађевинског материјала за завршетак или адаптацију стамбеног објекта (у даљем тексту: Јавни позив) оствари, а према следећим мерилима:
1) Број чланова породичног домаћинства: по члану породичног домаћинства – 10 бодова. Максималан број бодова који се може добити на основу овог мерила износи – 50 бодова.
2) Број малолетне деце у породичном домаћинству:
2.1) породично домаћинство до двоје малолетне деце – 10 бодова;
2.2) породично домаћинство са троје или више малолетне деце – 20 бодова;
3) Број малолетне деце или деце на редовном школовању у једнородитељском породичном домаћинству:
3.1) домаћинство са једним дететом – 10 бодова;
3.2) домаћинство са двоје деце – 20 бодова;
3.3) домаћинство са троје или више деце – 30 бодова.
4) Породично домаћинство са дететом са инвалидитетом или сметњама у развоју: по породичном домаћинству – 20 бодова.
5) Стамбена ситуација Подносиоца пријаве и чланова његовог породичног домаћинства:
5.1) породично домаћинство смештено у колективном центру – 10 бодова;
5.2) породично домаћинство које станује у изнајмљеном простору без основних хигијенско-санитарних услова – 20 бодова;
6) Материјални положај породичног домаћинства:
6.1) породично домаћинство са приходима већим или у висини од 50% последње просечне месечне зараде без пореза и доприноса у привреди Републике Србије по члану – 10 бодова;
6.2) породично домаћинство са приходима испод 50% просечне месечне зараде без пореза и доприноса у привреди Републике Србије по члану – 20 бодова.
Приликом бодовања пријава по тачки 6) ове главе приходи се обрачунавају по члану породичног домаћинства, а бодови додељују породичном домаћинству. Максимални број бодова који може бити додељен породичном домаћинству по овом основу је 20.
7) Смањење или губитак радне способности или телесно оштећење:
7.1) по основу смањења или губитка радне способности Подносиоца пријаве или чланова његовог породичног домаћинства:
– ако постоји делимична радна способност – 10 бодова;
– ако постоји потпуни губитак радне способности – 20 бодова.
7.2) по основу телесног оштећења Подносиоца пријаве или чланова његовог породичног домаћинства:
– за телесно оштећење 100% – 20 бодова;
– за телесно оштећење 90% – 15 бодова;
– за телесно оштећење 80% – 10 бодова.
Ако код истог лица постоји смањење или губитак радне способности и телесно оштећење, Комисија приликом бодовања узима у обзир оно мерило на основу кога то лице добија више бодова и бодује се по члану домаћинства.
8) Болести од већег социјално-медицинског значаја (малигна обољења, бронхијална и срчана астма, тешка опструктивна обољења плућа, активна туберкулоза, инфаркт срца, декомпензована срчана обољења, трансплантација срца, цереброваскуларни инсулт, епилепсија, теже душевне болести, прогресивне нервномишићне болести, парезе и парализе, хемофилија, инсулин зависни дијабетес, хроничне бубрежне инсуфицијенције на дијализама, системске аутоимуне болести, остеомијелитиси, ХИВ инфекције и сл.), у складу са прописима о здравственој заштити: Подносилац пријаве или чланови његовог породичног домаћинства – 20 бодова (по члану породичног домаћинства).
Ово мерило се примењује по члану породичног домаћинства ако Подносилац пријаве или члан његовог породичног домаћинства нису бодовани по основу тачке 7) подтачке (1) и (2) ове главе;
9) Бруто површина непокретности чија је изградња започета, по члану породичног
домаћинства:
9.1) до 15 м2 – 50 бодова
9.2) до 24 м2- 30 бодова.
10) Породично домаћинтсво чији је члан настрадао или нестао у сукобима на просторима бивше Социјалистичке Федеративне Републике Југославије: по настрадалом/несталом члану – 20 бодова.
Приликом примене мерила тачке 10) Комисија податке о бруто површини непокретности узима из извештаја о техничкој процени објеката из дела у коме је наведена површина условна за становање који Комисији доставља стручна служба Града.

Уколико два или више подносилаца пријаве на јавни позив имају исти број бодова, предност има Подносилац пријаве на јавни позив који:
1) има већи број малолетне деце;
2) већи број чланова породичног домаћинства;
3) има трудну жену у породичном домаћинству;
4) дуже борави на подручју Града;
5) има мање приходе по члану породичног домаћинства.

IV ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Уз пријаву на Јавни позив, која се подноси Граду, Подносилац пријаве доставља следеће доказе:
1) Уредно попуњен и потписан образац пријаве;
2) Фотокопију легитимације интерно расељеног лица (НАПОМЕНА: обавезно за Подносиоца пријаве, а за остале чланове породичног домаћинства уколико су евидентирани као интерно расељено лице);
3) Фотокопију личне карте, очитане личне карте ако је у питању биометријска лична карта са чипом, за све чланове породичног домаћинства са 16 и више година
4) изјаву оверену код надлежног органа да Подносилац пријаве и чланови његовог породичног домаћинства: не поседују непокретност у Републици Србији ван Косова и Метохије или у другој држави, а којом могу да реше своје стамбено питање, осим предметне непокретности; не могу да користе непокретност коју поседују на Косову и Метохији; нису заменили, обновили или отуђили непокретност на територији Косова и Метохије, а којом су могли да реше своје стамбено питање; да нису корисници другог програма за побољшање услова становања или повратка којим би могли или су решили своје стамбено питање;
Наводи из изјаве могу бити предмет провере од стране Комисије.
5) Доказ о стамбеној ситуацији Подносиоца пријаве и чланова његовог породичног домаћинства:
– за домаћинство које станује у изнајмљеном простору без основних хигијенско- санитарних услова – изјава оверена код у органу управе или суду;
– за домаћинство смештено у колективном центру – потврда повереника;
6) Доказ о приходима:
– Потврда о незапослености из Националне службе за запошљавање за незапослене чланове породичног домаћинства регистроване у Националној служби за запошљавање; у случају да се ради о незапосленом члану породичног домаћинства који није регистрован код Националне службе за запошљавање, изјава оверена код надлежног органа да је незапослен и да нема примања;
– Потврда послодавца о висини примања у месецу који претходи месецу подношења Пријаве на Јавни позив – за запослене чланове породичног домаћинства;
– Чек од пензије за месец који претходи месецу објављивања јавног позива или у случају да Подносилац пријаве или члан његовог породичног домаћинства не остварује приходе по основу пензије – изјава оверена код надлежног органа да лице не остварује приходе на име пензије у Републици Србији и/или другој држави;
7) За чланове породичног домаћинства узраста 15 до 26 година – доказ о школовању, уколико ови чланови породичног домаћинства нису на школовању – доказе наведене у тачки 6) (докази о приходима);
8) Доказ за породично домаћинство са дететом са инвалидитетом или сметњама у развоју – Решење Комисије за категоризацију деце или мишљење интер-ресорне комисије за децу са телесним инвалидитетом или сметњама у развоју;
9) Доказ о смањењу или губитку радне способности или телесном оштећењу – Решење надлежне комисије о смањењу или губитку радне способности или телесном оштећењу за члана породице са инвалидитетом;
10) Доказ о постојању болести од већег социо-медицинског значаја (малигна обољења, бронхијална и срчана астма, тешка опструктивна обољења плућа, активна туберкулоза, инфаркт срца, декомпензована срчана обољења, трансплантација срца, цереброваскуларни инсулт, епилепсија, теже душевне болести, прогресивне нервномишићне болести, парезе и парализе, хемофилија, инсулин зависни дијабетес, хроничне бубрежне инсуфицијенције на дијализама, системске аутоимуне болести, остеомијелитиси, ХИВ инфекције и сл.);
Напомена: доказ о постојању болести не старији од годину дана
11) За једнородитељску породицу прилаже се:
– потврда о смрти брачног друга;
– решење надлежног суда о проглашењу несталог лица за умрло;
– извод из матичне књиге рођених за децу без утврђеног очинства;
– пресуда о разводу брака или доказ о поверавању малолетног детета или деце (уколико у пресуди о разводу брака није одлучено о поверавању детета, или уколико се ради о ванбрачним партнерима чија је заједница престала да траје), а уз оба доказа потребно је приложити изјаву подносиоца оверену код надлежног органа да се Подносилац пријаве непосредно брине о детету и да самостално обезбеђује средства за издржавање, да други родитељ не учествује или недовољно учествује у тим трошковима, а да, у међувремену, Подносилац ПРИЈАВЕ није засновао брачну или ванбрачну заједницу;
12) Потврду надлежног органа/организације за члана породичног домаћинства који је настрадао или нестао у сукобима на просторима бивше Социјалистичке Федеративне Републике Југославије;
13) Лист непокретности не старији од месец дана за предметну непокретност.
14) Дозволу за градњу или уколико је непокретност уписана као непокретност изграђена без одобрења за градњу, односно као непокретност за коју није издата употребна дозвола потребно је доставити потврду надлежног органа о поднетом захтеву за легализацију односно озакоњење и уверење надлежног органа да се земљиште, на коме је изграђен објекат, налази у подручју предвиђеном за индивидуалну стамбену градњу (важећа информација о локоацији).
Поступак легализације, односно озакоњења мора бити завршен најкасније до доношења Одлуке.
Докази се подносе у фотокопији, с тим да Комисија може да од подносиоца Пријаве на Јавни позив тражити оригинална документа на увид.
Поред наведених доказа Комисија за избор корисника може од Подносиоца пријаве тражити и друге неоходне доказе ради утврђивања чињеница и околности потребних за доношење правилне и законите одлуке
Комисија, у складу са чланом 103. став 1. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, број 18/16) (у даљем тексту: ЗУП), по службеној дужности врши увид, прибавља и обрађује податке који су неопходни за одлучивање, и то: врши увид у евиденцију Комесаријата за избеглице и миграције о томе да ли су Подносилац пријаве и чланови његовог породичног домаћинства евидентирани као интерно расељена лица; прибавља извод из матичне књиге рођених за децу млађу од 16 година; прибавља уверење о имовном стању из Републичког геодетског завода за Подносиоца пријаве и чланове његовог породичног домаћинства, укључујући и малолетне чланове породичног домаћинства; прибавља уверење Одељења за локалну пореску администрацију о томе да ли су Подносилац пријаве и чланови његовог породичног домаћинства, укључујући и малолетне чланове породичног домаћинства, обвезници пореза на имовину физичких лица; прибавља уверење МУП-а о кретању боравишта/пребивалишта за Подносиоца пријаве и све чланове породичног домаћинства, укључујући и малолетне чланове породичног домаћинства, осим уколико странка у складу са чланом 103. став 3. ЗУП-а изјави да ће у циљу ефикаснијег и еконимичнијег разматрања своје поднете пријаве на Јавни позив, наведене доказе прибавити сама.

V ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА НА ЈАВНИ ПОЗИВ

Пријаве са потребном документацијом се подносе у затвореној коверти преко Градске управе за здравствену и социјалну заштиту – Одељења за социјалну заштиту, лично или поштом на адресу:

Град Крагујевац
Градска управа за здравствену и социјалну заштиту
Одељење за социјалну заштиту
ул. Лазе Маринковића бр.60
34000 Крагујевац

са назнаком:

“Пријава на Јавни позив за избор корисника за доделу помоћи намењених побољшању услова становања интерно расељених лица док су у расељеништву, за набавку грађевинског материјала за завршетак или адаптацију стамбеног објекта“

Рок за подношење пријава са потребном документацијом је 26. октобар 2018. године.

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
Драгана Пешић

27. сеп 2018. @ 16:42|

ЈАВНИ ПОЗИВ носиоцима пољопривредних газдинстава са територије града Крагујевца за подношење пријава за преузимање минералног ђубрива из градских робних резерви

27. авг 2018. @ 10:25|
Промени величину слова
Контраст
Ова страница користи колачиће, због унапређења Вашег корисничког искуства. Наставком истраживања странице, Ви прихватате употребу колачића. Ако су Вам потребне додатне информације и/ или не желите да имате колачиће када користите страницу, посетите део О ЗАШТИТИ ПРИВАТНОСТИ. Прихватам