Комунална милиција града Крагујевца

Адреса: Бранка Радичевића 9, II спрат, 3400 Крагујевац

Радно време: са странкама од 7,30 до 15,30 сати радним данима.

Дежурни телефон: 034/335 343

Телефон за пријаве дежурној патроли: 060 234 0 115 – (поподне, ноћу и у дане викенда).
e-mail: komunalnapolicija@kg.org.rs

Тел. 034/335 343
Бранка Радичевића 9, II спрат
Вође патрола: Милена Марјановић-Кончар, Борис Ђокић и Марко Китоњић
Тел. 034/335 343

У Одељењу Комуналне милиције обављају се контролно-надзорни послови прописани Законом о комуналној милицији, којима се обезбеђује одржавање комуналног и другог законом уређеног реда на територији Града од значаја за комуналну делатност у областима: снабдевања водом, одвођења отпадних и атмосферских вода, јавне чистоће, превоза и депоновања комуналног и другог отпада, локалних путева и улица, саобраћајних ознака и сигнализације, паркирања, превоза путника у градском и приградском саобраћају, ауто-такси превоза, постављања привремених објеката на површинама јавне намене, противпожарне заштите, заштите од буке у животној средини, контроле радног времена субјеката надзора, одржавања комуналних објеката, пијаца, гробаља, паркова, зелених и других јавних површина, јавне расвете, стамбених и других објеката; контролу над применом закона и других прописа и општих аката из области комуналне и других делатности из надлежности Града; пружање подршке спровођењу прописа којима се обезбеђује несметано одвијање живота у Граду; пружање помоћи – асистенције надлежним надлежним инспекцијама и органима града, предузећима, организацијама и установама у спровођењу њихових извршних одлука; предузимање хитних мера заштите од елементарних и других непогода, заштите од пожара и друге заштите из надлежности града, учествује у вршењу спасилачке функције и пружа помоћ другим органима, правним и физичким лицима на отклањању последица елементарних и других непогода; припрему и израду нацрта прописа и аката из оквира свог делокруга; изрицање мера за отклањање неправилности у складу са законом прописаним овлашћењима; издаје прекршајне налоге; подноси захтеве за покретање прекршајног поступка, пријаве за учињено кривично дело и друге пријаве; обавештава друге органе о утврђеним неправилностима из њихове надлежности; надзор забране пушења у затвореном радном и јавном простору и у јавном превозу; одржавање јавног реда и мира у складу са законом утврђеним делокругом, као и друге одржавање комуналног реда у граду у областима: снабдевања водом, одвођења отпадних и атмосферских вода, јавне чистоће, превоза и депоновања комуналног и другог отпада, контроле радног времена субјеката надзора, заштите и одржавања реда у коришћењу земљишта, простора и комуналних објеката, пијаца, гробаља, зелених и других јавних површина, јавне расвете, стамбених и других објеката, заштите културних добара и других јавних објеката, заштите локалних путева и улица, саобраћајних ознака и сигнализације, паркирања, контроле превоза путника у градском и приградском саобраћају, контроле ауто-такси превоза, постављања привремених пословних објеката, заштите ваздуха и заштите од буке у животној средини, заштите из надлежности града када те мере не могу правовремено да предузму други надлежни органи града и друге организације и учествовање у вршењу спасилачких функција и пружање помоћи другим органима, правним и физичким лицима на отклањању последица изазваних елементарним непогодама, обезбеђивања несметаног живота у граду, очувања градских добара, односно одржавање градског реда и пружања помоћи надлежним органима Града, као и предузећима, организацијама и установама кад по њиховој оцени постоје претпоставке да спровођење њихове извршне Одлуке неће бити могуће без асистенције комуналних полицајаца или употребе средстава принуде.

У обављању послова комуналне милиције, комунални милицајац има следећа овлашћења: упозорење, усмено наређење, провера идентитета, довођење, преглед лица и предмета, привремено одузимање предмета, видео надзор, употреба средстава принуде, и то физичке снаге, службене палице и средстава за везивање.

Поред наведених овлашћења, комунални милицајац може, када је за то овлашћен законом, другим прописом и општим актом града, издати прекршајни налог, поднети пријаву надлежном органу за учињено кривично дело, поднети захтев за вођење прекршајног поступка и обавестити други надлежни орган да предузме мере из своје надлежности.