Конкурси, стипендије, позиви2019-07-17T09:09:30+02:00
30.06. 2021.

ЈАВНИ КОНКУРС за финансирање програма удружења у области привреде на територији града Крагујевца за 2022. годину

Icon

ЈАВНИ КОНКУРС за финансирање програма удружења у области привреде на територији града Крагујевца за 2022. годину
598.97 KB 2 датотека(е) 82 преузимања

Прикажи/сакриј листу докумената у архиви

FileAction
OBRASCI ZA JAVNI KONKURS za finansiranje programa udruženja u oblasti privrede za 2022. godinu.docПреузми 
JAVNI KONKURS za finansiranje programa udruženja u oblasti privrede za 2022. godinu.pdfПреузми 

30.06. 2021.

ЈАВНИ КОНКУРС за финансирање програма удружења у области социјалне заштите на територији града Крагујевца за 2022. годину

Icon

ЈАВНИ КОНКУРС за финансирање програма удружења у области социјалне заштите на територији града Крагујевца за 2022. годину
597.62 KB 2 датотека(е) 101 преузимања

Прикажи/сакриј листу докумената у архиви

FileAction
OBRASCI ZA JAVNI KONKURS za finansiranje programa udruženja u oblasti socijalne zaštite za 2022. godinu.docПреузми 
JAVNI KONKURS za finansiranje programa udruženja u oblasti socijalne zaštite za 2022. godinu.pdfПреузми 

30.06. 2021.

ЈАВНИ КОНКУРС за финансирање програма удружења у области здравствене заштите на територији града Крагујевца за 2022. годину

Icon

ЈАВНИ КОНКУРС за финансирање програма удружења у области здравствене заштите на територији града Крагујевца за 2022. годину
590.60 KB 2 датотека(е) 56 преузимања

Прикажи/сакриј листу докумената у архиви

FileAction
OBRASCI ZA JAVNI KONKURS za finansiranje programa udruženja u oblasti zdravstvene zaštite za 2022. godinu.docПреузми 
JAVNI KONKURS za finansiranje programa udruženja u oblasti zdravstvene zaštite za 2022. godinu.pdfПреузми 

7.06. 2021.

СПИСАК предшколских установа чији је оснивач друго правно или физичко лице у које се могу уписати деца чији родитељи остварe право на накнаду дела трошкова боравка деце у предшколској установи за радну 2021/22. годину

29.04. 2021.

Јавни конкурс за финансирање/суфинансирање пројеката изградње верских објеката верских организација/заједница на територији града Крагујевца у 2021. години

Рeпублика Србија
Град Крагујевац
Градска управа за друштвене делатности
и послове са грађанима
Број: 400-471/21-XXV
Датум: 29. април 2021. године
Крагујевац

Градска управа за друштвене делатности и послове са грађанима на основу члана 6. став 1. у вези са чланом 3. Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења (“Сл. гласник РС“ број 16/2018), члана 4. Правилника о начину, поступку и критеријумима за остваривање права за доделу средстава за подстицање програма/пројеката или недостајућег дела средстава из буџета града Крагујевца за реализацију програма/пројеката од јавног интереса које реализују удружења (“Службени лист града Крагујевца“ број 39/20-пречишћен текст) у складу са Годишњим планом јавних конкурса града Крагујевца за 2021. годину број: 020-29/21-II од 18. јануара и 29. априла 2021. године, дана 29. априла 2021. године, расписује

ЈАВНИ КОНКУРС
за финансирање/суфинансирање пројеката изградње верских објеката верских организација/заједница на територији града Крагујевца у 2021. години

Расписује се Јавни конкурс за финансирање/суфинансирање пројеката изградње верских објеката верских организација/заједница на територији града Крагујевца у 2021. години (у даљем тексту: Конкурс).

Средства за реализацију пројеката изградње верских објеката верских организација/заједница на територији града Крагујевца у износу од 12.108.000,00 динара, планирана су Одлуком о буџету града Крагујевца за 2021. годину (“Сл. лист града Крагујевца број 38/20) и распоређена Програмом распореда средстава за финансирање пројеката од јавног интереса за град Крагујевац у 2021. години (“Сл. лист града Крагујевца” број 40/20 и 11/21).

Право подношења пријаве, као и право на добијање и коришћење средстава, по овом Конкурсу имају цркве, верске заједнице, верске организације, као и друге верске институције (у даљем тексту: верске заједнице) које:

– су као традиционалне одређене Законом о црквама и верским заједницама, односно које су регистроване у складу са Законом о црквама и верским заједницама,
– делују на територији града Крагујевца,
– планирају реализацију пројекта током 2021. године и
– благовремено поднесу пријаву на Конкурс.

Предлози пројеката верских заједница морају се односити на област:

• Изградња храмова и других здања за богослужбене потребе и слично, укључујући и прибављање земљишта за изградњу.

Критеријуми за процену и вредновање предлога пројеката утврђени Правилником о начину, поступку и критеријумима за остваривање права за доделу средстава за подстицање програма/пројеката или недостајућег дела средстава из буџета града Крагујевца за реализацију програма/пројеката од јавног интереса које реализују удружења (“Сл. лист града Крагујевца“ број 39/20-пречишћен текст) – у даљем тексту Правилник, сходно се примењују на пројекте верских заједница по овом Конкурсу, уз поштовање њихових особености и особености самог пројекта.

Обавезна документација која се доставља у три примерка је:

1. Предлог пројекта /Пријaва на конкурс (word формат Анекс 1),
2. Преглед буџета (excel формат – Анекс 2),
3. Логички оквир рада (word формат – Анекс 3),
4. План активности и промоције (word формат – Анекс 4).

Обавезна документација која се доставља у једном примерку је:

1. Попуњена форма Административни подаци о подносиoцу предлога (word формат – Анекс 5),
2. Попуњен Финансијски идентификациони формулар (word формат–Анекс 6),
3. Попуњена и потписана Изјава о испуњености услова и прихватању обавеза (word формат -Анекс 7),
4. Попуњена Листа за проверу (word формат – Анекс 8),
5. Изјава о партнерству (само уколико се предлог пројекта подноси у партнерству са другим удружењима или сарадницима) – word формат – Анекс 9.

Обавезну документацију потребно је доставити и у електронском облику (CD или USB).

Сви наведени обрасци могу се преузети на званичној интернет страници града Крагујевца или у Градској управи за друштвене делатности и послове са грађанима у Крагујевцу, улица Цара Лазара број 15, канцеларија број 11.

Комплетна конкурсна документација доставља се у једној затвореној коверти.

Предложени пројекти треба да садрже сву прописану документацију, потписану и оверену од овлашћеног лица (копије документације није потребно оверавати).
Документација достављена по овом Конкурсу (без обзира да ли је пројекат одобрен или не) не враћа се подносиоцима, већ постаје архивски материјал о спроведеном Конкурсу.
Начин и поступак доделе средстава регулисани су Правилником, чији саставни део чине критеријуми за процену квалитета пројеката и Табела за евалуацију.

Активности обухваћене предлогом пројекта, по овом Конкурсу морају се реализовати до краја 2021. године.

Пријава на Конкурс (Анекс 1) са одговарајућом пратећом документацијом може се доставити:

– препорученом поштом у затвореној коверти или
– непосредно/лично предати Градској управи за друштвене делатности и послове са грађанима, на адресу:

‘’Комисија за оцењивање и селекцију пројеката по Јавном конкурсу за финансирање/суфинансирање пројеката изградње верских објеката верских организација/заједница на територији града Крагујевца у 2021. години”

Град Крагујевац
Градска управа за друштвене делатности и послове са грађанима
Цара Лазара број 15’’

Са обавезном назнаком на лицу коверте:

“Јавни конкурс за финансирање/суфинансирање пројеката изградње верских објеката верских организација/заједница на територији града Крагујевца у 2021. години”

На полеђини коверте навести назив и адресу подносиоца пријаве.

Пријаве на Конкурс се подносе у року од 8 (осам) дана од дана објављивања на званичној интернет страници града Крагујевца www.kragujevac.rs, а објавиће се дана 29. априла 2021. године и трајаће закључно са даном 7. мајем 2021.године.

Комисија је у обавези да након вредновања и рангирања предлога пројеката, начелнику Градске управа за друштвене делатности и послове са грађанима (у даљем тексту: надлежна градска управа) достави Прелиминарну листу вредновања и рангирања, коју истовремено објављује на званичној интернет страници града Крагујевца www.kragujevac.rs и огласној табли органа Града.

На прелиминарну Листу вредновања и рангирања подносилац пројекта може да изјави приговор надлежној Градској управи у року од 5 (пет) дана од дана објављивања прелиминарне Листе вредновања и рангирања, преко Комисије.

Након решавања о поднетим приговорима, односно након истека рока за приговоре, уколико исти нису поднети, Комисија утврђује коначну Листу вредновања и рангирања, на основу које утврђује Предлог акта о избору пројеката изградње верских објеката верских организација/заједница за финансирање/суфинансирање средствима буџета града за 2021. годину, са предложеном висином средстава, који упућује начелнику надлежне Градске управе, у року не дужем од 5 (пет) дана од дана утврђивања.

Начелник надлежне градске управе у року не дужем од 5 (пет) дана од дана пријема наведених аката, доноси акта о избору пројеката изградње верских објеката верских организација /заједница за финансирање/суфинансирање средствима буџета града за 2021. годину, који се са коначном Листом вредновања и рангирања објављује на званичној интернет страници града Крагујевца www.kragujevac.rs и огласној табли органа Града.

НАЧЕЛНИК,
Никола Рибарић

Go to Top