Јавни увид УП

Јавни увид УП2019-11-06T20:39:19+01:00

Јавни увид у Нацрт “Измене и допуне дела Плана генералне регулације Насеља Белошевац и Ждраљица – Угао улица Марије Кири и Миливоја Банковића Сићка“

Јавни увид нацрта измене и допуне дела плана обавиће се у периоду од 20.12.2019. године, закључно са 06.01.2020. године, у просторијама града Крагујевца, Градској управи за просторно планирање, урбанизам, изградњу и заштиту животне средине, Одељење за просторно планирање и заштиту животне средине, V спрат...

Обавештење о одлагању jавне седнице Комисије за планове Скупштине града Крагујевца

Град Крагујевац, Градска управа за просторно планирање, урбанизам, изградњу и заштиту животне средине, Одељење за просторно планирање и заштиту животне средине...

Јавни увид у Нацрт измене и допуне дела Плана детаљне регулације „Институт за стрна жита – Радна зона Феникс“ и Нацрт Плана детаљне регулације “Улица Црвеног крста – насеље Бубањ“

Јавни увид нацрта измене дела плана обавиће се у периоду од 1.11.2019. године, закључно са 2.12.2019. године, у просторијама града Крагујевца, Градској управи за просторно планирање, урбанизам, изградњу и заштиту животне средине, Одељење за просторно планирање и заштиту животне средине, V спрат...

Други Јавни увид нацрта Плана генералне регулације „Централни градски парк Шумарице“

Град Крагујевац, Градска управа за просторно планирање, урбанизам, изградњу и заштиту животне средине, Одељење за просторно планирање и заштиту животне средине, на основу члана 50. и члана 48. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'', број 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 - одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13 –одлука УС, 98/13 – одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 37/19) и Извештаја Комисије за планове Скупштине Града Крагујевца број: 350-757/19-I-01 од 04.07.2019. године, оглашава...

Јавни увид у нацрт Плана детаљне регулације Кружни ток Мала вага у Крагујевцу

Град Крагујевац, Градска управа за просторно планирање, урбанизам, изградњу и заштиту животне средине, Одељење за просторно планирање и заштиту животне средине, на основу члана 50. и члана 48. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'', број 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 - одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13 –одлука УС, 98/13 – одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 37/19) и Извештаја Комисије за планове Скупштине Града Крагујевца број: 350-809/19-I-01 од 11.7.2019. године, оглашава...

Учитај још чланака