Komunalna policija

//Komunalna policija
Komunalna policija2018-08-30T12:56:53+00:00

Komunalna policija grada Kragujevca

Adresa: Branka Radičevića 11, 3400 Kragujevac (treći sprat)

Radno vreme: sa strankama od 7,30 do 15,30 sati radnim danima.

Dežurni telefon: 034/ 506 117

Telefon za prijave dežurnoj patroli: 060 234 0 115 – (popodne, noću i u dane vikenda).
e-mail: komunalnapolicija@kg.org.rs

Komunalna policija je unutrašnja organizaciona jedinica Gradske uprave za komunalne i inspekcijske poslove, Sektora za inspekcijske poslove i Komunalnu policiju, obrazovana kao Odeljenje.

Načelnik: Ana Sokolović
Tel. 034/506 141
E-mail: asokolovic@kg.org.rs
Branka Radičevića 11, III sprat
Vođa patrola: Milena Marjanović-Končar
Tel. 034/506 117

U Odeljenju Komunalne policije obavljaju se kontrolno-nadzorni poslovi propisani Zakonom o komunalnoj policiji, kojima se obezbeđuje održavanje komunalnog i drugog zakonom uređenog reda na teritoriji Grada od značaja za komunalnu delatnost u oblastima: snabdevanja vodom, odvođenja otpadnih i atmosferskih voda, javne čistoće, prevoza i deponovanja komunalnog i drugog otpada, lokalnih puteva i ulica, saobraćajnih oznaka i signalizacije, parkiranja, prevoza putnika u gradskom i prigradskom saobraćaju, auto-taksi prevoza, postavljanja privremenih objekata na površinama javne namene, protivpožarne zaštite, zaštite od buke u životnoj sredini, kontrole radnog vremena subjekata nadzora, održavanja komunalnih objekata, pijaca, grobalja, parkova, zelenih i drugih javnih površina, javne rasvete, stambenih i drugih objekata; kontrolu nad primenom zakona i drugih propisa i opštih akata iz oblasti komunalne i drugih delatnosti iz nadležnosti Grada; pružanje podrške sprovođenju propisa kojima se obezbeđuje nesmetano odvijanje života u Gradu; pružanje pomoći – asistencije nadležnim nadležnim inspekcijama i organima grada, preduzećima, organizacijama i ustanovama u sprovođenju njihovih izvršnih odluka; preduzimanje hitnih mera zaštite od elementarnih i drugih nepogoda, zaštite od požara i druge zaštite iz nadležnosti grada, učestvuje u vršenju spasilačke funkcije i pruža pomoć drugim organima, pravnim i fizičkim licima na otklanjanju posledica elementarnih i drugih nepogoda; pripremu i izradu nacrta propisa i akata iz okvira svog delokruga; izricanje mera za otklanjanje nepravilnosti u skladu sa zakonom propisanim ovlašćenjima; izdaje prekršajne naloge; podnosi zahteve za pokretanje prekršajnog postupka, prijave za učinjeno krivično delo i druge prijave; obaveštava druge organe o utvrđenim nepravilnostima iz njihove nadležnosti; nadzor zabrane pušenja u zatvorenom radnom i javnom prostoru i u javnom prevozu; održavanje javnog reda i mira u skladu sa zakonom utvrđenim delokrugom, kao i druge održavanje komunalnog reda u gradu u oblastima: snabdevanja vodom, odvođenja otpadnih i atmosferskih voda, javne čistoće, prevoza i deponovanja komunalnog i drugog otpada, kontrole radnog vremena subjekata nadzora, zaštite i održavanja reda u korišćenju zemljišta, prostora i komunalnih objekata, pijaca, grobalja, zelenih i drugih javnih površina, javne rasvete, stambenih i drugih objekata, zaštite kulturnih dobara i drugih javnih objekata, zaštite lokalnih puteva i ulica, saobraćajnih oznaka i signalizacije, parkiranja, kontrole prevoza putnika u gradskom i prigradskom saobraćaju, kontrole auto-taksi prevoza, postavljanja privremenih poslovnih objekata, zaštite vazduha i zaštite od buke u životnoj sredini, zaštite iz nadležnosti grada kada te mere ne mogu pravovremeno da preduzmu drugi nadležni organi grada i druge organizacije i učestvovanje u vršenju spasilačkih funkcija i pružanje pomoći drugim organima, pravnim i fizičkim licima na otklanjanju posledica izazvanih elementarnim nepogodama, obezbeđivanja nesmetanog života u gradu, očuvanja gradskih dobara, odnosno održavanje gradskog reda i pružanja pomoći nadležnim organima Grada, kao i preduzećima, organizacijama i ustanovama kad po njihovoj oceni postoje pretpostavke da sprovođenje njihove izvršne Odluke neće biti moguće bez asistencije komunalnih policajaca ili upotrebe sredstava prinude.

U obavljanju poslova komunalne policije, komunalni policajac ima sledeća ovlašćenja: upozorenje, usmeno naređenje, provera identiteta, dovođenje, pregled lica i predmeta, privremeno oduzimanje predmeta, video nadzor, upotreba sredstava prinude, i to fizičke snage, službene palice i sredstava za vezivanje.

Pored navedenih ovlašćenja, komunalni policajac može, kada je za to ovlašćen zakonom, drugim propisom i opštim aktom grada, izdati prekršajni nalog, podneti prijavu nadležnom organu za učinjeno krivično delo, podneti zahtev za vođenje prekršajnog postupka i obavestiti drugi nadležni organ da preduzme mere iz svoje nadležnosti.

Promeni veličinu slova
Kontrast
Ova stranica koristi kolačiće, zbog unapređenja Vašeg korisničkog iskustva. Nastavkom istraživanja stranice, Vi prihvatate upotrebu kolačića. Ako su Vam potrebne dodatne informacije i/ ili ne želite da imate kolačiće kada koristite stranicu, posetite deo O ZAŠTITI PRIVATNOSTI. Prihvatam